Tiểu luận: Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn Kâm Sân, tiểu khu 286, xã Hồng Hạ, Hương Trà

Chia sẻ: 3900205161514

Rừng và đất rừng chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước. Rừng vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất của ngành Lâm nghiệp. Rừng là nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trong đối với nhân loại, rừng không những cung cấp lâm đặc sản mà còn có giá trị hết sức to lớn trong việc bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh hoc cũng như làm đẹp cảnh quan...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận: Điều tra đánh giá hiện trạng, lập các phương án kinh doanh rừng tại địa điểm rừng cộng đồng thôn Kâm Sân, tiểu khu 286, xã Hồng Hạ, Hương Trà

TRƯ NG ð I H C NÔNG LÂM
KHOA LÂM NGHI P
BÀI TI U LU N
ð bài:
§iÒu tra ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, lËp c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh rõng
§iÒu
§Þa ®iÓm: Rõng céng ®ång th«n K©m S©n, tiÓu khu 286, x· Hång H¹, huyÖn H−¬ng Trµ
Giáo viên hư ng d n H c viên th c hi n:
TS. H ð c Thái Hoàng NguyÔn Minh DiÔn
Lª V¨n H−íng
NguyÔn ThÞ Thu Trang
Lª V¨n Hång
TrÞnh Quèc Hïng
NguyÔn Ph¬ng V¨n
Hoµng D−¬ng X« ViÖt

Hu : 4/2011
M CL C

Ph n th nh t ð T V N ð ...........................................................................................4
Ph n th hai M C TIÊU - N I DUNG - PHƯƠNG PHÁP TH C HI N ....................5
1. M c tiêu ........................................................................................................................5
2 N i dung th c hi n: .......................................................................................................5
3. Phương pháp th c hi n .................................................................................................5
Ph n th ba K T QU TH C HI N ..............................................................................6
I. ði u ki n cơ b n khu v c th c hi n và k t qu ñi u tra hi n tr ng..............................6
1. V trí ñ a lý....................................................................................................................6
2. ð a hình, ñ t ñai, th c bì: .............................................................................................6
3. Khí h u .........................................................................................................................8
4. Tình hình xã h i............................................................................................................8
5. ð c ñi m khu r ng .......................................................................................................8
II. Xây d ng các phương án kinh doanh r ng................................................................13
1. Phương án ch t ñi u ch nh m t ñ theo MHR theo hàm toán h c Mayer .................14
1.1. Mô hình hóa quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer.................................15
1.2. Xây d ng bi u ñ th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer ................................16
1.3. Tính toán chênh l ch s cây gi a th c nghi m và theo hàm Mayer .......................17
1.4. Xác ñ nh tr lư ng, s n lư ng ch t/ha ....................................................................18
1.5. Tính toán sơ b chi phí và thi t k khai thác r ng như sau:....................................21
2. Phương án ñi u ch nh m t ñ r ng theo MHR n ñ nh theo CV 787/CLN/2008......22
2.1. So sánh phân b s cây th c nghi m v i mô hình r ng n ñ nh ............................22
2.2. Tính toán s cây chênh l ch theo t ng c p kính và s cây c n ch t .......................23
2.3. Tính toán tr lư ng, s n lư ng khai thác ñi u ch nh m t ñ r ng ..........................26
2.4. Tính toán sơ b chi phí và thi t k khai thác r ng như sau:....................................28
3. Phương án xúc ti n tái sinh t nhiên có tr ng b sung ..............................................29
3.1. Thi t k sơ b k thu t tr ng cây b n ñ a ...............................................................31
3.2. D toán kinh phí tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng ..................................................33
Ph n th tư K T LU N - KI N NGH .........................................................................34
I. K t lu n .......................................................................................................................34
II. T n t i, ki n ngh .......................................................................................................34
TÀI LI U THAM KH O ..............................................................................................36
PH L C .......................................................................................................................38
2
DANH M C B NG BI U
B ng 1. t thành r ng t i khu v c ñi u tra .......................................................................9
B ng 2. Các ch tiêu lâm h c t i khu v c ñi u tra..........................................................10
B ng 3. S n lư ng r ng t i khu v c ñi u tra..................................................................10
B ng 4. Bi u ño ñ m t i khu v c ñi u tra ......................................................................10
B ng 5. B ng tính toán các giá tr quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer ......15
B ng 6. Chênh l ch s cây gi a th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer .................17
B ng 7. S cây c n ch t trong ô tiêu chu n ....................................................................18
B ng. 8 d toán kinh phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên ........................................21
B ng 9. So sánh s cây/ha t i khu v c ñi u tra v i mô hình r ng n ñ nh....................24
B ng 10. T ng h p s cây c n ch t ñi u ch nh theo MHR n ñ nh...............................24
B ng 11. Tính tr lư ng và s n lư ng khai thác trong 500m2 (otc)..............................26
B ng 12. Tr lư ng, s n lư ng g phân theo nhóm.......................................................26
B ng 13. d toán chi phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên ........................................28
B ng 14. D toán kinh phí tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng ..........................................33


DANH M C HÌNH, BI U ð
Hình 1-2. Bi u ñ phân b s cây theo D13 th c nghi m và lý thuy t Mayer ..............16
Hình 3-4. Tr c ñ ngang, d c trư c khi ñi u ch nh trong ô tiêu chu n ........................19
Hình 5-6. Tr c ñ ngang, d c ôtc sau khi ñi u ch nh m t ñ theo hàm Mayer .............20
Hình 7. Bi u ñ phân b s cây theo mô hình r ng n ñ nh..........................................22
Hình 8. Bi u ñ so sánh PB s cây theo MH n ñ nh v i th c nghi m .........................23
Hình 9. Bi u ñ so sánh PB s cây theo MH n ñ nh v i th c nghi m và hàm Mayer.23
Hình 10-11. Tr c ñ ngang - d c sau khi ñi u ch nh m t ñ theo MHR n ñ nh ..........25
Hình 12. Hi n tr ng r ng trư c khi tr ng xen cây b n ñ a dư i tán r ng......................30


PH L C
1. B ng th tích cây bình quân (V, m3/cây) c a t ng c kính theo CV 787 ................38
2. Bi u ñi u tra các cây tái sinh ......................................................................................39
3. M t s hình nh ñi u tra r ng ....................................................................................41
3
Ph n th nh t
ð TV Nð
R ng và ñ t r ng chi m ¾ di n tích t nhiên c a c nư c. R ng v a là ñ i
tư ng lao ñ ng, v a là tư li u s n xu t c a ngành Lâm nghi p. R ng là ngu n tài
nguyên ñóng vai trò quan tr ng ñ i v i nhân lo i, r ng không nh ng cung c p
lâm ñ c s n mà còn có giá tr h t s c to l n trong vi c b o v môi trư ng, duy trì
cân b ng sinh thái, b o v ña d ng sinh h c cũng như làm ñ p c nh quan.
S d ng tài nguyên r ng h p lý là m t trong nh ng n i dung quan tr ng,
ñây là ñi u ki n ñ duy trì và phát tri n tài nguyên r ng. V n ñ ñ t ra hi n nay
là n ñ nh và t ng bư c nâng cao ch t lư ng cu c s ng, ñi ñôi v i vi c b o v
môi trư ng, gi v ng s cân b ng sinh thái và t o ra môi trư ng trong s ch cho
cu c s ng xã h i là m t trong nh ng v n ñ c n thi t và c p bách. Nó ñòi h i s
n l c không ch riêng c a nh ng nhà lãnh ñ o, nhà qu n lý mà còn c a toàn xã
h i, ñ c bi t là vai trò c a ngành Lâm nghi p.
M t trong nh ng ñ c ñi m c a ngành lâm nghi p là có chu kỳ s n xu t
dài, t tái sinh ñ n khai thác thư ng là hàng ch c ñ n hàng trăm năm, m t khác
s thành th c c a r ng cũng không ñư c r ràng nên khó khăn trong xác ñ nh
bi n pháp kinh doanh và tu i khai thác cũng như s d ng các bi n pháp k thu t
lâm sinh tác ñ ng ph i qua th i gian dài m i th y ñư c. Do ñó xây d ng phương
án kinh doanh h p lý, xác ñ nh các bi n pháp k thu t lâm sinh phù h p s nâng
cao ñư c hi u qu kinh doanh r ng, rút ng n ñư c chu kỳ kinh doanh. Trư c ñây
r ng và ñ t r ng h u h t ñ u do các ñơn v Nhà nư c qu n lý, trong nh ng năm
g n ñây v i s ñ i m i trong cơ ch chính sách, r ng và ñ t r ng ñã t ng bư c
phân c p qu n lý giao cho c ng ñ ng, h gia ñình. Tuy nhiên vi c qu n lý r ng
r ng nói chung và qu n lý r ng c ng ñ ng nói riêng còn g p nhi u b t c p, c n
có nh ng nghiên c u, ñánh giá nh m k p th i phát hi n ra b t h p lý làm cơ s
ñi u ch nh, t ng bư c nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng r ng c ng ñ ng.
ð th c hi n xây d ng ñư c các phương án kinh doanh r ng c ng ñ ng,
áp d ng các bi n pháp lâm sinh phù h p ñòi h i chúng ta ph i ti n hành kh o sát
ñi u tra hi n tr ng, tài nguyên r ng như: ð a ch t th như ng, ñ c ñi m c u trúc
r ng, sinh trư ng, tăng trư ng lâm ph n, sâu b nh h i và các tác h i khác ñ i v i
r ng t ñó làm cơ s ñưa ra các phương án kinh doanh r ng. T nh ng phân tích
trên chúng tôi ñã l a ch n khu r ng t nhiên t i ti u khu 286 xã H ng H , huy n
A lư i, t nh Th a Thiên Hu làm ñ a ñi m nghiên c u th c hi n ñ tài: Xây d ng
các phương án kinh doanh r ng.
4
Ph n th hai
M C TIÊU - N I DUNG - PHƯƠNG PHÁP TH C HI N
1. M c tiêu
- ði u tra ñánh giá, phân tích hi n tr ng khu r ng t nhiên giao cho c ng
ñ ng thôn Kâm Sâm t i ti u khu 286 xã H ng H , huy n A lư i, t nh Th a
Thiên Hu .
- ð xu t m t s bi n pháp k thu t lâm sinh, gi i pháp c i t o r ng nh m qu n
lý và b o v , phát tri n ñ t hi u qu cao hơn.
2 N i dung th c hi n:
- Sơ thám, kh o sát r ng ñưa vào thi t k , n m v trí, ñ a ñi m th c ñ a,
ñ i chi u v i b n ñ ñ a hình t ng th .
- Khoanh v ñ xác ñ nh l i di n tích c a các lô ñưa vào thi t k , xác ñ nh
v trí b ng máy ñ nh v .
- Các lô thi t k khai thác ti n hành l p 7 ô tiêu chu n (di n tích ô tiêu
chu n 500 m2 : 20 m x 25m) ñ ño ñ m t t c s cây trong ô.
. ðo ñư ng kính ngang ng c (D1,3) toàn b s cây trong ô có D13≥ 6cm.
. ðo (m c tr c) chi u cao vút ng n (Hvn) c a các cây r ng trong ô (ñ i
chi u v i các tài li u liên quan).
. Th ng kê s cây trong lô.
. Tính toán các giá tr OTC như D13bd, Hvnbq, V, N.
- Xây d ng tr c ñ d c và tr c ñ ngang c a cây r ng thông qua ng d ng
ph n m m GIS.
- Tính toán x lý s li u ño ñ m. Tính các giá tr : ðư ng kính bình quân;
Chi u cao bình quân; S cây/ha, s cây t ng loài/ha, tr lư ng/ha, s n lư ng
loài/ha; S cây/lô, s cây t ng loài/lô, tr lư ng/lô, s n lư ng/lô.
Vi c tính th tích s d ng công th c V=g*h*f và có tham kh o các Bi u
ñi u tra KD r ng tr ng c a 14 loài cây ch y u theo Quy t ñ nh 433/Qð-BNN-
KHCN ngày 18/2/2003 c a B Nông nghi p và PTNT, bi u trong S tay ði u
tra quy ho ch r ng do B Nông nghi p và PTNT ban hành các tài li u liên quan.
- Xây d ng phương án c i t o r ng. Xác ñ nh s cây ch t, ch a cho t ng bi n
pháp k thu t lâm sinh, tính s n lư ng g ch t, phân theo nhóm g .
3. Phương pháp th c hi n
- ði u tra thu th p s li u hi n trư ng liên quan ñ n khu r ng.
- X lý n i nghi p, tính toán k t qu b ng các ph n m m excel, mapinfo.
- Tham kh o các tài li u có liên quan.
- Th o lu n nhóm, ñ xu t các phương án kinh doanh.
- T ng h p vi t báo cáo

5
Ph n th ba
K T Q U TH C H I N
I. ði u ki n cơ b n khu v c th c hi n và k t qu ñi u tra hi n tr ng
1. V trí ñ a lý
Khu v c th c hi n ñ tài t i thôn Kâm Sâm xã H ng H huy n A Lư i.
H ng H là xã mi n núi có di n tích ñ t 14.100 ha; di n tích ñ t có r ng là
13.548 ha trong ñó di n tích r ng t nhiên là 10.261 ha.
Ví trí ñ a lý xã H ng H :
- Phía b c giáp Khu b o t n thiên nhiên Phong ði n
- Phía nam giáp xã Hương Phong
- Phía tây giáp xã Phú Vinh
- Phía ñông giáp xã Hương Nguyên
2. ð a hình, ñ t ñai, th c bì:
- ð a hình khá d c,
ð d c t : 20-300, ñ d c bình quân 250.
ð cao tuy t ñ i 400 m, ñ cao tương ñ i 100 -150 m.
- ð t ñai:
Lo i ñ t: Feralit vàng ñ .
ð sâu t ng ñ t trung bình: 0,7- 0,9m.
Thành ph n cơ gi i: Th t trung bình.
T l ñá l n: 5 - 10%
X p lo i ñ t: C p II
- Th c bì: Th c bì dư i tán ch y u là dây leo, sim, mua, găng, gai, l u...
có chi u cao t 0,5 - 1,0m, th c bì x p c p I. [13].
6
7
3. Khí h u
N m trong vùng khí h u chung c a t nh Th a Thiên Hu :
- Ch ñ nhi t: Nhi t ñ bình quân hàng năm bi n ñ ng t 23 ñ n 250C.
Nhi t ñ bình quân gi a các tháng dao ñ ng khá l n, c c ñ i vào tháng 7 (trên
290C), c c ti u vào tháng 1 (170C). Nhi t ñ cao nh t tuy t ñ i là 41,60C. Nhi t
ñ th p nh t tuy t ñ i là 5,50C.
Th i ti t l nh nh t trong năm vào các tháng 12, 1, 2. Th i ti t nóng nh t
trong năm vào các tháng 6, 7, 8, có nhi t ñ trung bình cao trên 280C. Là m t
vùng núi ñá vôi r ng l n, s dao ñ ng nhi t gi a ngày và ñêm r t l n, biên ñ
nhi t trong ngày cũng l n. ð c bi t vào nh ng ngày hè nóng b c, biên ñ thư ng
trên 100C. Mùa ñông s dao ñ ng nhi t v n trên 80C.
- Ch ñ mưa m: Khu v c ñi u tra n m trong vùng có lư ng mưa l n, bình
quân t 2000 ñ n 2500 mm/năm. Ba tháng mưa l n nh t là các tháng 9, 10 và 11.
T ng lư ng mưa trong mùa mưa (t tháng 5 ñ n tháng 12) r t cao, chi m t i 88%
t ng lư ng m ưa năm. Mưa t p trung v i cư ng ñ l n, có ngày lư ng mưa ñ t 415
mm.
- Ch ñ gió: Có 2 mùa gió chính là mùa ñông và mùa hè.
Gió mùa ñông: t tháng 11 ñ n tháng 1 năm sau, th nh hành hư ng gió ñông
b c xen gi a các ñ t gió ñông b c là nh ng ngày gió ñông ho c ñông nam.
Gió mùa hè: do y u t ñ a hình nên các ng n núi cao ngăn ch n hư ng gió
tây nam và ñ i hư ng thành gió tây b c t tháng 5 ñ n tháng 8. Gió này khô
nóng gây không ít khó khăn cho s n xu t nông nghi p và vi c b o v r ng.
Hàng năm có trên 50 ngày có giông và 1 ñ n 2 cơn bão ñi qua ho c nh
hư ng ñ n khu v c v i t c ñ gió trên c p 8.
4. Tình hình xã h i
Dân cư trong thôn ña là s là ngư i dân t c Ktu và m t s dân t c khác
như PaKô và dân t c kinh.
T ng s h : 41 h
S nhân kh u 197 trong ñó năm 95, n 102.
Nhi u h gia ñình thôn Kâm Sâm và xã H ng H ch y u s ng d a vào
r ng như thu hái lâm s n ph như mây, lá nón và canh tác nương r y ñ tr ng
hoa màu các lo i và nhi u ho t ñ ng khác cũng có tác ñ ng ñ n r ng, ngoài ra
các h trong gia ñình trong thôn ph n l n là s n xu t nông nghi p. [25]
5. ð c ñi m khu r ng
- Ki u r ng t i khu v c ñi u tra là r ng g t nhiên th sinh giàu phát tri n
trên núi ñ t.8
Là khu r ng ñã giao cho c ng ñ ng thôn Kâm Sâm, xã H ng H , huy n A
Lư i.
- Hi n nay thu c quy ho ch: r ng s n xu t
- Thu c Ti u khu 286 xã H ng H , huy n A lư i, t nh Th a Thiên Hu .
- ð tàn che: 0,7
- Khu r ng n m g n tuy n 49 ñư ng ñi A lư i. V trí tâm khu r ng cách
ñư ng ñi A lư i 7 km, ñư ng mòn x p c p 5 kho ng 7km, ñư ng v n xu t g tính t
trung tâm khu r ng ra ñ n ñư ng v n chuy n 2km.
- T thành r ng t i khu v c ñi u tra:
B ng 1. t thành r ng t i khu v c ñi u tra
Loài cây S cây Tl%
D 12 20 %
Trâm 9 15 %
Máu chó 7 12 %
Gi i 6 10 %
Cu ng tàu 3 5%
Ch a 2 3%
Chôm chôm 2 3%
Hu nh 2 3%
Nh c 2 3%
Sn 2 3%
Nh n i 2 3%
Các loài khác 11 18 %
- Các giá tr lâm h c:
Tr lư ng cây ñư c tính theo công th c V= 3,14/4*D1.3^2*Hvn*F và
tham khao bi u th tích áp d ng cho r ng c ng ñ ng [27]
Trong ñó - V: Th tích cây;
- D1.3: ðư ng kính t i v trí 1,3 m
- Hvn : Chi u cao vút ng n
- F: Là hình s c a cây. T m tính F = 0,45
Qua tính toán x lý s li u tính toán thu ñư c k t qu các ch tiêu lâm h c
như sau:
9
B ng 2. Các ch tiêu lâm h c t i khu v c ñi u tra
Các ch tiêu lâm h c:
Hvnbq 12,183 m
D13bq 17,771 cm
N/ôtc 60 cây
12,502 m3
M/ôtc
N/ha 1200 cây
250,042 m3
M/ha
N/60 ha 72000 cây
15002,53 m3
M/60ha
- S n lư ng r ng: S n lư ng g l y 75%, s n lư ng c i 5% [2]
B ng 3. S n lư ng r ng t i khu v c ñi u tra
9,38 m3
S n lư ng g /ôtc
0,63 m3
S n lư ng c i/ôtc
187,53 m3
S n lư ng g /ha
12,50 m3
S n lư ng c i/ha
11.251,90 m3
S n lư ng g /60ha
750,13 m3
S n lư ng c i/60ha
B ng 4. Bi u ño ñ m t i khu v c ñi u tra

Th«n (b¶n):Kâm Sâm
Tªn l«: r ng c ng ñ ng
X·:H ng h
Tªn kho¶nh: ...............................
HuyÖn: A lư i
TiÓu khu:.286
Tr¹ng th¸i rõng: r ng t nhiên nghèo phát tri n trên núi ñ t §é tµn che:.......................................
« tiªu chuÈn sè: 1 DiÖn tÝch OTC: 500 m2 DiÖn tÝch l«:.................................... ha
Thùc b×: Th u t u, mua, s ng dê, l u, găng gai... Lo¹i ®Êt: Feralit vàng ñ
CÊp thùc b×: III CÊp ®Êt: II

STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) Nhóm g
1 Nh n i 30 9,6 7,0 0,023 VI
Gi i găng
2 40 12,7 10,0 0,057 III
3 Nh c 48 15,3 12,0 0,099 V
4 D 55 17,5 13,0 0,141 V
5 Nh n i 18 5,7 6,0 0,007 VI
6 D 45 14,3 12,0 0,087 V
7 Nang 60 19,1 14,0 0,181 V
8 Trâm 20 6,4 7,0 0,010 V
Ch a
9 112 35,7 18,0 0,809 I
10 Máu chó là nh 101 32,2 17,0 0,621 VI

10
11 Trâm 38 12,1 10,0 0,052 V
12 Ngát 113 36,0 18,0 0,823 VII
13 D 50 15,9 12,0 0,107 V
Trâm ñ
14 38 12,1 10,0 0,052 V
15 D 36 11,5 9,0 0,042 V
S n mũ
16 40 12,7 11,0 0,063 V
17 Trâm 38 12,1 10,0 0,052 V
18 Trâm 100 31,8 17,0 0,609 V
Săng máu
19 73 23,2 16,0 0,305 VII
20 Th u t u 18 5,7 6,0 0,007 VIII
21 D 107 34,1 18,0 0,738 V
22 D 81 25,8 16,0 0,376 V
23 Dn 32 10,2 9,0 0,033 VII
Gi i găng
24 27 8,6 8,5 0,022 III
S n mũ
25 20 6,4 6,5 0,009 II
26 Cu ng tàu 20 6,4 7,0 0,010 V
27 Nh c 70 22,3 15,0 0,263 V
28 Cu ng tàu 70 22,3 15,5 0,272 V
29 D 18 5,7 6,0 0,007 V
30 Chôm chôm 63 20,1 6,5 0,092 V
31 Cu ng tàu 30 9,6 9,0 0,029 V
32 Hu nh 50 15,9 12,0 0,107 III
Măng hăng
33 61 19,4 14,0 0,187 VII
Re hương
34 37 11,8 10,5 0,052 IV
Trâm ñ
35 18 5,7 6,0 0,007 V
36 Hu nh 55 17,5 13,0 0,141 III
37 Trâm 20 6,4 6,5 0,009 V
38 D 35 11,1 10,0 0,044 V
39 D 45 14,3 12,0 0,087 V
40 Gi i 75 23,9 15,0 0,302 III
41 D 70 22,3 15,0 0,263 V
42 Chân chim 45 14,3 11,0 0,080 VII
43 Máu chó 75 23,9 15,0 0,302 VI
44 Mít nài 70 22,3 14,0 0,246 IV
45 Gi i 45 14,3 11,0 0,080 III
46 Gi i 49 15,6 13,0 0,112 III
47 Máu chó 30 9,6 9,0 0,029 VI
48 Trâm 25 8,0 8,0 0,018 V
49 Trâm 50 15,9 13,0 0,116 V
50 D 85 27,1 15,0 0,388 V
51 D 78 24,8 15,0 0,327 V
52 Máu chó 112 35,7 18,0 0,809 VI
53 Vi 72 22,9 15,0 0,279 VI
54 Sn 45 14,3 12,0 0,087 II
Ch a
55 100 31,8 17,0 0,609 I


11
56 Máu chó 90 28,7 17,0 0,493 VI
57 B ng 82 26,1 16,0 0,385 VII
58 Chôm chôm 70 22,3 15,0 0,263 V
59 Gi i 55 17,5 14,0 0,152 III
60 Máu chó 93 29,6 17,0 0,527 VI
c ng: 12,502
Ngư i ñi u tra: Di n, Hư ng, Văn, Vi t, Hùng Ngày 10/4/2011
Ngư i ghi: Trang, H ng T 1 l p cao h c lâm h c 16
12
II. Xây d ng các phương án kinh doanh r ng
- Các căn c ñ xu t các phương án kinh doanh r ng:
Ngh ñ nh s 23/2006/Nð - CP ngày 03/3/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi
hành Lu t b o v và phát r ng.
Quy t ñ nh 40/Qð-BNN/2005 v ban hành quy chê khai thác g , lâm s n.
Quy t ñ nh s 400/Lð-Qð, ngày 26/4/1982 c a B trư ng B Lâm nghi p v
ban hành ñ nh m c khai thác g .
Quy ph m các gi i pháp k thu t lâm sinh áp d ng cho r ng s n xu t g và tre
n a (QP 14-92) ban hành theo Quy t ñ nh s 200/Qð-KT ngày 31/3/1993 c a B Lâm
nghi p và (nay là B Nông nghi p và PTNT).
Quy ph m thi t k kinh doanh r ng ban hành theo Quy t ñ nh 682B/BLN/1986,
Quy ph m thi t k kinh doanh r ng (QPN6-84).
Quy t ñ nh s 20/2006/Qð-BNN ngày 28/3/2006 c a B Nông nghi p và PTNT
v vi c ban hành t m th i ñ nh m c lao ñ ng thi t k khai thác và th m ñ nh thi t k
khai thác r ng.
Quy t ñ nh s 147/2007/Qð-TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v
vi c m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai ño n 2007-2015.
Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 23/6/2008 c a Liên
B : Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, K ho ch và ð u tư, Tài chính hư ng d n
th c hi n Quy t ñ nh 147/2007/Qð-TTg v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t.
Thông tư liên t ch s 70/2009-TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 04/11/2009 c a
Liên B : Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, K ho ch và ð u tư, Tài chính s a ñ i
b sung m t s ñi m c a Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày
02/5/2008 và Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 23/6/2008.
Quy trình thi t k tr ng r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 516/Qð-BNN-
KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT (Tiêu
chu n ngành 04-TCN-46-2001).
Quy ph m k thu t tr ng r ng Keo lai (Acacia mangium) cho 4 T nh tr ng r ng
theo D án PAM - 3352 và nh ng t nh có ñi u ki n l p ñ a tương t (QP 9-89) ban
hành kèm theo Quy t ñ nh s 456/LS-CNR ngày 04/9/1989 c a B Lâm Nghi p ( nay
là B Nông nghi p và PTNT).
Quy ph m k thu t t m th i tr ng r ng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) (QP
19-96) ban hành theo Quy t ñ nh s 1410 NN/Qð ngày 20/8/1996 c a B trư ng B
Nông nghi p và PTNT.
ð nh m c kinh t k thu t tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và b o
v r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 38/2005/Qð-BNN ngày 6/7/2005 c a B
Nông nghi p và PTNT.
Quy trình k thu t tr ng m i Cao su Ban hành theo Quy t ñ nh 2930/Qð/BNN-
KHCN ngày 10/10/2006 c a B trư ng B Nông nhi p và PTNT
Căn c Quy t ñ nh s 750/Qð-TTg ngày 03/6/2009 c a Th tư ng Chính ph
v vi c Phê duy t Quy ho ch phát tri n cao su ñ n năm 2015 và t m nhìn ñ n năm
2020;
Căn c Ch th s 1339/CT-BNN-TT ngày 17/5/2007 c a B Nông nghi p và
PTNT v vi c phát tri n cây Cao su trong th i gian t i;13
Thông tư s 58/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 c a B Nông nghi p và PTNT
v vi c Hư ng d n tr ng Cao su trên ñ t lâm nghi p;
Quy trình t m th i khai thác nh a thông Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 802-
LN/Qð ngày 20-9-1965 c a T ng c c Lâm nghi p.
Quy trình khai thác nh a cây Thông 2 lá (Pinus mereusii) (QTN 29 -97), ban
hành kèm theo quy t ñ nh s 2531 NN-KHCN/Qð ngày 4 tháng 10 năm 1997 c a B
Nông nghi p và PTNT.
Quy trình t m th i k thu t t a thưa r ng Thông nh a (Pinus mereusii) tr ng
thu n loài (QTN 28 - 88), ban hành kèm theo quy t ñ nh s 148/Qð-KT ngày 27 tháng
2 năm 1988 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và PTNT) .
Bi u kinh doanh 14 loài cây r ng tr ng ch y u ban hành theo Quy t ñ nh
433/Qð-BNN/18/2/2003.
S tay ñi u tra quy ho ch r ng, Vi n ñi u tra quy ho ch r ng.
ðơn giá thi t k khai thác r ng tr ng t nh Th a Thiên Hu .
Ngh ñ nh s : 205/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 v Quy ñ nh h th ng thang
lương, b ng lương và ch ñ ph c p lương trong các công ty nhà nư c.
K ho ch giao r ng c ng ñ ng thôn Kâm Sâm, H ng H , A Lư i
CV S 787 /CV - LNCð v vi c thí ñi m áp d ng phân b s cây theo c kính
mong mu n ñ l p và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng.
Công văn s : 1327 /CV-LNCð / 2007 c a C c Lâm nghi p v hư ng d n ñi u
tra r ng c ng ñ ng.
Công văn 1326 /CV - LNCð./năm 2007 c a C c Lâm nghi p v hư ng d n l p
k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng.
Quy t ñ nh 106/ 2006/Qð-BNN/2006 V/v Ban hành B n hư ng d n qu n lý
r ng c ng ñ ng dân cư thôn
Căn c hi n tr ng khu v c th c hi n

1. Phương án ch t ñi u ch nh m t ñ xây d ng mô hình r ng n ñ nh theo hàm
toán h c Mayer
M c ñích: ñi u ch nh m t ñ r ng theo phân b mayer, ch t nh ng cây có cùng
c p kín s lư ng l n nh m m tán, t o không gian dinh dư ng.
Thu kinh phí t các cây ch t xây d ng qu phát tri n b o v di n tích r ng thôn.
14
1.1. Mô hình hóa quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer tr ng thái r ng t nhiên t i thôn Kâm Sâm, xã
H ng H , huy n A Lư i
B ng 5. B ng tính toán các giá tr quy lu t phân b N/D13 theo d ng hàm Mayer
D13 D13bq (X) ft logft(Y) X^2 Y^2 X*Y fl X=(fii-fli)/fli
1 6-10 8 14 1,146128 64 1,313609 9,169024 13,01368830 0,07579033
2 10-14 12 13 1,113943 144 1,24087 13,36732 10,47453614 0,24110508
3 14-18 16 8 0,90309 256 0,815572 14,44944 8,43080799 -0,0510993
4 18 -22 20 3 0,477121 400 0,227645 9,542425 6,78583972 -0,5579029
5 22-26 24 12 1,079181 576 1,164632 25,90035 5,46182771 1,19706674
6 26-30 28 3 0,477121 784 0,227645 13,3594 4,39614892 -0,3175845
7 30 - 34 32 4 0,60206 1024 0,362476 19,26592 3,53839893 0,13045479
8 34-38 36 3 0,477121 1296 0,227645 17,17637 2,84800793 0,05336785
n 176 60 6,275766 4544 5,580093 122,2302 54,94925563 0,77119809

Qx = 672
X2tính < X205
Qy = 0,656938 vì 0,77 < 7,81
nên gi thuy t v lu t phân b ñư c ch p nh n
Qxy = -15,8366

r= -0,75373 ß= 0,054229
Α=
B= -0,02357 20,08776
a= 1,302932

-0,0542294 *D13
Phương trình: N = 20,08776 *e^
15
1.2. Xây d ng bi u ñ th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer
Hình 1-2. Bi u ñ phân b s cây theo D13 th c nghi m và lý thuy t Mayer
Phương trình: N = 20,08776*e^-0,0542294*D13
16
1.3. Tính toán chênh l ch s cây gi a th c nghi m và lý thuy t theo hàm
Mayer
B ng 6. Chênh l ch s cây gi a th c nghi m và lý thuy t theo hàm Mayer
C p kính S 6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38
Th c ngh êm 500m2 14 13 8 3 12 3 4 3
Lý thuy t 500m2 13,013 10,474 8,4308 6,7858 5,4618 4,3961 3,5383 2,848
Th c ngh êm 1ha 280 260 160 60 240 60 80 60
Lý thuy t 1ha 260,26 209,48 168,616 135,716 109,236 87,922 70,766 56,96
Chênh l ch 1ha 20 51 -9 -76 131 -28 9 3
Chênh l ch 60 ha 1184 3031 -517 -4543 7846 -1675 554 182


- T b ng tính toán s cây chênh l ch gi a th c t và lý thuy t th y r ng:
ð i v i m i c p kính khác nhau s chênh l ch s cây gi a th c t và phân
b lý thuy t khác nhau. Tính trên 1 ha cho t ng c p kính c th như sau:
C p kính 6-10cm: th a 20 cây.
C p kính 10-14 cm: th a 51 cây.
C p kính 14-18cm: thi u 9 cây. 85 cây (thi u c p kính 14 - 22)
C p kính 18-22cm: thi u 76 cây.
C p kính 22-26cm: th a 131 cây.
Câp kinh 26-30cm; thi u 28 cây.
C p kính 30-34cm: th a 9 cây.
C p kính 34-38cm: th a 3 cây.
- Xác ñ nh s cây ch t/ha (năm phân b s cây theo hàm Mayer):
N = 20+51-9-76+131-28+9+3 = 101 cây/ha.
ð i v i c p kính thi u thì vi c bù ñ p chính là th h c p kính c n nuôi
dư ng trư c nó.
- Xác ñ nh s cây ch t, ch a trong t ng c p kính
S cây thi u: 85 cây thu c c p kính 14 -18, 18 -22 s ñư c s cây c p kính
6 -10, 10 -14 bù là 71 cây th a và c p kính 22-26 bù thêm là 14 cây.
S cây c p kính 26-30 thi u 28 cây s ñư c bù t c p kính 22-26.
V y s cây c n ch t theo t ng c p kính/ha c th như sau:
C p kính 6-10 cm : 0 cây/ha
C p kính 10 -14 cm: 0 cây/ha


17
C p kính 22-26 cm: 131-14-28= 89 cây/ha
C p kính 30-34 cm: 9 cây/ha
C p kính 34 - 38cm: 3 cây/ha
1.4. Xác ñ nh tr lư ng, s n lư ng ch t/ha
* Tính theo công th c: V=G*h*f; M =V*n ho c tra bi u th tích áp d ng
cho r ng c ng ñ ng theo CV 787/CV-CLN/2008 [ph l c 1].
- C p kính 22-26 cm: 22,43 m3/ha
- C p kính 30-34 cm: 6,39 m3/ha
- C p kính 34 - 38cm: 2,99 m3/ha
- Tr lư ng ch t 31,81m3/ha
- S n lư ng thu ñư c/ha: 25,4m3/ha.
* S cây c n ch t, tr lư ng theo di n tích ô tiêu chu n ñã ño ñ m
- L a ch n cây ch t trên ô tiêu chu n ñã ño ñ m ñ ñi u ch nh m t ñ :
C p kính 6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38
S cây ch t/ha 89 9 3
S cây ch t/ôtc 4,45 0,45 0,15
- Vi c xác ñ nh các cây c n ch t là d a vào tính toán s cây th a theo c p
kính, trong s ñó l a ch n d a vào m ng hình phân b ñ ñi u ch nh tr c ñ d c,
tr c ñ ngang phù h p.
- S cây c p kính 22-26cm, c p kín 30-34, 34-38 cm c n l a ch n ch t 5
cây ñ ñi u ch nh m t ñ là các cây s [b ng 7]:
B ng 7. S cây c n ch t trong ô tiêu chu n
V
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) (m3) Nhóm g
41 D 70 22 15,0 0,263 V
53 Vi 72 23 15,0 0,279 VI
22 D 81 26 16,0 0,376 V
57 B ng 82 26 16,0 0,385 VII
C ng 4 cây 1,303


STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) Nhóm g
52 Máu chó 112 36 18,0 0,809 VI
C ng 1 cây 0,80918
Hình 3-4.
Tr c ñ
ngang,
d c t rư c
khi ñi u
ch nh
trong ô
tiêu chu n
19
Hình 5-6.
Tr c ñ
ngang, d c
ôtc sau khi
ñi u ch nh
m t ñ theo
hàm Mayer


Các
cây s 41,
53, 22, 57,
52 ñã ñư c
ch t lo i b
Vi c xác ñ nh s cây ch t trên ha c n có thi t k khai thác c th , các cây
ñư c bài thi t k khai thác theo c p kính ñã tính toán như ph n 1.3. L p h sơ
thi t k khai thác t n d ng g r ng t nhiên, trình c p có th m quy n phê duy t.20
1.5. Tính toán chi phí và thi t k khai thác r ng như sau:
- Vi c thi t k khai thác r ng c n có ñơn v tư v n thi t k bài cây, l p h
sơ thi t k khai thác c th , trình c p có th m quỳên th m ñ nh phê duy t,
chuyên ñ này không l p h sơ thi t k khai thác chi ti t t ng loài cây/ha, ho c
lô mà ch xác ñ nh tr lư ng, s n lư ng c n l y ra t r ng ñ ñi u ch nh m t ñ .
- C p kính 22-26 cm: 22,43 m3/ha, c p kính 30-34 cm: 6,39 m3/ha, c p
kính 34 - 38cm: 2,99 m3/ha.
- Tr lư ng ch t 31,81m3/ha
- S n lư ng thu ñư c/ha: 25,4 m3/ha.
- Tr lư ng r ng còn l i sau ñi u ch nh là: 250,042 - 31,81 = 218,2 m3
(d ng r ng giàu).
- T ng h p d toán chi phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên ñi u ch nh
theo hàm mayer b ng 8
B ng. 8 d toán kinh phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên
(Cưa x¨ng CULLOCH-250, cù ly v¸c 50-100 m, gç c ng v a, cù ly ®i lµm 2-3 km) [3]


STT H¹ng môc chi phÝ §VT §Þnh møc C«ng/VËt t §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
TÝnh theo m3 (®) (®/m3)
I Khai th¸c gç 996.298
1 C«ng lao ®éng 985.689
1.1 VÖ sinh rõng tríc khi chÆt c«ng/m3 0,2550 0,2550 119.939 30.584
ChÆt h¹, ch t cành, c¾t khóc t¹i chç
1.2 c«ng/m3 0,8630 0,8630 119.939 103.507
V¸c gom, Lao xeo g
1.3 c«ng/m3 0,8760 0,8760 119.939 105.067
1.4 C«ng gi¸m s¸t, giao nhËn s¶n phÈm c«ng/m3 0,1530 0,1530 119.939 18.351
1.5 ChÆt, lao v¸c cñi ra gi÷a l« (cñi tËn dông) c«ng/m3 0,5553 0,5553 119.939 66.596
1.6 VËn chuyÓn gç vÒ b·i c«ng/m3 5,000 5,000 119.939 599.695
1.7 Bèc xÕp gç c«ng/m3 0,5160 0,5160 119.939 61.889
10.609
2 Hao phÝ vËt t, nhiªn liÖu
2.1 XÝch ca m¸y sîi/m3 0,0017 0,0017 200.000 340
2.2 X¨ng A92 lÝt/m3 0,3300 0,3300 19.300 6.369
2.3. Hao phÝ m¸y ®/m3 0,0003 0,0003 13.000.000 3.900
III VËn chuyÓn (®êng cÊp 4-5) ®Õn n¬i b¸n ®ång/m3 1 1 200.000 200.000
IV Chi phÝ thiÕt kÕ khai th¸c ®ång/m3 1 1 90.000 90.000
Tæng: 1.286.298
ðơn gi¸: 1.286.298 ñ/m3 L p d toán

Tæ 1 - líp cao häc l©m nghiÖp k16

H s : H25= 1,15 Áp d ng khi ñi làm t 2 - 3 km
§¬n gi¸ ®iÒu chØnh ñ/m3: 1.479.242 ®/m321
- ðơn giá bán g l y bình quân: 4.000.000 ñ/m3, giá tr còn l i sau khi ñã
tr chi phí: 2.520.758/m3.
T ng giá tr s n ph m thu ñư c sau khi tr chi phí: = 2.520.758* 25,4 =
64.027.245 ñ (sáu tư tri u ñ ng, l y tròn)
2. Phương án ñi u ch nh m t ñ r ng theo mô hình r ng n ñ nh theo CV
787/CLN/2008.
M c ñích: ñi u ch nh m t ñ r ng theo phân b mayer, ch t nh ng cây có
cùng c p kín s lư ng l n nh m m tán, t o không gian dinh dư ng.
Thu kinh phí t các cây ch t xây d ng qu phát tri n b o v di n tích r ng thôn.
2.1. So sánh phân b s cây th c nghi m v i mô hình r ng n ñ nh
- Theo công văn 787/CLN/2008 t i Th a Thiên Hu [26] ta có mô hình
r ng (MHR) n ñ nh (mô hình r ng mong mu n) theo hình 7.


Hình 7. Bi u ñ phân b s cây theo mô hình r ng n ñ nh
- ð th hi n s chênh l ch s cây gi a mô hình r ng n ñ nh và s cây
hi n t i trong 1 ha t i khu v c ñi u tra, ta có hình 8.
22
Hình 8. Bi u ñ so sánh PB s cây theo MH n ñ nh v i th c nghi m
- ð th y r hơn có th so sánh phân b s cây theo th c nghi m v i hàm
Mayer và v i MHR n ñ nh theo CV 787/CLN/2008.
Hình 9. Bi u ñ so sánh PB s cây theo MH n ñ nh v i th c nghi m và PB hàm Mayer
Ta có:
2.2. Tính toán s cây chênh l ch theo t ng c p kính và s cây c n ch t

23
- Qua hình 9 ta th y c phân b s cây theo th c nghi m và hàm mayer
ñ u cao hơn so v i mô hình r ng n ñ nh. Chênh l ch s cây th c nghi m và
MHR n ñ nh c th t i b ng 9
B ng 9. So sánh s cây/ha t i khu v c ñi u tra v i mô hình r ng n ñ nh
So sánh v i MH r ng n ñ nh TT Hu
Cp
N/ha MHR n ñ nh Chênh l ch N/ha
N/ha th c t Chênh l ch N/ôtc kính
540 454 4 6-14
86
220 217 0 14-22
3
300 104 10 22-30
196
140 49 5 30 - 38
91
1200 824 376 19
- S cây chênh l ch là s cây c n ch t theo t ng c p kính tính cho trong
500m2 và trên 1 ha r ng. M c ñích là c n ñi u ch nh m t ñ r ng hi n t i theo
mô hình r ng n ñ nh.
- Vi c xác ñ nh các cây c n ch t là d a vào tính toán s cây th a theo c p
kính, trong s ñó l a ch n d a vào m ng hình phân b ñ ñi u ch nh tr c ñ d c,
tr c ñ ngang phù h p.
- Các cây ñư c l a ch n ch t ñi u ch nh, b ng 10:
B ng 10. T ng h p s cây c n ch t ñi u ch nh theo MHR n ñ nh
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m)
8 Trâm 20 6 7,0
23 Dn 32 10 9,0
S n mũ
25 20 6 6,5
Re hương
34 37 12 10,5
28 Cu ng tàu 70 22 15,5
41 D 70 22 15,0
44 Mít nài 70 22 14,0
58 Chôm chôm 70 22 15,0
Săng máu
19 73 23 16,0
53 Vi 72 23 15,0
40 Gi i 75 24 15,0
22 D 81 26 16,0
57 B ng 82 26 16,0
56 Máu chó 90 29 17,0
9 Ch a 112 36 18,0
12 Ngát 113 36 18,0
18 Trâm 100 32 17,0
52 Máu chó 112 36 18,0
55 Ch a 100 32 17,0
C ng: 19 cây


24
- ð mô hình hóa ñi u ch nh m t ñ theo t ng c p kính/ha thì ta l y ví d
ñi u ch nh m t ñ tương ng trong ô tiêu chu n. Sau khi ñi u ch nh m t ñ t ng
c p kính trong trong OTC theo MHR n ñ nh ta có hình 10-11 ñ minh h a cho
vi c ñi u ch nh m t ñ t thành.
Hình 10-11. Tr c ñ ngang - d c sau khi ñi u ch nh m t ñ theo MHR n ñ nh

Các cây ñã
ñư c ch n
ch t là theo
t ng c p
kính là các
cây có s
t h t : 8,
23, 25, 34,
28, 41, 44,
58, 19, 53,
40, 22, 57,
56, 9, 12, 18,
52, 55
25
2.3. Tính toán tr lư ng, s n lư ng khai thác ñi u ch nh m t ñ r ng
S cây ch t ñi u ch nh m t ñ theo t ng c p kính c th như sau:
B ng 11. Tính tr lư ng và s n lư ng khai thác trong 500m2 (otc)
Nhóm S n
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
8 Trâm 20 6 7,0 0,010 V 0,008
23 Dn 32 10 9,0 0,033 VII 0,026
S n mũ
25 20 6 6,5 0,009 II 0,007
Re hương
34 37 12 10,5 0,052 IV 0,041
28 Cu ng tàu 70 22 15,5 0,272 V 0,218
41 D 70 22 15,0 0,263 V 0,211
44 Mít nài 70 22 14,0 0,246 IV 0,197
Chôm
58 chôm 70 22 15,0 0,263 V 0,211
Săng máu
19 73 23 16,0 0,305 VII 0,244
53 Vi 72 23 15,0 0,279 VI 0,223
40 Gi i 75 24 15,0 0,302 III 0,242
22 D 81 26 16,0 0,376 V 0,301
57 B ng 82 26 16,0 0,385 VII 0,308
56 Máu chó 90 29 17,0 0,493 VI 0,395
Ch a
9 112 36 18,0 0,809 I 0,647
12 Ngát 113 36 18,0 0,823 VII 0,659
18 Trâm 100 32 17,0 0,609 V 0,487
52 Máu chó 112 36 18,0 0,809 VI 0,647
Ch a
55 100 32 17,0 0,609 I 0,487
C ng: 19
cây 6,949 5,559


- Tr lư ng khai thác/ha: 139,0 m3
- S n lư ng khai thác/ha: 111,2 m3
- S n lư ng khai thác trong otc là 5,559m3
- Tr lư ng r ng còn l i sau khai thác ñi u ch nh là: 250,042 - 139,0 =
111,04 m3 (d ng r ng nghèo)
- Tr lư ng, s n lư ng khai thác ñi u ch nh m t ñ theo MHR n ñ nh
phân theo t ng nhóm g
B ng 12. Tr lư ng, s n lư ng g phân theo nhóm

Nhóm Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
Ch a
9 112 36 18,0 0,809 I 0,647
Ch a
55 100 32 17,0 0,609 I 0,487


26
C ng: 2
cây 1,418 1,134

Nhóm Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
S n mũ
25 20 6 6,5 0,009 II 0,007
C ng: 1
cây 0,009 0,007

Nhóm Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
40 Gi i 75 24 15,0 0,302 III 0,242
C ng: 1
cây 0,302 0,242

Nhóm Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
Re hương
34 37 12 10,5 0,052 IV 0,041
44 Mít nài 70 22 14,0 0,246 IV 0,197
C ng: 2
cây 0,297 0,238

Nhóm Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
8 Trâm 20 6 7,0 0,010 V 0,008
Cu ng
28 tàu 70 22 15,5 0,272 V 0,218
41 D 70 22 15,0 0,263 V 0,211
Chôm
58 chôm 70 22 15,0 0,263 V 0,211
22 D 81 26 16,0 0,376 V 0,301
18 Trâm 100 32 17,0 0,609 V 0,487
C ng: 6
cây 1,794 1,435

Nhóm Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) g
53 Vi 72 23 15,0 0,279 VI 0,223
56 Máu chó 90 29 17,0 0,493 VI 0,395
52 Máu chó 112 36 18,0 0,809 VI 0,647
C ng: 3
cây 1,581 1,265

Sn
lư ng
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) V (m3) Nhóm g
23 Dn 32 10 9,0 0,033 VII 0,026


27
Săng máu
19 73 23 16,0 0,305 VII 0,244
57 B ng 82 26 16,0 0,385 VII 0,308
12 Ngát 113 36 18,0 0,823 VII 0,659
C ng: 4
cây 1,547 1,238

2.4. Tính toán chi phí và thi t k khai thác r ng như sau:
- Vi c thi t k khai thác r ng c n có ñơn v tư v n thi t k bài cây, l p h
sơ thi t k khai thác c th , trình c p có th m quỳên th m ñ nh phê duy t,
chuyên ñ này không l p h sơ thi t k khai thác chi ti t t ng loài cây/ha, ho c
lô mà ch xác ñ nh tr lư ng, s n lư ng c n l y ra t r ng ñ ñi u ch nh m t ñ .
- T ng h p d toán chi phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên theo mH
R ng n ñ nh theo B ng 13

B ng 13. d toán chi phí khai thác t a thưa g r ng t nhiên
(Ca x¨ng CULLOCH-250, cù ly v¸c 50-100 m, gç c ng v a, cù ly ®i lµm 2-3 km) [3]


STT H¹ng môc chi phÝ §VT §Þnh møc C«ng/VËt t §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
TÝnh theo m3 (®) (®/m3)
I Khai th¸c gç 996.298
1 C«ng lao ®éng 985.689
1.1 VÖ sinh rõng tríc khi chÆt c«ng/m3 0,2550 0,2550 119.939 30.584
ChÆt h¹, ch t cành, c¾t khóc t¹i chç
1.2 c«ng/m3 0,8630 0,8630 119.939 103.507
V¸c gom, Lao xeo g
1.3 c«ng/m3 0,8760 0,8760 119.939 105.067
1.4 C«ng gi¸m s¸t, giao nhËn s¶n phÈm c«ng/m3 0,1530 0,1530 119.939 18.351
1.5 ChÆt, lao v¸c cñi ra gi÷a l« (cñi tËn dông) c«ng/m3 0,5553 0,5553 119.939 66.596
1.6 VËn chuyÓn gç vÒ b·i c«ng/m3 5,000 5,000 119.939 599.695
1.7 Bèc xÕp gç c«ng/m3 0,5160 0,5160 119.939 61.889
10.609
2 Hao phÝ vËt t, nhiªn liÖu
2.1 XÝch ca m¸y sîi/m3 0,0017 0,0017 200.000 340
2.2 X¨ng A92 lÝt/m3 0,3300 0,3300 19.300 6.369
2.3. Hao phÝ m¸y ®/m3 0,0003 0,0003 13.000.000 3.900
III VËn chuyÓn (®êng cÊp 4-5) ®Õn n¬i b¸n ®ång/m3 1 1 200.000 200.000
IV Chi phÝ thiÕt kÕ khai th¸c ®ång/m3 1 1 90.000 90.000
Tæng: 1.286.298

ðơn gi¸: ñ/m3
1.286.298

H s : H25= 1,15 Áp d ng khi ñi làm t 2 - 3 km
§¬n gi¸ ®iÒu chØnh ñ/m3: 1.479.242 ®/m3
28
- ðơn giá bán g l y bình quân: 4.000.000 ñ/m3, giá tr còn l i sau khi ñã
tr chi phí: 2.520.758/m3.
- S n lư ng khai thác/ha: 111,2 m3
- Giá tr sau khi tr chi phí là: 2.520.758* 111,2 = 280.308.290
T ng giá tr s n ph m thu ñư c sau khi tr chi phí: 280.308.290 ñ (Hai
trăm tám mươi tri u ba trăm nghìn, l y tròn)
3. Phương án xúc ti n tái sinh t nhiên có tr ng b sung sau khi ñã ñi u
ch nh m t ñ r ng
M c ñích: xúc ti n tái sinh t nhiên, tr ng cây b n ñ a t i các kho ng
tr ng trong r ng.
T i khu v c ñi u tra nhóm phát hi n có r t nhi u cây con b n ñ a tái sinh,
trong ñó ñ c bi t nhi u là cây Kim giao, Hu nh, D , chúng ta có th t n d ng
nh ng cây tái sinh t i các v trí m c dày ñ nh tr ng vào các v trí tr ng trong
r ng nh m t o ra m t m t ñ tái sinh ñ ng ñ u.
- Phương án này k th a t phương án 1 ho c 2, t c là sau khi ti n hành
ch t t a thưa ñi u ch nh m t ñ thì ti n hành bi n pháp k thu t tr ng cây b n ñ a
vào các kho ng tr ng trong r ng.
- Trong ô tiêu chu n nhóm ñã s d ng GIS ñ xác ñ nh b trí tr ng thêm
11 cây/ôtc 500m2. Tương ng trong 1 ha c n tr ng 220 cây. ðưa ñ tàn che r ng
t 0,5 sau khi t a thưa lên 0,8 sau kho ng 10 sau.
29
Hình 12. Hi n tr ng r ng trư c khi tr ng xen cây b n ñ a dư i tán r ng
Hình 13
Hi n
tr ng
r ng sau
khi
tr ng
xen cây
b nña
dư i tán
r ng
30
Hình
14
Th h
r ng
tương
lai
3.1. Thi t k sơ b k thu t tr ng cây b n ñ a
- Ch n loài cây tr ng
Loài cây ñư c ch n tr ng là Kim giao, Hu nh, Trư ng.
- Gi ng, tiêu chu n cây con và tu i cây con xu t vu n (ñ i v i cây con
mua t vư n ươm)
. Túi b u: Dùng lo i làm b ng Polyetylen, v i c ly v n chuy n xa thì túi
b u nh t thi t ph i có ñáy (ñã ñư c c t 2 góc), xung quanh b u ph i ñâm th ng
ñ thoát nư c. Kích thư c các loài b n ñ a thư ng là 10 x 15 cm. (C b u 10 x
15 nghĩa là chi u r ng c a b u khi chưa vo tròn là 10 cm, chi u cao c a b u là
15 cm).
. Thành ph n ru t b u: 85 - 90 % ñ t th t nh , 5 - 15 % phân chu ng hoai,
1- 2% super lân (P2O5) - ho c s d ng phân NPK (18-18-6) 3%.
. Yêu c u ch t lư ng ru t b u: Sét v t lý: 25 - 35 % tr ng lư ng, mùn 1,5 -
3,5 mg/100g ñ t khô ki t và Lân d tiêu 1,5 - 1,8 mg/100g ñ t khô ki t. Trong ñó31
hàm lư ng sét v t lý là quan tr ng nh t ñ thành ph n ñ t cát (h t thô) cũng như
ñ t th t (h t sét) trong túi b u không quá cao.
N u s d ng cây con s n có trong r ng ñ ñi u ch nh m t ñ thì quá trình
b ng, v n chuy n cây tr ng ñ m b o k thu t, nh m nâng cao t l s ng sau khi
tr ng.
- Tiêu chu n cây con: Cây con vư n ươm ph i có b u, không b sâu
b nh h i, không c t ng n, s c sinh trư ng t t, b r phát tri n ñ u và không ñ
r cái vư t ra kh i b u, ñ m b o ñúng tiêu chu n cây con c a t ng loài.
ð i v i cây con trong r ng thì ñ m b o chi u cao cây t i thi u là 25cm, r
b ng không ñư c ñ d t, gãy.
- X lý th c bì: Th c bì ñư c x lý b ng th công: Phát c c b , phát r ng
quanh h ñào có ñư ng kính ô phát kho ng 1m, phát trư ng khi cu c h t 10 -
15 ngày, ñ m b o g c phát < 20cm, ch phát dây leo, găng gai, khi phát chú ý
n u có cây b n ñ a tái sinh thì không phát cây b n ñ a.
- Làm ñ t
Phương th c làm ñ t: Căn c ñ c ñi m ñ a hình ñ a th c a khu thi t k
tr ng r ng s n xu t phương th c làm ñ t ñư c áp d ng là c c b theo h .
Phương pháp làm ñ t: Cu c h th công theo kích thư c h : 30 x 30 x
30cm.
ðào h trư c khi tr ng 15 ngày - 1 tháng.
ðưa ñ t xu ng h và ñánh hình vành khăn xung quanh ñ l p h . Nh t
s ch g c và r cây k t h p bón lót phân vi sinh 0,1kg/h , l p ñ t trong h cao
hơn m t ñ t t nhiên ngoài.
Th i ñi m bón phân và l p h trư c khi tr ng 7-10 ngày
- Xác l p phương th c, m t ñ và phương pháp tr ng r ng
Phương th c tr ng r ng: có 1 phương th c tr ng r ng ñư c áp d ng
phương th c tr ng xen cây b n ñ a dư i tán r ng
M t ñ tr ng: 220 cây/ ha.
Di n tích tr ng: 60 ha.
Lưu ý: Trong khi d toán và chu n b k ho ch cây con ch d án ph i
tính ñ t ng lư ng cây c n tr ng theo t ng loài ñ d phòng hao h t và tr ng
d m.
+ Phương pháp tr ng r ng: Tr ng b ng cây con có b u, ho c cây con tái
sinh có s n b ng t trong khu r ng, ñ m b o ñ tiêu chu n.
+ Tr ng r ng: ð i v i cây t vư n ươm c n phân lo i, phân c p và ñánh
giá ch t lư ng cây: Nh t thi t ph i ch n cây tiêu chu n trư c khi ñem tr ng ít


32
nh t 15 - 20 ngày, trư c khi tr ng c n tuy n l i cây m t l n n a, lo i b nh ng
cây không ñ t tiêu chu n, vi c tuy n ch n ph i theo ñúng quy trình c a t ng loài
cây.
- Tr ng r ng : Tr ng b ng cây con
. Tr n ñ u ñ t và phân vi sinh trong h , sau ñó t o thành l ñ ñ ñ t b u
th p hơn mi ng h 1 - 2 cm.
. ð t cây vào l , gi cho cây th ng ñ ng, l p ñ t và lèn ch t ñ t quanh b u
(chú ý không làm v b u), vun thêm ñ t m t vào quanh g c cao trên c r 2 - 3
cm.
. Nh ng cây b v b u, b gãy cây trong quá trình thao tác ph i thay th
b ng cây khác.
- Th i v tr ng: Tr ng vào v Thu - ðông, vào ñ u mùa mưa ñ n trư c
mùa gió rét (t tháng 9 ñ n h t tháng 12)
- B o v r ng tr ng: R ng c n ñư c c ng ñ ng b o v tăng cư ng l c
lư ng thư ng xuyên ki m tra ngư i và gia súc vào khu v c r ng tr ng. Có bi n
pháp x lý d t ñi m ñ i v i nh ng trư ng h p vi ph m hương ư c.
3.2. D toán kinh phí tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng
B ng 14. D toán kinh phí tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng
ð nh ðơn
Kh i
STT H¹NG MôC ®vt Thành ti n
lư ng mc giá
C ng: 2.500.700
2,0
1,0 ha 92.000 184.000
C«ng
1.1 Ph¸t dän thùc b× (cÊp II)
5,0
1,0 ha 92.000 460.000
C«ng
1.2 §µo hè (hè 30x30x30cm, ®Êt cÊp II)
3,0
1,0 ha 92.000 276.000
C«ng
1.3 LÊp hè
3,0
1,0 ha 92.000 276.000
C«ng
1.4 ChuyÓn vµ bãn ph©n
6,0
1,0 ha 92.000 552.000
C«ng
1.5 ChuyÓn vµ trång c©y (c¶ trång dÆm)
3,0
1,0 ha 92.000 276.000
C«ng/Ha
1.6 C«ng b¶o vÖ rõng
231
1,0 ha 1.500 346.500
C©y
1.7 C©y con (+10% dÆm)
210
1,0 ha 170 35.700
C©y
1.8 VËn chuyÓn c©y con (cù ly >20km)
21
1,0 ha 4.500 94.500
Kg
1,9 Ph©n bãn vi sinh + vËn chuyÓn

L y tròn:2.500.000ñ/ha
33
Ph n th tư
K T LU N - KI N NGH
I. K t lu n
- Qua ñi u tra ñánh giá, phân tích hi n tr ng khu r ng t nhiên giao cho
c ng ñ ng thôn Kâm Sâm t i ti u khu 286 xã H ng H , huy n A lư i, t nh Th a
Thiên Hu . Chúng tôi th y t i khu v c ñi u tra là r ng t nhiên có tr lư ng
r ng thu c r ng giàu. Chúng tôi ñã xác ñ nh ñư c t thành loài tính s n lư ng và
v tr c ñ ngang-d c.
- ð xu t 3 bi n pháp k thu t lâm sinh c i t o r ng nh m qu n lý và b o v ,
phát tri n ñ t hi u qu cao hơn. Là ñi u ch nh m t ñ theo Hàm Mayer, ñi u ch nh
m t ñ theo mô hình r ng n ñ nh, Xúc ti n tái sinh t nhiên có tr ng b sung.
+ Phương án 1 ñi u ch nh m t ñ theo Hàm Mayer ñã xác ñ nh ñư c s
cây c n ch t lo i b theo t ng c p kính, t ng v trí, t ng s cây c n ch t là 101
cây/ha
. Tr lư ng ch t 31,81m3/ha, S n lư ng thu ñư c/ha: 25,4m3/ha.
. T ng giá tr s n ph m thu ñư c sau khi tr chi phí: 64.000.000 ñ (sáu tư
tri u ñ ng)
. Tr lư ng r ng còn l i sau ñi u ch nh là: 218,2 m3 (d ng r ng giàu).
+ Phương án 2 ñi u ch nh m t ñ theo mô hình r ng n ñ nh ñã xác ñ nh
ñư c s cây c n ch t lo i b theo t ng c p kính, t ng v trí, t ng s cây c n ch t
là 376cây/ha. Xác ñ nh ñư c tr lư ng, s n lư ng khai thác ñi u ch nh m t ñ
theo MHR n ñ nh phân theo t ng nhóm g .
. Tr lư ng khai thác/ha: 139,0 m3
. S n lư ng khai thác/ha: 111,2 m3
. Tr lư ng r ng còn l i sau ñi u ch nh là: 111,04 m3 (d ng r ng nghèo)
. T ng giá tr s n ph m thu ñư c sau khi tr chi phí: 280.300.000 ñ (Hai
trăm tám mươi tri u ba trăm nghìn, l y tròn)
+ Phương án 3 tr ng cây b n ñ a dư i tán r ng ñã mô hình hóa c u trúc
r ng trư c và sau khi tr ng b ng hình nh; xác ñ nh ñư c m t ñ cây b n ñ a c n
tr ng/ha là 210 cây, l p k thu t tr ng cây b n ñ a và d toán tr ng, b o v
2.500.000ñ/ha.
II. T n t i, ki n ngh
Qua th c hi n l p d toán các phương án có m t s h ng m c chưa tìm
hi u ñư c các ñ nh m c nên l y theo m c bình quân, ví d giá g l y gía bán
bình quân hi n t i th c t t i ñ a phương, chưa áp d ng tính giá c cho t ng
nhóm g khai thác.34
Do t l di n tích l p ô tiêu chu n nh hơn r t nhi u so v i di n tích khu
r ng (ñúng t l là 2%) nên nhi u khi s li u mang tính ñ i di n chưa cao. Vi c
ch n ñi m l p ô là nơi r ng tương ñ i ñ u, cây to nên tr lư ng r ng khá cao.
ð tài này ch y u ñang gi i h n trong vi c tìm hi u phương pháp và
bư c ñ u cung c p cho h c viên kh năng th c hành, ñ có k t qu chính xác c n
ñi u tra m u ñ quy ñ nh và c n có th i gian th c hi n dài hơn.
35
TÀI LI U THAM KH O

Ngh ñ nh s 23/2006/Nð - CP ngày 03/3/2006 c a Chính ph v hư ng d n thi
1.
hành Lu t b o v và phát r ng.
Quy t ñ nh 40/Qð-BNN/2005 v ban hành quy chê khai thác g , lâm s n.
2.
Quy t ñ nh s 400/Lð-Qð, ngày 26/4/1982 c a B trư ng B Lâm nghi p v
3.
ban hành ñ nh m c khai thác g .
4. Quy ph m các gi i pháp k thu t lâm sinh áp d ng cho r ng s n xu t g và tre
n a (QP 14-92) ban hành theo Quy t ñ nh s 200/Qð-KT ngày 31/3/1993 c a B Lâm
nghi p và (nay là B Nông nghi p và PTNT).
5. Quy ph m thi t k kinh doanh r ng ban hành theo Quy t ñ nh 682B/BLN/1986,
Quy ph m thi t k kinh doanh r ng (QPN6-84).
Quy t ñ nh s 20/2006/Qð-BNN ngày 28/3/2006 c a B Nông nghi p và
6.
PTNT v vi c ban hành t m th i ñ nh m c lao ñ ng thi t k khai thác và th m ñ nh
thi t k khai thác r ng.
7. Quy t ñ nh s 147/2007/Qð-TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v
vi c m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t giai ño n 2007-2015.
Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 23/6/2008 c a Liên
8.
B : Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, K ho ch và ð u tư, Tài chính hư ng d n
th c hi n Quy t ñ nh 147/2007/Qð-TTg v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t.
Thông tư liên t ch s 70/2009-TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 04/11/2009 c a
9.
Liên B : Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, K ho ch và ð u tư, Tài chính s a ñ i
b sung m t s ñi m c a Thông tư liên t ch s 58/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày
02/5/2008 và Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC ngày 23/6/2008.
10. Quy trình thi t k tr ng r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 516/Qð-BNN-
KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT (Tiêu
chu n ngành 04-TCN-46-2001).
11. Quy ph m k thu t tr ng r ng Keo lai (Acacia mangium) cho 4 T nh tr ng
r ng theo D án PAM - 3352 và nh ng t nh có ñi u ki n l p ñ a tương t (QP 9-89)
ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 456/LS-CNR ngày 04/9/1989 c a B Lâm Nghi p (
nay là B Nông nghi p và PTNT).
12. Quy ph m k thu t t m th i tr ng r ng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)
(QP 19-96) ban hành theo Quy t ñ nh s 1410 NN/Qð ngày 20/8/1996 c a B trư ng
B Nông nghi p và PTNT.
13. ð nh m c kinh t k thu t tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và b o
v r ng ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 38/2005/Qð-BNN ngày 6/7/2005 c a B
Nông nghi p và PTNT.
14. Quy trình k thu t tr ng m i Cao su Ban hành theo Quy t ñ nh 2930/Qð/BNN-
KHCN ngày 10/10/2006 c a B trư ng B Nông nhi p và PTNT
36
15. Căn c Quy t ñ nh s 750/Qð-TTg ngày 03/6/2009 c a Th tư ng Chính ph
v vi c Phê duy t Quy ho ch phát tri n cao su ñ n năm 2015 và t m nhìn ñ n năm
2020;
16. Căn c Ch th s 1339/CT-BNN-TT ngày 17/5/2007 c a B Nông nghi p và
PTNT v vi c phát tri n cây Cao su trong th i gian t i;
17. Thông tư s 58/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 c a B Nông nghi p và PTNT
v vi c Hư ng d n tr ng Cao su trên ñ t lâm nghi p;
18. Quy trình t m th i khai thác nh a thông Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 802-
LN/Qð ngày 20-9-1965 c a T ng c c Lâm nghi p.
19. Quy trình khai thác nh a cây Thông 2 lá (Pinus mereusii) (QTN 29 -97), ban
hành kèm theo quy t ñ nh s 2531 NN-KHCN/Qð ngày 4 tháng 10 năm 1997 c a B
Nông nghi p và PTNT.
20. Quy trình t m th i k thu t t a thưa r ng Thông nh a (Pinus mereusii) tr ng
thu n loài (QTN 28 - 88), ban hành kèm theo quy t ñ nh s 148/Qð-KT ngày 27 tháng
2 năm 1988 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và PTNT) .
21. Bi u kinh doanh 14 loài cây r ng tr ng ch y u ban hành theo Quy t ñ nh
433/Qð-BNN/18/2/2003.
22. S tay ñi u tra quy ho ch r ng, Vi n ñi u tra quy ho ch r ng.
23. ðơn giá thi t k khai thác r ng tr ng t nh Th a Thiên Hu .
24. Ngh ñ nh s : 205/2004/Nð-CP ngày 14/12/2004 v Quy ñ nh h th ng thang
lương, b ng lương và ch ñ ph c p lương trong các công ty nhà nư c.
25. K ho ch giao r ng c ng ñ ng thôn Kâm Sâm, H ng H , A Lư i
26. CV S 787 /CV - LNCð v vi c thí ñi m áp d ng phân b s cây theo c kính
mong mu n ñ l p và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng.
27. Công văn s : 1327 /CV-LNCð / 2007 c a C c Lâm nghi p v hư ng d n
ñi u tra r ng c ng ñ ng.
28. Công văn 1326 /CV - LNCð./năm 2007 c a C c Lâm nghi p v hư ng
d n l p k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng.
29. Quy t ñ nh 106/ 2006/Qð-BNN/2006 V/v Ban hành B n hư ng d n qu n
lý r ng c ng ñ ng dân cư thôn
37
PH L C
1. B ng th tích cây bình quân (V, m3/cây) c a t ng c kính theo CV 787
/CV - LNCðV/v: Thí ñi m áp d ng phân b s cây theo c kính mong mu n ñ
l p và t ch c th c hi n k ho ch qu n lý r ng c ng ñ ng
V (m3/cây bình quân)
CD
ði n Sơn ðk
Yên Cao L ng Ngh Qu ng Hu Gia
(cm)
Sơn
Biên La Bái B ng An Tr Lai Nông
6-10 0,030 0,023 0,025 0,028 0,035 0,029 0,026 0,024 0,020 0,033
10-14 0,054 0,038 0,038 0,045 0,065 0,051 0,043 0,042 0,035 0,058
14-18 0,134 0,107 0,105 0,128 0,145 0,130 0,123 0,112 0,096 0,137
18-22 0,231 0,179 0,207 0,216 0,238 0,217 0,201 0,220 0,168 0,237
22-26 0,363 0,285 0,236 0,343 0,410 0,361 0,321 0,252 0,264 0,375
26-30 0,513 0,440 0,394 0,498 0,532 0,509 0,495 0,468 0,405 0,520
30-34 0,701 0,602 0,662 0,685 0,752 0,698 0,670 0,710 0,553 0,721
34-38 0,997 0,819 0,986 0,921 1,015 0,961 0,915 0,997 0,763 1,001
38-42 1,203 1,060 1,281 1,197 1,221 1,201 1,184 1,228 0,983 1,212
42-46 1,510 1,298 1,592 1,458 1,573 1,474 1,457 1,543 1,189 1,521
46-50 1,679 1,417 1,774 1,639 1,728 1,671 1,756 1,591 1,572 1,922
50-54 2,093 1,964 2,120 1,958 2,273 2,159 1,832 1,660 1,641 2,483
54-58 2,702 2,521 2,509 2,324 2,505 2,519 2,212 2,037 1,960 2,511
58-62 3,141 3,063 2,612 2,419 3,160 3,073 2,867 2,640 2,540 3,255
62-66 2,241 2,159 2,635 2,923 3,190 3,198 2,882 2,666 2,574 3,276
66-70 3,714 3,084 2,911 3,228 3,861 3,802 3,558 3,291 3,178 4,045
70-74 2,985 3,279 3,263 2,825 3,685 3,368 3,077 2,826 2,664 3,224
74-78 4,200 4,132 3,838 3,324 4,974 4,208 4,158 3,819 3,601 4,471
78-82 4,576 4,395 4,338 4,351 4,522 4,721 4,294 3,960 3,741 4,670
82-86 5,567 5,565 5,391 4,960 5,825 6,205 5,864 5,408 5,109 6,484
86-90 5,868 5,611 5,561 5,415 5,975 5,921 6,361 5,831 5,587 5,817
90-94 7,418 7,288 7,031 6,845 7,553 7,267 7,107 6,515 6,243 7,301
94-98 7,831 7,271 7,687 7,351 7,944 7,572 7,341 6,704 6,482 7,820
98-102 9,591 8,312 8,654 8,276 8,943 8,903 8,632 8,226 7,954 9,595
38
2. Bi u ñi u tra các cây tái sinh

BIÓU §O §ÕM C¸C LOµI C¢Y Gç RõNG Tù NHI£N t¸i sinh

Th«n (b¶n):Kâm
Tªn l«: ....................................... Sâm
TiÓu khu: 286 HuyÖn: A lư i
Tr¹ng th¸i rõng: r ng t nhiên nghèo phát tri n trên
§é tµn che: 0,7
núi ñ t
DiÖn tÝch
« tiªu chuÈn sè: 1 DiÖn tÝch OTC: 4 m2 l«:.................................... ha
Thùc b×: Th u t u, mua, s ng dê, l u, găng gai... Lo¹i ®Êt: Feralit vàng ñ
CÊp thùc b×: III CÊp ®Êt: II

V
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) (m3) Nhóm g
1 D 2,0
2 Nh n i 2,0
Trư ng
3 2,0
4 Bang 2,0
5 L ng bàng 1,0
6 S ng dê 2,0
Trư ng
7 2,5


BIÓU §O §ÕM C¸C LOµI C¢Y Gç RõNG Tù NHI£N t¸i sinh
Th«n (b¶n):Kâm
Tªn l«: ....................................... Sâm
TiÓu khu: 286 HuyÖn: A lư i
Tr¹ng th¸i rõng: r ng t nhiên nghèo phát tri n trên
§é tµn che: 0,7
núi ñ t
DiÖn tÝch
« tiªu chuÈn sè: 2 DiÖn tÝch OTC: 4 m2 l«:.................................... ha
Thùc b×: Th u t u, mua, s ng dê, l u, găng gai... Lo¹i ®Êt: Feralit vàng ñ
CÊp thùc b×: III CÊp ®Êt: II

V
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) (m3) Nhóm g
1 Nh n i 1,0
2 Gi i 2,0
3 Kim giao 0,3
4 Kim giao 0,2
5 D 1,0


BIÓU §O §ÕM C¸C LOµI C¢Y Gç RõNG Tù NHI£N t¸i sinh
Th«n (b¶n):Kâm
Tªn l«: ....................................... Sâm

39
TiÓu khu: 286 HuyÖn: A lư i
Tr¹ng th¸i rõng: r ng t nhiên nghèo phát tri n trên
§é tµn che: 0,7
núi ñ t
DiÖn tÝch
« tiªu chuÈn sè: 3 DiÖn tÝch OTC: 4 m2 l«:.................................... ha
Thùc b×: Th u t u, mua, s ng dê, l u, găng gai... Lo¹i ®Êt: Feralit vàng ñ
CÊp thùc b×: III CÊp ®Êt: II

V
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) (m3) Nhóm g
1 Dn 2,0
2 Hu nh 1,0
3 Th u t u 2,0
4 Bai bai 2,0


BIÓU §O §ÕM C¸C LOµI C¢Y Gç RõNG Tù NHI£N t¸i sinh
Th«n (b¶n):Kâm
Tªn l«: ....................................... Sâm
TiÓu khu: 286 HuyÖn: A lư i
Tr¹ng th¸i rõng: r ng t nhiên nghèo phát tri n trên
§é tµn che: 0,7
núi ñ t
DiÖn tÝch
« tiªu chuÈn sè: 3 DiÖn tÝch OTC: 4 m2 l«:.................................... ha
Thùc b×: Th u t u, mua, s ng dê, l u, găng gai... Lo¹i ®Êt: Feralit vàng ñ
CÊp thùc b×: III CÊp ®Êt: II

V
STT Tên cây C1.3(cm) D1.3(cm) Hvn(m) (m3) Nhóm g
1 Kim giao 0,3
2 Hu nh 1,0
3 Kim Giao 0,2
4 Kim giao 0,2
5 Nh c 3,0
40
3. M t s hình nh ñi u tra r ng
- Nhóm I ñi u tra r ng
- Kim giao tái sinh dư i tán r ng
- R ng t i khu v c ñi u tra
41

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản