Tiết 4-5. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được điện trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì. - Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Nêu được khái niệm đường sức điện và các đặc điểm của đường sức điện.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiết 4-5. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Tiết 4-5. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN
TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Ngy soạn: 17-08-2011

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu và có tính chất
gì.

- Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện
trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ
điện trường.

- Nêu được khái niệm đường sức điện và các đặc
điểm của đường sức điện.

2. Kĩ năng

- Xác định phương chiều và độ lớn của vectơ cường
độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra.

- Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng
của vectơ cường độ điện trường tổng hợp.
- Giải các Bài tập về điện trường.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK.

- Thước kẻ, phấn màu.

- Chuẩn bị phiếu câu hỏi.

2. Học sinh

- Chuẩn bị Bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Tiết 1.
Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Nêu và giải
thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc, do hưởng
ứng.

Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện
trường.

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cơ bản
giáo viên học sinh

I. Điện trường

1. Môi trường truyền
Tìm thêm ví dụ tương tác điện
Giới thiệu sự tác
dụng lực giữa các về môi trường Môi trường tuyền
vật thông qua môi truyền tương tác tương tác giữa các điện
trường. giữa hai vật. tích gọi là điện trường.

2. Điện trường

Giới thiệu khái Ghi nhận khái Điện trường là một
niệm điện trường. niệm. dạng vật chất bao
quanh các điện tích và
gắn liền với điện tích.
Điện trường tác dụng
lực điện lên điện tích
khác đặt trong nó.

Hoạt động 3 (30 phút) : Tìm hiểu cường độ điện
trường.
Hoạt động của Hoạt động Nội dung cơ bản
giáo viên của học sinh

II. Cường dộ điện
trường

nhận 1. Khái niệm
Giới thiệu khái Ghi
cường dộ điện
niệm điện trường. khái niệm.
trường
Cường độ điện
trường tại một
Nêu định nghĩa
điểm là đại lượng
và biểu thức định nhận
Ghi
đặc trưng cho độ
nghĩa cường độ định nghĩa,
mạnh yếu của điện
điện trường. biểu thức.
trường tại điểm đó.

2. Định nghĩa

Cường độ điện
trường tại một
điểm là đại lượng
cầu học đặc trưng cho tác
Yêu
sinh nêu đơn vị Nêu đơn vị dụng lực của điện
cường độ điện cường độ trường của điện
trường theo định điện trường trường tại điểm đó.
nghĩa. định Nó được xác định
theo
bằng thương số
Giới thiệu đơn nghĩa.
của độ lớn lực điện
vị V/m.
F tác dụng lên điện
nhận
Ghi
tích thử q (dương)
đơn vị
đặt tại điểm đó và
Giới thiệu véc tơ tthường
độ lớn của q.
cường độ điện dùng. F
E= q
trường.
Đơn vị cường độ
Vẽ hình biểu
điện trường là N/C
diễn véc tơ cường nhận
Ghi
hoặc người ta
độ điện trường khái niệm.;
thường dùng là
gây bởi một điện
V/m.
tích điểm.
Vẽ hình.
3. Véc tơ cường độ
điện trường

 F
E
q
cầu học
Yêu
Dựa vào
Véc tơ cường độ
thực hiện
sinh
hình vẽ nêu 
điện trường gây
C1. E
các yếu tố
bởi một điện tích
xác định véc
điểm có :
Vẽ hình 3.4.
tơ cường độ
- Điểm đặt tại
Nêu nguyên lí điện trường
điểm ta xét.
chồng chất. gây bởi một
- Phương trùng với
điện tích
đường thẳng nối
điểm.
điện tích điểm với
điểm ta xét.
Thực hiện
- Chiều hướng ra
C1.
xa điện tích nếu là
điện tích dương,
Vẽ hình. hướng về phía điện
nhận tích nếu là điện
Ghi
nguyên lí. tích âm.

- Độ lớn : E = k Q |
|
2
r


4. Nguyên lí
chồng chất điện
trường
E  E1  E 2  ...  E nTiết 2.
Hoạt động 4 (35 phút) : Tìm hiểu đường sức điện.

Hoạt động của Hoạt động Nội dung cơ bản
giáo viên của học sinh

III. Đường sức
điện

Quan sát hình 1. Hình ảnh các
Giới thiệu
hình ảnh các 3.5. Ghi nhận đường sức điện
đường sức điện. hình ảnh các Các hạt nhỏ cách
đường sức điện đặt trong điện
điện. trường sẽ bị nhiễm
điện và nằm dọc
theo những đường
mà tiếp tuyến tại
Giới thiệu
mỗi điểm trùng với
đường sức điện
phương của véc tơ
trường. Ghi nhận khái cường độ điện
niệm. trường tại điểm đó.
Vẽ hình dạng 2. Định nghĩa
đường sức của
Đường sức điện
một số điện
Vẽ các hình trường là đường
trường.
mà tiếp tuyến tại
3.6 đến 3.8.
mỗi điểm của nó là
của véc tơ
giá
Giới thiệu các
cường độ điện
hình 3.6 đến
Xem các hình
trường tại điểm đó.
3.9.
vẽ để nhận xét.
Nói cách khác
Nêu và giải đường sức điện
thích các đặc Ghi nhận đặc trường là đường
điểm cuae điểm đường mà lực điện tác
đường sức của sức của điện dụng dọc theo nó.
điện trường trường tĩnh. 3. Hình dạng
tĩnh. đường sức của
một dố điện
trường

Xem các hình vẽ
sgk.

4. Các đặc điểm
của đường sức
Yêu cầu học
Thực hiện điện
sinh thực hiện
C2.
+ Qua mỗi điểm
C2.
trong điện trường
có một đường sức
điện và chỉ một mà
thôi

Giới thiệu Ghi nhận khái + Đường sức điện
điện trường niệm. là những đường có
đều. hướng. Hướng của
Vẽ hình.
đường sức điện tại
Vẽ hình 3.10.
một điểm là hướng
của véc tơ cường
độ điện trường tại
điểm đó.

+ Đường sức điện
của điện trường
tĩnh là những
đường không khép
kín.

+ Qui ước vẽ số
đường sức đi qua
một diện tích nhất
định đặt vuông góc
với với đường sức
điện tại điểm mà ta
xét tỉ lệ với cường
độ điện trường tại
điểm đó.

4. Điện trường đều
Điện trường đều
là điện trường mà
véc tơ cường độ
điện trường tại mọi
điểm đều có cùng
phương chiều và
độ lớn.

Đường sức điện
trường đều là
những đường thẳng
song song cách
đều.
Hoạt động 5 (10 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về
nhà.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Cho học sinh đọc phần Đọc phần Em có biết ?
Em có biết ? Tóm tắt kiến thức.
Yêu cầu học sinh tóm tắt
những kiến thức cơ bản
Ghi các câu hỏi và bài
đã học trong bài.
tập về nhà.
Yêu cầu học sinh về nhà
giả các bài tập 9, 10, 11,
12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3,
3.4, 3.6, 3.7, 3.10 sách bài
tập.

IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản