Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman

Chia sẻ: augi19

Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cân đo võng Benkeman. Quy trình kỹ thuật này thay thế cho Phụ lục 5 của 22 TCN 211-1993 Phương pháp thử nghiệm và đánh giá cường độ áo đường theo võng đàn hồi

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman

 

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chuẩn ngành: Quy trình thử nghiệm xác định Môđun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo vòng Benkelman
 2. 22 TCN 251-98
 3. 22 TCN 251-98
 4. 22 TCN 251-98
 5. 22 TCN 251-98
 6. 22 TCN 251-98
 7. 22 TCN 251-98
 8. 22 TCN 251-98
 9. 22 TCN 251-98
 10. 22 TCN 251-98
 11. 22 TCN 251-98
 12. 22 TCN 251-98
 13. 22 TCN 251-98
 14. 22 TCN 251-98
 15. 22 TCN 251-98
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản