TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trình bày được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng tiêu hoá thức ăn. - Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột non.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

TIÊU HOÁ Ở RUỘT NONI.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

-Trình bày được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp
với chức năng tiêu hoá thức ăn.

- Trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở ruột
non.

2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tư duy dự đoán.

- Các KNS cơ bản được giáo dục:

+ Ra quyết định: không sử dụng các chất không có
lợi cho tiêu hóa.

+Thu thập và xử lí thông tin.

+ Hợp tác, lắng nghe tích cực.

3.Thái độ:
- GD ý thức bảo vệ cơ quan tiêu hoá.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Tranh hình SGK.

-HS : Kẻ bảng vào vở

Phiếu học tập: Biến đổi thức ăn ở ruột nonBiến đổi Hoạt động Tác dụng của
Cơ quan hay
thức ăn ở tế bào thực hoạt động
tham gia
ruột non hiện

Biến đổi lí
học

Biến đổi
hoá học

III.PHƯƠNG PHÁP:

-Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp
- tìm tòi, động não.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ (15 phút) lấy điểm hệ số 1
+Trình bày quá trình tiêu hoá diễn ra ở dạ dày?

2. Khởi động (1 phút)

-Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về sự
tiêu hoá diễn ra trong ruột non.

-Cách tiến hành: “khi chúng ta ăn chỉ có tinh bột và
prôtêin là được tiêu hoá ở miệng và dạ dày như vậy
chắc chắn sự hoàn thành quá trình tiêu hoá phải diễn
ra ở ruột non”.

3. Các hoạt động dạy học (24 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (8 phút) Tìm hiểu cấu tạo của ruột non

-Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm cấu tạo ruột non phù hợp
với chức năng tiêu hoá thức ăn.
I- Ruột non

-GV yêu cầu HS trả -HS tự nghiên cứu
lời câu hỏi: thông tin SGK/90

+Ruột non có cấu thảo luận nhóm bàn
thống nhất ý kiến.
tạo như thế nào?

+Dự đoán xem ở
ruột non có hoạt
động tiêu hoá nào?

-Đại diện nhóm
trình bày, nhóm

-GV chốt kiến thức khác bổ sung.
và chưa đánh giá
-Thành ruột có 4
đúng sai về dự đoán
lớp nhưng mỏng.
của các nhóm.
+Lớp cơ chỉ có cơ
dọc và cơ vòng.

+Lớp niêm mạc
(sau tá tràng) có
nhiều tuyến ruột tiết
dịch ruột và chất
nhầy.

Hoạt động 2 (16 phút) Tìm hiểu tiêu hoá ở ruột non

-Mục tiêu: +HS trình bày được quá trình tiêu hoá diễn ra ở
ruột non.

- Đồ dùng: Phiếu học tập

-CTH:

II- Tiêu hoá ở ruột

-HS tự nghiên cứu non
-GV yêu cầu:

+Hoàn thành nội thông tin SGK ghi
dung bảng các hoạt nhớ kiến thức, thảo
động biến đổi thức luận nhóm thống
nhất ý kiến.
ăn ở ruột.

-GV kẻ bảng gọi
HS lên chữa bài.

-Đại diện nhóm lên

-GV nhận xét kết hoàn thành bảng,
quả của các nhóm, nhóm khác bổ sung.
bảng chuẩn
treo
kiến thức. -HS tự sửa chữa
(nếu cần).Phiếu học tập: Biến đổi thức ăn ở ruột nonBiến đổi Hoạt động Tác dụng của
Cơ quan hay tế
thức ăn ở tham gia bào thực hiện hoạt động
ruột non

Biến đổi lí - Tiết dịch -Tuyến gan, -Thức ăn hoà
học tuyến tuỵ, tuyến loãng trộn đều
ruột. dịch.
- Co bóp của
thành ruột - Lớp cơ.

Biến đổi -Tinh bột, -Enzim amilaza, -Biến đổi tinh
hoá học prôtêin chịu tác enzim pepsin, bột thành đường
dụng của enzim tripsin, erêpsin. đơn cơ thể có
thể hấp thụ
được.

cắt
- Phân
prôtêin thành
-Lipit chịu tác -Muối mật,
axit amin
dụng của dịch enzim lipara
- Phân cắt lipit
mật và enzim
thành glixerin
và axit béo.-GV yêu cầu HS trả -HS trả lời
lời câu hỏi:

+Thức ăn xuống tới +Sự biến đổi lí học
ruột non còn chịu
sự biến đổi lí học ở ruột non là không
nũa không? Nếu đáng kể.
còn thì biểu hiện
như thế nào?

+Sự biến đổi ở ruột
+Ruột non có đủ
non thực hiện đối
các loại enzim để
với loại chất nào
tiêu hoá hết các loại
trong thức ăn?
thức ăn.
+Vai trò của lớp cơ
+Vai trò: nhào trộn
ruột
trong thành
thức ăn ngấm đều
non là gì?
dịch tiêu hoá và tạo
+Nếu ở ruột non mà lực đẩy thức ăn dần
thức ăn không được xuống các phần tiếp
biến đổi thì sao? theo của ruột.

+Thức ăn không
được biến đổi ở ruột
sẽ bị thải ra ngoài.
-GV yêu cầu HS -HS trả lời:
liên hệ: +Nhai kĩ ở miệng
+Làm thế nào để thì dạ dày không
khi chúng ta ăn phải co bóp nhiều,
thức ăn được biến thức ăn được nghiền
đổi hoàn toàn thành nhỏ thấm đều dịch
chất dinh dưỡng mà tiêu hoá.
cơ thể có thể hấp
thụ được?4. Tổng kết và hướng dẫn về nhà (5 phút)
*Tổng kết: GV cho HS làm bài tập:

1 - Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn
ở ruột non là:

a. Prôtêin b. Lipit

d. Cả a, b, c
c. Gluxit
e. Chỉ a và b
2 - Ở ruột non sự biến đổi thức ăn chủ yếu là:

a. Biến đổi lí học b. Biến
đổi hoá học

c. Cả a, b.Đáp án: 1 – d ; 2 – b* Hướng dẫn về nhà:

- Học bài theo câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”

- Kẻ bảng 29 vào vở.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản