Tiểu luận "Các mô hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nông thôn”

Chia sẻ: hud_xuanhung

Bài được thạc sĩ trường đại học nông nghiệp chấm 8.5. Nội dung bài tiểu luận trình bày về: -Vai trò của HTX trong nông nghiệp nông thôn và nông dân. Giới thiệu về HTX Thực trạng của kinh tế hợp tác xã ở nước ta. Những thiếu sót và bất cập của HTX nước ta. Phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế HTX.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận "Các mô hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nông thôn”

 

 1. ---------- Đề Tài: Các mô hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nông thôn
 2. Tin h c ng d ng IM Đ U 1.1 Đ t v n đ N n kinh t Vi t Nam trong th i kì bao c p hay đ i m i nói chung và n n nông nghi p Vi t Nam nói riêng thì Kinh t h p tác v n là n n t ng c a n n kinh t b n v ng phát tri n. Th c t cho th y phong trào h p tác hóa nư c ta tr i qua nhi u bư c thăng tr m. Tuy v y, sau m t th i gian ho t đ ng đ c bi t là giai đo n xây d ng đ t nư c th i bình, mô hình H p tác xã ki u cũ đã ngày càng t ra không phù h p v i yêu c u l ch s phát tri n kinh t trong đi u ki n m i. S h p tác xã làm ăn có hi u qu ch còn chi m t l th p, đa s không thích ng đư c v i n n kinh t th trư ng sôi đ ng, nh y bén. T th c t đó, v n đ đ t ra là: làm th nào đ mô hình kinh t h p tác, h p tác xã thích ng đư c v i n n kinh t th trư ng, đem l i hi u qu cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia h p tác xã nói riêng và góp ph n thúc đ y cho n n nông nghi p Vi t Nam phát tri n nói chung, đang tr thành m t đ tài quan tr ng thi t th c c n ph i nghiên c u, đ tìm ra l i gi i th c s sáng t o và mang tính thuy t ph c nh t. Như v y, vi c nghiên c u mô hình Kinh t h p tác, h p tác xã là nhi m v c a t t c m i ngư i, đ c bi t là đ i v i cán b và sinh viên chuyên nghành nông nghi p. Đ ph c v t t hơn cho k t qu h c t p tôi xin trình bày đ tài:”Các mô hình Kinh t h p tác trong nông nghi p nông thôn” 1.2 M c tiêu • Nh n th c đư c vai trò, t m quan tr ng c a Kinh t h p tác trong nông nghi p nông thôn. • Th y đư c nh ng thay đ i, nh ng bư c đi phù h p c a Kinh t h p tác g n v i quá trình phát tri n c a đ t nư c. • Ch ra đư c nh ng t n t i, khó khăn trong quá trình phát tri n Kinh t h p tác. • Đ nh hư ng l n trong phát tri n Kinh t h p tác. May-2010 1
 3. Tin h c ng d ng 1.3 Ph m vi, đ i tư ng nhiên c u. 1.3.1 Khái ni m Các ch th trong n n kinh t n u đơn l tham gia vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh thư ng b thi t thòi, ch u nhi u b t l i. Chính vì v y, đ kh c ph c nh ng khó khăn b t l i, duy trì công vi c làm ăn cho mình, nh ng ngư i cùng lĩnh v c s n xu t kinh doanh t i m t khu v c, đ a bàn nh t đ nh đã tìm cách liên k t h p tác v i nhau theo t ng t ; t ng nhóm nh đó là ti n thân c a các t ch c h p tác xã (HTX) sau này. Kinh t h p tác là m t hình th c quan h kinh t h p tác t nguy n, ph i h p, h tr giúp đ l n nhau gi a các ch th kinh t , k t h p s c m nh c a t ng thành viên v i ưu th s c m nh t p th gi i quy t t t hơn nh ng v n đ c a s n xu t, kinh doanh và đ i s ng kinh t , nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng và l i ích c a m i thành viên. 1.3.2 Các mô hình kinh t h p tác Trong n n kinh t nư c ta hi n nay đang t n t i nhi u lo i hình kinh t h p tác. M i lo i hình ph n ánh đ c đi m, trình đ phát tri n c a l c lư ng s n xu t và hình th c phân công lao đ ng tương ng. Do đó, nó có đ c đi m riêng v nguyên t c ho t đ ng, cơ c u t ch c và phát huy tác d ng trong đi u ki n nh t đ nh. B i v y, vi c làm rõ nh ng đ c đi m nói trên c a t ng lo i hình kinh t h p tác đ l a ch n nh ng lo i hình phù h p, t o đi u ki n thu n l i cho các hình th c kinh t h p tác phát huy tác d ng đem l i hi u qu cho phát tri n kinh t xã h i. 1.3.2.1 Kinh t h p tác gi n đơn. Đây là các t h i ngh nghi p, các t ch c nhóm h p tác và các t ch c kinh t h p tác.Quan h ràng bu c gi a các thành viên ch y u đư c xây d ng trên cơ s tình c m, t p quán, truy n th ng c ng đòng không mang tính pháp lý. M c đích ho t đ ng kinh doanh c a các thành viên gi ng nhau, nh m c ng tác, trao đ i kinh nghi m, giúp đõ nhau trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, tiêu th s n ph m vì m c tiêu t i đa hóa l i nhu n c a m i thành viên. May-2010 2
 4. Tin h c ng d ng 1.3.2.2 H p tác xã. 1.3.2.2.1 Đ nh nghĩa H p tác xã (HTX) là t ch c kinh t t p th do các cá nhân, h gia đình, pháp nhân có nhu c u, l i ích chung, t nguy n góp v n, góp s c l p ra theo quy đinh c a Lu t HTX đ phát huy th m nh t p th c a t ng xã viên tham gia HTX, cùng nhau th c hi n có hi u qu các ho t đ ng s n xu t kinh doanh và nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. H p tác xã ho t đ ng như m t lo i hình doanh nghi p, có tư cách pháp nhân, t ch , t ch u trách nhi m v các ngĩa v tài chính trong ph m vi v n đi u l , v n tích lũy và các ngu n v n khác c a h p tác xã theo quy đ nh c a pháp lu t. Có th th y r ng HTX là t ch c không còn thu n khi t, nó v n có tính ch t c a t ch c kinh t t p th như trư c đây nhưng đã thay đ i theo hư ng gi ng doanh nghi p. 2.2.2 Đ c đi m c a H p tác xã. • HTX là m t t ch c kinh t t ch , ho t đ ng như doanh nghi p nhưng có tính ch t xã h i. • HTX có t i thi u 07 xã viên g m cá nhân, h gia đình, pháp nhân t nguy n l p ra do nhu c u và l i ích chung • Xã viên góp v n, góp s c vào h p tác xã. • V n c a HTX thuôc s h u t p th . • HTX là t ch c có tư cách pháp nhân Vi t Nam ch u trách nhi m v các nghĩa v tài chính trong ph m vi v n đi u l , v n tích lũy và các ngu n v n khác c a h p tác xã. 1.3.2.2.2 Nguyên t c t ch c ho t đ ng c a HTX May-2010 3
 5. Tin h c ng d ng • T nguy n gia nh p và ra h p tác xã theo quy đ nh c a đi u l HTX • Qu n lí dân ch , t ch u trách nhi m và cùng có l i. • Chia lãi b o đ m k t h p l i ích c a xã viên v i s phát tri n c a HTX, c a c ng đ ng và do đ i h i xã viên quy t đ nh. 1.3.2.2.3 Vai trò c a HTX H p tác xã có vai trò c c kỳ quan tr ng, nh t là các nư c đang phát tri n như nư c ta đang trong giai đo n:”Bư c đi đ u c a s nghi p công nghi p hóa và hi n đ i hóa đ t nư c”Ho t đ ng c a HTX nông nghi p có tác đ ng to l n, tích c c đ n ho t đ ng s n xu t c a h nông nghi p nông dân. Nh có ho t đ ng c a HTX; mà các y u t đ u vào và các khâu d ch v cho ho t đ ng s n xu t nông nghi p đư c cung c p k p th i đ y đ đ m b o ch t lư ng, các khâu s n xu t ti p theo đư c đ m b o là cho hi u qu s n xu t x a h nông dân đư c nâng lên. Thông qua ho t đ ng d ch v vai trò đi u ti t c a HTX nông nghi p đư c th c hi n, s n xu t c a h nông dân đư c th c hi n theo hư ng t p trung, t o đi u ki n hình thành các vùng s n xu t t p trung chuyên môn hóa.Ví d d ch v làm đ t, d ch v tư i nư c, d ch v tư i nư c, d ch v b o v th c v t… đòi h i s n xu t c a h nông dân ph i th c hi n th ng nh t trên t ng cánh đ ng và ch ng lo i gi ng, v th i v gieo tr ng và chăm sóc. HTX là nơi ti p nh n nh ng tr giúp c a Nhà nư c t i h nông dân, vì v y ho t đ ng c a HTX có vai trò làm c u n i gi a Nhà nư c v i h nông dân m t cách hi u qu trong m t s trư ng h p, khi có nhi u t ch c tham gia ho t đ ng d ch v c a h nông dân ho t đ ng c a HTX là đ i tư ng bu c các đ i tư ng ph i ph c v t t hơn. 1.3.3 Kinh t h p tác trong lĩnh v c nông nghi p HTX nông nghi p là m t trong các hình th c c th c a kinh t HTX trong nông nghi p, là t ch c kinh t c a nh ng ngư i nông dân có nhu c u và nguy n v ng, t nguy n liên k t l i đ ph i h p giúp đ nhau phát tri n kinh t ho c đáp ng t t hơn các nhu c u v đ i s ng c a m i thành viên, t ch c và ho t đ ng theo các nghuyên t c lu t pháp quy đ nh, có tư cách pháp nhân. May-2010 4
 6. Tin h c ng d ng H p tác xã trong lĩnh v c nông nghi p là nhu c u khách quan. Đó là con đư ng phát tri n t t y u c a kinh t h nông dân.B i l , do đ c đi m c a s n xu t nông nghi p, cây tr ng v t nuôi đ u là nh ng cơ th s ng ch u nh hư ng tr c ti p c a ngo i c nh như th i ti t th y văn, khí h u và các sinh v t khác.Cùng v i các đi u ki n thu n l i, s n xu t nông nghi p g p không ít khó khăn, tr ng i do tác đ ng c a th i ti t, khí h u và các y u t sâu b nh, thú d phá ho i. T xa xưa các h nông dân đã có nhu càu h p tác v i nhau đ h tr , giúp nhau vư t qua khó khăn, nâng cao hi u qu s n xu t. Khi n n s n xu t còn mang n ng tính t cung, t c p thì quá trình h p tác mang tính ch t h p tác lao đ ng theo mùa v , đ i công, cùng làm giúp nhau nh m đáp ng yêu c u th i v ho c tăng thêm s c m nh đ gi i quy t nh ng công vi c mà t ng h gia đình không có kh năng th c hi n ho c làm riêng r thì không có hi u qu cao.Quá trình h p tác này còn mang đ c đi m tình c m, tâm lý truy n th ng c ng đ ng đùm b c giúp đ nhau vư t qua khó khăn trong s n xu t và đ i s ng. Đ c đi m cơ b n c a HTX ki u này là h p tác theo v vi c h p tác ng u nhiên, không thư ng xuyên, chưa tính đ n giá tr ngày công. Đây là hình th c h p tác xu t hi n t trư c CNTB khi n n nông nghi p hàng hóa phát tri n, nhu c u d ch v cho quá trình tái s n xu t ngày càng tăng c v quy mô và ch t lư ng d ch v như d ch v v giioongs, phòng tr sâu b nh, ch bi n và tiêu th nông s n, th y l i…Trong đi u ki n ngày nay t ng h nông dân t đ m nhi m t t c các khâu trong quá trình s n xu t s g p nhi u khó khăn ho c không có kh năng đáp ng, ho c hi u qu kinh t th p kém hơn so v i h p tác.T đó n y sinh nhu c u h p tác trình đ cao hơn, đó là h p tác thư ng xuyên, n đ nh, có tính đ n giá tr ngày công, giá tr d ch v , d n đ n hình thành HTX.Như v y, s ra đ i c a HTX nông nghi p là nhu c u khách quan g n v i quá trình phát tri n n n nông nghi p hàng hóa. S n xu t hàng hóa ngày càng phát tri n cùng v i quá trình phân công chuyên môn hóa, làm n y sinh các chuyên ngành như s n xu t lương th c, rau hoa qu , cây công nghi p….Đ ng th i cũng xu t hi n nhi u lo i hình d ch v chuyên nghành ph c v cho nông nghi p như cung ng v t tư, v n chuy n, ch bi n tiêu th nông s n. Như v y, trong lĩnh v c s n xu t nông ngi p, không phân bi t ch đ chính tr , xã h i, xu t phát t m c tiêu kinh t , nông dân đ u có nhu c u h p tác t các hình th c gi n đơn đ n ph c t p, t đơn ngành đ n đa ngành. L c lư ng s n xu t ngày càng phát tri n thì nhu c u h p tác ngày càng tăng, m i quan h tác ngày càng sâu r ng, do đó t t y u hình thành và ngày càng phát tri n các hình th c kinh t h p tác trình đ cao. May-2010 5
 7. Tin h c ng d ng II K T QU NGHIÊN C U 2.1 TH C TR NG KINH T H P TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHI P NƯ C TA K t sau cách m ng tháng Tám năm 1945 phát tri n mô hình kinh t h p tác xã mà c th là kinh t HTX trong nông nghi p đư c coi như là m t th thách l n cho kinh t đ t nư c, vào th i đi m đó vi c đưa nông dân vào các HTX là r t thích h p vì trong hoàn c nh đ t nư c vô cùng nghèo đói, k thù luôn tìm cách gây khó khăn, đe d a chi n tranh có th x y ra b t kỳ lúc nào thì kinh t HTX đã giúp nư c ta phát huy truy n th ng đoàn k t dân t c, truy n th ng này đã t o ra s c m nh th n kỳ đưa nhân dân ta thoát kh i n n đói kh ng khi p t nh ng năm 1945, đ ng th i t o ra m t h u phương v ng ch c đ s n sàng ph c v ti n tuy n b t k hoàn c nh nào. Vào nh ng năm 1961-1975 nhi u h p tác xã b c th p đã đưa lên b c cao hơn, hư ng t i vi c c ng c HTX v m i m t( phương th c qu n lý đư c c i ti n, m r ng lĩnh v c ho t đ ng- chuy n sang kinh doanh đa d ng), đã d n t i th c tr ng kinh t sa sút, lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng, đ i s ng nhân dân g p nhi u khó khăn, nên Nhà nư c đã không ng ng ph i tăng tr c p: “ Tr g o ngư c v cung c p cho nông dân”. Trư c tình hình đó, tháng 01 năm 1981 Ban bí thư TW Đ ng ra ch th 100/TW v c i ti n công tác khoán, m r ng khoán s n ph m cu i cùng đ n nhóm và ngư i lao đ ng trong HTX nông nghi p ( g i t t là khoán s n ph m).T vi c th c hi n ch th khoán 100 đã mang l i sinh khí và làm thay đ i l n trong s n xu t nông nghi p: ngư i nông dân đư c t o đ ng l c nên hăng hái tham gia s n xu t. Nhưng sau m t th i gian ch th 100 CT/TW đã th hi n r t nhi u h n ch : ho t đ ng qu n lý y u kém, phân ph i bình quân bao c p cho nhi u đ i tư ng, hi n tư ng rong công, phóng đi m, chi phi b t h p lý…đã d n đ n tình tr ng vi ph m l i ích c a ngư i lao đ ng, t l vư t khoán ngày càng gi m. Nguyên nhân ch y u là do (Th nh t: Kinh t nông h không đư c th a nh n là đơn v kinh t t ch , các tư li u s n xu t ch y u b t p th hóa do HTX qu n lý. Do v y chưa phát huy tính t ch c a nông dân trong s n xu t. Th hai: Phương th c khoán ngày càng n y sinh nhi u b t h p lý như: HTX giao khoán ng n h n, manh mún. Trong 8 khâu c a qúa trình s n xu t thì 5 khâu do HTX đ m nh n, h nh n khoán 3 khâu (Gieo tr ng, chăm sóc, thu ho ch).D n d n HTX khoán tr ng c cho xã viên, nhưng đ nh m c bù tương ng xã viên không đư c nh n đ y đ .Các khâu d ch v cho xã viên không đư c đáp ng). May-2010 6
 8. Tin h c ng d ng Đ n Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th VI (1986), v i đư ng l i đ i m i kinh t do Đ ng kh i xư ng đã t o ra s bi n đ i sâu s c trong s phát tri n kinh t đ t nư c. Trư c b i c nh đó, Ngh quy t 10 c a B chính tr ngày 05/04/1988 ti p t c là bư c công phá th hai vào mô hình HTX ki u cũ- Khoán 10 ra đ i ( Th a nh n h xã viên là đơn v kinh t t ch , kinh t h p tác có nhi u hình th c t th p t i cao, m i t ch c s n xu t kinh doanh do ngư i lao đ ng t nguy n góp v n, góp s c, đư c qu n lý theo nguyên t c dân ch , không phân bi t quy mô và trình đ k thu t, m c đ t p th hóa tư li u s n xu t đ u là H p tác xã). Cùng v i khoán 10 ra đ i, Lu t Đ t dai 1993 v i vi c quy đ nh c th v vi c h xã viên đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng ru ng đ t lâu dài, đã t o bư c ngo t cho s phát tri n s n xu t nông nghi p, s n xu t lương th c liên t c tăng, n đ nh, cơ c u n i b nghành nông nghi p đã có s chuy n d ch theo xu hư ng ti n b , đ i s ng kinh t v t ch t , tinh th n nông thôn t ng bư c đư c c i thi n. Trên cơ s k th a, phát tri n nh ng k t qu đã đ t đư c Đ ng và Nhà nư c ta đã có nhi u ch trương chính sách đ i m i HTX, th c hi n qu n lý, t ch c theo Lu t H p tác xã 2003 (s a đ i t lu t HTX 1997). Tù khi thưc hi n qu n lý, t ch c H p tác xã theo lu t HTX2003, kinh t nông nghi p nông thôn bư c đ u đ t đư c nh ng k t qu đáng t hào: Di n m o c a kinh t h nông dân Vi t Nam đã thay đ i m t cách cơ b n, nh t là ngày càng có thêm nhi u dóng góp cho vi c gi i phóng s c s n xu t , nâng cao s n lư ng nông nghi p, m mang nghành ngh m i, nâng cao thu nh p góp ph n làm đ p thêm b c tranh kinh t h p tác nông nghi p nông thôn. Khi nh c t i nh ng thành t u chung c a kinh t đ t nư c như gi đư c v trí th hai th gi i v xu t kh u g o, đ ng đ u v xu t kh u cà phê rô-bu-sta và h t tiêu, m t trong 10 nư c hàng đ u v th y s n….thì ph i nói, kinh t h nông nghi p trong nông thôn đã đóng góp vai trò chính trong vi c t o ra m t lư ng hàng hóa l n đ ph c v xu t kh u. Trong nông nghi p nói riêng, đã có 05 m t hàng đã đ t kim ngh ch xu t kh u trên 1 t USD. Đó là th y s n (3.8 t USD), g (2.4 t USD), cà phê(1.86 t USD), g o(1.46 t USD), cao su(1.4 t USD). Tuy nhiên cũng c n ph i th ng th n nhìn nh n nh ng thưc t c n ph i kh c ph c như: Nh n th c v h p tác xã, kinh tê h p tác c a h u h t cán b cơ s và nông dân đ u chưa đư c th u đáo và quán tri t đ y đ . V n, cơ s v t ch t kĩ thu t c a h p tác xã còn y u kém đang là m t trong nh ng khó khăn nh hư ng không nh đ n ho t đ ng c a h p tác xã trong quá trình chuy n đ i và xây d ng m i. Trình đ cán b qu n lí H p tác xã nông nghi p còn nhi u b t c p so v i cơ ch qu n lí m i. S tác đ ng c a ch trương, chính sách c a nhà nư c đ i v i h p tác xã còn ch m đ n các cơ s , nhi u chính sách đã đư c ban hành nhưng đ n nay các h p tác xã nông nghi p chưa đư c hư ng l i t nh ng chính sách đó. May-2010 7
 9. Tin h c ng d ng Tóm l i, sau hơn 50 năm xây d ng đ i m i, phát tri n mô hình kinh t HTX nói chung và HTX nông nghi p nói riêng đã tr i qua nhi u bư c thăng tr m nhưng nó đã đóng m t vai trò quan tr ng đ i v i n n kinh t qu c dân c trong th i chi n và th i bình.Đó là n n t ng và cơ s đ phát tri n th ch CNXH nư c ta. Trong t i gian t i phát tri n HTX nông nghi p v n là phương châm tích c c, là chi n lư c c a Đ ng và Nhà nư c đ ti n t i m t m c tiêu l n c a năm 2020 tr thành m t nư c công nghi p. 2.2 PHƯƠNG HƯ NG VÀ NH NG GI I PHÁP Đ PHÁT TRI N KINH T HTX NÔNG NGHI P 2.2.1 PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N HOÀN THI N CÁC HÌNH TH C KINH T H P TÁC TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P. M t là, phát tri n kinh t h p tác g n v i m c tiêu CNH, HĐH nông nghi p nông thôn trong đi u ki n h i nh p qu c t hóa đ i s ng kinh t thì ph i không ng ng phát tri n s c s n xu t, nâng cao năng su t lao đ ng, ch t lư ng và hi u qu kinh t HTX đ kinh t HTX đ s c c nh tranh trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Hai là, Kinh t h p tác v i nhi u hình th c h p tác mà nòng c t là HTX d a trên s h u c a các thành viên và s h u t p th , liên k t r ng rãi nh ng ngư i lao đ ng, các h s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p v a và nh thu c các thành ph n kinh t không gi i h n v quy mô, v đ a bàn, v phân ph i theo lao đ ng, theo v n góp và m c đ tham gia d ch v ho t đ ng theo nguyên t c t ch , t ch u trách nhi m. Ba là, kinh t h p tác và HTX l y l i ích kinh t làm chính bao g m l i ích kinh t c a các thành viên và l i ích t p th .Đ ng th i coi tr ng l i ích xã h i c a thành viên, góp ph n xóa đói gi m nghèo, ti n lên làm giàu cho các thành viên, phát tri n c ng đ ng.Đánh giá hi u qu kinh t h p tác và HTX ph i trên cơ s quan đi m toàn di n c v kinh t -chính tr -xã h i c hi u qu t p th và c a các thành viên. B n là, Trong quá trình phát tri n kinh t h p tác và HTX nông nghi p c n ph i đào t o, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c cho khu c c kinh t này. V n đ có t m chi n lư c hàng đ u là đào t o đ i ngũ cán b qu n lý kinh t h p tác và HTX có ch t lư ng, có tinh th n c ng đ ng cao, bi t tin vào ngư i lao đ ng trong HTX, bi t ti p thu ý ki n và nguy n v ng sâu sa nh t c a h . Ngư i qu n lí ph i luôn quan tâm và bi t chuy n giao kĩ thu t công ngh s n xu t, kinh May-2010 8
 10. Tin h c ng d ng doanh đ cho ngư i lao đ ng bi t v n đ ng và thuy t ph c quàn chúng xã viên áp d ng các ti n b khoa h c k thu t và công ngh m i. Năm là, Tăng cư ng s lãnh đ o c a các c p y Đ ng, nâng cao vai trò qu n lý c a Nhà nư c trong vi c ti p t c đ i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t h p tác xã và HTX nông nghi p Nhà nư c ban hành các chính sách tr giúp kinh t t p th trong quá trình xây d ng và phát tri n. Phát guy vai trò liên minh HTX Vi t Nam c a M t tr n T qu c và các đoàn th nhân dân trong vi c tuyên truy n, v n đ ng qu n chúng tham gia phát tri n kinh t t p th , th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , b o ddamr công tác ki m tra, ki m soát c a các thành viên, ngăn ng a tham nhũng quan liêu. Sáu là, Cùng v i s phát tri n hoàn thi n kinh t h p tác, HTX trong lĩnh v c nông nghi p c n coi tr ng phát tri n các nghành ngh phi nông nghi p nông thôn: công nghi p, ti u th công nghi p, xây d ng, d ch v . B y là, Phát tri n kinh t theo phương châm; tích c c nhưng v ng ch c. Xu t phát t nhu c u th c ti n, đi t th p t i cao, đ t hi u qu tích c c, vì s phá tri n c a s n xu t, tránh duy ý trí, nóng v i gò ép, p đ t, đ ng th i không buông l ng lãnh đ o d m c cho tình hình phát tri n t phát, ch m n m b t và đáp ng nhu c u v phát tri n kinh t h p tác c a nhân dân. 2.2.2 NH NG GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T HTX NÔNG NGHI P NƯ C TA Sau khi có lu t HTX 2003 ra đ i thì chúng ta đ u th y con đư ng đ phát tri n mô hình kinh t h p tác, HTX nông nghi p đã có ph n thông thoáng hơn và đã ti p c n đư c v i n n kinh t th trư ng m t cách tr c ti p. Nhưng qua phân tích th c tr ng c a các HTX nông nghi p nư c ta cho th y th c t còn nhi u b t c p. Hơn n a, qua nh ng phương hư ng đã đè ra, đ th c hi n đư c nh ng phương hư ng đ y thì chúng ta c n ph i th c hi n đ ng b các gi i pháp sau Th nh t, C n đ y m nh quá trình phát tri n n n nông nghi p hàng hóa, CNH HĐH nông nghi p nông thôn t o đi u ki n phát tri n kinh t nông h và trang tr i s n xu t hàng hóa. May-2010 9
 11. Tin h c ng d ng Th hai, M c dù l i nhu n không ph i là m c tiêu mà ch là phương ti n đ HTX t n t i, phát tri n và t đó m i có th h tr đư c thành viên trong các ho t đ ng kinh t c a h lâu dài, b n v ng và ngày m t t t hơn nên vi c đ m b o l i nhu n cho HTX nông nghi p là m t m c tiêu hàng đ u trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Th ba, Đ y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n, t ng k t rút kinh nghi m, nhân r ng các mô hình kinh t h p tác có hi u qu nh m: Giúp cho m i ngư i n m đư c s c n thi t khách quan đ phát tri n các hình th c kinh t h p tác trong quá trình phát tri n n n nông nghi p hàng hóa, đ ng th i góp ph n nâng cao ý th c trách nhi m trong vi c th c hi n ch trương chính sách c a Đ ng, Nhà nư c đ i v i kinh t h p tác. Th tư, Xây d ng và l a ch n các mô hình kinh t h p tác, HTX phù h p v i t ng kĩnh v c ho t đ ng, t ng đ a phương, đ có th phát huy hi u qu th c s c a các hình th c kinh t h p tác đ i v i s phát tri n c a s n xu t nông nghi p, CNH HĐH nông nghi p nông thôn. Th năm, Tăng cư ng m i liên h h p tác gi a HTX v i các thành ph n kinh t h p tác trư c h t là kinh t Nhà nư c. HTX ph i đóng vai trò ngư i đ i di n, là c u n i gi a kinh t Nhà nư c, tri n khai chương trình d án có liên quan đ n kinh t h đ a phương. M t khác HTX giúp doanh nghi p nông nghi p m r ng ph m vi ho t đ ng, ph c v tr c ti p có hi u qu đ n nông nghi p, nông dân, còn doanh nghi p Nhà nư c t o đi u ki n cho h p tác xã m r ng và nâng cao hi u qu ho t đ ng d ch v s n xu t kinh doanh. Th sáu, chính quy n đ a phương có quy n, có trách nhi m ki m tra giám sát trong vi c tuân th pháp lu t và các ch trương chính sách c a Đ ng và Nhà nư c. Nhưng tuy t đ i không đư c can thi p tr c ti p vào công vi c n i b c a HTX, không làm thay ch c năng c a HTX, song ph i t o đi u ki n h tr , giúp đ cho HTX ho t đ ng theo pháp lu t. Th b y, Tăng cư ng h th ng t ch c qu n lý Nhà nư c đ i v i kinh t h p tác. C n tăng cư ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng, s ph i h p trách nhi m c a các t ch c xã h i : như h i nông dân, h i ph n , h i c u chi n binh, liêm minh HTX trong vi c tuyên truy n v n đ ng giúp đ phát tri n các hình th c kinh t h p tác; HTX, phù h p v i đi u ki n th c hi n và nhu c u c a nông dân t ng đ a phương. May-2010 10
 12. Tin h c ng d ng Th tám, Nhà nư c c n có các chính sách kinh t vĩ mô: chính sách thu , chính sách ru ng đ t, chính sách khuy n nông, chính sách th trư ng và các chính sách khác, nh m h tr thúc đ y, h tr , phát tri n kinh t h p tác, H p tác xã. III K T LU N Trong n n kinh t th trư ng t như hi n nay đâu đâu cũng ch th y m c lên nh ng công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n hay doanh nghi p tư nhân… li u có ai đ t ra câu h i r ng: đ n khi nào đó mô hình kinh t HTX hoàn toàn b bi n đ i hay b thay th b ng mô hình kinh t khác hay không? B i l r ng ngay trư c m t kinh t HTX đã mang trong mình nó bao b t c p, khó khăn: s r ng bu c quá l n gi a ngư i v i ngư i gây ra s trì tr l i làm gi m đi tính năng đ ng, m đi tính sáng c a con ngư i d n đ n s kh ng th thích ngh đư c v i n n kinh t th trư ng quá sôi đ ng, quá nh y bén. Ph i chăng đ n m t lúc nào đó mô hình kinh t HTX s b lãng quên. L i có m t v n đ đ t ra trong th i đ i m i, xu th toàn c u hóa đưa các qu c ra xích l i g n nhau theo hư ng h p tác hóa liên h p hóa (tiêu bi u như t ch c WTO, t ch c ASEAN…) có như v y th gi i m i phát tri n n đ nh trong hòa bình. Rõ ràng h p tác hóa là đi u ki n không th thi u đư c trong vi c phát tri n lâu dài và n đ nh t đó chúng ta l i càng kh ng đ nh m t đi u r ng: N n kinh t Vi t Nam-n n kinh t đang trên đà phát tri n s không th và không bao gi xóa b m t cách s ch trơn mô hình kinh t HTX. CNXH mu n phát tri n ph i d a trên s c m nh c ng đ ng- hay đó chính là s c m nh dân t c. Chính vì v y mô hình kinh t HTX ki u m i đã đư c s a đ i đ thích nghi v i n n kinh t Vi t Nam XHCN trong tương lai, cho ngày mai và cho c mai sau… B n thân em là m t c nhân tương lai nguy n s c ng hi n cho s nghi p đ i m i c a đ t nư c s c kh e và ki n th c c a tu i thanh xuân b t k khi nào đ t nư c c n. B i l m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng văn minh không ph i ch là kh u hi u mà là ư c mơ c a toàn Đ ng, toàn dân mà còn là gi c mơ cháy b ng trong m i trái tim c a m t sinh viên như chúng em. TÀI LI U THAM KH O 1. Đ Kim Chung (2009) - Nguyên lý th ng kê kinh t nông nghi p, Trư ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i. May-2010 11
 13. Tin h c ng d ng 2. Nguy n Văn Song (2006) - Kinh t h p tác, Trư ng Đ i h c Nông nghi p Hà N i. 3. Cu n lý lu n v Kinh t h p tác, h p tác xã và s v n d ng nư c ta. 4. Cu n Kinh t h p tác trong nông nghi p nư c ta hi n nay 5. Nh ng bài h c kinh nghi m t các mô hình kinh t , h p tác xã Nông nghi p nư c ta. May-2010 12
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản