Tiết 65: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: paradise1

Nắm vững các tính chất cơ bản của phép nhân - Rèn kỷ năng thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên . - Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa ,

Nội dung Text: Tiết 65: LUYỆN TẬP

Tiết 65: LUYỆN TẬP

I.- Mục tiêu :

- Nắm vững các tính chất cơ bản của phép nhân

- Rèn kỷ năng thực hiện được các phép tính cộng , trừ , nhân số nguyên .

- Biết vận dụng các tính chất trong tính toán và biến đổi biểu thức .

II.- Phương tiện dạy học :

- Sách Giáo khoa ,

III Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

2 ./ Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh sữa các bài tập 92 ; 93 ; 94 SGK trang 95

3./ Bài mới :

Giáo viên Học sinh Bài ghi
+ Bài tập 95 / 95 :

(- 1)3 = (- 1).(- 1).(- 1) = 1.(- 1) = - 1

- Học sinh thực hiện và giải Còn hai số nguyên khác là 1 và 0

13 = 1 03 = 0
thích rõ lý do ;

+ Bài tập 96 / 95 :

- Nhận xét dấu của tích a) 237 . (-26) + 26 . 137

237 (-26) = - 237 . 26 + 26 . 137

- Nhận xét thừa số chung của tổng = 26 (- 237 + 137 )

2 tích . = 26 . (-100) = - 2600

- Ap dụng tính chất gì ? b) 63 . (-25) + 25 . (-23)

= - 63 . 25 – 25 . 23

= 25 . (-63 – 23)

= 25 . (-86) = - 2150
+ Bài tập 97 / 95 :

- Nhận xét các thừa số âm trong a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) > 0

tích là một số chẳn hay lẻ - Học sinh thực hiện và giải Vì tích một số chẳn thừa số âm là số

- Học sinh phát biểu tích một số thích rõ lý do dương

chẳn và một số lẻ thừa số âm là số b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 < 0

gì ? Vì tích một số lẻ thừa số âm là một số

âm

+ Bài tập 98 / 95 :

Tính giá trị biểu thức :

a) (-125) . (-13) . (-a) với a = 8

thay a = 8 vào biểu thức

- Nhận xét và áp dụng tính chất gì (-125) . (-13) . (-8)
của phép nhân để tính nhanh. - Ap dụng tích chất giao = (-125) . (-8) . (-13)

hoán và kết hợp = 1000 . (-13) = - 13000

- Dựa vào tính chất phân b) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . b với b =

phối của phép nhân đối với 20

phép cộng thay b = 20 vào biểu thức

(-1) . (-2) . (-3) . (-4) . (-5) . 20

= [(-1) . (-3) . (-4)] . [(-2) . (-5)] .20

= (-12) . 10 . 20 = - 2400

- Dựa vào tính chất gì để tìm số + Bài tập 99 / 95 :

thích hợp a) -7 . (-13) + 8 . (-13) = (-13) . (-7 +

4./ Củng cố : 8)

- Phép nhân trong Z có những = -13

tính chất gì ?
- Dựa vào các tính chất đó ta b) (-5) . (-4 - -14 )

có thể thực hiện nhanh = (-5) . (-4) – (-5) . (-14) = -50

chóng các bài tập .

5./ Dặn dò : + Bài tập 100 / 95 :

Giá trị của m . n2 với m = 2 , n = 3 là số
Làm thêm các bài tập 139 , 140 ,

141 , 147 , 148 , 149 SBT Toán 6 nào trong bốn đáp số A ,B ,C ,D dưới

tập một đây:

A. –18 B. 18 C = -36 D. 36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản