Tiểu luận: Dự án kinh doanh Quán ăn Gió

Chia sẻ: Nguyen Thi Thuy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

10
1.956
lượt xem
996
download

Tiểu luận: Dự án kinh doanh Quán ăn Gió

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang muốn kinh doanh hay thành lập 1 quán ăn, nhưng vẫn chưa biết cách lập dự án kinh doanh như thế nào. Hãy tham khảo bài viết "Tiểu luận: Dự án kinh doanh Quán ăn Gió" để có thêm kinh nghiệm trong việc lập dự án kinh doanh nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Dự án kinh doanh Quán ăn Gió

 1. I-TÊN DỰ AN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH ́ - Tên dự an : “Quán ăn Gio” ́ ́ - Linh vực thực hiên : dich vụ quán ăn. ̃ ̣ ̣ - Mô hinh doanh nghiêp sẽ thanh lâp : Quán ăn phuc vụ vơi cac mon ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ăn, dịch vụ danh cho giơi trẻ thuôc khu vưc huyện Thach Thât – Hà Nôi. ̀ ̣ ̣ ́ ̣ II – PHÂN TICH THỊ TRƯỜNG ́ 1.Bôi canh kinh tế –chinh trị –xã hôi : ́ ̉ ́ ̣ Gân đây, viêc xac nhâp tinh Hà Tây vao Hà Nôi gop phân rât lơn thuc ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ đây phat triên kinh tế xã hôi cua tinh Hà Tây cu.Rât nhiêu dư an đã đang và ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̉ ̃ ́ ̀ ́ săp đươc thi công khiên cho nên kinh tế ơ đia phương có nhiêu sư đôi ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ mơi,đơi sông ngươi dân ngay cang đươc nâng cao, các trương cao đẳng, ́ ̀ ̀ khu công nghiệp đươc xây dưng thúc đẩy thị trương hàng hóa dịch vụ phát triển tại các khu vưc lân cận. Theo xu hương đo, nhu câu về cac măt hang ́ ̀ ́ ̣ ̀ ăn uông cua ngươi dân ngay cang tăng lên, trong đó cung bao gôm cả giơi ́ ̉ ̀ ̀ ̃ ̀ ̉ tre. Để đap ưng nhu câu đo,viêc xây dưng mô hinh quán ăn phuc vụ giơi ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ trẻ là hoan toan hơp ly. ̀ ̀ ́ 2.Thị trường mà dự an hướng tới : ́ Dư an hương tơi thị trương cung câp dich vụ quán ăn tai huyên Thach ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ Thât – Hà Nôi. Đây là môt thị trương tiêm năng có thể phat triên manh mẽ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ trong thơi gian tơi. Tại nơi tiến hành đặt quán ăn, năm 2009 trương dân lập cấp 3 Phan Huy Chú, trương Cao đẳng Việt Hung đươc thành lập, cộng thêm trương cấp 3 Phùng Khắc Khoan và các trương cấp 2 tại các xã giáp ranh. Đây chính là lương khách hàng dồi dào cung cấp cho nhà hàng.
 2. Quan tâm tơi giơi trẻ và mong muôn cua họ là tim môt nơi ăn uông tụ ́ ̉ ̀ ̣ ́ tâp thư gian,vui chơi thoai mai,hinh thưc nay có thể tao môt sưc hut lơn ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ trên thị trương,có thể tao ra, mơ rông ra thanh môt xu hương. ̣ ̣ ̀ ̣ 3. Đôi thủ canh tranh: ́ ̣ Đôi thủ canh tranh cua dư an là cac quan che, sinh tố, quan ăn trên đia ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ban xã Bình Phú, Hữu Bằng và cac khu vưc lân cân. ̀ ́ ̣ 4.Nguy cơ rui ro cua dư an và cac phương an khăc phuc: ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ -Rui ro chinh trị: không có vì dư an không có tac đông tơi chinh tri. ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ -Rui ro phap lý: không có vì dư an đươc thưc hiên là hoan toan hơp ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ phap -Rui ro về văn hoa: không có vì các sản phẩm, dịch vụ của quán ăn ̉ ́ đều có tính chất lành mạnh. -Rui ro thông tin : thiếu thông tin về sư biên đông giá cả trên thị ̉ ́ ̣ trương hoăc thiêu kiên thưc về thị trương muc tiêu. Khăc phuc rui ro: cân ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ phân tich thị trương môt cach chinh xac và hoan chinh. ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ III – MÔ TẢ DỰ AN ́ - Quy mô dư an: xây dưng môt hệ thông quán ăn chuyên phuc vụ cac ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ mon ăn trên khăp đia ban huyên Thach Thât. - Dich vụ thưc hiên: phuc vụ cac mon ăn mơi lạ đươc chế tư thưc ̣ ̣ ́ ́ phâm sach, cung câp cac trò chơi cho hoat đông nhom bạn be, cung câp ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ không gian thư gian cho khach hang. ̃ ́ ̀ - Phương thưc tiên hanh: xây dưng quán ăn gân trương câp 3, cấp 2, ́ ̀ ̀ ́ cao đẳng Việt Hung huyên Thach Thât.Xây dưng và tao nên thương hiêu ̣ ̣ ́ ̣ ̣ cua quán ăn đên vơi giơi tre. ̉ ́ ̉ - Cac bên đôi tac: cac cơ sơ cung câp san phâm đat tiêu chuân ,cac ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ đơn vị truyên thông,quang cao… ̀ ̉ ́
 3. - Chiên lươc phat triên triên vong: khi quán ăn đi vao ôn đinh ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ,thương hiêu đã đươc biêt đên sẽ tiêp tuc nhân rông mô hinh thanh môt ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ chuôi quán ăn có cung thương hiêu ơ khăp cac trương câp 3 trên đia ban ̃ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ huyên Thach Thât. Ý TƯỞNG: Ý tương chinh cua dư an về quán ăn là cung câp cac mon ăn mơi,giá cả ́ ̉ ́ ́ ́ ́ tương đôi re,có phuc vụ cac trò chơi tâp thể vui nhộn vơi hoc sinh,sinh viên ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ hiên đang hoc tâp tai đia ban huyên Thach Thât. Phân lơn hoc sinh câp 3, ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ cấp 2, cao đẳng đươc hoi đêu ung hộ ý tương do nó mang lai môt nơi tụ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ hop ban bè trong cac dip sinh nhât, liên hoan hay ngay nghi,hay nó mang lai ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ môt không khí riêng lang man,riêng tư cho cac đôi ban tre. ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̉ Mô hinh quán ăn đươc nhân rông phuc vụ cho số lương ngay cang ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ đông đao hoc sinh, sinh viên noi riêng và giơi trẻ noi chung.Nó cung là môt ̉ ̣ ́ ́ ̃ ̣ sư thuc đây cho môt hinh thưc kinh doanh mơi tâp trung vao giơi trẻ - ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ nguôn thưc khach chiêm số lương không nho. ̀ ́ ́ ̉
 4. KẾ HOACH KINH DOANH ̣ ̣ ̣ Muc luc. ́ ́ ̉ ́ I -TOM TĂT TÔNG QUAT …………………………………………… ……………………………………………………………Trang 5……. II- SAN PHÂM DICH VỤ …………………………………………….. ̉ ̉ ̣ ……………………………………………………………Trang7…….. III- PHÂN TICH THỊ TRƯƠNG ……………………………………… ́ ……………………………………………………………Trang 10…… IV- KẾ HOACH MARKETING ………………………………………. ̣ ……………………………………………………………Trang 13…… ́ ̣ V- PHÂN TICH CANH TRANH ……………………………………… ……………………………………………………………Trang 12…… VI- KẾ HOACH NHÂN SƯ ………………………………………….. ̣ ……………………………………………………………Trang 14…… VII-DƯ BAO TAI CHINH …………………………………………….. ́ ̀ ́ ……………………………………………………………Trang 15…… VIII -DƯ BAO DOANH THU ……………………….………………… ́ ……………………………………………………………Trang 22…… IX-ĐANH GIÁ DƯ AN ………………………………………………... ́ ́ ……………………………………………………………Trang 24…… X-KẾ HOACH HANH ĐÔNG ………………………………………… ̣ ̀ ̣ ……………………………………………………………Trang 27…… XI-Ý NGHIA KINH TẾ – XÃ HÔI & KÊT LUÂN …………………… ̃ ̣ ́ ̣ ……………………………………………………………Trang26…….
 5. ́ ́ ̉ ́ I-TOM TĂT TÔNG QUAT • Giơi thiêu. ̣ Quán ăn chuyên phục vụ giơi trẻ là một cơ sơ phục vụ thưc khách phần lơn là giơi trẻ.Quán ăn sẽ đươc mơ tại một địa điểm,vị trí thuận lơi,có thể thu hút đươc giơi trẻ ơ huyện Thạch Thất. Để thành lập quán ăn cần có số vốn tối thiểu ươc tính là 405,3 triệu VNĐ vơi các chi phí đươc tính ơ mưc thấp nhất để duy trì sư hoạt động hiệu quả.Thơi gian hoàn vốn nhanh và mô hình có thể mơ rộng trong tương lai. • Điêm lai cơ hôi. ̉ ̣ ̣ Nhà hàng, quán ăn là một trong những lĩnh vưc kinh doanh tốt nhất hiện nay. Ngành kinh doanh này vốn đươc coi là một ngành kinh doanh siêu lơi nhuận, thương hoàn vốn nhanh chóng trong thơi gian ngắn tư 1 đến 2 năm.Các quán ăn đang đươc mơ ra ngày càng nhiều vì con ngươi đang chú ý đến nhu cầu ăn uống nhiều hơn trong đó bao gồm cả giơi trẻ. Họ không chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn đươc ngồi trong một không gian thoáng đẹp, đươc phục vụ tận tình, có thể giải trí,thư giãn và đặc biệt chú ý là nó phải tương xưng vơi đồng tiền bỏ ra. Do vậy mô hình quán ăn “Gió” sẽ nhận đươc sư ủng hộ và đánh giá cao của giơi trẻ. Đây cũng chính là lý do nên tham gia vào ngành kinh doanh này. • Sư khac biêt cua mô hinh. ́ ̣ ̉ ̀
 6. Sư khác biệt của mô hình nằm ơ ngay trong sản phẩm, dịch vụ mà mô hình cung cấp. • Mô tả dich vu. ̣ ̣ Sản phẩm dịch vụ đươc đảm bảo cung cấp theo đúng các tiêu chuẩn: -Món ăn đươc chế biến tư các nguyên liệu tươi bảo đảm vệ sinh an toàn thưc phẩm. -Các dịch vụ giải trí lành mạnh, thú vị, tạo hiệu quả thư giãn cao đối vơi khách hàng. -Phục vụ tận tình, chu đáo. 5. Vôn đâu tư. ́ ̀ Ươc tính vốn đầu tư cần thiết tối thiểu để đưa dư án vào hoạt động trong 1 năm là: 657,100,000 VNĐ
 7. II-SAN PHÂM DICH VỤ ̉ ̉ ̣ Dich vụ đươc cung câp là phuc vụ cac mon ăn mơi la,băt măt và giá ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ re,vơi không gian thoải mái. Xin phân tich cơ sơ để đưa ra ý tương nay : ̉ ̀ ́ ̀ Như vậy - định hương xuyên suốt của kinh doanh quán ăn là sư hài lòng, tâm lý, thiện cảm của khách hàng. Điều này còn quyết định tơi sư quay lại của khách hàng và sư truyền miệng quảng cáo tư khách hàng này đến khách hàng khác. 1.San phâm và dich vụ ̉ ̉ ̣ - San phâm cua Quan ăn là cac mon ăn Ý + Viêt. ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̣ - Các món mỳ spaghetty,các loại bánh Pizza,banh xeo,cơm rang,khoai ́ ̀ tây,khoai lang chiên,gà ran …có mon lâu danh cho 2 ngươi. ́ ́ ̉ ̀ - Đồ uông bao gôm : Trà sữa,sinh tố cac loai,sữa chua, coca-cola, trà ́ ̀ ́ ̣ xanh 0o, trà bí đao, cà phê, … Ngoài ra ,quán ăn còn đươc bố trí 4 phòng vơi phong cách khác nhau: • Phòng 1: mang tên “Gió dịu dàng” vơi khung cảnh nhẹ nhàng ,tương trang trí bằng cảnh lá vàng bay . • Phòng 2: “Gió tinh ngịch”vơi khung cảnh đươc trang trí vơi họa tiết đồ vật ngộ nghĩnh. • Phòng 3: “Gió phá cách” vơi khung cảnh đươc trang trí cầu kỳ,phá cách, khác biệt vơi những phòng khác. • Đặc biệt nhà hàng còn có không gian mơ nằm trên tầng thương của tòa nhà gọi là “không gian Romantic” đươc chia làm nhiều phòng nhỏ ngăn cách bơi rèm, mành, tấm gỗ có mặt hương ra khung cảnh xung quanh tòa nhà và 1 phòng lơn vơi khung cảnh sử dụng hệ
 8. thống đèn nháy,đèn màu, hoa, nên để trang tri, tất cả nhằm tao ra ́ ́ ̣ hiệu ưng 1 khung canh lang man(đặc biệt vào ban đêm) ̉ ̃ ̣ - Quán ăn bắt đầu mơ cửa tư 6h30 sáng để phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp giơ vào lơp và đối tương khác kịp giơ đi làm. - Quán ăn còn có Wifi miễn phí. 2.Giá cả Giá cả cac mon ăn đươc phuc vụ trong quan ăn phụ thuôc vao nguyên ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ vât liêu sử dung trong quá trinh chế biên.Tuy nhiên măt băng giá trung binh ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ là không cao quá so vơi cac quan ăn khac. ́ ́ ́ 3.Lơi thế cua san phâm,dich vụ ̉ ̉ ̉ ̣ San phâm, dich vụ đươc phuc vụ thoa man đươc nhu câu tạo cho ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ khách hàng môt môi trương thoải mái để trò chuyện và thư giãn, các món ̣ ăn,đồ uống ngon lạ, hấp dẫn.Ngoai viêc thoa man nhu câu thương thưc ̀ ̣ ̉ ̃ ̀ khach hang con đươc phuc vụ cac trò chơi cho giơi trẻ như:cơ ca ́ ̀ ̀ ̣ ́ rô,domino, xếp gỗ…. các dịch vụ hẹn hò,sắp xếp bữa tiệc lãng mạn cho giơi trẻ. Quán ăn bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, Đặc trưng của quán sẽ sử dụng cac loai nhac khac vơi cac phong khac ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ nhau. Như nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, violon, ghita đôi vơi phong lang man. Tuy nhiên vẫn có các thể lọai nhạc khác khi ́ ̀ ̃ ̣ có khách yêu cầu (trên menu sẽ có lưu ý cho khách yêu cầu chọn bài hát,ca sĩ thể hiện). Đăc biêt, quan ăn sẽ có thêm mon mơi sau một vài thang. Điều này sẽ ̣ ̣ ́ ́ ́ duy trì nguồn khách hàng thương xuyên và tiếp cận đến vơi lươt khách hàng mơi.
 9. 4.Xác định kênh phân phối sản phẩm. Nhiệm vụ chủ yếu mà quán ăn chú trọng vẫn là lương khách hàng đến dùng bữa, đặt tiệc tại quán. Tuy nhiên quán ăn vẫn có một số dịch vụ đi kèm và khi quán ăn phát triển bền vững có lương khách xác định sẽ mơ thêm dịch vụ đưa đồ ăn tơi tận nhà đối vơi các hộ gia đình, lơp, trương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất. ̣ ̉ ̣ ̣ 5.Lich biêu hoat đông Lich biêu đưa Quan ăn vao hoat đông là khoang 1 thang tư khi băt đâu ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ thưc hiên dư an.Sau khi khai trương Quan ăn sẽ hoat đông tư 6h30 sang ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ đên 22h hang ngay, phuc vụ cả bữa sang cho hoc sinh, sinh viên kip giơ vao ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ lơp.
 10. III- PHÂN TICH THỊ TRƯỜNG ́ 1.Toan canh thị trương : ̀ ̀ Giơi trẻ ngay nay ưa chuông fastfood như Spaghetti, Pizza hay KFC… ̀ ̣ Giơi trẻ thương chon mon ăn trong môt quán ăn theo cac tiêu chí : ̣ ́ ̣ ́ -Sư mơi lạ cua mon ăn bao gôm tên mon ăn , xuât xư ,mui vị lạ khac ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ biêt cua mon ăn.Phuc vụ cac mon ăn như vây là muc đich chinh cua quán ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ăn. -Giá cả mon ăn phai chăng phù hơp (thương là không quá đắt do hoc ́ ̉ ̣ sinh, sinh viên – khach hang tiêm năng cua quán ăn vân con đươc nhân trơ ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ câp chi phí sinh hoat tư bố me) ́ ̣ ̣ Tiêu chí về cac trò chơi nhỏ vui xen kẽ giữa bữa ăn chưa thưc sư đươc ́ để ý tơi, đây chinh là môt yêu tố thư chinh nhăm thu hut khach hang cua ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ quán ăn. Vây : học sinh, sinh viên và thanh niên thương không chi nhiều tiền ̣ cho ăn uống nhưng lại chiếm một số lương đông đảo.Nhóm khách hàng này hay chú ý đến giá cả của sản phẩm,dịch vụ.Vì vậy vơi đối tương này sẽ là đối tương chính,khác hàng tiềm năng của quán ăn. Thương hiệu: Thương hiêu cua nhà hang đươc xây dưng dưa trên điêm khac biêt cua ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ nhà hang so vơi cac cơ sơ kinh doanh khac cung linh vưc. ̀ ́ ́ ̀ ̃ Ý nghia cua thương hiêu :Quán ăn Gió mang đên cho khach hang môt ̃ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ sư mơi lạ trong phong cach âm thưc hương tơi giơi tre. ́ ̉ ̉ Gió phá cach,gió tinh nghich và gió diu dang thể hiên trong môi mon ăn ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ đồ uông khach hang yêu câu. ́ ́ ̀ ̀
 11. Gió cung thể hiên tôc độ phuc vụ cua nhân viên cua nhà hang là vô ̃ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̃ ̣ cung nhanh nhen. Gió mang đên cho khach hang sư thoai mai tư khi đăt chân vao nhà ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ hang. Như vây, thương hiêu đã khăng đinh muc tiêu hoat đông cua nhà ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ hang,sư mơi lạ trong mon ăn cung như trong phong cach phuc vụ cua nhà ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̉ hang lam cho khach hang nhơ mai không quên quay lai. ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ 2. Đinh vị thị trương ̣ - Đinh vị thị trương theo độ tuôi khach hang: tư 25 tuôi trơ xuông ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ́ - Đinh vị thị trương theo giơi tinh: cả hai giơi tinh. ̣ ́ ́ - Đinh vị thị trương theo lý do sử dung dich vụ : thương thưc không ̣ ̣ ̣ gian, mon ăn khac la, giai tri, thư gian. ́ ́ ̣ ̉ ́ ̃ Đây là phân khuc thị trương chưa đươc đap ưng tai đây đủ ơ đia ́ ́ ̣ ̀ ̣ phương,đủ lơn để sinh lơi nhuân cho hoat đông kinh doanh cua quan ăn. ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ 3. Chân dung khach hang muc tiêu: - Dươi 25 tuôi. ̉ - Không phân biêt giơi tinh. ̣ ́ - Hoc tâp và lam viêc trên đia ban huyên Thach Thât. ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ - Sưc mua trung binh 2 bữa /tuân ̀ ̀ - Lý do sủ dung dich vu: hop măt,tụ tâp ban bè trong thơi gian ranh rôi, ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̃ trong cac dip đăc biêt, hoăc là nơi thư gian sau những giơ hoc,giơ làm việc ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ căng thăng.
 12. IV-KẾ HOACH MARKETING ̣ • Xây dưng thông điêp marketing ̣ “Gió mang đến niềm vui cho bạn” • Phương tiện marketing Các phương tiện marketing đươc lưa chọn là các phương tiện đơn giản,ít tốn kém nhưng đem lại hiệu quả cao đối vơi thị trương Quảng cáo trên trang web của trương c3Thạch Thất: Thachthat.net, Phùng Khắc Khoan. - Tơ rơi: Phương pháp cổ điển nhưng không kém phần hiệu quả,tơ rơi đươc phát cho học sinh trươc cổng trương cấp 3 và cấp 2 trên địa bàn huyệnThạch Thất, sinh viên trương Cao đẳng Việt Hung. - Tơ gấp: thiết kế và in tơ gấp cho nhà hàng mình, có ghi địa chỉ web của quán ăn, đại chỉ liên hệ để có thể đặt hàng trưc tiếp qua điện thoại,đươc dùng để phát cho những khách hàng đến ăn lần đầu ơ quán ăn. - Marketing nội bộ: dưa vào sư quen biết, đây là phương pháp cưc kỳ quan trọng và rất khó thiêt lập nhưng mang lại hiệu quả rất cao vơi chi phí thấp. - Các hình thưc khác: Truyền miệng, in ấn trên bao bì, khuyến mãi, quà tặng... Để tăng lương khách đến vơi nhà hàng, tùy vào tưng thơi kỳ, giai đoạn mà chúng tôi có các chương trình khuyến mại thích hơp. Ví dụ như: -Giảm giá nhân dịp khai trương.
 13. -Khuyến mại 1 phần kem miễn phí cho khách hàng là trẻ em vào dịp 1/6 khi đên ăn tai nhà hang. ́ ̣ ̀ -Chương trình tặng kèm đối vơi những khách hàng có hóa đơn thanh toán lơn vào những ngày lễ lơn, dịp khai giảng năm học mơi, hoặc bế giảng. -Thẻ tích điểm. V-PHÂN TÍCH CẠNH TRANH Hiện nay trong khu vưc có 4 quán trà sữa và 5 quán chè, một số quán ăn nhỏ ven đương khác. Cac đôi thủ có lơi thế về tiêm lưc kinh tê, kinh ́ ́ ̀ ́ nghiêm kinh doanh, lương khach quen…. các quán ăn đó mơi chỉ đáp ưng ̣ ́ nhu cầu ăn uống của giơi trẻ song chưa có mô hình hoàn thiện đáp ưng cả nhu cầu giải trí của giơi trẻ. Đây chinh là lơi thế cua quán ăn “Gio” so vơi ́ ̉ ́ cac nhà hang khac. ́ ̀ ́ Mặt khác một số quán ăn có cơ sơ vật chất thiếu tiện nghi, một số quán lề đương không hơp vệ sinh, thưc đơn không dồi dào, ít có sư đổi mơi, và thương là do gia đình tư mơ không có các đầu bếp có kỹ năng tốt đảm nhiệm.
 14. VI-KẾ HOACH NHÂN SỰ ̣ • Nhà quan lý ̉ Nhà quan lý là nhân tố có tâm anh hương lơn nhât đôi vơi hoat đông và ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ sư phat triên cua nhà hang.Nhà quan lý ơ “Nhà hang Gió “chinh là nhà đâu ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ tư,lâp dư an do đó năm rõ ưu điêm lơi thế và tiêu chí hoat đông,chiên lươc ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ kinh doanh cua nhà hang.Luôn phai có cac quyêt sach hơp lý giai quyêt ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ những vân đề tôn đong và phat sinh tai nhà hang. ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ • Kế toan ́ Là ngươi chiu trach nhiêm trưc tiêp thu ngân và thanh toan cua nhà ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ hang, phai đam bao sư trung thưc, đang tin cây cua kế toan băng sư giam sat ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ cua nhà quan lý và thông qua sổ sach.Kế toan lam viêc tôt sẽ giup nhà hang ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ hoat đông hiêu quả và tranh thât thoat nguyên liêu. ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ Số lương kế toan: 01 ngươi ́ • Đâu bêp ̀ ́ Ngươi đâu bêp có vai trò chế biên cac mon ăn,lam nên cac san phâm ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ mà nhà hang phuc vu.Đâu bêp phai có tay nghề và đam bao tuân thủ theo ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ đung cac nguyên tăc chế biên,nguyên tăc sử dung nguyên vât liêu. ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ Số lương đâu bêp: 03 ngươi bao gôm 01 đâu bêp chinh, 02 phụ bêp. ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ • Nhân viên phuc vụ ̣ Là những ngươi trưc tiêp tiêp xuc và phuc vụ khach hang, do đó đôi ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ngũ nhân viên phuc vụ phai luôn đăt khach hang là trung tâm,phuc vụ cac ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ yêu câu cua khach hang vơi môt thai đô,cach ưng xử tân tinh và chu đao ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ nhât.Phai luôn tao cho khach hang môt ân tương tôt nhât. ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ Số lương nhân viên phuc vu: 05 ngươi phụ trach 04 phong ăn trong ̣ ̣ ́ ̀ Nhà hang kèm thêm trông xe cho khách. ̀
 15. VII-DỰ BAO TAI CHINH ́ ̀ ́ Dư bao tai chinh nay đươc lâp ra như môt dư toan nhăm ươc tinh số ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ tiên cân đâu tư để đưa dư an vao hoat đông. ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ • Chi phí nghiên cưu và phat triên san phâm ́ ̉ ̉ ̉ Chi phí đăng ký kinh doanh là chi phí để thành lập doanh nghiệp. Chi phí nghiên cưu là khoan chi phí để nghiên cưu và đưa ra thưc đơn ̉ bao gôm cac mon ăn danh cho teen, và cho giơi tre.Trong đó chia thưc đơn ̀ ́ ́ ̀ ̉ thanh cac nhom khac nhau phuc vụ yêu câu khac nhau cua khach hang.Kem ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̀ thêm chi phí tim kiêm cac trò chơi nhỏ khac nhau phuc vụ muc đich giai trí ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ cua khach hang.Chi phí nay trên thưc tế là chi phí thuê tư vân về thưc đơn ̉ ́ ̀ ̀ ́ và trang bị kiên thưc cơ ban cho nhân viên: ̉ Tổng chi phí: 12.000.0000 VNĐ • Chi phí thuê măt băng kinh doanh. ̣ ̀ Theo tham khao giá thị trương và thưc tế thì giá thuê cua môt cơ sơ 3 ̉ ̉ ̣ tâng, măt san 70 m2.Ký hơp đồng thuê 12 năm, trả tiền hàng tháng. ̀ ̣ ̀ 6.500.000 VNĐ/thang, tưc 78.000.000 VNĐ/năm ́ • Chi phí tu sưa và trang trí nhà hang, thiết kế nội thất. ̀ Là khoan chi đươc sử dung để tu sửa lai cơ sơ đã thuê, lăp đăt hệ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ thông đen chiêu sang, ôn đinh hệ thông câp thoat nươc và hệ thông nhà vệ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ sinh.Trang trí nhà hang băng cac hinh ve, tranh anh. ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̉ Chi phí thiêt kế nôi thât trong nhà hang ́ ̣ ́ ̀
 16. Là khoan chi phí để mua săm cac thiêt bị nôi thât trong nhà hang như ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ôp gỗ san trong 3 phong ăn, ban ăn khach hang = 6 ban * 3 phong. Nôi thât ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ bên ngoai gôm quây tinh tiên, ban ghế quan ly, kế toan. ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ Tổng chi phí: 120.000.000 VNĐ • Chi phí thiêt bi. ́ ̣ Bao gồm các chi phí về trang thiết bị nhà bếp như: lò nương, nồi hấp, dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh, máy xay,…Và các đồ dùng ăn uống của khách hàng (bát,đũa ,muỗng…) Bảng tính chi phí thiết Đvi: tr đ bị: Đơ Số Đơn Thành Stt Tên thiết bị Xuất sư n vị lương giá tiền A Thiết bị chế biến Lò nương+vi sóng đa năng 1 Cái 1 Malayxia 6.7 6.7 MALLOCA Máy hút mùi Napoliz NA 2 Cái 1 Italy 2.3 2.3 702BL Việt 3 Máy xay sinh tố cái 1 0.9 0.9 Nam 4 Tủ đông SANYO cái 1 Nhật 4.5 4.5 5 Tủ lạnh SANYO cái 1 Nhật 6.5 6.5 6 Bếp gas đôi cái 1 Nhật 2.5 2.5 Hàn 7 Bộ nồi hấp bộ 1 4.1 4.1 Quốc Việt 8 Bát đũa, thìa, dĩa, cốc… Bộ 1 8 8 Nam Việt 9 Bếp lẩu nương cái 4 0.25 1 Nam 10 Dụng cụ làm bếp Bộ 1 Hàn 8.8 8.8
 17. Quốc B Thiết bị văn phòng Việt 1 Máy vi tính Bộ 1 5 5 Nam Việt 2 Máy điện thoại Cái 1 0.3 0.3 Nam 3 Loa Sony Bộ 3 Nhật 0.4 1.2 4 Máy điều hòa Cái 2 Nhật 5.15 10.3 C Thiết bị khác Việt 1 Máy phát điện Cái 1 7.9 7.9 Nam Tổng 70 Tổng chi phí: 70.000.000 VNĐ • Chi phí marketing cho nhà hang. ̀ Quang cao trên tơ rơi, tơ gâp. ̉ ́ ́ ̉ ́ Quang cao trên trang website Ươc tính hết: 5.000.000 VNĐ
 18. • Chi phí nhân công (tiên lương). ̀ Dưa vao kế hoach nhân sư, chi phí nhân công đươc tinh toan như sau: ̀ ̣ ́ ́ Bảng lương nhân viên từ năm 1 đến năm 5 (đơn vị tính: triệu VNĐ) Mưc lương Lương TT Chưc danh Số lương tháng tháng 1 Kế toán 1 1.5 1.5 2 Bếp trương 1 4 4 3 Phụ bếp 2 1.3 2.6 4 Nhân viên phục vụ 5 1.2 6 Tổng lương hàng tháng 14.1 Tổng lương hàng năm 12 tháng 169.2 Bảng lương nhân viên tư năm 5 trở đi. (đơn vị tính: triệu VNĐ) Mưc lương TT Chưc danh Số lương Lương tháng tháng 1 Kế toán 1 1.7 1.7 2 Bếp trương 1 4.6 4.6 3 Phụ bếp 2 1.5 3.0 4 Nhân viên phục vụ 5 1.5 7.5 Tổng lương hàng tháng 16.8 Tổng lương hàng năm 12 tháng 201.6 7. Chi phí cac khoan sinh hoat phi. ́ ̉ ̣ ́ Cac khoan sinh hoat phí để vân hanh Nhà hang tiên điên,tiên nươc,phí ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ vệ sinh môi trương, tiền thông tin liên lạc. Bảng tính sinh hoạt phí: ( đơn vị tính: triệu VNĐ)
 19. STT Chi phí 1 tháng 1 năm 1 Tiền điện 2 24 2 Tiền internet 0.275 3.3 3 Tiền điện thoại(1 máy bàn) 0.2 2.4 4 Tổng cộng 2.475 29.7 8. Chi phí nguyên vât liêu ̣ ̣ Chi phí nguyên vât liêu đươc tinh toan dưa trên những tinh toan về khả ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ năng thu hut khach hang cua Nhà hang.Chi phí nay bao gôm cac khoan chi ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ cho nhiên liêu,nguyên liêu nâu ăn,gia vi…. Ươc tinh: ́ Năm 1: 500,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 15,000,000 VNĐ/năm. Năm 2 đến năm 5: 600,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 18,000,000 VNĐ/năm. Năm 6 trơ đi: 700,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 21,000,000 VNĐ/năm. 9. Chi phí tin dung. ́ ̣ Dư an đưa vao hoat đông vơi nguôn vôn đâu tư tư có tư gia đinh. ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ 10. Chi phí không dư kiên. ́ Là khoan tiên sử dung trong cac trương hơp rui ro,bât trăc hoăc phat ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ sinh bât ngơ xay ra trong quá trinh hoat đông cua Nhà hang.Hoặc đó cũng là ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ khoản tiền chi thương cho nhân viên vào các dịp nghỉ Tết, kỷ niệm ngày khai trương… Chi phí này có thể đươc tiết kiệm cho vào quỹ của quán ăn. Ươc tinh :4.000.000 VNĐ/thang ́ ́ Các bảng tính
 20. Bảng 1: Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh Đvi tính: trđ Năm Stt 1 2 3 4 5 6 Chỉ tiêu 1 Biến phí 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 Chi phí thuê mặt 2 78 78 78 78 78 78 bằng 3 Chi phí khấu hao 44 44 44 44 44 0 Chi phí ngoài dư 4 48 48 48 48 48 48 kiến Tổng 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 Năm Stt 7 8 9 10 11 12 Chỉ tiêu 1 Biến phí 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 Chi phí thuê mặt 2 78 78 78 78 84 84 bằng 3 Chi phí khấu hao 0 0 0 0 0 0 4 Chi phí ngoài dư kiến 48 48 48 48 48 48 Tổng 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 Bảng 1a: Bảng tính biến phí Năm Stt Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 6
Đồng bộ tài khoản