Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

Chia sẻ: haokhidonga

Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong n|ớc thải của các cơ cở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch về... (gọi chung là n|ớc thải công nghiệp).

Nội dung Text: Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945 : 1995 Nước thải công nghiệp

Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5945 : 1995


N|íc th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i
Industrial waste water - Standard for discharge.

1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh
phÇn trong n|íc th¶i cña c¸c c¬ cë s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh, dÞch vÒ... (gäi
chung lµ n|íc th¶i c«ng nghiÖp).
1.2. Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l|îng n|íc th¶i c«ng nghiÖp tr|íc khi ®æ vµo
c¸c vùc n|íc.
2. Gi¸ trÞ giíi h¹n
2.1. Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn cña n|íc th¶i c«ng
nghiÖp khi ®æ vµo c¸c vùc n|íc ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng1.
2.2. §èi víi n|íc th¶i cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc thï, gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång
®é c¸c chÊt thµnh phÇn ®|îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn riªng.
2.3. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn b»ng
hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét A cã thÓ ®æ vµo c¸c vùc n|íc dïng lµm
nguån cÊp n|íc sinh ho¹t.
2.4. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn nhá
h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét B chØ ®|îc ®æ vµo c¸c vùc n|íc dïng cho
c¸c môc ®Ých giao th«ng thuû, t|íi tiªu, b¬i léi, nu«i thuû s¶n, trång trät...
2.5. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn lín
h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét B nh|ng kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét C
chØ ®|îc phÐp ®æ vµo c¸c n¬i ®|îc quy ®Þnh.
2.6. N|íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt thµnh phÇn lín
h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét C th× kh«ng ®|îc phÐp th¶i ra m«i tr|êng.
2.7. Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ
®|îc quy ®Þnh trong c¸c TCVN t|¬ng øng.
B¶ng 1 - N|íc th¶i c«ng nghiÖp - Gi¸ trÞ giíi h¹n
c¸c th«ng sè vµ nång ®é chÊt « nhiÔm
Thø Gi¸ trÞ giíi h¹n
Th«ng sè §¬n vÞ
tù A B C
1 2 3 4 5 6
0
1 NhiÖt ®é C 40 40 45
2 pH 6 ®Õn 9 5,5 ®Õn 9 5 ®Õn 9
3 BOD5 (200C) mg/l 20 50 100
4 COD mg/l 50 100 400
5 ChÊt r¾n l¬ löng mg/l 50 100 200
6 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5
7 Cadmi mg/l 0,01 0,02 0,5
8 Ch× mg×l 0,1 0,5 1
Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5945 : 1995

9 Clo d| mg/l 1 2 2
10 Crom VI mg/l 0,05 0,1 0,5
11 Crom III mg/l 0,2 1 2
12 DÇu mì kho¸ng mg/l KPHD 1 5
13 DÇu ®éng thùc vËt mg/l 5 10 30
14 §ång mg/l 0,2 1 5
15 KÏm mg/l 1 1 5
16 Mangan mg/l 0,2 1 5
17 Niken mg/l 0,2 1 2
18 Phèt pho h÷u c¬ mg/l 0,2 0,5 1
19 Phèt pho tæng sè mgl 4 6 8
20 S¾t mg/l 1 5 10
21 Tetracloetylen mg/l 0,02 0,1 0,1
22 ThiÕc mg/l 0,2 1 5
23 Thuû ng©n mg/l 0,005 0,005 0,01
24 Tæng Nit¬ mg/l 30 60 60
25 Tricloetylen mg/l 0,5 0,3 0,3
26 Amoniac (tÝnh theo N) mgl 0,1 1 10
27 Florua mg/l 1 2 5
28 Phenola mg/l 0,001 0,05 1
29 Sulfua mg/l 0,2 0,5 1
30 Xianua mg/l 0,05 0,1 0,2
31 Coliform MNP/100ml 5000 10000 -
32 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ , BVg/l 0,1 0,1 -
33 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ - Bq/l 1,0 1,0 -


Chó thÝch: KPH§ - kh«ng ph¸t hiÖn ®|îc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản