Tiêu Chuẩn Tiếp Thị Thuốc Lá Quốc Tế

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
92
lượt xem
10
download

Tiêu Chuẩn Tiếp Thị Thuốc Lá Quốc Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào tháng 9/2001, BRITISH AMERICAN TOBACCO( BAT) và một số công ty kinh doanh thuốc lá đồng ý tự nguyện xây dựng các tiêu chuẩn tiếp thị sản phẩm thuốc là quốc tế, áp dụng chậm nhất vào tháng 12/2002.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu Chuẩn Tiếp Thị Thuốc Lá Quốc Tế

 1. BRITISH AMERICAN TOBACCO TIÊU CHU N TI P N PH M THU C QU C T o ng 9/2001, BAT m t s công ty kinh doanh thu c ng t nguy n xây d ng c tiêu chu n ti p n ph m thu c qu c t , p ng ch m nh t t cu i ng 12/2002. Riêng i v i BAT, nh ng tiêu chu n y c xây d ng d a trên c Nguyên t c !" ng o tr c ây ti p c i#u $nh %&t ng ti p n ph m thu c 'a t p % n. Trong su t n(m 2005, c c bên liên quan ) i %&i yêu c*u xem + &i n i dung ,t c tiêu chu n nh-m m .o c tiêu chu n v/n 0 1 h p 2 ti p c s3 ng. Chúng ta luôn ng ý r-ng các tiêu chu n nên c duy trì trong m i t 4ng quan v i s phát tri2n ho&t ng ti p th qu c t và môi tr 5ng pháp lý. Trong giai o&n 2005 – 06, chúng ta ã xem xét l&i và c p nh t toàn b b tiêu chu n, trong ó có tính n c s phát tri2n c'a các quy nh pháp lu t, quan i2m c'a các bên liên quan và trao 6i v i các công ty trong t p oàn trên bình di n qu c t . B n tiêu chu n này là b n ã c c p nh t, hi n có tên g7i là Tiêu chu n ti p n ph m thu c qu c t . Lãnh &o c'a British American Tobacco p.l.c ã cung c p các tiêu chu n c p nh t cho các công ty thành viên. Các công ty thành viên c yêu c*u b t *u áp d ng các tiêu chu n này t 01/01/2007 và tri t 2 tuân th' tr c 30/06/2008 v i i#u ki n là trong m7i tr 5ng h p, vi c áp d ng không vi ph&m các quy nh pháp lu t liên quan. British American Tobacco p.l.c tin r-ng có *y ' các ch8ng c8 khoa h7c h9 tr cho vi c xây d ng m t h th ng các quy nh ít h&n ch h4n i v i ho&t ng qu ng cáo và khuy n mãi c'a m t s s n ph m thu c lá không khói, trên c4 s: nguy c4 nh h :ng t i s8c kh;e th p h4n. Tuy nhiên, các công ty thành viên v/n ti p t c áp d ng 1
 2. các tiêu chu n ti p th cho các s n ph m này, trong khi ti p t c i tho&i v i các nhà làm lu t. Lãnh &o British American Tobacco p.l.c ã th2 hi n r t rõ các yêu c*u: o Các tiêu chu n này c*n c tuân th' dù là b-ng v(n b n hay ý nh. o Các yêu c*u c'a pháp lu t ho
 3. Các nh ngh a s d ng trong tiêu chu n: T nh ngh a Ng 5i tr :ng Ng 5i t i thi2u 18 tu6i, tr khi pháp lu t quy nh ho
 4. nh ng thông tin trao 6i trong kinh doanh Ng 5i n6i ti ng M t ng 5i ho
 5. nh; h: hai *u), thu c lá hút b-ng t u, thu c lá i u nh;, sishas, thu c lá cu n và b t k> lo&i s n ph m thu c lá nào, bao g m s n ph m thu c lá không khói ang trong quá trình làm vi c v i các nhà làm lu t v# vi c l u hành ? i tác s n xu t Cá nhân ho
 6. PH N A: N I DUNG CÁC TIÊU CHU N 1. Các tiêu chu n chung 1. Các tiêu chu n chung c
 7. 2. C nh báo s c kho 1. (a) T t c các qu ng cáo ph i có c nh báo s8c kh;e hi n hành trên th tr 5ng n4i s3 d ng các qu ng cáo ó, ho
 8. (b) C nh báo s8c kh;e trên các ph 4ng ti n truy#n thông nghe / nhìn nh trên phim, video, DVDs và nh ng s n ph m t 4ng t v# qu ng cáo ph i: S3 d ng t ng diCn &t nh các n ph m qu ng cáo; Xu t hi n : ph*n *u qu ng cáo, chi#m di n tích toàn màn hình i v i nh ng qu ng cáo b-ng video cùng lúc v i vi c phát ra l5i c nh báo b-ng âm thanh; Xu t hi n trong tình tr&ng ' 2 c 7c : t*m nhìn trung bình dành cho ng 5i tr :ng thành; và ? c th2 hi n v i cùng m t âm l ng (nghe) và / ho phim nh, o&n b(ng video ho
 9. (f) B t k> hình th8c qu ng cáo khác không c nêu c th2 trong m c (a) n m c (e) : trên, c nh báo v# s8c kh;e ph i c nêu ra trên các ph 4ng ti n truy#n thông, trong ó m b o ng 5i nh n ph i nh n c tin nh n c nh báo tr c, ho qu ng cáo nào c phát ra. 3. Khi công ty thành viên phân ph i b(ng video ho
 10. TF l thanh thi u niên 7c nh ng n ph m ph i ít h4n 10% d a trên tF l thanh thi u niên trong qu c gia. 2. (a) Có lý do 2 tin t :ng nh ng c4 s: nêu ra t&i kho n 1 trên ây s= &t c qua vi c n u có m t 4n v c l p th8 3 cung c p vi c xác minh c gi qua các nghiên c8u có liên quan. (b) Vi c xác minh c th c hi n c l p và không có sGn v i chi phí h p lý cho vi c nghiên c8u là các n ph m c các nhà xu t b n biên t p tr c khi c xu t b n ra ngoài công chúng, xác nh n là ít nh t 75% c gi là ng 5i tr :ng thành, và n i dung qu ng cáo s= c g3i n các CSR a ph 4ng duy t ch p thu n n i dung tr c khi c qu ng cáo và a ra ngoài công chúng. 3. (a) Qu ng cáo không c in n trên bao bì ho
 11. ã nêu. Trong b n b n tái ký ho
 12. 4. Không có b t c8 chi tr tr c ti p hay gián ti p ho
 13. 5. Qu ng cáo thông qua b"ng video, ài phát thanh, i n tho i và tin nh#n qu ng cáo. 1. Không c qu ng cáo k t h p trong b t k> b(ng video, ài phát thanh, i n tho&i và tin nh n ho
 14. Không d oán c là các s ki n s= c a tin trên truy#n hình, truy#n thanh, m&ng i n t3 ho
 15. 4. (a) Ho&t ng khuy n m&i không c t6 ch8c b:i Công ty thành viên ho hình nh ho
 16. (b) Tin t8c khuy n m&i (dù có hay không liên quan n tin t8c hút thu c) phân phát 2 kinh doanh có th2 # cao th 4ng hi u s n ph m thu c lá. (c) B t k> tin t8c khuy n mãi nào # cao th 4ng hi u s n ph m thu c lá c nh báo s8c kh;e ph i c th2 hi n rõ ràng nh ng thông tin: hi n nay ang c s3 d ng trên th tr 5ng; hi2n th n6i b t; và không th2 tách r5i. (d) Không c a tin t8c khuy n m&i ra th tr 5ng nh-m chi m u th v i gi i thanh thi u niên ho ho&t ng th2 thao ho s n ph m thu c lá nào c'a Công ty thành viên. 7. (a) T t c các bao bì khuy n m&i ho
 17. ti n hành phân phát trong m t khu v c tách bi t hay là a i2m, n4i ti p nh n c gi i h&n ch$ dành cho ng 5i tr :ng thành. t i a là 20 i u thu c lá ho
 18. ? c xác nh n là ng 5i tr :ng thành tr c khi b6 nhi m; Không ho&t ng t&i các a i2m dành riêng cho thanh thi u niên ho
 19. (b) N u m c v a nêu còn thi u thì d a vào o&n s 7 d i ây g m các th' t c xác minh tu6i c # ngh nêu trong m c t 2 n5d i ây c ti n hành ti p theo. 2. (a) các tiêu chu n c # xu t nh ng tài li u v i m c ích s= là b-ng ch8ng 2 xác minh tu6i là: b n ch p Gi y Ch8ng Minh Th ho
 20. yêu c*u cung c p b t k> gi y t5 có th2 xác minh tu6i quy nh t&i o&n 2 (a) : trên, v i m t gi i thích r-ng vi c này là c*n thi t tr c khi b t k> ho&t ng khuy n m&i có th2 c ti n hành. (b) Trong m7i tr 5ng h p, s xác nh n b-ng l5i nói ho
Đồng bộ tài khoản