Tiêu chuẩn Việt Nam : Phanh ô tô và moóc

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
111
lượt xem
43
download

Tiêu chuẩn Việt Nam : Phanh ô tô và moóc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương tiện giao thông đường bộ -Phanh ô tô và moóc - Từ vựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Việt Nam : Phanh ô tô và moóc

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6821 : 2001 ISO 611 : 1994 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - phanh «t« vµ moãc - tõ vùng Road vehicles - Braking of automotive vehicles and their trailers – Vocabulary Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6821 : 2001 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 611 : 1994 (E/F/R). TCVN 6821 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6821 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Phanh «t« vµ moãc - Tõ vùng Road vehicles - Braking of automotive vehicles and their trailers - Vocabulary 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®Þnh nghÜa nh÷ng thuËt ng÷ c¬ b¶n vÒ phanh vµ thiÕt bÞ phanh. Nh÷ng thuËt ng÷ nµy chØ râ c¸c hÖ thèng hoÆc bé phËn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña phanh hoÆc nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng cho toµn bé hoÆc mét phÇn sù ho¹t ®éng ®ã. Nh÷ng thuËt ng÷ ®­îc ®Þnh nghÜa trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho «t«, xe ®­îc kÐo vµ ®oµn xe nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211 : 1999 (ISO 3833). 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211 : 1999 (ISO 3833 : 1977) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa (Road vehicles – Types – Terms and definitions). 3 ThiÕt bÞ vµ c¸c hÖ thèng phanh 3.1 ThiÕt bÞ phanh (braking equipment): TÊt c¶ c¸c hÖ thèng phanh ®­îc l¾p trªn xe ®Ó gi¶m vËn tèc hoÆc dõng xe l¹i hoÆc gi÷ xe ®øng yªn. 3.2 HÖ thèng phanh chÝnh (service braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn mµ t¸c ®éng cña chóng cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc, cho phÐp ng­êi l¸i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp gi¶m vËn tèc cña xe trong khi l¸i b×nh th­êng hoÆc dõng xe l¹i. 3
 4. TCVN 6821 : 2001 3.3 HÖ thèng phanh dù phßng (secondary braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn mµ t¸c ®éng cña chóng cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc, cho phÐp ng­êi l¸i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp gi¶m vËn tèc cña xe hoÆc dõng xe l¹i trong tr­êng hîp h­ háng hÖ thèng phanh chÝnh. 3.4 HÖ thèng phanh dõng (parking braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn cho phÐp gi÷ xe ®øng yªn b»ng c¬ cÊu c¬ khÝ, ngay c¶ trªn bÒ mÆt nghiªng vµ ®Æc biÖt khi kh«ng cã ng­êi l¸i. 3.5 HÖ thèng phanh chËm dÇn bæ trî (additional retarding braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn cho phÐp ng­êi l¸i, trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, æn ®Þnh hoÆc gi¶m vËn tèc cña xe, ®Æc biÖt trªn dèc dµi. 3.6 HÖ thèng phanh tù ®éng (automatic braking system): TÊt c¶ c¸c bé phËn phanh xe mét c¸ch tù ®éng. VÝ dô: Trong tr­êng hîp cña xe ®­îc kÐo, hÖ thèng phanh tù ®éng ®­îc kÝch ho¹t do sù t¸ch rêi khái xe kÐo mét c¸ch ngÉu nhiªn hay cè ý. 4 C¸c bé phËn cÊu thµnh Mét hÖ thèng phanh bao gåm bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng, bé phËn ®iÒu khiÓn, bé phËn truyÒn ®éng, c¬ cÊu phanh vµ nÕu cÇn mét bé phËn bæ trî ®Æt trªn xe kÐo dïng cho xe ®­îc kÐo. 4.1 Bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng (energy-supplying device): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh cung cÊp, ®iÒu tiÕt vµ nÕu cÇn chuyÓn hãa n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó phanh. Bé phËn nµy kÕt thóc ë n¬i bé phËn truyÒn ®éng b¾t ®Çu, nghÜa lµ ë n¬i c¸c dßng kh¸c nhau cña c¸c hÖ thèng phanh (xem 5.2), gåm c¶ dßng cña c¸c phô kiÖn nÕu ®­îc l¾p, ®­îc ng¨n c¸ch víi bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng hoÆc ng¨n c¸ch víi nhau. Chó thÝch 1 - §iÒu nµy còng ¸p dông cho xe ®­îc kÐo. 4.2 Nguån n¨ng l­îng (energy source): PhÇn cña bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng, t¹o ra n¨ng l­îng. Chó thÝch 2 - Nguån n¨ng l­îng cã thÓ ®­îc ®Æt c¸ch rêi khái xe (vÝ dô ®èi víi hÖ thèng phanh khÝ nÐn dïng cho moãc) vµ còng cã thÓ lµ søc m¹nh c¬ b¾p cña con ng­êi. 4.3 Bé phËn ®iÒu khiÓn (control device): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh, khëi nguån cho sù ho¹t ®éng vµ ®iÒu khiÓn t¸c dông cña hÖ thèng phanh nµy. Bé phËn ®iÒu khiÓn b¾t ®Çu: - t¹i vÞ trÝ t¸c dông khi ng­êi l¸i (hoÆc mét ng­êi kh¸c) trùc tiÕp t¸c ®éng; - t¹i vÞ trÝ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc truyÒn vµo hÖ thèng phanh khi ng­êi l¸i gi¸n tiÕp t¸c ®éng hoÆc khi kh«ng cã sù t¸c ®éng cña ng­êi l¸i. 4
 5. TCVN 6821 : 2001 Bé phËn ®iÒu khiÓn kÕt thóc t¹i n¬i ph©n chia n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc t¸c dông hoÆc n¬i ph©n chia mét phÇn n¨ng l­îng ®Ó ®iÒu khiÓn lùc t¸c dông ®ã. Chó thÝch 3 - TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cã thÓ ®­îc truyÒn trong ph¹m vi bé phËn ®iÒu khiÓn vÝ dô b»ng c¬ khÝ, khÝ nÐn, thñy lùc, hoÆc ®iÖn, kÓ c¶ dïng n¨ng l­îng phô hoÆc n¨ng l­îng kh«ng ph¶i n¨ng l­îng c¬ b¾p. Chó thÝch 4 - Bé phËn ®iÒu khiÓn cã thÓ ho¹t ®éng do: - t¸c ®éng trùc tiÕp cña mét ng­êi, b»ng ch©n hoÆc tay; - t¸c ®éng gi¸n tiÕp cña ng­êi l¸i hoÆc kh«ng cÇn t¸c ®éng nµo (chØ trong tr­êng hîp xe ®­îc kÐo); - sù thay ®æi ¸p suÊt trong ®­êng èng nèi hoÆc dßng ®iÖn trong d©y c¸p gi÷a xe kÐo vµ xe ®­îc kÐo t¹i thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña mét trong c¸c hÖ thèng phanh cña xe kÐo, hoÆc trong tr­êng hîp h­ háng. - qu¸n tÝnh hoÆc träng l­îng cña xe hoÆc cña mét bé phËn cÊu thµnh xe (nh­ sù s¸t l¹i hoÆc t¸ch rêi cña xe kÐo vµ xe ®­îc kÐo hoÆc sù h¹ thÊp cña mét bé phËn cÊu thµnh). 4.4 Bé phËn truyÒn ®éng (transmission device): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh, truyÒn n¨ng l­îng ®­îc ph©n chia bëi bé phËn ®iÒu khiÓn. Bé phËn truyÒn ®éng b¾t ®Çu t¹i n¬i kÕt thóc bé phËn ®iÒu khiÓn hoÆc bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng vµ kÕt thóc t¹i n¬i b¾t ®Çu c¬ cÊu phanh. Chó thÝch 5 - Bé phËn truyÒn ®éng cã thÓ lµ, vÝ dô d¹ng c¬ khÝ, thñy lùc, khÝ nÐn (¸p suÊt trªn hoÆc d­íi ¸p suÊt khÝ quyÓn), ®iÖn hoÆc kÕt hîp (nh­ thñy c¬, thñy khÝ). 4.5 C¬ cÊu phanh (brake): Nh÷ng phÇn cña hÖ thèng phanh ë ®ã xuÊt hiÖn c¸c lùc chèng l¹i chuyÓn ®éng hoÆc xu h­íng chuyÓn ®éng cña xe. 4.5.1 C¬ cÊu phanh ma s¸t (friction brake): C¬ cÊu phanh trong ®ã c¸c thµnh phÇn g¾n víi phÇn cè ®Þnh cña xe bÞ t¸c dông tú vµo mét hay nhiÒu thµnh phÇn ®­îc g¾n hoÆc khíp vµo b¸nh xe hoÆc côm b¸nh xe b»ng lùc t¸c dông. Chó thÝch 6 - Lo¹i c¬ cÊu phanh ma s¸t trong ®ã hiÖu qu¶ cña (c¸c) lùc t¸c dông t¨ng lªn do c¸c lùc ma s¸t ®­îc gäi lµ d¹ng tù c­êng ho¸. 4.5.1.1 C¬ cÊu phanh tang trèng (drum brake): C¬ cÊu phanh ma s¸t trong ®ã c¸c lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a c¸c thµnh phÇn ®­îc g¾n vµo phÇn cè ®Þnh cña xe vµ bÒ mÆt bªn ngoµi hoÆc bªn trong cña tang trèng. 4.5.1.2 C¬ cÊu phanh ®Üa (disc brake): C¬ cÊu phanh ma s¸t trong ®ã lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a c¸c thµnh phÇn g¾n víi phÇn cè ®Þnh cè ®Þnh cña xe vµ bÒ mÆt cña mét hay nhiÒu ®Üa phanh. 4.5.2 C¬ cÊu phanh gµi khíp c­ìng bøc (kho¸) [positive engagement brake (lock)]: C¬ cÊu phanh trong ®ã c¸c bé phËn kh«ng quay cña xe c¶n chë chuyÓn ®éng cña c¸c thµnh phÇn ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo b¸nh xe hoÆc côm b¸nh xe b»ng c¸ch gµi khíp c­ìng bøc. 5
 6. TCVN 6821 : 2001 Chó thÝch 7 - C¬ cÊu phanh gµi khíp c­ìng bøc th­êng chØ dïng khi xe ®øng yªn. 4.5.3 Bé h·m chËm dÇn (retarder): C¬ cÊu cã chøc n¨ng gi¶m hoÆc æn ®Þnh tèc ®é cña xe, vÝ dô nh­ trªn dèc dµi, nh­ng kh«ng ®Ó dõng xe l¹i. 4.5.3.1 Bé h·m chËm dÇn b»ng ®éng c¬ ch¸y næ (retarder by combustion engine): Bé h·m chËm dÇn thùc hiÖn t¸c ®éng chËm dÇn lªn xe ®ang chuyÓn ®éng khi ®éng c¬ ch¸y næ ®­îc nèi víi b¸nh xe chñ ®éng. T¸c dông h·m chËm dÇn ®­îc t¹o ra b»ng c¸c c¸ch vÝ dô nh­ gi¶m l­îng nhiªn liÖu cumg cÊp, thu nhá ®­êng kh«ng khÝ cÊp vµo, thu nhá ®­êng tho¸t cña khÝ x¶ hoÆc b»ng c¸ch thay ®æi thêi gian më van (su-p¸p). 4.5.3.2 Bé h·m chËm dÇn b»ng ®éng c¬ ®iÖn (retarder by electric traction motor): Bé h·m chËm dÇn thùc hiÖn t¸c dông chËm dÇn lªn xe ®ang chuyÓn ®éng khi ®éng c¬ ®iÖn ®­îc nèi víi c¸c b¸nh xe chñ ®éng. VÝ dô, t¸c dông h·m chËm dÇn trªn xe ®ang chuyÓn ®éng ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch cho ch¹y ®éng c¬ ®IÖn ë chÕ ®é m¸y ph¸t. 4.5.3.3 Bé h·m chËm dÇn thñy ®éng lùc (hydrodynamic retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc do t¸c ®éng cña chÊt láng lªn c¸c thµnh phÇn ®­îc liªn kÕt víi mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe hoÆc víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe ®· ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe. 4.5.3.4 Bé h·m chËm dÇn khÝ ®éng (aerodynamic retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc b»ng c¸ch t¨ng søc c¶n kh«ng khÝ (ch¼ng h¹n nh­ viÖc sö dông c¸c bÒ mÆt chuyÓn ®éng). 4.5.3.5 Bé h·m chËm dÇn ®iÖn tõ (electromagnetic retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc do t¸c ®éng cña tõ tr­êng lªn ®Üa kim lo¹i ®ang quay ®­îc liªn kÕt víi mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe (dßng ®iÖn xo¸y, hiÖn t­îng trÔ) hoÆc víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe ®· ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe. 4.5.3.6 Bé h·m chËm dÇn ma s¸t (friction retarder): C¬ cÊu trong ®ã t¸c dông h·m chËm dÇn ®¹t ®­îc do ma s¸t kh« hoÆc ­ít gi÷a c¸c thµnh phÇn ®­îc g¾n vµo phÇn cè ®Þnh cña xe vµ c¸c thµnh phÇn ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe hoÆc víi c¸c bé phËn cña hÖ thèng truyÒn lùc cña xe ®· ®­îc liªn kÕt víi c¸c b¸nh xe. 4.6 Bé phËn bæ trî trªn xe kÐo dïng cho xe ®­îc kÐo (supplementary device on towing vehicle for towed vehicle): C¸c phÇn cña hÖ thèng phanh trªn xe kÐo ®­îc dïng ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh trªn xe ®­îc kÐo. Bé phËn bæ trî gåm c¸c thµnh phÇn n»m gi÷a bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng cña xe kÐo vµ ®­êng cung cÊp (bao gåm c¶ ®Çu nèi) vµ gi÷a (c¸c) bé phËn truyÒn ®éng cña xe kÐo vµ ®­êng ®iÒu khiÓn (bao gåm c¶ ®Çu nèi). 6
 7. TCVN 6821 : 2001 5 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo ®Æc tÝnh cña c¸c bé phËn cÊu thµnh 5.1 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng (theo nghÜa cña 4.1) 5.1.1 HÖ thèng phanh n¨ng l­îng c¬ b¾p (muscular energy braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ®­îc cung cÊp chØ do søc lùc tù nhiªn cña ng­êi l¸i. 5.1.2 HÖ thèng phanh cã trî lùc (energy / power-assisted): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ®­îc cung cÊp bëi søc lùc tù nhiªn cña ng­êi l¸i vµ mét hoÆc nhiÒu bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng. VÝ dô: - HÖ thèng phanh trî lùc ch©n kh«ng (víi bÇu ch©n kh«ng). - HÖ thèng phanh trî lùc khÝ nÐn (víi bÇu kh«ng khÝ). - HÖ thèng phanh trî lùc thñy lùc (víi bÇu thñy lùc). 5.1.3 HÖ thèng phanh kh«ng cã n¨ng l­îng c¬ b¾p / trî lùc hoµn toµn (non-muscular energy / full-power braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ®­îc cung cÊp bëi mét hoÆc nhiÒu bé phËn cung cÊp n¨ng l­îng ngo¹i trõ søc lùc tù nhiªn cña ng­êi l¸i. VÝ dô: - HÖ thèng phanh h¬i hoµn toµn - HÖ thèng phanh thñy lùc hoµn toµn - HÖ thèng phanh thñy lùc ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn Chó thÝch 8 - Tuy nhiªn, lo¹i trõ trong ®Þnh nghÜa trªn hÖ thèng phanh trong ®ã ng­êi l¸i cã thÓ t¨ng lùc phanh b»ng t¸c ®éng c¬ b¾p lªn hÖ thèng nµy trong tr­êng hîp mÊt n¨ng l­îng hoµn toµn. 5.1.4 HÖ thèng phanh qu¸n tÝnh (inertia braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra lùc phanh ph¸t sinh tõ viÖc moãc dÞch chuyÓn s¸t l¹i xe kÐo. 5.1.5 HÖ thèng phanh träng lùc (gravity braking system): hÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn ®Ó phanh ®­îc cung cÊp bëi sù h¹ thÊp mét bé phËn cÊu thµnh cña moãc do träng lùc. 5.1.6 HÖ thèng phanh lß xo (spring braking system): HÖ thèng phanh trong ®ã n¨ng l­îng cÇn ®Ó phanh ®­îc cung cÊp bëi mét hay nhiÒu lß xo cã t¸c dông nh­ mét vËt tÝch n¨ng. 5.2 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo c¸ch bè trÝ bé phËn truyÒn ®éng 5.2.1 HÖ thèng phanh dßng ®¬n (single-circuit braking system): HÖ thèng phanh cã bé phËn truyÒn ®éng gåm mét dßng ®¬n. Chó thÝch 9 - Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong bé phËn truyÒn ®éng, bé phËn nµy kh«ng thÓ truyÒn ®­îc n¨ng l­îng dïng ®Ó t¹o ra lùc t¸c dông. 7
 8. TCVN 6821 : 2001 5.2.2 HÖ thèng phanh dßng kÐp (dual-circuit braking system): HÖ thèng phanh cã bé phËn truyÒn ®éng gåm hai dßng. Chó thÝch 10 - Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong bé phËn truyÒn ®éng, bé phËn nµy vÉn cã thÓ truyÒn toµn bé hoÆc mét phÇn n¨ng l­îng dïng ®Ó t¹o ra lùc phanh. 5.2.3 HÖ thèng phanh nhiÒu dßng (multi-circuit braking system): HÖ thèng phanh cã bé phËn truyÒn ®éng gåm mét vµi dßng. Chó thÝch 11 - Trong tr­êng hîp cã h­ háng trong bé phËn truyÒn ®éng, bé phËn nµy vÉn cã thÓ truyÒn toµn bé hoÆc mét phÇn n¨ng l­îng dïng ®Ó t¹o ra lùc phanh. 5.3 §Þnh nghÜa hÖ thèng phanh theo ®oµn xe 5.3.1 HÖ thèng phanh ®­êng ®¬n (single-line braking system): Tæ hîp trong ®ã hÖ thèng phanh cña c¸c xe riªng biÖt t¸c dông theo c¸ch mét ®­êng ®¬n ®­îc dïng cho c¶ viÖc cung cÊp n¨ng l­îng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh cña xe ®­îc kÐo. 5.3.2 HÖ thèng phanh hai hoÆc nhiÒu ®­êng (two-line or multi-line braking system): Tæ hîp trong ®ã hÖ thèng phanh cña c¸c xe riªng biÖt t¸c dông theo c¸ch hai hay nhiÒu ®­êng ®­îc dïng mét c¸ch riªng biÖt vµ ®ång thêi ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng phanh cña xe ®­îc kÐo. 5.3.3 HÖ thèng phanh liªn hîp (continuous braking system): Sù kÕt hîp c¸c hÖ thèng phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe vµ cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau: a) tõ ghÕ l¸i vµ b»ng t¸c ®éng ®¬n, ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu chØnh bé phËn ®iÒu khiÓn t¸c ®éng trùc tiÕp trªn xe kÐo vµ ®iÒu khiÓn phanh t¸c ®éng gi¸n tiÕp trªn xe ®­îc kÐo; b) n¨ng l­îng dïng ®Ó phanh mçi xe trong ®oµn xe ®­îc cung cÊp bëi cïng nguån n¨ng l­îng (cã thÓ lµ søc lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i); c) phanh cña mçi xe trong ®oµn xe lµ cïng pha hoÆc hîp pha. 5.3.4 HÖ thèng phanh b¸n liªn hîp (semi-continuous braking system): Sù kÕt hîp c¸c hÖ thèng phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe vµ cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau: a) tõ ghÕ l¸i vµ b»ng t¸c ®éng ®¬n, ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu chØnh bé phËn ®iÒu khiÓn t¸c ®éng trùc tiÕp trªn xe kÐo vµ bé phËn ®iÒu khiÓn t¸c ®éng gi¸n tiÕp trªn xe ®­îc kÐo; b) n¨ng l­îng dïng ®Ó phanh mçi xe trong ®oµn xe ®­îc cung cÊp bëi Ýt nhÊt hai nguån n¨ng l­îng (mét trong chóng cã thÓ lµ søc lùc c¬ b¾p cña ng­êi l¸i); c) phanh cña mçi xe trong ®oµn xe lµ ®ång pha hoÆc hîp pha. 8
 9. TCVN 6821 : 2001 5.3.5 HÖ thèng phanh kh«ng liªn hîp (non-continuous braking system): Sù kÕt hîp c¸c hÖ thèng phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe kh«ng ph¶I lµ liªn hîp hoÆc b¸n liªn hîp. 6 C¸c ®Þnh nghÜa bæ sung 6.1 C¸p; d©y (cable; wire): VËt dÉn ®Ó truyÒn dÉn n¨ng l­îng ®iÖn. 6.2 §­êng truyÒn dÉn n¨ng l­îng 6.2.1 èng (pipe): §­êng mÒm hoÆc cøng dïng ®Ó truyÒn dÉn n¨ng l­îng khÝ nÐn hoÆc thñy lùc. 6.2.1.1 èng cøng (rigid pipe): §­êng cã h×nh d¹ng cè ®Þnh nèi hai phÇn cè ®Þnh t­¬ng ®èi víi nhau. Chó thÝch 12 - §­êng nèi kh«ng bÞ biÕn d¹ng ®­îc coi lµ cè ®Þnh. 6.2.1.2 èng nöa cøng (semi-rigid pipe): §­êng cã h×nh d¹ng kh«ng cè ®Þnh nèi hai phÇn cè ®Þnh t­¬ng ®èi víi nhau. 6.2.1.3 èng mÒm (flexible pipe): §­êng cã h×nh d¹ng kh«ng cè ®Þnh nèi hai phÇn chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi víi nhau. Chó thÝch 13 - èng cuén lµ d¹ng ®Æc biÖt cña èng mÒm. 6.2.2 C¸c ®­êng cña thiÕt bÞ phanh theo chøc n¨ng 6.2.2.1 §­êng cÊp (feed line): §­êng nèi gi÷a nguån n¨ng l­îng hay b×nh tÝch n¨ng víi bé phËn ®iÒu khiÓn dßng n¨ng l­îng (vÝ dô, bé phËn nµy cã thÓ lµ van phanh). Chó thÝch 14 - §Þnh nghÜa nµy kh«ng ¸p dông cho ®­êng nèi hai xe trong ®oµn xe. 6.2.2.2 §­êng kÝch ho¹t (actuating line): §­êng nèi bé phËn ®iÒu khiÓn dßng n¨ng l­îng (vÝ dô: van phanh) víi bé phËn chuyÓn ®æi n¨ng l­îng cña t¸c nh©n sang c¬ n¨ng (ch¼ng h¹n nh­: xi lanh phanh). 6.2.2.3 §­êng dÉn (pilot line): §­êng nèi mét bé phËn ®iÒu khiÓn (vÝ dô: van phanh) víi mét bé phËn ®iÒu khiÓn kh¸c (vÝ dô: van ng¾t), dßng n¨ng l­îng chØ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn bé phËn ®iÒu khiÓn thø hai. Chó thÝch 15 - §Þnh nghÜa nµy kh«ng ¸p dông cho ®­êng nèi hai xe trong ®oµn xe. 6.2.3 §­êng liªn kÕt thiÕt bÞ phanh cña c¸c xe trong ®oµn xe 6.2.3.1 §­êng cung cÊp (supply line): §­êng cÊp ®Æc biÖt truyÒn n¨ng l­îng tõ xe kÐo sang b×nh tÝch n¨ng cña xe ®­îc kÐo. 9
 10. TCVN 6821 : 2001 6.2.3.2 §­êng ®iÒu khiÓn (control line): §­êng dÉn ®Æc biÖt, nhê ®ã n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu khiÓn ®­îc chuyÓn tõ xe kÐo sang xe ®­îc kÐo. 6.2.3.3 §­êng cung cÊp vµ ®iÒu khiÓn chung (common supply and control line): §­êng dïng lµm ®­êng cung cÊp còng nh­ ®­êng ®iÒu khiÓn. Chó thÝch 16 - §Þnh nghÜa nµy ¸p dông cho hÖ thèng phanh ®­êng ®¬n. 6.2.3.4 §­êng dù phßng (secondary line): §­êng kÝch ho¹t ®Æc biÖt truyÒn n¨ng l­îng cÇn thiÕt cho phanh dù phßng cña xe ®­îc kÐo tõ xe kÐo sang xe ®­îc kÐo 6.3 Phanh ®iÒu chØnh ®­îc (modulatable braking): Lo¹i phanh, trong giíi h¹n lµm viÖc b×nh th­êng cña bé phËn ®iÒu khiÓn, cho phÐp ng­êi l¸i ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo t¨ng hoÆc gi¶m lùc phanh tíi møc tho¶ ®¸ng b»ng t¸c ®éng cña bé phËn ®iÒu khiÓn. Khi t¨ng lùc phanh t¨ng b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn, mét t¸c ®éng ng­îc l¹i sÏ lµm gi¶m lùc phanh ®ã (chøc n¨ng bæ trî ®¬n). 6.4 ¸p lùc 6.4.1 ¸p lùc t¸c dông ban ®Çu cña m¸ phanh (threshold pressure for application of brake linings): ¸p lùc cÇn thiÕt ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c ®Ó t¹o ra m« men phanh ë c¬ cÊu phanh (xem h×nh 1). 6.4.2 ¸p lùc c¶nh b¸o (warning pressure): ¸p lùc, d­íi gi¸ trÞ ®ã, bé phËn c¶nh b¸o ho¹t ®éng. 6.4.3 ¸p lùc an toµn (protection pressure): ¸p lùc ®­îc æn ®Þnh trong mét phÇn cña hÖ thèng phanh sau khi mét bé phËn kh¸c hoÆc c¸c phô kiÖn cña thiÕt bÞ phanh bÞ trôc trÆc. 6.4.4 ¸p lùc nh¶ m¸ phanh (release pressure of brake linings): ¸p lùc cÇn thiÕt ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c lµm gi¶m m« men phanh (xem h×nh 1). 6.4.5 ¸p lùc phanh tiÖm cËn (asymptotic pressure of braking): ¸p lùc phanh æn ®Þnh sau khi bé phËn ®iÒu khiÓn ®· t¸c dông hoµn toµn: trong thùc tÕ, ¸p lùc tiÖm cËn ®¹t ®­îc mét khi ¸p lùc nµy ®­îc duy tr× kh«ng ®æi trong 5 gi©y. 6.4.6 ¸p lùc gi÷ phanh (hold-off pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc cÇn thiÕt ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c ®Ó t¹o ra m« men phanh ë c¬ cÊu phanh (xem h×nh 2). 6.4.7 ¸p lùc b¾t ®Çu nh¶ phanh (commencement of release pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc ban ®Çu cña chÊt láng c«ng t¸c cÇn thiÕt lµm gi¶m m« men phanh (xem h×nh 2). 10
 11. TCVN 6821 : 2001 6.4.8 ¸p lùc nh¶ phanh hoµn toµn (full brake release pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc cña chÊt láng c«ng t¸c trong buång nÐn lß xo t¹i ®ã m« men phanh tiÕn tíi gi¸ trÞ 0 (xem h×nh 2). 6.4.9 ¸p lùc nÐn lß xo hoµn toµn (full spring compression pressure) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): ¸p lùc cÇn thiÕt cña chÊt láng c«ng t¸c trong buång nÐn lß xo ®Ó ®Èy lß xo (Ðp) ®Õn vÞ trÝ tËn cïng cña nã (H×nh 2). ¸p lùc nh¶ m¸ phanh (6.4.4) M« men phanh 0 ¸p lùc ¸p lùc t¸c dông ban ®Çu cña m¸ phanh (6.4.1) H×nh - 1 ¸p lùc b¾t ®Çu nh¶ phanh (6.4.7) M« men phanh ¸p lùc nh¶ phanh hoµn toµn (6.4.8) ¸p lùc nÐn lß xo hoµn toµn (6.4.9) 0 ¸p lùc ¸p lùc gÜ÷ phanh (6.4.6) H×nh - 2 6.5 Bé phËn c¶nh b¸o (warning device): Bé phËn b»ng ©m thanh hoÆc h×nh ¶nh b¸o cho ng­êi l¸i biÕt (c¸c) hÖ thèng phanh ®· hÕt kú ho¹t ®éng hay cÇn b¶o d­ìng. 11
 12. TCVN 6821 : 2001 6.6 C¬ cÊu t¸c dông (application mechanism): TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn c¬ khÝ cña bé phËn truyÒn ®éng nèi bé phËn t¸c ®éng (nh­ xi lanh...) víi c¬ cÊu phanh. 6.7 Bé phËn bï mßn; bé ®iÒu chØnh c¬ cÊu phanh (wear compensasion device; brake adjuster): Bé phËn mét c¸ch tù ®éng hay b»ng c¸ch kh¸c bï lÊp sù mßn cña m¸ phanh ®èi víi c¬ cÊu phanh ma s¸t (c¬ cÊu phanh tang trèng hoÆc c¬ cÊu phanh ®Üa). 6.8 Bé phËn nh¶ phô trî (auxiliary release device) (bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo): Bé phËn cho phÐp khö lùc phanh khi ¸p lùc cung cÊp gi¶m thÊp h¬n ¸p lùc nh¶ hoµn toµn do, vÝ dô nh­, bé kÝch ho¹t c¬ cÊu phanh lß xo bÞ háng. 6.9 Bé phËn c©n b»ng lùc phanh (braking force proportioning device): Bé phËn cã chøc n¨ng biÕn ®æi lùc phanh mét c¸ch tù ®éng hay b»ng c¸ch kh¸c. 6.9.1 Bé phËn c¶m øng t¶i träng (load-sensing device): Bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh lùc phanh trªn mét hay nhiÒu b¸nh xe theo t¶i träng tÜnh hoÆc ®éng ®Æt lªn (c¸c) b¸nh xe. 6.9.2 Bé phËn c¶m øng ¸p lùc (pressure- sensing device): Bé phËn tù ®éng ®IÒu chØnh lùc phanh trªn mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe tuú theo ¸p lùc ®Çu vµo. 6.9.3 Bé phËn c¶m øng gi¶m ga (deceleration-sensing device): Bé phËn tù ®éng ®IÒu chØnh lùc phanh trªn mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe tïy theo sù gi¶m ga cña xe. 7 C¬ häc phanh 7.1 C¬ häc phanh (braking mechanics): HiÖn t­îng c¬ häc diÔn ra tõ lóc b¾t ®Çu t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÒu khiÓn ®Õn khi kÕt thóc t¸c ®éng phanh. 7.2 HiÖn t­îng trÔ cña hÖ thèng phanh (braking system hysteresis), ∆Fc: Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lùc ®iÒu khiÓn khi t¸c dông vµ nh¶ phanh víi cïng mét m« men phanh (xem h×nh 3). 7.3 HiÖn t­îng trÔ cña c¬ cÊu phanh (brake hysteresis), ∆Fs: Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lùc t¸c dông khi t¸c dông vµ nh¶ phanh víi cïng mét m« men phanh (xem h×nh 4). 12
 13. TCVN 6821 : 2001 M« men phanh M« men phanh FS FS Lùc ®iÒu khiÓn Lùc t¸c dông H×nh - 3 H×nh - 4 7.4 C¸c lùc, m« men 7.4.1 Lùc ®iÒu khiÓn (control force), Fc: Lùc ®Æt lªn bé phËn ®iÒu khiÓn. 7.4.2 Lùc t¸c dông (application force), Fs: §èi víi c¬ cÊu phanh ma s¸t, lµ tæng lùc t¸c dông lªn mét côm m¸ phanh, g©y ra lùc phanh do hiÖu øng ma s¸t (xem c¸c vÝ dô ®iÓn h×nh trong phô lôc A). 7.4.3 Tæng lùc phanh (total braking force), Ft: Tæng cña c¸c lùc phanh t¹i c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a tÊt c¶ c¸c b¸nh xe víi bÒ mÆt ®­êng, ®­îc t¹o ra do t¸c dông cña hÖ thèng phanh chèng l¹i sù chuyÓn ®éng hoÆc xu h­íng chuyÓn ®éng cña xe. 7.4.4 M« men phanh (braking torque): S¶n phÈm cña c¸c lùc ma s¸t, ®­îc t¹o ra do lùc t¸c dông ë mét c¬ cÊu phanh vµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Æt cña c¸c lùc nµy víi trôc quay. 7.4.5 Bã phanh (brake drag): HiÖn t­îng m« men phanh cã thÓ vÉn tån t¹i sau khi bé phËn ®iÒu khiÓn ®· trë l¹i vÞ trÝ nh¶. 7.4.6 Ph©n bè phanh (lùc phanh); tû sè phanh Anh, c©n b»ng phanh Mü [braking (brake force) distribution; braking ratio GB; brake balance US]: Gi¸ trÞ thÓ hiÖn tû lÖ phÇn tr¨m ®èi víi mçi trôc b»ng tû sè gi÷a lùc phanh cña mçi trôc vµ tæng lùc phanh (vÝ dô: 60% cÇu tr­íc vµ 40% cÇu sau). 7.4.7 C¸c hÖ sè khuyÕch ®¹i c¬ cÊu phanh (Brake amplification factor) 7.4.7.1 HÖ sè c¬ cÊu phanh (bªn ngoµi) [brake factor (external)], C: Tû sè gi÷a lùc/m« men phanh ®Çu ra vµ lùc/m« men ®Çu vµo c¬ cÊu phanh. 7.4.7.2 HÖ sè c¬ cÊu phanh (bªn trong) [brake factor (internal)], C*: Tû sè gi÷a tæng lùc tiÕp tuyÕn t¹i b¸n kÝnh hiÖu dông cña mét c¬ cÊu phanh vµ lùc t¸c dông, Fs. 13
 14. TCVN 6821 : 2001 Chó thÝch 17 - C* lµ tæng c¸c hÖ sè guèc phanh chØ trong tr­êng hîp c¸c lùc t¸c dông c©n b»ng nhau. Chó thÝch 18 - VÝ dô ®iÓn h×nh cña gi¸ trÞ C* lµ hÖ sè ma s¸t µ ®­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 5 vµ c¸c vÝ dô tÝnh to¸n cña C* ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc A. 10 HÖ sè c¬ cÊu phanh C* 1 9 8 2 7 6 5 4 1 C¬ cÊu phanh tù c­êng hãa 3 3 2 C¬ cÊu phanh kÐp (xem chó thÝch 1 trong b¶ng A.2) 2 4 3 C¬ cÊu phanh ®¬n 1 (xem chó thÝch 1 trong b¶ng A.2) 4 C¬ cÊu phanh ®Üa 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 HÖ sè ma s¸t µ H×nh - 5 7.4.7.3 HÖ sè guèc phanh (shoe factor), SF: Tû sè gi÷a lùc tiÕp tuyÕn vµ lùc t¸c dông trªn cïng mét côm m¸ phanh tang trèng. 7.4.7.4 HÖ sè guèc phanh trung b×nh (mean shoe factor), MSF: Tû sè gi÷a tæng c¸c hÖ sè guèc phanh cña mét c¬ cÊu phanh vµ sè côm m¸ phanh tang trèng. 7.5 Thêi gian C¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau ®­îc ®Þnh nghÜa theo biÓu ®å lý t­ëng trªn h×nh 6. 7.5.1 Thêi gian t¸c dông cña bé phËn ®iÒu khiÓn (control device application time): Kho¶ng thêi gian n»m gi÷a t3 vµ t0. 14
 15. TCVN 6821 : 2001 S0 Kho¶ng c¸ch Thêi gian V0 1 a0 2 3 4 t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 Thêi gian 1 VËn tèc xe; 2 Gia tèc phanh; 3 ¸p lùc ®­êng èng; 4 Hµnh tr×nh ®iÒu khiÓn; t0 Thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu t4 Thêi ®iÓm hai ®­êng th¼ng vËn tèc xe giao nhau khiÓn, nghÜa lµ thêi ®iÓm ®iÒu khiÓn phanh b¾t ®Çu (nh­ trªn biÓu ®å). dÞch chuyÓn. t5 Thêi ®iÓm ¸p suÊt ®­êng èng ®¹t ®Õn gi¸ trÞ æn t1 Thêi ®iÓm ¸p lùc trong ®­êng èng b¾t ®Çu t¨ng. ®Þnh. t2 Thêi ®iÓm gia tèc phanh ®¹t ®Õn gi¸ trÞ æn ®Þnh t6 Thêi ®iÓm gia tèc phanh ®¹t ®Õn gi¸ trÞ æn ®Þnh. t3 Thêi ®iÓm bé phËn ®iÒu khiÓn ®¹t ®Õn vÞ trÝ giíi h¹n. t7 Thêi ®iÓm xe dõng l¹i. H×nh - 6 15
 16. TCVN 6821 : 2001 7.5.2 Thêi gian ph¶n øng ban ®Çu (initial response time): Kho¶ng thêi gian n»m gi÷a t1 vµ t0 7.5.3 Thêi gian tÝch lòy (buildup time): Kho¶ng thêi gian diÔn ra gi÷a t5 vµ t1. 7.5.4 Thêi gian phanh t¸c dông (active braking time): Kho¶ng thêi gian diÔn gi÷a t7 vµ t2 7.5.5 Tæng thêi gian phanh (total braking time): Kho¶ng thêi gian diÔn ra gi÷a t7 vµ t0. 7.6 Kho¶ng c¸ch (qu·ng ®­êng) 7.6.1 Qu·ng ®­êng phanh (braking distance) S1: Qu·ng ®­êng xe tr«i ®i trong thêi gian phanh t¸c dông. 7.6.2 Kho¶ng c¸ch dõng (stopping distance) S0: Qu·ng ®­êng xe tr«i ®i trong toµn bé thêi gian phanh (tøc lµ kho¶ng c¸ch ®­îc tÝnh tõ thêi ®iÓm ng­êi l¸i b¾t ®Çu kÝch ho¹t bé phËn ®iÒu khiÓn cho ®Õn thêi ®iÓm xe dõng l¹i). 7.7 C«ng phanh (braking work) W: TÝch ph©n cña tæng lùc phanh tøc thêi Ft vµ dÞch chuyÓn vi ph©n ds trªn qu·ng ®­êng phanh s: s W= ∫F f ds 0 7.8 C«ng suÊt phanh tøc thêi (instantaneous braking power) P: TÝch sè gi÷a tæng lùc phanh tøc thêi Ft vµ vËn tèc xe v. P = Ff v 7.9 Gia tèc phanh (braking deceleration): Sù gi¶m vËn tèc ®¹t ®­îc nhê hÖ thèng phanh trong thêi gian ®ang xÐt, t. 7.9.1 Gia tèc phanh tøc thêi (instantaneous deceleration), a: dv a= dt Chó thÝch 19 - Trªn ®­êng cong gia tèc phanh a(t) bá qua nh÷ng mÊp m« thø cÊp. 7.9.2 Gia tèc phanh trung b×nh trªn kho¶ng c¸ch dõng (mean deceleration over stopping distance), ams: 16
 17. TCVN 6821 : 2001 V02 ams = 2S 0 trong ®ã V0 lµ vËn tèc cña xe t¹i thêi ®iÓm t0 7.9.3 gia tèc phanh trung b×nh gi÷a hai thêi ®iÓm bÊt kú (mean deceleration between any two instants), amt: Vi − V j amt = t j − ti trong ®ã Vi vµ Vj lµ c¸c vËn tèc cña xe t­¬ng øng t¹i c¸c thêi ®iÓm ti vµ tj. Chó thÝch 20 - C«ng thøc nµy cã thÓ ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸, vÝ dô nh­ hiÖu qu¶ phanh cña c¸c bé h·m chËm dÇn. 7.9.4 Gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh (mean fully developed decelaration), amft : Gi¸ trÞ trung b×nh cña gia tèc phanh theo thêi gian cña gia tèc khai triÓn ®Çy ®ñ (t7-t6). 1 ∫ t7 amft = adt t7 − t6 t6 Chó thÝch 21 - Theo c«ng thøc nµy, kh«ng cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp gi÷a kho¶ng c¸ch dõng vµ gi¸ trÞ cña gia tèc phanh khai triÓn ®Çy ®ñ trung b×nh. 7.10 Lùc phanh riªng (braking rate), z (1) Tû sè gi÷a tæng lùc phanh Ft vµ lùc Gs t­¬ng øng víi tæng khèi l­îng tÜnh trªn (c¸c) trôc cña (c¸c) xe: Ff z= Gs (2) Ngo¹i trõ tr­êng hîp cña b¸n moãc, tû sè gi÷a gia tèc phanh xe a vµ gia tèc träng tr­êng g (gia tèc r¬i tù do): a z= g 8 Bé phËn chèng h·m cøng (anti-lock device or anti-lock braking system), ABS 8.1 Bé phËn chèng h·m cøng (antilock device): Bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh ®é tr­ît, theo h­íng quay cña b¸nh xe, trªn mét hoÆc nhiÒu b¸nh xe trong khi phanh. 8.2 C¸c thµnh phÇn cña bé phËn chèng h·m cøng 8.2.1 C¶m biÕn (sensor): Thµnh phÇn cã nhiÖm vô nhËn biÕt tr¹ng th¸i quay cña (c¸c) b¸nh xe hoÆc tr¹ng th¸i ®éng lùc cña xe vµ truyÒn th«ng tin nµy ®Õn bé ®iÒu khiÓn. 17
 18. TCVN 6821 : 2001 8.2.2 Bé ®iÒu khiÓn (controller): Thµnh phÇn cã nhiÖm vô ®¸nh gi¸ th«ng tin do (c¸c) c¶m biÕn cung cÊp vµ truyÒn lÖnh ®Õn bé ®iÒu biÕn. 8.2.3 Bé ®iÒu biÕn (modulator): Thµnh phÇn cã nhiÖm vô ®iÒu chØnh ¸p lùc t¹o ra lùc phanh theo lÖnh nhËn ®­îc tõ bé ®iÒu khiÓn. 8.3 C¸c d¹ng ®iÒu khiÓn b¸nh xe 8.3.1 §iÒu khiÓn b¸nh xe ®¬n (individual wheel control): §iÒu khiÓn trong ®ã ¸p lùc t¹o ra lùc phanh trªn tõng b¸nh xe ®­îc ®iÒu chØnh riªng rÏ. 8.3.2 §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe (multi-wheel control): §iÒu khiÓn trong ®ã ¸p lùc t¹o ra lùc phanh ë mét côm b¸nh xe ®­îc ®iÒu chØnh b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.1 §iÒu khiÓn trôc (axle control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã c¸c b¸nh xe trªn mét trôc ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.2 §iÒu khiÓn bªn (side control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã c¸c b¸nh xe ë mét bªn xe ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.3 §iÒu khiÓn chÐo (diagonal control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã c¸c b¸nh xe ®èi diÖn chÐo nhau ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.2.4 §iÒu khiÓn nhiÒu trôc kÕt hîp (combined multi-axle control): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña mét côm trôc ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét lÖnh chung. 8.3.3 Lùa chän tÝn hiÖu c¶m biÕn cho ®iÒu khiÓn hÖ thèng 8.3.3.1 Lùa chän biÕn ®æi 8.3.3.1.1 Lùa chän thÊp (select-low): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe, ë ®©y tÝn hiÖu cña b¸nh xe ®Çu tiªn cã xu h­íng bÞ h·m cøng sÏ ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 8.3.3.1.2 Lùa chän cao (select-high): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe, ë ®©y tÝn hiÖu ë b¸nh xe cuèi cïng cã xu h­íng bÞ h·m cøng sÏ ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 8.3.3.2 Lùa chän x¸c ®Þnh tr­íc 8.3.3.2.1 Lùa chän theo b¸nh xe (selection by wheel): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã tÝn hiÖu cña mét b¸nh xe ®Þnh tr­íc sÏ ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 8.3.3.2.2 Lùa chän trung b×nh (average selection): §iÒu khiÓn nhiÒu b¸nh xe trong ®ã tèc ®é tøc thêi cña mét vµi b¸nh xe ®­îc lÊy trung b×nh vµ lµ tÝn hiÖu dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng tÊt c¶ c¸c b¸nh xe cña côm b¸nh xe. 18
 19. TCVN 6821 : 2001 8.4 Nh÷ng ®Þnh nghÜa liªn quan tíi ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn 8.4.1 VËn tèc ®iÒu khiÓn tèi thiÓu (minimum cotrol speed): VËn tèc cña xe mµ nhá h¬n ®ã bé phËn chèng h·m cøng kh«ng cßn kh¶ n¨ng th¾ng ®­îc c¸c lùc ®iÒu khiÓn cña ng­êi l¸i ®­îc truyÒn tíi c¸c c¬ cÊu phanh. 8.4.2 TÝn hiÖu c¶m biÕn (sensor signal): Th«ng tin do c¶m biÕn cung cÊp. 8.4.3 Gi¶i m· xung c¶m biÕn vËn tèc b¸nh xe (resolution of impulse wheel speed sensor): Sè l­îng c¸c xung do c¶m biÕn cung cÊp trong mét vßng quay cña b¸nh xe. 8.4.4 Chu kú ®iÒu khiÓn (control cycle): Mét chu kú khÐp kÝn cña chøc n¨ng bé phËn chèng h·m cøng tõ mét lÇn h·m cøng b¸nh xe s¾p diÔn ra ®Õn lÇn tiÕp theo. 8.4.5 TÇn sè ®iÒu khiÓn (control frequency): Sè l­îng chu kú ®iÒu khiÓn diÔn ra trong mét gi©y trªn mÆt ®­êng ®ång ®Òu. 9 C¸c thµnh phÇn cña c¬ cÊu phanh vµ thö m¸ phanh 9.1 Côm m¸ phanh (brake lining asembly): Thµnh phÇn cña c¬ cÊu phanh tang trèng hay c¬ cÊu phanh ®Üa ®­îc Ðp tú vµo tang trèng hay ®Üa phanh ®Ó t¹o ra lùc ma s¸t. 9.1.1 Côm m¸ phanh tang trèng (lined shoe asembly): Côm m¸ phanh cña c¬ cÊu phanh tang trèng. 9.1.1.1 Côm m¸ phanh dÉn (leading shoe asenbly) Côm m¸ phanh tang trèng trong ®ã hiÖu qu¶ cña lùc t¸c dông t¨ng lªn do lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a tang trèng ®ang quay vµ m¸ phanh. 9.1.1.2 Côm m¸ phanh bÞ dÉn (trailing shoe asembly): Côm m¸ phanh tang trèng trong ®ã hiÖu qu¶ cña lùc t¸c dông gi¶m ®i do lùc ma s¸t ®­îc t¹o ra gi÷a tang trèng ®ang quay vµ m¸ phanh. 9.1.2 Côm m¸ phanh ®Üa (pad assembly): Côm m¸ phanh cña c¬ cÊu phanh ®Üa. 9.2 Gi¸ ®ì (attachment or carrier): Thµnh phÇn cña côm m¸ phanh mµ m¸ phanh ma s¸t ®­îc g¾n vµo ®ã. 9.2.1 Guèc phanh (shoe): Thµnh phÇn cña côm m¸ phanh tang trèng ®Ó ®ì m¸ phanh. 9.2.2 TÊm ®ì (phÝa sau) (backplate): Thµnh phÇn cña côm m¸ phanh ®Üa ®Ó ®ì m¸ phanh. 9.3 M¸ phanh (brake lining): PhÇn vËt liÖu ma s¸t cña côm m¸ phanh. 19
 20. TCVN 6821 : 2001 9.4 Biªn d¹ng m¸ phanh (lining profile): §­êng viÒn bao quanh vïng bÒ mÆt chµ s¸t cña m¸ phanh. 9.5 BiÓu hiÖn bÒ mÆt cña m¸ phanh 9.5.1 §¸nh bãng (glazing): Tr¹ng th¸i bÒ mÆt m¸ phanh gièng nh­ kÝnh. Chó thÝch 22 - §¸nh bãng nghÜa lµ sù gi¶m hÖ sè ma s¸t vµ th­êng g¾n liÒn víi chÕ ®é t¶i nhÑ. 9.5.2 Sù bong t¸ch (detachment): Sù t¸ch rêi cña vËt liÖu m¸ phanh khái gi¸ ®ì cña nã. 9.5.3 Nøt (crack): VÕt nøt s©u vµ hÑp trªn bÒ mÆt m¸ phanh kh«ng ®ñ ®Ó ph¸ vì vËt liÖu m¸ phanh thµnh hai hay nhiÒu m¶nh. 9.5.4 Nøt bÒ mÆt (surgace crack): VÕt nøt n«ng trªn bÒ mÆt, th­êng xuÊt hiÖn thµnh nhiÒu vÕt trªn cïng mét m¸ phanh. 9.5.5 Sù bong chãc (flaking): Sù t¸ch rêi cña c¸c m¶nh nhá vËt liÖu m¸ phanh. 9.5.6 VÕt khÝa (scoring): C¸c r·nh trªn bÒ mÆt, th­êng song song víi h­íng ma s¸t. 9.6 Thö m¸ phanh 9.6.1 Rµ m¸ phanh hay ®¸nh bãng m¸ phanh (lining bedding; burnishing US): Ph­¬ng ph¸p thö ®Ó ®¹t ®­îc møc ®é t­¬ng thÝch x¸c ®Þnh vÒ h×nh häc, vËt lý vµ ho¸ häc gi÷a bÒ mÆt m¸ phanh vµ tang trèng hoÆc ®Üa phanh. 9.6.2 Thö m¸ phanh nguéi (cold lining test): Thö ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh cña m¸ phanh ë nhiÖt ®é phanh ban ®Çu nhá h¬n mét gi¸ trÞ cho tr­íc. 9.6.3 Thö m¸ phanh nãng (hot lining test): Thö ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh cña m¸ phanh ë nhiÖt ®é phanh ban ®Çu lín h¬n gi¸ trÞ cho tr­íc vµ lªn ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt ®· ®Þnh. 9.6.4 Thö ph¸ hñy (cña hiÖu qu¶ m¸ phanh) [fade test (of lining effectiveness)]: Thö theo qui tr×nh ®· ®Þnh gåm mét hoÆc nhiÒu lÇn t¸c dông phanh trªn m¸ phanh chÞu nhiÖt. Chó thÝch 23 - Kh«ng nªn nhÇm lÉn thö ph¸ hñy víi sù mÊt hiÖu qu¶ do c¸c yÕu tè nh­ sù gi·n në m¸ phanh. 9.6.5 Thö phôc håi (cña hiÖu qu¶ m¸ phanh) [recovery test (of lining effectiveness)]: Thö ®­îc thùc hiÖn theo qui tr×nh ®· ®Þnh gåm mét lo¹t c¸c t¸c dông phanh ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng phôc håi cña m¸ phanh sau khi hiÖu øng nhiÖt ®­îc t¹o ra do thö ph¸ hñy. 9.6.6 Thö hiÖu qu¶ m¸ phanh sau khi thö ph¸ hñy vµ phôc håi (lining effectiveness test after fade and recovery): Thö ®­îc thùc hiÖn theo mét qui tr×nh ®· ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ phanh nguéi cña m¸ phanh tiÕp theo thö ph¸ hñy vµ phôc håi nãng. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản