TIỂU LUẬN: "Nội dung cơ bản của của Đại hội đại biểu VI của Đảng"

Chia sẻ: nhut_mctc_ttt

Đã hơn 20 năm kể từ Đại hội VI của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đã có sự chuyển biến rõ rệt , vượt qua tình trạng khó khăn, chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nhiệp hóa hiện đại hóa, thế và lực được tăng cường, vị thế quốc tế được nâng cao. Nước ta không còn là một nước nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển. Nước ta từ quan liêu bao cấp đã trở thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản