Tiểu luận "Giai cấp công nhân Việt Nam"

Chia sẻ: chidungvn88

Trên cơ sở phân tích quy luật kinh tế của sự vận động trong xã hội tƣ bản chủ nghĩa,đặc biệt là về học thuyết giá trị thặng dƣ,chủ nghĩa Mác –Lê nin đã làm sáng tỏ tính tất yếu của sự diệt vong của phƣơng thức sản xuất tƣ bản chủ nghĩa và sự ra đời tất yếu của phƣơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Mác “ hoàn toàn dựa vào những quy luật kinh tế của sự vận động của xã hội hiện đại mà kết luận rằng xã hội tƣ bản chủ nghĩa nhất định...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản