Tiểu luận: Đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô

Chia sẻ: kemoc4

Năm 1986, nước Việt Nam ta đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng trong việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung ,bao cấp sang một nền kinh tế mới,nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.Sau hơn 20 năm đổi mới,thực tiễn đã chỉ cho ta thấy rằng,đây là một nền kinh tế tối ưu của Việt Nam hiện nay. Sự chuyển đổi này đã mở ra nhiều thay đổi lớn trong nền kinh tế với sự xuất hiện các loại hình doanh nghiệp mới năng động...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận: Đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô


Tiểu luận

Đánh giá và phân tích môi
trường vĩ mô
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 1


LỜI MỞ Đ ẦU

N ăm 1986, nước Việt Nam ta đánh dấu một mốc lịch sử q uan trọng trong việc
chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung ,bao cấp sang một nền kinh tế
mới,nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hộ i chủ nghĩa,có sự
quản lý vĩ mô của Nhà nước.Sau hơn 20 năm đổ i mới,thực tiễn đã chỉ cho ta
thấy rằng,đây là một nền kinh tế tối ưu của Việt Nam hiện nay.

Sự chuyển đổi này đã mở ra nhiều thay đổ i lớn trong nền kinh tế với sự
xuất hiện các loại hình doanh nghiệp mới năng động hơn,hiệu quả hơn.Quản
lý kinh tế đã thông thoáng hơn…Theo đó ,các doanh nghiệp hoạt động sản
xuất kinh doanh được hoàn to àn tự chủ trong khuôn khổ luật pháp,tự quyết
định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình.H ơn
thế nữa,các loại hình doanh nghiệp không còn hoạt động trong khuôn
khổ,phạm vi bó hẹp như trước đây,mà đ ã và đang từng bước tham gia hội
nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Đ iều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội,thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ta
phát triển.Tuy nhiên,bên cạnh đó vẫn luôn còn những mặt trái của nó ,đó là
những nguy cơ và thách thức mà các doanh nghiệp phải đố i mặt.Chính vì
vậy,để quá trình hoạt độ ng kinh doanh có hiệu quả,đem lại thành công cho
doanh nghiệp,đòi hỏi mỗi nhà quản trị khi hoạch định chiến lược không chỉ
chú trọng quan tâm đến môi trường nội bộ doanh nghiệp,môi trường
ngành,mà còn cần phải chú trọng đến môi trường nền kinh tế quốc dân,môi
trường quố c tế,hay nói cách khác là môi trường vĩ mô của doanh nghiệp.

Đ ề án này cũng nhằm mục đích phân tích và đánh giá từng nhân tố của môi
trường để chỉ ra vai trò quan trọng của môi trường vĩ mô. Đồng thời đ ưa ra
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 2


những phương pháp để có thể đánh giá chính x ác,cụ thể hơn mức độ tác đ ộng
của chúng đối với doanh nghiệp.

I.NH ỮNG KHÁ I NIỆM C Ơ BẢN.

Đ ể có thể đánh giá và p hân tích được mô i trường vĩ mô,trước tiên ta cần phải
hiểu và nắm rõ đ ược các khái niệm cơ bản sau đ ây:

Môi trường được hiểu một cách đ ơn giản như là một không gian hữu
hạn,bao quanh những sự vật,những yếu tố hay một quá trình hoạt động nào đó
như: môi trường khí,m ôi trường nước,môi trường văn ho á xã hội,môi trường
thể chế,môi trường số ng,môi trường làm việc…Hay,có thể nó i rằng,môi
trường là mộ t tập hợp các yếu tố,những đ iều kiện tạo nên khung cảnh tồ n tại
và phát triển của mộ t chủ thể.

Môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp là tổng hợp các yếu tố,các
điều kiện bên ngoài,có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt đ ộng sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp gồm có môi trường vĩ m ô và môi
trường vi mô.Hay bao gồm môi trường kinh doanh quốc tế,môi trường kinh
doanh quốc gia,môi trường ngành và môi trường nộ i bộ doanh nghiệp.Môi
trường vi mô là môi trường hay những lực lượng có quan hệ trực tiếp với b ản
thân công ty,doanh nghiệp và khả năng phục vụ khách hàng của nó ,tức là
những người môi giới Marketing,các khách hàng,các đối thủ cạnh tranh và
công chúng trực tiếp.

K hác với mô i trường vi mô,môi trường vĩ m ô đ ược hiểu là những lực
lượng trên bình diện xã hội,rộ ng lớn hơn,có ảnh hưởng đến môi trường vi
mô.Nó b ao gồ m các yếu tố như: chính trị và luật pháp,kinh tế,kỹ thuật côngSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 3


nghệ,tự nhiên,văn ho á-xã hộ i.Ngo ài ra cũng cần quan tâm đến môi trường
quốc tế trong phân tích và đánh giá mô i trường vĩ mô.Môi trường kinh doanh
quốc tế và môi trường kinh doanh quốc gia có tác động và làm ảnh hưởng đ ến
mô i trường kinh doanh ngành,môi trường kinh doanh nội bộ doanh
nghiệp.Nói cách khác,môi trường nộ i bộ doanh nghiệp,môi trường ngành nằm
trong môi trường quốc gia và môi trường quốc tế.

Phân tích môi trường kinh doanh chính là một quá trình mà cá nhà chiến
lược tiến hành kiểm tra xem xét các nhân tố môi trường khác nhau,có tác
độ ng vào ho ạt độ ng của doanh nghiệp để xác định các thời cơ,cũng như nguy
cơ đối với doanh nghiệp.

Thời cơ được hiểu là cơ hội,tạo ra điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp trong việc đầu tư,phát triển sản xuất kinh doanh,chiếm lĩnh thị
trường,mở rộng thị phần,tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh trên thương
trường trong và ngo ài nước.Còn nguy cơ được hiểu là thách thức,đe doạ gây
ra rủi ro và khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư,phát triển sản
xuất kinh doanh…Có thể thấy,thời cơ và nguy cơ là hai vấn đề,hai nhân tố
phát triển ngược chiều.Thời cơ càng phát triển thì nguy cơ càng giảm dần và
ngược lại.

K hi phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp cần phải x ác định
được việc phải phân tích những vấn đề gì?.Đ ể làm được điều này,phải có
thô ng tin,thu thập,phân tích và xử lý thông tin…Đ ồng thời,năng lực cần có
của một nhà quản lý cũng đóng một vai trò hết sức quan trong trong quá trình
phân tích này.
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 4
II.VAI TRÒ CỦA VIỆC PHÂ N TÍCH &ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG V Ĩ


Mục đ ích của việc phân tích và đ ánh giá môi trường vĩ mô là đ ể xác định
đú ng đắn các thời cơ,các nguy cơ trong môi trường bên ngoài.Từ đó,doanh
nghiệp có thể khia thác và phát huy các thời cơ,đồng thời tìm ra các giải pháp
hữu hiệu để hạn chế,ngăn ngừa và xoá bỏ nguy cơ,giúp cho các hoạt động
chiến lược của doanh nghiệp luôn luôn thích ứng với mô i trương kinh
doanh.Đây được coi là mộ t trong những cơ sở hay căn cứ đ ể xác định m ục
tiêu,định hướng và các biện pháp trong nội dung của mỗ i chiến lược kinh
doanh.

V iệc phân tích và đánh giá môi trường vĩ mô giú p cho doanh nghiệp hiểu
và biết rõ được những nhân tố t bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng và tác
độ ng như thế nào?ở mức độ ra sao?Tác động tích cực hay tiêu cực?...đối với
quá trình hoạt động sản xuất của mình.Từ đó,đưa ra những chính sách phù
hợp,đúng đắn trong việc xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh.

Bên cạnh đ ó,nó còn giúp cho các nhà chiến lược lượng hoá đ ược sự tác
độ ng của các yếu tố mô i trường kinh doanh và mức độ thích ứng của doanh
nghiệp trước những thay đổi của môi trường.

Mặt khác,nhờ có đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô đã giúp cho
doanh nghiệp xác định được vị thế của mình trên thương trường,biết được vị
trí mình đ ã đạt được đang ở mức nào.Cũng từ đó đưa ra được những quyết


SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 5


định đú ng đắn,để duy trì,củng cố và phát triển doanh nghiệp,tránh được
những quyết định sai lầm,thiếu căn cứ.

Các yếu tố trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp có tác động
không giống nhau đối với cùng mộ t hoạt độ ng sản xuất kinh doanh.Do
đó ,việc phân tích và đánh giá chúng sẽ giúp cho doanh nghiệp sắp xếp đ ược
thứ tự ưu tiên quan tâm,cũng như thứ tự các yếu tố cần phải dè chừng.Từ
đó ,có những biện pháp,kế hoạch điều chỉnh hợp lý.Đ iều này giúp cho việc lập
chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và chính x ác hơn

III.N ỘI DUNG CỦA VIỆC PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ

A.PHÂN TÍCH,ĐÁNH GIÁ C ÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG V Ĩ


Phần II đã chỉ cho ta thấy được tầm quan trọng của m ôi trường vĩ m ô trong
việc x ác đ ịnh các thời cơ cũng như tìm ra nguy cơ đố i với doanh nghiệp.Tuy
nhiên để có thể xác định được các thời cơ và nguy cơ đấy,các doanh nghiệp
cần phải biết rõ các nhân tố chủ yếu tạo thành môi trường vĩ m ô,bao gồm:
nhân tố chính trị-luật pháp,nhân tố kinh tế,nhân tố kỹ thuật-công nghệ,nhân tố
tự nhiên,nhân tố văn hoá-x ã hộ i,và nhân tố m ôi trường quố c tế.

1.Nhân tố chính trị và luật pháp

V iệc phân tích nhân tố này là rất quan trọng,b ởi lẽ nếu một đ ất nước mà có
tình hình chính trị không ổ n đ ịnh,sẽ gây ảnh hưởng xấu và rất lớn đến lực
lượng lao động,đến tình hình đầu tư của các đối tác nước ngoài….

N hân tố chính trị và luật pháp của nhà nước luôn luôn được coi là những vấn
đề mang tích chất cơ sở,nền tảng cho việc xác định các nhân tố khác trong
mô i trường kinh doanh của mộ t của quốc gia.Các nhân tố này cũng tạo ra thời


SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 6


cơ và gây ra nguy cơ đối với hoạt động chiến lược của các ngành kinh tế_kỹ
thuật và các doanh nghiệp thông qua các thành tố của nó,đó là sự ổn định về
chính trị,đường lối đổi mới,tạo lập các tập đoàn kinh tế,xây dựng các công
trình tầm cỡ quốc gia,hệ thống luật pháp và các chế độ,chính sách…

-Sự ổn đ ịnh chính trị: điều này thể hiện rõ trong quan điểm đường lố i chủ
trương nhất quán của Đảng và N hà nước.Sự ổn định chính trị luôn luôn được
coi là cơ hội thuận lợi và hấp d ẫn đố i với hoạt động chiến lược của các nhà
Đ ầu tư,các nhà sản xuất,kinh doanh trong và ngo ài nước.

-Đường lối quản lý kinh tế đổ i mới: chủ trương thực hiện nền kinh tế mở,nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN.Cho đến nay,thành tố này vẫn đã và
đang tạo ra nhiều cơ hội cho các ngành kinh tế kỹ thuật và cá doanh nghiệp ở
trong và ngo ài nước đ ược phép gặp gỡ,trao đổ i,tham quan,tìm kiếm cơ hội
đầu tư hoặc tìm cách thiết lập các mối quan hệ hợp tác,liên kết liên doanh
nhằm phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ,phát triển sản xuất kinh doanh
với hiệu quả cao

- Chủ trương tạo lập các tập đoàn kinh tế mạnh và xây dựng các công trình
tầm cỡ quốc gia.Thành tố này cho thấy,Nhà nước hay chính phủ là người tiêu
dù ng hàng ho á lớn nhất,là thị trường rộng lớn,tạo ra các cơ hợi thuận lợi để
các ngành kinh tế-kỹ thuật,và các doanh nghiệp lớn đưa hàng hoá và dịch vụ
của mình vào thị trường này theo hướng chiến lược lâu dài.

-Hệ thống pháp luật và các chế độ chính sách như: hành lang phấp luật quy
định và các chi phối hoạt động của các doanh nghiệp trong suốt cả quá trình
hình thành,hoạt động thậm chí là ngay cả khi phá sản.Do đó,cần phải đ ánh giá
và phân tích được hệ thống luật pháp.Nó thể hiện rõ nhất thô ng qua các bộ
luật,nghị đ ịnh,pháp lệnh đ ể điều chỉnh hành vi kinh doanh của các doanh
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 7


nghiệp,buộc các doanh nghiệp phải đi đúng hướng và thực hiện trong quá
trình hình thành,điều chỉnh…và cả quá trình phá sản của doanh nghiệp.

H ệ thố ng pháp luật và các chính sách,chế độ cho thấy:Quố c hội,Nhà nước
đã,đang ban hành luật pháp,chế độ chính sách với tinh thần ngày càng đồng
bộ và hoàn hảo để tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc ổn đ ịnh phát triển kinh
tế-xã hộ i,phát triển sản xuất kinh doanh,bảo đảm quyền tự chủ trong sản xuất
kinh doanh của các ngành và các doanh nghiệp theo đúng luật pháp đã b an
hành.Ngoài ra,đây còn là điều kiện thiết yếu để thực hiện tốt nguyên tắc:Bình
đẳng tôn trọng lẫn nhau và các bên cùng có lợi trong kinh doanh”.

Cơ chế điều hành của Nhà nước cũng đóng một vai trò quan trọng tới hoạt
độ ng kinh doanh của Doanh nghiệp.Nó trực tiếp quyết định đến tính hiệu lực
của luật pháp và các chính sách kinh tế của Nhà nước.Việc điều hành tố t sẽ là
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển

Q uốc hội và Nhà nước đã ban hành khá nhiều bộ luật,chủ yếu liên quan đ ến
sản xuất,kinh doanh,chẳng hạn như:Bộ luật về xuất nhập khẩu;luật đầu tư ;các
sắc thuế; luật doanh nghiệp; luật cạnh tranh; luật tiết kiệm,chống lãng
phí,chống tham nhũng; luật lao động…

Bên cạnh những thời cơ,thì luật pháp,chế độ chính sách cũng có thể gây ra
nguy cơ,khó khăn cho hoạt độ ng chiến lược của các ngành và các doanh
nghiệp nếu nộ i dung của chúng không kín kẽ,hoặc không phù hợp với đ iều
kiện thực tế.Do đó,việc thực hiện,cải tiến và đổ i mới luật pháp,chế độ chính
sách là công việc có tính tất yếu.

2.Nhân tố kinh tế
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 8


Thực trạng của nền kinh tế và x u hướng phát triển của nó thông qua các
nhân tố kinh tế,có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với hoạt động chiến lược của
các ngành và các doanh nghiệp .

Các thành tố của nhân tố này phải tính đến đó là:Tốc độ tăng trưởng cảu nền
kinh tế; chính sách lãi ngâ n hàng; chính sách tiền tệ; tỷ lệ lạm phát,tỷ giá hối
đo ái; tỷ lệ thất nghiệp…

-Tốc độ tăng trưởng hay suy giảm của nền kinh tế trong các giai đ oạn hưng
thịnh hay phát triển,suy giảm hay suy thoái và p hục hồi đ ều có ảnh hưởng đ ến
ho ạt động chiến lược của các ngành và các doanh nghiệp,cụ thể như sau:

 N ếu như nền kinh tế quốc dân(KTQD) đang ở giai đ oạn hưng thịnh hay
phát triển thì nó sẽ tạo ra cơ hộ i thuận lợi cho các hoạt động chiến lược của
các ngành và các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá
 N gựơc lại, nếu như nền kinh tế đang ở vào giai đoạn suy thoái hay suy
giảm,thị nó sẽ gây ra nguy cơ cho hoạt động chiến lược của các ngành trong
việc sản xuất và tiêu thụ hàng hoá.

-Mức lãi suất hay tỷ lệ lãi suất ngân hàng cao hay thấp đều có ảnh hưởng
đến hoạt động chiến lược của các ngành và các doanh nghiệp trong việc tạo
ra vốn và sử dụng vốn.Do đó,nếu mức lãi suet hay tỷ lệ lãi suất được coi là
hợp lý,sẽ tạo cơ hội ch oviệc huy động tiền gửi vào ngân hàng và cho các đối
tác vay mượn.Ngược lại,nếu nó bất hợp lý như quá cao ho ặc quá thấp sẽ đ ều
gây ra nguy cơ trong việc huy độ ng và cho vay vốn,và chắc chắn sẽ ảnh
hưởng đến hoạt động chiến lược cảu các ngành và các doanh nghiệp.

-Chính sách tiền tệ và tỷ giá hố i đo ái:Đây cũng là thành tố vừa tạo ra thời
cơ,vừa gây ra nguy cơ không chỉ làm tăng hay giảm giá trị của đồng tiền mà
còn ảnh hưởng đ ến hoạt động chiến lược của các ngành và các doanh nghiệp.


SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 9


-Tỷ lệ lạm phát tăng hay giảm cũng đ ều ảnh hưởng đến ho ạt độ ng chiến lược
của các ngành và các doanh nghiệp.Cụ thể là: nếu tỷ lệ lạm phát tăng làm giá
trị của đồng tiền bị suy giảm,ảnh hưởng x ấu đến các hoạt động kinh tế,đ ến
việc tạo vốn và sử dụng vốn sả n xuất kinh doanh.Ngược lại,nếu tỷ lệ lạm phát
giảm hoặc kiềm chế được lạm phát,sẽ đảm bảo được giá trị của đ ồng tiền,thúc
đẩy việc phát triển kinh tế và phát triển sản xuất kinh doanh.

N goài ra,tỷ lệ lạm phát tăng hay giảm còn ảnh hưởng đến việc tạo công ăn
việc làm cho người lao độ ng,ảnh hưởng đ ến tình hình thất nghiệp

-Khủng hoảng thừa thiếu hàng hoá đều ảnh hưởng đến hoạt đ ộng chiến lược
cảu của các ngành và các doanh nghiệp,nó thể hiện ở hai mặt cụ thể là:N ếu
xuất hiện khủng hoảng thừa,dẫn đến hiện tượng cung lớn hơn cầu,hàng hoá ứ
đọ ng khó tiêu thụ,các doanh nghiệp đua nhau giảm giá.Đ iều này vừa gây thiệt
hại cho nền kinh tế,vừa thiệt hại cho các ngành và các doanh nghiệp trong
việc đình đốn,đình trệ sản xuất kinh doanh.Ngược lại,nếu xuất hiện khủng
ho ảng thiếu,d ẫn đến hiện tượng cung nhỏ hơn cầu,hàng hoá khan hiếm,các
doanh nghiệp đau nhau tăng giá,cũng gây thiệt hại,khó khăn cho phát triển và
phát triển sản xuất kinh doanh của nhiều ngành và nhiều doanh nghiệp.

3.Nhân tố kỹ thuật-cô ng nghệ

Trong m ôi trường kinh doanh quốc gia,nhân tố kỹ thuật-công nghệ luôn giữ
vai trò trung tâm và có ảnh hưởng lớn,trực tiếp sâu sắc và toàn diện đ ến hoạt
độ ng chiến lược của các ngành và các doanh nghiệp.Bên cạnh đ ó,nó còn là
nhân tố có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc tạo ra lợi thế và khả năng cạnh
tranh của các đơn vị hoạt độ ng trên thương trường.

-Nhờ có ứng dụng khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến,các doanh nghiệp
càng có thể thực hiện chiến lược cảu doanh nghiệp mình một cách hiệu quảSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 10


hơn,khẳng định đ ược vị thế của mình trên thương trường.Đồng thời,thông qua
đổ i mới công nghệ,đổi mới khoa học công nghệ đã nâng cao trình độ quản lý
kỹ thuật cho doanh nghiệp

Cần phải nhận thức được rằng,khoa họ c cô ng nghệ có tác động mạnh mẽ ở
mọ i khía cạnh đối với doanh nghiệp

-Các loại công nghệ mới xuất hiện trên thương trường sẽ đồ ng thời cùng một
lúc vừa tạo ra thời cơ cho một số ngành này,doanh nghiệp này,nhưng lại vừa
gây ra nguy cơ cho m ột số ngành khác,doanh nghiệp khác.Bởi lẽ,để sủ d ụng
được chúng,các doanh nghiệp phải có những điều kiện nhất đ ịnh,không phải
cùng mộ t công nghệ mà bất cứ ngành nào,doanh nghiệp nào cũng có thể áp
dụng và sử d ụng tố t.Các doanh nghiệp cần phải biết lựa chọn công nghệ phù
hợp với doanh nghiệp.

-Mức độ ảnh hưởng của các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ m ới đối
với các ngành và các doanh nghiệp có sự khác nhau,chẳng hạn như :Đối với
nghàng cô ng nghệ viễn thông,đ iện tử,hàng không có mức ảnh hưởng lớn hơn
so với các nghành sản xuất xi măng,chế biến kim loại và nghành dệt may.bởi
vì,công nghệ cử những nghành này có sự thay đổi nhanh hơn

-Sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học-kĩ thuật và công nghệ không chỉ đ ối với
các nghành sản xuất,mà cò n tác động mạnh mẽ đến nghành thông tin-kinh
tế,xã hội,thị trường giá cả và thô ng tin trong quản trị chiến lược

-Thị trường công nghệ và chuyển giao cô ng nghệ:Nói đ ến thị trường công
nghệ là nói đến sự b iến đổi cung và cầu về cô ng nghệ,nói đến việc mua b án
công nghệ hay còn gọi là chuyển giao công nghệ sự biến động này vừa tạo ra
thời cơ đối với những doanh nghiệp có dư nguồn lực,trình độ quản lý và tay
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 11


nghề,vừa gây ran guy cơ đối với doanh nghiệp mà không có đủ đ iều kiện thiết
yếu.

4. Nhân tố tự nhiên

N hân tố này cũng ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất-kinh doanh của các nghành
kinh tế-kĩ thuật và các doanh nghiệp thông qua các thành tố của nó như:thời
tiết,khí hậu,mưa gió,b ão lụt,hạn hán,mùa vụ,môi trường sinh thái,các nguồn
tài nguyên thiên nhiên trên mặt đ ất,trong lòng đ ất,trên mặt biển,sông ngòi,và
trong lòng biển.

Môi trường sinh thái tốt hay xấu,ô nhiễm hay không ô nhiễm đều ảnh
hưởng tố t hay xấu đến hoạt động chiến lược của các nghành các doanh nghiệp
và đời sống văn ho á xã hội của con người.

Các lo ại tài nguyên thiên nhiên phong phú hay nghèo nàn,như các loại
mỏ than,thiếc,sắt,cao lanh,apatít,crôm,vàng…đều là những yếu tố vào,ảnh
hưởng trực tiếp đ ến sản xuất kinh doanh của các nghành và các doanh nghiệp
việc khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi,thiếu quy tắc sẽ dẫn đến tình
trạng lãnh phí tài nguyên,đ ồng thời cũng làm cho lượng thiếu hụt tài nguyên
thiên nhiên tăng lên.đây sẽ là 1 khó khăn đối với những nghành sản xuất có
đầu vào phụ thuộc lớn bởi tài nguyên thiên nhiên.việc thiếu này cũng làm cho
chi phí khai thác tăng lên,chi phí năng lượng tăng…Đều ảnh hưởng không
tốt.Chẳng hạn như nghành sản xuất mây tre đ an …

Nhân tố tự nhiên,khô ng chỉ có tài nguyên thiên nhiên các vấn đề thời tiết
khí hậu,địa hình…cũng ảnh hưởng khô ng nhỏ đối hoạt động sản xuất của các
nghành doanh nghiệp,đặc biệt là những nghành có liên quan trực tiếp đéan tự
nhiên như nghành trồ ng hoa;nghành giầy dép;may mặc;chăn nuô i;trồng
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 12


trọt;lương thực;thực phẩm;giao thông vẩn tải;nghành sản xuất đồ hộp;mía
đường.

Mặc dù,nhân tố t tự nhiên có ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động sản xuất
kinh doanh,nhưng nó cũng chỉ ảnh hưởng có giới hạn,b ởi lẽ,ở những nước có
nền kinh tế phát triển,có cô ng nghệ tiên tiến và hiện đại,thì những khó khăn
về tài nguyên cũng không gây cản trở con đường đ i lên của doanh
nghiệp,thông qua giảI pháp khắc phục như:mua nguyên liệu thô về chế b iến
mà vẫn đạt hiệu quả cao

5. Nhân tố văn hoá-xã hội

N hân tố này tác động,gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất-kinh
doanh của doanh nghiệp.nó tạo ra cơ hộ i (hay thuận lợi) và gây ra nguy cơ
(khó khăn) cho hoạt động chiến lược của các nghành và các doanh nghiệp,do
đó ,cần phải phân tích và đánh giá nhân tố văn hoá-xã hội.Sự tác động của
nhân tố này đối với hoạt động chiến lược thường được thể hiện qua các thành
tố của nó như:trình độ,dân trí,tỷ lệ kết hô n,tỷ lệ sinh đẻ,tỷ lệ tăng d ân số,lối
sống,phong cách sống,chuẩn mực đạo đức,vui chơi,giải trí,sử dụng lao đ ộng
nữ,phong tục tập quán của các dân tộc,vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng,tổ chức
của hiệp hội người tiêu dùng….

-Trình độ dân trí càng cao,thì đối với hoạt độ ng chiến lược-sản xuất kinh
doanh càng lớn.bởi lẽ,nó ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ,thị hiếu,kiểu dáng,mẫu
mã,màu sắc của hàng hoá mà người tiêu dùng đò i hỏi.

-Tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ,tỷ lệ tăng dân số hợp lí hay không hợp lý đều có
ảnh hưởng đén nhu cầu tiêu dùng hàng hoá trên thương trường và đều ảnh
hưởng đến hoạt động chiến lược sản xuất-kinh doanh của các đ ơn vị kinh tế.
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 13


-Lối sống,phong cách sống,chuẩn mực đạo đức,vui chơi ,giải trí,văn hoá
nghệ thuật.nếu như lành mạnh và phát triển theo hướng tiến bộ sẽ tạo ra tính
tích cực trong tiêu dùng hàng hoá.Ngược lại,nếu không lành mạnh sẽ gây ra
nhiều tiêu cực,tệ nạn xã hội,làm cản sự phát triển của sản xuất-kinh doanh.

-Vai trò của phụ nữ và sử d ụng lao động nữ trong cách nghành các doanh
nghiệp.Ngày nay,ở nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt là nước ta,người
phụ nữ có vai trò xứng đáng trong nền kinh tế-xã hội,có nghĩa vụ quyền lợi
ngang với nam giới.

-Trong các ngành kinh tế-kỹ thuật và các doanh nghiệp,có nhiều lĩnh vực,có
nhiều ho ạt động rất cần lao đ ộng nữ.Thí d ụ trong nghành hàng không,hoạt
độ ng của các tiếp viên trên các chuyến bay cần nhiều lao động nữ ;trong
ngành du lịch,trong các nghành d ệt kim,tỷ lệ nữ chiếm từ 60% đến70%

-Từ vấn đề này cho thấy,lao động nữ nằm trong nguồn lực của các nghành
và các doanh nghiệp.V ì vậy,trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược
cần tính đến thành tố này.

-Phong tục tập quán của các dân tộc.Theo số liệu thống kê thì nước ta có tới
54 d ân tộc là anh em.Mỗ i dân tộc đều có phong tục tập quán riêng,sử d ụng
hay tiêu dùng hành ho á theo phong cách sống của họ.V ì vậy,để đ ảm b ảo thoả
mãn kịp thời nhu cầu hàng hoá cho mỗi dân tộc trong từng thời kì kế
ho ạch,các nghành và các doanh nghiệp phải quan tâm và tính đến thành tố
này trong hoạt định chiến lược của mình.

-vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng.Sự p hát triển của các thành tố này cũng có liên
quan và ảnh hưởng đến sự hoạt độ ng cảu các ngành và các doanh nghiệp.Nó
được thể hiện ở chỗ nhu cầu về hàng hoá cần được đáp ứng.Đối với hình thức
tôn giáo tín ngưỡng,ngoài những loại hàng ho á thông thường,thiết yếu cònSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 14


cần những laọi hàng ho á đặc thù như: vàng mã, các loại hương, các loại
nến,các laọi mõ,các loại chuông…Đó là những hàng hoá phục vụ cho tín
ngưỡng của họ.Do đó,trong quá trình ho ạch đ ịnh chiến lược sản xuất kinh
doanh của mình,các ngành và các doanh nghiệp cần phải tính đén và có một
mố i quan tâm nhất định đến nhu cầu của thành tố này.

N goài việc đánh giá và phân tích 5 nhân tố trên,các ngành và các doanh
nghiệp cũng cần phải quan tâm đến một nhân tố đó là: mô i trường quốc
tế.Nhân tố này cung có vai trò và ảnh hưởng khô ng nhỏ đến quá trình hoạch
định chiến lược,đến hoạt độ ng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Nội
dung cụ thể của nhân tố này được trình bày chi tiết trong mục 6 d ưới đây:

6. Mô i trường quốc tế

Môi trường kinh doanh quốc tế được hiểu là môi trường toàn cầu,mô i trường
bên ngoài của doanh nghiệp.

Mục đích cảu việc phân tích và đánh giá mô i trường này là xá định rõ ràng và
đú ng đắn các thời cơ,các nguy cơ của từng nhân tố tạo thành môi trường ảnh
hưởng đến hoạt động chiến lược của doanh nghiệp.

Môi trường quốc tế là một mô i trường bao trùm cả môi trường quốc gia,nó
cũng chịu tác động của các nhân tố như: chính trị thế giới; luật pháp và các
thô ng lệ quốc tế; kỹ thuật-công nghệ; và văn hoá xã hội.

*Nhâ n tố chính trị thế g iới

Nhân tố này được thể hiện qua các thành tố như : chính trị,ngoại giao,quan
điểm đường lối chính trị quố c tế,xung đột về quan đ iểm chính trị giữa các
quốc gia…Tất cả những thành tố này sẽ là m nảy sinh các thời cơ và nguy cơ
trong môi trường cụ thể ở chỗ:


SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 15


 Các thành tố về chính trị ,ngoại giao: được coi là d ấu hiệu đầu tiên và
có ảnh hưởng lớn đến các ho ạt độ ng chiến lược của doanh nghiệp,đặc biệt là
doanh nghiệp xuất-nhập khẩu,chẳng hạn như: chính sách m ở cửa,hoạt động
ngoại thương,hoạt động kinh doanh của các nền kinh tế…Mức độ ảnh hưởng
cảu nhân tố này lớn hay nhỏ,tạo ra thuận lợi( thời cơ) hay khó khăn( nguy cơ)
đến đâu tuỳ thuộ c vào đường lố i chính trị,ngoại giao mở rộng hay thu hẹp,đơn
giản hay phức tạp,cứng rắn hay mềm d ẻo… của từng quốc gia trên thế giới.
 Thành tố về quan điểm chính trị của mỗi quốc gia trên thế giới
 Thành tố về sự xung đột quan điểm chính trị,dẫn đến chiến tranh giữa
các quốc gia

N hư vậy,việc phân tích và đánh giá nhân tố chính trị thế giới đảm b ảo,nắm
bắt kịp thời các thời cơ,ngăn ngừa đảy lùi các nguy cơ trong môi trường kinh
doanh quốc tế không phải là vấn đề đơn giản dễ d àng.Trái lại,nó gặp nhiều
khó khăn phức tạp bởi vì d iễn biến và ảnh hưởng của chúng đố i với các hoạt
độ ng chiến lược của các quốc gia,của ngành kinh tế-kỹ thuật và các doanh
nghiệp có những nét khác biệt,cụ thể ở những điểm sau đây:

-Việt Nam ra nhập khối ASEAN đã và đang tạo ra các thời cơ cho các
doanh nghiệp về đầu tư,thâm nhập và phát triển thị trường; bán các yếu tố đ ầu
ra,mua các yếu tố đầu vào.Song,nó cũng đ ang gây ra nhiều thách thức,nguy
cơ,đặc biệt là chất lượng và giá cả hàng hoá,khả năng cạnh trạnh mà các
doanh nghiệp cảu ta đ ang phải đương đ ầu.Do đó phải cần có nhiều giải pháp
hữu hiệu để đối phó,giải quyết khó khăn.

-Tự d o hoá thương mại trong khu vực và xo á bỏ hàng rào thuế q uan vào
năm 2006,có thể sẽ là thời cơ cho m ột số nước trong khối ASEAN,nhưng đối
với nước ta thì đó lại là nguy cơ.Bởi lẽ,còn không ít doanh nghiệp đang trong
giai đoạn yếu kém về khả năng cạnh tranh.Hơn nữa,bản thân khối ASEANSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 16


cũng phải đặt trong mối quan hệ với toàn cầu,đương đầu trong sự cạnh tranh
có tính thế giới giữa các khu vực và giữa các nước như:Khối EU,Bắc
Mỹ,Nhật Bản,Trung Quốc…

-Kể từ tháng 11/1998,Việt Nam đã là thành viên chính thức cả diễn đ àn
hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương,gọi tắt là APEC.Diễn đàn này hiện
đang chiếm 40% dân số thế giới,56% GDP và 46% tổng giá trị thương mại
thế giới.Đây là thời cơ cho các doanh nghiệp,các ngành kinh tế kỹ thuật và
nền kinh tế nước ta trong việc có thêm thị trường rộng lớn để mua các yếu tố
đầu vào và bán các yếu tố đ ầu ra mà chúng ta có tiềm năng.Song,để đặt đ ược
hiệu quả cao trong việc đưa hàng hoá vào thị trường này cũng không phải đơn
giản,dễ dàng.

-Ngày 11/01/2007 Viêt Nam trở thành thành viên chính thức của ổ chức
thương mại thế giới-WTO,các doanh nghiệp nước ta có cơ hội thuận lợi đẻ
mở rộ ng thị trường mua các yếu tố đầu vào và thị trường xuất khẩu sang các
nước khác,được hưởng quy chế tối huệ quốc và không bị phân biệt đối
xử,phân biệt trong thương mại quốc tế.Tuy nhiên,trái với điều trên thì vẫn
luô n có những nguy cơ và thách thức đối với chúng ta,khô ng chỉ bởi sự cạnh
tranh quyết liệt trên thị trường,mà còn do chính các doanh nghiệp Việt Nam
khi mà vẫn chưa thực sự đ i vào guồng máy công nghiệp,vẫn cò n nhưng tình
trạng vi pham luật kinh doanh,vi phạm an to àn vệ sinh thực phẩm,vi phạm
bản quyền…Đây là những vấn đ ề cần phải được quan tâm giải quyết mộ t cách
nghiêm tú c và triệt để,đồng thời cũng cần phải nghiên cứu để có nhiều giải
pháp hữu hiệu trong viêc p hòng ngừa.

*Nhâ n tố lu ật pháp và cá c thông lệ quốc tế
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 17


Đ ể đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh quốc tế,vấn đề có tính thiết yếu là
các nhà chiến lược hay các nhà quản trị doanh nghiệp phải hiểu biết thông
thạo luật pháp và các thông lệ quốc tế,b ởi những vấn đề sau:

-Mỗi mộ t quốc gia trên thế giới đều có chủ quyền,có luật pháp kinh doanh và
có quan điểm phát triển kinh tế riêng.Do đó,muốn đạt hiệu quả tố t trong buôn
bán làm ăn với các nước thì nhất thiết phải biết và nắm rõ luật pháp cùng
quan điểm phát triển kinh tế của nước đối tác.

-Do xu hướng hội nhập,liên kết kinh tế,tạo lập các khu vực và các khối kinh tế
ngày càng gia tăng,nên sự ra đời hay xuất hiện các hiệp định,các cam kết và
các thông lệ ngày càng nhiều và hoàn thiện hơn.

H ai vấn đề trên nhấn mạnh rằng,muố n tiến hành kinh doanh,buôn bán với các
khối các khu vực kinh tế này thì nhất thiết các nhà chiến lược phải chấp hành
và tuân theo những thủ tục,những thông lệ quốc tế trên đường vận chuyển
hàng hoá…Các quản trị gia doanh nghiệp phải quán triệt luật pháp và các
thô ng lệ quốc tế.

*Nhâ n tố kinh tế quốc tế

N hân tố này cũng thường tạo ra các thời cơ và gây ra nguy cơ đối với hoạt
độ ng chiến lược của các nước,các ngành kinh tế kỹ thuật,và các doanh nghiệp
trong hoạt động xuất-nhập khẩu.Nhân tố này thường bao gồm các nhân tố
như: khủng hoảng kinh tế,sự bất đồng về quan điểm phát triển kinh tế,các
chính sách lãi suất…

-Khủng hoảng kinh tế (1929 -1933),sự bất đồng về quan đ iểm phát triển kinh
tế của các nước,các khối kinh tế về vấn đ ề như :Khai thác dầu lửa,đánh bắt
hải sản,tôm cá đông lạnh,hàng dệt may,da giày…đã để lại hậu quả khônSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 18


lường đố i với nền kinh tế thế giới nói chung và vói nền kinh tế của nhiều quốc
gia nói riêng.

-Các chính sách lãi suất khác nhau cảu ngân hàng và q uỹ tiền tệ quốc tế cũng
ảnh hưởng đến tỷ giá đồng tiền của nhiều nước.Chúng có thể tạo ra thuận lợi
ho ặc gây ra nhiều khó khăn đối với hoạt động chiến lược của nhiều quốc gia.

-Khủng ho ảng tài chính tiền tệ năm 1997 ở Đông Nam Á,Đông Á đã làm
giảm giá trị của đồng tiền,gây hậu quả nặng nề về kinh tế cho nhiều nước.

*Nhâ n tố kỹ thuật-công nghệ

Đ ây là yếu tố mang tính then chố t và tác độ ng mạnh mẽ đến hoạt động chiến
lược của nhiều quốc gia,nhiều nghành,và nhiều doanh nghiệp.

N hân tố này khi thì tạo ra thời cơ,khi thì g ây ra nguy cơ cho ho ạt động chiến
lược.Nó thường bao gồm các thành tố như:

-Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ.Do sự phát triển mạnh
mẽ như vũ bão của khoa học kĩ thuật và c ông nghệ tiên tiến thế giới,nên bắt
buộc các nhà chiến lược,các nhà quả trị kinh doanh phải kịp thời nắm bắt để
họ c hỏi,để thực hiện chuyển giao công nghệ,đưa nhanh các tiến bộ của khoa
họ c kĩ thuật vào sản xuất và để ứng sử hiện hữu đối với loại thị trường công
nghệ.

-Sự x uất hiện trên thị trường thế giới nhiều loại sản phẩm mới và sản
phẩm thay thế đã tạo ra thời cơ,vừa gây ra nguy cơ,nên b ắt buộc các nhà
chiến lược và các nhà quản trị sản xuất phải có giải phát hữu hiệu để ho àn
thiện,cải tiến đổ i mới sản phẩm của mình cả về chất lượng,hình d áng,mẫu mã
nhằm tăng lợi thế và cạnh tranh trên thương trường quốc tế.
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 19


-Sản phẩm có hàm lượng chất xám cao:ngày nay,lí luận và thực tiễn đã
chứng minh cho luận điểm rằng:nghành nào,doanh nghiệp nào mà có sản
phẩm có hàm lượng chất xám cao,thì sản phẩm đó có nhiều khả năng giành
được thắng lợi trong cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

* Nhân tố văn hoá-xã hội

N ền văn hoá-xã hộ i của mỗi nước trên thế giới cũng được coi là nhân tố tạo ra
thuận lợi hay khó khăn.N ó tác động mạnh mẽ đ ến chiến lựơc phát triển kinh
tế xã hội của mỗ i quố c gia và chiến lược sản xuất kinh doanh của các
nghành,các doanh nghiệp,không phân biệt các đơn vị có hoạt động hay không
ho ạt động kinh doanh,buô n bán trên thị trường quố c tế.

Sự khác biệt về văn hoá x ã hộ i giữa các dân tộc,các quốc gia trên thế giới
đều được coi là kết quả tổ ng hợp của nhiề u thành tố về lịch sử,ngôn ngữ,tôn
giáo,phong tục tập quán,chế độ giáo dục,chế độ phòng chống b ệnh dịch,bảo
vệ môi trường…các thành tố này,ít hay nhiều mức độ lớn hay nhỏ đều ảnh
hưởng đến hoạt động chiến lược.Nói chung,ảnh hưởng theo 2 hướng cơ b ản
sau:

-Ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng và người tiêu dùng đối với các
loại hàng hoá và dịch vụ ở thị trường trong và ngoài nước,thị trường dễ tính
và khó tính.Đ ồng thời kéo theo sự ảnh hưởng đến hoạt động chiến lựơc phát
triển kinh tế-xã hộ i của mỗi quốc gia,mỗi doanh nghiệp đến việc sản xuất ra
các loại hàng hoá và d ịch vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường trong
nước và xuất khẩu.

-Ảnh hưởng đến hành vi của các nhà chiến lược,các nhà quản trị và các
nhà sản xuất kinh doanh trong việc quyết định phạm vi và quy mô của mỗi
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 20


chiến lược phát triển kinh tế x ã hội,chiến lược sản xuất kinh doanh của N hà
nước.

B.NHỮNG CHÚ Ý KHI PHÂN TÍCH&ĐÁNH GIÁ MTVM

Do sự phản ứng khô ng giống nhau của các doanh nghiệp đối với môi
trường,nên sự tác động và ảnh hưởng của môi trường đối với mỗi doanh
nghiệp cũng là khác nhau.Một nhân tố có thể là cơ hội cho doanh nghiệp
này,nhưng cũng có thể lại là nguy cơ đối với doanh nghiệp khác.Điều này đòi
hỏ i các daonh nghiệp,cụ thể là các nhà quản trị chiến lược phải biết phân
tích,đánh giá,và nắm rõ đ ược mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố,đồng thời
phải hiểu rõ đ ược khả năng thích ứng của doanh nghiệp với mô i trường vĩ mô
đó .

Với những doanh nghiệp khác nhau thì sự tác động của các nhân tố cũng là
khác nhau:

-Nhân tố chính trị và luật pháp: Nó thể hiện ở sự ổn định và chính trị,ở
đường lối đổi mới về quản lý kinh tế; ở chủ trương tạo lập các tập đoàn kinh
tế mạnh và xây dựng các công trình tầm cỡ quố c gia; ở hệ thống luật pháp và
chế độ chính sách…Nhân tố này có ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực thi
chiến lược của mọi doanh nghiệp.Tuy nhiên,mức độ ảnh hưởng của nó đối
với các loại doanh nghiệp là khác nhau.Nó sẽ có ảnh hưởng lớn đố i với những
doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi chính trị và luật pháp,cụ thể như: Các
doanh nghiệp liên doanh,liên kết với nước ngoài,doanh nghiệp 100% vốn
nước ngoài…Một đất nước có nền chính trị ổn định,luật pháp nghiêm
minh,đồ ng bộ sẽ là tiền đề cho việc hấp dẫn và thu hút các nhà đầu tư nước
ngoài.Còn ngược lại sẽ là cản trở,hạn chế.
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 21


-Nhân tố kinh tế:Được biểu hiện thông qua tốc độ tăng trưởng hay suy
giảm của nền kinh tế; m ức lãi suất hay tỷ lệ lãi suất ngân hàng cao hay thấp;
chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái; tỷ lệ lạm pháp tăng hay giảm,cao hay
thấp; khủng khoảng thừa thiếu hàng hoá…

Do những đặc điểm và biểu hiện của nó ,nhân tố này có ảnh hưởng đ áng kể
đến những doanh nghiệp như kinh doanh vàng bạc đá quý,ngoại hối,kiều
hố i…,đối với các ngân hàng và các doanh nghiệp có vốn vay lớn cũng rất cần
phải quan tâm nhiều đến nhân tố này.

-Nhân tố kỹ thuậ t công nghệ:Nhân tố này được biểu hiện ở những loại
công nghệ mới xuất hiện trên thị trường; ở mức độ ảnh hưởng của các tiến bộ
khoa học-kỹ thuật và công nghệ; ở thị trườ ng công nghệ và chuyển giao công
nghệ…

Việc áp dụng khoa học cô ng nghệ vào mỗi doanh nghiệp là m ột cô ng việc
cần thiết và cấp bách.Tuy nhiên,không phải cứ là một công nghệ tố t,hiện đại
thì đều có thể áp dụng được ở b ất cứ mộ t doanh nghiệp nào,mà d iều quan
trọng là công nghệ đó phải phù hợp với doanh nghiệp,phù hợp với trình độ
của doanh nghiệp.Đ iều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nghiên
cứu,xem xét các loại công nghệ trước khi áp dung nó vào doanh nghiệp mình.

-Nhân tố văn ho á xã hội: Nhân tố này được biểu hiện thông qua các thành
tố như: trình độ dân trí, tỷ lệ kết hôn, tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ tăng d ân số, lố i số ng,
phong cách số ng, chuẩn mực về đạo đức, vui chơi giải trí, sử dụng lao động
nữ, phong tục tập quán của các dân tộ c, vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng, tổ
chức hiệp hội của người tiêu dùng…

Ở mỗi khu vực khác nhau lại có một nền văn ho á khác nhau,chẳng hạn
như nét văn ho á của người dân miền Bắc khác với miền Nam,của miền xuôiSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 22


khác với miền ngược…đò i hỏ i mỗi doanh nghiệp khi lập chiến lược kinh
doanh về xâm nhập thị trường,phát triển thị trường,mở rộng thị trường…tìm
kiếm lao động,nghiên cứu thị hiếu khách hàng,nhu cầu tiêu dùng…ở b ất cứ
mộ t khu vực nào đó đ ều cần phải tìm hiểu cụ thể, hiểu biết rõ những nét văn
ho á của vù ng đó.Tránh tình trạng dập khuôn máy móc,đưa văn hoá của vùng
này áp dụng cho vùng khác.Đ iều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho doanh
nghiệp.Thậm chí lá sai lầm.

-Nhân tố tự nhiên:Nó được biểu hiện qua các thành tố như: thời tiết,khí
hậu,mưa gió ,bão lụt,hạn hán,mùa vụ,môi trường sinh thái,các nguồ n tài
nguyên thiên nhiên trên mặt đất,trên mặt biển,sông ngòi và trong lòng biển…

Những nhân tố này sẽ có ảnh hưởng đang kể đối với các doanh nghiệp có
đầu vào từ tài nguyên thiên nhiên,hoặc chịu tác động của thiên nhiên,chẳng
hạn như các doanh nghiệp thu mua,đánh bắt thuỷ -hải sản,doanh nghiệp cung
cấp nguyên vật liệu xây dựng,doanh nghiệp sản xuất hàng m ây tre đ an...Các
daonh nghiệp này cần nghiên cứu cẩn thận,chính xác tình hình tự nhiên,sự
khan hiếm của tài nguyên thiên nhiên…để có những biện pháp điều chỉnh kịp
thời.

Kết luận:Qua phân tích ở trên cho thấy,cho dù cù ng chịu sự tác động của
mô i trường giống nhau,nhưng cơ hội và nguy cơ mà các doanh nghiệp gặp
phải là khô ng giống nhau.Có doanh nghiệp nhận đ ược những cơ hội thuận
lơi,nhưng lại cũng có những doanh nghiệp gặp phải những nguy cơ,thách thức
đe doạ.Những điều này nó phụ thuộc chủ yếu ở loại hình doanh nghiệp đang
ho ạt động,ở mức độ chịu tác động của môi trường ở mỗi doanh nghiệp và ở
cả những thời đ iểm mà doanh nghiệp chịu tác động.Chính vì những lý do
đấy,yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ q uan trong việc phân tích các
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 23


nhân tố của môi trường vĩ mô,không nên chỉ nhìn thấy bề nổi của nó mà còn
cần phải biết được bản chất bên trong để có những giải pháp đối phó kịp thời.

Các doanh nghiệp cần phải phân tích và đ ánh giá mọi mặt của mộ t nhân tố
để vừa có thể phát hiện những cơ hội,tận dụng nó,phát huy nó , biến nó thành
công cụ phục vụ đắc lực cho m ục tiêu phát triển của doanh nghiệp.Đồng thời
tìm ra những nguy cơ,đ e doạ,thách thức để hạn chế,tiêu diệt nó giú p cho
doanh nghiệp trách khỏi những rào cản trong quá trình phát triển.

Tuy nhiên,đây khô ng phải là mộ t công việc đơn giản,dễ dàng.Nó đòi hỏi
cao ở một nhà quản trị chiến lược về trình độ chuyên môn,khả năng x ử lý tài
tình cùng với việc sử d ụng thành thạo các phương pháp đánh giá và p hân tích
mô i trương vĩ mô .Bên cạnh đó,cũng cần phải có sự tổ chức theo dõ i,nghiên
cứu tình hình môi trường, để có những biện pháp hữu hiệu điều chỉnh kịp thời
nhằm hạn chế những nguy cơ thể xẩy ra,đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho
cơ hội phát triển hơn nữa.

C .CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA Đ ƯỢC ÁP DỤNG Đ Ể DỰ
ĐOÁN CÁC THỜI CƠ,NGUY CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

Dự đoán về các thời cơ,nguy cơ trong môi trường vĩ mô theo phương pháp
chuyên gia có ý nghĩa lớn trong điều kiện thông tin ban đầu về mô i trường ở
trong và ngoài nước còn quá sơ sài,chưa mang tính chất bao quát và trình độ
của người làm dự đoán ở doanh nghiệp còn thấp,chưa có nhiều kinh nghiệm.

Để sử dụng các phương pháp chuyên gia một cách có hiệu quả,theo kinh
nghiệm của các doanh nghiệp tiên tiến và làm ăn có lãi thì cần phải tiến hành
lựa chọn chuyên gia theo các yêu cầu sau:
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 24


-Phải có trình độ kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực hoạt độ ng của doanh
nghiệp.

-Có khả năng dự đoán,phân tích và đánh giá một cách sâu sắc về sự b iến
độ ng của đối tượng dự đoán trong tương lai.

-Phải là nhà khoa học,có học hàm,học vị và có nhiều kinh nghiệm trong
việc dự đoán sự biến động của các nhân tố trong môi trường kinh doanh.

Trong quá trình lựa chọn chuyên gia,cần biết rõ và phân loại các chuyên
gia có trình độ chuyên mô n hoá hẹp và rộng để thực hiện sự kết hợp hài hoà
trong việc sử d ụng hai loại chuyên gia này nhằm đ ảm bảo sự đánh giá đ úng
đắn về sự biến động của các nhân tố trong môi trường.

Các phương pháp chuyên gia thường được vận dụng trong việc dự đo án
các thời cơ,các nguy cơ trong môi trường vĩ mô bao gồm các phương pháp
sau:

*Phương pháp phỏng vấn:Người ta trực tiếp lấy ý kiến của các chuyên gia
có kinh nghiệm,có sự hiểu biết sâu sắc về đ ối tượng dự đoán trong hoạch định
chiến lược.Thực hiện phương pháp này bằng cách: các cán bộ nghiên cứu của
doanh nghiệp phải chuẩn bị các câu hỏi và biểu mẫu khảo sát để đưa cho
chuyên gia nghiên cứu,xem xét và trực tiếp trả lời hoặc viết vào biểu m ẫu
khảo sát rồi đưa lại cho doanh nghiệp.

*Phương pháp hội đồng:Người trực tiếp lấy ý kiến của các nhóm chuyên
gia,thuộc nhiều lĩnh vực về các đ ối tượng cần dự đoán trong hoạch định chiến
lược thông qua các cuộ c thảo luận,to ạ đàm hay hội thảo của hội đồ ng tập thể.

*Phương pháp Delphi:Người ta phải tiến hành liên tục việc tổng hợp ý
kiến của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực về các đố i tượng cần dự đo án


SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 25


trong hoạch đ ịnh chiến lược.Trên cơ sở kết quả tổ ng hợp các ý kiến và những
ý kiến này được tiếp tục phân tích,đánh giá bởi các chuyên gia có trình độ cao
hơn về khả năng dự đoán sự biến đổi của các đối tượng trong tương lai.

D .THIẾT LẬP CÁC MA TRẬN .

Việc thiết lập các ma trận nhằm mục đích đánh giá chi tiết sự tác độ ng của
từng yếu tố môi trường vĩ mô đ ến ho ạt động hoạch định chiến lược sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp,tìm ra các cơ hội cũng như nguy cơ đối với
doanh nghiệp.Từ đó có những biện pháp hữu hiệu để có thể tận dụng tối đa
các cơ hội(thuận lợi),và hạn chế tối thiểu các nguy cơ( bất lợi),tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong việc lập chiến lược và
trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để đánh giá môi trường vĩ mô ,ta có một vài ma trận thường được sử d ụng
sau đây:

1.Ma trận về tầm quan trọng.

Ma trận này được sử dụng để phân tích các yếu tố mô i trường kinh
doanh.Người ta đánh giá các yếu tố môi trường này với tầm quan trọ ng với
tầm quan trọng đối với ngành,mức độ tác động vào doanh nghiệp,tính chất tác
độ ng…
Các bước thực hiện ma trận này như sau:
· Căn cứ vào kết quả phân tích và đánh giá môi trường,tiến hành liệt kê các
nhân tố ,thành tố chủ yếu cần xem xét,đánh giá về thời cơ(cơ hội),nguy cơ(đe
do ạ).
· Xác đ ịnh mức độ quan trọng của từng nhân tố đối với ngành và mức độ tác
độ ng của nhân tố đối với doanh nghiệp theo phương pháp cho điểm từ 1 đ ến
3.SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 26


· Xác định tính chất tác độ ng của từng nhân tố theo chiều hướng tích cực
ho ặc xấu(tiêu cực)
· Tổng hợp kết quả đánh giá từng nhân tố
· Thiết kế b ảng tổng hợp kết quả đánh giá từng nhân tố trong môi trường
kinh doanh.

Bảng này có kết cấu kiểu ma trận với mô hình như sau:

Mức độ tác
Mức độ quan
động của nhân Tính chất tác Điểm tổng
Các nhân tố trọng của nhân
tố đối với doanh độ ng hợp
tố đối với ngành
nghiệp
1 2 3 4 5
Liệt kê các Thang điểm Thang đ iểm Chiều hướng N hân kết
nhân tố,thành đ ánh giá: đánh giá: tác động: quả của
tố chủ yếu thể -Quan trọng -Mạnh: 3 -Tích cực:(+) cột 2 với
hiện thời nhất: 3 -Tiêu cực:(-) cột 3 và
-Trung bình: 2
cơ,nguy -Quan trọng: 2 -Y ếu: 1 lấy dấu ở
cơ,mạnh,yếu -Ít quan trọ ng: 1 cột 4 của
từng nhân
tố
2.Ma trận cơ hội( Ma trận thứ tự ưu tiên giải quyết cơ hội)

Ma trận này đánh giá sự tác động của cơ hội tuỳ theo những mức độ tác
độ ng của nó đối với doanh nghiệp,và xác suất mà doanh nghiệp có thể tận
dụng cơ hội.
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 27


Để thiết lập ma trận cơ hội,người ta sử dụng hai tiêu thức trên cù ng với
mức độ như sau:

·Mức độ tác động của cơ hội:cao-trung bình-thấp,được thể hiện trên trục
ho ành.

·Xác suất gặp cơ hội:cao-trung bình-thấp,được thể hiện trên trục tung.

D ựa vào hai tiêu thức trên,ta có bảng ma trận như sau:

Mức độ tác động củ a cơ hội

Thấp
Cao Trung b ình
Xá c
su ất Cao
1 2 3
doanh
nghiệp Trung
có thể b ình 4 5 6
tận
dụ ng Thấp 7 8 9
cơ hội


Ưu tiên cao Ưu tiên trung b ình Ưu tiên thấp


Thô ng qua ma trận này, sdoanh nghiệp có thể xác định được vị thế cạnh tranh
của m ình.Ma trận này cũng chỉ ra rằng,để tranh thủ thời cơ thuận lợi cho việc
phát triển sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao thì d oanh nghiệp cần phải
thực hiện theo thứ tự ưu tiên,từ cao đến trung bình,sau cùng là thấp trong x ây
dựng và thực thi chiến lược.

3.Ma trận nguy cơ (Ma trận thứ tự ưu tiên giải quyết nguy cơ)

V iệc thiết lập ma trận này nhằm mục đích đánh giá tác động của các nguy
cơ đối với doanh nghiệp và xác suất mà doanh nghiệp có thể gặp phải những
nguy cơ đó là cao hay thấp.


SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 28


Đ ể thiết lập ma trận nguy cơ,ta sử dụng hai tiêu thức:

-Mức độ tác động của các nguy cơ: rất cao- cao - trung bình- thấp.Được
thể hiện trên trục hoành.

-Xác suất gặp nguy cơ: cao - trung bình – thấp.Được thể hiện trên trục tung.

D ựa vào 2 tiêu thức trên,ta có mô hình ma trận nguy cơ.

Mức độ tác độ ng của nguy cơ

Rất cao Thấp
Cao T.bình
Xác
suất Cao
1 2 3 4
doanh
nghiệp Trung
có thể bình 5 6 7 8
xảy ra
nguy cơ Thấp 9 10 11 12
s
Mô hình chỉ ra rằng,để giải quyết có hiệu quả mức độ khẩn cấp của nguy cơ
đố i với hoạt động kinh doanh cần phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng từ
quản trị viên cấp cao đến quản trị viên cấp thừa hành.

K ết luận:Việc thiết lập các ma trận cơ hội và nguy cơ sẽ giúp cho các nhà
quản trị nhận biết đ ược những cơ hội tốt nhất,và những nguy cơ có thể gặp
phải để từ đó có thể sử d ụng được những điểm mạnh nhằm tận d ụng những cơ
hộ i(thuận lợi),đồng thời khắc phục nguy cơ.Ngoài ra,việc sử dụng 2 ma trận
này sẽ đảm bảo cho việc đánh giá m ôi trường vĩ mô một cách đú ng đắn và
khách quan hơn trong quá trình x ây dựng và thực thi chiến lược.

4.Ma trận EFE(Ma trận đ ánh giá các yếu tố môi trường ngoài)SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 29


Tác dụng của ma trận EFE: giúp cho các nhà chiến lược lượng hoá sự tác
độ ng của các yếu tố mô i trường kinh doanh và mức độ thích ứng của doanh
nghiệp trước những thay đổi của môi trường.

Các bước xây dựng ma trận EFE:

-Bước 1 .Lựa chọn các yếu tố của mô i trường kinh doanh có ảnh hưởng quyết
định đến sự thành công của doanh nghiệp,thường từ 10 đến 20 yếu tố.

- Bước 2:Gắn trọng số từ 0 đến 1 cho từng yếu tố,tuỳ thuộc mức độ quan
trọng tương ứng của chúng đ ối với ngành kinh doanh,sao cho tổng các trọng
số bằng 1.

Chú ý:· Các yếu tố mang lại cơ hội kinh doanh thường có trọ ng số cao hơn
các yếu tố đe doạ sự thành công của doanh nghiệp.

· Trọng số được x ác định trong mỗi yếu tố phải đ ược số,các doanh
nghiệp trong ngành đ ánh giá mức độ tác động đối với các doanh nghiệp của
ngành.

-Bước 3:Cho điểm phân loại về phản ứng của doanh nghiệp đối với từng yếu
tố trên và điểm phân loại đ ược cho từ 1 đến 4.Các thứ bậc cho như sau:

1 điểm:Doanh nghiệp có phản ứng với yếu tố đó ít,không tốt

2 điểm:Doanh nghiệp có phản ứng với yếu tố đó ở mức độ trung bình

3 điểm:Doanh nghiệp phản ứng với yếu tố đó ở mức độ khá tố t

4 điểm:Doanh nghiệp phản ứng với yếu tố đó ở mức độ rất tốt
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 30


-Bước 4:Xác định số điểm về tầm quan trọng của từng yếu tố b ằng cách nhân
trọng số của từng yếu tố với điểm phân lo ại.

-Bước 5:Xác định tổng số điểm về tầm quan trọ ng đố i với doanh nghiệp bằng
cách cộ ng tất cả số điểm quan trọng của từng yếu tố.

Ta có thể lấy ví d ụ qua việc phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp
mây tre đan Văn Minh_Hà Tây,thông qua ma trận EFE sau đây:

Các yếu tố m ôi trường Trọng số Đ iểm phân loại Điểm trọng số
A .yếu tố kinh tế 0.2 11.5 0.59
1.Khả năng tiếp cận vốn 0.08 4 0.32
2.Trợ cấp ưu đãi 0.03 4 0.12
3.tỷ giá hối đoái 0.03 2 0.06
4.Lãi suất 0.06 1.5 0.09
B.Yếu tố chính trị,lu ật pháp 0.08 11.38 0.14
1.Chính sách phát triển DN 0.02 1.44 0.03
2.Thể chế p háp lý 0.02 1.25 0.03
3.chi phí gia nhập thị trường 0.01 2.45 0.02
4.Sự ổn đ ịnh về chính trị 0.01 2.5 0.03
C .Yếu tố công nghệ 0.05 6 0.15
1.Chính sách hỗ trợ CN 0.03 3 0.09
2.Mức độ phát triển của CN 0.02 3 0.06
D .Yếu tố vă n hoá xã hội 0.1 13.18 0.3
1.Xu hướng lđ chuyển nghề 0.01 3 0.03
2.Truyền thống làng nghề 0.03 4 0.12
3.Chính sách phát triển nghề 0.03 4 0.12
4.Đào tạo lđ của tỉnh 0.01 1.17 0.02
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 31


5.tính năng động của lãnh đạo 0.01 1.01 0.01
E.Yếu tố tài nguyên TN 0.07 7 0.245
1.Tiềm năng khia thác NVL 0.05 3.5 0.18
2.Quy hoạch phát triển vùng 0.02 3.5 0.07
F.Y ếu tố quốc tế 0.1 6.5 0.325
1.Biến độ ng của nhập khẩu 0.05 3 0.15
2.Đối thủ cạnh tranh quốc tế 0.05 3.5 0.18


Tổng 1.00 3.04

Mức độ trung bình của tổng số điểm quan trọ ng được ấn định là :2.5

Như vậy,với số đ iểm 3.04 cho thấy doanh nghiệp trên mức trung bình,và
có thể là tốt cho việc thay đổi các chiến lược nhằm tận dụng cơ hội và tránh
các mối đ e doạ từ bên ngoài.
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 32


KẾT LUẬN

Môi trường vĩ mô là một môi trường có vai trò và vị trí quan trọng đ ối với
ho ạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,đặc biệt là trong vấn đề
ho ạch định chiến lược.
Việc đánh giá và phân tích môi trường vĩ mô sẽ giúp cho doanh nghiệp xác
định được những thời cơ thuận lợi,đồng thời cả những nguy cơ có thể gặp
phải.Từ đó doanh nghiệp có những quyết đ ịnh chính x ác trong việc đề ra các
chính sách,chiến lược kinh doanh.Bên cạnh đó,đánh giá và phân tích môi
trường vĩ mô còn giúp doanh nghiệp xác định được vị thế của mình trên
thương trường,giúp các nhà chiến lược lượng hoá được sự tác độ ng của các
yếu tố môi trường kinh doanh và mức độ thích ứng của doanh nghiệp trước
những thay đổi của môi trường.
Phân tích và đánh giá mô i trường vĩ mô không chỉ dừng lại ở phân tích và
đánh giá chung từng loại môi trường,mà điều quan trọng là phải phân tích và
đánh giá từng nhân tố,từng thành tố sẽ tạo ra thời cơ,và sẽ gây ra nguy cơ,sức
ép ảnh hưởng đ ến sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
từng thời kỳ kế hoạch.
Để xác định rõ ràng và đúng đắn đâu là các thời cơ,nguy cơ hay sức ép ảnh
hưởng đến ho ạt động chiến lược của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kế
ho ạch,đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa khả năng tài tình của nhà quản trị với
việc sử dụng thành thạo các phương pháp dự đoán,thiết lập các ma trận tầm
quan trọ ng,ma trận cơ hội-nguy cơ,và ma trận EFE.
Do sự biến độ ng của các nhân tố môi trường,nên thời cơ và nguy cơ cũng
thay đổ i,biến động theo.Một nhân tố lúc này được đánh giá là thời cơ,lúc khác
lại có thể trở thành nguy cơ.Điều này đò i hỏi các nhà q uản trị trong quá trình
xây dựng và thực thi chiến lược phải tổ chức theo dõi tình hình m ôi trường để
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 33


có biện pháp hữu hiệu,điều chỉnh kịp thời,làm cho hoạt động chiến lược của
mình thích hợp hay thích nghi với diễn biến của mô i trường.

TÀI LIỆU THAM KH ẢO

1.Giáo trình Quản trị chiến lược kinh doanh_NXB Thống K ê_do PGS.TS
Lê Văn Tâm & PGS.TS Phạm Hữu Huy chủ biên

2.Giáo trình Chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp thương
mại_NXB Lao động-Xã hội_do PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc & TS Trần V ăn
Bắc chủ biên.

3.Quản lý chiến lược_NXB Khoa học& K ỹ thuật_của Phạm Lan Anh.

4.Các trang web về quản trị chiến lược,quản trị kinh doanh…

·www.saga.vn/Marketing/phantichvadubao

·http://my.opera.com/qtdn/blog/quantrichienluoc

·http://www.business.gov.vn/advice

·…
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 34
MỤC LỤC

Lời mở đầu

Phần I.Những khái niệm cơ bản

Phần II. Vai trò,vị trí của việc phân tích,đánh giá môi trường vĩ mô

Phần III.N ội dung của việc phân tích,đánh giá môi trường vĩ mô

A.Phân tích,đánh giá từng yếu tố của môi trường vĩ mô

1.Nhân tố chính trị và luật pháp

2.Nhân tố kinh tế

3.Nhân tố khoa học- công nghệ

4.Nhân tố văn hoá- xã hội

5.Nhân tố tự nhiên

6.Nhân tố môi trường quốc tế

B.Những chú ý khi phân tích,đánh giá mô i trường vĩ mô

·Từng yếu tố tác động khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp

·K ết luận về cơ hội,nguy cơ đối với doanh nghiệp
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 35


C.Các phương pháp chuyên gia được áp dụng để d ự đoán các thời cơ,nguy cơ
trong môi trường vĩ mô

1.Phương pháp phỏng vấn

2.Phương pháp hội đồ ng

3.Phương pháp Delphi

D .Thiết lập các ma trận để đánh giá các yếu tố

1.Ma trận về tầm quan trọng

2.Ma trận cơ hội

3.Ma trận nguy cơ

4.Ma trận EFE

Kết luận
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 36
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 37


MỤC LỤC

Phần I : Cơ sở lý luận về quản trị chấ t lượng và hệ thống quản trị chất
lượng

I.Hệ thố ng quản trị chấ t lượng

1.Đ ịnh nghĩa hệ thống quản trị chất lượng

2.Sự cần thiết của hệ thống quản trị chất lượng

3.Mô hình hệ thố ng quản trị chất lượng

II.Quản lý chất lượng

1.khái niệm

2.Sự cần thiết

Phần II.Thực trạ ng vấn đề quản lý chấ t lượng đối với sả n phẩm thuỷ sản
xuấ t khẩu.

I.Nhận thức của các doanh nghiệp đối với vấn đề chất lượng

1.Tổng quan về ngành thuỷ sản

2.Nhận thức của các doanh nghiệp đối với vấn đề chất lượng

3.Tìm hiểu một số tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho ngành thuỷ sản

4.Thực trạng về vấn đề quản lý chất lượng đ ối với sản phẩm thuỷ sản xuất
khẩu

A.Thực trạngSVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 38


B.Sự chuyển biến đối với chất lượng sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu

C.Hiệu quả trong việc đổi mới hệ thống chất lượng

5.Thực tế về tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ
phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Minh Phú

Phần III.Các kiến nghị và giải pháp hoàn thiện

I.Những suy nghĩ và nhận xét về vấ n đề chất lượng và quản lý chất
lượng hiện nay

1.Nhận xét về việc quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu

2.Nhận xét về việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng

II.Những giải pháp hoàn thiện hệ thông chất lượng đối với sản phẩm
thuỷ sản xuất khẩu

1.Định hướng nâng cao quản lý chất lượng trong thời gian tới

2.Những giải pháp

2.1.Về phía các doanh nghiệp

2.2.Về phía Nhà N ước

2.3.Tăng cường việc giáo dục đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân

3.Về phía nhà trường và x ã hộ i
SVTH: Nguyễn Thị Liên
Đánh giá và phân tích mô i trường vĩ mô 39
SVTH: Nguyễn Thị Liên

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản