Tiêu chuẩn ngành: Phụ gia cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Chia sẻ: augi19

Phụ gia là những sản phẩm khi trộn một lượng nhỏ với hỗn hợp bê tông hoặc vữa có thể tạo ra sự biến đổi tính chất bê tông hoặc vữa theo hướng mong muốn. Cách trộn phụ gia vào bê tông là vữa do nhà chế tạo qui định cụ thể cho mỗi loại sản phẩm. Liều lượng phụ gia cho từng trường hợp dùng cụ thể phải xác đinh thông qua thí nghiệm

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành: Phụ gia cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản