Tiêu chuẩn Việt Nam : khí thải

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
231
lượt xem
91
download

Tiêu chuẩn Việt Nam : khí thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô lắp động cơ xăng - phương pháp đo trong thử công nhận kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam : khí thải

 1. !"#$% !"#$%&'$()%*"+,%-./ !0*-%1234%5%6778 9':;)
 2. ./0%120%345 TCVN 6432: 1998 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE R 15-04. TCVN 6432: 1998 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN / TC22. Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. ,"#$%&'$()%W"+,%)./ ,&W)%123456778 67891:%;0%;7?1:%38/1:%@A%B%C7D%;7E0%:FG%?%170HI%J7K;%L=%;M ?%;?%NOJ%3A1:%P9%QR1:%B%67891:%J7KJ%3>%;L>1:%;7S%P?1:%17T1%U0V5W !"#$%&'()*+',%-%.#,'*/,%0"++/1#21,%'3)11'$%45"3%#/1"3"6)+',%'7/)00'$%8)1(%9#,"+)2'%'29)2'%- :'#,/5'3'21%3'1("$%)2%1;0'%#005"&#+%1'1, +W%67XI%Y0%KJ%Z[1: +W+W%Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu ®èi víi c¸c « t« l¾p ®éng c¬ x¨ng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng c¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm. +W)W%Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho c¸c « t« chë ng­êi cã sè chç ngåi kh«ng lín h¬n 9 vµ c¸c « t« t¶i cã khèi l­îng toµn bé kh«ng lín h¬n 3500 kg. +W(W Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho « t« cã ®éng c¬ hai kú, m« t« vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cã khèi l­îng b¶n th©n nhá h¬n 400 kg. )W%!0\5%P75]1%;LDP7%Z^1 ECE R 15 - 04 C¸c quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn c¸c ph­¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc hoÆc ®éng c¬ nÐn ch¸y liªn quan ®Õn khÝ th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬ - Ph­¬ng ph¸p ®o c«ng suÊt ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc - Ph­¬ng ph¸p ®o tiªu hao nhiªn liÖu cña ph­¬ng tiÖn. TCVN 6431:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« vµ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Yªu cÇu ph¸t th¶i trong thö c«ng nhËn kiÓu. Tiªu chuÈn 6208: 1996 (ISO 3930: 1976) ThiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ «xit cacbon - §Æc tÝnh kü thuËt. (W%!75T;%1:_%Y`%3a17%1:7b= (W+W%C0V5* C¸c « t« cïng mét nh·n hiÖu - nhµ s¶n xuÊt, cïng kiÓu ®éng c¬ vµ hép sè, ®­îc l¾p trªn cïng mét khung l¾p r¸p chÝnh. (W)W%!7S%P?1:%17T1%U0V5* PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn trªn « t« mÉu ®Çu tiªn ®Ó kiÓm tra xem sù ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm cã phï hîp víi giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu hay kh«ng . 3
 4. !"#$%&'()*%+,,- (W(W%!7S%P?1:%17T1%U0V5%ZX1:%+ (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 1): KiÓm tra sù ph¸t th¶i trung b×nh c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm sau khi khëi ®éng ®éng c¬ ë tr¹ng th¸i nguéi. (W'W%!7S%P?1:%17T1%U0V5%ZX1:%) (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 2): KiÓm tra sù ph¸t th¶i khÝ cacbon monoxit ë tèc ®é kh«ng t¶i. (WcW%!7S%P?1:%17T1%U0V5%ZX1:%( (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 3): KiÓm tra sù ph¸t th¶i cña c¸c chÊt khÝ tõ hép cacte. 'W%d^5%;7S 'W+W%Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp mét « t« ®Ó lµm xe mÉu phôc vô cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu theo quy ®Þnh cña 3.1. cW%!7S%1:70
 5. !"#$%&'()*%+,,- ThiÕt bÞ ph©n tÝch ion ho¸ ngän löa ®Ó x¸c ®Þnh hydrocacbon. ThiÕt bÞ dß quang ho¸ häc ®Ó x¸c ®Þnh nit¬ «xit. Bé c¶m biÕn nhiÖt ®é ®Ó cã thÓ ®o ®­îc trong kho¶ng 1,5oC. Bé c¶m biÕn ¸p suÊt ®Ó cã thÓ ®o ®­îc trong kho¶ng 0,1 kPa. Bé c¶m biÕn ®é Èm tuyÖt ®èi ®Ó cã thÓ ®o ®­îc trong kho¶ng ±5%. cW(W( Dông cô lÊy mÉu cã thÓ tÝch kh«ng ®æi cã thÓ ®o l­îng khÝ ®­îc thu gom víi sai sè kh«ng lín h¬n ± 2%. cW(W'. Dông cô lÊy mÉu ph¶i phï hîp víi TCVN 6208: 1996 (ISO 3930: 1976). cW'W%"75]1%@a%%I^5%;7S cW'W+. ¤ t« mÉu ph¶i ch¹y Ýt nhÊt lµ 3000 km tr­íc khi thö, trõ tr­êng hîp nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu tiÕn hµnh phÐp thö trªn mét « t« mÉu ®· ch¹y Ýt h¬n 3000 km. cW'W). HÖ thèng x¶ kh«ng cã bÊt kú sù rß rØ nµo lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc thu gom khÝ x¶. cW'W(. Ph¶i kiÓm tra ®é kÝn khÝt cña hÖ thèng n¹p ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc pha trén hçn hîp ch¸y do kh«ng bÞ ¶nh h­ëng kh«ng khÝ lät vµo. cW'W'. ViÖc ®iÒu chØnh ®éng c¬ ph¶i theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. cWcW%"75]1%@a%;7S cWcW+. ¤ t« mÉu ph¶i ®­îc ch¹y kh«ng t¶i tíi khi nhiÖt ®é ®éng c¬ ®¹t tíi nhiÖt ®é lµm viÖc b×nh th­êng. T¾t ®éng c¬ vµ gi÷ trong phßng thö Ýt nhÊt lµ 6 giê nh­ng kh«ng lín h¬n 30 giê tíi khi nhiÖt ®é cña dÇu b«i tr¬n vµ chÊt lµm m¸t ®¹t tíi nhiÖt ®é m«i tr­êng víi sai sè kh«ng lín h¬n ±2%. cWcW). Lèp xe ph¶i ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp b¨ng thö cã hai tang quay th× ¸p suÊt ph¶i ®­îc t¨ng lªn kh«ng lín h¬n 50% ¸p suÊt quy ®Þnh. !p suÊt thùc tÕ ph¶i ®­îc ghi l¹i. cW&W%%!0h1%7`17%;7S%P?1:%17T1%U0V5 cW&W+. Quy ®Þnh chung cW&W+W+. Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp mét b¶n t­êng tr×nh chi tiÕt vÒ « t« ®­îc sö dông ®Ó thö c«ng nhËn kiÓu theo quy ®Þnh trong phô lôc A. cW&W+W) C¸c phÐp thö cña c¶ 3 d¹ng thö c«ng nhËn kiÓu 1, 2 vµ 3 ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tiÕp theo nhau kh«ng bÞ gi¸n ®äan. cW&W). !7S%ZX1:%+ 5
 6. !"#$%&'()*%+,,- cW&W)W+. Ph­¬ng ph¸p ph¶i phï hîp víi phÐp thö d¹ng 1 cña ECE R 15-04. Sau khi « t« mÉu ®­îc ch¹y kh«ng t¶i 40 gi©y, 4 chu kú thö hoµn chØnh nh­ ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh 1 vµ ®­îc miªu t¶ chi tiÕt trong b¶ng 1 ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn tôc kh«ng gi¸n ®o¹n. Chu kú thö ®Çu tiªn ph¶i b¾t ®Çu ë cuèi giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i 40 gi©y ®· nãi trªn. MÉu khÝ ph¶i ®­îc thu gom b»ng thiÕt bÞ lÊy mÉu thÓ tÝch kh«ng ®æi nh­ trong h×nh 2 tõ chu kú thö thø nhÊt ®Õn chu kú thö cuèi cïng vµ ®­îc ®­a vµo m¸y ph©n tÝch, m¸y nµy ph¶i hoµn thµnh viÖc x¸c ®Þnh hµm l­îng khÝ th¶i trong vßng 20 phót tõ khi kÕt thóc chu kú thö cuèi cïng. cW&W)W). Hoµn thµnh phÐp thö ®­îc nªu trong 5.6.2.1 ba lÇn vµ tÝnh l­îng ph¸t th¶i trung b×nh cña cacbon monoxit, l­îng ph¸t th¶i hçn hîp trung b×nh cña hydrocacbon vµ c¸c nit¬ oxit. Sè l­îng phÐp thö sÏ ®­îc gi¶m trong c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc x¸c ®Þnh sau ®©y. 5.6.2.2.1. NÕu trong lÇn thö thø nhÊt A1 ≤ 0,7 LA vµ B1 ≤ LB th× phÐp thö chØ cÇn ph¶i thùc hiÖn 1 lÇn vµ yªu cÇu vÒ khÝ th¶i trong TCVN 6431: 1998 ®­îc coi lµ tho¶ m·n. 5.6.2.2.2. NÕu trong lÇn thö thø nhÊt A1 ≤ 0,85 LA vµ B1 ≤ 0,85 LB vµ ®ång thêi A1 > 0,7LA hoÆc B1>0,7 LB th× ph¶i thùc hiÖn lÇn thø 2 vµ nÕu: A1 + A2 < 1,70 LA, B1 + B2
 7. !"#$%&'()*%+,,- LB giíi h¹n cña ph¸t th¶i hçn hîp cña hydrocacbon vµ c¸c nit¬ oxit trong b¶ng 1 cña TCVN 6431: 1998. cW&W(. Thö d¹ng 2 PhÐp thö ph¶i phï hîp víi phÐp thö d¹ng 2 cña ECE R 15-04 vµ ph¶i ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi kÕt thóc chu kú thö thø 4 cña phÐp thö d¹ng 1. MÉu khÝ th¶i ph¶i ®­îc lÊy b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn cña ®Çu lÊy mÉu ®­îc nèi víi thiÕt bÞ ph©n tÝch b»ng c¸ch lång vµo ®u«i èng x¶. KÕt qu¶ chØ thÞ cña nång ®é cña cacbonmonoxit vµ c¸cbondioxit ph¶i ®­îc ghi l¹i. Trong tr­êng hîp mµ tæng cña kÕt qu¶ chØ thÞ cña nång ®é cacbonmonoxit vµ c¸cbondioxit nhá h¬n 5% th× nång ®é cña cacbonmonoxit ph¶i ®­îc hiÖu chØnh b»ng c«ng thøc sau: 15 Nång ®é cña cacbonmonoxit =
 8. 8 ij17%+%B%"75%Uk%N`I%Y0
 9. !"#$%&'()*%+,,- ij17%)%B%#D%Z[%Yg%7
 10. !"#$%&'()*%+,,- rE1:%+%B%"75%;Lj17%;7S !7v !7/0%:0=1%stu !7/0%:0=1 |l%38}P ;w x0=%;lP #T1%;lP !7=>%;KP 67= dz0%;7=> dz0%J7= ;DP7%N5{ Z~1:%U70 ;7=> sIyt)u sUIy7u ;KP stu t=1:%tl ;KP 1 Ch¹y kh«ng t¶i 1 11 11 11 6sPM, 5sK1 2 T¨ng tèc 2 1,04 0 ®Õn 15 4 4 15 1 3 VËn tèc æn ®Þnh 3 15 8 8 23 1 4 Gi¶m tèc -0,69 15 ®Õn 10 2 2 25 1 5 Gi¶m tèc, Ng¾t ly hîp 4 -0,92 10 ®Õn 0 3 3 28 K1 6 Ch¹y kh«ng t¶i 5 21 21 49 16sPM, 5sK1 7 T¨ng tèc 6 0,83 0 ®Õn 15 5 54 1 8 Sang sè 6 2 12 56 9 T¨ng tèc 6 0,94 15 ®Õn 32 5 61 2 10 VËn tèc æn ®Þnh 7 32 24 24 85 2 11 Gi¶m tèc 8 -0,75 32 ®Õn 10 8 93 2 12 Gi¶m tèc 11 K2 Ng¾t ly hîp 8 -0,92 10 ®Õn 0 3 96 16sPM 13 Ch¹y kh«ng t¶i 9 21 21 117 5sK1 14 T¨ng tèc 10 0,83 0 ®Õn 15 5 122 1 15 Sang sè 10 2 124 16 T¨ng tèc 10 0,62 15 ®Õn 35 9 26 133 2 17 Sang sè 10 2 135 18 T¨ng tèc 0,52 35 ®Õn 50 8 143 3 19 VËn tèc æn ®Þnh 11 50 12 12 155 3 20 Gi¶m tèc 12 -0,52 50 ®Õn 35 8 8 163 3 21 VËn tèc æn ®Þnh 13 35 13 13 176 3 22 Sang sè 14 2 178 23 Gi¶m tèc 14 -0,86 32 ®Õn 10 7 12 185 2 24 Gi¶m tèc 14 Ng¾t ly hîp -0,92 10 ®Õn 0 3 188 K2 25 Ch¹y kh«ng t¶i 15 7 7 195 7sPM 10
 11. !"#$%&'()*%+,,- %"7•%;7DP7 1. PM lµ c¸c sè ë vÞ trÝ trung gian (sè "mo"); ly hîp ®ãng. K1, K2: ly hîp ng¾t, cµi sè 1 hoÆc 2 liªn tiÕp. 2. C¸c « t« ®­îc trang bÞ hép sè tù ®éng ®­îc thö víi sè cao nhÊt ®­îc cµi. Bé t¨ng tèc ph¶i ®­îc sö dông sao cho ®¹t ®­îc gia tèc æn ®Þnh nhÊt, c¸c sè kh¸c nhau cã thÓ ®­îc cµi theo quy ®Þnh. Khi kh«ng thÓ ®¹t ®­îc tèc ®é danh nghÜa trong thêi gian x¸c ®Þnh, sù sang sè ph¶i ®­îc thùc hiÖn gièng nh­ c¸c hép sè ®iªu khiÓn b»ng tay. 11
 12. !"#$%&'()*%+,,- 67[%N[P%€ (qui ®Þnh) "KP%3•P%;D17%U{%;75T;%P‚=%3A1:%P9 Y`%;7?1:%tl%J7[P%Y[%P7>%;7wP%701:%PKP%I[P U7KP M« t¶ vµ s¬ ®å.......................................................................................................................................... (W%$XJ%U7?1:%U7D%Y`%P51:%PoJ%170\1%N0
 13. !"#$%&'()*%+,,- 3.1. M« t¶ vµ s¬ ®å cña c¸c chi tiÕt l¾p r¸p kÌm theo (®Öm gi¶m chÊn, m¸y sÊy, c¸c ®­êng n¹p kh«ng khÝ kÌm theo) ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. 3.2. Cung cÊp nhiªn liÖu 3.2.1. Bé chÕ hoµ khÝ (2) .............................................................Sè l­îng ................................................. 3.2.1.1. Nh·n hiÖu.................................................................................................................................... 3.2.1.2. KiÓu............................................................................................................................................. 3.2.1.3. C¸c chi tiÕt ®iÒu chØnh (1) 3.2.1.3.1. Jicl¬ §Æc tÝnh cung cÊp nhiªn liÖu ®­îc 3.2.1.3.2. "ng Venturi lËp ra theo l­u l­îng kh«ng khÝ, vµ 3.2.1.3.3. Møc buång phao HoÆc nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn ph¶i cã ®Ó 3.2.1.3.4. Khèi l­îng phao ®¶m b¶o theo ®­îc s¸t ®Æc tÝnh 3.2.1.3.5. Van kim nµy (1)(2). 3.2.1.4. Van giã ®iÒu khiÓn b»ng tay / tù ®éng (2) ......................... Khe hë khi ®ãng kÝn van (1)................... 3.2.1.5. B¬m nhiªn liÖu !p suÊt(1) ........................................................................ HoÆc biÓu ®å ®Æc tr­ng (1) ................... 'W%!7?1:%tl%30g5%P7ƒ17%;7/0%:0=1%321:%y%I„%Y=1%7>•P%tl%N0
 14. !"#$%&'()*%+,,- …W%!7?1:%;01%@q%t51:%Yg%PKP%30g5%U0
Đồng bộ tài khoản