Tiêu chuẩn ngành 14TCN118,119

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:186

0
152
lượt xem
60
download

Tiêu chuẩn ngành 14TCN118,119

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành 14TCN118,119:Tiêu chuẩn thành phần, nội dung, khối lượng BC NCTKT, BC NCKT, TKKT, BVTC công trình thủy lợi.Quyết định số 51/2002/QĐ-BNN, ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành hai tiêu chuẩn ngành: * 14TCN 118-2002: Thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thuỷ lợi. * 14TCN 119-2002: Thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thuỷ lợi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành 14TCN118,119

 1. Tiêu chuẩn ngành 14TCN118,119
 2. QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp v ph¸t triÓn n«ng th«n Sè 51/2002/Q§-BNN, ng y 17 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc ban h nh tiªu chuÈn ng nh ------***------ Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ng y 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp v Ph¸t triÓn N«ng th«n; - C¨n cø v o Ph¸p lÖnh chÊt l−îng h ng ho¸ ng y 24 th¸ng12 n¨m 1999; - C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ng y 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ ban h nh Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ng y 05/5/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng; - C¨n cø v o Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt v ban h nh Tiªu chuÈn ng nh ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1999-Q§-BNN-KHCN ng y 1/10/1999; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr−ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ v chÊt l−îng s¶n phÈm, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Nay ban h nh c¸c tiªu chuÈn ng nh: 1. 14TCN 118-2002: Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng lËp c¸c dù ¸n ®Çu t− thuû lîi. 2. 14TCN 119-2002: Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng lËp thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi. §iÒu 2. Tiªu chuÈn n y cã hiÖu lùc sau 15 ng y kÓ tõ ng y ký ban h nh. §iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ v CLSP, Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi h nh QuyÕt ®Þnh n y./. KT. Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr−ëng NguyÔn §×nh ThÞnh : §· ký 1
 3. Tiªu chuÈn ngµnh 14 TCN 118 - 2002 thµnh phÇn, NéI DUNG vµ khèi l−îng lËp C¸C Dù ¸N ®Çu t− THUû LîI 1. Nh÷ng QUY §ÞNH CHUNG 1.1. Tiªu chuÈn n y quy ®Þnh th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng lËp c¸c dù ¸n ®Çu t− Thuû lîi: B¸o c¸o Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (BCNCTKT) v B¸o c¸o Nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT), bao gåm: 1. C¸c dù ¸n thuû lîi: ®Çu t− x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a lín, n©ng cÊp c¸c dù ¸n ® ®Çu t− x©y dùng; 2. C¸c ®èi t−îng kh¸c theo c¸c quy ®Þnh t−¬ng øng cña Quy chÕ ®Çu t− v x©y dùng ban h nh kÌm theo NghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP ng y 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. 1.2. Dù ¸n ®−îc ®Çu t− cÇn b¶o ®¶m: 1. ThÓ hiÖn ®óng ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng v Nh n−íc; 2. Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x héi vïng, l nh thæ v c¸c ng nh cã liªn quan, tr−íc hÕt l quy ho¹ch l−u vùc s«ng; 3. §¸p øng yªu cÇu bÒn v÷ng v mü quan; 4. B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i; 5. ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn; 6. Sö dông vèn ®Çu t− cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1. 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ dïng trong tiªu chuÈn: 1. Dù ¸n thuû lîi. L tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn (ChØ bao gåm ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp) ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh nh»m khai th¸c nguån lîi cña n−íc, ph¸t triÓn v b¶o vÖ t i nguyªn n−íc, phßng tr¸nh lò lôt v t¸c h¹i cña n−íc g©y ra trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. 2. Vïng dù ¸n. L khu vùc chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña Dù ¸n thuû lîi. 3. Gi¶i ph¸p (hoÆc biÖn ph¸p) thuû lîi. L c¸c gi¶i ph¸p (hoÆc biÖn ph¸p) c«ng tr×nh v phi c«ng tr×nh ®Ó khai th¸c nguån lîi, ph¸t triÓn v b¶o vÖ t i nguyªn n−íc, phßng tr¸nh lò lôt v t¸c h¹i cña n−íc g©y ra, bao gåm: 2
 4. a) Cung cÊp n−íc: - HÖ thèng cung cÊp n−íc mÆt (Hå chøa, Cèng, §Ëp, Tr¹m b¬m v.v...) ; - HÖ thèng cung cÊp n−íc ngÇm (Tr¹m b¬m v.v...). b) Tiªu tho¸t n−íc: - HÖ thèng tiªu tho¸t n−íc mÆt (Cèng, §Ëp, Tr¹m b¬m v.v...); - HÖ thèng tiªu tho¸t n−íc ngÇm (Tr¹m b¬m v.v...). c) Ng¨n thuû triÒu, ng¨n mÆn, bao gåm: §ª hoÆc bê bao; §Ëp v cèng. d) Phßng tr¸nh lò lôt, bao gåm: §iÒu ho lò; §iÒu tiÕt lò; ChËm lò; Ng¨n lò; C¸ch ly lò; Ph©n lò; Tho¸t lò. e) Hé bê, bao gåm: ChØnh trÞ s«ng; C¸c c«ng tr×nh hé bê; Trång c©y ch¾n sãng v.v... 4. Lo¹i (hoÆc h×nh thøc) c«ng tr×nh thuû lîi. L c¸c lo¹i h×nh c«ng tr×nh thuû lîi kh¸c nhau, cã ®Æc ®iÓm kü thuËt riªng kh¸c h¼n nhau nh−ng cã thÓ cã cïng 1 chøc n¨ng: a) Hå chøa: Hå ®iÒu tiÕt n¨m, nhiÒu n¨m; Hå chèng lò, hå cÊp n−íc, hå ph¸t ®iÖn, hå tæng hîp, hå ®iÒu ho v.v... b) §Ëp: §Ëp t¹o hå; §Ëp d©ng (cã cöa v kh«ng cöa); §Ëp tr n (cã cöa v kh«ng cöa, tr n mÆt, tr n s©u v.v...). c) Cèng lÊy n−íc: Cèng ngÇm; Cèng lé thiªn; Cèng cã ¸p; Cèng kh«ng ¸p. d) Tr¹m b¬m: Tr¹m b¬m næi; Tr¹m b¬m cè ®Þnh; Tr¹m b¬m ch×m; Tr¹m b¬m trôc ®øng; Tr¹m b¬m trôc xiªn; Tr¹m b¬m trôc ngang. e) h. HÖ thèng dÉn n−íc: HÖ thèng kªnh hë; HÖ thèng kªnh ngÇm; HÖ thèng ®−êng èng; Tuy nen v.v... 5. Vïng tuyÕn. L 1 khu vùc kh«ng gian x¸c ®Þnh ë ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh Ýt thay ®æi, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ bè trÝ 1 hoÆc v i tuyÕn c«ng tr×nh víi c¸c yªu cÇu: a) Kh«ng l m thay ®æi s¬ ®å khai th¸c tæng hîp t i nguyªn n−íc cña l−u vùc; b) Kh«ng l m thay ®æi gi¶i ph¸p c«ng tr×nh; c) Quy m« c«ng tr×nh thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ; d) §iÒu kiÖn x©y dùng t−¬ng tù; e) HiÖu Ých thay ®æi Ýt. 6. TuyÕn c«ng tr×nh. L tuyÕn cô thÓ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng hÖ to¹ ®é, n»m trong vïng tuyÕn, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó bè trÝ c«ng tr×nh. 7. HÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi. L tËp hîp c¸c c«ng tr×nh thuû lîi t¹o th nh dù ¸n thuû lîi. 8. Hîp lý ho¸. L ®èi t−îng nghiªn cøu ®¹t ®Õn møc ®é hîp lý vÒ mäi mÆt, cã tÝnh kh¶ thi v chÊp nhËn ®−îc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan v chñ quan nhÊt ®Þnh. 9. Tèi −u ho¸. L ®èi t−îng nghiªn cøu ®¹t ®Õn møc ®é ho n h¶o v −u viÖt nhÊt vÒ mäi mÆt, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸ch quan v chñ quan nhÊt ®Þnh. 10. Chi tiÕt ho¸. 3
 5. L ®èi t−îng nghiªn cøu ®¹t ®Õn møc chi tiÕt v cô thÓ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. 11. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi vïng, liªn tØnh. L quy ho¹ch tæng hîp bao trïm tÊt c¸c c¸c ng nh kinh tÕ - x héi trong ph¹m vi nhiÒu tØnh, mang tÝnh chØ ®¹o trong ®ã cã xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè: a) Khai th¸c tæng hîp v hîp lý, b¶o vÖ bÒn v÷ng t i nguyªn thiªn nhiªn: §Êt, n−íc, rõng, khÝ hËu v.v... v phßng tr¸nh lò lôt v t¸c h¹i do n−íc g©y ra. b) Ph¸t triÓn v sö dông hîp lý t i nguyªn con ng−êi: TrÝ tuÖ v lao ®éng. c) Ph¸t triÓn thèng nhÊt, ®ång bé, hîp lý v to n diÖn c¸c ng nh kinh tÕ x héi: N«ng nghiÖp v n«ng th«n; Ph¸t triÓn v x©y dùng ®« thÞ; C«ng nghiÖp; N¨ng l−îng; Gi¸o dôc; Y tÕ; VÖ sinh v søc khoÎ céng ®ång; V¨n ho¸, v c¸c mÆt kh¸c. d) X©y dùng h¹ tÇng c¬ së ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x héi. e) B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i. 12. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ- x héi l nh thæ (gäi t¾t l quy ho¹ch l nh thæ). Nh− thuËt ng÷ 11, nh−ng ph¹m vi l tØnh, th nh phè hoÆc c¸c vïng l nh thæ trong tõng tØnh, th nh phè. 13. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ng nh. L quy ho¹ch ph¸t triÓn to n diÖn cña tõng ng nh kinh tÕ x héi, phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi vïng, liªn tØnh v l nh thæ. 14. Ph−¬ng h−íng qui ho¹ch hoÆc ®Þnh h−íng quy ho¹ch. L qui ho¹ch, trong ®ã chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p chÝnh, quan träng v quyÕt ®Þnh, ®ång thêi ®−a ra khung chØ ®¹o chung cña quy ho¹ch. 15. Qui hoach chi tiÕt: L qui ho¹ch cô thÓ cho: a) Tõng ph©n vïng (hoÆc tiÓu vïng), trong ®ã ®Ò cËp tíi nh÷ng ®Æc thï riªng cña ph©n vïng nh»m cô thÓ ho¸ quy ho¹ch chung cña to n l−u vùc hoÆc vïng quy ho¹ch ®èi víi ph©n vïng. b) Tõng lÜnh vùc riªng nh−: t−íi, tiªu tho¸t n−íc, phßng tr¸nh lò lôt v.v... 16. Quy ho¹ch lÜnh vùc hoÆc quy ho¹ch chuyªn m«n. L quy ho¹ch ®èi víi tõng lÜnh vùc chuyªn m«n kh¸c nhau: nh− quy ho¹ch thuû n«ng, quy ho¹ch cÊp tho¸t n−íc cho d©n sinh v c«ng nghiÖp, quy ho¹ch thuû ®iÖn, quy ho¹ch phßng tr¸nh lò, lôt v.v... 2. Thµnh phÇn, néi dung vµ khèi l−îng LËp B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (bcnctkt) 2.1. Yªu cÇu chung. 1. BCNCTKT l 1 giai ®o¹n cña b−íc chuÈn bÞ ®Çu t− ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc nhãm A, nh»m b−íc ®Çu nghiªn cøu c¸c luËn cø vÒ kinh tÕ - kü thuËt - x héi - m«i tr−êng trong vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Ó xem xÐt s¬ bé: a) Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−; b) Quy m«, tæng møc ®Çu t−; c) S¬ bé x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n; 4
 6. d) Dù kiÕn h×nh thøc ®Çu t− v biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t−. 2. BCNCTKT xem xÐt c¸c vÊn ®Ò quan träng v cÇn thiÕt nhÊt vÒ Kinh tÕ - kü thuËt- x héi cña dù ¸n. BCNCTKT ®−îc thùc hiÖn cÇn b¶o ®¶m: a) §óng víi ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi cña §¶ng v Nh n−íc; b) Phï hîp víi: - Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x héi cña vïng v l nh thæ cã liªn quan ® ®−îc ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy hoach tæng thÓ ph¸t triÓn ng nh cã liªn quan ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, bao gåm c¸c lÜnh vùc cã liªn quan sau: + T i nguyªn n−íc cña l−u vùc; + T i nguyªn ®Êt; + T i nguyªn rõng; + N«ng nghiÖp v n«ng th«n; + C«ng nghiÖp; + N¨ng l−îng; + Giao th«ng vËn t¶i; + Nu«i trång thuû s¶n; + C¸c ng nh liªn quan kh¸c. c) Khai th¸c v sö dông tæng hîp, b¶o vÖ bÒn v÷ng t i nguyªn n−íc, phßng tr¸nh cã hiÖu qu¶ lò lôt v t¸c h¹i do n−íc g©y ra; d) G¾n thuû lîi víi giao th«ng, víi x©y dùng n«ng th«n v ®« thÞ; e) G¾n t i nguyªn n−íc víi t i nguyªn rõng, t i nguyªn ®Êt, kho¸ng s¶n, khÝ hËu, nhu cÇu v kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c©y trång v vËt nu«i. f) §¸p øng yªu cÇu bÒn v÷ng v mü quan; g) B¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i; h) ¸p dông c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn; i) Tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt; j) Sö dông vèn ®Çu t− cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.2. Th nh phÇn BCNCTKT: bao gåm: 1. §iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh s¬ bé sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−; c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp v thùc hiÖn dù ¸n. 2. Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÎn kinh tÕ x héi, Quy ho¹ch l−u vùc s«ng, v c¸c Quy ho¹ch ph¸t triÓn ng nh cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t−. 3. Nghiªn cøu v lËp BCNCTKT. 4. LËp hå s¬ BCNCTKT. 2.3. Néi dung v khèi l−îng chñ yÕu. 2.3.1. Néi dung v khèi l−îng ®iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCTKT v 5
 7. khi thùc hiÖn dù ¸n. 1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−. a) Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t nh÷ng néi dung chñ yÕu v quan träng vÒ c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch cña §¶ng v Nh n−íc cã liªn quan ®Õn dù ¸n. b) Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t néi dung chñ yÕu v quan träng cña c¸c Quy ho¹ch cã liªn quan ®Õn dù ¸n. c) Thu thËp, nghiªn cøu v liÖt kª cô thÓ tªn c¸c luËt, c¸c qui chÕ, c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan l m c¨n cø ®Ó lËp BCNCTKT. 2. §iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp t i liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. a) §Þa h×nh v ®Þa m¹o: Thùc hiÖn theo Tiªu chuÈn ng nh vÒ "Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng kh¶o s¸t ®Þa h×nh trong c¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n v thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû l¬i - 14TCN - 116-1999". b) §Þa chÊt & Kho¸ng s¶n. - §¸nh gi¸ tæng qu¸t cÊu t¹o ®Þa chÊt cña vïng dù ¸n. - §¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh kho¸ng s¶n trong vïng dù ¸n (Lo¹i v gi¸ trÞ, sù ph©n bè, tr÷ l−îng). Tû lÖ b¶n ®å tõ 1/100.000-1/25.000 tuú theo quy m« cña dù ¸n. c) §Þa chÊt c«ng tr×nh, §Þa chÊt thuû v¨n, §éng ®Êt v ho¹t ®éng ®Þa ®éng lùc hiÖn ®aÞ: Thùc hiÖn theo Tiªu chuÈn ng nh vÒ "Th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh trong c¸c giai ®o¹n lËp dù ¸n v thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuû lîi - 14TCN 115 -2000". d) KhÝ t−îng, Thuû v¨n c«ng tr×nh; Thuû lùc hÖ thèng kªnh r¹ch v s«ng ngßi. - §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu & thêi tiÕt cña l−u vùc v vïng dù ¸n. - Thu thËp t i liÖu vÒ KTTV ® cã v x¸c ®Þnh s¬ bé c¸c ®Æc tr−ng chÝnh vÒ khÝ t−îng thuû v¨n cña l−u vùc v vïng dù ¸n - Kh¶o s¸t, thu thËp t i liÖu, x¸c ®Þnh s¬ bé c¸c ®Æc tr−ng thuû lùc hÖ thèng kªnh r¹ch v s«ng ngßi t¹i nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc lËp BCNCTKT. 3. §iÒu tra, thu thËp t i liÖu vÒ t i nguyªn thiªn nhiªn cã liªn quan ®Õn dù ¸n. a) T i nguyªn §Êt v thæ nh−ìng. - T i nguyªn ®Êt cña vïng dù ¸n. Thu thËp b¶n ®å t i nguyªn ®Êt v thæ nh−ìng cña vïng dù ¸n tû lÖ tõ 1/ 100.000- 1/25.000, tuú theo quy m« cña vïng dù ¸n. - §¸nh gi¸ s¬ bé thùc tr¹ng sö dông ®Êt trong vïng dù ¸n. - Ph−¬ng h−íng Qui ho¹ch sö dông v ph¸t triÓn ®Êt cña vïng dù ¸n. b) T i nguyªn Rõng. - §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ hiÖn tr¹ng t i nguyªn rõng trong l−u vùc cã liªn quan ®Õn vïng dù ¸n. Thu thËp t i liÖu v b¶n ®å t i nguyªn rõng tû lÖ tõ 1/100.000-1/25.000 tuú theo quy m« rõng. - Ph−¬ng h−íng Qui ho¹ch ph¸t triÓn t i nguyªn rõng trong l−u vùc cã liªn quan ®Õn vïng dù ¸n. c) T i nguyªn n−íc: 6
 8. - HiÖn tr¹ng T i nguyªn n−íc. §¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng t i nguyªn n−íc trong vïng dù ¸n, trªn c¸c mÆt: ph¸t triÓn, b¶o vÖ v khai th¸c t i nguyªn n−íc. - Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn, b¶o vÖ v khai th¸c T i nguyªn n−íc. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò ra hoÆc r so¸t l¹i (nÕu ® cã) ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn, b¶o vÖ v khai th¸c T i nguyªn n−íc trong vïng dù ¸n víi yªu cÇu g¾n n−íc víi ®Êt, rõng, c©y trång v vËt nu«i; G¾n thuû lîi víi x©y dùng n«ng th«n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, gi¶i quyÕt n−íc th¶i trong vïng dù ¸n, n−íc th¶i c«ng nghiÖp, l ng nghÒ v.v... 4. HiÖn tr¹ng dù ¸n (§èi víi c¸c dù ¸n c¶i t¹o, söa ch÷a lín, n©ng cÊp). a) NhiÖm vô v qui m« dù ¸n. Tãm t¾t nhiÖm vô v quy m«, n¨ng lùc thiÕt kÕ cña dù ¸n ® x©y dùng. b) §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng. §iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp t i liÖu v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng cña dù ¸n (chÊt lùîng, møc ®é an to n bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh, n¨ng lùc v hiÖu qu¶ dù ¸n). c) Nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng néi dung cÇn c¶i t¹o, söa ch÷a lín hoÆc n©ng cÊp. 5. §iÒu tra, thu thËp t i liÖu v nghiªn cøu vÒ d©n sinh- kinh tÕ - x héi - m«i tr−êng cña vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n. a) D©n sè v x héi. - §iÒu tra v ®¸nh gi¸ s¬ bé thùc tr¹ng d©n sè v x héi trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. - Nghiªn cøu vÒ ®Þnh h−íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn d©n sè v x héi trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. b) N«ng nghiÖp v n«ng th«n. - Kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng N«ng nghiÖp v N«ng th«n (NN&NT) trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. - Tãm t¾t ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn NN&NT trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. c) C«ng nghiÖp. - Thu thËp v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖn tr¹ng c«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. - §¸nh gi¸ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. d) Giao th«ng & vËn t¶i. - Thu thËp v ®¸nh gi¸ s¬ bé t×nh h×nh hÖ thèng GTVT trong vïng dù ¸n v c¸c vïng kh¸c cã liªn quan. - §¸nh gi¸ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn GTVT trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. e) N¨ng l−îng. - Thu thËp v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh hÖ thèng n¨ng l−îng trong vïng dù ¸n v vïng cã liªn quan. - §¸nh gi¸ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng n¨ng l−îng vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. 7
 9. g) Cung cÊp n−íc sinh ho¹t, c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp. - §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh cung cÊp n−íc sinh ho¹t , c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n. - Nghiªn cøu v tãm t¾t ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn hÖ thèng cung cÊp n−íc sinh ho¹t, c«ng nghiÖp v n«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n. h) §iÒu kiÖn vÖ sinh v søc khoÎ céng ®ång. Kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh vÖ sinh v søc khoÎ céng ®ång trong vïng dù ¸n. i) M«i tr−êng sinh th¸i. Kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh m«i tr−êng v sinh th¸i trong vïng dù ¸n, ®Æc biÖt ®èi víi vïng dù ¸n cã liªn quan tíi khu vùc b¶o tån thiªn nhiªn. k) T×nh h×nh vÒ lò lôt, óng ngÊp, chua phÌn, c¹n kiÖt trong vïng dù ¸n. l) C¸c lÜnh vùc kh¸c cã liªn quan ®Õn Dù ¸n. 6. Tæng hîp nhu cÇu n−íc v tæng c©n b»ng n−íc cho dù ¸n. a) TÝnh to¸n s¬ bé tæng nhu cÇu n−íc cho c¸c ng nh trong vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan theo c¸c thêi kú ph¸t triÓn KTXH. b) Tæng c©n b»ng n−íc s¬ bé cho vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan. 7. Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−. a) Sù cÇn thiÕt ®èi víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x héi §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− vÒ mÆt ph¸t triÓn kinh tÕ x héi b) Sù cÇn thiÕt ®èi víi yªu cÇu an ninh v quèc phßng. §¸nh gi¸ s¬ bé vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− vÒ mÆt an ninh quèc phßng. c) C¸c mÆt kh¸c. 8. Nh÷ng thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCTKT v khi thùc hiÖn dù ¸n. Kh¶o s¸t, ®iÒu tra v ph©n tÝch cô thÓ nh÷ng thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCTKT v thùc hiÖn dù ¸n vÒ c¸c mÆt: a) Kü thuËt; b) Kinh tÕ x héi; c) C¸c mÆt kh¸c nÕu cã. 2.3.2. Nghiªn cøu Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc cã liªn quan ®Õn dù ¸n. Tuú theo yªu cÇu cña dù ¸n, cÇn thu thËp, nghiªn cøu v tr×nh b y tãm t¾t nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña quy ho¹ch chuyªn ng nh t−¬ng øng vÒ t i nguyªn n−íc sau ®©y ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn hoÆc th«ng qua: 1. Quy ho¹ch thuû n«ng & c¶i t¹o ®Êt. 2. Quy ho¹ch cÊp tho¸t n−íc cho d©n sinh- c«ng nghiÖp. 3. Quy ho¹ch thuû ®iÖn. 4. Quy hoach giao th«ng thuû. 5. Quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n. 6. Quy ho¹ch an d−ìng- du lÞch-gi¶i trÝ. 7. Quy ho¹ch phßng tr¸nh lò lôt, qui ho¹ch ®ª ®iÒu. 8. Quy ho¹ch phßng tr¸nh n−íc biÓn d©ng. 8
 10. 9. Quy ho¹ch phßng tr¸nh båi xãi bê v lßng dÉn. 10. Quy ho¹ch phßng tr¸nh c¹n kiÖt nguån n−íc. 11. Quy ho¹ch l−u vùc s«ng. Trong tr−êng hîp kh«ng cã quy ho¹ch th× ph¶i cã ph−¬ng h−íng quy ho¹ch ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn hoÆc th«ng qua. 2.3.3. Néi dung v khèi l−îng nghiªn cøu v tÝnh to¸n ®Ó lËp BCNCTKT. 1. Nghiªn cøu môc tiªu, nhiÖm vô, quy m« dù ¸n v h×nh thøc ®Çu t−. a) Môc tiªu cña dù ¸n. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò ra môc tiªu vÒ thuû lîi cña dù ¸n nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x héi vïng dù ¸n v c¸c vïng cã liªn quan nÕu cã. b) NhiÖm vô v quy m« cña dù ¸n. Dù kiÕn nhiÖm vô, qui m« v c«ng suÊt hîp lý cña dù ¸n, trong khu«n khæ khung ph©n ®Þnh cña qui ho¹ch. Tr−êng hîp cÇn ph¶i v−ît ra ngo i khung quy ho¹ch th× cÇn ®−a ra c¸c luËn cø kinh tÕ kü thuËt. c) H×nh thøc ®Çu t−. Nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh thøc ®Çu t− v ®Ò xuÊt h×nh thøc ®Çu t− hîp lý. 2. Lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh, ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh v nhu cÇu diÖn tÝch sö dông ®Êt. a) BiÖn ph¸p c«ng tr×nh. Ph©n tÝch ®Ó lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh ®¹t yªu cÇu kh¶ thi trong khu«n khæ kÕt luËn cña Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc. Sè l−îng biÖn ph¸p c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. Trong tr−êng hîp biÖn ph¸p c«ng tr×nh ®Ò xuÊt kh¸c víi kÕt luËn cña Quy ho¹ch th× cÇn thiÕt ph¶i ®−a ra c¸c luËn cø kinh tÕ kü thuËt. b) §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. - C«ng tr×nh ®Çu mèi. Ph©n tÝch v lùa chän vïng tuyÕn hîp lý cña c«ng tr×nh ®Çu mèi. Sè l−îng vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. - §−êng dÉn chÝnh. Ph©n tÝch v lùa chän vïng tuyÕn hîp lý cña ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. - C¸c c«ng tr×nh chÝnh (c«ng tr×nh chñ yÕu). Ph©n tÝch, lùa chän vïng tuyÕn hîp lý cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh (thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi v trªn ®−êng dÉn chÝnh). Sè l−îng vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2. - C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCTKT kh«ng cÇn ph¶i lùa chän ®Þa ®iÓm cña c¸c c«ng tr×nh thø yÕu. c) Nhu cÇu diÖn tÝch ®Êt sö dông. - §Êt sö dông l©u d i Dù kiÕn nhu cÇu hîp lý vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông l©u d i ®Ó x©y dùng dù ¸n bao gåm: hå chøa, c«ng tr×nh ®Çu mèi v to n bé hÖ thèng ®−êng dÉn, c¸c b i VLXD thiªn nhiªn v.v..., trªn c¬ së gi¶m tíi møc tèi ®a viÖc sö dông ®Êt v 9
 11. nh÷ng ¶nh h−ëng vÒ m«i tr−êng x héi v t¸i ®Þnh c−. CÇn ph¶i ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ cô thÓ. - §Êt sö dông t¹m thêi. Dù kiÕn nhu cÇu hîp lý vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông t¹m thêi trong thêi gian x©y dùng dù ¸n bao gåm: mÆt b»ng c«ng tr−êng, ®−êng thi c«ng, c¸c b i VLXD thiªn nhiªn vv.... 3. Ph©n tÝch v lùa chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, kü thuËt. a) C«ng tr×nh chÝnh (c«ng tr×nh chñ yÕu). - Lo¹i c«ng tr×nh. Lùa chän lo¹i c«ng tr×nh hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v hÖ thèng ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng lo¹i c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. - Qui m« c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh hîp lý qui m« c«ng tr×nh cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng ph−¬ng ¸n quy m« c«ng tr×nh cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. - KÕt cÊu c«ng tr×nh. Lùa chän kÕt cÊu hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. - Nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nÒn mãng ®Æc biÖt. Lùa chän biÖn ph¸p hîp lý vÒ xö lý nÒn mãng ®Æc biÖt (nÕu cã) cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. b) Hå chøa. - Quy m« hå chøa. Lùa chän ph−¬ng ¸n quy m« hîp lý cña hå chøa v x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña hå chøa: Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. - C¸c biÖn ph¸p khai th¸c tæng hîp vïng hå. Dù kiÕn s¬ bé c¸c biÖn ph¸p chÝnh ®Ó khai th¸c tæng hîp hå chøa. c) C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCTKT kh«ng yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu cô thÓ c¸c c«ng tr×nh thø yÕu cña dù ¸n. Tæng sè, lo¹i h×nh v khèi l−îng tæng hîp c¸c c«ng tr×nh n y ®−îc phÐp dïng c¸c chØ tiªu më réng cña c¸c dù ¸n t−¬ng tù vÒ kü thuËt, quy m« hoÆc tham kh¶o c¸c dù ¸n t−¬ng tù. d) C«ng nghÖ v thiÕt bÞ. - ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc. + Dù kiÕn c«ng nghÖ hîp lý, c«ng n¨ng sö dông hîp lý thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; + Dù kiÕn lo¹i v c«ng suÊt hîp lý cña c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; + Dù kiÕn bè trÝ hîp lý thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; + TÝnh to¸n s¬ bé to n bé thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc cña dù ¸n. - HÖ thèng v ThiÕt bÞ ®iÖn. 10
 12. + Dù kiÕn s¬ ®å nèi ®iÖn phï hîp cña dù ¸n víi hÖ thèng ®iÖn quèc gia hoÆc khu vùc. + Dù kiÕn s¬ ®å hîp lý nèi ®iÖn chÝnh cña dù ¸n. + Dù kiÕn c«ng nghÖ hîp lý, c«ng n¨ng sö dông hîp lý thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; + Dù kiÕn bè trÝ, lo¹i v c«ng suÊt hîp lý cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; + TÝnh, chän s¬ bé to n bé thiÕt bÞ ®iÖn cña dù ¸n. 4. Ph©n tÝch lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, dÞch vô h¹ tÇng. a) C¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t− , thiÕt bÞ v nguyªn liÖu. Ph©n tÝch v lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh¶ thi vÒ cung cÊp vËt t−, thiÕt bÞ v nguyªn liÖu chñ yÕu cho dù ¸n (nÕu cã). b) N¨ng l−îng. Ph©n tÝch v lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh¶ thi vÒ cung cÊp n¨ng l−îng cho dù ¸n. c) DÞch vô, h¹ tÇng. Ph©n tÝch v lùa chän c¸c ®iÒu kiÖn kh¶ thi vÒ cung cÊp dÞch vô v h¹ tÇng cho dù ¸n . 5. Ph©n tÝch v lùa chän s¬ bé c¸c ph−¬ng ¸n x©y dùng. a) BiÖn ph¸p x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh. - DÉn dßng thi c«ng. LËp s¬ bé biÖn ph¸p vÒ dÉn dßng thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi l ®Ëp ng¨n s«ng hoÆc hå chøa. - BiÖn ph¸p x©y dùng . LËp s¬ bé biÖn ph¸p x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. b) Tæ chøc x©y dùng. - Tæng mÆt b»ng x©y dùng. LËp s¬ bé tæng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh ®Çu mèi. §Ò xuÊt 1 ph−¬ng ¸n hîp lý. - Tæng tiÕn ®é thi c«ng. LËp s¬ bé tæng tiÕn ®é thi c«ng dù ¸n. §Ò xuÊt 1 ph−¬ng ¸n hîp lý. 6. Ph−¬ng ¸n ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, di d©n v t¸i ®Þnh c−. §Ò xuÊt 1 ph−¬ng ¸n hîp lý. a) Hå chøa. - Tæn thÊt vïng hå. + §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé sè d©n ph¶i di chuyÓn v t¸i ®Þnh c− theo c¸c ph−¬ng ¸n møc n−íc d©ng b×nh th−êng. + §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ tæn thÊt trong vïng hå: ruéng ®Êt, nh cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v..., c¸c kho¸ng s¶n v t i nguyªn kh¸c theo c¸c ph−¬ng ¸n møc n−íc d©ng b×nh th−êng. + §¸nh gi¸ s¬ bé ¶nh h−ëng cña viÖc x©y dùng hå chøa vÒ mÆt kinh tÕ x 11
 13. héi, m«i tr−êng ®èi víi vïng bÞ ngËp do hå chøa g©y ra. - Gi¶i phãng lßng hå, ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c−. + X¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i, khèi l−îng v chi phÝ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®Ó gi¶i phãng lßng hå. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé ®Ó gi¶i phãng lßng hå. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé vÒ ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c− ®èi víi d©n trong vïng hå. BiÖn ph¸p b¶o c¸c danh lam th¾ng c¶nh c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... b) C«ng tr×nh ®Çu mèi. - Tæn thÊt. §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé sè d©n ph¶i di chuyÓn, ruéng ®Êt, nh cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... v c¸c tæn thÊt kh¸c do x©y dùng c«ng tr×nh ®Çu mèi. - Gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c−. X¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i v khèi l−îng v chi phÝ cho nh÷ng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé vÒ ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c− ®èi víi d©n trong vïng c«ng tr×nh ®Çu mèi. BiÖn ph¸p b¶o c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... c) HÖ thèng ®−êng dÉn. - Tæn thÊt. §iÒu tra, kh¶o s¸t v ®¸nh gi¸ s¬ bé sè d©n ph¶i di chuyÓn, ruéng ®Êt, nh cöa, c¸c c«ng tr×nh, c¬ së h¹ tÇng, c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö, v.v... v c¸c tæn thÊt kh¸c do x©y dùng hÖ thèng ®−êng dÉn. - Gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï v t¸i ®Þnh c−. + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó x©y dùng hÖ thèng ®−êng dÉn . + Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé vÒ ®Òn bï, di d©n v t¸i ®Þnh c− ®Ó x©y dùng hÖ thèng ®−êng dÉn. BiÖn ph¸p b¶o c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch v¨n ho¸ lÞch sö v.v... 7. §¸nh gi¸ s¬ bé t¸c ®éng cña m«i tr−êng. Thùc hiÖn theo h−íng dÉn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn t i nguyªn n−íc. 8. X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t−, ph−¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng ho n vèn v tr¶ nî, thu l i. a) Tæng møc ®Çu t−. TÝnh to¸n s¬ bé tæng møc ®Çu t−, bao gåm: - Chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t−; - Chi phÝ chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t−; - Chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t− v x©y dùng; - Chi phÝ chuÈn bÞ s¶n xuÊt; 12
 14. - L i vay ng©n h ng cña chñ ®Çu t− trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t− nÕu cã; - Vèn l−u ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt (®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt); - Chi phÝ b¶o hiÓm; - Chi phÝ dù phßng 10 - 20 %; 9. Ph−¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¬ bé huy ®éng c¸c nguån vèn. 10. Ph©n bæ vèn ®Çu t− cho c¸c ng nh h−ëng lîi. a) X¸c ®Þnh cô thÓ c¸c ng nh h−ëng lîi cña dù ¸n. b) X¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n s¬ bé ph©n bæ vèn ®Çu t− cho c¸c ng nh h−ëng lîi. 11. Kh¶ n¨ng ho n vèn v tr¶ nî, thu l i. a) X¸c ®Þnh s¬ bé kh¶ n¨ng ho n vèn v ph−¬ng ¸n tr¶ nî (®èi víi dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn ®Çu t−). b) X¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n s¬ bé thu l i nÕu cã. 12. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt kinh tÕ x héi. a) Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt kinh tÕ; b) Ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ s¬ bé hiÖu qu¶ ®Çu t− vÒ mÆt x héi. 13. Tæng tiÕn ®é ®Çu t− X¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i tiÕn ®é sau ®©y: a) TiÕn ®é chuÈn bÞ ®Çu t−. b) TiÕn ®é chuÈn bÞ thùc hiÖn ®Çu t−. c) TiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t− v x©y dùng dù ¸n. d) TiÕn ®é chuÈn bÞ s¶n xuÊt. 14. TÝnh ®éc lËp khi vËn h nh, khai th¸c c¸c tiÓu dù ¸n (nÕu cã). X¸c ®Þnh cô thÓ tÝnh ®éc lËp khi vËn h nh, khai th¸c c¸c tiÓu dù ¸n. 2.4. Hå s¬ b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. 2.4.1. Th nh phÇn hå s¬ BCNCTKT: bao gåm: 1. B¸o c¸o tãm t¾t; 2. B¸o c¸o chÝnh; 3. C¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh. 2.4.2. Th nh phÇn, néi dung cña B¸o c¸o tãm t¾t: B¾t buéc cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n. 1. Th nh phÇn cña B¸o c¸o tãm t¾t. B¸o c¸o tãm t¾t l t i liÖu tãm t¾t giíi thiÖu nh÷ng néi dung quan träng v tèi cÇn thiÕt cña BCNCTKT, dïng ®Ó: - Cung cÊp cho c¸c c¸n bé l nh ®¹o v c¸c c¬ quan qu¶n lý nh n−íc cã liªn quan; - L t i liÖu ®Ó b¸o c¸o víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn trong c¸c cuéc häp tr×nh duyÖt BCNCTKT. Th nh phÇn cña B¸o c¸o tãm t¾t bao gåm : a) B¶n thuyÕt minh. b) C¸c b¶ng biÓu (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). c) C¸c b¶n ®å & b¶n vÏ (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 13
 15. 2. Néi dung cña B¸o c¸o tãm t¾t. Néi dung cña B¸o c¸o tãm t¾t giai ®o¹n NCTKT cÇn ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau: a) Nªu ®−îc nh÷ng néi dung chñ yÕu cña BCNCTKT. b) Néi dung b¸o c¸o ph¶n ¶nh trung thùc v chÝnh x¸c víi b¸o c¸o chÝnh v c¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh. c) Quan ®iÓm râ r ng, døt kho¸t. C¸ch tr×nh b y khoa häc, sóc tÝch, dÔ hiÓu, r nh m¹ch; v¨n phong s¸ng sña, ng¾n gän. Néi dung cô thÓ cña B¸o c¸o tãm t¾t quy ®Þnh ë Môc A.1 Phô lôc A. 2.4.3. Th nh phÇn, néi dung cña B¸o c¸o chÝnh: B¾t buéc cho tÊt c¶ c¸c dù ¸n. 1. Th nh phÇn cña B¸o c¸o chÝnh. B¸o c¸o chÝnh liÖu chÝnh cña BCNCTKT dïng l m c¨n cø ®Ó xem xÐt, phª duyÖt BCNCTKT, gåm cã: a) B¶n thuyÕt minh. b) C¸c b¶ng biÓu (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). c) C¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn dù ¸n (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). d) C¸c b¶n ®å m u & b¶n vÏ (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). e) C¸c ®Üa CD hoÆc ®Üa mÒm. 2. Néi dung cña B¸o c¸o chÝnh. Néi dung cña B¸o c¸o chÝnh giai ®o¹n NCTKT cÇn ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau: a) Nªu ®Çy ®ñ c¸c néi dung chÝnh dù ¸n, bao gåm c¸c luËn cø, c¸c ph−¬ng ¸n, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan v kÕt qu¶ chÝnh cña BCNCTKT. b) KÌm theo nh÷ng b¶n ®å, b¶n vÏ tæng hîp chÝnh v biÓu b¶ng tæng hîp chÝnh. c) §¶m b¶o ph¶n ¶nh sù trung thùc, ®Çy ®ñ v chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu, t i liÖu v biÓu b¶ng còng nh− b¶n vÏ so víi c¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh. d) Quan ®iÓm râ r ng, døt kho¸t. C¸ch tr×nh b y khoa häc, sóc tÝch, dÔ hiÓu, r nh m¹ch; V¨n phong s¸ng sña. Néi dung cô thÓ cña B¸o c¸o chÝnh quy ®Þnh ë Môc A.2 Phô lôc A. 2.4.4. C¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh. 2.4.4.1. C¸c lo¹i B¸o c¸o chuyªn ng nh. C¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh l t i liÖu nghiªn cøu cô thÓ v s©u s¾c vÒ néi dung tõng ng nh chuyªn m«n t−¬ng øng cã liªn quan ®Ó phôc vô cho viÖc lËp B¸o c¸o chÝnh cña dù ¸n. C¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh dïng l m c¨n cø ®Ó viÕt B¸o c¸o chÝnh cña BCNCTKT, quy ®Þnh nh− sau: 1. B¸o c¸o §CCT. 2. B¸o c¸o khÝ t−îng thuû v¨n. 3. B¸o c¸o t i nguyªn n−íc. 4. B¸o c¸o thuû lùc hÖ thèng s«ng ngßi ®èi víi c¸c dù ¸n vïng ¶nh h−ëng thuû triÒu. 5. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ s¬ bé t¸c ®éng m«i tr−êng. 6. B¸o c¸o gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Òn bï di d©n v t¸i ®Þnh c−. 2.4.4.2. Th nh phÇn B¸o c¸o chuyªn ng nh: gåm cã: 14
 16. 1. B¶n thuyÕt minh. 2. C¸c b¶ng biÓu (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 3. C¸c v¨n b¶n cã liªn quan (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 4. C¸c b¶n ®å & b¶n vÏ (kÌm theo b¶n thuyÕt minh). 2.4.4.3. Néi dung c¸c b¸o c¸o chuyªn ng nh. Néi dung C¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh cÇn ph¶i: - Nªu ®Çy ®ñ néi dung chi tiÕt cña cña chuyªn ng nh bao gåm c¸c luËn cø, c¸c tÝnh to¸n, c¸c ph−¬ng ¸n, c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan v c¸c kÕt qu¶ ®Ó lËp BCNCTKT phï hîp víi qui ®Þnh vÒ th nh phÇn, néi dung v khèi l−îng t−¬ng øng. - KÌm theo ®Çy ®ñ nh÷ng biÓu b¶ng v nh÷ng b¶n ®å, b¶n vÏ cÇn thiÕt. - §¶m b¶o trung thùc, v chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu, t i liÖu, tÝnh to¸n. - Quan ®iÓm râ r ng, døt kho¸t. C¸ch tr×nh b y khoa häc, sóc tÝch, dÔ hiÓu, r nh m¹ch; V¨n phong s¸ng sña. Néi dung C¸c B¸o c¸o chuyªn ng nh giai ®o¹n NCTKT quy ®Þnh t¹i Môc A.3 Phô lôc A. 3. thµnh phÇn, néi dung vµ khèi l−îng LËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT) 3.1. Yªu cÇu chung: 1. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT): - L m c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh tiÕn h nh c«ng t¸c chuÈn bÞ thùc hiªn ®Çu t−; - L m c¨n cø ph¸p lý vÒ kinh tÕ- kü thuËt ®èi víi viÖc lËp ThiÕt kÕ kü thuËt - tæng dù to¸n hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt- thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng; - L m c¬ së ®Ó lËp hå s¬ mêi thÇu v dù thÇu c«ng t¸c T− vÊn thiÕt kÕ; - L m c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu x©y l¾p. 2. Khi lËp B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (BCNCKT) cÇn ph¶i nghiªn cøu c¸c luËn cø vÒ kinh tÕ - kü thuËt - x héi - m«i tr−êng trong vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n, xem xÐt tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Ó l m c¬ së cho viÖc lùa chän v quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt chñ yÕu sau ®©y: a) Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−. b) Lùa chän h×nh thøc ®Çu t−. c) Lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n. d) Lùa chän ph−¬ng ¸n kü thuËt c«ng nghÖ. e) X¸c ®Þnh nguån vèn, kh¶ n¨ng t i chÝnh,tæng møc ®Çu t−, ph−¬ng ¸n ho n tr¶ vèn ®Çu t− nÕu cã. f) X¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ kinh tÕ -kü thuËt - x héi cña dù ¸n. g) X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. 3. Néi dung BCNCKT cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò quan träng v cÇn thiÕt nhÊt vÒ Kinh tÕ - kü thuËt - x héi cña dù ¸n trªn c¬ së kÕ thõa v cô thÓ ho¸ dù ¸n qui ho¹ch hoÆc BCNCTKT nÕu cã ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n kh¶ thi phï hîp v thèng nhÊt víi: 15
 17. a) Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x héi cña vïng v l nh thæ ® ®−îc ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; b) Quy ho¹ch tæng thÓ hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch ph¸t triÓn ng nh cã liªn quan ® ®−îc ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc th«ng qua; c) Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc; d) T i nguyªn ®Êt; e) T i nguyªn rõng; f) N«ng nghiÖp v n«ng th«n; g) C«ng nghiÖp; h) N¨ng l−îng; i) k. Giao th«ng vËn t¶i; j) l. Nu«i trång thuû s¶n; k) m. C¸c ng nh liªn quan kh¸c. 3. BCNCKT cÇn tu©n thñ: a) LuËt t i nguyªn n−íc, c¸c LuËt cã liªn quan; C¸c Ph¸p lÖnh cã liªn quan; b) C¸c chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, chÝnh s¸ch, NghÞ quyÕt v.v... cã liªn quan cña §¶ng v Nh n−íc; c) C¸c Quy ®Þnh, Quy chuÈn, tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m cã liªn quan. 3.2. Th nh phÇn cña B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. 3.2.1. Th nh phÇn BCNCKT bao gåm: 1. §iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n trong viÖc lËp BCNCKT v khi thùc hiÖn dù ¸n. 2. Thu thËp, nghiªn cøu v giíi thiÖu tãm t¾t c¸c lo¹i quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy ho¹ch cã liªn quan ®Õn viÖc lËp Dù ¸n. 3. Nghiªn cøu v lËp BCNCKT. 4. LËp hå s¬ BCNCKT. 3.3. Néi dung v khèi l−îng chñ yÕu cña giai ®o¹n lËp BCNCKT. 3.3.1. Néi dung v khèi l−îng ®iÒu tra, kh¶o s¸t thu thËp nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t−, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi v khã kh¨n khi lËp BCNCKT v khi thùc hiÖn dù ¸n. 1. Tr−êng hîp ® lËp BCNCTKT. Bæ sung v cËp nhËt c¸c vÊn ®Ò ® nªu t¹i §iÒu 2.3.1. 2. Tr−êng hîp kh«ng lËp BCNCTKT. Thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ® qui ®Þnh t¹i §iÒu 2.3.1 3.3.2. Nghiªn cøu c¸c lo¹i Quy ho¹ch hoÆc ph−¬ng h−íng quy häach cã liªn quan ®Õn dù ¸n giai ®o¹n lËp BCNCKT. 1. Tr−êng hîp ® lËp BCNCTKT. Bæ sung v cËp nhËt c¸c vÊn ®Ò ® nªu t¹i §iÒu 2.3.2. 2. Tr−êng hîp kh«ng lËp BCNCTKT. 16
 18. Thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ® qui ®Þnh t¹i §iÒu 2.3.2. 3.3.3. Néi dung v khèi l−îng Nghiªn cøu v tÝnh to¸n ®Ó lËp BCNCKT trong tr−êng hîp kh«ng lËp BCNCK: 3.3.3.1. Nghiªn cøu môc tiªu, nhiÖm vô, quy m« dù ¸n v h×nh thøc ®Çu t−. 1. Môc tiªu cña dù ¸n. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän môc tiªu cô thÓ vÒ thuû lîi cña dù ¸n ®Çu t− nh»m phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x héi vïng dù ¸n. 2. NhiÖm vô v quy m« cña dù ¸n . Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ nhiÖm vô, qui m« v c«ng suÊt cña dù ¸n, trong khu«n khæ khung ph©n ®Þnh cña qui ho¹ch. Trong tr−êng hîp v−ît khái khung quy ho¹ch ® ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn th× cÇn ph¶i tr×nh b y c¸c luËn cø v ph©n tÝch cô thÓ. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. 3. H×nh thøc ®Çu t−. Nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh thøc ®Çu t− ®Ó lùa chän h×nh thøc ®Çu t− cã tÝnh kh¶ thi. 3.3.3.2. Lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh, ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh v nhu cÇu diÖn tÝch ®Êt sö dông. 1. BiÖn ph¸p c«ng tr×nh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän biÖn ph¸p c«ng tr×nh tèi −u cña dù ¸n trong khu«n khæ kÕt luËn cña Quy ho¹ch t i nguyªn n−íc cña l−u vùc. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. Trong tr−êng hîp biÖn ph¸p c«ng tr×nh ®−îc chän kh¸c víi kÕt luËn cña Quy ho¹ch th× cÇn thiÕt ph¶i tr×nh b y c¸c luËn cø v ph©n tÝch cô thÓ. 2. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. a) C«ng tr×nh ®Çu mèi. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän vïng tuyÕn tèi −u cña c«ng tr×nh ®Çu mèi. Sè vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2; trong ®ã tËp trung nghiªn cøu kü vïng tuyÕn kiÕn nghÞ ®−îc chän. b) §−êng dÉn chÝnh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän vïng tuyÕn tèi −u cña ®−êng dÉn chÝnh. Sè vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2; trong ®ã tËp trung nghiªn cøu kü vïng tuyÕn kiÕn nghÞ ®−îc chän. c) C¸c c«ng tr×nh chÝnh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän vïng tuyÕn tèi −u cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh (thuéc c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh). Sè vïng tuyÕn cÇn ®−îc xem xÐt kh«ng Ýt h¬n 2; trong ®ã tËp trung nghiªn cøu kü vïng tuyÕn kiÕn nghÞ ®−îc chän. d) C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCKT cÇn ph¶i lùa chän ®Þa ®iÓm hîp lý cña c¸c c«ng tr×nh thø yÕu, chñ yÕu dùa v o ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh ®Ó x¸c ®Þnh. 3.3.3.3. Nhu cÇu diÖn tÝch ®Êt sö dông. 1. §Êt sö dông l©u d i. X¸c ®Þnh cô thÓ nhu cÇu vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông l©u d i ®Ó x©y dùng dù ¸n bao 17
 19. gåm hå chøa, c«ng tr×nh ®Çu mèi v to n bé hÖ thèng ®−êng dÉn, hÖ thèng giao th«ng ®Ó qu¶n lý dù ¸n,vv..., trªn c¬ së gi¶m tíi møc tèi ®a viÖc sö dông ®Êt v nh÷ng ¶nh h−ëng vÒ m«i tr−êng x héi v t¸i ®Þnh c− CÇn ph¶i ph©n tÝch v ®¸nh gi¸ cô thÓ. 2. §Êt sö dông t¹m thêi. X¸c ®Þnh cô thÓ vÒ diÖn tÝch ®Êt sö dông t¹m thêi trong thêi gian x©y dùng dù ¸n bao gåm: mÆt b»ng c«ng tr−êng, ®−êng thi c«ng, c¸c b i VLXD thiªn nhiªn v.v...; ®ång thêi cÇn cã biÖn ph¸p kh«i phôc ®Ó sö dông l¹i ®Êt. 3.3.3.4. Ph©n tÝch v lùa chän ph−¬ng ¸n c«ng nghÖ, kü thuËt. 1. C«ng tr×nh chÝnh. a) Lo¹i c«ng tr×nh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän lo¹i c«ng tr×nh tèi −u cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v hÖ thèng ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu kh«ng Ýt h¬n 2. b) Qui m« c«ng tr×nh. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän qui m« c«ng tr×nh tèi −u cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. Sè l−îng ph−¬ng ¸n cÇn nghiªn cøu tõ kh«ng Ýt h¬n 2. c) KÕt cÊu c«ng tr×nh. Lùa chän kÕt cÊu hîp lý cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. d) Nh÷ng biÖn ph¸p xö lý hîp lý nÒn mãng ®Æc biÖt (nÕu cã). Lùa chän biÖn ph¸p hîp lý vÒ xö lý nÒn mãng ®Æc biÖt (nÕu cã) cho c¸c c«ng tr×nh chÝnh cña c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. 2. Hå chøa. a) Quy m«. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n quy m« tèi −u cña hå chøa. b) C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh. X¸c ®Þnh cô thÓ c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu cña hå chøa. c) Khai th¸c tæng hîp hå chøa. Nghiªn cøu ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p hîp lý vÒ khai th¸c tæng hîp vïng hå. 3. C¸c c«ng tr×nh thø yÕu. Trong giai ®o¹n lËp BCNCKT kh«ng yªu cÇu ph¶i nghiªn cøu cô thÓ c¸c c«ng tr×nh thø yÕu cña dù ¸n, nh−ng ph¶i liÖt kª ®Çy ®ñ sè l−îng v qui m« hîp lý, kÕt cÊu hîp lý cña chóng. Khèi l−îng tæng hîp c¸c c«ng tr×nh n y ®−îc phÐp x¸c ®Þnh trªn c¬ së dïng thiÕt kÕ ®Þnh h×nh , thiÕt kÕ mÉu hoÆc tham kh¶o c¸c dù ¸n t−¬ng tù. 4. C«ng nghÖ v thiÕt bÞ. a) ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc. - Lùa chän c«ng nghÖ tèi −u, c«ng n¨ng sö dông tèi −u cña thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; - Lùa chän lo¹i v c«ng suÊt tèi −u cña c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; 18
 20. - Bè trÝ hîp lý thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc chÝnh cña dù ¸n; - X¸c ®Þnh cô thÓ to n bé thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc cña dù ¸n. b) HÖ thèng v ThiÕt bÞ ®iÖn. - Nghiªn cøu ®Ó lùa chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tèi −u cña dù ¸n víi hÖ thèng ®iªn quèc gia hoÆc khu vùc. - Nghiªn cøu ®Ó lùa chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tèi −u cña néi bé dù ¸n - Lùa chän c«ng nghÖ tèi −u, c«ng n¨ng sö dông tèi −u vÒ thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; - Lùa chän lo¹i v c«ng suÊt tèi −u cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; - Bè trÝ hîp lý thiÕt bÞ ®iÖn chÝnh cña dù ¸n; - Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n tèi −u vÒ hÖ thèng ®iÖn cña dù ¸n. - X¸c ®Þnh cô thÓ to n bé khèi l−îng thiÕt bÞ v vËt t− kü thuËt ®iÖn cña dù ¸n. - X¸c ®Þnh cô thÓ to n bé khèi l−îng x©y l¾p vÒ phÇn ®iÖn cña dù ¸n. 3.3.3.5. C¸c ph−¬ng ¸n kiÕn tróc. 1. Ph−¬ng ¸n kiÕn tróc c«ng tr×nh dÇu mèi. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kiÕn tróc hîp lý cña c«ng tr×nh ®Çu mèi. 2. Ph−¬ng ¸n kiÕn tróc khu qu¶n lý dù ¸n. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kiÕn tróc hîp lý cña khu qu¶n lý dù ¸n. 3.3.3.6. C¸c biÖn ph¸p x©y dùng. 1. BiÖn ph¸p x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chÝnh. a) DÉn dßng thi c«ng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän biÖn ph¸p hîp lý vÒ dÉn dßng thi c«ng ®èi víi c«ng tr×nh chÝnh l ®Ëp ng¨n s«ng hoÆc hå chøa. b) BiÖn ph¸p x©y dùng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän ph−¬ng ¸n kh¶ thi vÒ biÖn ph¸p x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. 2. Tæ chøc x©y dùng. a) Tæng mÆt b»ng x©y dùng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän tæng mÆt b»ng x©y dùng tèi −u c«ng tr×nh ®Çu mèi v ®−êng dÉn chÝnh. b) Tæng tiÕn ®é x©y dùng. Nghiªn cøu ®Ó lùa chän tæng tiÕn ®é x©y dùng kh¶ thi. 3.3.3.7. ThiÕt kÕ s¬ bé ®èi víi ph−¬ng ¸n ®Ò nghÞ chän. 1. §èi t−îng ph¶i thiÕt kÕ s¬ bé ë giai ®o¹n NCKT. CÇn ph¶i tiÕn h nh thiÕt kÕ s¬ bé cho ph−¬ng ¸n chän ®èi víi: a) Dù ¸n cÊp III trë lªn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh: - C«ng tr×nh ®Çu mèi. - §−êng dÉn chÝnh. - C«ng tr×nh lín, quan träng v phøc t¹p trªn ®−êng dÉn chÝnh. - ThiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc lo¹i míi ¸p dông lÇn ®Çu. 19
Đồng bộ tài khoản