TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ

Chia sẻ: mrlongqb

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận môn tâm lý', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ

TiÓu luËn m«n T©m lý
TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝVấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ bản song cũng là một vấn

dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn nói

chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết được những vấn đề

khác của tâm lí học và của nhiều lĩnh vực đời sống như giáo dục ,y tế...Đó là vì nhân

cách là đỉnh cao nhất của sự phát triển tâm lí cuả con nguòi ,của tự ý thức và tự điều

chỉnh bản thân con người .Để hiểu rõ khái niệm nhân cách trong tâm lí học ,trước hết

chúng ta cần phân biệt đuọc những khái niệm sau

Cá nhân thuật ngữ này dùng để chỉ một con người cụ thể của một cộng nào đó.Như

vậy cá nhân cũng là một thực thể sinh học –xã hội và văn hoá ,nhưng được xét cụ

thể ,riêng từng người

Nhân cách khái niệm nhân cách chỉ bao hàm phần xã hội ,tâm lí của cá nhân mà thôi

.Đó là một con người với tư cách là một thành viên của một xã hội nhất định ,là chủ

thể của các quan hệ người-người ,của các hoạt động có ý thức và giao lưu.

Cho tới nay vẫn chưa có một sự diễn đạt thống nhất và được thừa nhận rộng rãi về

nhân cách trong khoa học tâm lí

Ngay từ những năm 1949,G.Allpỏt đã dẫn ra được tới trên 50 định nghĩa khac nhau về

nhân cách trong tác phẩm của nhiều nhà nghiên cứu .Tới hôm nay ,số định nghĩa về

nhân cách đã đạt tới mức trên một trăm ,và chắc chắn sẽ còn tiếp tục thêm nữa
1
TiÓu luËn m«n T©m lý

Hiện nay có rất nhiều lí thuyết khác nhau về nhân cách trong khoa học tâm lí. Đó là

thuyết phân tâm của S.Freud,thuyết siêu phẳng và bù trừ của A.Adler....

Các nhà tâm lí học theo quan điểm mác xít đều cho rằng khái niệm nhân cách phải là

một phạm trù xã hội chứ không thể thuần tâm lí .Tuy nhiên điều đó không loại trừ

việc mỗi khoa học tiếp cận vấn đề nhân cách theo góc độ của mình ,trong số đó có

khoa học tâm lí.Rõ ràng là một người sẽ chỉ trở thành nhân cách khi đã có tâm lí và có ý

thức .Dưới đây là một số định nghĩa về nhân cách của những nhà tâm lí học theo quan

điểm mác –xít được sử dụng rộng rãi

“Nhân cách làm một cá nhân có ý thức ,chiếm một vị trí nhất định trong xã họi và đang

thực hiện mọt vai trò xã họi nhất định “-A.G.Gôvaliôp

“Nhân cách là con người với tư cách là kẻ mang toàn bộ thuộc tính và phẩm chất tâm

lí đang qui định những hình thức hoạt động và những hành vi có ý nghĩa xã hội” –

E.V.Sôrôkhôva

Con người vượt ra khỏi giới động vật nhờ lao động và được phát triển trong xã hội

,tham gia giao lưu với những người khác nhờ tiếng nói ,đã trở thành nhân cách –chủ

thể của nhận thức và cải tạo tích cực hiện thực” –A.V.Pêtơroopxki ...

Mặc dầu có các định nghĩa khác nhau như treen ,nhưng các nhà tâm lí học mác –xít đều

thống nhất với nhau ở những quan điểm sau :nhân cách là một hệ thống các quan hệ

của con người đối với thế giới xung quanh và với bản thân ,nhân cách sinh thành là do

hoạt động ,nó có tính xã hội –lịch sử ,muốn hiểu rõ nhân cách cần phải phân biệt nó

với các khái niệm “con người “ và “cá nhân| .Cá nhân con người trỏ thành nhân cách là

do các hoạt động và giao lưu của nó trong cộng đồng ,trong xã hội ,Khi một cá nhân2
TiÓu luËn m«n T©m lý

với tư cách là là thành viên của một cộng đồng nhất định ở một xã hội nhất định ,là

chủ thể của các quan hệ xã hội ,của hoạt động ý thức và giao lưu thì được coi là một

nhân cách .

Toàn bộ công tác giáo dục của một chế đọ xã hội là nhằm hình thành nên những nhân

cách đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển xã hội đó.Qua các phần trên chúng ta

đã biết được rằng ,nhân cách không được đẻ ra mà chỉ được hình thành nên.Khoa học

tâm lí đã chỉ ra bón nhân tố sau tạo nên con đường nhân cách đó là :giáo dục ,hoạt

động giao lưu và nhóm.Bốn nhân tố này nếu đư\ợc tổ chức xây dựng theo một hướng

thống nhất và có khoa học thì sẽ tạo ra những nhân cách mà một xã hội đòi hỏi phải-Giáo dục :đây là một hoạt động chuyên môn của xã hội nhằm hình thành và phát triển

nhân cách theo những yêu cầu của từng giai đoạn xây dựng và phát triển xã hội đó

+Giáo dục vạch ra chiều hướng hình thành và phát triển nhân cáhc của trẻ em và dẫn

dắt trẻ em phát triển theo hướng đó.Điều này được thực hiện thông qua mục tiêu giáo

dục và qua sự thực hiện mục tiêu đó của các cơ quan giáo dục trong và ngoài nhà

trường

+Giáo dục có thể đưa lại cho trẻ em những yéu tố khác và môi trường tự nhiên hoặc

yếu tố bẩm sinh

+Giáo dục có thể bù đắp cho những thiếu hụt ở một người do bị tật hay bị bệnh nào

đó gây ra.

+Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất tâm lí của một người theo yêu cầu của xã

hội3
TiÓu luËn m«n T©m lý

+Giáo dục có thể chuẩn bị cho con người vươn tới tương lai mà với những điều kiện

hiện tại mà nó chưa thể có được .

+Giáo dục và dạy học một cách khoa học đảm bảo sự hình thành và phát triển tâm lí

,nhân cách của trẻ em theo hướng tốt đẹp

-Hoạt động chính là nhân tố quyết định trực tiếp việc hình thành và phát triển nhân

cách của con người.Chúng ta biết rằng tâm lí không chỉ biểu hiện trong hoạt đọng ,mà

còn hình thành và phát triên bằng hoạt động .Do đó,nhân cách con người chúng ta cũng

được hình thành và phát triển bằng hoạt động

Hoạt động của con người là hoạt động co mục đích và bao giò cũng mang tính tập

thể ,tính cộng đồng ,hoạt động của con người bao giờ cũng được thực hiện bằng

những thao tác nhất định với những công cụ nhất định .Do đó mỗi hoạt động bao giờ

cũng đặt ra trược con người những phẩm chất và năng lực nhất định thì mới thực

hiện được .Chính trong quá trình tham gia trực tiếp hoạt động đó mà con người hình

thành và phát triển được những phẩm chất năng lực này

Từ mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động và nhân cách như thế chúng ta hiểu rằng

,giáo dục muốn đạt được mục đích của mình thì trước hết phải tổ chức cho trẻ em

tham gia những hoạt động nhất định

Nhưng hoạt động của con người luôn mang tính xã hội tính cộng đồng .Vì vậy hoạt

động luôn đi với giao lưu .Do đó đương nhiên giao lưu trở thành một nhân tố trong sự

hình thành và phát triển nhân cách

-Giao lưu là sự tiếp xúc giữa hai hay nhiều người để trao đổi với nhau những thông tin

cần thiết .Giao lưu tạo ra các quan hệ người –người ,các quan hệ xã hội .Nếu với xã4
TiÓu luËn m«n T©m lý

hội ,giao lưu là một điều kiện tồn tại và phát triển của nó ,thì đối với cá nhân ,giao lưu

cũng có vai trò như thế.Không có sự giao lưu với người khác ,cá nhân không phát trỉên

được tâm lí ,ý thức của mình ,không thể trở thành một nhân cách .Sự phát triển của

một cá nhân được qui định bởi sự phát triển của tất cả các cá nhân khác mà nó giao

lưu một cách trực tiếp hay gián tiếp với họ

Tuỳ từng người mà sử dụng phương tiện gì để giao lưu mà người ta chia ra :giao lưu

vật chất ,giao lưu tinh thần ,giao lưu ngôn ngữ ,giao lưu tín hiện

+Giao lưu vật chất diễn ra khi con người ta giao tiếp với nhau bằng hành động với vật

thể .

+Giao lưu ngôn ngữ ,ở đây con người sử dụng ngôn ngữ để trao đổi thông tin với

nhau.Mỗi tín hiện đều có nghĩa của nó

Giao lưu tín hiệu :giao lưu ngôn ngữ cũng là một loại giao lưu tín hiệu ,nhưng ở

đây ,giao lưu tín hiệu được dùng để chỉ những loại tín hiệu khác mà con người ta sử

dụng trong giao lưu như cử chỉ điệu bộ .Trong quá trình giao lưu ,con người ta không

chỉ nhận thức những người khác ,mà còn nhận thức chính bản thân mình với những

cái mò họ nhận ra được ở mình so với những cái họ thấy được ở những người

khác.Trong giao lưu ,sự tiếp xúc về mặt tình cảm là rất quan trọng .Và điều đó chỉ có

khi mà bản thân những người đối thoại có khả năng hiểu được nhau và đồng cảm với

nhau.Đây là tính chất đối lưu của sự tiếp xúc .Nhu cầu giao lưu là một trong những

nhu cầu xã hội cơ bản và xuất hiện sớm nhất ở con người .Việc thoả mãn nhu cầu

giao lưu một cách đúng đắn sẽ làm cho tâm lí ,ý thức con người phát triển ,nhân cách

được hình thành
5
TiÓu luËn m«n T©m lý

Nhóm và tập thể : nhân cách con người hình thành trong môi trường xã hội .Nhưng con

người lớn lên và trở thành nhân cách không phải đơn thuần trong môi trưỡng xã hội

chung chung và trưù tượng .Môi trường xã hội cụ thể ,gần gũi của nó chính là các

nhóm và cộng đồng ,là các tập thể mà nó là thành viên.Nhóm là một tập hợp có từ hai

người trở lên .Có thể phân loại nhóm theo số lượng người ,trong trường hợp này

người ta có thể có nhóm nhỏ và nhóm lớn.Nhóm không chính thức thường hình thành

trên cơ sở nhu cầu ,thị hiếu của mọi nhom sviên,và thường không có văn bản rằng

buộc .Còn có thể phân biệt nhóm theo mục đích và nội dung hoạt động như:nhóm học

tập ,nhóm lao động ...Các nhóm có thể đạt được những trình độ phát triển khác

nhau.Một nhóm người thống nhất lại chỉ vì lợi ích riêng nó thì gọi là phường hội .Một

nhóm người thống nhất với nhau theo mục đích chung và hoạt động vì tiến bộ xã

hội ,lại có tổ chức chặt chẽ thì gọi là tập thể .Các cơ quan ,xí nghiệp ,các lớp học ,các

đoàn thể xã hộih ...chính là tập thể

Hiện nay trong các trường học tập trung vào việc rèn luyện đức cho học sinh với khẩu

hiệu “Tiên học lễ ,hậu học văn”.Trong quá trình phát triển kinh tế kéo theo nhiều sự

thay đổi trong quan hệ xã hội đặc biệt là đạo đức và nhân cách do dó không chỉ trong

nhà trường cần giáo dục nhân cách trong xã hội
6
TiÓu luËn m«n T©m lý
7
TiÓu luËn m«n T©m lý
8
TiÓu luËn m«n T©m lý
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản