Tiểu luận "Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước"

Chia sẻ: trungtri

"Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có những bước tiến khổng lồ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chính Minh: Lấy sức ta mà giải phóng cho ta, chúng tôi phải tri thức hoá Đảng, tri thức hoá dân...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận "Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước"

 

   

 

TRƯỜNG…………….. 

KHOA……………… 

--- --- 
 

 
 

 

 "Đào tạo nguồn lực con người và 
bồi dưỡng nhân tài cho đất nước" 
 
   
Tiểu luận Triết học

LỜI MỞ ĐẦU
"Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc
nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng
cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển
trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 sẽ có
những bước tiến khổng lồ. Thực hiện tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chính
Minh: Lấy sức ta mà giải phóng cho ta, chúng tôi phải tri thức hoá Đảng, tri
thức hoá dân tộc, tiếp tục tri thức hóa công nông, cả nước là một xã hội học
tập, phát huy truyền thống những ngày mới giành được độc lập 45, cả nước
học chữ, cả nước diệt giặc dốt, cả nước diệt giặc đói… Phải nắm lấy ngọn cờ
khoa học như đã nắm lấy ngọn cờ dân tộc. Một dân tộc dốt, một dân tộc đói
nghèo là một dân tộc yếu" (Lê Khả Phiêu - Tổng bí thư ban chấp hành trung
ương Đảng cộng sản Việt Nam - Phát biểu tại hội thảo quốc tế tại Việt Nam
trong thế kỷ 20). Không, dân tộc chúng ta nhất định không phải là dân tộc
yếu. Chúng ta đã từng chiến thắng bọn thực dân Pháp và đề quốc Mỹ. Thắng
lợi đó là thắng lợi của lực lượng trí tuệ Việt Nam đối với lực lượng sắt thép và
đô la khổng lồ của Mỹ. Con người Việt Nam đã làm được những điều tưởng
như không thể làm được và tôi tin rằng, con người Việt Nam trong giai đoạn
mới với những thử thách mới vẫn sẽ làm được những điều kỳ diệu như thế.
Đất nước Việt Nam sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu cho dù
hiện nay chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều sự đối đầu.

Chính vì niềm tin bất diệt đó mà tôi chọn đề tài: "Đào tạo nguồn lực
con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước" cho tiểu luận triết học của
mình. Biết đâu, trong chút kiến thức bé nhỏ này lại có điều gì thật sự hữu ích.
1
Tiểu luận Triết học

B. Nội dung
I. LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI

1. Khái niệm chung về con người

Trong xã hội không một ai nhầm lẫn con người với loài động vật, song
không phải vì thế mà câu hỏi "con người là gì" bị trở thành đơn giản, vì câu
hỏi chỉ là chân thực khi con người có khả năng tách ra khỏi bản thân mình để
nhận thức mình với tư cách là hệ thống trong quá trình vận động, sinh thành.
Từ thời cổ đại đến nay vấn đề con người luôn giữ một vị trí quan trọng trong
các học thuyết triết học. Các nhà triết học đưa ra rất nhiều các quan điểm khác
nhau về con người nhưng nhìn chung các quan điểm triết học nói trên đều
xem xét con người một cách trừu tượng, do đó đã đi đến những cách lý giải
cực đoan phiến diện.

Chủ nghĩa Mác đã kế thừa và khắc phục những mặt hạn chế và đồng
thời phát triển những quan niệm hạn chế về con người đã có trong các học
thuyết trước đây để đi đến những quan niệm về con người hiện thực, con
người hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội. Với tư cách là con người
hiện thực, con người vừa là sản phẩm của tự nhiên và xã hội, đồng thời vừa là
chủ thể cải tạo tự nhiên và xã hội. Hay nói cách khác chủ nghĩa Mác xem xét
con người như một thực thể sinh học - xã hội.

2. Con người là một thực thể sinh học - xã hội.

Con người là sản phẩm của tự nhiên, là kết quả của quá trình tiến hóa
lâu dài của giới hữu sinh. Con người tự nhiên là con người sinh học mang tính
sinh học. Tính sinh học trong con người quy định sự hình thành những hiện
tượng và quá trình tâm lý trong con người là điều kiện quyết định sự tồn tại
của con người. Song con người không phải là động vật thuần túy như các
động vật khác mà là một động vật có tính chất xã hội với nội dung văn hoá
lịch sử của nó. Con người là sản phẩm của xã hội, là con người xã hội mang
bản tích xã hội. Con người chỉ có thể tồn tại được một khi con người tiến


2
Tiểu luận Triết học

hành lao động sản xuất ra của cải vật chất thỏa mãn nhu cầu sinh học của
minh. Lao động sản xuất là yếu tố quyết định sự hình thành con người và ý
thức. Chính lao động đã quy định bản chất xã hội của con người, quy định cái
xã hội của con người và xã hội lại quy định sự hình thành cá nhân và nhân
cách. Vì con người là sản phẩm của tự nhiên và xã hội nên con người chịu sự
chi phối của môi trường tự nhiên và xã hội cùng các quy luật biến đổi của
chúng.

Với tư cách là con người xã hội, là con người hoạt động thực tiễn, con
người sản xuất ra của cải vật chất tác động vào tự nhiện để cải tạo tự nhiên,
con người chính là chủ thể cải tạo tự nhiên. Con người là sản phẩm của tự
nhiên song con người có thể thống trị tự nhiên nếu biết nắm bắt và tuân theo
các quy luật của bản thân giới tự nhiên. Con người không chỉ là sản phẩm của
xã hội mà còn là chủ thể cải tạo xã hội. Bằng hoạt động sản xuất con người
snág tạo ra toàn bộ nền văn hóa vật chất và tinh thần. Mặc dù tự nhiên và xã
hội đều vận động theo quy luật khách quan, nhưng trong quá trình hoạt động,
con người luôn luôn xuất phát từ nhu cầu động cơ và hứng thú, theo đuổi
những mục đích nhất định và do đó đã tìm cách hạn chế hay mở rộng phạm vi
tác dụng của quy luật cho phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.

Như vậy con người là sản phẩm của tự nhiên và xã hội vừa và chủ thể
cải tạo tự nhiên và xã hội. Con người là thực thể thống nhất sinh học - xã hội.

3. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà
những mối quan hệ xã hội.

Xuất phát từ con người hiện thực, Mác đã nhận thấy lao động đóng vai
trò quyết định trong việc phân chia ranh giới giữa con người và động vật. Vì
lao động là hoạt động xã hội nên mọi sự khác biệt giữa con người và động vật
đều là kết quả của cuộc sống con người trong xã hội. Cá nhân là thực thể xã
hội và bản chất con người có tính lịch sử cụ thể. Điều đó quy định sự khác
nhau của con người trong các thời đại khác nhau, sự khác nhau này tùy thuộc3
Tiểu luận Triết học

vào sự phát triển của xã hội, sự thay đổi các quan hệ xã và giao tiếp. Vì vậy,
bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội, không chỉ tổng hoà
các mối quan hệ trong hiện tại mà cả trong quá khứ.

Tóm lại, bản chất chung nhất, sâu sắc nhất của con người là tổng hoà
các mối quan hệ giữa người và người trong xã hội diễn ra trong hiện tại và cả
trong quá khứ. Bản thân của con người không phải là cố định, bất biến mà có
tính lịch sử cụ thể. Chúng ta không thể hiểu bản chất con người bên ngoài mối
quan hệ giữa cá nhân và xã hội.

II. VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KINH DOANH XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

1. Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Từ quan điểm đổi mới về công nghiệp hóa hiện đại hóa của đại hội
Đảng lần thứ VII rút ra từ thực tiễn công nghiệp hóa trên thế giới và ở nước
ta, có thể đưa ra định nghĩa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình
chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng
một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương
pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa
học - công nghệ, tạo ra năng suất xã hội cao.

2. Nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa ở nước ta:
Đối với đất nước ta khi chiến lược phát triển đất được xác định là “đẩy
mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” theo định hướng xã hội chủ
nghĩa nhằm mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng minh”, thì vấn
đề xác định dúng và huy động có hiệu quả những nguồn lực vốn có và có thể
tạo ra trong tiến trình phát triển càng trở nên quan trọng.
Khi xác định chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay,
Đảng ta đã chỉ rõ những nguồn lực làm cơ sở cho việc thực hiện thành công4
Tiểu luận Triết học

sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là : nguồn lực con người
Việt Nam, nguồn lực tự nhiên (tài nguyên thiện nhiên , vị trí địa lý), cơ sở
vật chất tiềm lực khoa học-kĩ thuật vốn có các nguồn lực ngoài nước và kinh
nghiệm quản lý.
Lịch sử phát triển chân chính của xã hội loài người là lịch sử phát triển
của con người, do con người ,vì con người. Con người làm ra lịch sử của
chính mình và là động lực của lịch sử đó. Khi khẳng định chân lý vĩnh hằng
đó, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-LêNin đã đồng thời chỉ rõ, xu hướng
chung của tiến trình phát triển lịch sử được quy định bởi sự phát triển của lực
lượng sản xuất do con người và những công cụ sản xuất, bao gồm con người
và những công cụ sản xuất do con người tạo ra.
Sự phát triển của lực lượng sản xuất phản ánh trình độ phát triển của xã
hội qua việc con người khai thác và sử dụng nguồn lực tự nhiên để xây dựng
cơ sở vật chất-kỹ thuật cho hoạt động sinh tồn, phát triển của chính con
người và quyết định quan hệ của con người với con người trong sản xuất.
Vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với phát triển và tăng
trưởng ngày càng được khẳng định, trong tất cả các quốc gia trên thế giới và
đặc biệt là ở Việt Nam. ở nước ta, nguồn nhân lực còn được nhấn mạnh là
yếu tố nội lực quan trọng nhất để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, sức mạnh
của nguồn nội lực này lại bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, trong
đó giáo dục đào tạo đóng vai trò quyết định hàng đầu.


3-Thực trạng nguồn nhân lực của nước ta hiện nay.
Dân số nước ta thuộc loại dân số trẻ và tốc độ tăng nguồn dân số đến độ
tuổi lao động là rất cao, trong khi nền kinh tế chưa phát triển lại mất cân đối
ngiêm trọng làm nảy sinh hai vấn đề: tăng năng suất lao độngvà giải quyết
việc làm cho những người lao động trở nên hết sức bức thiết. Trong khi đó,
khả năng giải quyết việc làm của ta còn rất hạn chế. Vì vậy, mâu thuẫn cung
cầu về số lượng nguồn nhân lực rất lớn, gây sức ép ngày càng nặng nề về lao5
Tiểu luận Triết học

động việc làm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư,
gây nhiều xáo trộn về xã hội, môi trường, tác động nhiều đến cơ cấu vùng của
nguồn nhân lực. Kết hợp vào đó là sự thiếu quản lý, thiếu kiến thức nên người
di dân là lực lượng phá rừng, gây ô nhiễm môi trường ở cả vùng họ rời đi và
nhiều vùng họ đến. Tình trạng thiếu hụt kĩ năng của người lao động rất rõ rệt.
Lao động có tay nghề cao, công nhân kỹ thuật thiếu do đầu tư cho giáo dục
đào tạo chưa đủ, cơ cấu đào tạo chưa hợp lý, thiếu cơ sở định hướng, không
xuất phát từ nhu cầu thị trường lao động. Chất lượng nguồn nhân lực nhìn
chung đã được cảI thiện nhiều nhưng cung về chất lượng vẫn không thể đáp
ứng được cầu về mặt thể lực, trí lực và trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực
lượng lao động, nguồn nhân lực của Việt Nam.
Chất lượng thì như vậy, lại kết hợp thêm việc phân bổ, sử dụng nguồn
nhân lực bất cập, thiếu đồng bộ càng làm tăng thêm mâu thuẫn về cung cầu
nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. ở các vùng miền núi, vùng sâu
vùng xa thừa lao động giản đơn nhưng lại thiếu nghiêm trọng lao động có
trình độ, gây rất nhiều khó khăn cho việc phát triển về nhiều mặt ở các vùng
này. Những nơi cần thì không có, còn những nơi đã có nhiều rồi như ở các
thành phố lớn thì lại ngày càng nhiều thêm gây ra một sự lãng phí rất lớn cho
xã hội.
Điểm mạnh của nước ta là số người biết chữ cao so với nhiều nước
trong khu vực hay các nước đang phát triển khác. Nguồn nhân lực nước ta có
động lực hạc tập tốt, thông minh, tự tin cao, khéo léo, có thể thành giỏi nếu
được giáo dục đào tạo tốt. Điểm yếu của nước ta về nguồn nhân lực chủ yếu
là tri thức, nghiệp vụ kinh doanh, tiếp thị, buôn bán, quản lý và tri thức khoa
học kỹ thuật cập nhật. Những hạn chế đó của nguồn nhân lực nước ta trong
cơ chế thị trường và xu thế hội nhập phát triển rất cần được khắc phục càng
sớm càng tốt bằng mọi biện pháp, khả năng vốn có của nước ta.
Đó là thực trạng về nguồn nhân lực của nước ta hiện nay.
6
Tiểu luận Triết học

3-Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá
hiện đại hoá ở nước ta.
Do một trong ba mặt thể hiện vai trò sáng tạo ra lịch sử của quần chúng
nhân dân là: hoạtđộng sản xuất ra của cải vật chất vật chất của quần chúng
nhân dân, trực tiếp là nhân dân lao động, là cơ sở tồn tại và phát triển của xã
hội. Do nội dung cơ bản của công nghiệp hoá và hiện đại hoá là:
Trang bị kỹ thuật và công nghệ theo hướng hiện đại trong các ngành của
nền kinh tế quốc dân. Nội dung này được thể hiện qua hai cách:
Tiến hành cách mạng khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật để tự trang bị.
Việc trang bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại được thực hiện thông qua
nhân chuyển giao công nghệ mới từ các nước tiên tiến .
Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công lại lao động xã hội.
Muốn rõ thực trạng về nguồn nhân lực của nước ta để phát huy những
đIểm mạnh, khắc phục và hạn chế những điểm yếu và đưa ra được những
yêu cầu đối với giáo dục và đào tạo nguoòn nhân lực. Một mặt phải trực tiếp
giải quyết vấn đề chất lượng nguồn nhân lực, về trình độ văn hoá và trình độ
chuyên môn kỹ thuật và đồng thời phải giải quyết vấn đề nâng cao thể lực
người lao động và số lượng nguồn nhân lực. Trong trình tự giải quyết vừa
phải đi tuần tự từ tiếp tục xoá mù chữ, phổ cập tiểu học, trang bị những kiến
thức cơ bản, đào tạo nghề từ sơ cấp đến các bậc cao hơn nhưng phải kết hợp
tạo ra một bộ phận người lao động có chất lượng cao, số lượng không lớn
nhưng phải đạt các tiêu chuẩn của lao động kỹ thuật khu vực và thế giới, đáp
ứng những ngành công nghiệp mới, các khu công nghiệp và các khu kinh tế
mở.
Trước tiên, việc mở rộng quy mô giáo dục đào tạo là rất cần thiết.
Những cố gắng mở rộng quy mô giáo dục đào tạo của nước ta vẫn không
theo kịp được tốc độ gia tăng dân số.
7
Tiểu luận Triết học

Quy mô mọi ngành học, bậc học hiện nay đều chưa đáp ứng được yêu
cầu theo học của mọi lứa tuổi. Nhìn chung, số học sinh và số trường, lớp ở
mọi ngành học từ mẫu giáo, các cấp phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao
đẳng, đại học đều tăng. Riêng đối với hệ thống đào tạo nghề thì quy mô vủa
hệ thống trung tâm xúc tiến việc làm và dạy nghề, trung tâm kỹ thuật tổng
hợp, hướng nghiệp và gần 1000 cơ sở dạy nghề bán công, dân lập, tư
thục…Quy mô đào tạo có chuyển biến nhờ tăng cường hình thức đào tạo
ngắn hạn.
Phải khắc phục sự mất cân đối trong cơ cấu ngành học, bậc học của giáo
dục đào tạo. Giáo dục mầm non có tầm quan trọng đặc biệt đứng từ góc độ
chuẩn bị nền tảng cả về thể lực và trí lực cho nguồn nhân lực. Giáo dục phổ
thông, đặc biệt là giáo dục học, theo kinh nghiệm của các nước đang phát
triển, là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định các cơ hội và
tăng trưởng kinh tế. Giáo dục đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật ngoài
ý nghĩa với tăng trưởng kinh tế còn đặc biệt quan trọng trong việc phát triển
đón bắt, giảm nguy cơ tụt hậu. Tuy nhiên, những bất cập giữa các loại ngành
đào tạo, giữa các bậc học đã gây khó khăn không ít cho sự phát triển. Một số
ngành thì được học sinh, sinh viên theo học. Nếu không có sự đIều chỉnh kịp
thời, Việt Nam sẽ nhanh chóng gặp phải khó khăn về đội ngũ kỹ sư, công
nhân kỹ thuật như ở nhiều nước Asean, nhất là của Thái Lan.
Giáo dục đào tạo ở thành phố, đồng bằng có điều kiện phát triển hơn ở
nông thôn, vùng sâu kiện phát triển hơn ở nông thôn, vùng núi, vùng sâu
vùng xa.Vì vậy, vấn đề khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, giữa
thành thị và nông thôn, vấn đề thực hiện công bằng xã hội cũng trở nên phức
tạp hơn. Muốn nâng cao trình độ của nguồn nhân lực ở các vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, miền núi, chính sách cấp học bổng, giảm học phí, ưu tiên
các học sinh nghèo vượt khó là điều kiện cơ bản đầu tiên tạo cơ hội được
giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.
8
Tiểu luận Triết học

Yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng nguồn nhân lực có đáp
ứng được yêu cầu phát triển hay không đó là đổi mới mục tiêu, nội dung,
chương trình và phương pháp giáo dục đào tạo. Việc hội nhập và cạnh tranh
kinh tế đòi hỏi hàng hoá phải đạt tiêu chuẩn quốc tế để tăng thêm khả năng
cạnh tranh trên thị trường thế giới, từ đó nảy sinh yêu cầu về trình độ công
nghệ và trình độ sử dụng các công nghệ đó cũng ngày càng phải được nâng
cao. Ngoài giáo dục đào tạo văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ về mặt lý
thuyết, cần chú ý đén khâu thực hành, ứng dụng, giáo dục kỹ thuật, tác phong
lao động công nghiệp, rèn luyện kỹ năng thích ứng của người lao động với
những đặc đIểm của nền kinh tế thị trường. Kết hợp với các cấn đề giáo dục
đó là giáo dục liên quan đến dân số, sức khoẻ, giới tính để nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, giảm sức ép đối với quy mô và chất lượng giáo dục.
Trong điều kiện của Việt Nam ta hiện nay, yêu cầu đa dạng hoá các loại
hình giáo dục đào tạo rất cần thiết để vừa bổ xung, cải thiện hiện trạng nguồn
nhân lực, khắc phục những bất hợp lý về phân bổ nguồn nhân lực, những khó
khăn về nguồn lực, nhất là về tài chính, nâng cao hiệu quả của đầu tư cho
giáo dục đào tạo đồng thời phục vụ được yêu cầu phát triển, đón bắt, đuổi
kịp. Đối với giáo dục hướng nghiệp vẫn được kết hợp với một quy hoạch, kế
hoạch phát triển toàn diện và một chính sách sử dụng sau đào tạo hợp lý, có
sức thuyết phục để giảm lãng phí giáo dục đào tạo của xã hội và của gia đình.
Người lao động đào tạo ra được làm việc đúng ngành, đúng nghề, đúng khả
năng và sở trường của mình. Ngoài ra, giáo dục hướng nghiệp cũng đòi hỏi
phải có công tác dự báo nghề để làm giảm nguy cơ tụt hậu. Giáo dục đào tạo
chính quy, dài hạn là cơ sở để hình thành một bộ phận người lao động có
trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có kỹ năng tiếp cận với khoa học, công
nghệ mới, hiện đại. Ngoài ra, cần mở rộng các loại hình đào tạo ngắn hạn để
cải thiện hiện trạng nguồn nhân lực hiện nay và nhanh chóng nâng cao số lao
động đã qua đào tạo của ta lên. Giáo dục đào tạo tại chức và từ xa cần chú ý
hơn nữa đến chất lượng và hiệu quả giáo dục.9
Tiểu luận Triết học

Việc sử dụng tốt hơn, phân bổ hợp lý hơn nguồn lực đã có, đa dạng háo
và khai thác mọi nguồn lực khác cho giáo dục đào tạo rất cấp thiết. Nguồn tài
chính hạn hẹp hiện được coi là thách thức lớn đối với hệ thống đào tạo nghề.
Tóm lại, giáo dục đào tạo là xu hướng và đòi hỏi ngày càng cấp bách
không chỉ ở nước ta mà ở các nước đang phát triển cũng vậy. Trong thời đại
ngày nay, khi thông tin, khoa học, kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực
tiếp và đã nảy sinh nhiều ngành nghề mới cũng như làm nhiều ngành nghề cũ
bị co hẹp hoặc thậm chí biến mất. Một hướng giải quyết khả thi là Nhà nước
nên có chính sách quy định các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đào tạo lại
không chỉ số người còn làm việc mà cả với đố người sẽ bị sa thải do không
còn phù hợp với công việc ở doanh nghiệp, để số người này vẫn còn cơ hội
tìm việc làm mới.
5- Những thành tích đã đạt được của việc giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đã tác động và làm
biến đổi mạnh mẽ lao động xã hội theo hướng tăng tỷ trọng của lao động trí
tuệ, giảm bớt các hoạt động chân tay, làm cho lao động trí tuệ trở thành hoạt
động cơ bản của con người. Việc ứng dụng ngày càng rộng rãi tri thức vào
sản xuất và tổ chức lao động đã làm cho tri thức nhanh chóng trở thành yếu
tố sản xuất quan trọng nhất, thành nguồn lực kinh tế cơ bản và chủ yếu. Vai
trò của các yếu tố sản xuất truyền thống như đất đai, tài nguyên thiên nhiên,
vốn…dẫu không mất đi song đã trở thành thứ yếu. Các nghiên cứu trắc lượng
gần đây cho thấy chỉ một phần nhỏ của sự tăng trưởng có thể giải thích bởi
đầu tư vào vốn, còn phần quan trọng của tăng trưởng gắn liền với chất lượng
lao động.
Trong những năm chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới, người dân
được tự do kinh doanh những lĩnh vực pháp luật không cấm; trong sinh hoạt
tư tưởng, người dân cũng được tự do thảo luận hơn rất nhiều nhiều so với
trước; dân chủ ở cơ sở được thể chế hoá đã có tác dụng tích cực; sự thảo luận
và đối thoại trong Quốc hội thẳng thắn, công khai; sự khiếu kiện của dân được10
Tiểu luận Triết học

giải quyết kịp thời hơn; nhân dân được tham gia trực tiếp vào những vấn đề
trọng đại của đất nước. Điều này chứng tỏ nguồn nhân lực của nước ta có
trình độ ngày càng được khẳng định và được trọng dụng.
Những thành tích của giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo
nguồn nhân lực nói riêng là to lớn nhờ đó mà mặc dù một số chỉ tiêu khác
như thu nhập bình quân đầu người chưa cao nhưng Việt Nam vẫn có chỉ số
HDI tương đối cao, được xếp vào các nước có trình độ phát triển trung bình.
Tuy nhiên, so với những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thì giáo dục đào tạo
của nước ta hiện nay còn chưa đáp ứng được. Những phân tích trên đây cho
thấy giáo dục đào tạo cần và có thể giúp cho việc giải quyết những mâu
thuẫn giữa cung và cầu không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng nguồn
nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta hiện nay.
6-Xây dựng môi trường xã hội tạo điều kiện để phát huy yếu tố con người.
Con người là chủ thể đồng thời là sản phẩm của sự vận động xã hội. Vì
vậy muốn phát huy được yếu tố con người cần phải có môi trường thuận lợi.
Việc giải phóng lực lượng sản xuất được thực hiện trước tiên và chủ yếu là
xoá bỏ những cơ chế đã và đang kìm hãm tính tích cực chủ động sáng tạo của
người lao động đồng thời phải xây dựng một cơ chế mới bảo đảm thực hiện
giải phóng người lao động về mọi mặt.
Cần xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực đặc
biệt là người tài. Đây là điều kiện quan trọng, trước hết nguồn nhân lực đào
tạo tốt có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với nguyên tắc phân phôí theo lao
động đảm bảo công bằng trong kinh tế.
III-Kết luận
Trong điều kiện nước ta hiện nay, để chiến lược phát triển treo hướng
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đi đến thắng lợi, chúng ta phải lấy nguồn lực
con người Việt Nam - “ nguồn lực quan trọng nhất ” trong các nguồn lực,
nguồn lực nội sinh - làm động lực cho sự phát triển lâu bền. Để bồi dưỡng và
phát huy nguồn lực con người Việt Nam với tư cách đó, chúng ta cần phải11
Tiểu luận Triết học

tạo ra mối quan hệ hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế nhanh với tiến bộ xã hội,
đảm bảo công vụ và quyền lợi công dân, cải thiện và nâng chất lẫn tinh thần;
giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt, lợi ích
quốc gia, dân tộc và lợi ích tập thể, lợi ích cá nhân; không ngừng nâng cao
trình độ học vấn, văn hoá cho họ trên cơ sở xây dựng và phát triển nền văn
hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
12
Tiểu luận Triết họcCác tài liệu tham khảo:


-Triết học Mác-Lê nin-Nhà xuất bản chính trị quốc gia
-Địa lý kinh tế Việt Nam
-Kinh tế chính trị
-Tạp trí những vấn đề kinh tế thế giới, số 1/1999
-Tạp chí cộng sản, số 21,15
-Triết học số 3(115)
13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản