Tiểu luận " lựa chọn nhà cung cấp "

Chia sẻ: Thi Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

2
951
lượt xem
258
download

Tiểu luận " lựa chọn nhà cung cấp "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mãi cho đến cuối thập niên 1960 mà mua được coi là nhiều hơn một chức năng văn thư. Trước khi thời gian này, lựa chọn nhà cung cấp đã được tập trung vào các hạn ngắn. Các nhà cung cấp được thường xuyên đánh giá chỉ duy nhất về giá và đã nhanh chóng giảm xuống khi được các mối thầu của nhà cung câp khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận " lựa chọn nhà cung cấp "

 1. Tiểu luận " lựa chọn nhà cung cấp "
 2. Contents I.MỞ ĐẦU: ................................................................................................................................ 3 Tuy nhiên, các công ty phát hiện ra rằng tổng chi phí của phương pháp này là không cần thiết cao và các chương trình cải tiến như Just-in-Time (JIT) và Tổng quản lý chất lượng (TQM) đã bắt đầu tạo ra một nhu cầu để đánh giá các nhà cung cấp dựa trên các đặc tính mới. Các vấn đề như trên, thời gian giao hàng, số lượng đặt nhỏ hơn, lịch trình giao hàng thường xuyên, quy cách đóng gói, linh hoạt, chất lượng và độ tin cậy đã trở thành phẩm chất quan trọng của nhà cung cấp. Người mua bắt đầu hiểu rằng giá không phải là duy nhất của chỉ số giá trị tốt nhất. .................................................................................................... 3 II.NỘI DUNG: ........................................................................................................................... 4 1. Tầm quan trọng của việc lựa chọn nguồn cung cấp: ................................................................ 4 2.Qúa trình lựa chọn nhà cung cấp: ............................................................................................. 5 Bạn đang băn khoăn không biết phải lựa chọn nhà cung cấp như thế nào cho doanh nghiệp của bạn khi đã có trong tay danh sách các nhà cung cấp tiềm năng? Đã có rất nhiều doanh nghiệp buộc phải thay đổi lại sự lựa chọn của mình do những quyết định vội vàng. ......................... 14 3.Lựa chọn phương pháp cung cấp: .......................................................................................... 16 4. Đánh giá nhà cung cấp tiềm năng: ........................................................................................ 17 5.Quan hệ với nhà cung cấp:..................................................................................................... 18 II.LỜI KẾT: ............................................................................................................................. 20
 3. ĐỀ TÀI: LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP I.MỞ ĐẦU: Mãi cho đến cuối thập niên 1960 mà mua được coi là nhiều hơn một chức năng văn thư. Trước khi thời gian này, lựa chọn nhà cung cấp đã được tập trung vào các hạn ngắn. Các nhà cung cấp được thường xuyên đánh giá chỉ duy nhất về giá và đã nhanh chóng giảm xuống khi được các mối thầu của nhà cung câp khác. Các nhà cung cấp đã được xem như kẻ thù chứ không phải là đối tác và các mối quan hệ giữa người mua và nhà cung cấp được thường ngắn hạn. Theo chương trình cải tiến chất lượng, người mua đã bắt đầu hiểu được sự cần thiết phải lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các yếu tố khác với giá cả. Theo truyền thống, người mua dựa trên khái niệm kinh tế Số lượng đặt hàng. Mô hình này khuyến khích những người mua để đặt hàng lớn để đạt được giá thấp(với mức chiết khấu cao). Tuy nhiên, các công ty phát hiện ra rằng tổng chi phí của phương pháp này là không cần thiết cao và các chương trình cải tiến như Just-in-Time (JIT) và Tổng quản lý chất lượng (TQM) đã bắt đầu tạo ra một nhu cầu để đánh giá các nhà cung cấp dựa trên các đặc tính mới. Các vấn đề như trên, thời gian giao hàng, số lượng đặt nhỏ hơn, lịch trình giao hàng thường xuyên, quy cách đóng gói, linh hoạt, chất lượng và độ tin cậy đã trở thành phẩm chất quan trọng của nhà cung cấp. Người mua bắt đầu hiểu rằng giá không phải là duy nhất của chỉ số giá trị tốt nhất.
 4. Phương pháp thay thế cho mô hình đối địch(adversarial) được sử dụng trong quá khứ là mô hình hợp tác. Mô hình này được sử dụng phổ biến hiện nay và có đặc điểm như sau:  Một tần số cao của truyền thông cả chính thức và không chính thức.  Thái độ hợp tác xã.  Một mối quan hệ tin tưởng.  Giải quyết vấn đề, 'win-win' phong cách thương lượng, với trọng tâm vào việc quản lý tổng số chi phí.  Thỏa thuận kinh doanh dài hạn.  Mở chia sẻ thông tin của các đội đa chức năng.  Người bán hàng chứng nhận và các phương pháp phòng ngừa khuyết tật. Cách tiếp cận đối địch (adversarial) được dùng để lựa chọn nhà bán trong quá khứ tập trung vào ngắn hạn các mối quan hệ liên quan đến nhiều nhà sản xuất. Vì vậy, nó đã không cung cấp thời gian và tập trung cần thiết để cải thiện hiệu suất nhà cung cấp. Ngoài ra, liên tục bổ sung các nhà cung cấp mới yêu cầu học tập, chi phí các công ty cả thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, việc căn cứ duy nhất về giá để lựa chọn nhà cung cấp chứng tỏ bỏ qua các vấn đề khác như thời gian giao hàng và chất lượng được rủi ro cho người mua. Họ có thể chạy ra khỏi vật liệu nếu một giao hàng vào cuối hoặc đã lỗi hoặc chạy ra khỏi phòng lưu trữ nếu một giao hàng được sớm. Hạn chế khác của việc chỉ xem xét về giá là không có khả năng nhận được đơn đặt hàng đóng gói đúng quy cách, không có khả năng để nhận được một giao hàng ngắn hạn và thường xuyên với mức ổn định, thiếu các nhà cung cấp đáp ứng, thiếu khả năng kỹ thuật, và thiếu ổn định nhà cung cấp. Như những tiến bộ đã diễn ra, sự cần thiết để đánh giá các nhà cung cấp dựa trên đặc điểm khác với giá trở nên rõ ràng. Ý tưởng của người mua chia sẻ thông tin với nhà cung cấp đã trở thành một mối quan hệ “nhà cung cấp chìa khóa để nâng cao chất lượng, số lượng, phân phối, giá cả, thực hiện dịch vụ, và người mua-bắt đầu để có sự xuất hiện của một mối quan hệ hợp tác hơn là mối quan hệ kẻ thù”. II.NỘI DUNG: 1. Tầm quan trọng của việc lựa chọn nguồn cung cấp: * Nhà cung cấp tốt là một tài nguyên vô giá Đối với các tổ chức cần sản phẩm hay dịch vụ, thì một nhà cung cấp tốt thật sự là một tài nguyên vô giá, bởi chính họ sẽ góp phần trực tiếp vào thành công của tổ chức. Nhà cung cấp tốt không chỉ giao hàng đúng chất lượng, đủ số lượng, kịp thời gian, với giá cả hợp lý, với thái độ phục vụ tận tâm, luôn đảm bảo đầu vào cho sản xuất trong suốt, mà còn hỗ trợ khách hàng của mình phát triển sản phẩm, phân tích giá trị, sẵn sàng hợp tác trong các chương trình giảm chi phí, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến,... giúp người mua đạt được hiệu quả cao hơn. Lựa chọn nhà cung cấp tốt và quản lý được họ, là điều kiện tiên quyết giúp tổ chức sản xuất được sản phẩm có chất lượng đúng như mong muốn, theo tiến độ quy định, với giá cả hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thương trường, bên cạnh đó còn luôn cạnh đó còn nhận được sự hỗ trợ của nhà cung cấp, để tiếp tục đạt được thành tích cao hơn. * Để chọn nhà cung cấp tốt, cần làm các công việc sau: - Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững. - Đề ra những chiến lược và chiến thuật thích hợp. - Phân tích, đánh giá các nhà cung cấp cẩn thận, đảm bảo các nhà cung cấp được chọn đạt các yêu cầu đề ra. - Quyết định dùng đấu thầu cạnh tranh hay đàm phán là phương pháp để chọn nguồn cung cấp.
 5. - Lựa chọn được nhà cung cấp thích hợp. - Quản lý nhà cung cấp đã được lựa chọn để đảm bảo họ luôn giao hàng đúng chất lượng, kịp thời gian, với giá cả hợp lý. 2.Qúa trình lựa chọn nhà cung cấp: a)Giai đoạn khảo sát: -Tìm hiểu thị trường về những sản phẩm đang cần mua. -Thu thập thông tin về các nhà cung cấp:  Xem lại hồ sơ lưu trữ về các nhà cung cấp(nếu có)  Các thông tin trên mạng Internet, báo, tạp chí, các trung tâm thông tin...  Catalogue chào hàng của nhà cung cấp.  Các thông tin có được qua cuộc điều tra.  Trực tiếp liên hệ tại cơ sở NCC, phỏng vấn NCC, người sử dụng vật tư.  Sự giới thiệu của các đơn vị khác có liên quan.  Xin ý kiến các chuyên gia... *Có thể khảo sát NCC bằng bảng câu hỏi sau: PHAÀN 1: DÒCH VUÏ KHAÙCH HAØNG 1. Quyù coâng ty coù chính saùch veà dòch vuï khaùch haøng hay khoâng ? Neáu coù, xin vui loøng ñính keøm moät baûn sao. Vieäc hoã trôï hoaëc phaûn hoài cho khaùch haøng coù ñöôïc ñeà caäp trong nhieäm vuï hoaëc muïc tieâu cuûa quyù coâng ty hay khoâng? 2. Thôøi haïn giao haøng bình thöôøng cuûa quyù coâng ty töø khi nhaän PO laø bao nhieâu ngaøy ñoái vôùi : - Saûn phaåm môùi: ……………………………..……………………………..……………………………..…………. - Saûn phaåm thöôøng ñaët: ……………………………..……………………………..……………………………..…………. 3. Thôøi haïn giao haøng trong tröôøng hôïp khaån cuûa quyù coâng ty töø khi nhaän PO laø bao nhieâu ngaøy ñoái vôùi : - Saûn phaåm môùi: ……………………………..……………………………..……………………………..…………. - Saûn phaåm thöôøng ñaët: ……………………………..……………………………..……………………………..…………. 4. Soá löôïng ñaët haøng toái thieåu (MOQ) laø bao nhieâu cho moãi loaïi ñoái vôùi : - Saûn phaåm môùi: ……………………………..……………………………..……………………………..…………. - Saûn phaåm thöôøng ñaët: ……………………………..……………………………..……………………………..…………. 5. Quyù coâng ty coù theå linh hoaït ñoái vôùi soá löôïng ñaët haø ng toái thieåu ñeå hoã trôï CHUÙNG TOÂI trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieât khoâng ? 6. Trong coâng ty, boä phaän naøo chòu traùch nhieäm tính giaù ? 7. Thôøi haïn baùo giaù keå töø khi quyù coâng ty nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa CHUÙNG TOÂI laø bao nhieâu ngaøy? 8. Coâng ty coù phaân coâng nhaân söï rieâng ñeå phuï traùch nhöõng ñôn haøng cuûa CHUÙNG TOÂI khoâng? CHUÙNG TOÂI coù theå lieân heä vôùi ngöôøi naøy24/24 trong nhöõng tröôøng hôïp khaån hay trong nhöõng ngaøy nghæ khoâng? Vui loøng cho bieát teân ngöôøi lieân heä, ñòa chæ email/soá ñieän thoaïi baøn vaø di ñoäng. Ngöôøi ñaïi dieän cho quyù coâng ty ñeå giao dòch vôùi CHUÙNG TOÂI coù quyeàn haïn ñeán möùc naøo? (hoï coù theå töï quyeát ñònh vaán ñeà thoâng thöôøng hay phaû i chôø yù kieán cuûa caáp treân?) 9. Ñeå hieåu theâm veà tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa quyù coâng ty, vui loøng xeáp haïng caùc khaùch haøng chuû yeáu cuûa quyù coâng ty vôùi thöù töï giaûm daàn theo: - Saûn löôïng:
 6. - Doanh soá baùn roøng : - Lôïi nhuaän: 10. Caùc ñôn haøng cuûa CHUÙNG TOÂI chieám bao nhieâu phaàn traêm doanh soá haøng naêm cuûa quyù coâng ty? 11. Quy trình trieån khai ñôn ñaët haøng cuûa CHUÙNG TOÂI nhö theá naøo ñeå ñaûm baûo giao haøng ñuùng cho chuùng toâi veà caû soá löôïng cuõng nhö thôøi gian ? 12. Quyù coâng ty coù saün loøng hoã trôï CHUÙNG TOÂI trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp hay khoâng ? vaø quyù coâng ty thöïc hieän ñieàu naøy nhö theá naøo ? 13. Quyù coâng ty coù chính saùch, heä thoáng giaûi quyeát nhöõng khieáu naïi/than phieàn cuûa khaùch haøng khoâng ? neáu coù xin vui loøng neâu roõ vaø ñính keøm moät baûn sao (ví duï nhö coù keá hoaïch khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa vaø thoâng tin phaûn hoài ñeán khaùch haøng hay khoâng…) 14. Quyù coâng ty coù tìm kieám söï phaûn hoài töø khaùch haøng hay khoâng ? neáu coù, vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo ? Quyù coâng ty haønh ñoäng ra sao khi nhaän ñöôïc söï phaûn hoài cuûa khaùch haøng ? 15. Quyù coâng ty coù ñaët ra muïc tieâu ngaøy caøng naâng cao dòch vuï khaùch haøng hay khoâng? Ñieàu naøy ñöôïc ñeå caäp trong taøi lieäu naøo ñöôïc löu giöõ ôû quyù coâng ty ? (neáu coù) 16. Quyù coâng ty coù saün loøng thöïc hieän caùc lôùp huaán luyeän cho nhaân vieân cuûa CHUÙNG TOÂI ñeå coù theå hieåu roõ hôn veà coâng ngheä cuõng nhö saûn phaåm cuûa quyù coâng ty khoâng? 17. Ngoaøi ra, quyù coâng ty coù theå cöû nhaân vieân sang giuùp CHUÙNG TOÂI giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán phaåm cuûa coâng ty trong thôøi gian sôùm nhaát khoâng? 18. Trong nhöõng tröôøng hôïp haøng bò traû veà laøm aûnh höôû ng ñeán keá hoaïch saûn xuaát cuûa CHUÙNG TOÂI, quyù coâng ty seõ giaûi quyeát baèng nhöõng bieän phaùp nhö theá naøo? 19. Quyù coâng ty coù kyù thoûa thuaän veà vieäc baûo maät thoâng tin veà nhaø cung caáp cuûa quyù coâng ty khoâng? Quyù coâng ty coù kyù thoûa thuaän veà vieäc baûo maät thoâng tin cuûa khaùch haøng khoâng? Quyù coâng ty hieän coù thöïc hieän vieäc quaûn lyù toàn kho cuûa khaùch haøng taï i Quyù coâng ty hay khoâng ? neáu coù thì thöïc hieän nhö theá naøo ? neáu khoâng, trong töông lai Quyù coâ ng ty coù theå thöïc hieän ñieàu naøy vôù i CHUÙNG TOÂI hay khoâng ? PHAÀN 2: CHI PHÍ 1. Quyù coâng ty vui loøng cung caáp baûng baùo giaù cuûa töøng maët haøng theo danh saùch quy caùch saûn phaåm keøm theo. 2. Xin cho bieát thôøi haïn thanh toaùn öu ñaõi ñoái vôùi CHUÙNG TOÂI. Xin cho bieát caùc khoaûn giaûm giaù theo saûn löôïng hay thôøi haïn thanh toaùn maø quyù coâng ty coù theå aùp duïng cho CHUÙNG TOÂI. 3. (a) Trong tröôøng hôïp soá löôïng trong ñôn ñaët haøng cuûa CHUÙNG TOÂI thaáp hôn soá löôïng ñaët haøng toái thieåu, quyù coâng ty seõ tính giaù nhö theá naøo ? (giaù taêng bao nhieâu phaàn traêm - neáu coù) ? (b) Thôøi gian thöïc hieän ñôn haøng trong tröôøng hôïp naøy ra sao ? 4. Quyù coâng ty coù theå linh hoaït trong vieäc baùo giaù ñoái vôùi caùc ñôn vò tính khaùc nhau theo yeâu caàu cuûa CHUÙNG TOÂI hay khoâng ? (ví duï baùo giaù theo kg/theo meùt vuoâng/theo töøng ñôn vò saûn phaåm..) 5. Ñeå hieåu roõ hôn veà caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán gia thaø nh saûn phaåm, xin quyù coâng ty vui loøng cung caáp baûng tính toaùn chi tieát chi phí theo maãu ñính keøm. 6. Quyù coâng ty coù ñaët ra chieán löôïc vaø heä thoáng ñaûm baûo tính hieäu quaû veà maët chi phí khoâng ? vui loøng neâu chi tieát. 7. Quyù coâng ty coù saün loøng hôïp taùc vôùi CHUÙNG TOÂI cuøng ñaùnh giaù vaø thöïc hieän caùc chöông trình caét giaûm chi phí cho CHUÙNG TOÂI khoâng ? PHAÀN 3: NGHIEÂN CÖÙU VAØ PHAÙT TRIEÅN (R&D)
 7. 1. Quyù coâng ty coù phoøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) khoâng? Nhaân söï phoøng naøy goàm bao nhieâu nguôøi, toå chöùc ra sao vaø ai laø ngöôøi quyeát ñònh cao nhaát? 2. Quyù coâng ty coù saün saøng keát hôïp vôùi khaùch haøng ñeå cuøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån moä t quy caùch saûn phaåm môùi hoaëc moät loaïi nguyeân vaät lieäu/saûn phaå m môùi khoâng? 3. Cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån bao goàm nhöõng gì ? (Vui loøng ghi chi tieát) Tình traïng hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän naøy nhö theá naøo? 4. Quyù coâng ty coù nghieân cöùu caùc saûn phaåm cuûa ñoái thuû theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng khoâng? 5. Coù caùc chuyeân gia töø beân ngoaøi (beân ngoaøi coâng ty, töø nöôùc ngoaøi) hoã trôï cho quyù coâng ty trong lónh vöïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån khoâng? Möùc ñoä hoã trôï nhö theá naøo, coù thöôøng xuyeân hay khoâng? 6. Keá hoaïch naâng caáp hay ñaàu tö maùy moùc thieát bò môùi cuûa coâng ty trong ba (03) naêm tôùi ra sao? Luùc ñoù coâng suaát toái ña cuûa coâng ty seõ laø bao nhieâu? 7. Ngoaøi ra, vui loøng cho bieát trong naêm sau, quyù coâng ty coù döï ñònh naâng caáp hay ñaàu tö coâng ngheä, daây chuyeàn saûn xuaát naøo môùi khoâng? Neáu coù xin cho bieát teân hieäu, model, coâng suaát vaø xuaát xöù. PHAÀN 4: CHAÁT LÖÔÏNG 1. Quyù coâng ty coù phoøng (boä phaän) quaûn lyù chaát löôïng khoâng? Tröôûng phoøng (boä phaän) quaûn lyù chaát löôïng seõ baùo caùo tröïc tieáp cho ai? Coù bao nhieâu nhaân vieân trong phoøng (boä phaän) chaát löôïng cuûa coâng ty? Vui loøng cho bieát coâng vieäc cuï theå cuûa caùc nhaân vieân. 2. Trong coâng ty coù chính saùch/soå tay höôùng daãn thöïc hieän vieäc quaûn lyù chaát löôïng khoâng? (Neáu coù, xin vui loøng ñính keøm moät baûn sao) Phöông phaùp laáy maãu naøo ñang ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra chaát löôïng thaønh phaåm, nguyeân vaät lieäu? - Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu: - Ñoái vôùi thaønh phaåm: 3. Coù caùc thuû tuïc/quy trình naøo ñöôïc vieát ñeå höôùng daã n thöïc hieän caùc phöông phaùp thí nghieäm vaø hieäu chænh khoâng? (Neáu coù, vui loøng ñính keøm moät baûo sao) 4. Quyù coâng ty coù aùp duïng caùc tieâu chuaån chung/ quoác teá/ cuûa taäp ñoaøn ñeå kieåm tra, ñaùnh giaù chaát löôïng nguyeân vaät lieäu/thaønh phaåm khoâng? Neáu chæ aùp duïng phöông phaùp thöû rieâng cuûa coâng ty, vui loøng neâu roõ chi tieát. 5. Quyù coâng ty coù theå cung caáp baûn chöùng nhaän chaát löôïng cho moãi loâ haøng ñöôïc giao cho KC khoâng? 6. Quyù coâng ty coù löu maãu cho moãi loâ haøng saûn xuaát hay khoâng? Caùc soá lieäu kieåm tra chaát löôïng coù ñöôïc ghi cheùp vaø löu laïi khoâng? Neáu coù, xin cho bieát nhöõng soá lieäu naøy thöôøng ñöôïc giöõ laïi trong bao laâu? 7. Coâng ty seõ coù caùc giaûi phaùp nhö theá naøo ñoái vôùi caùc nguyeân vaät lieäu/thaønh phaåm khoâng ñaït yeâu caàu? - Vôùi nguyeân vaät lieäu: - Vôùi thaønh phaåm: Quyù coâng ty coù theå ñöa ra bieän phaùp giaûi quyeát vaán ñeà trong khoaûng thôøi gian bao laâu töø khi phaùt hieän ra nguyeân vaät lieäu/saûn phaåm khoâng ñaït yeâu caàu? 8. Vui loøng cho bieát quy trình hình thaønh, thay ñoåi caùc taøi lieäu veà quy caùch vaø thoâng soá kyõ thuaät cuûa saûn phaåm/ nguyeân vaät lieäu (specification) cho caùc boä phaän coù lieân quan nhö theá naøo? 9. Boä phaän/phoøng ban naøo laø nôi nhaän ñöôïc quy caùch, thoâng soá lyõ thuaät cuûa saûn phaåm/nguyeân vaät lieäu?
 8. - Nguyeân vaät lieäu: - Thaønh phaåm: 10. Quyù coâng ty coù aùp duïng caùc phöông phaùp thoâng keâ naøo ñeå phaân tích keát quaû thí nghieäm thu thaäp ñöôïc khoâng? Neáu coù, vui loøng cho bieát chi tieát caùc phöông phaùp thoáng keâ ñang ñöôïc aùp duïng trong coâng ty. 11. Laøm sao quyù coâng ty ñaûm baûo saûn phaåm cuûa mình ñaù p öùng quy caùch vaø thoâng soá kyõ thuaät do khaùch haøng ñöa ra? 12. Phoøng thí nghieäm vaø caùc tieän ích khaùc : - Quyù coâng ty coù phoøng thí nghieäm kieåm tra chaát löôïng khoâng? - Hieän coù bao nhieâu thieát bò trong phoøng thí nghieäm vaø caùc thieát bò naøy phuïc vuï cho muïc ñích kieåm tra naøo? Vui loøng lieät keâ danh saùch chi tieát. - Caùc thieát bò thí nghieäm coù ñöôïc hieäu chænh ñònh kyø khoâng? Bao laâu moät laàn ? Vieäc hieäu chænh thieát bò ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaân söï cuûa coâng ty hay ñöôïc thöïc hieän bôûi moät cô quan chöùc naêng khaùc? (Vui loøng cho bieát teân cô quan hieäu chænh vaø ñính keøm baûo sao cuûa moät giaáy chöùng nhaän hieäu chænh). Trong hai naêm tôùi, quyù coâng ty coù döï ñònh ñaàu tö theâm caùc thieát bò thí nghieäm khaùc khoâng? Vui loøng cho bieát teân thieát bò vaø thôøi gian döï tính ñaàu tö (neáu coù) 13. Quyù coâng ty coù ñaët ra muïc tieâu vaø heä thoáng höôùng tôùi vieäc ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm nhaèm thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng hay khoâng? Ñieàu naøy ñöôïc ñeå caäp trong taøi lieäu naøo ñöôïc löu giöõ ôû quyù coâng ty ? (neáu coù) 14. Quyù coâng ty coù thöïc hieän chöông trình ñaùnh giaù nhaø cung caáp cuûa mình khoâng? Phoøng ban naøo laø nôi toå chöùc thöïc hieän chöông trình naøy? 15. (a) Quyù coâng ty coù ñaït ñöôïc chöùng nhaän ISO 9000 chöa? neáu chöa,quyù coâng ty coù yù ñònh ñaït chöùng nhaän naøy hay khoâng vaø khi naøo thöïc hieän? (b) Nhaø cung caáp cuûa quyù coâng ty coù ñaït ñöôïc chöùng nhaän ISO 9000 khoâng ? 16. Quyù coâng ty coù chính saùch nhaø cung caáp döï phoøng ñoái vôùi caùc nguyeân vaät lieäu chuû yeáu khoâng ? vui loøng neâu roõ. 17. Quyù coâng ty coù theå lieät keâ caùc nguyeân vaät lieäu chính vaø caùc nhaø cung caáp (xin ghi roõ trong nöôùc hoaëc nöôùc ngoaøi) ñeå chuùng toâi tham khaûo ? PHAÀN 5: AN TOAØN VAØ VEÄ SINH NHAØ XÖÔÛNG (S&H) 1. Hieän taïi quyù coâng ty coù quy ñònh naøo veà an toaøn vaø veä sinh nhaø xöôûng khoâng? Neáu coù, vui loøng ñính keøm moät baûn sao. 2. Coâng ty coù phaân coâng nhaân söï phuï traùch boä phaän an toaøn vaø veä sinh nhaø xöôûng khoâng? Neáu coù, xin cho bieát ngöôøi naøy seõ baùo caùo tröïc tieáp cho ai? 3. Caùc chöông trình veà an toaøn vaø veä sinh nhaø xöôûng cuûa quyù coâng ty ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån naøo? Vui loøng ghi roõ. 4. Hieän quyù coâng ty coù aùp duïng caùc chính saùch vaø thuû tuïc ñaûm baûo söùc khoûe, an toaøn cho nhaân vieân vaø veä sinh trong saûn xuaát hay khoâng? Neáu coù, xin vui loøng cho bieát ñoù laø caùc tieâu chuaån, quy ñònh naøo? 5. Quyù coâng ty coù thöïc hieän phöông phaùp quaûn lyù toàn kho theo phöông phaùp nhaäp tröôùc-xuaát tröôùc (FIFO) hay khoâng? PHAÀN 6: NGUOÀN LÖÏC Nhaø xöôûng/phöông tieän saûn xuaát 1. Nhaø xöôûng saûn xuaát cuûa quyù coâng ty laø do coâng ty sôû höõu hay thueâ ?
 9. (a) Dieän tích nhaø maùy : …………………………………………………………………………….m2 (b) Dieän tích coøn khaû naêng môû roäng : ………………………………………………………………..m2 2. Nhaø kho cuûa quyù coâng ty laø do coâng ty sôû höõu hay thueâ ? 3. (a) Toång dieän tích kho : …………………………………………………………………………….m2 (b) Haïn möùc toàn kho (soá ngaøy/tuaàn) : - Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu : ……………………………………………………………………………. - Ñoái vôùi thaønh phaåm : ……………………………………………………………………………. 4. Quyù coâng ty coù heä thoáng phaùt ñieän rieâng trong tröôøng hôïp cuùp ñieän khoâng ? 5. Xin cho bieát toång soá nhaân vieân trong coâng ty vaø trong ñoù soá nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát laø bao nhieâu ngöôøi? Toång soá nhaân vieân Nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát : Quyù coâng ty hieän coù bao nhieâu maùy phuïc vuï cho saûn xuaát caùc loaïi ? Vui loøng ñính keøm moät danh saùch caùc loaïi maùy moùc, thieát bò trong ñoù ghi roõ teân maùy, model, xuaát xöù, coâng suaát vaø khaû naêng saûn xuaát,thôøi gian ñaõ qua söû duïng. 6. Coâng suaát saûn xuaát haøng ngaøy (lieät keâ ñoái vôùi töøng loaïi saûn phaåm/nguyeân lieäu rieâng bieät) Coâng suaát toái ña : ……………………………………………………………. Coâng suaát hieän taïi : …………………………………………………………. Hieâu suaát söû duïng : ………………………………………………………… (%) 7. Caùc ñôn haøng cuûa CHUÙNG TOÂI chieám bao nhieâu phaàn traêm coâng suaát hieän taïi cuûa quyù coâng ty? 8. Quyù coâng ty hoaït ñoäng bao nhieâu ca saûn xuaát moät ngaøy ? Bao nhieâu giôø/ ca saûn xuaát ? Ngaøy khoâng laøm vieäc trong tuaàn ? 9. Coù bao nhieâu khoùa hoïc naâng cao nghieäp vuï ñöôïc toå chöùc haøng naêm? Caùc khoaù hoïc naøy ñöôïc toå chöùc vôùi ngöôøi huaán luyeän laø nhaân söï trong coâng ty hay söû duïng caùc ñôn vò beân ngoaøi ? 10. Quyù coâng ty coù thöôøng xuyeân ñöa nhaân vieân cao caáp cuûa mình ñi huaán luyeän ôû nöôùc ngoaøi khoâng? Khoùa hoïc gaàn ñaây nhaát ñöôïc toå chöùc ôû ñaâu? Ñoái töôïng tham döï laø ai? Do ai huaán luyeän? 11. Quyù coâng ty coù phöông tieän phuïc vuï cho vieäc huaán luyeän trong noäi boä coâng ty khoâng ? 12. Quyù coâng ty coù thöôøng toå chöùc caùc buoåi hoïp maët khaùch haøng ñeå giôùi thieäu moät coâng ngheä môùi hay chia seû nhöõng kinh nghieäm veà caùc lónh vöïc coù lieân quan cho khaùch haøng khoâng? 13. Quyù coâng ty thöïc hieän bao nhieâu laàn döøng maùy ñeå baûo trì ñònh kyø trong moät naêm? Trong khoaûng thôøi gian ñoù, quyù coâng ty coù caùc giaûi phaùp naøo ñeå ñaûm baûo khaû naêng giao haøng ñuùng thôøi haïn nhö yeâu caàu cho CHUÙNG TOÂI? Vaän chuyeån/Giao haøng 14. Quyù coâng ty coù sôû höõu caùc phöông tieän vaän chuyeån giao haøng rieâng hay khoâng ? Xin cho bieát roõ ñoù laø nhöõng phöông tieän gì vaø soá löôïng töøng loaïi? Neáu khoâng, vui loøng cho bieát quyù coâng ty ñang hôïp taùc vôùi coâng ty dòch vuï vaän taûi naøo ? Quyù coâng ty coù hôïp ñoàng laâu daøi vôùi ñôn vò vaän taûi ñoù khoâng ? 15. Tyû leä phaàn traêm cuûa phöông tieân vaän taûi quyù coâng ty sôû höõu vaø thueâ ngoaøi? 16. Phoøng ban naøo chòu traùch nhieäm laøm thuû tuïc haûi quan xuaát nhaäp khaåu vaø chuaån bò caùc chöùng töø göûi haøng (hoaù ñôn, phieáu ñoùng goùi, vaän ñôn, giaáy chöùng nhaän xuaát xöù...) ? Quyù coâng ty thueâ coâng ty giao nhaän hay töï mình laøm laáy? b)Giai đoạn đánh giá, lựa chọn:  Quy trình đánh giá NCC:
 10. Người thực hiện Quy trình Tài liệu Yêu cầu đánh giá nhà cung ứng Nhân viên Thu thập thông tin Biểu mẫu danh sách nhà cung Nhân viên ứng ban đầu Danh sách NCU ban đầu Trưởng phòng Tiêu chuẩn đánh Lập tiêu chí đánh giá giá nhà cung ứng Trưởng phòng, nhân viên Trưởng phòng, nhân viên Tiến hành đánh giá Danh sách nhà cung ứng đạt yêu cầu Trưởng phòng Tổng giám đốc Danh sách nhà cung ứng chính Lựa chọn NCU chính thức thức Nhân viên Trình TGĐ phê duyệt
 11.  Tiêu chuẩn đánh giá: Ðánh giá lần :..................... Ngày đánh giá :................ Tổng số điểm (đ) đạt được :.......................................... 1-Chỉ Tiêu Tổng Quan về Nhà cung cấp : cao nhất là 22đ  Pháp nhân Nhà cung cấp là : -Nhà sản xuất nước ngoài hay đại lý cao nhất 7đ -Nhà sản xuất trong nước hay đại lý cao nhất 6đ -Doanh nghiệp Nhà Nước (Tổng Công ty) 5đ -Công ty Cổ phần 4đ -Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn 3đ -Doanh nghiệp Tư nhân nội địa,.. 2đ -Loại hình khác . 1đ  Chuyên ngành:(mức độ liên quan đếnviệc sản xuất hàng hóa cung ứng)1đ-4đ  Chứng chỉ Quản lý chất lượng ISO 2đ Nếu nhà cung cấp có chứng chỉ này thì sẽ ưu tiên chọn so với nhà cung cấp không có .  Nhà cung cấp liên hệ với Nhà sản xuất thiết bị là : -Nhà cung cấp chính là Nhà sản xuất 4đ -Ðại lý cấp 1 3đ -Ðại lý cấp 2 2đ -Ðại lý cấp 3 1đ -Không có quan hệ như trên . 0đ  Tài chính : 2đ Vững mạnh và minh bạch .Khi có yêu cầu chứng minh năng lực tài chính có thể gởi Giấy bảo lãnh của 1 Ngân hàng cho bên mua để bảo đảm việc mua bán đáng tin cậy.  Tín dụng : - Thanh toán chậm trả bao lâu không thành vấn đề . 3đ - Thanh tóan nhiều đợt nhưng đợt đầu không quá 30% và bên mua không bị phạt do quá hạn thanh tóan cho bên bán . 2đ - Thanh tóan nhiều đợt nhưng đợt đầu không quá 30% 1đ 2-Chỉ Tiêu về Cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ : cao nhất 25đ  Nguồn gốc Hàng hóa rõ ràng 2đ  Chất lượng : -Cao nhất với cùng nhãn hiệu và nhà sản xuất 3đ -Ðáp ứng được nhãn hiệu và nhà sản xuất 2đ -Ðáp ứng được nhãn hiệu 1đ
 12.  Thời gian giao hàng : -Ðáp ứng cao nhất 2đ -Ðáp ứng 1đ  Kinh nghiệm : -Ðã có làm thành công 1 dự án trang bị tương tự 2đ -Có sự giới thiệu của 1 đơn vị uy tín khác . 1đ -Chưa cung cấp/bán cho bất cứ ai . 0đ  Uy tín : 3đ Chưa bị tố cáo vi phạm thỏa thuận mua bán với các đơn vị khác , chưa có tiếng đồn xấu về thành tích , kinh nghiệm , nghiệp vụ ,đạo đức trong hợp đồng , giao dịch ; không dùng tiền bạc quà cáp biếu cho bên mua để giành hợp đồng một cách bất hợp pháp .  Ðội ngũ kỹ thuật : -Có nhiều nhân viên kỹ thuật có văn bằng-chứng chỉ và kinh nghiệm bảo đảm trình độ cho công việc được yêu cầu của bên mua 2đ -Có 1 nhân viên kỹ thuật có văn bằng hay chứng chỉ bảo đảm trình độ cho công việc được yêu cầu của bên mua. 1đ  Phương tiện bảo trì và bảo hành : -Nhà cung cấp có trang bị phụ tùng linh kiện , đội ngũ nhân viên kỹ thuật xử lý , thiết bị - công cụ phục vụ cho việc sửa chữa cũng như thử nghiệm và phòng ốc sửa chữa . 3đ -Nhà cung cấp có trang bị phụ tùng linh kiện và đội ngũ nhân viên kỹ thuật xử lý . 2đ -Nhà cung cấp chỉ có trang bị phụ tùng linh kiện . 1đ  Giá cả : thấp nhất hoặc hợp lý nhất trong số các nhà cung cấp báo giá . 3đ  Ðồng tiền giao dịch : -Ðồng Việt Nam 2đ -Ðồng đô la Mỹ 1đ -Ðồng tiền khác 0đ  Cung cấp dịch vụ bảo hành-bảo trì đáng tin cậy : -24giờ/ 7ngày .Cho mượn thiết bị trong khi khắc phục hư hỏng. 3đ -giờ hành chánh /5 ngày (trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật) 2đ -giờ hành chánh /5 ngày (trừ Thứ Bảy , Chủ Nhật và Ngày Lễ) 1đ 3-Các chỉ Tiêu khác : (3đ) -Cam kết hổ trợ kỹ thuật ngòai nội dung hợp đồng . 1đ -Cam kết không chủ động kiện cáo khi bên mua vi phạm hợp đồng. 1đ -Cam kết không hủy bỏ hợp đồng dù với bất cứ lý do gì . 1đ 4-Quan hệ : -Có quan hệ tin cậy trong công việc với lãnh đạo Công ty . 2đ -Lãnh đạo 2 bên có biết nhau nhưng không thân thiết . 1đ -Không biết và không có quan hệ gì . 0đ Tổng số điểm cao nhất là 52điểm Căn cứ các tiêu chuẩn này ,tiến hành chấm điểm theo từng mục và lập bảng kết qủa trình Ban Tổng Giám Ðốc duyệt .Những nhà cung ứng nào đạt điểm cao trong số họ sẽ được đề xuất chọn vào danh sách các nhà cung cấp đạt yêu cầu.  Phiếu đánh giá NCC:
 13. Bộ phận: .................................. Số:.................../........................ PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG Tên nhà cung cấp : CHI TIẾT NHÀ CUNG Địa chỉ : CẤP Điện thoại : Fax : HÀNG HOÁ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THỜI ĐIỂM Ngày đánh giá : ĐÁNH GIÁ Đánh giá lần đầu :  Đánh giá lại :  Kết quả đánh giá CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ A B C D 01. Sự phù hợp về tiêu chuẩn kỹ thuật 02. Năng lực cung ứng 03. Phương thức thanh toán CHẤT LƯỢNG 04. Giá cả 05. Vận chuyển 06. Tiến độ giao hàng trước đó 07. Dịch vụ hỗ trợ sau khi bán hàng 08. Tính ổn định về chất lượng qua sử dụng 09.Thái độ phục vụ Mức độ đánh giá : A là tốt, B là khá, C là trung bình, D là yếu. Mức chấp nhận : Không có mục nào đạt điểm C, D Nhận xét đánh giá : Chấp nhận: Không chấp nhận: Kiến nghị:............................................................................................................... ................................................................................................................................ Người đánh giá Phê duyệt Họ tên: Họ tên: Ngày: Ngày: Chữ ký: Chữ ký:  Giai đoạn lựa chọn:
 14. Trên cơ sở đánh giá ưu nhược điểm của từng NCC và so sánh với các tiêu chuẩn đặt ra, ta lập được danh sách những nhà cung cấp đạt yêu cầu.Công việc tiếp theo là gì? Bạn đang băn khoăn không biết phải lựa chọn nhà cung cấp như thế nào cho doanh nghiệp của bạn khi đã có trong tay danh sách các nhà cung cấp tiềm năng? Đã có rất nhiều doanh nghiệp buộc phải thay đổi lại sự lựa chọn của mình do những quyết định vội vàng. Để lựa chọn ra một nhà cung cấp chính thức thì ngoài tiêu chí về sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, bạn cần phải tìm hiểu các vấn đề sau: - Xác định yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trước khi lựa chọn nhà cung cấp: Việc lựa chọn một NCC phải được xem như bất kỳ một dự án nào khác. Các công việc với quy trình và mục tiêu phải rõ ràng. Khi đã xác định được những động cơ lựa chọn, ta phải chọn được đội ngũ triển khai và áp dụng những biện pháp quản trị trong việc lựa chọn đó. - Sản phẩm của nhà cung cấp được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường: Bạn sẽ dễ dàng tìm được sự chia sẻ trong cộng đồng nếu như sản phẩm bạn định lựa chọn hiện đang được nhiều người sử dụng. Bạn sẽ được tư vấn cũng như trao đổi về nghiệp vụ nhiều hơn trên các diễn đàn nếu như có nhiều doanh nghiệp cũng đang sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp đó. - Lựa chọn đối tác lớn và có thương hiệu: Thương hiệu của nhà cung cấp được đánh giá và khẳng định qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Là một người mua hàng thông minh chắc chắn bạn sẽ lựa chọn sản phẩm mà bạn đã biết là được tín nhiệm trên thị trường và bạn sẽ yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm đó. - Yêu cầu trình bày Demo sản phẩm: Ngoài việc tìm hiểu sản phẩm qua việc giới thiệu và tài liệu liên quan, bạn nên yêu cầu nhà cung cấp giới thiệu thực tế yêu cầu nghiệp vụ của bạn trên sản phẩm để bạn có một cái nhìn trực quan và sâu rộng hơn về sản phẩm. Sau mỗi lần trình bày của từng nhà cung cấp ta phải lập tức làm bảng đánh giá sản phẩm xem xét so với các sản phẩm của các nhà cung cấp khác. - Đến thăm nhà cung cấp: Việc đến thăm nhà cung cấp sẽ giúp bạn biết được quy mô của doanh nghiệp, môi trường và phương pháp làm việc của nhà cung cấp. Đây thực sự là: “ Trăm nghe không bằng mắt thấy” điều này sẽ giúp bạn đặt niềm tin tốt nhất vào đối tác mà bạn lựa chọn. - Tìm hiểu qua các khách hàng đã sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp: Đây là một việc bạn nên làm khi lựa chọn NCC. Việc tìm hiểu từ những doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp bạn cần sẽ cho bạn biết được những giá trị thực sự của sản phẩm. - Giá bán của sản phẩm: Phần này đề nghị các nhà cung cấp cho biết về giá cả. Phải lưu ý vào giai đoạn này, khi nhà cung cấp chưa khảo sát kỹ yêu cầu của bạn thì khó có thể trả lời được giá bán của sản phẩm cung cấp. - Lựa chọn thông qua đấu thầu: Nếu như giải pháp của doanh nghiệp bạn yêu cầu có quy mô và chi phí lớn, thì nên tổ chức đấu thầu. Tài liệu mời thầu dùng để xác định các nhà cung cấp phần mềm sẽ đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Tài liệu mời thầu giúp ta tin chắc chắn là tất cả các nhà cung cấp đều lựa chọn trên cùng một tiêu chuẩn và các bảng trả lời sẽ giúp ta dễ dàng theo dõi và so sánh. c)Giai đoạn đàm phán:  Phương pháp đàm phán: Đàm phán cùng có lợi (integrative negotiating). Phương pháp này được thiết kế nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho các bên tham gia đàm phán mà không làm phương hại đến quan hệ giữa các bên. Ðể có thể áp dụng được phương pháp này, các nhà đàm phán của các bên phải nhất trí với nhau về mục tiêu chung, không giấu giếm thông tin về nhau và áp dụng phong cách đàm phán nhu đạo (soft style). Kết quả thu được là các bên tham gia đàm phán cùng thu được lợi nhuận, cùng
 15. “thắng”. Chính vì thế, phương pháp này còn được gọi là phương pháp “chiến thắng trên chiến thắng” (Win/ Win Approach). Ðối lập với phương pháp “chiến thắng trên chiến thắng” của đối phương là phương pháp đàm phán cạnh tranh (competitive negotiating) qua mặc cả cứng rắn, kiên định về lập trường. Nếu ở phương pháp “chiến thắng trên chiến thắng” của đối phương, các đối phương xác định được mục tiêu chung thì trong đàm phán cạnh tranh các đối phương có những mục tiêu khác nhau không thể chia sẻ nhưng lại phụ thuộc lẫn nhau. Xung đột về quyền lợi gắt gao, các bên ra sức tìm cách tối đa hoá lợi nhuận bất kể hậu quả với đối phương sẽ ra sao. Bởi vậy, phương pháp đàm phán cạnh tranh còn được gọi là phương pháp “chiến thắng trên thất bại” của đối phương (Win/ Lose Approach). Trong phương pháp Win – Lose sẽ có hai bên xung đột về quan điểm. Tìm hiểu kỹ ba mô hình này qua bảng sau: Đàm phán mềm Đàm phán cứng Đàm phán nguyên tắc Vấn đề (Lose – Win) (Win – Lose) (Win – win) Đối tác Bè bạn Địch thủ Người cộng tác Mục tiêu Đạt được thỏa thuận Giành được thắng lợi Giải quyết công việc hiệu quả Nhượng bộ Nhượng bộ để tăng tiến Yêu cầu bên kia nhượng Phân tích công việc và quan hệ bộ quan hệ để trao đổi nhượng bộ Thái độ Ôn hòa Cứng rắn Ôn hòa với người, cứng rắn với công việc Tín nhiệm Tín nhiệm đối tác Không tín nhiệm đối tác sự tín nhiệm không liên quan đến đàm phán Lập trường Dễ thay đổi lập trường Giữ vững lập trường Trọng điểm dặt ở lợi ích chứ Không ở lập trường Cách làm Đề xuất kiến nghị Uy hiếp bên kia Cùng tìm kiếm lợi ích chung Điều kiện để Nhượng bộ để đạt được Để đạt được cái muốn có Cả 2 bên cùng có lợi thỏa thuận thỏa thuận mới chịu thỏa thuận Phương án Tìm ra phương án đối Tìm ra phương án mà Vạch ra nhiều phương án tác có thể chấp thuận mình chấp thuận cho 2 bên lựa chọn Kiên trì Kiên trì muốn đạt được Kiên trì giữ vững lập Kiên trì tiêu chuẩn khách thỏa thuận trường quan Biểu hiện Hết sức tránh tính nóng Thi đua sức mạnh ý chí Căn cứ vào tiêu chuẩn nảy giữa đôi bên khách quan để đạt được thỏa thuận Kết quả Khuất phục trước sức ép Tăng sức ép khiến bên Khuất phục nguyên tắc chứ của đối tác kia khuất phục hoặc đổ Không khuất phục sức ép. vỡ.  Sau khi kết thúc đàm phán, cần tiến hành lập đơn hàng, ký kết hợp đồng cung ứng.
 16. d)Giai đoạn thử nghiệm: Giai đoạn thử nghiệm nhằm kiểm tra trong một thời gian nhất định các NCC có đảm bảo đạt đựoc những tiêu chuẩn thông qua các thương vụ mua bán hay không. Nếu các NCC đạt được tiêu chuẩn và đảm bảo độ tin cậy cao, có thể xếp các NCC vào quan hệ đối tác lâu dài. Nếu các NCC qua thời gian thử nghiệm không đạt được những tiêu chuẩn đặt ra, cần chọn và tiến hành thử nghiệm đối với NCC tiếp theo trong danh sách những nhà cung cấp tiềm năng. TRƯỜNG HỢP TỐT NHẤT Những nhà cung cấp của bạn mang lại những kết quả tuyệt vời kịp lúc và trên cơ sở cân bằng ngân sách. Những nhà cung cấp rất dễ dàng làm việc với bạn và họ cho phép bạn tập trung vào những thứ khác, tạo cho công ty bạn thêm nhiều năng suất. Có mối quan hệ với nhà cung cấp lớn có thể nâng cao được sự kinh doanh của bạn. TRƯỜNG HỢP TRUNG LẬP Các nhà cung cấp của bạn nhận được những kết quả chấp nhận được với mức giá mà bạn luôn mong đợi. Bạn có thể phải giữ mối liên lạc với những nhà cung cấp hàng đầu để đảm bảo thời hạn cuối cùng mà bạn phải đáp ứng và bạn dành thời gian hợp lý để quản lý mối quan hệ này. TRƯỜNG HỢP XẤU NHẤT Các nhà cung cấp của bạn cung cấp những công việc kém chất lượng với mức giá quá cao, họ không đáp ứng kịp thời hạn và quả là khó khăn để làm việc với họ. Trong trường hợp xấu nhất, bạn mất thời gian và tiền bạc cố gắng quản lý các nhà cung cấp, bạn có thể phải sa thải nhà cung cấp này và bắt đầu từ đầu. 3.Lựa chọn phương pháp cung cấp: Để thỏa mãn yêu cầu với chi phí thấp nhất, một số DN đã thành công trong việc sủ dụng phương pháp Cung ứng đúng thời điểm (Just In Time: J.I.T). Theo phương pháp này mức dữ trữ có xu hướng giảm đến không. Hệ thống đúng thời điểm bao trùm chức năng mua, quản trị dự trữ và quản trị sản xuất. Trong hệ thống sản xuất “đúng thời điểm” hay còn gọi là “hệ thống sản xuất không dự trữ”, lượng tồn kho được kiểm soát để luôn ở mức tối thiểu và có xu hướng tiến sát đến mức đơn vị. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhất là giảm đáng kể chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Những ưu điểm của J.I.T: - Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm được giao thường xuyên với khối lượng nhỏ, nên giảm chi phí tồn trữ. - Lập quan hệ dài hạn với nhà cung ứng nên không cần thiết phải đi tìm nhà cung ứng mới. Để thực hiện được phương pháp cung ứng đúng thời điểm, các nhà quản trị sản xuất phải tìm cách giảm những sự biến đổi gây ra những yếu tố bên trong và bên ngoài quá trình điều hành sản xuất. Thương mại quốc tế càng phát triển nhanh thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tăng tốc hội nhập. Tuy nhiên, đối với các nhà cung ứng muốn hội nhập được họ cần phải có phương pháp kiểm soát hàng tồn kho một cách hợp lý. Việc cung ứng hàng hóa nhanh chóng và hiệu quả cho phép các công ty có thể phát triển nhanh chóng và tập trung vào việc mở rộng quy mô kinh doanh. Số lượng hàng tồn kho càng nhiều thì
 17. rắc rối càng tăng. Hàng hóa được cung ứng đúng thời điểm ra thị trường là điều lý tưởng nhất đối với các nhà cung ứng hàng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa ra thị trường ngày nay thực sự đang tham gia vào một cuộc chơi mà ai nhanh chân là người thắng cuộc nhưng việc tăng tốc di chuyển hàng tồn kho cần phải được doanh nghiệp tính toán cẩn thận và họ phải chắc chắn rằng sản phẩm đến công ty trong thời điểm cần thiết thật sự. 4. Đánh giá nhà cung cấp tiềm năng: Nhà cung cấp thường được chia ra làm 4 loại: a. Nhà sản xuất: Hầu hết nhà bán lẻ mua được sản phẩm đều thông qua công ty môi giới hay đại diện thương mại, họ sẽ gom hàng từ nhiều nguồn để cung cấp cho nhà bán lẻ. Tất nhiên giá cả từ nhà sản xuất sẽ rẻ nhất, nhưng cũng khó tiếp cận nguồn cung cấp này nhất. b. Nhà phân phối: Được biết đến với nhiều tên gọi như nhà bán sỉ, môi giới, nhà phân phối mua hàng từ nhà sản xuất, và hàng dự trữ của các công ty lớn và bán lại cho người bán lẻ. Mặc dù giá của nhà phân phối cao hơn của nhà sản xuất, nhưng họ có thể linh động giải quyết những đơn hàng nhỏ hoặc tiến hành gom hàng dùm người bán lẻ. c. Các bên làm đại lý độc quyền: Họ chỉ cung cấp hàng bằng văn phòng đại diện hoặc ở những hội chợ, triển lãm. d. Nhập khẩu: Nhiều nhà bán lẻ mua hàng nhập trực tiếp từ các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong nước. Hoặc nếu bạn hiểu rõ thị trường nước ngoài thì bạn có thể nhập hàng hóa trực tiếp từ họ. Có nhiều định nghĩa về nhà cung cấp tốt, nhưng có lẽ định nghĩa của giáo sư Wibur England được trình bày dưới đây là đầy đủ nhất. “Một nhà cung cấp đáng tin cậy là người luôn trung thực và công bằng trong quan hệ với khách hàng, nhân viên và với chính bản thân mình. Họ có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc thích hợp, có phương pháp công nghệ tốt để có thể cung cấp vật tư hàng hoá đủ số lượng, đúng chất lượng, kịp thời hạn và giá cả hợp lý. Nhà cung cấp tin cậy có tình hình tài chính lành mạnh, chính sách quản trị tiên tiến, linh hoạt, sáng tạo, không ngừng cải tiến quy trình sản xuất cho hoàn thiện hơn, và cuối cùng, nhà cung cấp hiểu được rằng quyền lợi của anh ta được đáp ứng nhiều nhất khi anh ta phục vụ khách hàng tốt nhất”. Cho dù bạn đang tìm kiếm nguyên vật liệu hay sản phẩm cuối cùng để làm trung gian, bạn cũng cần tìm được 1 nhà cung cấp tiềm năng. Họ là những người cung cấp cho bạn nguồn thông tin quan trọng, giúp bạn đánh giá sản phẩm, theo dõi một hành động của đối thủ và thông báo cho bạn những cơ hội đầy hứa hẹn. Nếu như bạn cần thông qua 1 nhà bán sỉ, thì họ sẽ giúp bạn tìm bạn hàng, đề xuất giải pháp để cắt giảm chi phí, cải tiến sản phẩm và thiết kế, thậm chí giúp bạn tổ chức những chương trình tiếp thị. Các yếu tố đánh giá một nhà cung cấp tiềm năng: Rất nhiều công ty đưa ra tiêu chí đầu tiên để chọn nhà cung cấp là giá cả. Quả nhiên có ý nghĩa quan trọng trong kinh doanh. Nhưng hãy nhớ rằng, những nhà cung cấp giá cạnh tranh nhất cũng hằng hà sa số như đống hóa đơn của bạn vậy. Vì thế, nếu bạn làm ăn với họ lâu dài, hãy đề xuất họ từ từ cắt giảm giá bán trên từng món hàng họ cung cấp cho bạn, hoặc đôi khi bạn quên thanh toán 1 hóa đơn cho họ, nhưng họ không hề nhắc nhở, thì cũng đừng lên tiếng. Sau giá cả là yếu tố tín nhiệm. Một nhà cung cấp tốt luôn đảm bảo cung cấp đúng và đủ số lượng hàng hóa đồng thời luôn đảm bảo chất lượng như lúc ký hợp đồng. Có thể bạn đang có mối quan hệ với những nhà cung cấp lớn và uy tín, tuy nhiên cũng đừng bỏ qua những nhà cung cấp nhỏ tiềm năng.
 18. Thử nghĩ xem, nếu bạn là 1 khách hàng lớn của 1 công ty nhỏ, bạn đôi khi sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn những dịch vụ mà 1 nhà cung cấp lớn cung ứng cho 1 công ty nhỏ. Bạn cũng nên so sánh sản phẩm/dịch vụ của 2 công ty nhỏ, điểu này mang đến cho bạn nhiều lợi ích hơn so với lợi nhuận đơn thuần. Đảm bảo nguồn hàng ổn định là yếu tố thứ 3 mà người bán lẻ trông đợi ở nhà cung cấp. Bạn muốn hợp tác với 1 nhà cung cấp uy tín, bạn hãy căn cứ vào những yếu tố sau: 1 doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu đời, một doanh nghiệp tạo được niềm tin trong lòng khách hàng, một doanh nghiệp mà giám đốc điều hành giỏi về nghiệp vụ và tổ chức… Khi bạn đánh giá những doanh nghiệp trên, đừng quên tìm hiểu những dấu hiệu bất thường của họ, ví dụ như lô hàng đến sớm hơn ngày quy định, đó là một dấu hiệu cho thấy họ có ít các đơn đặt hàng và đang rất cần tiền. Đừng quên quan sát trụ sở kinh doanh của họ. 1 nhà cung cấp ở cách xa địa điểm bạn cần giao hàng sẽ tiềm ẩn những khả năng như giao hàng chậm, tốn phí vận chuyển cao hơn, tình trạng hàng hóa bị hư hại. Nếu bạn cần hàng gấp, hãy xem xét chính sách liên quan đến cước phí của nhà cung cấp. Ví dụ bạn đạt được 1 ngưỡng đề ra về số lượng, bạn sẽ được miễn phí tiền vận chuyển. Tuy nhiên bạn cũng nên “gõ cửa” những nhà cung cấp ở gần mình nhất để tiết kiệm chi phí và chủ động hơn nếu có vấn đề ngoài mong đợi xảy ra. Cuối cùng, hãy tìm đến các nhà sản xuất năng động. Bạn đôi khi không giỏi về những vấn đề liên quan đến sản xuất. Nhưng hãy yêu cầu họ cung cấp những sản phẩm/ dịch vụ cải tiến nhất, do đó họ cũng cần huấn luyện nhân viên của bạn cách giải quyết và xử lý tình huống. Đương nhiên họ sẽ vui vẻ đồng ý nếu như đôi bên thương lượng thành công, và đôi bên cùng có lợi(Mô hình win – win). 5.Quan hệ với nhà cung cấp:  Quản lý quan hệ nhà cung cấp – SRM: Ngày nay, việc mua được nguyên vật liệu với giá cả chấp nhận được từ nhà cung ngày càng trở nên khó khăn hơn trong khi doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng cho khách hàng. Nhưng nếu doanh nghiệp có thể giảm chi phí liên quan đến việc mua hàng, doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận mà không phải tăng sản lượng bán hoặc giảm chất lượng của sản phẩm. SRM giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn dây chuyền cung cấp và các quy trình tự động. Kết nối với toàn bộ hệ thống cung cấp và cho phép doanh nghiệp nắm rõ chi phí ở phạm vi toàn cầu. Do đó, doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí trong việc mua hàng hóa và dịch vụ. Giảm chi phí thông qua việc cộng tác Các nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp duy trì được mối quan hệ tốt với hệ thống cung cấp của doanh nghiệp sẽ hoạt động hiệu quả hơn các doanh nghiệp không thực hiện được việc này. Thay vì gây sức ép với từng nhà cung cấp để giảm chi phí, doanh nghiệp cần hợp tác với các nhà cung cấp và xây dựng các mối quan hệ tin cậy, cùng có lợi trong toàn bộ hệ thống cung cấp. Với SRM, doanh nghiệp có thể quản lý toàn bộ chu trình cung cấp - từ chiến lược đến thực hiện - giúp doanh nghiệp đạt kết quả tốt nhất trong việc lựa chọn nhà cung cấp, tăng cường hợp tác, và giảm thời gian trong chu trình. Và với các lợi thế riêng biệt về thông tin thống nhất và dữ liệu chia sẻ, SRM giúp doanh nghiệp ra quyết định và thực thi các quyết định gắn với chiến lược của doanh nghiệp. 10 Lời khuyên cho việc sử dụng phản hồi của nhà cung cấp 1. Tổ chức tiếp nhận các phản hồi chính thức và không chính thức từ các nhà cung cấp.
 19. 2. Các phản hồi chính thức có thể diễn ra trong các cuộc họp với các nhà cung cấp – ví dụ như hàng tháng với các nhà cung cấp chiến lược, hàng quý với các nhà cung cấp đối tác, và hàng năm hoặc nửa năm với các nhà cung cấp sự vụ. 3. Các phản hồi không chính thức có thể diễn ra trên cơ sở thường xuyên hơn (thậm chí hàng ngày), thông qua điện thoại, thư điện tử, trao đổi cá nhân. 4. Xem xét việc chỉ định một nhân viên đỡ đầu/bảo vệ cho từng nhà cung cấp chiến lược, những người nói chuyện với các nhà cung cấp thường xuyên và cung cấp các cơ hội để chia sẻ các phản hồi không chính thức. 5. Tạo ra các quy trình chính thức để tiếp cận với phản hồi của nhà cung cấp. Bước đầu tiên nên quyết định xem liệu ý tưởng có đáng giá để theo đuổi. Nếu vậy, đi tiếp với các hành động phù hợp, và sắp xếp cho một đội ngũ làm việc với những công việc này. 6. Sự thay đổi có thể liên quan nhiều hơn là việc vặn hệ thống hiện tại, hay là việc cấu trúc hoàn toàn lại nó. 7. Phản hồi lại các nhà cung cấp để cho họ biết bạn đang làm việc trên ý kiến của họ. 8. Triển khai các công việc. Tiếp đó cung cấp cho các nhà cung cấp một cách để đưa ra phản hồi trên những sự thay đổi. 9. Đảm bảo việc liên lạc với nhà cung cấp nếu bạn quyết định không làm gì trên gợi ý của họ. 10. Cuối cùng, giữ toàn bộ quy trình đúng triển vọng, hãy nhớ rằng nó được tạo ra để tiếp tục xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ hơn với nhà cung cấp.  Thay đổi mối quan hệ với nhà cung cấp Có thể bạn phài nghĩ đến phương án tìm 1 nhà cung cấp mới, họ sẽ cung cấp cho bạn những lợi điểm về giá thành, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng những nhu cầu được đề ra bởi chính khách hàng của bạn. Dưới đây sẽ có những lựa chọn để bạn trở thành 1 doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh: Yêu cầu chiết khấu: Nếu bạn dạo 1 vòng quanh 1 cửa hàng bán lẻ, bạn sẽ phải trả 1 giá cho đôi giày bằng với các giá của các cửa hàng khác. Nhưng kinh doanh với nhà cung cấp thì không như vậy. Bạn có rất nhiều yếu tố có thể trả giá và yêu cầu các dịch vụ khác với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy trước khi ký 1 hợp đồng, bạn hãy hỏi để được họ cung cấp những điều khoản về giá cả, chiết khấu… Khi cần thiết phải hỏi họ những yếu tố nào cần thiết để đạt được khoản chiết khấu như vậy để có mục tiêu và định hướng phát triển. Nâng cấp dịch vụ: Có thể bạn chưa bao giờ để ý đến từng phần nhỏ nhặt trong các quan hệ làm ăn với nhà cung cấp và khách hàng. Do đó không thể cải thiện chất lượng phục vụ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì với nhà cung cấp, hãy mang ra thảo luận ngay lập tức. Nếu sau khi thương lượng vẫn không đi đến thống nhất, bạn hãy theo đuổi mục tiêu giải quyết cho được vướng mắc đó. Chắc chắn sẽ có 1 đối tác nào đó trên thị trường có hướng giải quyết tốt và sẵn sảng đến với bạn để cung cấp tính năng ưu việt của họ. Thúc đẩy thêm mối quan hệ với nhà sản xuất: Không phải khách hàng nào cũng muốn tăng cường mối quan hệ làm ăn với nhà cung cấp của họ. Vì thế nhà cung cấp sẽ không đề cập trước với bạn vấn đề này mà bạn hãy hành động trước. Bạn hãy “ra hiệu” để nhà cung cấp nhận ra bạn đang muốn thảo luận về vấn đề này, ví dụ như nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, giảm sai sót trong sản xuất và giảm chi phí… Nếu như họ không thiện chí, bạn hãy tìm 1 nhà cung cấp khác thử xem. Có thể nhà cung cấp hiện giờ của bạn chưa thực hiện điều này với bất kỳ khách hàng nào, nhưng tại sao không nghĩ bạn là người đầu tiên! Tạo sự thay đổi
 20. Có ít nhà cung cấp thì tốt hơn có quá nhiều! Giảm thiểu số lượng nhà cung cấp bạn sẽ giảm được chi phí hành chánh để tiếp xúc với họ. Ngược lại, có mối quan hệ mật thiết với 1 số ít nhà cung cấp uy tín sẽ giúp bạn kiểm soát tốt doanh nghiệp: Không uy tín: Khi 1 nhà cung cấp bắt đầu chuyến hàng đầu tiên trễ nãi, hàng hóa bị thiệt hại… hãy tìm 1 đối tác khác. Dù công ty nào cũng có những điểm mạnh và yếu, và không phải lúc nào cũng thuận lợi trong làm ăn, nhưng nếu phát hiện ra sớm những hạn chế trước khi chọn nhà cung cấp. Nếu họ sau khi gặp khó khăn và có phương hướng khắc phục hữu hiệu, tại sao bạn không đặt vấn đề với họ? Thiếu tính cạnh tranh: Một vài nhà cung cấp không chịu đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, không tiếp thu học hỏi và không cải tiến phục vụ, trong khi những đối thủ của họ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đã đến lúc và tìm hiểu lại vấn đề. Chỉ ra những khác biệt giữa họ và đối thủ cạnh tranh, nếu như họ vẫn bảo thủ, hãy chuyển sang 1 nhà cung cấp ưu việt hơn. Xem khách hàng là thượng đế: Một vài nhà cung cấp tự động mời bạn đến tham quan cơ sở sản xuất của họ, nói chuyện với công nhân, với nhà quản lý, mời bạn tham dự những cuộc họp của công ty, thậm chí không giấu diếm báo cáo tài chính, thì đây là những yếu tố cho thấy 1 nhà cung cấp chuyên nghiệp. Nếu họ từ chối làm những việc như vậy, không do dự, bạn hãy gạch tên họ ra khỏi danh sách tiềm năng. Quá nhiều chi phí phụ trội: Nếu một nhà cung cấp không cùng bạn chia sẽ những khoản chi phí từ nhỏ nhất như tiền thuê địa điểm cho cuộc họp, tiền vận chuyển nếu bạn đặt những đơn hàng lớn, tiền chiết khấu cho bên trung gian… đến những chi phí lớn như giải quyết hậu quả của lô hàng bị lỗi, kiểm tra chất lượng hàng hóa, chi phí đào tạo nhân viên phía nhà cung cấp. Trong khi những chi phí này là hoàn toàn hợp lý, thì bạn hãy tìm cho mình 1 đối tác mới. II.LỜI KẾT: Bạn đã từng thấy có một thời gian khó khăn để lựa chọn một nhà cung cấp chưa? Thậm chí với nhiều năm kinh nghiệm trong một khu vực cụ thể. Nó có thể là một quá trình tốn nhiều thời gian, thậm chí khó khăn hơn nếu như bạn chọn một nhà cung cấp cho một chức năng mà bạn không biết nó có tốt hay ko? Thật sự, lựa chọn nhà cung cấp là một phần quan trọng trong hoạt động Logistics và trong kinh doanh của doanh nghiệp.Có thể bạn sẽ cần một nhà cung cấp có chuyên môn và có tài xoay xở. Có rất nhiều tiện ích để nhận được sự cung cấp, bạn có thể có được những kinh nghiệm trong kinh doanh một cách sâu sắc, tiếp cận công nghệ mới hoặc tiết kiệm tiền vào những hiệu quả của một nhà cung cấp có thể cung cấp. Nhưng quả là quan trọng để đánh giá cẩn thận và quản lý những nhà cung cấp của bạn để thu được những phần thưởng từ những nhà cung cấp này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản