Tiêu chuẩn ngành TCN 121-2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
121
lượt xem
39
download

Tiêu chuẩn ngành TCN 121-2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn ngành TCN 121-2002. Qui định về lập và ban hành, Qui trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn ngành TCN 121-2002

 1. Nhãm H Tiªu chuÈn ngμnh 14 TCN 121-2002 hå chøa n−íc - C«ng tr×nh thuû lîi Qui ®Þnh vÒ lËp vμ ban hμnh Qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt Reservoirs of Hydraulic Works Stipulation on Formulation and Issue of Operational Procedure 1. Qui ®Þnh chung. 1.1. §èi t−îng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông b¾t buéc ®èi víi viÖc lËp vµ ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt (QTVH§T) c¸c hå chøa n−íc thuéc ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý, cã c«ng tr×nh trµn ®ãng më b»ng cöa van hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt kh¸c ®Ó tr÷ n−íc, cÊp n−íc vµ x¶ lò. Khi thùc hiÖn Tiªu chuÈn nµy ph¶i ®ång thêi tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p qui hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan. §èi víi hå chøa n−íc cã c«ng tr×nh trµn tù do (kh«ng cã cöa van ®ãng më) hoÆc sö dông cèng cÊp n−íc ®Ó x¶ bít n−íc hå cã thÓ vËn dông Tiªu chuÈn nµy ®Ó x©y dùng Qui ®Þnh vËn hµnh ®iÒu tiÕt tr÷ n−íc, cÊp n−íc nh»m ®¶m b¶o phôc vô s¶n xuÊt vµ an toµn c«ng tr×nh. 1.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan (®¬n vÞ) lËp vµ tr×nh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa: 1.2.1. §¬n vÞ T− vÊn x©y dùng khi thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp hå chøa n−íc ph¶i lËp QTVH§T. §¬n vÞ qu¶n lý dù ¸n lËp hå s¬ tr×nh cÊp thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt (theo 4.1 Tiªu chuÈn nµy) vµ bµn giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc. 1.2.2. §¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc ph¶i lËp QTVH§T ®èi víi hå chøa n−íc ®ang khai th¸c nh−ng ch−a cã QTVH§T; bæ sung, söa ®æi QTVH§T ®èi víi hå chøa n−íc ®· cã QTVH§T nh−ng kh«ng cßn phï hîp thùc tÕ (vÒ yªu cÇu cÊp n−íc, phßng chèng lò, an toµn c«ng tr×nh...), lËp hå s¬ tr×nh cÊp thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt (theo 4.1 Tiªu chuÈn nµy). 1.3. Gi¶i thÝch tõ ng÷.
 2. 14 TCN 121-2002 1.3.1. Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc lµ v¨n b¶n qui ®Þnh vÒ nguyªn t¾c, néi dung vµ tr×nh tù vËn hµnh c¸c c«ng tr×nh cña hå chøa n−íc ®Ó ®iÒu chØnh viÖc tr÷ n−íc, cÊp n−íc vµ x¶ n−íc trong c¸c tr−êng hîp kh¸c nhau cña thêi tiÕt hoÆc khi yªu cÇu cÊp n−íc thay ®æi, ®¶m b¶o hå chøa lµm viÖc ®óng víi n¨ng lùc thiÕt kÕ vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®· lùa chän; h¹n chÕ thiÖt h¹i khi hå chøa gÆp lò v−ît thiÕt kÕ hoÆc dßng ch¶y kiÖt nhá h¬n thiÕt kÕ. 1.3.2. BiÓu ®å ®iÒu phèi hå chøa n−íc lµ biÓu ®å kü thuËt x¸c ®Þnh giíi h¹n lµm viÖc an toµn vÒ phßng chèng lò vµ cÊp n−íc cña hå chøa, gióp ng−êi qu¶n lý chñ ®éng vËn hµnh khai th¸c (h×nh 1). 1.3.3. §−êng phßng ph¸ ho¹i trong biÓu ®å ®iÒu phèi lµ giíi h¹n trªn vïng cÊp n−íc b×nh th−êng cña hå chøa n−íc (®−êng sè ← cña h×nh 1). 1.3.4. §−êng h¹n chÕ cÊp n−íc trong biÓu ®å ®iÒu phèi lµ giíi h¹n d−íi vïng cÊp n−íc b×nh th−êng cña hå chøa n−íc (®−êng sè ↑ cña h×nh 1). 1.3.5. §−êng phßng lò trong biÓu ®å ®iÒu phèi lµ giíi h¹n cao nhÊt ®Ó phßng chèng lò, ®¶m b¶o an toµn cho hå chøa n−íc vµ vïng h¹ du (®−êng sè → cña h×nh 1). H ®Ønh ®Ëp BiÓu ®å ®iÒu phèi hå chøa n−íc 26 H gia c−êng Vïng e 25 Hd©ng b×nh th−êng Vïng d 24 Htr−íc lò 3 23 Vïng b Vïng c Mùc n−íc (H : mÐt) Vïng c 22 1 21 2 20 Vïng A 19 18 H chÕt 17 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 Thêi gian (ngµy/th¸ng) Ghi chó : Vïng A : Vïng h¹n chÕ cÊp n−íc Vïng B : Vïng cÊp n−íc b×nh th−êng (1) : §−êng phßng ph¸ ho¹i Vïng C : Vïng cÊp n−íc gia t¨ng (2) : §−êng h¹n chÕ cÊp n−íc Vïng D : Vïng x¶ lò b×nh th−êng (3) : §−êng phßng lò Vïng E : Vïng x¶ lò bÊt b×nh th−êng H×nh 1 : BiÓu ®å ®iÒu phèi hå chøa n−íc - Trôc hoµnh biÓu thÞ thêi gian ®iÒu tiÕt hå chøa (ngµy/th¸ng), trong h×nh vÏ lµ vÝ dô - Trôc tung biÓu thÞ cao tr×nh mùc n−íc hå chøa (H, mÐt). 1.4. Qui ®Þnh vÒ biªn so¹n QTVH§T hå chøa n−íc. 6
 3. 14 TCN 121-2002 1.4.1. QTVH§T bao gåm c¸c ch−¬ng, môc, ®iÒu, kho¶n ®Ó nªu râ yªu cÇu, néi dung. 1.4.2. C¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh ph¶i viÕt râ rµng, kh«ng trïng lÆp, ng¾n gän, chÝnh x¸c, kh«ng dïng c¸c tõ ng÷ cã thÓ dÉn tíi c¸ch hiÓu kh¸c nhau. 1.4.3. C¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh mang tÝnh b¾t buéc, kh«ng cÇn gi¶i thÝch. 1.4.4. H¹n chÕ sö dông thuËt ng÷. Nh÷ng thuËt ng÷ ch−a qui ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan, khi sö dông ph¶i ®Þnh nghÜa tr−íc. 1.4.5. Kh«ng viÕt t¾t, kh«ng dïng ký hiÖu to¸n häc hoÆc kü thuËt khi kh«ng thËt cÇn thiÕt. 1.4.6. §¬n vÞ ®o l−êng dïng trong c¸c qui ®Þnh ph¶i thèng nhÊt vµ hîp ph¸p. 2. Qui ®Þnh vÒ tμi liÖu c¬ b¶n vμ néi dung tÝnh to¸n kü thuËt. 2.1. Tµi liÖu c¬ b¶n. 2.1.1. §èi víi hå chøa n−íc khi thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp, tµi liÖu c¬ b¶n ®Ó lËp QTVH§T lµ tµi liÖu thiÕt kÕ míi hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp hå chøa n−íc ®ã. 2.1.2. §èi víi c¸c hå chøa n−íc ®ang khai th¸c, tµi liÖu c¬ b¶n ®Ó lËp QTVH§T lµ tµi liÖu thiÕt kÕ cò vµ tµi liÖu ®−îc thu thËp, bæ sung trong qu¸ tr×nh qu¶n lý khai th¸c. 2.2. Néi dung tÝnh to¸n kü thuËt. ¸p dông ph−¬ng ph¸p vµ c«ng nghÖ tÝnh to¸n hiÖn hµnh ®Ó ph©n tÝch, x¸c ®Þnh hoÆc kiÓm tra, rµ so¸t c¸c néi dung sau ®©y : 2.2.1. L−îng m−a n¨m vµ ph©n phèi m−a n¨m thiÕt kÕ. 2.2.2. Dßng ch¶y n¨m vµ ph©n phèi dßng ch¶y n¨m thiÕt kÕ. 2.2.3. Dßng ch¶y lò vµ m« h×nh lò thiÕt kÕ; kiÓm tra møc ®é kh¶ n¨ng an toµn phßng chèng lò cña hå chøa. 2.2.4. Bèc h¬i thiÕt kÕ (tæng l−îng n¨m vµ ph©n phèi c¸c th¸ng), ®é Èm, nhiÖt ®é vµ c¸c lo¹i tæn thÊt kh¸c ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tr÷ n−íc vµ cÊp n−íc cña hå chøa. 2.2.5. Yªu cÇu cÊp n−íc. 2.2.6. C©n b»ng n−íc (tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt n−íc, x¸c ®Þnh : l−îng n−íc tr÷, l−îng n−íc sö dông, l−îng n−íc thiÕu cÇn bæ sung vµ l−îng n−íc thõa cÇn x¶ tõng th¸ng). 2.2.7. LËp biÓu ®å ®iÒu phèi hå chøa n−íc. 2.3. Tµi liÖu tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n kü thuËt. 2.3.1. B¶n thuyÕt minh ph−¬ng ph¸p, tr×nh tù vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n; qu¸ tr×nh lùa chän c¸c chØ tiªu, th«ng sè kü thuËt ®Ó lËp QTVH§T (cuèi b¶n thuyÕt minh ®¬n vÞ lËp QTVH§T ph¶i ký vµ ®ãng dÊu). 7
 4. 14 TCN 121-2002 2.3.2. C¸c phô lôc kÌm theo B¶n thuyÕt minh, gåm: C¸c biÓu thèng kª sè liÖu; biÓu ®å, b¶ng tra kü thuËt; c¸c lo¹i b¶n ®å (l−u vùc, vïng t−íi, hµnh lang an toµn x¶ lò...). 3. biªn so¹n "Qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt hå chøa". 3.1. Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc ph¶i ®−îc biªn so¹n theo c¸c néi dung nh− tr×nh bµy trong phô lôc I cña Tiªu chuÈn nµy. 4. tr×nh tù thÈm ®Þnh, phª duyÖt vμ ban hμnh qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt. 4.1. LËp hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh. 4.1.1. Hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh. Hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh do c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý dù ¸n hoÆc ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc lËp vµ tr×nh lªn c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, gåm : a) Tê tr×nh ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh QTVH§T nh− mÉu tr×nh bµy ë phô lôc II cña Tiªu chuÈn nµy. Riªng Tê tr×nh cña ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc (®ang ®−îc khai th¸c) tr×nh c¬ quan thÈm ®Þnh, ph¶i cã ý kiÕn ®ång tr×nh cña c¬ quan chñ qu¶n. b) B¶n dù th¶o "Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc" (theo 3.1 Tiªu chuÈn nµy). c) B¶n thuyÕt minh ph−¬ng ph¸p, tr×nh tù vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n kü thuËt; c¸c phô lôc kÌm theo (theo 2.3 Tiªu chuÈn nµy). d) C¸c tµi liÖu c¬ b¶n (theo 2.1 Tiªu chuÈn nµy). e) C¸c v¨n b¶n ®ãng gãp ý kiÕn cña ®Þa ph−¬ng, ngµnh liªn quan vµ b¶n tæng hîp tiÕp thu ý kiÕn cña c¬ quan biªn so¹n QTVH§T. 4.1.2. Hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh ph¶i ®ùng trong hép hå s¬ b×a cøng; mÆt ngoµi ghi tªn QTVH§T hå chøa n−íc; mÆt trong ghi danh s¸ch vµ sè l−îng v¨n b¶n, tµi liÖu, b¶n ®å... cã trong hå s¬ (kÌm theo ®Üa mÒm ®· ghi l¹i toµn bé hå s¬). 4.2. Néi dung thÈm ®Þnh. 4.2.1. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ tµi liÖu sö dông, c¸c gi¶i ph¸p xö lý, ph−¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n kü thuËt, møc ®é hîp lý cña c¸c chØ tiªu th«ng sè kü thuËt ®· chän. 4.2.2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p xö lý trong qu¸ tr×nh tr÷ n−íc, cÊp n−íc, x¶ trµn, ®¶m b¶o an toµn s¶n xuÊt, an toµn c«ng tr×nh khi thêi tiÕt b×nh th−êng vµ bÊt th−êng. 4.2.3. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ trong QTVH§T. 4.2.4. NÕu néi dung Qui tr×nh ®¹t yªu cÇu, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh ph¶i cã v¨n b¶n kÕt 8
 5. 14 TCN 121-2002 luËn. NÕu ch−a ®¹t yªu cÇu, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh yªu cÇu ®¬n vÞ tr×nh duyÖt QTVH§T söa ch÷a, bæ sung vµ hoµn chØnh l¹i hå s¬. 4.2.5. Thêi gian hoµn thµnh viÖc thÈm ®Þnh chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ theo qui ®Þnh. 4.3. Hå s¬ tr×nh duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T, gåm : 4.3.1. Tê tr×nh ®Ò nghÞ phª duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T (nh− phô lôc IV). 4.3.2. Toµn bé hå s¬ QTVH§T theo qui ®Þnh t¹i 4.1.2 cña Tiªu chuÈn nµy. 4.3.3. V¨n b¶n kÕt luËn cña c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh (nh− phô lôc III). 4.3.4. Dù th¶o QuyÕt ®Þnh ban hµnh QTVH§T (nh− phô lôc V). 4.4. C¬ quan thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T. 4.4.1. Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n : phª duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T ®èi víi c¸c hå chøa n−íc khi x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp do Bé lµ chñ ®Çu t−, hoÆc hå chøa n−íc ®ang khai th¸c cÊp 1, cÊp 2 (cÊp c«ng tr×nh ®−îc ph©n theo TCVN 5060-90). Côc Qu¶n lý n−íc vµ c«ng tr×nh thuû lîi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan thÈm ®Þnh Qui tr×nh vµ tr×nh Bé tr−ëng phª duyÖt. 4.4.2. ñy ban nh©n d©n TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng: phª duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T ®èi víi c¸c hå chøa khi x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o n©ng cÊp do TØnh, Thµnh phè lµ chñ ®Çu t−, hoÆc hå chøa n−íc ®ang khai th¸c cÊp 3, cÊp 4, cÊp 5 (cÊp c«ng tr×nh ®−îc ph©n theo TCVN 5060-90). Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan thÈm ®Þnh Qui tr×nh vµ tr×nh Chñ tÞch UBND TØnh, Thµnh phè phª duyÖt. 5. L−u tr÷, ph¸t hμnh vμ tæ chøc thùc hiÖn Qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt. 5.1. Hå s¬ QTVH§T ®−îc l−u tr÷, gåm : 5.1.1. QuyÕt ®Þnh ban hµnh QTVH§T cña c¬ quan phª duyÖt. 5.1.2. QTVH§T ®· ®−îc phª duyÖt kÌm theo QuyÕt ®Þnh ban hµnh. 5.1.3. C¸c tµi liÖu, phô lôc liªn quan kÌm theo QTVH§T. 5.2. N¬i l−u tr÷ hå s¬ QTVH§T. QTVH§T hå chøa n−íc ®· ®−îc phª duyÖt vµ ban hµnh, l−u tr÷ ë c¸c n¬i : 5.2.1. C¬ quan phª duyÖt QTVH§T (theo 4.4 Tiªu chuÈn nµy). 5.2.2. C¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh QTVH§T (theo 4.4 Tiªu chuÈn nµy). 9
 6. 14 TCN 121-2002 5.2.3. C¬ quan, ®¬n vÞ tr×nh thÈm ®Þnh QTVH§T (qu¶n lý dù ¸n, qu¶n lý hå chøa n−íc). 5.2.4. §¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc. 5.2.5. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan kh¸c (nÕu cÇn thiÕt). 5.3. Thêi gian nép hå s¬ l−u tr÷. ChËm nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh ban hµnh. 5.4. Ph¸t hµnh QTVH§T. §¬n vÞ tr×nh thÈm ®Þnh (theo 5.2.3 Tiªu chuÈn nµy) cã tr¸ch nhiÖm in Ên, nh©n b¶n vµ ph¸t hµnh QTVH§T. 5.5. Tæ chøc thùc hiÖn. 5.5.1. §¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn QTVH§T ®· ban hµnh. 5.5.2. Hµng n¨m, ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc ph¶i tæng kÕt, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn QTVH§T. Tr−êng hîp cÇn thiÕt kiÕn nghÞ cÊp thÈm quyÒn bæ sung, söa ®æi QTVH§T./. k/t. Bé tr−ëng Bé n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr−ëng (§∙ ký: NguyÔn §×nh ThÞnh) 10
 7. 14 TCN 121-2002 Phô lôc I (b¾t buéc) : MÉu "Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc" Qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt Hå chøa n−íc........................... tØnh.......................................... (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè..................................................................... ngµy...... th¸ng.......n¨m...... cña ....................................................................) Ch−¬ng I : Qui ®Þnh chung. 1) Nh÷ng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý khai th¸c vµ b¶o vÖ an toµn hå chøa n−íc ph¶i tu©n thñ LuËt Tµi nguyªn n−íc, Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi, c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ phßng chèng lôt b·o. 2) Qui ®Þnh chÕ ®é vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc b¶o ®¶m an toµn c«ng tr×nh, an toµn s¶n xuÊt vµ an toµn h¹ du. 3) Qui ®Þnh viÖc phèi hîp tr¸ch nhiÖm gi÷a ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa víi ®Þa ph−¬ng, ngµnh liªn quan, trong mïa lò, mïa kiÖt vµ khi c«ng tr×nh cã sù cè. 4) C¸c qui ®Þnh kh¸c tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hå chøa n−íc. Ch−¬ng II : VËn hµnh ®iÒu tiÕt trong mïa lò. 1) Mùc n−íc hå lín nhÊt vµ nhá nhÊt tõng th¸ng. 2) ChÕ ®é, thêi gian, l−îng n−íc x¶ hoÆc t¨ng møc ®é cÊp n−íc khi mùc n−íc hå chøa cao h¬n ®−êng phßng ph¸ ho¹i cña biÓu ®å ®iÒu phèi. 3) C¸c tr−êng hîp x¶ chËm ®Ó b¶o ®¶m an toµn h¹ du, c¸c tr−êng hîp x¶ nhanh ®Ó ®¶m b¶o an toµn c«ng tr×nh. 4) C¸c tr−êng hîp sö dông trµn phô hoÆc trµn sù cè ®Ó b¶o ®¶m an toµn hå chøa n−íc. Ch−¬ng III : VËn hµnh ®iÒu tiÕt trong mïa kiÖt. 1) Mùc n−íc hå lín nhÊt vµ nhá nhÊt tõng th¸ng. 2) ChÕ ®é cÊp n−íc b×nh th−êng cho c¸c ®èi t−îng dïng n−íc, khi mùc n−íc hå chøa ë trong vïng cÊp n−íc b×nh th−êng cña biÓu ®å ®iÒu phèi. 3) LËp kÕ ho¹ch vµ chÕ ®é cÊp n−íc lu©n phiªn hoÆc gi¶m møc ®é cÊp n−íc theo thø tù −u tiªn cña c¸c ®èi t−îng dïng n−íc, khi mùc n−íc hå chøa thÊp h¬n ®−êng h¹n chÕ cÊp n−íc cña biÓu ®å ®iÒu phèi. 4) C¸c tr−êng hîp cô thÓ ph¶i sö dông dung tÝch chÕt cña hå chøa n−íc. Ch−¬ng IV : VËn hµnh ®iÒu tiÕt khi hå chøa n−íc cã sù cè. 1) ChÕ ®é vËn hµnh hå chøa n−íc khi cã sù cè ë c¸c c«ng tr×nh sau ®©y: ®Ëp chÝnh, 11
 8. 14 TCN 121-2002 ®Ëp phô, trµn chÝnh, trµn phô, cèng lÊy n−íc. 2) BiÖn ph¸p hç trî, b¶o ®¶m an toµn hå chøa n−íc vµ an toµn cÊp n−íc khi hå chøa cã sù cè. Ch−¬ng V : Quan tr¾c c¸c yÕu tè khÝ t−îng thuû v¨n. 1) Qui ®Þnh tr¹m quan tr¾c c¸c yÕu tè KTTV : L−îng m−a, l−îng dßng ch¶y ®Õn hå, mùc n−íc hå, l−îng n−íc thÊm qua c«ng tr×nh, l−îng bèc h¬i mÆt hå, nhiÖt ®é... 2) Qui ®Þnh chÕ ®é quan tr¾c c¸c yÕu tè KTTV theo mïa, vô s¶n xuÊt phï hîp víi nhiÖm vô cô thÓ cña hå chøa n−íc. 3) Qui ®Þnh ®o kiÓm tra ®Þnh kú chÊt l−îng n−íc cña hå chøa n−íc. 4) Qui ®Þnh chÕ ®é b¸o c¸o, sö dông vµ l−u tr÷ tµi liÖu, sè liÖu. 5) Qui ®Þnh chÕ ®é kiÓm tra ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ, dông cô quan tr¾c. Ch−¬ng VI : Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n. 1. §¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc: a) VËn hµnh hå chøa n−íc theo QTVH§T ®· duyÖt. b) LËp c¸c ph−¬ng ¸n dù b¸o ng¾n h¹n n−íc ®Õn hå, trªn c¬ së c¸c dù b¸o chung cña c¬ quan KTTV quèc gia. c) LËp kÕ ho¹ch cÊp n−íc æn ®Þnh, c«ng b»ng, hîp lý. d) Yªu cÇu hoÆc kiÕn nghÞ c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh liªn quan vµ c¸c hé dïng n−íc thùc hiÖn QTVH§T, tham gia b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh, an toµn s¶n xuÊt vµ khi x¶ lò. e) Theo dâi, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c sù cè. KiÓm tra, söa ch÷a c«ng tr×nh tr−íc vµ sau mïa m−a lò, b¶o ®¶m sö dông c«ng tr×nh an toµn, l©u dµi. f) Thu thËp vµ tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp, tr×nh cÊp thÈm quyÒn ®Ó bæ sung, söa ®æi QTVH§T. g) LËp biªn b¶n vµ ®Ò nghÞ xö lý c¸c vi ph¹m, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QTVH§T. h) Hµng n¨m, b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn QTVH§T, kÕ ho¹ch tr÷ n−íc vµ ph−¬ng ¸n phßng chèng lôt b·o, b¶o ®¶m an toµn hå chøa n−íc vÒ cÊp thÈm quyÒn. 2. Së N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n: a) H−íng dÉn, theo dâi, kiÓm tra vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn QTVH§T. b) Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QTVH§T. c) B¸o c¸o cÊp thÈm quyÒn xö lý c¸c tr−êng hîp cÇn thiÕt (phßng chèng lôt b·o, b¶o ®¶m an toµn c«ng tr×nh, c¸c vi ph¹m...). 12
 9. 14 TCN 121-2002 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW: a) ChØ ®¹o vµ quyÕt ®Þnh viÖc x¶ lò theo ph−¬ng ¸n phßng chèng lôt b·o vµ b¶o vÖ an toµn hå chøa n−íc. b) ChØ ®¹o ®iÒu hµnh ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc vµ c¸c ®Þa ph−¬ng liªn quan trong viÖc b¶o ®¶m an toµn h¹ du, khi hå chøa n−íc x¶ lò hoÆc cã sù cè. c) Xö lý c¸c vi ph¹m liªn quan ®Õn QTVH§T. 4. ChÝnh quyÒn huyÖn, x· vµ t−¬ng ®−¬ng: a) Hç trî vµ phèi hîp víi ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc trong viÖc xö lý sù cè vµ b¶o vÖ an toµn c«ng tr×nh (phßng chèng lôt b·o, c«ng tr×nh cã sù cè ®ét xuÊt...). b) Ng¨n chÆn vµ xö lý c¸c vi ph¹m liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn QTVH§T theo thÈm quyÒn. 5. Hé dïng n−íc vµ c¸c ®¬n vÞ h−ëng lîi kh¸c: C¨n cø Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ B¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi, qui ®Þnh cô thÓ cho phï hîp víi thùc tÕ cña c¸c hé dïng n−íc vµ c¸c ®¬n vÞ h−ëng lîi kh¸c. Ch−¬ng VII : Tæ chøc thùc hiÖn. 1) Thêi ®iÓm thi hµnh QTVH§T. 2) Nguyªn t¾c bæ sung, söa ®æi QTVH§T. 3) H×nh thøc xö lý vi ph¹m theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tªn c¬ quan phª duyÖt vμ ban hμnh Thñ tr−ëng (ký tªn, ®ãng dÊu) 13
 10. 14 TCN 121-2002 C¸c phô lôc kÌm theo Qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt Phô lôc I : Giíi thiÖu tæng quan vÒ hå chøa n−íc a) VÞ trÝ, ®Þa lý tù nhiªn, ®Þa h×nh, m«i tr−êng, hiÖn tr¹ng l−u vùc. b) §Æc ®iÓm khÝ t−îng thuû v¨n vµ chÕ ®é m−a lò hµng n¨m. c) T×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c ngµnh kinh tÕ vµ d©n sinh. d) CÊp c«ng tr×nh vµ nhiÖm vô cña hå chøa n−íc. e) C¸c chØ tiªu, th«ng sè kü thuËt cña hå chøa n−íc; ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c c«ng tr×nh thuéc hå chøa n−íc (®Ëp chÝnh, ®Ëp phô, trµn chÝnh, trµn phô, cèng lÊy n−íc). Phô lôc II : Nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp QTVH§T a) C¬ së ph¸p lý ®Ó lËp hoÆc bæ sung, söa ®æi QTVH§T. (QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ, dù ¸n...). b) Tµi liÖu, sè liÖu KTTV. c) C¸c môc tiªu ph¶i ®¹t ®−îc vÒ phßng chèng lò, x¶ lò vµ an toµn c«ng tr×nh. d) C¸c yªu cÇu cÊp n−íc, khai th¸c tæng hîp vµ m«i tr−êng. Phô lôc III : C¸c tµi liÖu tÝnh to¸n kü thuËt a) C¸c biÓu thèng kª sè liÖu b) C¸c lo¹i biÓu ®å, b¶ng tra kü thuËt. c) C¸c lo¹i b¶n ®å l−u vùc, vïng t−íi, hµnh lang an toµn khi x¶ lò. d) C¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c. 14
 11. 14 TCN 121-2002 Phô lôc II (b¾t buéc) : MÉu Tê tr×nh ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh QTVH§T hå chøa n−íc Tªn ®¬n vÞ tr×nh thÈm ®Þnh Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...................... ----------o0o------------ ..............., ngµy........th¸ng........n¨m 200..... Tê tr×nh §Ò nghÞ thÈm ®Þnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc................... tØnh......................... KÝnh göi : [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] - C¨n cø Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ B¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi. - C¨n cø Tiªu chuÈn "Qui ®Þnh vÒ lËp vµ ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt" (14TCN.........- 2002) cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. - C¨n cø..................................................................................................................... Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc.............................. ®· ®−îc............... lËp....... [Tªn ®¬n vÞ tr×nh thÈm ®Þnh] lËp Tê tr×nh kÝnh ®Ò nghÞ [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] thÈm ®Þnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc............................................................. Hå s¬ kÌm theo gåm cã : 1. ........................................................................................................................ 2. ........................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................ 4. ........................................................................................................................ 5. ........................................................................................................................ N¬i nhËn : ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n [1] [tªn ®¬n vÞ tr×nh thÈm ®Þnh] - Nh− trªn Thñ tr−ëng Thñ tr−ëng -.................... (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - L−u Ghi chó : [1] dïng cho hå chøa n−íc ®ang khai th¸c, cã thÓ viÕt thµnh v¨n b¶n riªng kÌm theo hå s¬ tr×nh duyÖt. 15
 12. 14 TCN 121-2002 Phô lôc III (b¾t buéc) : MÉu B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh QTVH§T hå chøa n−íc Tªn c¬ quan thÈm ®Þnh Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...................... ----------o0o------------ ..........., ngµy........th¸ng........n¨m 200.... b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc................... tØnh................... KÝnh göi : ................................................................. [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] ®· nhËn Tê tr×nh sè..............ngµy......th¸ng......n¨m 200... cña [tªn ®¬n vÞ tr×nh thÈm ®Þnh] tr×nh thÈm ®Þnh phª duyÖt QTVH§T hå chøa n−íc.......................... thuéc tØnh......................................................................................... - C¨n cø Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ B¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi. - C¨n cø Tiªu chuÈn "Qui ®Þnh vÒ lËp vµ ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt" (14TCN.........- 2002) cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. - C¨n cø...................................................................................................................... Sau khi xem xÐt, [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc.......................... thuéc tØnh................................. nh− sau: 1. Néi dung thÈm ®Þnh gåm cã: (theo 4.2 cña 14TCN......2002) .............................................................................................................................. ............ .............................................................................................................................. ............ 2. KÕt qu¶ thÈm ®Þnh: .............................................................................................................................. ............ .............................................................................................................................. ............ 3. KÕt luËn: [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] ®Ò nghÞ............................. xem xÐt, phª duyÖt vµ ban hµnh. N¬i nhËn [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] - Nh− trªn Thñ tr−ëng - ................. (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - L−u 16
 13. 14 TCN 121-2002 Phô lôc IV (b¾t buéc) : MÉu Tê tr×nh ®Ò nghÞ phª duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T hå chøa n−íc Tªn c¬ quan thÈm ®Þnh Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...................... ----------o0o------------ ..............., ngµy........th¸ng........n¨m 200..... Tê tr×nh §Ò nghÞ phª duyÖt vµ ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc................ tØnh............................. KÝnh göi : [tªn c¬ quan phª duyÖt vµ ban hµnh] - C¨n cø Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ B¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi. - C¨n cø Tiªu chuÈn "Qui ®Þnh vÒ lËp vµ ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc" (14TCN.........- 2002) cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. - C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña ... [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh]. - C¨n cø Tê tr×nh sè.......................... ngµy........th¸ng........n¨m 200..... cña [tªn c¬ quan tr×nh thÈm ®Þnh] vÒ viÖc ®Ò nghÞ thÈm ®Þnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc.................................tØnh......................................................................... Sau khi tæ chøc thÈm ®Þnh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh (cã B¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh kÌm theo Tê tr×nh nµy). [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] kÝnh ®Ò nghÞ [tªn c¬ quan phª duyÖt vµ ban hµnh] xem xÐt, phª duyÖt vµ ra QuyÕt ®Þnh ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc............................ (cÇn thiÕt ghi thªm tªn ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc). N¬i nhËn : [tªn c¬ quan thÈm ®Þnh] - Nh− trªn Thñ tr−ëng -................... (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - L−u 17
 14. 14 TCN 121-2002 Phô lôc V (b¾t buéc) : MÉu QuyÕt ®Þnh phª duyÖt vµ ban hµnh QTVH§T hå chøa n−íc c¬ quan ra quyÕt ®Þnh Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ⎯⎯⎯⎯ ⎯ ⎯⎯⎯⎯ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè...................... ----------o0o------------ ........, ngµy........th¸ng........n¨m 200..... quyÕt ®Þnh cña........................... VÒ viÖc ban hµnh Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc.....................tØnh.......................... Chøc vô ng−êi ký quyÕt ®Þnh - C¨n cø Ph¸p lÖnh Khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi. - C¨n cø...............chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña ................. - XÐt Tê tr×nh sè: ........... ngµy.... th¸ng... n¨m ...... .cña ............................................. - Theo kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ cña..................................................................... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc ............................. (cÇn thiÕt ghi thªm tªn ®¬n vÞ qu¶n lý hå chøa n−íc). §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. Nh÷ng Qui tr×nh tr−íc ®©y tr¸i víi Qui tr×nh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3 : Thñ tr−ëng (®¬n vÞ, c¸c cÊp vµ ngµnh liªn quan).............................................. .................................................................................................................................................. ......................... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. N¬i nhËn : [tªn c¬ quan quyÕt ®Þnh] - Nh− ®iÒu 3 Thñ tr−ëng -....................... (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) - L−u 18
 15. 14 TCN 121-2002 Phô lôc VI (tham kh¶o) : MÉu tr×nh bµy b¶n "Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc" Toµn bé b¶n "Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc" theo 5.4 ®−îc tr×nh bµy nh− sau: 1. Qui tr×nh ®−îc ®ãng thµnh quyÓn, khæ A4, kiÓu ch÷ tr×nh bµy tham kh¶o Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh tiªu chuÈn sè 135/1999/Q§-BNN-KHCN ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 1999 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. 2. Trang b×a ngoµi vµ b×a trong (nh− mÉu d−íi ®©y). 3. QuyÕt ®Þnh ban hµnh Qui tr×nh (nh− phô lôc V) 4. Môc lôc 5. Néi dung "Qui tr×nh vËn hµnh ®iÒu tiÕt" vµ c¸c phô lôc kÌm theo (nh− phô lôc I) MÉu trang b×a Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------o0o------------ Qui tr×nh vËn hμnh ®iÒu tiÕt hå chøa n−íc......................... tØnh............................ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè............................... ngµy......th¸ng......n¨m 200... cña............................................................) tªn c¬ quan phª duyÖt vμ ban hμnh [1] n¨m ban hμnh 19
 16. 14 TCN 121-2002 20
Đồng bộ tài khoản