TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Trình bày được cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng. -Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tư duy dự đoán, quan sát tranh hình tìm kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀY

TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀYI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

-Trình bày được cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng.

-Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày.

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tư duy dự đoán, quan sát tranh hình
tìm kiến thức.

- Các KNS cơ bản được giáo dục:

+ Ra quyết định: không sử dụng các chất không có
lợi cho tiêu hóa.

+Thu thập và xử lí thông tin.

+ Hợp tác, lắng nghe tích cực.

3.Thái độ:

-GD ý thức giữ gìn bảo vệ dạ dày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ tiêu hoá.

- HS kẻ bảng 27 vào vở.

III.PHƯƠNG PHÁP:

- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp
- tìm tòi, động não.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ (4 phút)

+Trình bày quá trình tiêu hoá ở khoang miệng?

2. Khởi động (1 phút)
-Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về sự
tiêu hoá ở dạ dày.

-Cách tiến hành: “Chúng ta đã biết thức ăn chỉ được
tiêu hoá một phần ở khoang miệng vậy vào đến dạ
dày chúng được tiếp tục biến đổi như thế nào?”.

3. Các hoạt động dạy học ( 32 phút)
Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (12 phút) Tìm hiểu cấu tạo dạ dày
-Mục tiêu: +Trình bày được cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng.

- Đồ dùng: + Tranh Sơ đồ cấu tạo hệ tiêu hoá.

- CTH:

I - Cấu tạo của dạ
cứu dày
- GV nêu vấn đề: -HS nghiên

+Dạ dày có cấu tạo thông tin SGK/87,
thảo luận nhóm bàn
như thế nào?
thống nhất ý kiến.
+Căn cứ vào đặc
Yêu cầu:
điểm cấu tạo dự
đoán xem ở dạ dày +Hình dạng, cấu tạo
có các hoạt động thành dạ dày, tuyến
tiêu hoá.
tiêu hoá nào?
+Dự đoán các hoạt
động.

- GV nhận xét giúp -Đại diện nhóm
HS hoàn thiện kiến trình bày đáp án,
thức về cấu tạo dạ nhóm khác bổ sung.
-Dạ dày hình túi
dày.
dung tích khoảng 3
lít.

-Thành dạ dày có 4
lớp: lớp màng
ngoài, lớp cơ, lớp
mạc, niêm
niêm
mạc trong cùng.

+Lớp cơ dày khoẻ
gồm 3 lớp: cơ vòng,
cơ dọc, cơ xiên.

+Lớp niêm mạc:
nhiều tuyến tiết dịch
vị.
Hoạt động 2 (20 phút) Tìm hiểu sự tiêu hoá ở dạ dày

-Mục tiêu: +Trình bày được quá trình tiêu hoá ở dạ dày.

- Đồ dùng: Bảng 27 SGK.

- CTH:

II- Tiêu hoá ở dạ

cứu dày
-GV yêu cầu: -HS nghiên

+Tìm hiểu thông tin thông tin
thảo
SGK/87+ 88 hoàn SGK/87+88,
27 luận nhóm thống
bảng
thành
nhất ý kiến hoàn
SGK/88.
thành bảng 27 ghi
kết quả vào bảng
-GV yêu cầu HS
phụ.
treo bảng của nhóm
mình.


-Các nhóm treo
bảng kết quả của
-GV sử dụng bảng nhóm mình.
kiến thức chuẩn
kiến thức để nhận
xét đánh giá HS.

-HS theo dõi sửa
chữa vào vở.Bảng 27: Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dàyBiến đổi Các hoạt Các thành Tác dụng của hoạt động
thức ăn ở phần tham
động
dạ dày tham gia gia hoạt
động

Biến đổi -Sự tiết -Tuyến vị -Hoà loãng thức ăn.
lí học dịch vị -Các lớp cơ -Đảo trộn thức ăn cho
-Sự co của dạ dày thấm đều dịch vị
bóp của dạ
dày

Biến đổi -Hoạt phân cắt prôtêin chuỗi
Enzim
hoá học động của dài thành các chuỗi ngắn
pepsin
gồm 3 – 10 axit amin.
enzim
pepsin-GV yêu cầu HS trả -HS cứu
nghiên
lời câu hỏi: thông tin trả lời:

+Sự đẩy thức ăn +Thức ăn xuống
xuống ruột nhờ hoạt ruột là nhờ cơ dạ
động của các cơ dày co và cơ vòng
quan bộ phận nào? môn vị.

+Loại thức ăn + Gluxit và lipit chỉ
gluxit và lipit được được biến đổi về
tiêu hoá trong dạ mặt lí học.
dày như thế nào?
+Thử giải thích vì
sao prôtêin trong +Vì có chất nhày
thức ăn bị dịch vị được tiết ra và phủ
huỷ nhưng lên bề mặt niêm
phân
prôtêin của lớp mạc ngăn cách với
-Các loại thức ăn
niêm mạc dạ dày lại pepsin và HCl.
khác như gluxit,
không bị phân huỷ?
lipit…. chỉ được
biến đổi về mặt lí
-Một số HS trả lời, học.
-GV nhận xét câu lớp bổ sung.
- Thời gian lưu trữ
trả lời của HS và bổ
thức ăn trong dạ dày
sung:
từ 3 - 6 giờ tuỳ loại
+Lúc đói dạ dày co thức ăn.
bóp nhẹ và thưa khi
có thức ăn dạ dày
co bóp mạnh và
nhanh hơn. Thức ăn
được lưu trữ trong
dạ dày từ 3 - 6 giờ.4.Tổng kết và hướng dẫn về nhà (8 phút)
*Tổng kết: GV yêu cầu HS làm bài tập

Chọn ý trả lời đúng trong các câu sau:

1-Loại thức ăn nào được biến đổi cả về lí học và
hoá học trong dạ dày:
a. Prôtêin b.
Gluxit

c. Lipit d.
Muối khoáng

2-Biến đổi lí học ở dạ dày gồm:

a. Sự tiết dịch vị b.
Sự co bóp của dạ dày

c. Sự nhào trộn thức ăn d.
Cả a, b và c

e. Chỉ a và b
3-Biến đổi hoá học ở dạ dày gồm:

a. Tiết dịch vị
b.Thấm đều dịch với thức ăn

c. Hoạt động của enzim pepsinĐáp án: 1 – a ; 2–d ; 3–c*Hướng dẫn về nhà:

-Học bài theo câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Kẻ bảng như bảng 27 vào vở.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản