Tiêu chuẩn Việt Nam 4453 1995

Chia sẻ: minhphung21056

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh góp vốn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam 4453 1995

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

TCVN 4453 : 1995
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn

KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi - Quy ph¹m thi
c«ng vμ nghiÖm thu
Monolithic concrete and reinforced concrete structures Codes for
construction, check and acceptance

1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1.Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho viÖc thi c«ng bª t«ng do c¸c tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn.
C¸c c«ng tr×nh cã c«ng t¸c thi c«ng bª t«ng do n−íc ngoμi ®Çu t− hoÆc liªn doanh gãp
vèn, nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn kÜ thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nμy.

1.2.Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vμ nghiÖm thu chÊt
l−îng thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng c«t thÐp toμn khèi nh»m ®¶m b¶o chÊt
l−îng, an toμn vμ vÖ sinh m«i tr−êng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.

1.3.Tiªu chuÈn nμy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp
toμn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th−êng (khèi l−îng thÓ tÝch hçn hîp bª t«ng
1800kh/m3 - 2500kh/m3) ®−îc trén ngay t¹i c«ng tr−êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n (bª
t«ng th−¬ng phÈm) vËn chuyÓn tõ c¸c tr¹m trén bª t«ng tËp trung.

1.4.Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi:
a) C¸c kÕt cÊu lμm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu
nÆng vμ bª t«ng chÞu hãa chÊt;
b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph−¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong n−íc, bª t«ng v÷a
d©ng;
c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr−íc;
d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ;

2. C¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp.
TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - t¶i träng vμ t¸c ®éng;
TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng-puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng - xØ lß cao
TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng
TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 4506 : 1987: N−íc cho bª t«ng vμ v÷a - yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng - yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn
TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vμ b¶o d−ìng mÉu thö
TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p thö ®é sôt
TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn.
TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x©y dùng c−êng ®é kÐo khi uèn
TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vμ sμn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dông -
Yªu cÇu chèng thÊm n−íc.

  Page 1 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

TCVn 1651 : 1985: ThÐp cèt bª t«ng.

3. Cèt pha vμ ®μ gi¸o
3.1.Yªu cÇu chung
3.1.1.Cèp pha vμ ®μ gi¸o cÇn ®−îc thiÕt kÕ vμ ®−îc thi c«ng ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ
th¸o l¾p, kh«ng ®−îc g©y khã kh¨n cho c«ng viÖc ®Æt cèt thÐp, ®æ vμ ®Çm bª t«ng.

3.1.2.Cèt pha ph¶i ®−îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lμm mÊt n−íc xi m¨ng khi ®æ vμ ®Çm bª
t«ng, ®ång thêi b¶o vªh bª t«ng míi ®æ d−íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt

3.1.3.Cèp pha vμ ®μ gi¸o cÇn ®−îc gia c«ng, l¾p dùng sao cho ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng vμ
kÝch th−íc cña kÕt cÊu theo quy ®Þnh thiÕt kÕ.

3.1.4.Cèp pha, vμ ®μ gi¸o cã thÓ chÕ t¹o t¹i nhμ m¸y hoÆc gia c«ng t¹i hiÖn tr−êng. C¸c
lo¹i cèp pha ®μ gi¸o tiªu chuÈn ®−îc sö dông theo chØ dÉn cña ®¬n vÞ chÕ t¹o.

3.2.VËt liÖu lμm cèp pha vμ ®μ gi¸o.
3.2.1.Cèp pha ®μ gi¸o cã thÓ lμm b»ng gç, hoμnh bÌ, thÐp, bª t«ng ®óc s½n hoÆc chÊt dÎo.
§μ gi¸o cã thÓ sö dông tre, luång vμ b−¬ng.

3.2.2.Gç lμm cèp pha ®μ gi¸o ®−îc sö dông phï hîp víi tiªu chuÈn gç x©y x©y dùng
TCVN 1075 : 1971 vμ tiªu chuÈn hiÖn hμnh, ®ång thêi cã thÓ sö dông c¶ lo¹i gç bÊt cËp
ph©n.

3.2.3.Cèp pha ®μ gi¸o b»ng kim lo¹i nªn sö dông sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng lu©n
chuyÓn nhiÒu lÇn ®èi víi c¸c lo¹i kÕt cÊu kh¸c nhau.

3.3.ThiÕt kÕ cèt pha vμ ®μ gi¸o
3.3.1.Cèt pha vμ ®μ gi¸o ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña môc 3.1, sè liÖu ®Ó
thiÕt kÕ ®−îc ghi ë phô lôc A.

3.3.2.Cèt pha vßm vμ dÇm víi khÈu ®é lín h¬n 4m ph¶i ®−îc thiÕt kÕ cã ®é vång thi c«ng.
TrÞ sè ®é vång ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:

3L
f =
1000

Trong ®ã: L lμ khÈu ®é, tÝnh b»ng m.

3.3.3.C¸c bé phËn chÞu lùc cña ®μ gi¸o nªn h¹n chÕ sè l−îng c¸c thanh nèi. C¸c mèi nèi
kh«ng nªn bè trÝ trªn cïng mét mÆt ngang vμ ë vÞ tÝ chÞu lùc.
C¸c thanh gi»ng cÇn ®−îc tÝnh to¸n vμ bè tÝ thÝch hîp ®Ó æn ®Þnh toμn bé hÖ ®μ gi¸o cèp
pha.

3.4.L¾p dùng cèp pha vμ ®μ gi¸o
3.4.1. L¾p dùng cèp pha ®μ gi¸o cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a) BÒ mÆt cèp pha tiÕp xóc víi bª t«ng cÇn ®−îc chèng dÝnh;

  Page 2 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

b) Cèp pha thμnh bªn cña c¸c kÕt cÊu t−êng, sμn, dÇm vμ cét nªn l¾p dùng sao
cho phï hîp víi viÖc th¸o dì sím mμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c phÇn cèp pha
vμ ®μ gi¸o cßn l−u l¹i ®Ó chèng ®ì (nh− cèp pha ®¸y dÇm, sμn vμ cét chèng);
c) LÊp dùng cèp pha ®μ gi¸o cña c¸c tÊm sμn vμ c¸c béu phËn kh¸c cña nhμ nhiÒu
tÇng cÇn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cã thÓ th¸o dì tõng bé phËn vμ di chuyÓn dÇn theo
qu¸ t×nh ®æ vμ ®ãng r¾n cña bª t«ng.
d) Trô chèng cña ®μ gi¸o ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn nÒn cøng, kh«ng bÞ tr−ît vμ
kh«ng bÞ biÕn d¹ng khi chÞu t¶i träng vμ t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

3.4.2.Khi l¾p dùng cèp pha cÇn cã c¸c mèc tr¾c ®Æc hoÆc c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó
thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra tim trôc vμ c©o ®é cña c¸c kÕt cÊu.

3.4.3.Khi æn ®Þnh cèp pha b»ng d©y ch»ng vμ mãc neo th× ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh l−îng
vμ vÞ trÝ ®Ó gi÷ æn ®Þnh hÖ thèng cèp pha khi chÞu t¶i träng vcμ t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh
thi c«ng.

3.4.4.Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng cèp pha cÇn t¹o mét sè lç thÝch hîp ë phÝa d−íi khi cä röa
mÆt n−íc vμ r¸c bÈn cã chç tho¸t ra ngoμi. Tr−íc khi ®æ bª t«ng c¸c lç nμy ®−îc bÞt kÝn
l¹i.

3.5.KiÓm tra vμ nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p dùng cèp pha vμ ®μ gi¸o.
3.5.1.Cèp pha vμ ®μ gi¸o khi l¾p dùng xong ®−îc kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu ë b¶ng 1, c¸c
sai lÖch kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 2.

B¶ng 1 - C¸c yªu cÇu kiÓm tra cèp pha, ®μ gi¸o

C¸c yªu cÇu kiÓm tra Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra
1 2 3
Cèp pha ®· l¾p dùng
H×nh d¹ng vμ kÝch th−íc
B»ng m¾t, ®o b»ng th−íc cã Phï hîp víi kÕt cÊu cña thiÕt kÕ
chiÒu dμi thÝch hîp
KÕt cÊu cèp pha B»ng mÆt §¶m b¶o theo quy ®Þnh cña §iÒu
3.3.3.
§é ph¼ng gi÷a c¸c tÊm B»ng mÆt Møc ®é gå ghÒ gi÷a c¸c tÊm 3mm
ghÐp nèi
§é kÝn, khÝt gi÷a c¸c tÊm B»ng mÆt Cèp pha ®−îc ghÐp kÝn, khÝt, ®¶m
cèp pha, gi÷a cèp pha vμ b¸o kh«ng mÊt n−íc xi m¨ng khi
mÆt nÒn ®æ vμ dÇm bª t«ng
Chi tiÓt ch«n ngÇm vμ ®Æt X¸c ®Þnh kÝch th−íc, vÞ trÝ §¶m b¶o kÝch th−íc, vÞ trÝ vμ sè
s½n vμ sè l−îng b»ng c¸c l−îng theo quy ®inh
ph−¬ng tiÖn thÝch hîp
Ch«ng dÝnh cèt pha B»ng mÆt Líp chèng dÝnh phñ kÝn c¸c mÆt
cèp pha tiÕp xóc víi bª t«ng
VÖ sinh bªn trong cèp pha B»ng mÆt Kh«ng cßn r¸c, bïn ®Êt vμ c¸c chÊt
bÈn kh¸c bªn trong cèp pha
§é nghiªng cao ®é vμ B»ng m¾t, m¸y tr¾c ®¹c Kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi
kÝch th−íc cèt pha vμ c¸c thiÕt bÞ phï hîp trong b¶ng 2  Page 3 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

§é Èm cña cèt pha gç B»ng m¾t Cèt pha gç ®· ®−îc t−íi n−íc
tr−íc khi ®æ bª t«ng
§μ gi¸o ®· l¾p dùng
KÕt cÊu ®μ gi¸o B»ng m¾t, ®èi chiÕu víi Ddaf gi¸o ®−îc l¾p dùng ®¶m
thiÕt kÕ ®μ gi¸o b¶o kÝch th−íc, sè l−îng vμ vÞ
trÝ theo thiÕt kÕ
Cét chèng ®μ gi¸o B»ng m¾t, dïng tay l¾c Cét chèng ®−îc kª ®Öm vμ ®Æt
m¹nh c¸c cét chèng, c¸c lªn trªn nÒn cøng ®¶m b¶o æn
nªm ë tõng c«t chèng ®Þnh
§é cøng vμ æn ®Þnh B»ng m¾t, ®èi chiÕu víi Cét chèng ®−îc gi»ng chÐo vμ
thiÕt kÕ ®μ gi¸o gi»ng ngang ®ñ sè l−îng, kÝch
th−íc vμ vÞ trÝ theo thiÕt kÕ

3.5.2.ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c l¾p dùng cèt pha ®μ gi¸o ®−îc tiÕn hμnh t¹i hiÖn tr−êng,
kÕt hîp víi viÖc ®¸nh gi¸ xem xÐt kÕt qu¶ kiÓm tra theo quy ®Þnh ë b¶ng 1 vμ c¸c sai lÖch
kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 2.

B¶ng 2 - Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt pha, ®μ gi¸o ®· l¾p dùng xong

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp, mm
1 2
1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét chèng cèt pha, cÊu kiÖn chÞu uèn
vμ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trô ®ì gi»ng æn ®Þnh, neo vμ cét
chèng so víi kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ;
a) Trªn mçi mÐt dμi ± 25
b) Trªn toμn bé khÈu ®é ± 75
2. Sai lÖch mÆt ph¼ng cèt pha vμ c¸c ®−êng giao nhau cña
chóng so víi chiÒu th¼ng ®øng vμ ®é nghiªng thiÕt kÕ
a) Trªn mçi mÐt dμi 5
b)Trªn toμn bé chiÒu cao cña kÕt cÊu:
- Mãng 20
- T−êng vμ cét ®ì tÊm sμn toμn khèi cã chiÒu cao d−íi 5m 10
- T−êng vμ cét ®ì tÊm sμn toμn khèi cã chiÒu cao trªn 5m 15
- Cét khung cã liªn kÕt b»ng dÇm 10
- DÇm vμ vßm 5
3. Sai lÖch trôc cèt pha so víi thiÕt kÕ:
a) Mãng 15
b) T−êng vμ cét 8
c) DÇm xμ vμ vßm 10
d) Mãng d−íi c¸c kÕt cÊu thÐp Theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ
4. Sai lÖch trôc cèt pha tr−ît, cèt pha leo vμ cèt pha di ®éng so 10
víi trôc c«ng tr×nh

3.6.Th¸o dì pha ®μ gi¸o.
3.6.1.Cèt pha ®μ gi¸o chØ ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt cÊu chÞu
®−îc träng l−îng b¶n th©n vμ c¸c t¶i träng t¸c ®éng kh¸c trong giai ®o¹n thi c«ng sau.


  Page 4 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

Khi th¸o dì cèt pha, ®μ gi¸o, cÇn tr¸ch kh«ng g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va tr¹m m¹nh
lμm h− h¹i ®Õn kÕt cÊu bª t«ng.

3.6.2.C¸c bé phËn cèt pha ®μ gi¸o kh«ng cßn chÞu lùc sau khi bª t«ng ®· ®ßng r¾n (nh−
cèt pha thμnh bªn cña dÇm, cét, t−êng) cã thÓ ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é 50
daN/cm2

3.6.3.§èi víi cèt pha ®μ gi¸o chÞu lùc cña c¸c kÕt cÊu (®¸y dÇm, sμn, cét chèng), nÕu
kh«ng cã c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt cña thiÕt kÕ th× ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c¸c gi¸ trÞ
c−êng ®é ghi trong b¶ng 3.

3.6.4.C¸c kªt cÊu « v¨ng, c«ng - x«n, sªno chØ ®−îc th¸o cét chèng vμ cèt pha ®¸y khi
c−êng ®é bª t«ng ®¹t ®ñ m¸c thiÕt kÕ vμ ®· cã ®èi träng chèng lËt.

3.6.5.Khi th¸o dì cèt pha ®μ gi¸o ë c¸c tÊm sμn ®æ bª t«ng toμn khèi cña nhμ nhiÒu tÇng
nªn thùc hiÖn nh− sau:
a) Gi÷ l¹i toμn bé ®μ gi¸o vμ cét chèng ë tÊm sμn n»m kÒ d−íi tÊm sμn s¾p ®æ bª
t«ng;
b) Th¸o dì tõng bé phËn cét chèng cèt pha cña tÊm sμn phÝa d−íi n÷a vμ gi− l¹i
c¸c cét chèng "an toμn" c¸ch nhau 3m d−íi c¸c dÇm cã nhÞp lín h¬n 4m.

3.6.6.§èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc cã ®éng ®Êt vμ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh
®Æc biÖt, trÞ sè c−êng ®é bª t«ng cÇn ®¹t ®Ó th¸o dì cèt pha chÞu lùc do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

3.6.7.ViÖc chÊt t¶i tõng phÇn lªn kÕt cÊu sau khi th¸o dì cèt pha ®μ gi¸o cÇn ®−îc tÝnh
to¸n theo c−êng ®é bª t«ng ®· ®¹t lo¹i kÕt cÊu vμ c¸c ®Æc tr−ng vÒ t¶i träng ®Ó tr¸nh c¸c
vÕt nøt vμ c¸c h− háng kh¸c ®èi víi kÕt cÊu.

3.6.8.ViÖc chÊt toμn bé t¶i träng lªn c¸c kÕt cÊu ®· th¸o dì cèt pha ®μ gi¸o chØ ®−îc thùc
hiÖn khi bª t«ng ®· ®¹t c−êng ®é thiÕt kÕ.

B¶ng 3 - C−êng ®é bª t«ng tèi thiÓu ®Ó th¸o dì cèt pha ®μ
gi¸o chÞu lùc (%R28) khi ch−a chÊt t¶i

C−êng ®é bª Thêi gian bª t«ng ®¹t c−êng ®é ®Ó
t«ng tèi thiÓu cÇn th¸o cèt pha ë c¸c mïa vμ vïng khÝ
Lo¹i kÕt cÊu
®¹t ®Ó th¸o cèt hËu - B¶o d−ìng bª t«ng TCVN
pha, %R28 5592: 1991, ngμy
B¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é nhá 50 7
h¬n 2m
B¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é tõ 2 70 10
®Õn 8m
B¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é lín 90 23
h¬n 8m

Chó thÝch:
1) C¸c trÞ sè ghi trong b¶ng ch−a xÐt ®Õn ¶nh h−ëng cña phôgia.

  Page 5 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

2) §èi víi c¸c kÕt cÊu cã khÈu ®é nhá h¬n 2m, c−êng ®é tèi thiÓu cña bª t«ng ®¹t
®Ó th¸o cèt pha lμ 50%R28 nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 80daN/cm2.

4. C«ng t¸c cèt thÐp
4.1.Yªu cÇu chung
4.1.1.Cèt thÐp dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ,
®ång thêi phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5574P : 1991 "KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp"
vμ TCVN 1651: 1985 "ThÐp cèt bª t«ng".

4.1.2.§èi víi thÐp nhËp khÈu cÇn cã c¸c chøng chØ kÜ thuËt kÌm theo vμ cÇn lÊy mÉu thÝ
nghiÖm kiÓm tra theo TCVN 197: 1985 "Kim lo¹i - Ph−¬ng ph¸p thö kÐo" vμ TCVN 198 :
1985 "Kim lo¹i - Ph−¬ng ph¸p thö uèn".

4.1.3.Cèt thÐp cã thÓ gia c«ng t¹i hiÖn tr−êng hoÆc t¹i nhμ m¸y nh−ng lªn ®¶m b¶o møc
®é c¬ giíi phï hîp víi khèi l−îng thÐp t−¬ng øng cÇn gia c«ng.

4.1.4.Kh«ng nªn sö dông trong cïng mét c«ng tr×nh nhiÒu lo¹i thÐp cã h×nh d¸ng vμ kÝch
th−íc h×nh häc nh− nhau, nh−ng tÝnh chÊt c¬ lÝ kh¸c nhau.

4.1.5. Cèt thÐp tr−íc khi gia c«ng vμ tr−íc khi ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o:
a) BÒ mÆt s¹ch, kh«ng dÝnh bïn ®Êt, dÇu mì, kh«ng cã vÈy s¾t vμ c¸c líp rØ;
b) C¸c thanh thÐp bÞ bÑp, bÞ gi¶m tiÕt diÖn do lμm s¹ch hoÆc do c¸c nguyªn
nh©n kh¸c kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lμ 2% ®−êng kÝnh. NÕu v−ît
qu¸ giíi h¹n nμy th× lo¹i thÐp ®ã ®−îc sö dông theo diÖn tÝch tiÕt diÖn thùc
tÕ cßn l¹i;
c) Cèt thÐp cÇn ®−îc kÐo, uèn vμ n¾n th¼ng.

4.2. C¾t vμ uèn cèt thÐp
4.2.1. C¾t vμ uèn cèt thÐp chØ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p c¬ häc.

4.2.2.Cèt thÐp ph¶i ®−îc c¾t uèn phï hîp víi h×nh d¸ng, kÝch th−íc cöa thiÕt kÕ. S¶n
phÈm cèt thÐp ®· c¾t vμ uèn ®−îc tiÕn hμnh kiÓm tra theo tõng l«. Mçi l« gåm 100 thanh
thÐp tõng lo¹i ®· c¾t vμ uèn, cø mçi l« lÊy 5 thanh bÊt k× ®Ó kiÓm tra. TrÞ sè sai lÖch
kh«ng v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ ghi ë b¶ng 4.

B¶ng 4 - KÝch th−íc sai lÖch cña cèt thÐp ®· gia c«ng

C¸c sai lÖch Møc cho phÐp, mm
  Page 6 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

1. Sai lÖch vÒ kÝch th−íc theo chiÒu dμi cña cèt thÐp
chÞu lùc:
a) Mçi mÐt dμi ±5
b) Toμn bé chiÒu dμi ± 20
2. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ ®iÓm uèn ± 20
3. Sai lÖch vÒ chiÒu dμi cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng
khèi lín:
a) Khi chiÒu dμi nhá h¬n 10m +d
b) khi chiÒu dμi lín h¬n 10m + (d+0,2a)
4. Sai lªch vÒ gãc uèn cña cèt thÐp 3O
5. Sai lÖch vÒ kÝch th−íc mãc uèn +a

Trong ®ã:
d - §−êng kÝnh cèt thÐp;
a - ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp.

4.3. Hμn cèt thÐp
4.3.1.Liªn kÕt hμn cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, nh−ng ph¶i ®¶m
b¶o chÊt l−îng mèi hμn theo yªu cÇu thiÕt kÕ.
Khi chän ph−¬ng ph¸p vμ c«ng nghÖ hμn ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn 20 TCVN 71: 1977
"ChØ dÉn hμn cèt thÐp vμ chi tiÕt ®Æt s½n trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp". ViÖc liªn kÕt c¸c
lo¹i thÐp cã tÝnh hμn thÊp hoÆc kh«ng ®−îc hμn cÇn thùc hiÖn theo chØ dÉn cña c¬ së chÕ
t¹o.

4.3.2.Khi hμn ®èi ®Çu c¸c thanh cèt thÐp c¸n nãng b»ng m¸y hμn tù ®éng hoÆc b¸n tù
®éng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn 20 TCXD 72 : 1977 "Quy ®Þnh hμn ®èi ®Çu thÐp trßn".

4.3.3.Hμn ®iÓm tiÕp xóc th−êng ®−îc dïng ®Ó chÕ t¹o khung vμ l−íi cèt thÐp cã ®−êng
kÝnh nhá h¬n 10mm ®èi víi thÐp kÐo nguéi vμ ®−êng kÝnh nhá h¬n 12mm ®èi víi thÐp
c¸n nãng.

4.3.4.Khi chÕ t¹o khung cèt thÐp vμ l−íi cèt thÐp b»ng hμn ®iÓm, nÕu thiÕt kÕ kh«ng cã
chØ dÉn ®Æc biÖt th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau:
a) §èi víi thÐp trßn tr¬n hμn tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao nhau;
b) §èi víi thÐp cã gê hμn tÊt c¶ c¸c ®iÓm giao nhau ë hai hμng chu vi phÝa
ngoμi, c¸c ®iÓm cßn l¹i ë gi÷a c¸ch mét hμng mét theo thø tù xen kÏ;
c) §èi víi khung cèt thÐp dÇm, hμn tÊt c¶ c¸c ®iÒm giao nhau.

4.3.5. Hμn hå quang ®−îc dïng trong c¸c tr−êng hîp sau:
a) Hμn nèi dμi c¸c thanh cèt thÐp c¸n nãng cã ®−êng kÝnh lín h¬n 8mm;
b) Hμn tÊt c¶ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, c¸c bé phËn cÊu t¹o vμ liªn kÕt c¸c mèi nèi
trong l¾p ghÐp.

4.3.6. C¸c mèi hμn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
a) BÒ mÆt nh½n, kh«ng ch¸y, kh«ng ®øt qu·ng, kh«ng thu hÑp côc bé vμ kh«ng
cã bät;
b) §¶m b¶o chiÒu dμi vμ chiÒu cao ®−êng hμn theo yªu cÇu thiÕt kÕ.

  Page 7 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

4.3.7.Liªn kÕt hμn ®−îc tiÕn hμnh kiÓm tra theo tõng chñng lo¹i vμ tõng l«. Mçi l« gåm
100 mèi hμn hoÆc 100 cèt thÐp lo¹i khung, lo¹i l−íi ®· hμn. Nh÷ng l« s¶n phÈm nμy ®−îc
kiÓm tra theo nguyªn t¾c sau:
a) Mçi l« lÊy 5% s¶n phÈm nh−ng kh«ng Ýt h¬n 5 mÉu ®Ó kiÓm tra kÝch th−íc,
3 mÉu ®Ó thö kÐo, vμ 3 mÉu ®Ó thö uèn;
b) TrÞ sè c¸c sai lÖch so víi thiÕt kÕ kh«ng v−ît qu¸ vμ gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 6
®èi víi chÊt l−îng mèi hμn.

B¶ng 5 - Sai lÖch cho phÐp ®èi víi s¶n phÈm cèt thÐp

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp
1 2
1. Sai sè vÒ kÝch th−íc chung cña c¸c khung hμn ph¼ng vμ c¸c l−íi
hμn còng nh− theo ®é dμi cña c¸c thanh gia c«ng riªng lÎ.
a) Khi ®−êng kÝnh thanh cèt thÐp kh«ng qu¸ 16mm
- Theo ®é dμi cña s¶n phÈm. ± 10mm
- Theo chiÒu réng (hoÆc chiÒu cao) cña s¶n phÈm ± 5mm
- KÝch th−íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc theo chiÒu cao ± 3mm
kh«ng lín h¬n 1m
b) Khi ®−êng kÝnh thanh cèt thÐp 18mm - 40mm.
- Theo chiÒu dμi cña s¶n phÈm. ± 10mm
- Theo chiÒu cao (hoÆc chiÒu réng) cña s¶n phÈm.
± 10mm
- Khi kÝch th−íc cña s¶n phÈm theo chiÒu réng hoÆc chiÒu cao
kh«ng lín h¬n 1m ± 5mm
c) Khi ®−êng kÝnh thanh cèt thÐp tõ 40m trë lªn.
- Theo chiÒu dμi cña s¶n phÈm ± 50mm
- Theo chiÒu cao cña s¶n phÈm. ± 20mm
2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ngang (thanh nèi) cña c¸c ± 10mm
khung hμn, sai sè vÒ kÝch th−íc cña « l−íi hμn vμ vÒ kho¶ng
c¸ch gi÷a c¸c bé phËn cña khung kh«ng gi»ng.
3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc riªng biÖt cña
khung ph¼ng hoÆc khung kh«ng gian víi ®−êng kÝnh cña thanh
lμ: ± 0,5d
- Nhá h¬n 40mm ± 1d
- B»ng vμ lín h¬n 40mm.
4. Sai sè theo mÆt ph¼ng cña c¸c l−íi hμn hoÆc c¸c khung hμn
ph¼ng khi ®−êng kÝnh cña c¸c thanh: 10mm
- Nhá h¬n 12mm 15mm
- Tõ 12mm ®Õn 24mm 20mm
- Tõ 20mm ®Õn 50mm 25mm
- Lín h¬n 50mm 2d
5. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ chç uèn cña thanh 15mm
6. Sai lÖch tim c¸c khung cèt thÐp (®o ®¹t theo tim xμ) 5%
7. Sai lÖch vÒ ®é vâng c¸c khung cèt thÐp chÞu lùc so víi thiÕt kÕ

B¶ng 6 - Sai lÖch cho phÐp ®èi víi mèi hμn  Page 8 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

Tªn vμ hiÖn t−îng sai lÖch Møc cho phÐp
1 2
1. Sù xª dÞch cña ®−êng nèi t©m cña 2 thanh nÑp trßng ®èi víi trôc 0,1d vÒ bªn cña mèi hμn
cña thanh ®−îc nèi (khi cã thanh nÑp vμ ®−êng hμn vÒ mét bªn)
2. Sai lÖch vÒ chiÒu dμi cña c¸c thanh ®Öm vμ thanh nÑp
3. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hμn cã khu«n ± 0,5d
4. Xª dÞch thanh nÑp so víi trôc cña mèi hμn theo h−íng däc (trõ 0,1d
c¸c mèi hμn cã thanh nÑp ®Æt lÖch) 0,5
5. §é lÖch cña trôc c¸c thanh ë c¸c mèi hμn
6. Xª dÞch tim cña c¸c thanh ë mèi nèi: 3O
a) Khi hμn cã khu«n
b) Khi hμn cã c¸c thanh nÑp trßn 0,10d
c) Khi hμn ®èi ®Çu 0,10d
7. Sai sè vÒ chiÒu dμi cña c¸c mèi hμn c¹nh 0,10d
8. Sai sè vÒ chiÒu réng cña c¸c mèi hμn c¹nh 0,5d
9. ChiÒu réng ch©n mèi nhμ kh«ng b¸m vμo c¸c thÐp gãc khi hμn 0,15d
b»ng ph−¬ng ph¸p hμn nhiÒu líp hoÆc khi hμn c¸c thanh ®−êng 0,1d
kÝnh nhá h¬n 40mm
10. ChiÒu s©u vÕt lâm cho tia hå quang ë thÐp tÊm vμ thÐp h×nh khi
hμn víi thÐp trßn hoÆc thÐp cã gê 2,5mm
11. Sè l−îng lç rçng vμ xØ ngËm vμo trong mèi hμn:
- Trªn bÒ mÆt mèi hμn trong d¶i kho¶ng 2d
- Trong tiÕt diÖn mèi hμn 3 chç
Khi d nhá h¬n hoÆc b»ng 16mm
Khi d lín h¬n 16mm 2 chç
12. §−êng kÝnh trung b×nh lç rçng vμ xØ ngËm vμo mèi hμn: 3 chç
- Trªn mÆt mèi hμn
- Trong tiÕt diÖn mèi hμn 1,5mm
Khi d tõ 16mm trë xuèng
Khi d lín h¬n 16mm 1,0mm
1,5mm

Trong ®ã: d - §−êng kÝnh thanh thÐp.

4.4. Nèi buéc cèt thÐp
4.4.1.ViÖc nèi buéc (nèi chång lªn nhau) ®èi víi c¸c lo¹i thÐp ®−îc thùc hiÖn theo quy
®Þnh cña thiÕt kÕ. Kh«ng nèi ë c¸c vÞ trÝ chÞu lùc lín vμ chç uèn cong. Trong mét mÆt c¾t
ngang cña tiÕt diÖn kÕt cÊu kh«ng nèi qu¸ 25% diÖn tÝch tæng céng cña mÆt c¾t ngang ®èi
víi thÐp trßn tr¬n vμ kh«ng qu¸ 50% ®èi víi cèt thÐp cã gê.

4.4.2. ViÖc nèi buéc cèt thÐp ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau:
a) ChiÒu dμi nèi buéc cña cèt thÐp chÞu lùc trong c¸c khung vμ l−íi thÐp cèt
thÐp kh«ng ®−îc nhá h¬n 250mm ®èi víi thÐp chÞu kÐo vμ kh«ng nhá h¬n
200mm ®èi víi thÐp chÞu nÐn. C¸c kÕt cÊu kh¸c chiÒu dμi nèi buéc kh«ng
nhá h¬n c¸c trÞ sè ë b¶ng 7;
b) Khi nèi buéc, cèt thÐp ë vïng chÞu kÐo ph¶i uèn mãc ®èi víi thÐp trßn tr¬n,
cèt thÐp cã gê kh«ng uèn mãc;
c) D©y buéc dïng lo¹i d©y thÐp mÒm cã ®−êng kÝnh 1mm;
  Page 9 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

d) Trong c¸c mèi nèi cÇn buéc Ýt nhÊt lμ 3 vÞ trÝ (ë gi÷a vμ hai ®Çu).

4.5. Thay ®æi cèt thÐp trªn c«ng tr−êng
Trong mäi tr−êng hîp viÖc thay ®æi cèt thÐp ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña thiÕt kÕ. Tr−êng hîp
sö dông cèp thÐp xö lÝ nguéi thay thÕ cèt thÐp c¸n nãng th× nhÊt thiÕt ph¶i ®−îc sù ®ång ý
cña c¬ quan thiÕt kÕ vμ chñ ®Çu t−.

4.6. VËn chuyÓn vμ l¾p dùng cèt thÐp
4.6.1. ViÖc vËn chuyÓn cèt thÐp ®· gia c«ng cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a) Kh«ng lμm h− háng vμ biÕn d¹ng s¶n phÈm cèp thÐp;
b) Cèt thÐp tõng thanh nªn buéc thμnh tõng l« theo chñng lo¹i vμ sè l−îng ®Ó
tr¸nh nhÇm lÉn khi sö dông.
c) C¸c khung, l−íi cèt thÐp lín nªn cã biÖn ph¸p ph©n chia thμnh tõng bé phËn
nhá phï hîp víi ph−îng tiÖn vËn chuyÓn.

B¶ng 7 - ChiÒu dμi nèi buéc cèt thÐp

ChiÒu dμi nèi buéc
Vïng chÞu kÐo Vïng chÞu nÐn
Lo¹i cèt thÐp
DÇm hoÆc KÕt cÊu §Çu cèt thÐp §Çu cèt thÐp
t−êng kh¸c cã mãc kh«ng cã mãc
Cèt thÐp tr¬n c¸n nãng 40d 30d 20d 30d
Cèt thÐp cã gê c¸n nãng 40d 30d - 20d
Cèt thÐp kÐo nguéi 45d 35d 20d 30d

4.6.2. C«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp cÇn tháa m·n c¸c yªu cÇu sau:
a) C¸c bé phËn l¾p dùng tr−íc, kh«ng g©y trë ng¹i cho c¸c bé phËn l¾p dùng
sau:
b) Cã biÖn ph¸p æn ®Þnh vÞ trÝ cèt thÐp kh«ng ®Ó biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ®æ
bª t«ng.
c) Khi ®Æt cèt thÐp vμ cèt pha tùa vμo nhau t¹o thμnh mét tæ hîp cøng th× cèt
pha chØ ®−îc ®Æt trªn c¸c giao ®iÓm cña cèt thÐp, chÞu lùc vμ theo ®óng vÞ trÝ
quy ®Þnh cña thiÕt kÕ .

4.6.3.C¸c con ®ª cÇn ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ thÝch hîp tïy theo mËt ®é cèt thÐp nh−ng kh«ng lín
h¬n 1m mét ®iÓm kª. Con kª cã chiÒu dμy b»ng líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp vμ ®−îc lμm
b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ¨n mßn cèt thÐp, kh«ng ph¸ hñy bª t«ng.
Sai lÖch chiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ so víi thiÕt kÕ kh«ng v−ît qu¸ 3mm ®èi víi líp bª
t«ng b¶o vÖ cã chiÒu dμy a nhá h¬n 15mm vμ 5mm ®èi víi líp bª t«ng b¶o vÖ a lín h¬n
15mm.

4.6.4.ViÖc liªn kÕt c¸c thanh cèt thÐp khi l¾p dùng cÇn ®−îc thùc hiÖn theo yªu cÇu sau:
a) Sè l−îng mèi nèi buéc hay hμn dÝnh kh«ng nhá h¬n 50% sè ®iÓm giao nhau
theo thø tù xen kÏ.
b) Trong mäi tr−êng hîp, c¸c gãc cña ®¹i thÐp víi thÐp chÞu lùc ph¶i buéc hoÆc
hμn dÝnh 100%.


  Page 10 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

4.6.5.ViÖc nèi c¸c thanh cèt thÐp ®¬n vμo khung vμ l−íi cèt thÐp ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo
®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Khi nèi buéc khung vμ l−íi cèt thÐp theo ph−¬ng lμm viÖc cña
kÕt cÊu th× chiÒu dμi nèi chång thùc hiÖn theo quy ®Þnh ë b¶ng 8 nh−ng kh«ng nhá h¬n
250mm.

B¶ng 8 - Nèi chång cèt thÐp víi bª t«ng cã m¸c kh¸c nhau

M¸c bª t«ng
M¸c ≤ 150 M¸c ≥ 200
Lo¹i cèt thÐp chÞu lùc
Vïng chÞu Vïng chÞu Vïng chÞu Vïng chÞu
kÐo nÐn kÐo nÐn
Cèt thÐp cã gê c¸n nãng 30d 20d 25d 15d
Cèt thÐp trßn c¸n nãng 35d 25d 30d 20d
Cèt thÐp kÐo nguéi vμ rót 40d 30d 35d 25d
nguéi

Chó thÝch: d - ®−êng kÝnh cña cèt thÐp chÞu lùc

4.6.6.ChuyÓn vÞ cña tõng thanh thÐp khi chÕ t¹o hoÆc khi l¾p dùng khung l−íi cèt thÐp
kh«ng ®−îc lín h¬n 1/5 ®−êng kÝnh cña thanh lín nhÊt lμ 1/4 ®−êng kÝnh cña b¶n th©n
thanh ®ã. Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt thÐp ®· l¾p dông ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 9

B¶ng 9 - Sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt thÐp ®· l¾p dùng.

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp, mm
1 2
  Page 11 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

1. Sai sè vÒ khop¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu lùc ®Æt riªng biÕt:
a) §èi víi kÕt cÊu khèi lín ±30
b) §èi víi cét, dÇm vμ vßm ± 10
c) §èi víi b¶n, t−êng vμ mãng d−íi c¸c kÕt cÊu khung ± 20
2. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hμng cèt thÐp khi bè trÝ nhiÒu hμng theo
chiÒu cao:
a) C¸c kÕt cÊu cã chiÒu dμi lín h¬n 1m vμ mãng ®Æt d−íi c¸c kÕt cÊu vμ ± 20
thiÕt bÞ kÜ thuËt.
±5
b) DÇm khung vμ b¶n cã chiÒu dμy lín h¬n 100mm
c) B¶n cã chiÒu dμy ®Õn 100mm vμ chiÒu dμy líp b¶o vÖ 10mm ±3
3. Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp ®ai cña dÇm, cét, khung vμ dμn ± 10
cèt thÐp.
4. Sai lÖch côc bé vÒ chiÒu dμy líp b¶o vÖ
a) C¸c kÕt cÊu khèi lín (chiÒu dμy lín 1m). ± 20
b) Mãng n»m d−íi c¸c kÕt cÊu vμ thiÕt bÞ kÜ thuËt ±10
c) Cét, dÇm vμ vßm. ±5
d) T−êng vμ b¶n chiÒu dμy lín h¬n 100mm. ±5
e) T−êng vμ b¶n chiÒu dμy ®Õn 100mm víi chiÒu dμy líp b¶o vÖ lμ 10mm ±3
5. Sai lÖch vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ph©n bè trong mét hμng:
a) §èi víi b¶n t−êng vμ mãng d−íi kÕt cÊu khung. ± 25
b) §èi víi nh÷ng kÕt cÊu khèi lín
±40
6. Sai lÖch vμ vÞ trÝ cèt thÐp ®ai so víi chiÒu ®øng hoÆc chiÒu ngang
(kh«ng kÓ c¸c tr−êng hîp khi c¸c cèt thÐp ®ai ®Æt nghiªng víi thiÕt kÕ ±10
quy ®Þnh)
7. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ tim cña c¸c thanh ®Æt ë c¸c ®Çu khung hμn nèi t¹i hiÖn
tr−êng víi c¸c khung kh¸c khi ®−êng kÝnh cña thanh:
a) Nhá h¬n 40mm. ±5
b) Lín h¬n hoÆc b»ng 40mm ±10
8. Sai lÖch vÒ vÞ trÝ c¸c mèi hμn cña c¸c thanh theo chiÒu dμi cña cÊu
kiÖn:
a) C¸c khung vμ c¸c kÕt cÊu t−êng mãng. ±25
b) C¸c kÕt cÊu khèi lín. ±50
9. Sai lÖch cña vÞ trÝ c¸c bé phËn cèt thÐp trong kÕt cÊu khèi lín (khung,
khèi, dμn) so víi thiÕt kÕ:
a) Trong mÆt b»ng. ±50
b) Theo chiÒu cao ±30

4.7. KiÓm tra vμ nghiÖm thu c«ng t¸c cèt thÐp.
4.7.1. KiÓm tra c«ng t¸c bao gåm c¸c thμnh viÖc sau:
a) Sù phï hîp cña c¸c lo¹i cèt thÐp ®−a vμo sö dông so víi thiÕt kÕ ;
b) C«ng t¸c gia c«ng cèt thÐp: ph−¬ng ph¸p c¾t, uèn vμ lμm s¹ch bÒ mÆt cèt
thÐp tr−íc khi gia c«ng. TrÞ sè sai lÖch cho phÐp ®èi víi cèt thÐp ®· gia c«ng
ghi ë b¶ng 4;
c) C«ng t¸c hμn: bËc thî, thiÕt bÞ, que hμn, c«ng nghÖ hμn vμ chÊt l−îng mèi
hμn. TrÞ sè sai lÖch cho phÐp ®èi víi s¶n phÈm c«t thÐp ®· gia c«ng hμn theo
b¶ng 5 vμ chÊt l−îng mèi hμn theo b¶ng 6;
d) Sù phï hîp vÒ viÖc thay ®æi cèt thÐp so víi thiÕt kÕ.
e) VËn chuyÓn vμ l¾p dùng cèt thÐp.
- Sù phï hîp cña ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®èi víi s¶n phÈm ®· gia c«ng.  Page 12 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

- Chñng lo¹i, vÞ trÝ, kÝch th−íc vμ sè l−îng cèt thÐp ®· l¾p dùng so víi thiÕt kÕ;
TrÞ sè sai lÖch cho phÐp ®èi víi c«ng t¸c l¾p dùng cèt thÐp ®−îc quy ®Þnh ë
b¶ng 9;
- Sù phï hîp cña c¸c lo¹i thÐp chê vμ chi tiÕt ®Æt s½n so víi thiÕt kÕ;
- Sù phï hîp cña c¸c lo¹i vËt liÖu con kª, mËt ®é c¸c ®iÓm kª vμ sai lÖch chiÒu
dμy líp bª t«ng b¶o vÖ so víi thiÕt kÕ. ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp
a ®−îc quy ®Þnh nh− trong h×nh 1.
4.7.2.Tr×nh tù, yªu cÇu ph−¬ng ph¸p kiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp thùc hiÖn theo quy ®Þnh ë
b¶ng 10.
4.7.3.ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c cèt thÐp ph¶i tiÕn hμnh t¹i hiÖn tr−êng theo yªu cÇu cña
®iÒu 4.7.1 vμ tong b¶ng 10 ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c cèt thÐp so víi thiÕt kÕ tr−íc
khi ®æ bª t«ng.

• • H×nh 1: ChiÒu dμy líp bª t«ng
B¶o vÖ cèt thÐp
• •

a

4.7.4. Khi nghiÖm thu ph¶i cã hå s¬ bao gåm:
a) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã ghi ®Çy ®ñ sù thay ®æi vÒ cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi c«ng
vμ kÌm biªn b¶n vÒ quyÕt ®Þnh thay ®æi;
b) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra mÉu thö vÒ chÊt l−îng thÐp mèi hμn vμ chÊt l−îng gia c«ng
cèt thÐp;
c) C¸c biªn b¶n thay ®æi cèt thÐp trªn c«ng tr−êng so víi thiÕt kÕ;
d) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt trong qu¸ tr×nh gia c«ng vμ l¾p dùng cèt thÐp
e) NhËt ký thi c«ng.

B¶ng 10 - KiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp.

Yªu cÇu
Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra TÇn sè kiÓm tra
kiÓm tra
1 2 3 4
Theo phiÕu giao hμng, chøng Cã chøng chØ vμ cèt Mçi lÇn nhËn hμng
chØ vμ quan s¸t gêi cèt thÐp thÐp ®−îc cung cÊp
®óng yªu cÇu
§o ®−êng kÝnh b»ng th−íc §ång ®Òu vÒ kÝch Mçi lÇn nhËn hμng
Cèt thÐp
kÑp c¬ khÝ th−íc tiÕt diÖn
®−êng kÝnh yªu cÇu
Thö mÉu theo TCVN 197: §¶m b¶o yªu cÇu Tr−íc khi nhËn hμng
1985, TCVN 198 : 1985 theo thiÕt kÕ
B»ng m¾t BÒ mÆt s¹ch kh«ng Tr−íc khi gia c«ng
MÆt ngoμi
bÞ gi¶m tiÕt diÖn côc
cèt thÐp

B»ng m¾t §¶m b¶o quy tr×nh Khi gia c«ng
C¾t vμ uèn
kü thuËt

  Page 13 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

§o b»ng th−íc cã ®é dμi Sai lÖch kh«ng v−ît Mçi l«, 100 thanh
Cèt thÐp
thÝch hîp qu¸ c¸c trÞ sè ghi lÊy 5 thanh ®Ó kiÓm
®· uèn
trong b¶ng 4 tra
ThiÕt bÞ hμn ®¶m b¶o c¸c th«ng Tr−íc khi hμn vμ
sè kü thuËt theo ®Þnh kú 3 th¸ng
1 lÇn
BËc thî: Hμn mÉu thö ®¹t tiªu chuÈn bËc Tr−íc khi thùc hiÖn
thî hμn theo quy c«ng t¸c hμn
®Þnh
B»ng m¾t, ®o b»ng th−íc Mèi hμn ®¶m b¶o Sau khi hμn vμ khi
yªu cÇu rgeo quy nghiÖm thu
Hμn cèt ®Þnh cña b¶ng 5 vμ
thÐp b¶ng 6
ThÝ nghiÖm mÉu ®¶m b¶o chÊt l−îng. Mçi l« 100 mèi hμn,
NÕu mét mÉu kh«ng lÊy 3 mÉu ®Ó kiÓm
®¹t ph¶i kiÓm tra l¹i tra c−êng ®é
víi sè l−îng mÉu
gÊp ®«i
KiÓm tra b»ng m¸y siªu ©m Mèi hμn ®¶m b¶o Khi cÇn thiÕt hoÆc
theo TCVN 1548 : 1985 chÊt l−îng theo yªu khi nghi ngê
cÇu
ThÐp chê X¸c ®Þnh vÞ trÝ, kÝch th−íc vμ §¶m b¶o c¸c yªu Tr−íc khi ®æ bª
vμ chi tiÕt sè l−îng b»ng c¸c biÖn ph¸p cÇu theo quy ®Þnh t«ng
®Æt s½n thÝch hîp cña thiÕt kÕ
B»ng m¾t, ®o b»ng th−íc ChiÒu dμi mèi nèi Trong vμ sau khi l¾p
Nèi buéc chång ®¶m b¶o theo dùng
cèt thÐp yªu cÇu c¶u b¶ng 7
vμ b¶ng 8
B»ng m¾t, ®o b»ng th−íc cã - L¾p dùng ®óng Khi l¾p dùng vμ khi
chiÒu dμi thÝch hîp theo quy tr×nh kü nghiÖm thu
thuËt
- Chñng lo¹i, vÞ trÝ.
L¾p dùng Sè l−îng vμ kÝch
cèt thÐp th−íc ®óng theo
thiÕt kÕ
- Sai lÖch kh«ng
v−ît qu¸ c¸c chØ sè
ghi trong b¶ng 9
B»ng m¾t, ®o b»ng th−íc §¶m b¶o yªu cÇu Khi l¾p dùng cèt
Con kª
theo ®iÒu 4.6.3 thÐp
ChiÒu dÇy B»ng m¾t, ®o b»ng th−íc §¶m b¶o trÞ sè sai Khi l¾p dùng vμ khi
líp bª lÖch theo ®iÒu 4.6.3 nghiÖm thu
t«ng b¶o hoÆc theo quy ®Þnh
vÖ cèt thÐp cña thiÕt kÕ
KiÓm tra b»ng tÝnh to¸n Cèt thÐp thay ®æt Tr−íc khi gia c«ng
Thay ®æi
phï hîp víi c¸c quy cèt thÐp
cèt thÐp
®Þnh cña thiÕt kÐ

  Page 14 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

5. VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng.
5.1.Yªu cÇu chung
5.1.1.C¸c vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt theo c¸c tiªu chuÈn
hiÖn hμnh, ®ång thêi ®¸p øng c¸c yªu cÇu bæ sung cña thiÕt kÕ.

5.1.2.Trong qu¸ tr×nh l−u kho, vËn chuyÓn vμ chÕ täa bª t«ng, vËt liÖu ph¶i ®−îc b¶o
qu¶n, tr¸nh bÈn hoÆc bÞ lÉn lén cì vμ chñng lo¹i. Khi gÆp c¸c tr−êng hîp tªn, cÇn cã ngay
biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ chÊt l−îng.

5.1.3.C¸c lo¹i vËt liÖu kh«ng hoμn toμn phï hîp tiªu chuÈn hoÆc kh«ng ®Ò cËp trong tiªu
chuÈn nμy, chØ sö dông ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng, nÕu cã ®ñ luËn cø khoa häc vμ c«ng nghÖ
(th«ng qua sù x·c nhËn cña mét c¬ së kiÓm tra cã ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n) vμ ®−îc sù ®ång
ý cña chñ ®Çu t−.

5.2.Xi m¨ng
5.2.1. Xi m¨ng sö dông ph¶i tháa m·n c¸c quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn:
- Xi m¨ng Poãc - L¨ng TCVN 2682 : 1992
- Xi m¨ng Poãc - L¨ng punfz¬lan TCVN 4033 : 1985
- Xi m¨ng Poãc - L¨ng - XØ h¹t lß cao TCVN 4316 : 1986
C¸c lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt nh− xi m¨ng bÒn sunf¸t xi m¨ng Ýt táa nhiÖt dïng theo chØ dÉn
cña thiÕt kÕ.

5.2.2.Chñng lo¹i vμ m¸c xi m¨ng sö dông ph¶i phï hîp thiÕt kÕ vμ c¸c ®iÒu kiÖn, tÝnh
chÊt, ®Æt ®iÓm m«i tr−êng lμm viÖc cña kÕt cÊu c«ng tr×nh.

5.2.3.ViÖc sö dông xi m¨ng nhËp khÈu nhÊt thiÕt ph¶i cã chøng chØ kü thuËt cña n−íc s¶n
xuÊt. Khi cÇn thiÕt ph¶i thÝ nghiÖm kiÓm tra ®Ó x©y dùng chÊt l−îng theo tiªu chuÈn ViÖt
nam hiÖn hμnh.

5.1.4. ViÖc kiÓm tra xi m¨ng t¹i hiÖn tr−êng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hμnh trong c¸c tr−êng
hîp:
a) Khi thiÕt kÕ thμnh phÇn bª t«ng
b) Cã sù nghi ngê vÒ chÊt l−îng cña xi m¨ng
c) Lß xi m¨ng ®· ®−îc b¶o qu¶n trªn 3 th¸ng kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt.

5.2.5.ViÖc vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n xi m¨ng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 2682 : 1992
"Xi m¨ng poãcl¨ng"

5.2. C¸t
5.3.1.C¸t dïng ®Ó lμm bª t«ng nÆng ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN
1770 : 1986 "C¸t x©y dùng yªu cÇu kü thuËt".
Chó thÝch: §èi víi c¸c lo¹i c¸t cã h¹t nhá ( m«dul ®é lín d−íi 2) khi sö dông ph¶i tu©n theo tiªu
chuÈn 20 TCN 127 : 1986 "c¸t mÞn ®Ó lμm bª t«ng vμ v÷a x©y dùng".
- ThÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l−îng c¸t ®−îc tiÕn hμnh theo c¸c tiªu chuÈn tõ TCVN 337 :
1986 ®Õn TCVN 346 : 1986 "c¸t x©y dùng - ph−¬ng ph¸p thö".
- NÕu dïng c¸t vïng biÓn hoÆc vïng n−íc lî th× nhÊt thiÕt kiÓm tra hμm l−îng Cl- vμ SO42-
. NÕu dïng c¸t má, c¸t ®åi th× ph¶i kiÓm tra c¶ hμm l−îng silic v« ®Þnh h×nh.

  Page 15 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

5.3.2.B·i chøa c¸t ph¶i kh« r¸o, ®æ ®èng theo nhãm h¹t theo møc ®é s¹ch bÈn ®Ó tiÑn sö
dông vμ cÇn cã biÖn ph¸p chèng giã bay, m−a tr«i vμ lÉn t¹p chÊt.

5.3. Cèt liÖu lín
5.4.1.Cèt liÖu lín dïng cho bª t«ng bao gåm: §¸ d¨m nghiÒn ®Ëp tõ ®¸ thiªn nhiªn, sái
d¨m ®−îc d¹p tõ ®¸ cuéi vμ sái thiªn nhiªn. Khi sö dông c¸c lo¹i cèt liÖu lín nμy ph¶i
®¶m b¶o chÊt l−îng theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn TCVN 1771 : 1986 "§¸ d¨m, sái d¨m,
sái dïng trong x©y dùng".

5.4.2.Ngoμi yªu cÇu cña TCVN 1771 : 1986, §¸ d¨m, sái dïng cho bª t«ng cÇn ph©n
thμnh nhãm cã kÝch th−íc h¹t phï hîp víi quy ®Þnh sau:
a) §èi víi b¶n, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®−îc lín h¬n 1/2 chiÒu dμi b¶n;
b) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®−îc lín
h¬n 3/4 kho¶ng c¸ch th«ng thñy nhá nhÊt gi÷a c¸ch thanh cèt thÐp vμ 1/3
chiÒu dμy nhá nhÊt cña kÕt cÊu c«ng tr×nh.
c) §èi víi c«ng tr×nh thi c«ng b»ng cèp pha tr−ît, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng
qu¸ 1/10 kÝch th−íc c¹nh nhá nhÊt theo mÆt c¾t ngang cña kÕt cÊu.
d) Khi dïng m¸y trén bª t«ng cã thÓ tÝch lín h¬n 0.8 m3, kÝch th−íc lín nhÊt cña
®¸ d¨m cña sái kh«ng v−ît qu¸ 120mm. Khi dïng m¸y trén thÓ tÝch nhá h¬n
0.8 m3, kÝch th−íc lín nhÊt kh«ng v−ît qu¸ 80mm;
e) Khi vËn chuyÓn bª t«ng b»ng m¸y b¬m bª t«ng, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt
kh«ng ®−îc lín h¬n 0.4 ®−êng kÝnh trong vßi b¬m ®èi víi sái vμ 0.33 ®èi víi
®¸ d¨m;
f) Khi ®æ bª t«ng b»ng èng vßi voi, kÝch th−íc h¹t l¬n nhÊt kh«ng lín h¬n 1/3
chç nhá cña ®−êng kÝnh èng.

5.4. N−íc
N−íc dïng ®Ó trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN
4506 : 1987 "N−íc cho bª t«ng vμ v÷a - yªu cÇu kü thuËt".
C¸c nguån n−íc uèng ®−îc cã thÓ dïng ®Ó trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng. Kh«ng dïng n−íc
th¶i cña c¸c nhμ m¸y, n−íc bÈn tõ hÖ thèng tho¸t n−íc sinh ho¹t, n−íc hå ao chøa nhiÒu
bïn, n−íc lÉn dÇu mì ®Ó trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng.

5.5. Phô gia
5.6.1.§Ó tiÕt kiÖm xi m¨ng ho¹c c¶i thiÖn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña hèn hîp bª t«ng vμ bª
t«ng, cã thÓ dïng c¸c lo¹i phô gia thÝch hîp trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o bª t«ng.
ViÖc sö dông phô gia ph¶i ®¶m b¶o:
1) T¹o ra hèn hîp bª t«ng cã tÝnh n¨ng phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng;
2) Kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn dé thi c«ng vμ kh«ng lμm t¸c h¹i ®Õn yªu cÇu
sö dông cña c«ng tr×nh sau nμy;
3) Kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ¨n mßn cèt thÐp.

5.6.2.C¸c lo¹i phô gia sö dông ph¶i cã chøng chØ kü thuËt ®−îc c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ
n−íc c«ng nhËn. ViÖc sö dông phô gia cÇn tu©n theo chØ dÉn cña n¬i s¶n xuÊt.

5.6. ChÊt ®én


  Page 16 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

C¸c chÊt ®én vμ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn tuæi thä cña bª t«ng vμ
kh«ng g©y ¨n mßn cèt thÐp.
Khi sö dông c¸c chÊt ®én ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm ®Ó cã ®ñ c¬ së kinh tÕ kü thuËt, ®ång
thêi ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña c¬ quan thiÕt kÕ vμ chñ ®Çu t−.
Chó thÝch:
1) ChÊt ®én lμ nh÷ng chÊt kho¸ng mÞn cã thÓ thªm vμo bª t«ng ®Ó c¶i thiÖn mét sè tÝnh
chÊt cña hçn hîp bª t«ng.
2) Cã 2 lo¹i chÊt ®én: ChÊt ®én ë d¹ng tr¬ vμ chÊt ®én cã ho¹t tÝnh (bét xØ quÆng, tro
nhiÖt ®iÖn, bén puz¬lan )

6. Thi c«ng bª t«ng
6.1. Chän thμnh phÇn bª t«ng (b¾t buéc ¸p dông)
6.1.1.§Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng cña bª t«ng, tïy theo tÇm quan träng cña tõng lo¹i c«ng
tr×nh hoÆc tõng bé phËn c«ng tr×nh, trªn c¬ së quy ®Þnh m¸c bª t«ng cña thiÕt kÕ thμnh
phÇn bª t«ng ®−îc chän nh− sau:
a) §èi víi bª t«ng m¸c 100 cã thÓ sö dông b¶ng tÝnh s½n ghi ë phô lôc C;
b) §èi víi bª t«ng m¸c 150 trë lªn th× thμnh phÇn vËt liÖu träng bª t«ng ph¶i
®−îc thiÕt kÕ th«ng qua phßng thÝ nghiÖm (tÝnh to¸n vμ ®óc mÉu thÝ
nghiÖm).

6.1.2. ThiÕt kÕ thμnh phÇn bª t«ng
C«ng t¸c thiÕt kÕ thμnh phÇn bª t«ng do c¸c c¬ së thÝ nghiÖm cã t− c¸ch ph¸p nh©n thùc
hiÖn. Khi thiÕt kÕ thμnh phÇn bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c:
a) Sö dông ®óng c¸c vËt liÖu sÏ dïng ®Ó thi c«ng;
b) §é sôt hoÆc ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng x¸c ®Þnh tïy thuéc tÝnh chÊt cña
c«ng tr×nh, hμm l−îng cèt thÐp, ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt.
Khi chän ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng thiÕt kÕ cÇn tÝnh tíi sù tæn thÊt ®éut
trong thêi gian l−u gi÷ vμ vËn chuyÓn. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng t¹i vÞ trÝ ®æ
cã thÓ tham kh¶o theo b¶ng 11.

B¶ng 11 - §é sôt vμ ®é cøng cña hçn hîp bª t«ng t¹i vÞ trÝ ®æ

§é sôt, mm ChØ sè ®é
Lo¹i vμ tÝnh chÊt cña kÕt cÊu
§Çm m¸y §Çm tay cøng S
- Líp lãt d−íi mãng hoÆc nÒn nhμ, nÒn ®−êng vμ 0 - 10 - 50 - 40
nÒn ®−êng b¨ng
- MÆt ®−êng vμ ®−êng b¨ng, nÒn nhμ, kÕt cÊu khèi 0 - 20 20 - 40 35 - 25
lín kh«ng hoÆc Ýt cèt thÐp (t−êng ch¾n, mãng
bloc )
- KÕt cÊu khèi lín cã tiÕt diÖn lín hoÆc trung b×nh 20 - 40 40 - 60 25 - 15
- KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cã mËt ®é cèt thÐp dÇy
®Æc, t−êng máng, phÔu sil«, cét, dÇm vμ b¶n tiÕt 50 - 80 80 - 120 12 - 10
diÖn bÐ c¸c kÕt cÊu bª t«ng ®æ b»ng cèt pha di
®éng.
- C¸c kÕt cÊu ®æ b»ng bª t«ng b¬m 120 - 200

6.1.3. HiÖu chØnh thμnh ohÇn bª t«ng t¹i hiÖn tr−êng


  Page 17 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

ViÖc hiÖu chØnh thμnh phÇn bª t«ng t¹i hiÖn tr−êng ®−îc tiÕn hμnh theo nguyªn t¾c kh«ng
lμm thay ®æi tØ lÖ N/X cña thμnh phÇn bª t«ng ®· thiÕt kÕ.
Khi cèt liÖu Èm cÇn gi¶m bít l−îng n−íc trén, gi÷ nguyªn ®é sôt yªu cÇu.
Khi cÇn t¨ng ®é sôt hçn hîp bª t«ng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng th× cã thÓ ®ång
thêi thªm n−íc vμ xi m¨ng ®Ó gi÷ nguyªn tØ lÖ N/X.

6.1.4.Tïy thuéc quy m« vμ møc ®é cña c«ng tr×nh mμ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i hå s¬ thÝ nghiÖm
bª t«ng theo yªu cÇu cña b¶ng 19.

6.2. ChÕ t¹o hçn hîp bª t«ng
6.2.1.Xi m¨ng, c¸t, ®¸ d¨m hoÆc sái vμ c¸c chÊt phô gia láng ®Ó chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng
®−îc c©n theo khèi l−îng. N−íc vμ chÊt phô gia ®ong theo thÓ tÝch. Sai sè cho phÐp khi
c©n, ®ong kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 12.

6.2.2. C¸t röa xong, ®Ó kh« r¸o míi tiÕn hμnh c©n ®ong nh»m gi¶m l−îng n−íc ngËm
trong c¸t.

6.2.3.§é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ c©n ®ong ph¶i kiÓm tra mçi ®ît ®æ bª t«ng. Trong qu¸
tr×nh c©n ®ong th−êng xuyªn theo dâi ®Ó ph¸t hiÖn vμ kh¾c phôc kÞp thêi.

6.2.4. Hçn hîp bª t«ng cÇn ®−îc trén b»ng m¸y. ChØ khi nμo khèi l−îng Ýt míi trén b»ng
tay.

B¶ng 12 - sai lÖch cho phÐp khi c©n ®o thμnh phÇn cña bª t«ng

Lo¹i vËt liÖu Sai sè cho phÐp, % theo khèi l−îng
Xi m¨ng vμ phô gia d¹ng bét ±1
C¸t, ®¸ d¨m, hoÆc sái ±2
N−íc vμ phô gia láng ±1

Chó thÝch: L−îng n−íc cho vμo bª t«ng kÓ c¶ l−îng trong phô gia vμ l−îng n−íc trong cèt liÖu
Èm

6.2.5. Tr×nh tù ®æ vËt liÖu vμo m¸y trén cÇn theo quy ®Þnh sau:
a) Tr−íc hÕt ®æ 15% - 20 % l−îng n−íc, sau ®ã ®æ xi m¨ng vμ cèt liÖu cïng mét
lóc ®ång thêi ®æ dÇn liªn tôc phÇn n−íc cßn l¹i;
b) Khi dïng phô gia th× viÖc trén phô gia ph¶i thùc hiÖn theo chØ dÉn cña ng−êi
s¶n xuÊt phô gia.

6.2.6.Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh theo ®Æc tr−ng kü thuËt cña thiÕt bÞ
dïng ®Ó trén. Trong tr−êng hîp kh«ng cã c¸c th«ng sè kü thuËt chuÈn x¸c th× thêi gian Ýt
nhÊt ®Ó trén ®Òu mét mÎ bª t«ng ë m¸y trén cã thÓ lÊy theo c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 13

B¶ng 13 - Thêi gian trén hçn hîp bª t«ng (phót)

§é sôt bª t«ng Dung tÝch m¸y trén, lÝt
(mm) D−íi 500 Tõ 500 ®Õn 1000 Trªn 1000

  Page 18 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

Nhá h¬n 10 2,0 2,5 3,0
10 - 50 1,5 2,0 2,5
trªn 50 1,0 1,5 2,0

6.2.7.Trong qu¸ rr×nh trén ®Ó tr¸nh hçn hîp bª t«ng b¸m dÝnh vμo thïng trén cø sau 2 giê
lμm viÖc cÇn ®æ vμo thïng trén toμn bé cèt liÖu lín vμ n−íc cña mét mÎ trén vμ quay m¸y
trén kho¶n 5 phót, sau ®ã cho c¸t vμ xi m¨ng vμo trén tiÕp theo thêi gian ®· quy ®Þnh.

6.2.8.NÕu trén bª t«ng b»ng thñ c«ng th× sμn trén ph¶i ®ñ cøng, s¹ch vμ kh«ng hót n−íc.
Tr−íc khi trén cÇn t−íi Èm sμn trén ®Ó chèng hót n−íc tõ hçn hîp bª t«ng. thø tù trén hèn
hîp b»ng thñ c«ng nh− sau: trén ®Òu c¸t vμ xi m¨ng, sau ®ã cho ®¸ vμ trén ®Òu thμnh hçn
hîp kh«, cuèi cïng cho n−íc vμ trén ®Òu cho ®Õn khi ®−îc hçn hîp ®ång mμu vμ cã ®é
sôt nh− quy ®Þnh

6.3. VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng.
6.3.1. ViÖc vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng tõ n¬i trén ®Õn n¬i ®æ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu:
a) Sö dông ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hîp lý, tr¸nh ®Ó hèn hîp bª t«ng bÞ ph©n
tÇng, bÞ ch¶y n−íc xi m¨ng vμ bÞ mÊt n−íc do giã, n¾ng.
b) Sö dông thiÕt bÞ, nh©n lùc vμ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÇn bè trÝ phï hîp víi
khèi l−îng, tèc ®é trén, ®æ vμ ®Çm bª t«ng.
c) Thêi gian cho phÐp l−u hçn hîp bª t«ng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn cÇn ®−îc
x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm trªn c¬ së ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, lo¹i xi m¨ng vμ lo¹i
phô gia sö dông. NÕu kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ tham kh¶o c¸c trÞ sè
ghi trong b¶ng 14.

B¶ng 14 - Thêi gian l−u hçn hîp bª t«ng kh«ng cã phô gia

NhiÖt ®é (oC) Thêi gian vËn chuyÓn cho phÐp, phót
Lín h¬n 30 30
20 -30 45
10 - 20 60
5 - 10 90

6.3.2.VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b¨ng thñ c«ng chØ ¸p dông víi cù ly kh«ng xa qu¸
200m. NÕu hçn hîp bª t«ng bÞ ph©n tÇng cÇn trén l¹i tr−íc khi ®æ vμo cèp pha.

6.3.3.Khi dïng thïng treo ®Ó vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng th× hçn hîp bª t«ng ®æ vμo
thïng treo kh«ng v−ît qu¸ 90 - 95% dung tÝch cñat thïng.

6.3.4.VËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng «t« hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng cÇn ®¶m b¶o quy
®Þnh cña ®iÒu 6.3.1 vμ c¸c yªu cÇu sau:
a) ChiÒu dμy líp bª t«ng trong thïng xe cÇn lín h¬n 40cm nÕu dïng «t« pen tù
®æ;
b) NÕu vËn chuyÓn b»ng thiÕt bÞ chuyªn dïng võa ®i võa trén th× c«ng nghÖ vËn
chuyÓn ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c th«ng sè kü thuËt cña thiÕt bÞ sö dông.

6.3.5. Khi dïng m¸y b¬m bª t«ng ®Ó vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:


  Page 19 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

a) Thμnh phÇn vμ ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng cÇn ®−îc thö nghiÖm vμ b¬m thö
nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng bª t«ng vμ ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®ång thoμi phï hîp
víi tÝnh n¨ng kü thuËt cña thiÕt bÞ b¬m.
b) Khi thi c«ng trong thêi tiÕt nãng, mÆt ngoμi èng cÇn che phñ hoÆc s¬n tr»ng ®Ó
h¹n chÕ bøc x¹ mÆt trêi lμm nãng bª t«ng.

6.3.6. Khi vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng b»ng b¨ng chuyÒn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu
d−íi ®©y:
a) CÊu t¹o mÆt lμm viÖc cña b¨ng chuyÒn theo d¹ng h×nh m¸ng vμ dung lo¹i b¨ng
chuyÒn cao su. B¨ng chuyÒn d¹ng ph¼ng chØ s® khi chiÒu dμi ®−êng vËn
chuyÓn d−íi 200m;
b) Gãc nghiªng cña b¨ng chuyÒn kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 15. MÆt b¨ng
chuyÒn ph¶i nghiªng ®Òu, kh«ng gÊp gÉy ®ét ngét;
c) Tèc ®é vËn chuyÓn cña b¨ng chuyÒn kh«ng v−ît qu¸ 1m/s. Tèc ®é vËn chuyÓn
cña c¸c b¨ng chuyÒn trong hÖ thèng kh«ng chªnh lÖch nhau qu¸ 0.1m/s;
d) §æ bª t«ng vμo b¨ng chuyÒn ®−îc thùc hiÖn qua phÔu hoÆc m¸ng ®Ó hçn hîp
bª t«ng ®−îc gi¶ ®Òu vμ liªn tôc trªn b¨ng chuyÒn. ChiÒu dμy cña líp bª t«ng
trªn b¨ng chuyÒn phô thuéc vμo søc chÞu t¶i cho phÐp cña tõng lo¹i b¨ng
chuyÒn;
e) Bª t«ng chuyÓn tõ b¨ng chuyÒn nμysang b¨ng chuyÒn kh¸c hoÆc tõ b¨ng
chuyÒn ®æ vμo cèp pha cÇn thùc hiÖn qua èng phÔu ®Ó h−íng hçn hîp bª t«ng
r¬i th¼ng ®øng.

B¶ng 15 - Gãc nghiªng giíi h¹n cña b¨ng chuyÒn (®é)

§é sôt (mm) Khi vËn chuyÓn bª t«ng Khi vËn chuyÓn bª t«ng
lªn cao xuèng thÊp
Nhá h¬n 40 15 12
40 -80 15 10

6.4. §æ vμ ®Çm bª t«ng.
6.4.1. ViÖc ®æ bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu:
a) Kh«ng lμm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp, vÞ trÝ cèp pha vμ chiÒu dμy líp bª t«ng b¶o
vÖ cèt thep.
b) Kh«ng dïng ®Çm dïi ®Ó dÞch chuyÓn ngang bª t«ng trong cèp pha.
c) Bª t«ng ph¶i ®−îc ®æ liªn tôc cho ®Õn khi hoμn thiÖn mét kÕt cÊu nμo ®ã theo
quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.

6.4.2.§Ó tr¸nh sù ph©n tÇng, ChiÒu cao r¬i tù do cña hçn hîp bª t«ng khi ®æ kh«ng v−ît
qu¸ 1.5m.

6.4.3.Khi ®æ bª t«ng cã chiÒu cao r¬i tù do lín h¬n 1,5m ph¶i dïng m¸ng nghiªng hoÆc
èng vßi voi. NÕu chiÒu cao r¬i trªn 10m ph¶i dïng èng vßi voi cã thiÕt bÞ chÊn ®éng.

6.4.4.Khi dïng m¸ng nghiªng th× m¸ng ph¶i kÝn vμ nh½n. ChiÒu réng cña m¸ng kh«ng
®−îc nhá h¬n 3 - 3,5 lÇn ®−êng kÝnh h¹t cèt liÖu lín nhÊt. §é dèc cña m¸ng cÇn ®¶m b¶o
®Ó hçn hîp bª t«ng kh«ng bÞ t¾c, kh«ng tr−ît nhanh sinh ra hiÖn t−îng ph©n tÇng. Cuèi


  Page 20 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

m¸ng cÇn ®Æt phÔu th¼ng ®øng ®Ó h−íng hçn hîp bª t«ng r¬i th¼ng ®øng vμo vÞ trÝ ®æ vμ
th−êng xuyªn vÖ sinh s¹ch xi m¨ng trong lßng m¸ng nghiªng.

6.4.5. Khi ®æ bª t«ng ph¶i ®m¶ b¶o c¸c yªu cÇu:
a) Gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖn tr¹ng cèp pha ®μ gi¸o vμ cèt thÐp trong qu¸ tr×nh thi
c«ng ®Ó xö lÝ kÞp thêi nÕu cã sù cè xÈy ra;
b) Møc ®é ®æ hçn hîp bª t«ng vμo cèp pha ph¶i phï hîp víi sè liÖu tÝnh to¸n ®é
cøng chÞu ¸p lùc ngang cña cèp pha do hçn hîp bª t«ng míi ®æ g©y ra;
c) ë nh÷ng vÞ trÝ mμ cÊu t¹o cèt thÐp vμ cèp pha kh«ng cho phÐp ®Çm m¸y míi
®Çm thñ c«ng;
d) Khi trêi m−a ph¶i che ch¾n, kh«ng ®Ó n−íc m−a r¬i vμo bª t«ng. Trong tr−êng
hîp ngõng ®æ bª t«ng qu¸ thêi gian quy ®Þnh ë (b¶ng 18) ph¶i ®îi ®Õn khi bª
t«ng ®¹t 25daN/cm2 míi ®−îc ®æ bª t«ng, tr−íc khi ®æ l¹i bª t«ng ph¶i xö lÝ
lμm nh¸m mÆt. §æ bª t«ng vμo ban ®ªm vμ khi cã s−¬ng mï ph¶i ®¶m b¶o ®ñ
¸nh s¸ng ë n¬i trén vμ ®æ bª t«ng.

6.4.6.ChiÒu dμy mçi líp ®æ bª t«ng ph¶i c¨n cø vμo n¨ng lùc trén, cù li vËn chuyÓn, kh¶
n¨ng ®Çm, tÝnh chÊt cña kÕt cÊu vμ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt ®Ó quyÕt ®Þnh, nh−ng kh«ng v−ît
qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 16.

B¶ng 16 - ChiÒu dμy líp bª t«ng

Ph−¬ng ph¸p ®Çm ChiÒu dμy cho phÐp mçi líp ®æ bª t«ng, cm
§Çm dïi 1,25 chiÒu dμi phÇn c«ng t¸c cña ®Çm (kho¶ng
20cm - 40cm)
§Çm mÆt: (®Çm bμn)
- KÕt cÊu kh«ng cã cèt thÐp vμ kÕt cÊu cã cèt 20
thep ®¬n
- KÕt cÊu cã cèt thÐp kÐp 12
§Çm thñ c«ng 20

6.4.7. §æ bª t«ng mãng.
Khi ®æ bª t«ng mãng cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6.4.1 bª t«ng mãng chØ ®−îc ®æ
lªn líp ®Öm s¹ch trªn nÒn ®Êt cøng.

6.4.8. §æ bª t«ng cét, t−êng
Cét cã chiÒu cao nhá h¬n 5m vμ t−êng cã chiÒu cao nhá h¬n 3m th× nªn ®æ liªn tôc.
Cét cã kÝch th−íc c¹nh nhá h¬n 40cm, t−êng cã chiÒu dμy nhá h¬n 15cm vμ c¸c cét cã
tiÕt diÖn bÊt k× nh−ng cã ®ai cèt thÐp chång chÐo th× nªn ®æ bª t«ng liªn tôc trong tõng
giai ®o¹n cã chiÒu cao 1,5m.
Cét cao h¬n 5m vμ t−êng cao h¬n 3m nªn chia lμm nhiÒu ®ît ®æ bª t«ng, nh−ng ph¶i b¶o
®¶m vÞ trÝ vμ cÊu t¹o m¹ch ngõng thi c«ng hîp lÝ.

6.4.9. §æ bª t«ng kÕt cÊu khung.
KÕt cÊu khung nªn ®æ bª t«ng liªn tôc, chØ khi cÇn thiÕt míi cÊu t¹o m¹ch ngõng, nh−ng
ph¶i theo quy ®Þnh cña ®iÒu 6.6.4.


  Page 21 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

6.4.10. §æ bª t«ng dÇm, b¶n
Khi cÇn ®æ liªn tôc bª t«ng dÇm, b¶n toμn khèi víi cét hay t−êng, tr−íc hÕt ®æ xong cét
hay t−êng, sau ®ã dõng l¹i 1giê - 2giê ®Ó bª t«ng cã ®ñ thêi gian c«ng t¸c ngãt ban ®Çu,
míi tiÕp tôc ®æ bª t«ng dÇm vμ b¶n. Tr−êng hîp kh«ng cÇn ®æ bª t«ng liªn tôc th× m¹ch
ngõng thi c«ng ë cét vμ t−êng ®Æt c¸ch mÆt d−íi cña dÇm vμ b¶n tõ 2cm - 3cm.
§æ bª t«ng dÇm (xμ) vμ b¶n sμn ph¶i ®−îc tiÕn hμnh ®ång thêi. Khi dÇm, sμn vμ c¸c kÕt
cÊu t−¬ng tù cã kÝch th−íc lín (chiÒu cao lín h¬n 80cm) cã thÓ ®æ riªng tõng phÇn nh−ng
ph¶i bè trÝ m¹ch ngõng thi c«ng thÝch hîp theo quy ®Þnh cña ®iÒu 6.6.5.

6.4.11. §æ bª t«ng kÕt cÊu vßm.
C¸c kÕt cÊu vßm ph¶i ®æ bª t«ng ®ång thêi tõ hai bªn ch©n vßm ®Õn ®Ønh vßm, kh«ng ®æ
bªn thÊp bªn cao. NÕu cã m¹ch ngõng thi c«ng th× mÆt ph¼ng cña m¹ch ngõng ph¶i vu«ng
gãc.
Vßm cã khÈu ®é d−íi 10m nªn bª t«ng liªn tôc tõ ch©n vomg ®Õn ®Ønh vßm.
Vßm cã khÈu ®é lín h¬n 10m th× cø 2m - 3m cã mét m¹ch ngõng vu«ng gãc víi trôc
cong cña vßm, réng 0,6m - 0,8m. C¸c m¹ch ngõng nμy ®−îc chÌn lÊp b»ng bª t«ng cã
phô gia lë sau khi bª t«ng ®æ tr−íc ®· c«ng t¸c ngãt.

6.4.12. §æ bª t«ng t−êng trªn ®ã cã x©y vßm cña ®−êng hÇm ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh
sau:
a) C¸c líp bª t«ng t−êng ph¶i lªn ®Òu vμ ®æ dÇn cho ®Õn ®é cao c¸ch ch©n vßm
40cm th× dõng l¹i, ®Ó bª t«ng cã thêi gian c«ng t¸c ngãt vμ sau ®ã thi c«ng
vßm.
b) PhÇn bª t«ng tiÕp gi¸p gi÷a t−êng vμ ch©n vßm cÇn ®−îc xö lÝ ®¶m b¶o yªu
cÇu theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.

6.4.13. §æ bª t«ng mÆt ®−êng, s©n b·i vμ ®−êng b¨ng s©n bay ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu
sau:
a) §æ bª t«ng liªn tôc hÕt toμn bé chiÒu dμy mçi líp bª t«ng;
b) §Æt khe c«ng t¸c gi·n nhiÖt Èm theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu thiÕt kÕ kh«ng
quy ®Þnh th× khi c«ng t¸c gi·n nhiÖt Èm ®−îc ®Æt theo hai chiÒu vu«ng gãc
c¸ch nhau 4m - 6m, chiÒu réng khe 1cm - 2cm vμ cã chiÒu cao b»ng chiÒu dμy
kÕt cÊu;
c) Thêi gian ngõng ®æ bª t«ng gi÷a hai líp ph¶i phï hîp víi ®iÒu 6.8.2.

6.4.14. §Çm bª t«ng
ViÖc ®Çm bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a) Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®Çm kh¸c nhau, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o sao cho sau khi
®Çm, bª t«ng ®−îc ®Çm chÆt vμ kh«ng bÞ rç;
b) Thêi gian ®Çm t¹i mçi vÞ trÝ ph¶i ®¶m b¶o cho bª t«ng ®−îc ®μm kÜ. DÊu hiÖu
®Ó nhËn biÕt bª t«ng ®· ®−îc ®Çm kÜ lμ v÷a xi m¨ng næi lªn bÒ mÆt vμ bät khÝ
kh«ng cßn n÷a;
c) Khi sö dông ®μm dïi, b−íc di chuyÓn cña ®Çm kh«ng v−ît qu¸ 1,5 b¸n kÝnh
t¸c dông cña ®Çm vμ ph¶i c¾m s©u vμo líp bª t«ng ®· ®æ tr−íc 10cm;
d) Khi cÇn ®Çm l¹i bª t«ng th× thêi ®iÓm ®Çm thÝch hîp lμ 1,5giê - 2giê sau khi
®Çm lÇn thø nhÊt. §Çm l¹i bª t«ng chØ thÝch hîp víi c¸c kÕt cÊu cã diÖn tÝch bÒ
m¹t nh− sμn m¸i, s©n b·i, mÆt ®−êng «t« kh«ng ®Çm l¹i cho bª t«ng lhèi lín.


  Page 22 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

6.5. B¶o d−ìng bª t«ng (b¾t buéc ¸p dông).
6.5.1.Sau khi ®æ bª t«ng ph¶i ®−îc b¶o d−ìng trong ®iÒu kiÖn cã ®é Èm vμ nhiÖt ®é cÇn
thiÕt ®Ó ®ãng r¾n vμ ng¨n ngõa c¸c ¶nh h−ëng cã h¹i trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n cña bª
t«ng.

6.5.2. B¶o d−ìng Èm
B¶o d−ìng Èm lμ qu¸ tr×nh gi÷ cho bª t«ng cã ®ñ ®é Èm cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt vμ ®ãng r¾n
sau khi t¹o h×nh. Ph−¬ng ph¸p vμ quy tr×nh b¶o d−ìng Èm thùc hiÖn theo TCVN 5592:
1991 "Bª t«ng nÆng - Yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn".
Thêi gian b¶o d−ìng Èm cÇn thiÕt kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 17.
Trong thêi k× b¶o d−ìng bª t«ng ph¶i d−îc b¶o vÖ chèng c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh− rung
®éng, lùc xung xÝch, t¶i träng vμ c¸c t¸c ®éng cã kh¶ n¨ng g©y h− h¹i kh¸c.

B¶ng 17 Thêi gian b¶o d−ìng Èm (theo TCVN 5592 : 1991)

Vïng khÝ hËu b¶o d−ìng
Tªn mμu Th¸ng RthBD%R28 TthBD ngμy ®ªm
bª t«ng
Vïng A HÌ IV - IX 50 - 55 3
§«ng X - III 40 - 50 4
Vïng B Kh« II - VII 55 - 60 4
M−a VIII - I 35 - 40 2
Vïng C Kh« XII - IV 70 6
M−a V - XI 30 1

Trong ®ã :
RthBD - C−êng ®é b¶o d−ìng tíi h¹n;
TthBD - Thêi gian b¶o d−ìng cÇn thiÕt;
Vïng A ( tõ DiÔn Ch©u trë ra B¾c);
Vïng B (phÝa §«ng TR−êng S¬n vμ tõ DIÔn Ch©u ®Õn ThuËn H¶i);
Vïng C (T©y Nguyªn vμ Nam Bé).

6.6. M¹ch ngõng thi c«ng
6.6.1. Yªu cÇu chung
M¹ch ngõng thi c«ng ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ mμ lùc c¾t vμ momen uèn t−¬ng ®èi nhá, ®ång thêi
ph¶i vu«ng gãc víi ph−¬ng truyÒn lùc nÐn vμo kÕt cÊu

6.6.2. M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang:
- M¹ch ngõng thi c«ng n»m ngang nªn ®Æt ë vÞ trÝ b»ng chiÒu cao cèp pha.
- Tr−íc khi ®æ ph¶i bª t«ng míi, bÒ mÆt bª t«ng cò cÇn ®−îc xö lý, lμm nh¸m Èm vμ trong
khi ®æ ph¶i dÇm lÌn sao cho líp bª t«ng míi b¸m chÆt líp bª t«ng cò, ®¶m b¶o tÝnh liÒn
khèi cña kÕt cÊu.

6.6.3. M¹ch ngõng th¼ng ®øng
M¹ch ngõng thi c«ng theo chiÒu th¼ng ®øng hoÆc theo chiÒu nghiªng nªn cÊu t¹o b»ng
l−íi thÐp víi m¾t l−íi 5mm - 10mm vμ cã khu«n ch¾n.
Tr−íc khi ®æ líp bª t«ng míi cÇn t−íi n−íc lμm Èm bÒ mÆt bª t«ng cò, lμm nh¸m bÒ mÆt,
röa s¹ch vμ trong khi ®æ ph¶i ®Çm kü ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi cña kÕt cÊu


  Page 23 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

6.6.4. M¹ch ngõng thi c«ng ë cét.
M¹ch ngõng thi c«ng ë cét nªn ®Æt ë vÞ trÝ sau:
a) ë mÆt trªn cña mãng
b) ë mÆt d−íi cña dμm, xμ hai d−íi c«ng x«n dì dÇm cÇu trôc;
c) ë mÆt trªn cña dÇm cÇn trôc.

6.6.5.DÇm trôc kÝch th−íc lín vμ liÒn khèi víi b¶n th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ c¸ch
mÆt d−íi cña b¶n tõ 2cm - 3cm.

6.6.6.Khi ®æ bª t«ng sμn ph¶ng th× m¹ch ngõng thi c«ng cã thÓ ®Æt ë bÊt kú vÞ trÝ nμo
nh−ng ph¶i song song víi c¹ch ng¾n nhÊt cña sμn.

6.6.7.Khi ®æ bª t«ng ë c¸c tÊm sμn cã s−ên theo h−íng song song víi dÇm phô th× m¹ch
ngõng thi c«ng bè trÝ trong kho¶ng 1/3 ®o¹n gi÷a cña nhÞp dÇm
Khi ®æ bª t«ng theo h−íng song song víi dÇm chÝnh th× m¹ch ngõng thi c«ng bè trÝ ë
trong hai kho¶ng gi÷a nhÞp dÇm vμ sμn (mçi kho¶ng dμi 1/4 nhÞp).

6.6.8.Khi ®æ bª t«ng kÕt cÊu khèi lín, vßm, bÓ chøa, c«ng tr×nh thñy lîi, cÇu vμ c¸c bé
phËn phøc t¹p cña c«ng tr×nh, m¹ch ngõng thi c«ng ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña thiÕt
kÕ.

6.7. Thi c«ng bª t«ng chèng thÊm m¸i (b¾t buéc ¸p dông)
6.7.1.C¸c lo¹i m¸i vμ sμn cã líp bª t«ng chèng thÊm n−íc ph¶i ®−îc thi c«ng ®óng theo
yªu cÇu c¶ TCVN 5718 : 1993 "M¸i b»ng vμ sμn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y
dùng - Yªu cÇu chèng thÊm n−íc"

6.7.2.Khe c«ng t¸c gi·n nhiÖt Èm cña líp bª t«ng chèng thÊm m¸i ph¶i ®Æt theo hai chiÒu
th¼ng gãc. §èi víi m¸i kh«ng cã líp chèng nãng, khe c«ng t¸c gi·n ph¶i ®Æt c¸ch nhau
6m - 9m. §èi víi m¸i cã líp chèng nãng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, kho¶ng ch¸ch khe
c«ng t¸c gi·n k«ng v−ît qu¸ 18m.

6.8. Thi c«ng bª t«ng khèi lín
6.8.1.C¸c kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp ®−îc gäi lμ khèi lín. Khi kÝch th−íc c¹nh
nhá nhÊt kh«ng d−íi 2,5m vμ chiÒu dμy lín h¬n 0.8m.
Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ øng suÊt nhiÖt ph¸t sinh do
chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a mÆt ngoμi vμ trong lßng khèi bª t«ng trong qu¸ tr×nh ®ãng r¾n.
Chó thÝch: c¸c biÖn ph¸p khèng chÕ nhiÖt ®é ph¶i thùc hiÖn c¸c chØ dÉn cuña thiÕt kÕ.
Tr−êng hîp thiÕt kÕ kh«ng chØ dÉn cã thÓ h¹n chÕ bít øng suÊt nhiÖt b»ng c¸c biÖn ph¸p
sau:
a) Dïng phô gia hãa dÎo ®Ó gi¶m l−îng xi m¨ng;
b) Dïng xi m¨ng Ýt táa nhiÖt;
c) Dïng phô gia chËm ®«ng kÕt;
d) Lμm l¹nh cèt liÖu vμ trén be t«ng b»ng nhiÖt ®é thÊp;
e) §Æt c¸c ®−êng èng dÉn nhiÖt tõ trong lßng bª t«ng ra ngoμi b»ng n−íc l¹nh;
f) §én thªm ®¸ héc vμo khèi ®æ;
g) Che phñ quanh khèi bª t«ng b»ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt ®Ó gi÷ ®ång ®Òu nhiÖt ®é
trong khèi bª t«ng.


  Page 24 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

h) Chia c¸c khèi ®æ thÝch hîp ®Ó h¹n chÕ sù tÝch tô nhiÖt táng lßng bª t«ng. ViÖc
chia khèi ®æ cÇn x©y dùng cô thÓ cã tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn thi c«ng, vËt liÖu bª
t«ng, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vμ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu.

6.8.2. Khi c«ng bª t«ng khèi lín ph¶i thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh sau:
a) Khi chia kÕt cÊu thμnh nhiÒu khèi ®æ theo chiÒu cao th× mÆt tiÕp gi¸p gi÷a c¸c
khèi ®æ ph¶i ®−îc ®¸nh sêm ®Ó ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi;
b) ViÑc ®æ bª t«ng khÐp kÝn c¸c khèi chÒn ®−îc thùc hiÖn sau khi c¸c khèi ®æ
tr−íc ®· co ngãt vμ nhiÖt ®é ®É gi¶m t−¬ng øng víi quy ®Þnh táng thiÐt kÕ tæ
chøc thi c«ng;
c) §èi víi mãng chÞu t¶i trong ®éng nªn ®á bª t«ng liªn, kh«ng cã m¹ch ngõng
thi c«ng. Tr−êng hîp cÇn cã m¹ch ngõng ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng th×
ph¶i ®−îc thiÕt kÕ theo quy ®Þnh;
d) Bª t«ng ph¶i ®æ liªn tôc thμnh nhiÒu líp cã chiÒu dμy ®Òu nhau, phï hîp víi
®Æc tr−ng cña m¸y ®Çm sö dông vμ ®æ theo mét ph−¬ng nhÊt ®Þnh cho tÊt c¶
c¸c líp.
§æ bª t«ng theo ph−¬ng ph¸p bËc thang (cïng mét lóc ®æ 2, 3 líp) chØ thùc hiÖn
khi ®· cã thiÕt kÕ thi c«ng vμ c¸c chØ dÉn vÒ c«ng nghÖ ®æ bª t«ng bËc thang.
e) Kho¶ng thêi gian ngõng cho phÐp gi÷a c¸c líp ®æ ®Ó kh«ng t¹o thμnh khe l¹nh
ph¶i qua thÝ nghiÖm c¨n cø vμo nhiÖt ®é m«i tr−êng ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, tÝnh
chÊt cña xi m¨ng sö dông vμ c¸c nh©n tè kh¸c ®Ó quyÕt ®Þnh.
Chó thÝch:
1) thêi gian t¹m ngõng cho phÐp ®æ bª t«ng cã thÓ tham kh¶o c¸c trÞ sè ë b¶ng 18 nÕu
kh«ng cã ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm.
2) NÕu thêi gian t¹m ngõng v−ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh trong b¶ng 18 th× ph¶i xö lÝ bÒ
mÆt bª t«ng.

B¶ng 18 - Thêi gian ngõng cho phÐp khi ®æ bª t«ng kh«ng cã phô gia (phót)

NhiÖt ®é trong khèi khi Xi m¨ng poãc l¨ng Xi m¨ng poãc l¨ng - XØ Xi
®æ bª t«ng, oC m¨ng Puz¬lan
Lín h¬n 30 60 90
20 - 30 90 120
10 -20 135 180

Khi xö lý cÇn thùc hiÖn nh− sau:
- C−êng ®é cña líp bª t«ng bªn d−íi ch−a ®¹t ®Õn 25 daN/cm2 th× kh«ng ®−îc lμm c«ng
t¸c chuÈn bÞ ë trªn mÆt ®Ó ®æ líp bª t«ng kh¸c;
- MÆt bª t«ng ®· ®«ng kÕt vμ sau 4 giê ®Õn 10 giê th× dïng vßi phun n−íc bμn ch¶i s¾t
lμm nh¸m mÆt bª t«ng;
- Tr−íc khi ®æ bª t«ng líp trªn, mÆt bª t«ng xö lý ph¶i vÖ sinh s¹ch, hót kh« n−íc vμ t¶i
mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vμng dμy 2cm - 3cm.

6.8.3.Thêi gian th¸o cèp pha ph¶i c¨n cø vμo c−êng ®é ®¹t ®−îc cña bª t«ng ®ång thêi
xem xÐt kh¶ n¨ng khèng chÕ vÕt nøt v× nhiÖt. Tr¸ch th¸o cèp pha khi cã sù chªnh lÖch
nhiÖt ®é gi÷a khèibª t«ng vμ nhiÖt ®é m«i tr−êng. Kh«ng th¸o cèp pha khi cã luång giã
l¹nh. Khi nhiÖt ®é trong lßng bª t«ng vμ nhiÖt ®é m«i tr−êng chªnh lÖch nhau qu¸ 15oC -
20 oC th× ph¶i cã líp phñ b¶o vÖ bÒ mÆt bª t«ng sau khi th¸o cèp pha.

  Page 25 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

6.8.4.Nh÷ng kÕt cÊu khèi lín kh«ng cã cèt thÐp hoÆc cã Ýt cèt thÐp cã thÓ ®én thªm ®¸
héc ®Ó gi¶m l−îng xi m¨ng, h¹n chÕ nhiÖt ®é khèi ®æ nh−ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng
theo yªu cÇu thiÕt kÕ.
Khi thi c«ng bª t«ng cã ®én thªm ®¸ héc cÇn ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh sau:
a) KÝch th−íc c¹nh nhá nhÊt cña kÕt cÊu khèi lín ®−îc ®én ®¸ héc ph¶i lín h¬n
100cm.
KÝch th−íc lín nhÊt cña ®¸ héc kh«ng ®−îc lín h¬n 1/3 kÝch th−íc nhá nhÊt
cña khèi ®æ. ®¸ cã d¹ng thoi dÑt kh«ng ®−îc sö dông. C−êng ®é cña ®¸ jhéc
kh«ng ®−îc thÊp h¬n c−êng ®é cña cèt liÖu lín trong bª t«ng.
b) §¸ héc ®−îc xÕp th−a c¸ch ®Òu trong khèi bª t«ng theo mäi phÝa víi kho¶ng
c¸ch kh«ng nhá h¬n 30cm. Bª t«ng n»m trong vïng chÞu kÐo kh«ng ®−îc ®én
thªm ®¸ héc.
c) Khi ®æ bª t«ng ®én ®¸ héc trong thêi tiÕt nãng cÇn cã biÖn ph¸p gi¶m nhiÖt ®¸
héc thÝch hîp sao cho ®¸ héc cã nhiÖt ®é t−¬ng ®−¬ng víi nhiÖt ®é cña hçn
hîp bª t«ng ngay sau khi trén.

6.8.5. B¶o d−ìng bª t«ng khèi lín.
NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc b¶o d−ìng bª t«ng khèi lín lμ khèng chÕ sù chªnh lÖch nhiÖt
®é gi÷a bÒ mÆt bª t«ng vμ trong lßng khèi bª t«ng nh»m h¹n chÕ vÕt nøt v× nhiÖt. ViÖc
b¶o d−ìng nμy ph¶i c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn thùc tÕ mμ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau:
a) DÉn nhiÖt tõ trong lßng khèi bª t«ng ra ngoμi b»ng ®−êng èng víi n−íc cã
nhiÖt ®é thÊp hoÆc b»ng kh«ng khÝ l¹nh;
b) Bao phñ bÒ mÆt bª t«ng ®Ó gi÷ cho nhiÖt ®é cña khèi bª t«ng ®−îc ®ång ®Òu tõ
trong ra ngoμi.
c) Kh«ng th¸o dì cèp pha tr−íc 7 ngμy.

6.9. Thi c«ng bª t«ng trong thêi tiÕt nãng vμ trong mïa m−a
6.9.1.ViÖc thi c«ng bª t«ng trong thêi tiÕt nãng ®−îc thùc hiÖ khi nhiÖt ®é m«i tr−êng cao
h¬n 30 oC. CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vμ xö lý thÝch hîp ®èi víi vËt liÖu, qu¸
tr×nh trén ®æ, ®Çm vμ b¶o d−ìng bª t«ng ®Ó kh«ng lμm tæn h¹i ®Õn chÊt l−îng bª t«ng do
nhiÖt ®é cao cña m«i tr−êng g©y ra.

6.9.2.NhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng tõ m¸i trén nªn khèng chÕ kh«ng lín h¬n 30 oC vμ khi
®æ kh«ng lín h¬n 35 oC.

6.9.3.ViÖc khèng chÕ nhiÖt ®é hçn hîp bª t«ng cã c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó ¸p dông
nh− sau:
a) Dïng n−íc m¸t ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é cèt liÖu lín tr−íc khi trén, dïng n−íc m¸t
®Ó trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng;
b) ThiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn thi c«ng, b·i c¸t ®¸, n¬i trén vμ n¬i ®æ bª t«ng cÇn ®−îc
che n¾ng;
c) Dïng xi m¨ng Ýt táa nhiÖt;
d) Dïng phô gia hãa dÎo cã ®Æc tÝnh phï hîp víi m«i tr−êng nhiÖt ®é cao;
e) §æ bª t«ng vμo ban ®ªm hoÆc s¸ng s¬m vμ kh«ng nªn thi c«ng bª t«ng vμo
nh÷ng ngμy cã nhiÖt ®é trªn 35 oC.  Page 26 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

6.9.4.Khi thi c«ng bª t«ng khèi lín trong thêi thiÕt nãng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña
phÇn 6.8

6.9.5. Thi c«ng bª t«ng trong mïa m−a cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:
a) Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p tiªu thãat n−íc cho b·i c¸t, ®¸, ®−êng vËn chuyÓn, n¬i
trén vμ n¬i ®æ bª t«ng;
b) T¨ng c−êng c«ng t¸c thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é Èm cña cèt liÖu ®Ó kÞp thêi ®iÒu
chØnh l−îng n−íc trén, ®¶m b¶o gi÷ nguyªn tØ lÖ n−íc/xi m¨ng theo ®óng
thμnh phÇn ®¸ chän;
c) CÇn cã m¸i che ch¾n trªn khèi ®æ khi tiÕn hμnh thi c«ng bª t«ng d−íi trêi m−a.

6.10. Thi c«ng bª t«ng b»ng cèp pha tr−ît.
6.10.1. Qu¸ tr×nh thi c«ng bª t«ng b»ng cèp pha tr−ît ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh
sau:
§æ bª t«ng t¹o ch©n tr−íc khi tr−ît víi ®é cao 70cm - 80cm, chi lμm hai líp nh− sau:
- Líp thø nhÊt ®−îc ®æ vμo cèp pha víi chiÒu cao 35cm - 40cm;
- Líp thø hai ®−îc ®æ tiÕp theo, khi líp thø nhÊt ®· ®−îc ®æ vμ ®Çm xong trªn toμn bé cèp
pha nh−ng bª t«ng ch−a ninh kÕt;
Sau b−íc n©ng ®Çu tiªn, qu¸ tr×nh ®æ vμ tr−ît ®−îc thùc hiÖn liªn tôc. Lóc nμy mçi líp bª
t«ng ®−îc ®æ víi chiÒu cao phï hîp víi biÖn ph¸p thi c«ng.

6.10.2.ViÖc n©ng cèp pha theo chu kú ®−îc thùc hiÖn theo tèc ®é tr−ît ®· x¸c ®Þnh trong
thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng, nh−ng ®¶m b¶o khi tr−ît l« bª t«ng th× c−êng ®é bª t«ng ®· ®¹t
tõ 15N/cm2 - 25N/cm2.

6.10.3.KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña sμn thao t¸c, sai sè tim trôc vμ ®é th¼ng ®øng cña cèp
pha tr−ît ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸c thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn vμ biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o
yªu cÇu kü thuËt.

6.10.4. BÒ mÆt bª t«ng cμn ®−îc gi÷ Èm theo chÕ ®é b¶o d−ìng cña TCVN 5592 : 1991.

6.11. Hoμn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng.
6.11.1.Trong mäi tr−êng hîp, bÒ mÆt bª t«ng ph¶i ®−îc hoμn thiÖn th¶o m·n yªu cÇu vÒ
chÊt l−îng, ®é ph¼ng vμ ®ång ®Òu vÒ mμu s¾c theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.
ViÖc hoμn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng ®−îc chia lμm 2 cÊp:
a) Hoμn thiÖn th«ng th−êng
b) Hoμn thiÖn cÊp cao

6.11.2. Hoμn thiÖn th«ng th−êng
Sau khi th¸o cèp pha, bÒ mÆt bª t«ng ph¶i ®−îc söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt vμ hoμn thiÖn ®Ó
®¶m b¶o ®é ph¼ng nh½n vμ ®ång ®Òu vÒ mμu s¾c. Møc ®é gå ghÒ cña bÒ mÆt bª t«ng khi
®o ¸p s¸t b»ng th−íc 2m kh«ng v−ît qu¸ 7mm.

6.11.3. Hoμn thiÖn cÊp cao
Hoμn thiÖn cÊp cao ®ßi hái ®é ph¼ng nh½n khi kiÓm tra b»ng th−íc, ®é gå ghÒ kh«ng v−ît
qu¸ 5mm vμ ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu vÒ mμu s¾c.
Chó thÝch:


  Page 27 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

1) Tr¹ng th¸i bÒ mÆt bª t«ng ®−îc hoμn thiÖn ë ®©y lμ nh÷ng kÕt cÊu mμ bÒ mÆt bª t«ng
kh«ng tr¸t hoÆc kh«ng bao phñ bÒ mÆt;
2) ViÖc hoμn thiÖn th«ng th−êng bÒ mÆt bª t«ng cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu ph−¬ng
ph¸p kh¸c nhau tïy theo møc ®é khuyÕt tËt vμ tÝnh chÊt kÕt cÊu. Khi söa ch÷a c¸c
khuyÕt tËt nh− rç, x−ít, hë thÐp, nøt cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c ph−¬ng ph¸p truyÒn
thèng (tr¸t, v¸, phun v÷a xi m¨ng, ®ôc tÈy vμ xoa nh½n bÒ mÆt ). Khi t¹o ®é ®ång
®Òu vÒ m»u s¾c cÇn l−u ý viÖc pha trén vËt liÖu ®Ó söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt trªn bÒ
mÆt;
3) C¸c bÒ mÆt hoμn thiÖn cÊp cao th−êng ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p xoa mμi
b»ng m¸y h¹¬c b»ng thñ c«ng tïy theo qu m«, diÖn tÝch bÒ mÆt kÕt cÊu vμ theo quy
®Þnh cña thiÕt kÕ.

7. KiÓm tra vμ nghiÖm thu
7.1.KiÓm tra
7.1.1.ViÖc kiÓm tra chÊt l−îng thi c«ng bª t«ng toμn khèi bao gåm c¸c kh©u: L¾p dùng
cèp pha ®μ gi¸, cèt thÐp, chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng vμ dung sai cña c¸c kÕt cÊu trong c«ng
tr×nh.

7.1.2. KiÓm tra cèp pha ®μ gi¸o ®−îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng 1

7.1.3. KiÓm tra c«ng t¸c cèt thÐp ®−îc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu ghi ë b¶ng 10

7.1.4.KiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng bao gåm viÖc kiÓm tra vËt liÖu, thiÕt bÞ, quy tr×nh s¶n
xuÊt, c¸c tÝnh chÊt cña hçn hîp bª t«ng vμ bª t«ng ®· ®«ng cøng. C¸c yªu cÇu kiÓm tra
nμy ®−îc ghi ë b¶ng 19.

7.1.5. §é sôt cña hçn hîp bª t«ng ®−îc kiÓm tra t¹i hiÖn tr−êng c¸c quy ®Þnh sau:
a) §èi víi bª t«ng trén t¹i hiÖn tr−êng cÇn kiÓm tra ngay sau khi trén mÎ bª
t«ng ®Çu tiªn;
b) §èi víi bª t«ng trén t¹i c¸c tr¹m trén bª t«ng (bª t«ng th−¬ng phÈm) cÇn
kiÓm tra mçi lÇn giao hμng t¹i n¬i ®æ bª t«ng;
c) Khi trén bª t«ng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vμ ®é Èm vËt liÖu æn ®Þnh th× kiÓm
tra mét lÇn trong mét ca;
d) Khi cã sù thay ®æi chñng lo¹i vμ ®é Èm vËt liÖu còng nh− khi thay ®æi thμnh
phÇn cÊp phèi bª t«ng th× ph¶i kü thuËt ngay me trén ®Çu tiªn, sau ®ã kiÓm
tra thªm Ýt nhÊt mét lÇn trong mét ca.

7.1.6.C¸c mÉu kiÓm tra c−êng ®é bª t«ng ®−îc lÊy t¹i n¬i ®æ bª t«ng vμ ®−îc b¶o d−ìng
Èm theo TCVN 3105 : 1993.

7.1.7.C¸c mÉu thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c−êng ®é bª t«ng ®−îc lÊy theo tõng tæ, mçi tæ gåm 3
viªn mÉu ®−îc lÊy cïng mét lóc vμ ë cïng mét chç theo quy ®Þnh cña TCVN 3105 : 1993.
KÝch th−íc viªn mÉu chuÈn 150mm x 150mm x 150mm. Sè l−îng tæ mÉu ®−îc quy ®Þnh
theo khèi l−îng nh−n sau:
a) §èi víi bª t«ng khèi lín cø 500m3 lÊy mét tæ mÉu khi khèi l−îng bª t«ng
trong mét khèi ®æ l¬n h¬n 1000m3 vμ cø 250m3 lÊy mét tæ mÉu khi khèi l−îng
bª t«ng trong mét khèi ®æ d−íi 1000 m3;  Page 28 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

b) §èi víi c¸c mãng lín, cø 100m3 bª t«ng lÊy mét mÉu nh−ng kh«ng Ýt h¬n 1
mÉu cho mét khèi mãng;
c) §èi víi bª t«ng mãng bÖ m¸y cã khèi ®æ l¬n h¬n 50m3 th× cø 50 m3 lÊy mét tæ
mÉu nh−ng vÉn lÊy mét tæ mÉu khi khèi l−îng Ýt h¬n 50m3;
d) §èi víi khung vμ c¸c kÕt cÊu máng (cét, dÇm, b¶n, vßm ) cø 20m3 lÊy mét tæ
mÉu
e) Tr−êng hîp ®á bª t«ng c¸c kÕt cÊu ®¬n chiÕc cã khèi l−îng Ýt h¬n th× khi cÇn
vÉn lÊy mét tæ mÉu;
f) §èi víi bª t«ng nÒn, mÆt ®−êng (®−êng « t«, ®−êng b¨ng ) cø 200m3 bª t«ng
lÊy mét mÉu nh−ng nÕu khèi l−îng bª t«ng Ýt h¬n 200m3 vÉn lÊy mét tæ mÉu;
g) §Ó kiÓm tra tÝnh chèng thÊm n−íc cña bª t«ng, cø 500m3 lÊy mét tæ mÉu
nh−ng nÕu khèi l−îng bª t«ng Ýt h¬n vÉn lÊy mét tæ mÉu.

7.1.8.C−êng ®é bª t«ng trong c«ng tr×nh sau khi kiÓm tra ë tuæi 28 ngμy b»ng Ðp mÉu ®óc
t¹i hiÑn tr−êng ®−îc coi lμ ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ khi gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng tæ mÉu
kh«ng ®−îc nhá h¬n m¸c thiÕt kÕ vμ kh«ng cã mÉu nμo trong c¸c tæ mÉu cã c−êng ®é
d−íi 85% m¸c thiÕt kÕ.

B¶ng 19 - C¸c yªu cÇu kü thuËt chÊt l−îng thi c«ng.

§èi t−îng kiÓm Ph−¬ng ph¸p kiÓm Môc ®Ých TÇn sè kiÓm tra
tra tra
1 2 3 4
1. VËt liÖu
Xi m¨ng Xem phiÕu giao Phï hîp víi ®¬n ®Æt Mçi lÇn gia hμng
hμng hμng
ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh Phï hîp víi TCVN Theo ®iÒu 4.2.4
c¸c tÝnh chÊt c¬ lý 2682 : 1992
theo TCVN 4029 -
4032 : 1985
Cèt liÖu X¸c ®Þnh ®é bÒn Phï hîp víi TCVN - LÇn giao hμng ®Çu
thμnh phÇn vμ ®é bÒ 1771 : 1986 (®¸, tiªn
cña cèt liÖu theo tiªu sái) vμ TCVN 1770 - Khi cã nghi ngê
chuÈn hiÖn hμnh : 1986 (c¸t) - Khi thay ®æi cèt
liÖu
Phô gia vμ chÊt ®én Xem phiÕu giao Phï hîp víi ®¬n ®Æt Mçi lÇn gia hμng
hμng hμng
ThÝ nghiÖm mÉu bª Phï hîp víi yªu cÇu Khi cã nghi ngê
t«ng cña phô gia kü thuËt
(hoÆc chÊt ®én)
N−íc ThÝ nghiÖm ph©n N−íc kh«ng cã c¸c Khi kh«ng dïng
tÝch hãa häc chÊt ®éc h¹i, phï n−íc sinh ho¹t c«ng
hîp víi TCVN 4506 céng; khi cã nghi
: 1987 ngê; khi thay ®æi
nguån n−íc
2. ThiÕt bÞ
M¸y trén ®¬n chiÕc C¸c th«ng sè kü Kh«ng cã sù cè khi Tr−íc khi sö dông,

  Page 29 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

HÖ thèng tr¹m trén thuËt vËn hμnh sau ®ã theo ®Þnh kú
ThiÕt bÞ c©n ®ong C¸c th«ng sè kü §¶m b¶o ®é chÝnh Tr−íc khi sö dông
xi m¨ng thuËt x¸c theo quy ®Þnh sau ®ã theo ®Þnh kú
ThiÕt bÞ c©n ®ong
cèt liÖu
ThiÕt bÞ c©n ®ong
phô gia chÊt ®én
ThiÕt bÞ vμ dông cô
c©n ®ong n−íc
ThiÕt bÞ vμ dông cô B»ng c¸c ph−¬ng §¶m b¶o ®é chÝnh Mçi lÇn sö dông
lÊy mÉu thö tiÖn kiÓm tra thÝch x¸c theo quy ®Þnh
nghiÖm hîp
ThiÕt bÞ dông cô
thö ®é sôt
ThiÕt bÞ vËn C¸c th«ng sè kü Kh«ng cã sù cè khi Tr−íc khi sö dông
chuyÓn vμ m¸y thuËt sö dông sau ®ã theo ®Þnh kú
®Çm bª t«ng
3. Hçn hîp bª t«ng trén trªn c«ng tr−êng
§é sôt KiÓm tra ®é sôt theo So s¸nh víi ®é sôt LÇn trén ®Çu tiªn vμ
TCVN 3106 : 1993 quy ®Þnh theo quy ®Þnh cña
®iÒu 7.1.5
§é ®ång nhÊt cña So s¸nh c¸c mÉu thö §Ó ®¸nh gi¸ sù ®ång Khi cã nghi ngê
bª t«ng lÊy tõ c¸c mÎ trén ®Òu cña hçn hîp bª
kh¸c nhau t«ng
§é chèng thÊm ThÝ nghiÖm theo So s¸nh víi ®é Theo quy ®Þnh cña
n−íc TCVN 3116 : 1993 chèng thÊm n−íc thiÕt kÕ
quy ®Þnh
C−êng ®é nÐn Thö mÉu theo So s¸nh víi c−êng Theo quy ®Þnh cña
TCVN 3118 : 1993 ®é nÐn quy ®Þnh ®iÒu 7.1.7
C−êng ®é kÐo khi Thö mÉu theo Sã s¸nh víi c−êng - Khi cÇn thiÕt
uèn TCVN 3119 : 1993 ®é kÐo quy ®Þnh - Theo hîp ®ång
4. Hçn hîp bª t«ng trén s½n sö dông trªn c«ng tr−êng
Hçn hîp bª t«ng Xem phiÕu giao §¶m b¶o ®¬n ®Æt Mçi lÇn giao hμng
hμng hμng
§é sôt KiÓm tra ®é sôt theo So s¸nh víi ®é sut LÇn giao hμng ®Çu
TCVN 3106 : 1993 quy ®Þnh tiªn sau ®ã theo tÇn
sè lÊy mÉu thö
§é ®ång nh¸t cña B»ng m¾t So s¸nh víi tr¹ng Mèi lÇn giao hμng
bª t«ng th¸i th«ng th−êng
C−êng ®é nÐn Thö mÉu theo So s¸nh víi c−êng Theo quy ®Þnh cña
TCVN 3118 : 1993 ®é nÐn quy ®Þnh ®iÒu 7.1.7
C−êng ®é kÐo khi Thö mÉu theo Sã s¸nh víi c−êng - Khi cÇn thiÕt
uèn TCVN 3119 : 1993 ®é kÐo quy ®Þnh - Theo hîp ®ång
5. Qu¸ tr×nh trén, t¹o h×nh vμ b¶o d−ìng
  Page 30 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

- TØ lÖ pha trén vËt B¶ng thiÕt kÕ ®o - §¶m b¶o tØ lÖ trén
liÖu l−êng (t¹i n¬i trén) theo quy ®Þnh
- TØ lÖ N/X - TØ lÖ N/X kh«ng
LÇn trén ®Çu tiªn
®æi
sau ®ã theo thêi
Quy tr×nh trén §o l−êng vËt liÖu, §¶m b¶o ®é chÝnh gian thÝch hîp
thêi gian trén x¸c theo b¶ng 12,
®¶m b¶o thêi gian
trén theo quy ®Þnh
VËn chuyÓn hçn §¸nh gi¸ ®é sôt vμ Hçn hîp bª t«ng Mçi lÇn vËn chuyÓn
hîp bª t«ng ®é ®ång nhÊt (t¹i n¬i kh«ng bÞ ph©n tÇng,
®æ bª t«ng) ®¶m b¶o ®é sôt quy
®Þnh
§æ bª t«ng B»ng m¾t §¶m b¶o quy tr×nh Mçi lÇn ®æ bª t«ng
kü thuËt theo 6.4
§Çm bª t«ng B»ng m¾t Bª t«ng ®−îc ®Çm
chÆt theo ®iÒu 6.4.14 Mçi lÇn ®Çm bª
Thêi gian ®Çm §¶m b¶o thêi gian t«ng
quy ®Þnh
B¶o d−ìng bª t«ng B»ng m¾t Phï hîp víi TCVN Mçi kÕt cÊu
5592 : 1991
Th¸o dì cèp pha ®μ Thêi gian vμ c−êng Ohï hîp víi ®iÒu Mçi kÕt cÊu
gi¸o ®é bª t«ng khi th¸o 3.6.2 vμ b¶ng 3
cèp pha ®μ gi¸o
C¸c khuyÕt tËt B»ng m¾t ®−îc söa ch÷a ®¶m Mçi kÕt cÊu
b¶o theo yªu cÇu kü
thuËt
6. Bª t«ng ®· ®«ng cøng
BÒ mÆt kÕt cÊu B»ng m¾t Kh«ng cã khuyÕt tËt Mçi kÕt cÊu
§é ®ång nhÊt Theo 20 TCN 17 : X¸c ®Þnh ®é ®ång - Khi cã nghi ngê
1989 nhÊt thùc tÕ
Dïng sóng bËt löa So s¸nh víi c−êng - Khi thö mÉu
vμ siªu ©m theo 20 ®é nÐn quy ®Þnh kh«ng ®¹t c−êng
C−êng ®é nÐn cña TCN 171 : 1989 ®é
bª t«ng Khoan lÊy mÉu tõ X¸c ®Þnh c−êng ®é - Sè l−îng mÉu thö
kÕt cÊu thùc tÕ kh«ng ®ñ theo quy
®Þnh
KÝch th−íc B»ng c¸c ph−¬ng TrÞ sè sai lÖch theo Khi cã nghi ngê
tiÖn ®o thÝch hîp b¶ng 20

7.2. NghiÖm thu:
7.2.1. C«ng t¸c nghiÖm thu ®−îc tiÕn hμnh t¹i hiÖn tr−êng vμ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c hå s¬
sau:
a) ChÊt l−îng c«ng t¸c cèt thÐp (theo biªn b¶n nghiÖm thu tr−íc lóc ®æ bª t«ng);
b) ChÊt l−îng bª t«ng (th«ng qua kÕt qu¶ thö mÉu vμ quan s¸t b»ng m¾t)
c) KÝch thøc, h×nh d¸ng, vÞ trÝ cña kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, khe co gi·n so víi
thiÕt kÕ;
d) B¶n vÏ hoμn c«ng cña tõng lo¹i kÕt cÊu;

  Page 31 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

e) C¸c b¶n vÏ thi c«ng cã ghi ®Çy ®ñ c¸c thay ®«it trong qu¸ tr×nh x©y l¾p;
f) C¸c v¨n b¶n cho phÐp thay ®æi c¸c chi tiÕt vμ c¸c bé phËn trong thiÕt kÕ;
g) C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra c−êng ®é bª t«ng trªn c¸c m·u thö vμ c¸c kÕt qu¶ kiÓm
tra chÊt l−îng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nÕu cã.
h) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu cèt thÐp, cèp pha tr−íc khi ®æ bª t«ng
i) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu mãng
j) C¸c biªn b¶n nghiÖm thu trung gian cña c¸c bé phËn kÕt cÊu
k) Sæ nhËt ký thi c«ng.

7.2.2. Dung sai cho phÐp
C¸c sai sè cho phÐp vÒ kÝch th−íc vμ vÞ trÝ cña kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn
khèi so víi thiÕt kÕ kh«ng v−ît qu¸ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 20. C¸c sai lÖch nμy ®−îc
x¸c ®Þnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p ®o ®¹t b»ng c¸c thiÕt bÞ vμ dông cô chuyªn dông.

B¶ng 20 - C¸c sai lÖch cho phÐp khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng
vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi

Tªn sai lÖch Møc cho phÐp, mm
1. §é lÖch cña mÆt ph¼ng vμ c¸c ®−êng c¾t nhau cña c¸c mÆt
oph¼ng ®ã so víi ®−êng th¼ng ®øng hoÆc so víi ®é nghiªng
thiÕt kÕ:
a) Trªn 1m chiÒu cao kÕt cÊu 5
b) Toμn bé chiÒu cao kÕt cÊu:
- Mãng 20
- T−êng ®æ trong cèp pha cè ®Þnh vμ cét ®á liÒn víi sμn 15
- KÕt cÊu khung cét 10
- C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng c«p pha tr−ît hÆoc cèp pha leo 1/500 chiÒu cao cong
tr×nh nh−ng kh«ng v−ît
qu¸ 100mm
2. §é lÖch cña bÒ mÆt bª t«ng so víi mÆt ph¼ng ngang:
a) TÝnh cho 1m mÆt ph¼ng vÒ bÊt cø h−íng nμo 5
b) Trªn toμn bé mÆt ph¼ng c«ng tr×nh 20
3. Sai lÖch trôc cña mÆt ph¼ng bª t«ng trªn cïng, so víi thiÕt
kÕ khi kiÓm tra b»ng th−íc 2m ¸p s¸t mÆt bª t«ng ±8
4. Sai lÖch theo chiÒu dμi hoÆc nhÞp cña kÕt cÊu ±20
5. Sai lÖch tiÕt diÖn ngang cña c¸c bé phËn kÕt cÊu ±8
6. Sai lÖch vÞ trÝ cao ®é cña c¸c chi tiÕt lμm gèi tùa cho c¸c kÕt
cÊu thÐp h¹oc kÕt cÊu bª t«ng thÐp l¾p ghÐp ±5
  Page 32 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 


Phô lôc A

Sè liÖu ®Ó thiÕt kÕ cèp pha ®μ gi¸o cho kÕt cÊu bª t«ng
vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi

A.1. Khi thiÕt kÕ cãp pha ®μ gi¸o ph¶i tÝnh to¸n víi c¸c trÞ sè t¶i träng tiªu chuÈn sau ®©y:
A.1.1 T¶i träng th¼ng ®øng:
a) Khèi l−îng thÓ tÝch cña cèp pha ®μ gi¸o x¸c ®Þnh theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Khèi l−îng
thÓ tÝch cña gç kh«ng ph©n lo¹i theo TCVN 1072 : 1971 nh− ssau:
- Nhãm III tõ 600 kg/m3 ®Õn 730 kg/m3.
- Nhãm IV tõ 550 kg/m3 ®Õn 610 kg/m3.
- Nhãm V tõ 500 kg/m3 ®Õn 540 kg/m3.
- Nhãm VI tqõ 490 kg/m3 trë xuèng
b) Khèi l−îng ®¬n vÞ thÓ tÝch cña bª t«ng nÆng th«ng th−êng tÝnh b»ng 2500kg/m3
- §èi víi c¸c lo¹i bª t«ng kh¸c tÝnh theo khèi l−îng thùc tÕ.
c) Khèi l−îng cña cèt thÐp, lÊy theo thiÕt kÕ, tr−êng hîp kh«ng cã khèi l−îng cô thÓ
khi lÊy 100kg/m3 bª t«ng cèt thÐp;
d) T¶i träng do ng−êi vμ dông cô thi c«ng:
- Khi tÝnh to¸n cèp pha sμn vμ vßm th× lÊy 250 daN/m2
- Khi tÝnh to¸n c¸c nÑp gia c−êng mÆt cèp pha lÊy 150 daN/m2
- Khi tÝnh to¸n cét chèng ®ì c¸c kÕt cÊu lÊy 100 daN/m2.
Chó thÝch:
1. MÆt cèp pha sμn vμ dÇm ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i víi träng t¶i tËp trung do ng−êi vμ
dông cô thi c«ng lμ 130 daN, do xe c¶i tiÕn chë ®μy bª t«ng lμ 350 daN
2. NÕu chiÌu réng cña c¸c kÕt cÊu cèp pha ghÐp l¹i víi nhau nhá h¬n 150mm th× lùc tËp
trugn nãi trªn ®−îc ph©n ®Òu cho hai tÊm kÒ nhau.

e) T¶i träng do dÇm rung lÊy b»ng 200 daN/m2

A.1.2. T¶i träng ngang
a) T¶i träng giã lÊy theo TCVN 2337 : 1990 ®èi víi thi c«ng lÊy 50% t¶i träng
giã tiªu chuÈn.
b) ¸p lùc ngang cña bª t«ng míi ®æ vμo cèp pha x¸c ®Þnh theo b¶ng A.1.
c) T¶i träng do chÊn ®éng ph¸t sinh khi ®æ bª t«ng vμo cèp pha cña kÕt cÊu x©y
dùng theo b¶ng A.2

B¶ng A.1 - ¸p lùc ngang cña hçn hîp bª t«ng míi ®æ

Ph−¬ng ph¸p ®Çm C«ng thøc tÝnh to¸n ¸p lùc Giíi h¹n sö dông c«ng
ngang tèi ®a, daN/m2 thøc
P = γ.H H≤R
1. §Çm dïi P = γ.(0.27V + 0.78).k1.k2 V ≥ 0.5 khi H ≥4
2. §Çm ngoμi P = γ.H V ≥ 4.5 khi H ≤ 2R1
P = γ.(0.27V + 0.78).k1.k2 V ≥ 4.5 khi H ≤ 2m


  Page 33 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

C¸c ký hiÖu trong b¶ng:
P - ¸p lùc ngang tèi ®a cña hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng daN/m2.
γ - khèi l−îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng ®· dÇm chÆt tÝnh b»ng daN/m2;
H - chiÒu cao cña mçi líp hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng m
V - tèc ®é ®æ hçn hîp bª t«ng tÝnh b»ng m/h
R vμ R1 - bμn kÝnh t¸c dông cña ®Çm dïi vμ ®Çm ngoμi. §èi ®Çm dïi nªn lÊy
R=0.7m vμ ®Çm ngoμi R1=1.0m
k1 - hÖ sè tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng ®é sôt cña hçn hîp bª t«ng.
- §èi víi bª t«ng cøng vμ Ýt linh ®éng víi ®é sôt 0.2 chèng thÊm th× k1=0.8
- §èi víi bª t«ng cã ®é sôt 4cm - 6cm th× k1=1.m
- ®èi víi bª t«ng cã ®é sôt 8cm - 12 chèng thÊm th× k1=1.2
k2 - hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h−ëng nhiÖt ®é cña hçn hîp bª t«ng.
- Víi nhiÖt ®é d−íi 8oC, k2=1.15
- Víi nhiÖt ®é 8oC - 11 oC, k2=1.1
- Víi nhiÖt ®é 12 oC - 17 oC, k2=1.0
- Víi nhiÖt ®é 18 oC - 27 oC, k2=0.95
- Víi nhiÖt ®é tõ 28 oC - 32 oC, k2=0.9
- V¬Ði nhiÖt ®é tõ trªn 33 oC, k2=0.85

B¶ng A.2 - T¶i träng ®éng khi ®æ bª t«ng vμo cèp pha

BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng T¶i träng ngang, t¸c dông
vμo cèp pha (daN/m2)
§æ b¨ng m¸y vμ èng vßi hoÆc ®æ trùc tiÕp b»ng ®−êng 400
èng tõ m¸y ®æ bª t«ng.
§æ trùc tiÕp tõ c¸c thïng cã:
- Dung tÝch nhá h¬n 0.2m3. 200
- Dung tÝch 0.2 m3 - 0.8 m3. 400
- Dung tÝch l¬n h¬n 0.8 m3. 600

A.2 Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cèp pha theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, c¸c t¶i träng tiªu
chuÈn nªu trong A.1 ph¶i ®−îc nh©n víi hÖ sè v−ît t¶i quy ®Þnh trong b¶ng A.3.

B¶ng A.3

C¸c t¶i träng tiªu chuÈn HÖ sè v−ît t¶i träng
1. Khèi l−îng thÓ tÝch cña cèp pha ®μ gi¸o 1,1
2. Khèi l−îng thÓ tÝch cña bª t«ng vμ cèt thÐp 1,2
3. T¶i träng do ng−êi vμ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn 1,3
4. T¶i träng do ®Çm chÊn ®éng 1,3
5. ¸p lùc ngang cña bª t«ng 1,3
6. T¶i träng do chÊn ®éng khi ®æ bª t«ng vμo cèp pha 1,3

- Khi xÐt ®Õn t¶i träng t¹m thêi cña t¶i träng h÷u Ých vμ t¶i träng giã, tÊt c¶ c¸c t¶i träng
tong tÝnh to¸n (trõ t¶i träng b¶n th©n) ®Òu ph¶i nh©n víi hÖ sè 0,9.
- Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cña cèp pha ®μ gi¸o vÒ biÕn d¹ng, c¸c t¶i täng kh«ng ®−îc
nh©n víi hÖ sè qu¸ t¶i.

  Page 34 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

A.3. §é vâng cña c¸c bé phËn cèp pha do t¸c ®éng cña t¶i träng kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c
trÞ sè sau:
a) §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt lé ra ngoμi cña kÕt cÊu: 1/400 nhÞp cña bé phËn cãp
pha.
b) §èi víi cèp pha cña bÒ mÆt bÞ che khuÊt c¸c kÕt cÊu: 1/250 nhÞp cña bé phËn
cèp pha;
c) §é vâng ®μn håi hoÆc ®é lón cña gç chèng cèp pha: 1/1000 nhÞp tù do cña kÕt
cÊu bª t«ng cèt thÐp t−¬ng øng.

A.4. TÝnh to¸n æn ®Þnh chèng lËt cña cèp pha vμ ®μ gi¸o ph¶i xÐt ®Õn t¸c ®éng ®ång thêi
cña t¶i träng giã vμ khèi l−îng b¶n th©n. NÕu cèp pha ®−îc l¾p liÒn víi cèt thÐp th×
ph¶i tÝnh c¶ khèi l−îng cèt thÐp, hÖ sè t¶i ®èi víi t¶i träng giã lÊy b»ng 1.2 vμ 0.8
®èi víi c¸c t¶i träng chèng lËt. Ngoμi ra, hÖ sè an toμn vÒ æn ®Þnh chèng lËt kh«ng
®−îc nhá h¬n 1.25
Phô lôc B

Cèt thÐp cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp

B.1. Ph©nlo¹i vμ tÝnh chÊt cña cèt thÐp
B.1.1. Cèt thÐp trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ®q−îc ph©n lo¹i nh− sau:
a) Theo c«ng nghÖ chÐ t¹o: thÐp c¸n nãng vμ thÐp c¸n nguéi.
b) Theo ®iÒu kiÖn sö dông: Cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp th−êng vμ cèt
thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr−íc.
c) Theo t×nh h×nh d¹ng: cèt thÐp tr¬n vμ cèt thÐp cã gê.
B.1.2. TÝnh chÊt c¬ häc cña cèt thÐp ®−îc ®Æc tr−ng b»ng trÞ sè giíi h¹n ch¶y, c−êng ®é
cùc h¹n vμ ®é gi·n dμi t−¬ng ®èi
B.1.3. Mét sè lo¹i thÐp thïng trtong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp s¶n xuÊt trong n−íc vμ n−íc
ngoμi ghi ë b¶ng sau:

B¶ng B.1 - TÝnh chÊt c¬ häc cña thÐp ViÖt nam
theo tiªu chuÈn TCVN 1651 : 1985

ThÝ nghiÖm
Gií h¹n C−êng ®é §é gi·n uèn nguéi c-
§−êng kÝnh
Nhãm cèt ch¶y cùc h¹n dμi t−¬ng ®é dμy trôc
cèt thÐp
thÐp dan/cm2 daN/cm2 ®èi, % uèn d -®−êng
mm
kÝnh cèt thÐp
Kh«ng nhá h¬n
CI 6 - 40 2200 3800 25 C = 0,5d 180o.
CII 10 - 40 3000 5000 19 C = 3d 180o.
CIII 6 - 40 4000 6000 14 C = 3d 90o.
CIV 10 - 32 6000 9000 6 C = 5d 45 o.

B¶ng B.2. TÝnh chÊt c¬ lý cña thÐp Liªn X« (cò) theo GOST 5781 : 1975  Page 35 
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                             TCVN 4453 : 1995 

Giíi h¹n C−êng ®é §é d·n
§−êng ch¶y cùc h¹n dμi t−¬ng ThÝ nghiÖm uèn nguéi
Nhãm
kÝnh cèt daN/cm2 daN/cm2 ®èi, %
cèt thÐp
thÐp mm §−êng
Kh«ng nhá h¬n Gãc uèn
kÝnh uèn
I 6 - 22 2400 3800 25 0.5d 180o.
AII 10 - 32 3000 5000 19 3d 180 o.
AIII 6 - 40 4000 6000 14 3d 90 o.
AIV 140 - 32 6000 9000 6 5d 45 o.

Chó thÝch: §èi v¬Ði cèt thÐp cã ®−êng kÝnh lín h¬n 40mm, ®−îc ghÐp gi¸m tiªu chuÈn vÒ ®é Èm
d·n dμi t−¬ng ®èi. Khi ®−êng kÝnh t¨ng lªn 1mm, ®é d·n dμi t−¬ng ®èi ®−îc gi¶m 0.23% nh−ng
kh«ng ®−îc gi¶m qu¸ 3%.

B.2. Xö lý cèt thÐp
B.2.1. §Ó tiÕt kiÖm cèt thÐp cho phÐp dïng cèt thÐp xö lý nguéi trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng
cèt thÐp.
B.2.2. Khi xö lý cèt thÐp (kÐo nguéi, rót nguéi) ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y:
a) Xö lý kÐo nguéi, dïng cèt thÐp tr¬n c¸n nãng vμ thÐp cã gê nãng, xö lý rót
nguéi, dïng lo¹i cèt thÐp tr¬n c¸n nãng.
b) Cèt thÐp ®Ó rót nguéi ph¶i chê cã bÒ mÆt tr¬n kh«ng gØ, sai lÖch ®−êng kÝnh
kh«ng qu¸ 0,1mm.

B¶ng B.3 - Giíi h¹n ®μn håi cña mét sè lo¹i thÐp n−íc ngoμi.

Møc ®é
Tiªu chuÈn
1 2 3 4xx
NF (Ph¸p) Fe E 215 Fe E 400 Fe E 500
Fe E 235
A 35-015 (215) (400) (500)
(235)
A35-016
BS (Anh) Gr.460/425
4449 Gr 250
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản