Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh của ô tô , xe máy

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
246
lượt xem
91
download

Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh của ô tô , xe máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của ô tô , xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam : Hệ thống phanh của ô tô , xe máy

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6824 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - hÖ thèng phanh cña m« t«, xe m¸y - yªu cÇu Vµ PH¦¥NG PH¸P thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Braking device of motor cycles and mopeds - Requirements and test methords in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6824 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së Quy ®Þnh ECE 78-02/S2 (1995). TCVN 6824 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6824 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - HÖ thèng phanh cña m« t«, xe m¸y - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Braking device of motorcycles and mopeds - Requirements and test methords in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho phanh cña c¸c lo¹i xe c¬ giíi cã hai hoÆc ba b¸nh ®­îc ®Þnh nghÜa trong ®iÒu 3 cña tiªu chuÈn nµy. 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho: 1.2.1 Xe cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng qu¸ 25 km/h. 1.2.2 Xe dµnh cho ng­êi tµn tËt. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn - ECE 90 : Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies and drum brake lining for power-driven vehicles and their trailers (C¸c ®IÒu kho¶n thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn viÖc thay thÕ côm m¸ phanh ®Üa vµ côm m¸ phanh tang trèng cho « t« vµ moãc). - ECE 40 : Uniform provisions concerning the approval of motor cycles equipped with a positive - ignition engine with regard to the emission of gaseous pollutants by the engine (C¸c ®iÒu kho¶n thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn m« t« l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc phÇn ph¸t th¶i ®éng c¬ x¨ng). 3 §Þnh nghÜa 3
 4. TCVN 6824 : 2001 3.1 C«ng nhËn xe (approval of a vehicle): lµ c«ng nhËn mét kiÓu xe vÒ phanh; 3.2 KiÓu xe (vehicle type): lµ mét lo¹i xe c¬ giíi, trong ®ã c¸c xe gièng nhau vÒ c¸c ®iÓm chÝnh nh­: 3.2.1 Lo¹i xe, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong phô lôc E. 3.2.2 Khèi l­îng lín nhÊt, nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.14. 3.2.3 Ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c trôc. 3.2.4 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt. 3.2.5 C¸c kiÓu hÖ thèng phanh kh¸c nhau. 3.2.6 Sè l­îng vµ c¸ch bè trÝ c¸c trôc. 3.2.7 KiÓu ®éng c¬. 3.2.8 Sè l­îng vµ tû sè truyÒn cña c¸c sè. 3.2.9 Tû sè truyÒn cña truyÒn lùc cuèi cïng. 3.2.10 KÝch cì lèp. 3.3 HÖ thèng phanh (braking device): lµ tæ hîp c¸c bé phËn cã chøc n¨ng lµm gi¶m dÇn vËn tèc chuyÓn ®éng cña xe hoÆc dõng h¼n xe l¹i hoÆc gi÷ xe ®øng yªn khi xe ®· dõng l¹i; c¸c chøc n¨ng nµy ®­îc qui ®Þnh trong 5.1.2 cña tiªu chuÈn nµy. HÖ thèng phanh bao gåm bé phËn ®iÒu khiÓn, bé phËn truyÒn ®éng vµ c¬ cÊu phanh. 3.4 Bé phËn ®iÒu khiÓn (control): lµ bé phËn nhËn t¸c ®éng trùc tiÕp tõ ng­êi l¸i ®Ó cung cÊp cho bé phËn truyÒn ®éng n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn hoÆc ®iÒu khiÓn phanh. N¨ng l­îng nµy cã thÓ lµ n¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi l¸i hoÆc n¨ng l­îng tõ mét nguån kh¸c do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn hoÆc kÕt hîp cña c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c nhau nµy. 3.5 Bé phËn truyÒn ®éng (transmission): lµ tæ hîp c¸c thµnh phÇn n»m gi÷a bé phËn ®iÒu khiÓn vµ c¬ cÊu phanh vµ liªn kÕt chóng l¹i theo chøc n¨ng. 3.6 C¬ cÊu phanh (brake): lµ c¸c bé phËn cña hÖ thèng phanh ë ®ã ph¸t sinh c¸c lùc chèng l¹i chuyÓn ®éng cña xe. 3.7 C¸c kiÓu hÖ thèng phanh kh¸c nhau (different types of braking devices): lµ c¸c hÖ thèng phanh kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®iÓm chÝnh nh­: 3.7.1 C¸c thµnh phÇn cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau. 3.7.2 Mét thµnh phÇn ®­îc lµm tõ nh÷ng vËt liÖu cã c¸c ®Æc tÝnh kh¸c nhau hoÆc mét thµnh phÇn kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng hoÆc kÝch cì. 4
 5. TCVN 6824 : 2001 3.7.3 Kh¸c nhau trong l¾p ghÐp c¸c thµnh phÇn. 3.8 Thµnh phÇn cña hÖ thèng phanh (component(s) of the braking device): lµ mét hoÆc nhiÒu bé phËn riªng lÎ, khi ®­îc ghÐp l¹i t¹o thµnh hÖ thèng phanh. 3.9 HÖ thèng phanh liªn hîp (combined braking system) 3.9.1 §èi víi xe lo¹i L1 vµ L3, lµ hÖ thèng, nhê ®ã Ýt nhÊt hai c¬ cÊu phanh ë hai b¸nh xe kh¸c nhau ®­îc kÕt hîp kÝch ho¹t b»ng t¸c ®éng ®iÒu khiÓn ®¬n. 3.9.2 §èi víi xe lo¹i L2 vµ L5, lµ hÖ thèng phanh t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe. 3.9.3 §èi víi xe lo¹i L4, lµ hÖ thèng phanh Ýt nhÊt t¸c dông lªn b¸nh xe tr­íc vµ b¸nh xe sau. Bëi vËy, hÖ thèng phanh t¸c dông ®ång thêi lªn b¸nh sau vµ b¸nh xe thïng bªn ®­îc coi lµ phanh sau. 3.10 Phanh lòy tiÕn theo cÊp ®é (progressive and graduated braking): lµ phanh trong ®ã, trong giíi h¹n ho¹t ®éng b×nh th­êng cña hÖ thèng phanh vµ trong qu¸ tr×nh t¸c dông hoÆc nh¶ cña c¬ cÊu phanh. 3.10.1 T¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo ng­êi l¸i cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m lùc phanh b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn. 3.10.2 Lùc phanh thay ®æi tØ lÖ víi t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn (chøc n¨ng ®¬n) vµ 3.10.3 Lùc phanh cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chØnh ®­îc víi ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt. 3.11 VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt (maximum design speed): lµ vËn tèc mµ xe kh«ng thÓ v­ît qu¸, trªn mÆt ®­êng b»ng vµ kh«ng cã ¶nh h­ëng qu¸ lín tõ bªn ngoµi, cã tÝnh ®Õn bÊt kú h¹n chÕ ®Æc biÖt nµo vÒ thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o xe. 3.12 Xe toµn t¶i (laden vehicle): lµ xe, ngo¹i trõ ®­îc qui ®Þnh kh¸c, ®­îc chÊt t¶i ®Õn "khèi l­îng lín nhÊt” cña nã. 3.13 Xe kh«ng t¶i (unladen vehicle): lµ b¶n th©n xe, céng víi mét ng­êi l¸i vµ bÊt kú thiÕt bÞ hoÆc dông cô thö nµo cÇn thiÕt. 3.14 Khèi l­îng lín nhÊt (maximum mass): lµ khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp vÒ kü thuËt do nhµ s¶n xuÊt xe c«ng bè (khèi l­îng nµy cã thÓ lín h¬n "khèi l­îng lín nhÊt cho phÐp" do c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®­a ra). 3.15 C¬ cÊu phanh ­ít (wet brake): lµ mét hoÆc nhiÒu c¬ cÊu phanh ®· qua xö lý theo C.1.5 cña phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu thö 4.1 Tµi liÖu kü thuËt gåm: 5
 6. TCVN 6824 : 2001 4.1.1 B¶n m« t¶ kiÓu xe vÒ c¸c môc ®­îc qui ®Þnh trong 3.2 cña tiªu chuÈn nµy. C¸c sè vµ/hoÆc kÝ hiÖu nhËn biÕt kiÓu xe vµ kiÓu ®éng c¬ ph¶i ®­îc chØ râ. 4.1.2 B¶n kª c¸c thµnh phÇn cÊu thµnh hÖ thèng phanh. C¸c thµnh phÇn ph¶i nhËn biÕt ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ. 4.1.3 S¬ ®å l¾p ghÐp hÖ thèng phanh vµ chØ dÉn vÞ trÝ c¸c thµnh phÇn cña nã trªn xe. 4.1.4 B¶n vÏ chi tiÕt mçi thµnh phÇn cho phÐp dÔ dµng ®Þnh vÞ vµ nhËn biÕt. 4.2 MÉu thö Xe mÉu, ®¹i diÖn kiÓu xe xin c«ng nhËn, ®­îc ®Ö tr×nh lªn phßng thö nghiÖm cã tr¸ch nhiÖm thö c«ng nhËn. 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 HÖ thèng phanh 5.1.1.1 HÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ ®­îc l¾p ®Æt ®Ó trong ®iÒu kiÖn sö dông th«ng th­êng, kh«ng kÓ rung ®éng cã thÓ ¶nh h­¬ng ®Õn xe, ®Ó sao cho xe tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 5.1.1.2 §Æc biÖt, hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ l¾p ®Æt ®Ó cã thÓ chèng l¹i hiÖn t­îng mßn vµ l·o ho¸. 5.1.1.3 M¸ phanh kh«ng cã chÊt ami¨ng. 5.1.2 Chøc n¨ng cña hÖ thèng phanh HÖ thèng phanh ®­îc ®Þnh nghÜa trong 3.3 cña tiªu chuÈn nµy ph¶i hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng sau ®©y: 5.1.2.1 Phanh chÝnh Phanh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chuyÓn ®éng cña xe vµ dõng xe l¹i an toµn, nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶, víi xe ë vËn tèc vµ t¶i träng bÊt kú, trªn dèc lªn hay dèc xuèng. Phanh chÝnh ph¶i cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh t¸c ®éng phanh nµy. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i mµ kh«ng ®­îc rêi tay khái bé phËn ®iÒu khiÓn l¸i. 5.1.2.2 Phanh dù phßng (nÕu ®­îc l¾p) Phanh dù phßng (khÈn cÊp) ph¶i cã kh¶ n¨ng dõng xe trong giíi h¹n kho¶ng c¸ch hîp lý khi h­ háng phanh chÝnh. Phanh dù phßng ph¶i cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh t¸c ®éng phanh nµy. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ 6
 7. TCVN 6824 : 2001 n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i trong khi Ýt nhÊt mét tay vÉn gi÷ bé phËn ®iÒu khiÓn l¸i. Trong ph¹m vi cña c¸c qui ®Þnh nµy, gi¶ sö r»ng t¹i mét thêi ®iÓm kh«ng x¶y ra nhiÒu h¬n mét h­ háng cña phanh chÝnh. 5.1.2.3 Phanh dõng (nÕu ®­îc l¾p) Phanh dõng ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ xe ®øng yªn trªn dèc lªn hay dèc xuèng ngay c¶ khi kh«ng cã ng­êi l¸i. TiÕp ®ã, c¸c bé phËn c«ng t¸c ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ kho¸ b»ng mét c¬ cÊu thuÇn tuý c¬ khÝ. Ng­êi l¸i ph¶i cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®­îc t¸c ®éng phanh nµy tõ ghÕ l¸i. 5.2 §Æc tÝnh cña hÖ thèng phanh 5.2.1 Xe lo¹i L1 vµ L3 ph¶i ®­îc trang bÞ hai hÖ thèng phanh chÝnh cã c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn vµ truyÒn ®éng ®éc lËp, Ýt nhÊt mét hÖ thèng phanh t¸c ®éng lªn b¸nh xe tr­íc vµ hÖ thèng phanh kia t¸c ®éng lªn b¸nh xe sau. 5.2.1.1 Hai hÖ thèng phanh chÝnh cã thÓ cã chung mét c¬ cÊu phanh miÔn lµ h­ háng trong mét hÖ thèng phanh kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh kia. Bé phËn nµo ®ã nh­ b¶n th©n c¬ cÊu phanh, cÆp pÝt t«ng vµ xi lanh phanh (kh«ng kÓ gio¨ng lµm kÝn), cÇn ®Èy vµ côm cam kh«ng cã kh¶ n¨ng bÞ nøt, vì nÕu chóng cã kÝch th­íc ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn cho b¶o d­ìng vµ cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh an toµn. 5.2.1.2 Kh«ng b¾t buéc ph¶i trang bÞ hÖ thèng phanh dõng. 5.2.2 Xe lo¹i L4 ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c hÖ thèng phanh theo yªu cÇu nÕu kh«ng cã thïng bªn; nÕu nh÷ng hÖ thèng nµy cho phÐp ®¹t ®­îc møc hiÖu qu¶ yªu cÇu trong thö xe cã thïng bªn, kh«ng cÇn ph¶i cã c¬ cÊu phanh ë b¸nh xe cña thïng bªn; kh«ng b¾t buéc ph¶i trang bÞ hÖ thèng phanh dõng. 5.2.3 Xe lo¹i L2 ph¶i ®­îc trang bÞ: 5.2.3.1 hai hÖ thèng phanh chÝnh ®éc lËp víi nhau cïng t¸c ®éng lªn c¸c c¬ cÊu phanh ë tÊt c¶ c¸c b¸nh xe, hoÆc 5.2.3.2 mét hÖ thèng phanh chÝnh t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe vµ hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp) cã thÓ lµ phanh dõng. 5.2.3.3 Ngoµi ra, xe lo¹i L2 ph¶i ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh dõng t¸c ®éng lªn b¸nh xe hoÆc c¸c b¸nh xe cña Ýt nhÊt mét trôc. HÖ thèng phanh dõng cã thÓ lµ mét trong hai hÖ thèng phanh ®­îc chØ ra trong 5.2.3.1 cña tiªu chuÈn nµy, ph¶i ®éc lËp víi hÖ thèng phanh t¸c dông trªn trôc hoÆc c¸c trôc cßn l¹i. 5.2.4 Xe lo¹i L5 ph¶i ®­îc trang bÞ: 7
 8. TCVN 6824 : 2001 5.2.4.1 hÖ thèng phanh chÝnh ®iÒu khiÓn b»ng ch©n, t¸c dông lªn tÊt c¶ c¸c b¸nh xe vµ hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp) cã thÓ lµ phanh dõng, vµ 5.2.4.2 hÖ thèng phanh dõng t¸c ®éng lªn c¸c b¸nh xe cña Ýt nhÊt mét trôc. Bé phËn ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh dõng ph¶i ®éc lËp víi bé phËn ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng phanh chÝnh. 5.2.5 C¸c hÖ thèng phanh ph¶i t¸c ®éng lªn c¸c bÒ mÆt c¬ cÊu phanh ®­îc liªn kÕt cè ®Þnh víi c¸c b¸nh xe, hoÆc lµ liªn kÕt cøng hoÆc th«ng qua c¸c thµnh phÇn kh«ng dÔ bÞ ph¸ háng. 5.2.6 C¸c bé phËn cÊu thµnh cña tÊt c¶ c¸c hÖ thèng phanh, khi ®­îc l¾p vµo xe, ph¶i ®¶m b¶o sao cho c¸c hÖ thèng phanh thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng cña chóng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng. 5.2.7 C¸c hÖ thèng phanh ph¶i ho¹t ®éng tr¬n tru khi ®­îc b«i tr¬n vµ ®iÒu chØnh ®óng. 5.2.7.1 Mßn cña c¬ cÊu phanh ph¶i cã kh¶ n¨ng bï l¹i ®­îc dÔ dµng b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh b»ng tay hoÆc tù ®éng. Khi c¸c m¸ phanh ®· mßn ®Õn giíi h¹n cÇn thay thÕ, c¬ cÊu phanh vÉn ph¶i cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ®­îc ®Õn vÞ trÝ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. 5.2.7.2 §iÒu khiÓn phanh vµ c¸c thµnh phÇn cña bé phËn truyÒn ®éng vµ c¬ cÊu phanh ph¶i cã mét hµnh tr×nh dù tr÷ ®Ó cho khi c¬ cÊu phanh bÞ nãng vµ m¸ phanh ®¹t ®Õn ®é mßn cho phÐp lín nhÊt, vÉn ®¶m b¶o phanh cã t¸c dông mµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh tøc thêi. 5.2.7.3 Khi ®­îc ®iÒu chØnh chÝnh x¸c, c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng phanh khi ho¹t ®éng kh«ng ®­îc ch¹m vµo bÊt kú bé phËn nµo kh¸c ngoµi nh÷ng bé phËn x¸c ®Þnh tr­íc. 5.2.8 Trong c¸c hÖ thèng phanh cã truyÒn ®éng phanh lµ truyÒn ®éng thñy lùc, b×nh chøa chÊt láng dù tr÷ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ cÊu t¹o sao cho cã thÓ dÔ dµng kiÓm tra ®­îc møc chÊt láng dù tr÷. 6 Thö C¸c b­íc thö phanh cÇn thiÕt ®èi víi xe ®­îc ®Ö tr×nh xin c«ng nhËn vµ hiÖu qu¶ phanh ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy. 7 Söa ®æi kiÓu xe hoÆc hÖ thèng phanh Mäi söa ®æi kiÓu xe hoÆc hÖ thèng phanh ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y t¸c h¹i ®¸ng kÓ nµo vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo xe vÉn tu©n theo c¸c yªu cÇu kü thuËt. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 Xe (hÖ thèng phanh) ®­îc c«ng nhËn theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tu©n theo kiÓu ®· ®­îc c«ng nhËn b»ng c¸ch ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong ®iÒu 5 cña tiªu chuÈn nµy. 8
 9. TCVN 6824 : 2001 Phô lôc A (*) (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] Th«ng b¸o C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn (1) .................................. E ... ................................ ................................. vÒ viÖc: (2) CÊp c«ng nhËn Kh«ng cÊp c«ng nhËn CÊp c«ng nhËn më réng Thu håi c«ng nhËn ChÊm døt s¶n xuÊt cña mçi kiÓu xe lo¹i L vÒ hÖ thèng phanh theo Qui ®Þnh ECE 78 C«ng nhËn sè ............................................... C«ng nhËn më réng sè .......................................... A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña xe ................................................................................... A.2 ThiÕt kÕ kiÓu xe cña nhµ s¶n xuÊt ............................................................................................. A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ........................................................................... ................... A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã) .................................................................... .................................................................................................................................................. A.5 M« t¶ tãm t¾t ............................................................................................................................... A.5.1 Xe: ................................................................................................................................................ Lo¹i xe: ......................................................................................................................................... Khèi l­îng lín nhÊt cña xe: .......................................................................................................... A.5.2 §éng c¬ ........................................................................................................................................ A.5.3 TruyÒn ®éng phanh ...................................................................................................................... Sè l­îng vµ tû sè truyÒn c¸c sè: ............................................................................................. Tû sè truyÒn cña truyÒn lùc cuèi cïng: ......................................................................................... 9
 10. TCVN 6824 : 2001 KÝch cì lèp: ................................................................................................................................... A.5.4 HÖ thèng phanh: Nh·n hiÖu vµ kiÓu m¸ phanh: ....................................................................................................... (C¸c) hÖ thèng phanh chÝnh (tr­íc, sau, kÕt hîp) (2) HÖ thèng phanh dù phßng, phanh dõng (nÕu cã) (2) C¸c thiÕt bÞ kh¸c (bé phËn chèng h·m cøng, ... ) A.6 Phßng thö nghiÖm c«ng nhËn: ............................................................................................... A.7 Ngµy lËp biªn b¶n thö: ................................................................................................................ A.8 Sã l­îng biªn b¶n thö: ................................................................................................................. A.9 Lý do më réng c«ng nhËn: ........................................................................................................... A.10 C¸c dÊy hiÖu kh¸c (nÕu cã), [tay l¸i bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i] : .................................................... A.11 §Þa ®iÓm:........................................................................................................................................ A.12 Ngµy: ............................................................................................................................................ A.13 Ch÷ ký: ......................................................................................................................................... A.14 KÌm thªm vµo hå s¬ c«ng nhËn ®Ö tr×nh lªn phßng thö nghiÖm cã thÈm quyÒn c«ng nhËn, b¶n kª c¸c bé phËn cÊu thµnh ®· ®­îc cÊp c«ng nhËn, cã thÓ lÊy ®­îc theo y©u cÇu. (*) Theo yªu cÇu cña c¬ së s¶n xuÊt xin c«ng nhËn theo ECE 90, phßng thö nghiÖm cã thÈm quyÒn c«ng nhËn cÇn cung cÊp c¸c th«ng tin nh­ trong phô lôc A1. Tuy nhiªn, th«ng tin nµy kh«ng ®­îc cung cÊp cho c¸c môc ®Ých kh¸c, kh«ng ph¶i ®Ó c«ng nhËn theo ECE 90. (1) Sè ph©n biÖt quèc gia ®· cÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi c«ng nhËn (xem c¸c ®iÒu kho¶n c«ng nhËn trong ECE 78). (2) Xãa bá c¸c môc kh«ng ¸p dông. 10
 11. TCVN 6824 : 2001 Phô lôc A - A1 (tham kh¶o) Danh s¸ch sè liÖu xe ®Ó c«ng nhËn theo ECE 90 (*) A1.1 M« t¶ kiÓu xe ................................................................................................................................ A1.1.1 Tªn hoÆc nh·n hiªu th­¬ng m¹i cña xe, nÕu ¸p dông: ................................................................ A1.1.2 Lo¹i xe .......................................................................................................................................... A1.1.3 KiÓu xe nh­ c«ng nhËn theo Qui ®Þnh sè 78: ............................................................................... A1.1.4 Sã lo¹i hoÆc tªn th­¬ng m¹i cña c¸c xe cïng kiÓu xe, nÕu cã: .................................................... ...................................................................................................................................................... A1.1.5 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: .................................................................................................. A1.2 Nh·n hiÖu vµ kiÓu m¸ phanh: ....................................................................................................... A1.3 Khèi l­îng nhá nhÊt cña xe: ......................................................................................................... A1.3.1 Ph©n bè khèi l­îng trªn mçi trôc (gi¸ trÞ lín nhÊt): ....................................................................... A1.4 Khèi l­îng lín nhÊt cña xe: .......................................................................................................... A1.4.1 Ph©n bè khèi l­îng trªn mçi trôc (gi¸ trÞ lín nhÊt): ....................................................................... A1.5 VËn tèc xe lín nhÊt: ..............................................................................................................km/h A1.6 KÝch cì lèp vµ b¸nh xe: ................................................................................................................ A1.7 CÊu h×nh cña c¸c hÖ thèng phanh ®éc lËp: .................................................................................. A1.8 §Æc ®iÓm kü thuËt cña van phanh (nÕu cã): ................................................................................. A1.8.1 §Æc ®iÓm kü thuËt ®iÒu chØnh cña van c¶m øng t¶i träng: ............................................................ ....................................................................................................................................................... A1.8.2 L¾p ®Æt van ¸p suÊt: ..................................................................................................................... A1.9 §Æc ®iÓm kü thuËt c¬ cÊu phanh: ................................................................................................. A1.9.1 KiÓu c¬ cÊu phanh ®Üa (nh­ sè l­îng pÝt t«ng, ®Üa ®Æc hoÆc cã lç t¶n nhiÖt): .............................. ....................................................................................................................................................... A1.9.2 KiÓu c¬ cÊu phanh tang trèng (nh­ kÝch cì pÝt t«ng vµ kÝch th­íc trèng phanh): ........................ ....................................................................................................................................................... A1.10 KÝch cì vµ kiÓu xi lanh phanh chÝnh (nÕu cã): .............................................................................. (*) Theo yªu cÇu cña c¬ së s¶n xuÊt xin c«ng nhËn theo ECE 90, c¬ quan cã thÈm quyÒn c«ng nhËn cÇn cung cÊp c¸c th«ng tin nh­ trong phô lôc A-1. Tuy nhiªn, th«ng tin nµy kh«ng ®­îc cung cÊp cho c¸c môc ®Ých kh¸c, kh«ng ph¶i ®Ó c«ng nhËn theo ECE 90. 11
 12. Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu c«ng nhËn kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) MÉu A a ≥ 8 mm DÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n cho mét xe chØ ra r»ng kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc c«ng nhËn vÒ phÇn phanh ë Anh (E 11) theo Qui ®Þnh ECE 78 ë c«ng nhËn sè 022439. Hai sè c«ng nhËn ®Çu chØ ra r»ng khi cÊp c«ng nhËn, Qui ®Þnh ECE 78 gåm 02 lÇn söa ®æi. a ≥ 8 mm DÊu hiÖu c«ng nhËn ë trªn ®­îc g¾n cho mét xe chØ ra r»ng kiÓu xe liªn quan ®· ®­îc c«ng nhËn (1) ë Anh (E 11) theo ECE 78 vµ 40 . Hai sè c«ng nhËn ®Çu chØ ra r»ng, vµo ngµy cÊp c¸c c«ng nhËn t­¬ng øng, ECE 78 gåm 02 lÇn söa ®æi vµ ECE 40 gåm 01 lÇn söa ®æi. 12
 13. TCVN 6824 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) Thö phanh vµ hiÖu qu¶ phanh C.1 Thö phanh C.1.1 Yªu cÇu chung C.1.1.1 HiÖu qu¶ qui ®Þnh cho c¸c hÖ thèng phanh ®­îc dùa trªn c¬ së kho¶ng c¸ch dõng. HiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o kho¶ng c¸ch dõng t­¬ng øng víi vËn tèc ban ®Çu hoÆc ®o thêi gian ph¶n øng cña hÖ thèng phanh vµ gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh ë ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng. C.1.1.2 Kho¶ng c¸ch dõng lµ qu·ng ®­êng xe ®i ®­îc tõ thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu khiÓn ®Õn thêi ®iÓm xe dõng l¹i. VËn tèc ban ®Çu lµ vËn tèc t¹i thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu khiÓn. Trong c«ng thøc ®o hiÖu qu¶ phanh v lµ vËn tèc ban ®Çu (km/h); s lµ kho¶ng c¸ch dõng (m). C.1.2 §Ó c«ng nhËn xe, hiÖu qu¶ phanh ph¶i ®­îc ®o khi thö trªn ®­êng trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: C.1.2.1 §iÒu kiÖn khèi l­îng xe cÇn ®­îc qui ®Þnh cho mçi kiÓu thö vµ ph¶i ®­îc nªu râ trong biªn b¶n thö. C.1.2.2 Ph¶i thùc hiÖn thö t¹i vËn tèc vµ theo ph­¬ng ph¸p ®­îc qui ®Þnh cho mçi kiÓu thö: nÕu vËn tèc lín nhÊt cña xe kh«ng tu©n theo vËn tèc quy ®Þnh, ph¶i thùc hiÖn thö trong ®iÒu kiÖn dù phßng thay thÕ ®Æc biÖt. C.1.2.3 Ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qui ®Þnh trong khi kh«ng h·m cøng (c¸c) b¸nh xe, xe kh«ng bÞ lÖch h­íng vµ kh«ng cã bÊt kú rung ®éng kh¸c th­êng nµo; C.1.2.4 Trong qu¸ tr×nh thö, lùc t¸c dông lªn bé phËn ®iÒu khiÓn nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ qui ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt ®­îc ®­a ra cho lo¹i xe ®ang thö. C.1.3 §iÒu kiÖn thö C.1.3.1 Thö hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: C.1.3.1.1 Lóc b¾t ®Çu thö hoÆc lo¹t thö bÊt kú, lèp xe ph¶i nguéi vµ cã ¸p suÊt h¬i ®­îc quy ®Þnh theo t¶i träng thùc tÕ ®Æt lªn b¸nh xe khi xe ®ç; C.1.3.1.2 Xe ®­îc chÊt t¶i, víi träng l­îng ®­îc ph©n bè theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt khi cÇn thö trong ®iÒu kiÖn ®Çy t¶i; 13
 14. TCVN 6824 : 2001 C.1.3.1.3 §èi víi tÊt c¶ c¸c phÐp thö kiÓu-O, c¬ cÊu phanh ph¶i nguéi: c¬ cÊu phanh ®­îc coi lµ nguéi khi nhiÖt ®é ®o ®­îc trªn ®Üa phanh hoÆc nhiÖt ®é bªn ngoµi tang trèng phanh nhá h¬n 100 0C; C.1.3.1.4 Ng­êi l¸i ph¶i ngåi ë vÞ trÝ l¸i b×nh th­êng vµ ph¶i ë nguyªn vÞ trÝ ®ã trong suèt qu¸ tr×nh thö; C.1.3.1.5 Khu vùc thö ph¶i b»ng ph¼ng, kh« vµ cã bÒ mÆt b¸m dÝnh tèt; C.1.3.1.6 Ph¶i thùc hiÖn thö khi kh«ng cã giã ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ thö. C.1.4 Thö kiÓu-O (phanh chÝnh) C.1.4.1 Yªu cÇu chung Giíi h¹n qui ®Þnh cho hiÖu qu¶ phanh chÝnh ph¶i nh­ giíi h¹n ®­îc ®­a ra cho mçi lo¹i xe. C.1.4.2 Thö kiÓu-O víi ®éng c¬ ®­îc ng¾t rêi Ph¶i tiÕn hµnh thö t¹i tèc ®é quy ®Þnh cho lo¹i xe ®ang ®­îc thö, c¸c gi¸ trÞ theo qui ®Þnh nµy cã mét giíi h¹n dung sai nhÊt ®Þnh. §èi víi xe, trong ®ã hai hÖ thèng phanh chÝnh cã thÓ t¸c dông riªng biÖt, c¸c hÖ thèng phanh ph¶i ®­îc thö riªng biÖt. Ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ thÊp nhÊt ®­îc qui ®Þnh cho mçi hÖ thèng phanh ®èi víi mçi lo¹i xe; C.1.4.2.1 §èi víi xe cã hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc tù ®éng nh­ng cã thÓ nh¶ sè b»ng tay, ph¶i tiÕn hµnh thö khi kh«ng gµi sè hoÆc ng¾t ®éng c¬ b»ng c¸ch nh¶ khíp ly hîp hoÆc b»ng c¸ch kh¸c; C.1.4.2.2 §èi víi xe cã hép sè tù ®éng lo¹i kh¸c, ph¶i tiÕn hµnh thö d­íi ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng. C.1.4.3 Thö kiÓu-O cã nèi víi ®éng c¬ cho c¸c xe lo¹i L3, L4 vµ L5. Ph¶i tiÕn hµnh thö trong ®iÒu kiÖn kh«ng t¶i ë c¸c vËn tèc kh¸c nhau, vËn tèc thÊp nhÊt b»ng 30% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ vËn tèc cao nhÊt b»ng 80% vËn tèc lín nhÊt hoÆc 160 km/h theo vËn tèc nµo nhá h¬n. Gi¸ trÞ hiÖu qu¶ thùc tÕ lín nhÊt ®o ®­îc ph¶i ®­îc ghi vµo biªn b¶n thö cïng víi tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña xe. Trong tr­êng hîp hai hÖ thèng phanh chÝnh cã thÓ t¸c dông riªng biÖt, c¶ hai hÖ thèng phanh nµy ph¶i ®­îc thö ®ång thêi víi xe ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i. C.1.4.4 Thö kiÓu-O kh«ng nèi víi ®éng c¬: víi c¬ cÊu phanh ­ít. Ph¶i tiÕn hµnh thö trªn c¸c xe lo¹i L1, L2, L3 vµ L4 (ngo¹i trõ nh­ ®­îc qui ®Þnh trong C.1.5.1 cña phô lôc nµy). Qui tr×nh thö t­¬ng tù nh­ qui tr×nh cho thö kiÓu-O víi ®éng c¬ ng¾t rêi, ngo¹i trõ c¸c qui ®Þnh ®èi víi c¬ cÊu phanh ­ít ®­îc tr×nh bµy trong C.1.5 cña phô lôc nµy. C.1.5 Qui ®Þnh riªng vÒ thö víi c¬ cÊu phanh ­ít 14
 15. TCVN 6824 : 2001 C.1.5.1 C¬ cÊu phanh kÝn: kh«ng cÇn tiÕn hµnh lo¹t thö kiÓu-O trªn nh÷ng xe ®­îc trang bÞ c¬ cÊu phanh tang trèng th«ng th­êng hoÆc c¬ cÊu phanh ®Üa kÝn hoµn toµn, kh«ng bÞ n­íc thÊm vµo trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ch¹y th«ng th­êng. C.1.5.2 Thö víi c¬ cÊu phanh ­ít ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong cïng ®iÒu kiÖn nh­ thö víi c¬ cÊu phanh kh«. Kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh hoÆc söa ®æi hÖ thèng phanh ngoµi viÖc l¾p thiÕt bÞ lµm ­ít c¬ cÊu phanh. C.1.5.3 ThiÕt bÞ thö ph¶i liªn tôc lµm ­ít c¬ cÊu phanh ®èi víi mçi b­íc thö, ch¹y ë møc n­íc tiªu thô thÊp lµ 15 l/h cho mçi c¬ cÊu phanh. Hai c¬ cÊu phanh ®Üa trªn mét b¸nh xe ph¶i ®­îc coi lµ hai c¬ cÊu phanh. C.1.5.4 §èi víi c¬ cÊu phanh hë hoµn toµn hoÆc mét phÇn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo ®Üa phanh ®ang quay theo c¸ch sao cho l­îng n­íc theo qui ®Þnh ®­îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt hoÆc c¸c bÒ mÆt cña ®Üa mµ m¸ phanh hoÆc c¸c m¸ phanh ma s¸t l­ít qua. C.1.5.4.1 §èi víi c¬ cÊu phanh ®Üa hë hoµn toµn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo (c¸c) bÒ mÆt cña ®Üa phanh lÖch tr­íc (c¸c) m¸ phanh ma s¸t mét gãc 450. C.1.5.4.2 §èi víi c¬ cÊu phanh ®Üa hë mét phÇn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo (c¸c) bÒ mÆt cña ®Üa phanh lÖch tr­íc tÊm ch¾n hoÆc mµng ng¨n mét gãc 450. C.1.5.4.3 Dßng n­íc h­íng vµo (c¸c) bÒ mÆt cña (c¸c) ®Üa phanh ph¶i ë d¹ng tia liªn tôc, theo h­íng vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña ®Üa phanh, tõ c¸c vßi phun ®¬n ®­îc ®Þnh vÞ ë gi÷a vÞ trÝ trong cïng vµ ®iÓm ë vÞ trÝ hai phÇn ba kho¶ng c¸ch tõ vÞ trÝ ngoµi cïng cña phÇn ®Üa phanh ®­îc quÐt bëi (c¸c) m¸ phanh ma s¸t (xem h×nh vÏ trong phô lôc C-C1). C.1.5.5 §èi víi c¬ cÊu phanh ®Üa kÝn hoµn toµn, khi kh«ng ¸p dông c¸c qui ®Þnh trong C.1.5.1 ë trªn, dßng n­íc ph¶i ®­îc h­íng vµo c¶ hai phÝa cña tÊm ch¾n hoÆc mµng ng¨n ë vÞ trÝ vµ theo c¸ch nh­ ®­îc tr×nh bµy trong C.1.5.4.1 vµ C.1.5.4.3 cña phô lôc nµy. Khi vßi phun ë vÞ trÝ trïng víi lç th«ng h¬i hoÆc lç kiÓm tra, dßng n­íc ph¶i ®­îc phun lÖch tr­íc c¸c lç nãi trªn 1/4 vßng quay. C.1.5.6 Khi kh«ng thÓ phun n­íc vµo vÞ trÝ ®­îc qui ®Þnh trong C.1.5.3. vµ 1.5.4 do v­íng mét vµi bé phËn cè ®Þnh cña xe, ph¶i phun n­íc vµo ®iÓm ®Çu tiªn v­ît qu¸ 450, nÕu cã thÓ phun gi¸n ®o¹n. C.1.5.7 §èi víi c¬ cÊu phanh tang trèng, khi kh«ng ¸p dông c¸c qui ®Þnh trong C.1.5.1 cña phô lôc nµy, l­îng n­íc theo qui ®Þnh ph¶i ®­îc ph©n phèi ®Òu cho c¶ hai bªn c¬ cÊu phanh (tøc lµ tÊm ®ì tÜnh phÝa sau vµ tang trèng quay) tõ c¸c vßi phun ë vÞ trÝ 2/3 kho¶ng c¸ch tõ chu vi ngoµi cña tang trèng quay ®Õn moay ¬ b¸nh xe. C.1.5.8 Theo c¸c yªu cÇu trong C.1.5.7 vµ yªu cÇu vÒ vÞ trÝ vßi phun kh«ng ®­îc ë trong ph¹m vi 150 xung quanh hoÆc trïng víi lç th«ng h¬i hoÆc lç kiÓm tra trªn tÊm ®ì tÜnh phÝa sau, thiÕt bÞ thö ®èi víi c¬ cÊu phanh tang trèng ph¶i ë vÞ trÝ ®Ó sù phun n­íc Ýt bÞ gi¸n ®o¹n nhÊt. 15
 16. TCVN 6824 : 2001 C.1.5.9 §Ó ®¶m b¶o lµm ­ít (c¸c) c¬ cÊu phanh ®óng ph­¬ng ph¸p, ph¶i ch¹y xe ngay tr­íc khi b¾t ®Çu lo¹t thö: - víi thiÕt bÞ lµm ­ít lµm viÖc liªn tôc nh­ ®­îc qui ®Þnh trong phô lôc nµy; - t¹i vËn tèc thö qui ®Þnh; - kh«ng ho¹t ®éng (c¸c) hÖ thèng phanh ®­îc thö; - trªn mét qu·ng ®­êng kh«ng Ýt h¬n 500 m tr­íc ®iÓm tiÕn hµnh thö. C.1.6 Thö kiÓu-I (thö mßn dÇn) C.1.6.1 Qui ®Þnh riªng C.1.6.1.1 C¬ cÊu phanh chÝnh cña tÊt c¶ c¸c xe lo¹i L3, L4 vµ L5 ph¶i ®­îc thö b»ng lo¹t thö kÕt thóc lÆp l¹i, xe ë ®iÒu kiÖn ®Çy t¶i theo qui ®Þnh ®Æt ra d­íi ®©y (b¶ng C-1, C-2, C-3). §èi víi xe ®­îc trang bÞ hÖ thèng phanh liªn hîp, mét c¸ch ®Çy ®ñ, hÖ thèng phanh chÝnh nµy ph¶i qua thö kiÓu-I. C.1.6.1.2 Thö kiÓu-I ®­îc thùc hiÖn lµm ba phÇn: C.1.6.1.2.1 Thö kiÓu-O theo yªu cÇu cña C.2.1.2 hoÆc C.2.1.2.1 cña phô lôc nµy. C.1.6.1.2.2 Lo¹t thö 10 lÇn kÕt thóc lÆp l¹i theo yªu cÇu cña C.1.6.2. cña phô lôc nµy. C.1.6.1.2.3 Nhanh nhÊt cã thÓ ngay sau khi kÕt thóc b­íc thö ®­îc nªu trong C.1.6.1.2.2, nh­ng trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, chØ ®­îc trong vßng mét phót, thùc hiÖn thö kiÓu-O ®¬n trong cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ ®­îc ¸p dông cho thö ®­îc qui ®Þnh trong C.1.6.1.2.1 (vµ ®Æc biÖt lµ lùc ®iÒu khiÓn kh«ng ®æi nÕu cã thÓ, cã gi¸ trÞ trung b×nh kh«ng lín h¬n lùc trung b×nh thùc tÕ sö dông trong C.1.6.1.2.1). C.1.6.2 §iÒu kiÖn thö C.1.6.2.1 Xe vµ (c¸c) c¬ cÊu phanh ®­îc thö ph¶i ch¾c ch¾n kh«ng bÞ Èm vµ (c¸c) c¬ cÊu phanh ph¶i nguéi; c¬ cÊu phanh ®­îc coi lµ nguéi khi nhiÖt ®é ®o ®­îc trªn ®Üa phanh hoÆc ë ngoµi tang trèng phanh nhá h¬n 1000 C. C.1.6.2.2 VËn tèc thö ban ®Çu ph¶i: C.1.6.2.2.1 §Ó thö (c¸c) c¬ cÊu phanh tr­íc lµ bÊt kú vËn tèc nµo nhá h¬n 70% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ nhá h¬n 100 km/h. C.1.6.2.2.2 §Ó thö (c¸c) phanh sau lµ bÊt kú vËn tèc nµo nhá h¬n 70% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ nhá h¬n 80 km/h. C.1.6.2.2.3 §Ó thö hÖ thèng phanh liªn hîp lµ bÊt kú vËn tèc nµo nhá h¬n 70% vËn tèc lín nhÊt cña xe vµ nhá h¬n 100 km/h. 16
 17. TCVN 6824 : 2001 C.1.6.2.3 Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm b¾t ®Çu cña mét chÆng vµ ®iÓm b¾t ®Çu cña chÆng tiÕp theo ph¶i lµ 1000 m. C.1.6.2.4 Sö dông hép sè vµ/hoÆc ly hîp ph¶i nh­ sau: C.1.6.2.4.1 §èi víi xe cã hép sè ®iÒu khiÓn b»ng tay hoÆc hép sè tù ®éng nh­ng cã thÓ nh¶ sè b»ng tay, sè cao nhÊt thÝch hîp ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc thö ban ®Çu ph¶i ®­îc gµi khi xe ®øng yªn. Khi vËn tèc xe gi¶m xuèng cßn 50% vËn tèc thö ban ®Çu, ®éng c¬ ph¶i ®­îc ng¾t. C.1.6.2.4.2 §èi víi xe cã hép sè tù ®éng hoµn toµn, ph¶i thùc hiÖn thö trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng. §Ó tiÕp cËn, ph¶i sö dông vÞ trÝ sè phï hîp víi vËn tèc thö ban ®Çu. C.1.6.2.5 Sau mçi lÇn kÕt thóc, ph¶i ngay lËp tøc t¨ng tèc xe víi gia tèc lín nhÊt ®Ó ®¹t ®Õn vËn tèc b¾t ®Çu thö vµ duy tr× t¹i vËn tèc nµy ®Õn khi b¾t ®Çu lÇn kÕt thóc tiÕp theo. NÕu ®­îc, xe cã thÓ ®­îc quay vßng trªn ®­êng tr­íc khi t¨ng tèc. C.1.6.2.6 Lùc t¸c dông lªn bé phËn ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó duy tr× ®­îc gi¸ trÞ gia tèc phanh trung b×nh b»ng 3 m/s2 hoÆc gia tèc phanh lín nhÊt cã thÓ ®¹t ®­îc víi c¬ cÊu phanh ®ã, theo gi¸ trÞ nµo nhá h¬n, ë lÇn dõng ®Çu tiªn: lùc nµy ph¶i duy tr× kh«ng ®æi trong toµn bé c¸c lÇn kÕt thóc tiÕp theo nh­ yªu cÇu trong C.1.6.1.2.2. C.1.6.3 HiÖu qu¶ d­ ë cuèi giai ®o¹n thö kiÓu-I, hiÖu qu¶ d­ cña hÖ thèng phanh chÝnh ph¶i ®­îc ®o trong cïng ®iÒu kiÖn nh­ ®èi víi thö kiÓu-O víi ®éng c¬ ®­îc ng¾t rêi (®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cã thÓ kh¸c) (vµ ®Æc biÖt lµ ë lùc ®iÒu khiÓn æn ®Þnh nhÊt cã thÓ, gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng kh«ng ®­îc lín h¬n lùc trung b×nh thùc tÕ ®­îc dïng). HiÖu qu¶ d­ ph¶i kh«ng nhá h¬n 60% trÞ sè gia tèc phanh ®¹t ®­îc trong thö kiÓu-O nÕu tÝnh theo gia tèc phanh, hoÆc lín h¬n trÞ sè kho¶ng c¸ch dõng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: S2 ≤ 1,67 S1 - 0,67 a V trong ®ã S1 lµ kho¶ng c¸ch dõng ®¹t ®­îc trong thö kiÓu-O; S2 lµ kho¶ng c¸ch dõng nh­ ®­îc ghi l¹i trong thö hiÖu qu¶ d­; a = 0,1 V lµ vËn tèc ban ®Çu t¹i lóc b¾t ®Çu phanh nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong C.2.1.1 hoÆc C.2.2.1 cña phô lôc nµy. 17
 18. TCVN 6824 : 2001 C.2 HiÖu qu¶ cña hÖ thèng phanh C.2.1 C¸c qui ®Þnh vÒ thö xe víi c¸c hÖ thèng phanh t¸c dông lªn b¸nh xe hoÆc c¸c b¸nh xe cña duy nhÊt trôc tr­íc hoÆc trôc sau. C.2.1.1 VËn tèc thö: V = 40 km/h (1) ®èi víi xe lo¹i lo¹i L1 vµ L2; V = 60 km/h (1) ®èi víi xe lo¹i L3, L4. C.2.1.2 HiÖu qu¶ phanh víi xe ®Çy t¶i Thö hiÖu qu¶ d­ kiÓu-I (c¸c xe lo¹i L3 vµ L4) nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ do ®ã ph¶i ghi l¹i c¸c møc hiÖu qu¶ d­íi d¹ng kho¶ng c¸ch dõng, gia tèc khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh, còng nh­ lùc ®iÒu khiÓn ®· t¸c dông. 2.1.2.1 Phanh chØ víi c¬ cÊu phanh tr­íc. B¶ng C-1 Kho¶ng c¸ch dõng, S Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ Lo¹i m trung b×nh t­¬ng øng m/s2 L1 S ≤ 0,1V + V2/90 3,4 L2 S ≤ 0,1V + V2/70 2,7 (2) L3 S ≤ 0,1V + V2/115 4,4 (2) L4 S ≤ 0,1V + V2/95 3,6 2.1.2.2 Phanh chØ víi c¬ cÊu phanh sau. B¶ng C-2 Kho¶ng c¸ch dõng, S Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ Lo¹i m trung b×nh t­¬ng øng m/s2 L1 S ≤ 0,1V + V2/70 2,7 L2 S ≤ 0,1V + V2/70 2,7 (2) L3 S ≤ 0,1V + V2/75 2,9 (2) L4 S ≤ 0,1V + V2/95 3,6 18
 19. TCVN 6824 : 2001 C.2.1.3 HiÖu qu¶ phanh víi xe kh«ng t¶i Kh«ng cÇn thö thùc tÕ víi mét m×nh ng­êi l¸i ngåi trªn xe nÕu tÝnh to¸n cho thÊy ph©n bè khèi l­îng trªn c¸c b¸nh xe ®­îc phanh cho phÐp ®¹t ®­îc gi¸ trÞ gia tèc khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh Ýt nhÊt b»ng 2,5 m/s2 hoÆc ®¹t ®­îc kho¶ng c¸ch dõng S ≤ 0,1 V + V2/65 víi mçi hÖ thèng phanh trôc ®¬n. C.2.2 C¸c qui ®Þnh vÒ thö xe, trong ®ã Ýt nhÊt mét trong c¸c hÖ thèng phanh lµ hÖ thèng phanh liªn hîp. Thö hiÖu qu¶ d­ kiÓu-I (c¸c xe lo¹i L3, L4 vµ L5) nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ do ®ã ph¶i ghi l¹i c¸c møc hiÖu qu¶ nhËn ®­îc d­íi d¹ng kho¶ng c¸ch dõng, gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh, còng nh­ lùc ®iÒu khiÓn ®· t¸c dông. C.2.2.1 VËn tèc thö: V = 40 km/h (3) ®èi víi xe lo¹i L1, L2. (3) V = 60km/h ®èi víi xe lo¹i L3, L4, L5. C.2.2.2 Xe ®­îc thö ®Çy t¶i hoÆc kh«ng t¶i. C.2.2.2.1 Phanh xe chØ víi hÖ thèng phanh liªn hîp. B¶ng C-3 Kho¶ng c¸ch dõng, S Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ Lo¹i m trung b×nh t­¬ng øng m/s2 L1, L2 S ≤ 0,1V + V2/115 4,4 L3 S ≤ 0,1V + V2/132 5,1 L4 S ≤ 0,1V + V2/140 5,4 L5 S ≤ 0,1V + V2/130 5,0 C.2.2.2.2 Phanh xe víi hÖ thèng phanh chÝnh thø hai hoÆc hÖ thèng phanh dù phßng (khÈn cÊp), ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe kho¶ng c¸ch dõng ph¶i: S ≤ 0,1V + V2/65 (gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh t­¬ng øng lµ 2,5 m/s2) C.2.3 HiÖu qu¶ phanh cña hÖ thèng phanh dõng (nÕu ®­îc trang bÞ). Ngay c¶ khi ®­îc kÕt hîp víi mét hÖ thèng phanh kh¸c, hÖ thèng phanh dõng ph¶i cã kh¶ n¨ng gi÷ xe ®Çy t¶i trªn dèc lªn hoÆc xuèng 18%. 19
 20. TCVN 6824 : 2001 C.2.4 Lùc t¸c dông: - lªn bé phËn ®iÒu khiÓn phanh chÝnh: + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng tay ≤ 200 N + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n ≤ 350 N (L1, L2, L3, L4) ≤ 500 N (L5) - lªn bé phËn ®iÒu khiÓn phanh dõng (nÕu ®­îc trang bÞ) + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng tay ≤ 400 N + bé phËn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n ≤ 500 N §èi víi cÇn phanh tay, ®iÓm ®Æt cña lùc ®iÒu khiÓn b»ng tay ph¶i ®¶m b¶o c¸ch ®Çu ngoµi cïng cña cÇn phanh 50 mm. C.2.5 C¸c møc hiÖu qu¶ (lín nhÊt vµ nhá nhÊt) cÇn ®¹t ®­îc víi c¬ cÊu phanh ­ít. C.2.5.1 Gia tèc phanh trung b×nh trong kho¶ng 0,5 vµ 1 gi©y sau khi t¸c dông phanh, cÇn ®¹t ®­îc víi (c¸c) c¬ cÊu phanh ­ít ph¶i Ýt nhÊt b»ng 60% gia tèc phanh ®¹t ®­îc víi (c¸c) c¬ cÊu phanh kh« khi t¸c dông cïng mét lùc ®iÒu khiÓn. C.2.5.2 Lùc ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc t¸c dông nhanh nhÊt cã thÓ vµ ph¶i t­¬ng øng víi lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc gia tèc phanh b»ng 2,5 m/s2 víi (c¸c) c¬ cÊu phanh kh«. C.2.5.3 ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh thö kiÓu-O víi (c¸c) c¬ cÊu phanh ­ít, gia tèc phanh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 120% so víi gia tèc phanh ®¹t ®­îc khi thö víi (c¸c) c¬ cÊu phanh kh«. (1) Xe ph¶i ®­îc thö ë vËn tèc b»ng 0,9 V max , trong ®ã vËn tèc lín nhÊt (V max ) nhá h¬n 45 km/h ®èi víi xe lo¹i L1 vµ L2 hoÆc 67 km/h ®èi víi xe lo¹i L3 vµ L4. (2) NÕu kh«ng ®¹t ®­îc c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh cho hÖ thèng phanh ®¬n do ®é b¸m thÊp, ph¶i thay vµo c¸c gi¸ trÞ sau ®Ó thö víi xe ®Çy t¶i, sö dông c¶ hai hÖ thèng phanh cïng mét lóc: lo¹i L2 lµ 4,4 m/s 2 vµ lo¹i l3 lµ 5,8 m/s 2 . (3) Xe ph¶i ®­îc thö ë vËn tèc b»ng 0,9 V max , trong ®ã vËn tèc lín nhÊt (Vmax ) nhá h¬n 45 km/h ®èi víi xe lo¹i L1 vµ L2 hoÆc 67 km/h ®èi víi xe lo¹i L3, L4 vµ L5. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản