Tiểu luận kinh tế phát triển

Chia sẻ: truongan

Dệt may, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của Việt nàm tăng 21% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Dầu thô vẫn là mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Giá dầu thế giới tăng cao đã góp phàn tăng giá trị xuất khẩu dầu thô thêm 33.5% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước tuy rằng lượng dầu thô xuất khẩu lại giảm đi 7.2% so với năm 2004.

Nội dung Text: Tiểu luận kinh tế phát triển

Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
PHAÀN 1: TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ GAÀN ÑAÂY
1.1 Toác ñoä taêng tröôûng GDP
Chín thaùng ñaàu naêm 2005, öôùc tính GDP cuûa Vieät Nam taêng 8.1% so vôùi naêm tröôc
nhôø söï caát caùnh cuûa keát quaû kinh teá trong quyù 2 vaø quyù 3. GDP do khoái coâng nghieäp taïo ra
ñaït möùc taêng 10%, trong ñoù caùc ngaønh saûn xuaát taêng theâm 11%. Khoái xaây döïng vôùi keát quaû
taêng toác ñaëc bieät trong quyù 3/2005 ñaõ ñaït möùc taêng tröôûng cuûa 09 thaùng ñaàu naêm 2005 laø
8.9% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Khu vöïc dòch vuï cuõng ñaït keát quaû
taêng tröôûng ñaùng keå trong quyù 2 vaø 3. Caùc ngaønh dòch vuï phaùt trieån maïnh laø thöông maïi
baùn leû vaø caùc phaân ngaønh lieân quan tôùi du lòch nhö khaùch saïn, nhaø haøng vaø vaän taûi.
Saûn xuaát coâng nghieäp cuûa 10 thaùng ñaàu naêm 2005 tính theo giaù trò saûn löôïng taêng
16.7% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Giaù trò saûn löôïng cuûa khu vöïc kinh
teá tö nhaân taêng 24.5%, tieáp ñeán laø khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi möùc taêng 18.4% vaø
khu vöïc kinh teá Nhaø nöôùc chæ taêng 9.1%. Saûn xuaát noâng nghieäp ñaàu naêm 2005 vaãn taêng
theâm 4.1% maëc duø dòch cuùm gia caàm lan roäng vaø tình traïng haïn haùn xaûy ra ôû nhieàu vuøng
trong caû nöôùc. Caùc chæ soá tieâu duøng vaø ñaàu tö trong nöôùc cuõng theå hieän nhöõng möùc taêng raát
cao. Chæ soá baùn leû töø thaùng 01 tôùi thaùng 10 taêng 20% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi
naêm tröôùc.
Voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi cam keát tính ñeán cuoái thaùng 10/2005 taêng leân tôùi moác
4.6 tyû ñoâ la sau khi ñaït ñöôïc 4.2 tyû ñoâ la coäng doàn trong 7 naêm vöøa qua. Trong soá 4.6 tyû ñoâ
la coù 2.98 tyû ñoâ la voán cam keát môùi vaø 1.6 tyû ñoâ la voán ñaàu tö môû roäng cuûa caùc doanh
nghieäp ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam.
1.2 Xuaát khaåu thuaän lôïi nhôø giaù haøng xuaát khaåu taêng:
Möôøi thaùng ñaàu naêm 2005, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam taêng 21.9% neáu quy
ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Daàu thoâ vaãn laø maët haøng daãn ñaàu veà kim ngaïch
xuaát khaåu. Giaù daàu theá giôùi taêng cao ñaõ goùp phaàn taêng giaù trò xuaát khaåu daàu thoâ theâm 33.5%
neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc tuy raèng löôïng daàu thoâ xuaát khaåu laïi
giaûm ñi 7.2% so vôùi naêm 2004. Xuaát khaåu caùc maët haøng chuû ñaïo khaùc nhö gaïo, caø pheâ, cao
su vaø than ñaù cuõng gaëp thuaän lôïi nhôø vaøo giaù taêng trong naêm 2005.
Deät may, saûn phaåm coâng nghieäp xuaát khaåu chuû ñaïo cuûa Vieät Nam, sau nöõa ñaàu naêm
2005 vôùi tình hình xuaát khaåu khaù bình laëng ñaõ phuïc hoài maïnh meõ trong quyù 3/2005 vaø ñaït
taêng tröôûng trong 10 thaùng ñaàu naêm 2005 laø 7.2% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi
naêm tröôùc. Tuy nhieân, hieän Vieät Nam vaãn tieáp tuïc bò Hoa Kyø aùp duïng haïn ngaïch. Ngoaøi ra,
hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng deät may cuûa Vieät Nam coøn vöôùng maéc khaù nhieàu vaán ñeà lieân
quan tôùi phaân boå haïn ngaïch trong nöôùc.
Tuy nhieân, haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam coøn phaûi ñoái maët vôùi moâi tröôøng ñaày bieán
ñoäng do aûnh höôûng cuûa caùc vuï vieäc ñieàu tra choáng phaù giaù.
1.3 Toác ñoä taêng tröôûng nhaäp khaåu chaäm laïi:
Möôøi thaùng ñaàu naêm 2005, kim ngaïch xuaát khaåu taêng 18.3% neáu quy ra möùc taêng cuûa
caû naêm so vôùi naêm tröôùc. So vôùi 6 thaùng ñaàu naêm 2005 thì nhaäp khaåu trong 6 thaùng cuoái
naêm coù xu höôùng chaäm laïi vaø toác ñoä taêng tröôûng nhaäp khaåu cuûa caû naêm coù theå coøn giaûm
Trang 1
Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
xuoáng hôn nöõa. Taêng tröôûng nhaäp khaåu chaäm laïi phaàn naøo coù theå ñöôïc lyù giaûi bôûi tình hình
giaù haøng hoùa quoác teá thôøi gian gaàn ñaây ñaõ bôùt caêng thaúng vaø coù chieàu höôùng giaûm xuoáng,
trong khi ñoù nhaäp khaåu naêm 2004 ñöùng ôû möùc cao chuû yeáu laø do bò yeáu toá giaù quoác teá cao
ñaåy leân. Theâm vaøo ñoù, nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò sau khi taêng nhanh trong 4 thaùng ñaàu
naêm baét ñaàu chaäm laïi, vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò trong caû 10
thaùng ñaàu naêm 2005 chæ ôû möùc chöa tôùi 2%.
1.4 Thaâm huït thöông maïi ñöôïc thu heïp:
Thaâm huït ngoaïi thöông baét ñaàu thu heïp laïi trong 6 thaùng cuoái naêm 2005 sau khi taêng
leân trong nöõa ñaàu naêm. Theo ñaø naøy, thaâm huït thöông maïi naêm 2005 coù theå seõ giaûm xuoáng
chæ coøn ôû möùc khoaûng 3-3.5% GDP so vôùi möùc 5.2% cuûa naêm 2004. Veà phaàn thöông maïi
dòch vuï, nguoàn thu töø du lòch döï kieán seõ vöôït moác 3 tyû ñoâ la naêm nay so vôùi khoaûng 2.6 tyû
ñoâ la naêm tröôùc. Theo öôùc tính, löôïng khaùch du lòch nöôùc ngoaøi ñeán Vieät Nam trong caû naêm
2005 seõ ñaït tôùi con soá 3.4 trieäu ngöôøi trong khi naêm 2004 con soá naøy chæ laø 2.9% trieäu ngöôøi,
vaø möùc chi tieâu bình quaân cuûa moãi du khaùch cuõng döï kieán taêng leân. Vôùi löôïng kieàu hoái coù
theå dao ñoäng trong khoaûng 3.5-4 tyû ñoâ la, thaâm huït caùn caân vaõng lai cuûa Vieät Nam öôùc tính
coù theå giaûm töø möùc 3.8% GDP naêm 2004 xuoáng döôùi 3% GDP trong naêm 2005. Thaâm huït
chuû yeáu ñöôïc buø ñaép nhôø caùc nguoàn vieän trôï phaùt trieån chính thöùc vaø luoàng voán ñaàu tö tröïc
tieáp nöôùc ngoaøi khoâng laøm phaùt sinh nôï.
1.5 Vieät Nam baét ñaàu tham gia thò tröôøng traùi phieáu quoác teá
Thaùng 10/2005 vöøa qua, Vieät Nam ñaõ phaùt haønh thaønh coâng ñôït traùi phieáu chính phuû
ñaàu tieân ra thò tröôøng voán quoác teá. Traùi phieáu chính phuû cuûa Vieät Nam coù meänh giaù baèng ñoâ
la vaø coù thôøi haïn 10 naêm ñöôïc ñònh giaù ôû möùc 98.223% meänh giaù vôùi laõi suaát laø 6.875% (so
vôùi laõi suaát phaùt haønh coá ñònh laø 7.125%), töông ñöông möùc laõi suaát traùi phieáu kho baïc Hoa
Kyø loaïi 10 naêm coäng 256.4 ñieåm cô baûn. Möùc cheânh leäch giöõa laõi suaát traùi phieáu chính phuû
cuûa Vieät Nam so vôùi traùi phieáu kho baïc Hoa Kyø tuy cao hôn so vôùi caùc nöôùc nhö Indonesia,
Philippin vaø moät soá nöôùc chaâu Myõ la tinh. Vôùi trình ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam nhö
hieän nay vaø laàn ñaàu tieân phaùt haønh traùi phieáu chính phuû ra thò tröôøng voán quoác teá, keát quaû
phaùt haønh ñôït naøy thöïc söï raát ñaùng khích leä.
1.6 Thu chi ngaân saùch taêng
Nguoàn thu töø daàu döï kieán seõ vöôït 40% so vôùi chi tieâu ngaân saùch ñeà ra vaø toång thu
ngaân saùch coù theå ñaït tôùi gaàn 25% GDP, töùc laø vöôït chæ tieâu khoaûng 15%. Vôùi keát quaû hoaït
ñoäng kinh doanh raát tích cöïc cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân, nguoàn thu ngaân saùch töø khu vöïc
naøy trong naêm 2005 öôùc tính seõ taêng 28%. Giaù daàu taêng cuõng keùo theo chi tieâu taêng leân.
Yeáu toá khaùc cuõng goùp phaàn laøm chi tieâu ngaân saùch taêng leân laø quyeát ñònh môùi ñaây cuûa chính
phuû veà vieäc taêng quyõ löông cho caùc ñoái töôïng höôûng löông töø ngaân saùch nhaø nöôùc vaø caùc
khoaûn baûo hieåm xaõ hoäi. Chi ñaàu tö voán chieám vaøo khoaûng 1/3 toång chi tieâu ngaân saùch cuõng
taêng maïnh trong nöõa cuoái naêm 2005. Xeùt veà toång theå, thaâm huït ngaân saùch (chöa tính cho vay
laïi) döï kieán dao ñoäng ôû möùc 1-1.5% GDP. Tuy möùc naøy thaáp hôn möùc keá hoaïch naêm nay
ñaët ra laø 2.3% GDP nhöng laïi cao hôn so vôùi möùc 0.8% ñaït ñöôïc cuûa naêm 2004.
1.7 Laïm phaùt do giaù haøng hoùa phi löông thöïc nhích leân töøng böôùc.
Trang 2
Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
Nhöõng bieán ñoäng do cung laøm kích ñaåy laïm phaùt taêng nhanh trong naêm 2004 vaãn
chöa hoaøn toaøn dòu xuoáng, thaäm chí coøn laëp laïi. Trong ñoù phaûi keå ñeán nhöõng cuù soác nhö dòch
cuùm gia caàm buøng phaùt, thôøi tieát xaáu, vaø giaù quoác teá cuûa caùc maët haøng nhaäp khaåu chuû ñaïo
nhö xaêng daàu, phaân boùn, xi maêng vaø theùp taêng cao. Laïm phaùt coù chieàu höôùng suy yeáu töø
möùc 10.3% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc taïi thôøi ñieåm thaùng 10/2004
xuoáng coøn 7.3% vaøo thaùng 8/2005 nhöng roài laïi nhích daàn leân tôùi möùc 8.3% vaø thaùng
10/2005. Trong khi laïm phaùt do giaù löông thöïc ñöùng ôû möùc 18.6% taïi thôøi ñieåm thaùng
10/2004 thì taïi thôøi ñieåm thaùng 10/2005 con soá naøy ñaõ tuït xuoáng coøn 10.9%. Tuy nhieân, giaù
caû cuûa caùc haøng hoùa phi löông thöïc laïi taêng töø möùc 4.7% leân tôùi 6.7. Trong giai ñoaïn laïm
phaùt gaàn ñaây, chính phuû ñaõ khoâng cho pheùp caùc ngaønh ñieän, than vaø xi maêng taêng giaù baùn
nhaèm khoâng laøm traàm troïng theâm nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc bieán ñoäng do cung ñoái vôùi neàn
kinh teá.
1.8 Taêng tröôûng tín duïng giaûm ñoâi chuùt
Sau khi leân tôùi ñænh ñieåm laø 42% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc
vaøo thôøi ñieåm thaùng 12/2004, toác ñoä taêng tröôûng tín duïng ñaõ giaûm nhòp xuoáng coøn 37% vaøo
thaùng 7/2005. Söï chaäm laïi naøy chuû yeáu do suy giaûm trong taêng tröôûng tín duïng daønh cho khu
vöïc caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc, töø khoaûng 36% vaøo thaùng 12/2004 giaûm xuoáng coøn 28%
vaøo thaùng 6/2005. Naêm 2004, cho vay baèng ngoaïi teä taêng 60% trong khi cho vay baèng ñoàng
Vieät Nam chæ taêng 38%. Caùc ngaân haøng chòu aùp löïc phaûi taêng laõi suaát tieàn göûi baèng ñoàng
Vieät Nam do taùc ñoäng cuûa laïm phaùt vaø caû do laõi suaát tieàn göûi baèng ñoâ la Myõ taêng. Laõi suaát
tieàn göûi kyø haïn 1 naêm hieän nay ñang dao ñoäng trong khoaûng töø 8.4-8.76%. Nhöõng thaùng gaàn
ñaây, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ ñaëc bieät caûnh baùo veà nhöõng ruûi ro lieân quan tôùi caùc khoaûn vay
ñeå ñaàu tö vaøo baát ñoäng saûn ñoàng thôøi cuõng nhaán maïnh veà ruûi ro lieân quan tôùi tình traïng chay
ñua laõi suaát giöõa caùc ngaân haøng ñeå thu huùt tieàn göûi.
1.9 Tình traïng ngheøo ñoùi tieáp tuïc giaûm
Soá lieäu thu thaäp ñöôïc töø cuoäc ñieàu tra möùc soáng hoä gia ñình Vieät Nam naêm 2004 cho
thaáy tyû leä ngheøo ñoùi noùi chung ñaõ giaûm töø 58.1% naêm 1993 xuoáng coøn 19.5% naêm 2004. Coù
theå thaáy caùc chöông trình ñaàu tö coâng ích cuûa Nhaø nöôùc vôùi troïng taâm laø caùc vuøng saâu, vuøng
xa trong keá hoaïch 5 naêm hieän taïi ñaõ goùp phaàn vaøo keát quaû xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Cô sôû haï
taàng noâng thoân ñöôïc ñaàu tö môùi vaø caûi thieän ñaõ taïo ñieàu kieän cho noâng daân taêng cöôøng khaû
naêng tieáp caän thò tröôøng. Tyû leä daân cö soáng trong voøng baùn kính 2 km ñöôøng giao thoâng ñaõ
taêng leân tôùi khoaûng 83% so vôùi con soá 76% cuûa hai naêm tröôùc ñaây. Ngoaøi ra, coù theå coøn nhôø
vaøo nguyeân nhaân giaù noâng saûn xuaát khaåu nhö caø pheâ vaø gaïo treân thò tröôøng theá giôùi taêng leân
taïo ra nguoàn thu nhaäp chuû yeáu cho nhieàu noâng daân ngheøo.
Tuy nhieân, tyû leä ngheøo vaãn coøn raát cao ôû moät soá vuøng. Vuøng Taây Baéc noåi leân laø khu
vöïc taäp trung tyû leä ngheøo cao, vôùi 59% daân soá trong vuøng xeáp vaøo dieän ngheøo. Maëc duø chæ
coù 3% daân soá caû nöôùc sinh soáng ôû ñaây nhöng vuøng Taây Baéc laïi chieám tôùi 9% soá ngöôøi
ngheøo cuûa Vieät Nam. Maët khaùc, thoáng keâ cho thaáy tình traïng ngheøo ñoùi cuûa coäng ñoàng
ngöôøi Kinh vaø ngöôøi Hoa coù toác ñoä giaûm ngheøo nhanh hôn so vôùi ngöôøi daân toäc thieåu soá.


Trang 3
Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
Möùc ñoä ngheøo ñoùi cuûa coäng ñoàng daân toäc thieåu soá cuõng traàm troïng hôn so vôùi caùc coäng
ñoàng khaùc.

PHAÀN 2: CAÙC CHÍNH SAÙCH PHAÙT TRIEÅN
2.1 .Chuyeån ñoåi sang neàn kinh teá thò tröôøng
2.1.1 Hoäi nhaäp quoác teá
Noã löïc ñaøm phaùn gia nhaäp WTO
2.1.2 Caûi caùch khu vöïc doanh nghieäp nhaø nöôùc:
Soá löôïng doanh nghieäp nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc giaûm xuoáng coøn chöa tôùi 3.200 doanh
nghieäp vaøo thôøi ñieåm cuoái thaùng 9/2005 so vôùi con soá hôn 5.600 doanh nghieäp vaøo naêm
2001. Ñaây laø keát quaû cuûa quaù trình chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp nhaø nöôùc
ñang tieáp dieãn. Quy moâ trung bình cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc chuyeån ñoåi hình thöùc sôû
höõu tuy nhoû nhöng coù xu höôùng lôùn daàn theo thôøi gian. Hieän töôïng coå phaàn hoùa kheùp kín
phoå bieán trong thôøi gian tröôùc ñaõ coù chieàu höôùng giaûm bôùt. Tyû leä phaàn traêm caùc doanh
nghieäp khoâng baùn coå phaàn ra beân ngoaøi ñaõ giaûm töø möùc 52% naêm 2003 xuoáng coøn 29% naêm
2005.
Lónh vöïc caûi caùch doanh nghieäp Nhaø nöôc thu huùt nhieàu söï chuù yù hôn vaãn laø vieäc
chuyeån caùc Toång coâng ty vaø moät soá doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñoäc laäp sang hoaït ñoäng theo moâ
hình coâng ty meï- coâng ty con. Caùc Toång coâng ty naøy goàm caùc cuïm coâng nghieäp nhö trong
caùc ngaønh nhö than (Vinacoal), xi maêng (Vinacement), deät may (Vinatex), vieãn thoâng
(VNPT), vaø ñieän löïc (EVN).
2.1.3 Caûi caùch heä thoáng ngaân haøng
Caûi caùch ñöôïc thöïc hieän theo höôùng chuyeån Ngaân haøng Nhaø nöôùc thaønh Ngaân haøng
trung öông ñoäc laäp vaø hieän ñaïi vôùi chöùc naêng thöïc thi chính saùch tieàn teä vaø giaùm saùt heä
thoáng ngaân haøng. Chöùc naêng giaùm saùt vaø chöùc naêng quaûn lyù caùc ngaân haøng thöông maïi quoác
doanh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc nay seõ ñöôïc taùch baïch vaø ñaûm baûo raèng caùc ngaân haøng
thöông maïi quoác doanh seõ hoaït ñoäng theo tieâu chí thöông maïi.
Keá hoaïch taùi cô caáu laïi Ngaân haøng Nhaø nöôùc döï kieán seõ caét giaûm bôùt caùc chi nhaùnh
cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc ôû caùc ñòa phöông, chuyeån ñoåi chöùc naêng vaø vai troø quaûn lyù ñieàu
haønh cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc ñeå laøm roõ vaø cuûng coá cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuõng nhö chòu
traùch nhieäm. Thaùng 10/2005, Ngaân haøng nhaø nöôùc ñaõ baét ñaàu thöïc hieän ñaùnh giaù caùc hoaït
ñoäng vaø nghieäp vuï giaùm saùt cuûa mình theo caùc chuaån möïc quoác teá. Theo döï kieán, keá hoaïch
coå phaàn hoùa cuõng ñöôïc tieán haønh song song. Quaù trình coå phaàn hoùa ngaân haøng thöông maïi
quoác doanh (khoâng keå Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân) phaûi ñöôïc hoaøn
thaønh tröôùc naêm 2010. Sau ñoù seõ laø coå phaàn hoùa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng
thoân.
2.1.4 Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn
Döï thaûo chieán löôïc thò tröôøng chöùng khoaùn giai ñoaïn 2006-2010 ñeà ra muïc tieâu phaán
ñaáu naâng toång giaù trò chöùng khoaùn nieâm yeát leân tôùi 10% GDP vaøo naêm 2010. Hieän taïi, môùi
chæ coù coå phieáu cuûa 30 coâng ty ñöôïc nieâm yeát taïi Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn thaønh
Trang 4
Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
phoá Hoà Chí Minh vôùi toång giaù trò quy theo giaù thò tröôøng vaøo khoaûng 300 trieäu ñoâ la, töùc laø
chöa tôùi 0.6% GDP.
2.2. Hoäi nhaäp xaõ hoäi vaø phaùt trieån moâi tröôøng beàn vöõng
2.2.1 Naâng cao chaát löôïng giaùo duïc
Vieät Nam tieáp tuïc ñaït ñöôïc nhieàu tieán boä raát aán töôïng veà môû roäng khaû naêng tieáp caän
giaùo duïc ôû taát caû caùc caáp. Tyû leä hoïc sinh tieåu hoïc ñaït 94%, trung hoïc cô sôû ñaït 80% vaø trung
hoïc phoå thoâng ñaït 45% trong nieân khoùa 2003-2004.
Chaát löôïng giaùo duïc ñaõ trôû thaønh moät troïng taâm trong chính saùch cuûa chính phuû vaø
ñöôïc nhìn nhaän nhö ñoäng löïc quan troïng ñeå ñaûm baûo söï taêng tröôûng beàn vöõng. Chöông trình
ñaøo taïo môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng taïi taát caû caùc caáp hoïc. Ôû caáp tieåu hoïc vaø trung hoïc caùc
tieâu chuaån chuyeân moân ñöôïc xaây döïng nhaèm söû duïng, ñaùnh giaù giaùo vieân vaø ñònh höôùng veà
nhu caàu ñaøo taïo giaùo vieân. Ôû caáp ñaïi hoïc, chính phuû môùi ñaây ñaõ pheâ chuaån “Ñeà aùn ñoåi môùi
giaùo duïc ñaïi hoïc taàm nhìn ñeán naêm 2020”, theo ñoù moät loaït giaûi phaùp mang tính chieán löôïc
ñaõ ñöôïc ñeà ra nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø môû roäng quy moâ ñaøo taïo bao goàm taêng cöôøng
söï tham gia cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân trong lónh vöïc giaùo duïc ñaïi hoïc vaø cao hoïc; cuûng coá
naêng löïc nghieân cöùu vaø naêng löïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc; hôïp lyù hoùa
chính saùch taøi chính cho giaùo duïc; …
2.2.2 Chaêm soùc y teá toát hôn
Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn höôùng tôùi thöïc hieän caùc Muïc tieâu phaùt
trieån thieân nieân kyû trong lónh vöïc y teá, ñaëc bieät laø lieân quan tôùi giaûm tyû leä töû vong ôû treû sô
sinh vaø treû em. Trong lónh vöïc xöû lyù caùc beänh laây qua ñöôøng tieáp xuùc, Vieät Nam cuõng thu
ñöôïc nhieàu keát quaû raát ñaùng khích leä, nhö vieäc khoáng cheá vaø kieåm soaùt beänh soát reùt, thaønh
coâng trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò tyû leä lôùn caùc ca maéc beänh lao môùi. Tuy vaäy chöông trình
haønh ñoäng thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån thieân nieân kyû vaãn chöa hoaøn taát vaø vaãn coøn
nhöõng yeáu keùm mang tính heä thoáng nhö khaû naêng thích nghi vôùi nhöõng bieán theå cuûa beänh taät
vaø cô cheá thò tröôøng; chaát löôïng dòch vuï y teá thaáp…Nghò quyeát soá 46 cuûa Boä Chính trò thaùng
2/2005 chæ ñaïo chính phuû hoã trôï taøi chính cho ngöôøi ngheøo, treû em döôùi 6 tuoåi vaø caùc ñoái
töôïng chính saùch xaõ hoäi khaùc trong vieäc khaùm chöõa beänh nhaèm taïo ra böôùc ñeäm ñeå naâng
cao chaát löôïng chaêm soùc söùc khoeû vaø tieán tôùi thöïc hieän baûo hieåm y teá toaøn daân vaøo naêm
2010.
2.2.3 Phaùt trieån moâi tröôøng beàn vöõng
Vieät Nam tieáp tuïc caûi thieän khuoân khoå phaùp lyù veà phaùt trieån moâi tröôøng beàn vöõng,
ñöa ra caùc quy ñònh phaùp lyù trong moät loaïit lónh vöïc nhö traùch nhieäm moâi tröôøng, boài thöôøng
vieäc huyû hoaïi moâi tröôøng, ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc cho caùc ngaønh vaø keá hoaïch söû
duïng ñaát. Vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc nhaø taøi trôï quoác teá, Boä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ñang
phoái hôïp vôùi caùc boä ngaønh lieân quan thöïc hieän moät soá SEAs vaø xaây döïng höôùng daãn vieäc
loàng gheùp vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng vaøo caùc keá hoaïch vaø chieán löôïc phaùt trieån. Quyeát ñònh
35 cuûa Thuû töôùng Chính phuû hoài thaùng 10/2005 cuõng cho thaáy roõ tieán boä cuûa Vieät Nam trong
vieäc trieån khai thöïc hieän coâng öôùc Kyoto veà thay ñoåi khí haäu.
2.3 . Xaây döïng naêng löïc quaûn trò hieän ñaïi

Trang 5
Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
2.3.1 Naâng caáp chaát löôïng laäp keá hoaïch
Boä keá hoaïch vaø ñaàu tö khuyeán khích caùch thöùc xaây döïng keá hoaïch mang taàm chieán
löôïc vaø côûi môû hôn ôû caû caáp trung öông vaø caùc caáp ñòa phöông, thay vì caùch thöùc laäp keá
hoaïch theo kieåm chæ ñaïo vaø kieåm soaùt nhö tröôùc kia. Caùc cuoäc tham vaán veà döï thaûo keá
hoaïch phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi ñaõ dieãn ra ôû caáp trung öông vaø ñòa phöông, thu huùt söï quan
taâm vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa khoâng chæ caùc cô quan chính quyeàn maø caû ñoâng ñaûo caùc taàng
lôùp, caùc giôùi trong xaõ hoäi.
2.3.2 Quaûn lyù nguoàn taøi chính coâng hieäu quaû hôn
Thaùng 4/2005, Thuû töôùng chính phuû ñaõ chæ thò cho Boä taøi chính vaø Boä keá hoaïch vaø
Ñaàu tö phoái hôïp thöïc hieän caùc ñeà xuaát trong Baùo caùo ñaùnh giaù tín duïng tích hôïp -Raø soaùt chi
tieâu coâng do Chính phuû Vieät Nam cuøng caùc nhaø taøi trôï xaây döïng. Chöông trình quaûn lyù taøi
chính coâng cuûa chính phuû ñaõ baét ñaàu tieán haønh caùc nghieân cöùu veà: ñaùnh giaù caùc ruûi ro taøi
chính coâng cuõng nhö caùc giaûi phaùp ñeå giaûm nheï ruûi ro; ñieàu chænh laïi caùc tieâu chuaån phaân
boá ngaân saùch cho caùc ñòa phöông caên cöù treân tyû leä ngheøo; caùc taùc ñoäng cuûa vieäc chuyeån töø
hoã trôï theo döï aùn sang hoã trôï ngaân saùch theo muïc tieâu; töøng böôùc hoaøn thieän daàn caùc soá lieäu
thoáng keâ taøi chính cuûa chính phuû theo chuaån möïc quoác teá. Chính phuû ñaõ khuyeán khích caùc
ñòa phöông ñöùng ra gaùnh vaùc traùch nhieäm lôùn hôn trong vieäc ñaàu tö xaây döïng haï taàng cô sôû
ñoâ thò vaø thò xaõ.
Veà quaûn lyù taøi saûn nhaø nöôùc, caùc trung taâm ñònh giaù seõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh coâng
ty, vaø nghieäp vuï ñònh giaù taøi saûn seõ ñöôïc tieán haønh treân cô sôû giaù thò tröôøng. Vai troø cuûa
chính phuû seõ ñoåi thaønh quaûn lyù giaùm saùt.
2.3.3 Ñaáu tranh choáng tham nhuõng
Luaät phoøng, choáng tham nhuõng taäp trung vaøo ñaáu tranh choáng tham nhuõng trong khu
vöïc kinh teá Nhaø nöôùc vaø caùc cô quan coâng quyeàn. Nhöõng giaûi phaùp chuû ñaïo trong vieäc ñaáu
tranh choáng tham nhuõng goàm taêng cöôøng tính minh baïch hoùa vaø coâng khai hoùa trong caùc lónh
vöïc nhö mua saém coâng; xaây döïng; quaûn lyù vaø coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc;
kieåm toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc, quaûn lyù vaø söû duïng ñaát ñai; vaø quaûn lyù nhaân söï. Luaät phoøng,
choáng tham nhuõng neâu roõ noäi dung vaø nguyeân taéc cuûa vieäc coâng khai hoùa thoâng tin. Ñieàu
khoaûn chuû choát trong Luaät naøy lieân quan tôùi quy ñònh baét buoäc keâ khai thu nhaäp vaø taøi saûn
cuûa coâng chöùc laõnh ñaïo, keå caû vôï choàng vaø con caùi cuûa coâng chöùc ñoù. Luaät phoøng, choáng
tham nhuõng ñaõ naâng cao traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu caùc toå chöùc vaø cô quan thoâng qua
quy ñònh veà cheá ñoä chòu traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu veà nhöõng haønh vi tham nhuõng xaûy
ra trong cô quan thuoäc thaåm quyeàn quaûn lyù.
2.3.4 Tieán boä veà heä thoáng phaùp luaät
Chieán löôïc phaùt trieån heä thoáng phaùp luaät ñöôïc Boä chính trò thoâng qua vaøo ngaøy
24/5/2005. Chieán löôïc naøy hieän nay ñaõ ñöôïc coâng boá roäng raõi. Ñaây laø taøi lieäu coù phaïm vi
khaù roäng vôùi muïc tieâu thieát laäp heä thoáng vaø theå cheá phaùp lyù ñaûm baûo tính thöïc thi cuûa phaùp
luaät. Ngaøy 2/6/2005, Boä Chính trò ñaõ thoâng qua Nghò quyeát pheâ chuaån Chieán löôïc caûi caùch tö
phaùp tôùi naêm 2020. Chieán löôïc caûi caùch tö phaùp ñaëc muïc tieâu caûi toå chính saùch vaø phaùp luaät
daân söï vaø hình söï cho phuø hôïp vôùi tieán trình chuyeån ñoåi sang neàn kinh teá thò tröôøng theo

Trang 6
Tieåu luaän Kinh teá phaùt trieån Nguyeãn Vuõ Duy Nhaát
ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, ñaûm baûo raèng caùc thuû tuïc tö phaùp nhaát quaùn, daân chuû, minh
baïch vaø toân troïng, ñaûm baûo quyeàn con ngöôøi.
Trang 7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản