Tiểu luận “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta"

Chia sẻ: thainhatquynh

Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan điểm triết học Mác - Lênin là đúng và đầy đủ đó là: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau. Vật chất quyết định sự ra đời của ý thức, đồng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta"

TIỂU LUẬN
Phân tích mối quan hệ
giữa vật chất và ý thức vận
dụng vào việc xây dựng xã
hội chủ nghĩa ở nước ta
LỜI MỞ ĐẦU


Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong
phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng
quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết
học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức,
nhưng chỉ có quan điểm triết học Mác - Lênin là đúng và đầy đủ đó
là: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau. Vật chất quyết định
sự ra đời của ý thức, đồng thời ý thức tác động trở lại vật chất.
Trước năm 1986, đất nước ta đã gặp rất nhiều khó khăn bởi
một nền kinh tế trì trệ, một hệ thống quản lý yếu kém cũng là do một
phần không nhận thức đúng và đầy đủ về mối quan hệ giữa vận chất
và ý thức. Vấn đề này đã được nhận thực đúng sau đổi mới ở đại hội
VI, và quả nhiên đã giành rất nhiều thắng lợi sau khi đã chuyển nền
kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Với mong muốn tìm hểu thêm về vấn đề này, em đã chọn đề
tài: “Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào
việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".
1
NỘI DUNG


I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC.
Quan điểm triết học Mác - Lênin đã khẳng định trong mối quan
hệ giữa vật chất và ý thức thì vật chất và ý thức tác động trở lại vật
chất để làm rõ quan điểm này chúng ta chia làm hai phần.
1. Vật chất quyết định sự ra đời của ý thức.
Lê- Nin đã đưa ra một định nghĩa toàn diện sâu sắc và khoa học
về phạm trù vật chất “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ
thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác,
được cảm giác của chúng ta chép lại phản ánh và được tồn tại không
lệ thuộc vào cảm giác”.
Từ định nghĩa của Lê Nin đã khẳng định vật chất là thực tại
khách quan vào bộ não của con người thông qua tri giác và cảm giác.
Thật vậy vật chất là nguồn gốc của ý thức và quyết định nội dung của
ý thức.
Thứ nhất, phải có bộ óc của con người phát triển ở trình độ cao
thì mới có sự ra đời của ý thức. Phải có thể giới xung quanh là tự
nhiên và xã hội bên ngoài con người mới tạo ra được ý thức, hay nói
cách khác ý thức là sự tương tác giữa bộ não con người và thế giới
khách quan. Ta cứ thử giả dụ, nếu một người nào đó sinh ra mà bộ
não không hoạt động được hay không có bộ não thì không thể có ý
thức được. Cũng như câu chuyện cậu bé sống trong rừng cùng bầy
sói không được tiếp xúc với xã hội loài người thì hành động của cậu
ta sau khi trở về xã hội cũng chỉ giống như những con sói. Tức là
hoàn toàn không có ý thức.
2
Thứ hai, là phải có lao động và ngôn ngữ đây chính là nguồn
gốc xã hội của ý thức. Nhờ có lao động mà các giác quan của con
người phát triển phản ánh tinh tế hơn đối với hiện thực... ngôn ngữ là
cần nối để trao đổi kinh nghiệm tình cảm, hay là phương tiện thể hiện
ý thức. Ở đây ta cũng nhận thấy rằng nguồn gốc của xã hội có ý
nghĩa quyết định hơn cho sự ra đời của ý thức.
Vật chất là tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của ý thức nên
khi vật chất thay đổi thì ý thức cũng phải thay đổi theo.
VD1: Hoạt động của ý thức diễn ra bình thường trên cơ sở hoạt
động sinh lý thần kinh của bộ não người. Nhưng khi bộ não người bị
tổn thương thì hoạt động của ý thức cũng bị rối loạn.
VD2. Ở Việt Nam, nhận thức của các học sinh cấp 1, 2, 3 về
công nghệ thông tin là rất yếu kém sở dĩ như vậy là do về máy móc
cũng như đội ngũ giáo viên giảng dậy còn thiếu. Nhưng nếu vấn đề
về cơ sở vật chất được đáp ứng thì trình độ công nghệ thông tin của
các em cấp 1, 2, 3 sẽ tốt hơn rất nhiều.
VD2. Đã khẳng định điều kiện vật chất như thế nào thì ý thức
chỉ là như thế đó.
2. Ý thức tác động trở lại vật chất.
Trước hết ta đưa ra định nghĩa của ý thức: ý thức là sự phản
ánh sáng tạo thế giới khách quan vào trong bộ não con người thông
qua lao động mà ngôn ngữ. Nó là toàn bộ hoạt động tinh thần của con
người như: Tình cảm yêu thương, tâm trạng, cảm súc, ý trí, tập quán,
truyền thống, thói quen quan điểm, tư tưởng, lý luận, đường lối,
chính sách, mục đích, kế hoạch, biện pháp, phương hướng.
Các yếu tố tinh thần trên đều tác động trở lại vật chất cách
mạng mẽ. VD. Nếu tâm trạng của người công nhân mà không tốt thì


3
làm giảm năng suất của một dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Nếu
không có đường lối cách mạng đúng đắn của đảng ta thì dân tộc ta
cũng không thể giảng thắng lơị trong hai cuộc kháng chiến chống
Pháp và Mĩ cũng như Lê - Nin đã nói “ Không có lý luận cách mạng
thì cũng không thể có phong trào cách mạng”.
Như vậy ý thức không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất mà ý
thức có tính độc lập tương đối vì nó có tính năng động cao nên ý thức
có thể tác động trở lại. Vật chất góp phần cải biến thế giới khách
quan thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
Ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan có tác dụng thấy
đẩy hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo thế giới
vật chất. Khi phản ánh đúng hiện thực khách quan thì chúng ta hiểu
bản chất quy luật vận động của các sự vật hiện tượng trong thế giới
quan.
VD1. Hiểu tính chất vật lý của thép là nóng chảy ở hơn 10000C
thì con người tạo ra các nhà máy gang thép để sản xuất cách loại thép
với đủ các kích cỡ chủng loại, chứ không phải bằng phương pháp thủ
công xa xưa.
VD2. Từ nhận thức đúng về thực tại nền kinh tế của đất nước.
Tư sản đại hội VI, đảng ta chuyển nền kinh tế từ trị cung, tự cấp quan
liêu sang nền kinh tế thị trường, nhờ đó mà sau gần 20 năm đất mới
bộ mặt đất nước ta đã thay đổi hẳn.
Ý thức phản ánh không đúng hiện thực khách quan có thể kìm
hãm hoạt động thực tiễn của con người trong quá trình cải tạo thế
giới quan. VD. Nhà máy sử lý rác thải của Đồng Tháp là một ví dụ
điển hình, từ việc không khảo sát thực tế khách quan hay đúng hơn
nhận thức về việc sử lý rác vô cơ và rác hữu cơ là chưa đầy đủ vì vậy


4
khi vừa mới khai trương nhà máy này đã không sử lý nổi và cho đến
nay nó chỉ là một đống phế liệu cần được thanh lý.
II. VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý
THỨC ĐỐI VỚI CON ĐƯỜNG ĐI LÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA
NƯỚC TA.
1. Để xây dựng xã hội chủ nghĩa phải nhận thấy nguyên lý
vật chất quyết định ý thức là phải xuất phát từ thực tế khách
quan và hành động theo nó.
Trươc thời kì đổi mới, khi cơ sở vật chất con chưa có chúng ta
nôn nóng muôn đốt cháy giai đoạn nên đã phải trả giá. Ở thời kì này
chúng ta phát triển quan hệ sản xuất đi trước lực lượng sản xuất mà
không nhìn thấy vai trò quyết định của lực lượng sản xuất. Sau giải
phóng đất nước ta là một đất nước nông nghiệp với số dân tham gia
vào ngành này tới hơn 90%. Nhưng chúng ta vẫn xây dựng các nhà
máy công nghiệp trong khi để nhanh chóng trở thành nước công
nghiệp hoá trong khi lực lượng sản xuất chưa phát triển, thêm vào đó
là sự phân công không hợp lý về quản lý nhà nước và của xã hội,
quyền lực quá tập trung vào Đảng, và Nhà nước quản lý quá nhiều
các mặt của đời sống xã hội, thực hiện quá cứng nhắc làm cho toàn
xã hội thiếu sức sống, thiếu năng động và sáng tạo,. Các giám đốc
thời kì này chỉ đến ngồi chơi xơi nước và cuối tháng lĩnh lương, các
nông dân và công nhân làm đúng giờ quy định nhưng hiệu quả không
cao... Ở đây chúng ta đã xem nhẹ thực tế phức tạp khách quan của
thời kì quá độ, chưa nhận thức đầy đủ rằng thời kỳ quá độ lên xã hội
chủ nghĩa là quá trình lịch sử lâu dài và phải trải qua nhiều chặng
đường.
5
Từ đây, chúng ta phải có cơ sở hạ tầng của xã hội chủ nghĩa và
cơ sở vật chất phát triển. Chúng ta phải xây dựng lực lượng sản xuất
phù hợp quan hệ sản xuất. Chúng ta có thể bỏ qua tư bản chủ nghĩa
nhưng không thể bỏ qua những tính quy luật chung của quá trình từ
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. Chúng ta cũng phải biết kế thừa và
phát triển tích cực những kết quả của công nghiệp tư bản như thành
tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ - môi trường, là cơ chế thị
trường với nhiều hình thức cụ thể tác động vào quá trình phát triển
kinh tế.
Để vực nền kinh tế lạc hậu của nước nhà, Đảng xác định là
phải phát triển nền kinh tế nhiều thành phần để tăng sức sống và
năng động cho nền kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất. Phát triển
các quan hệ hàng hoá và tiền tệ và tự do buôn bán, các thành phần
kinh tế tự do kinh doanh và phát triển theo khuôn khổ của pháp luật,
được bình đẳng trước pháp luật. Mục tiêu là làm cho thành phần kinh
tế quốc doanh và tập thể đóng vai trò chủ đạo. Song song quá trình
phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thì chúng ta cũng
cần phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Hiện nay nền kinh tế thị trường ở nước ta còn đang ở trình độ
kém phát triển. Biểu hiện ở số lượng hàng hoá và chủng loại hàng
hoá quá nghèo nàn, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường và
kim ngạch xuất nhập khẩu còn quá nhỏ, chi phí sản xuất lại quá cao
dẫn đến giá thành cdao, nhưng chất lượng mặt hàng là kém. Nhiều
loại thị trường quan trọng còn ở trình độ sơ khai hoặc mới đang trong
quá trình hình thành như: thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị
trường sức lao động...
6
Chúng ta cũng cần mở rộng giao lưu kinh tế nước ngoài, nhanh
chóng hội nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, AFTA và các
hiệp định song phương đồng thời phải xây dựng nền kinh tế độc lập
tự chủ. Muốn vậy, ta phải đa phương hoá và đa dạng hoá hình thức
và đối tác, phải quán triệt trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, không
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không phân biệt chế độ
chính trị - xã hội phải triệt để khai thác lợi thế so sánh của đất nước
trong quanhệ kinh tế quốc dân nhằm khai thác tiềm năng lao động,
tài nguyên thiên nhiên đất nước, tăng xuất nhập khẩu, thu hút vốn
kỹ thuật, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý.
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng cũng
là một trong chủ trương quan trọng của Đảng. Để làm điều này thì
chúng ta cần giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp
luật, đổi mới các chính sách tài chính và tiền tệ, giá cả, phát triển
các thị trường quan trọng như thị trường chứng khoán, thị trường
lao động… Nhà nước cũng cần hạn chế việc can thiệp trực tiếp vào
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mà nên tập trung tốt các
chức năng tạo môi trường, hướng dẫn, hỗ trợ cần thiết cho các
doanh nghiệp nước ngoài. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp
luật đồng bộ nhưng thông thoáng lành mạnh để tạo sự tin tưởng cho
các nhà đầu tư của nước ngoài. Tránh tình trạng giấy tờ phức tạp rắc
rối, trên bảo dưới không nghe làm cho quá trình giải toả mặt bằng
gặp nhiều khó khăn.
Với các chủ trương trên ta nhận thấy vai trò quyết định của vật
chất đối với ý thức, đó cũng là bài học quan trọng của Đảng là:
"Mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn
trọng quy luật khách quan.


7
2. Để xây dựng XHCN cũng cần phải hiểu sâu sắc vai trò
của ý thức tác động trở lại vật chất
Một rong chủ trương quan trọng là phải lấy chủ nghĩa Mác -
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động. Tư
tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng Mác - Lênin là sự thốn
nhất giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn của đất nước Việt
Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã bảo về và quán triệt chủ nghĩa Mác
- Lênin đúng đắn và hiệu quả nhất. Như vậy muốn hiểu sâu sắc và
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững chủ nghĩa Mác -
Lênin, nhất là phép biện chứng duy vật và phải nghiên cứu, nắm
vững thực tiễn. Chúng ta phải tập trung suy nghĩ về hai mặt:
Một là, về mục tiêu, lý tưởng và đạo đức lối sống. Đây là yếu
tố cơ bản nhất chi phối mọi suy nghĩ, hành động của chúng ta quyết
định phẩm chất của người cán bộ, đảng viên trong điều kiện chuyển
biến của thế giới và tình hình trong nước. Tư tưởng của Bác khẳng
định mỗi người chúng ta hãy nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức
công dân và đạo đức của người cộng sản. Cụ thể, chúng ta phải "cần
kiệm liêm chính, chí công vô tư", luôn vì sự nghiệp dân giàu nước
mạnh vì lợi ích của cá nhân và cả lợi ích của cộng đồng. Kiên quyết
và nghiêm khắc chống chủ nghĩa thực dụng với các biểu hiện tính
đa dạng trong nền kinh tế thị trường mở cửa, thực sự góp phần đẩy
lùi nạn tham nhũng và tệ nạn xã hội, ngăn chặn sự thoái hoá biến
chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Hai là, về yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc,
mỗi người trên cương vị trách nhiệm của mình, phải hoàn thành
nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao. Vì vậy, chúng ta phải đề
cao ý chí phấn đấu, phấn đấu không mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian


8
khổ, đồng thời phải ra sức trau dồi tri thức. Cần nâng cao tri thức
khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là nâng cao trình độ lý luận
về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tri
thức về khoa học tự nhiên, đặc biệt là mũi nhọn về khoa học công
nghệ hiện đại. Phải nắm vững phương pháp nhận thức và hành động
của Bác, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, thâm nhập dân chúng,
đánh giá đúng khó khăn thuận lợi, thực trạng và triển vọng. Tự nội
lực, vì dân và thực sự dựa vào dân, thực hiện dân chủ lắng nghe và
tâm trạng ý kiến của dân mà tìm ra phương sách, biện pháp, nguồn
vốn sức mạnh vật chất và tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn và
thách thức.
Phấn đấu tốt hai mặt trên là chúng ta đã thực sự quán triệt tư
tưởng Hồ Chí Minh và làm theo di chúc của Người, đẩy mạnh sự
nghiệp cách mạng mà Người đã chỉ đường để xây dựng một đất
nước Việt Nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Vai trò ý thức tác động lại vật chất cũng phải được hiện rõ ở
khía cạnh phát huy tính năng động và tích cực và vai trò trung tâm
của con người, một số giải pháp cho vấn đề này:
Một là, đổi mới hệ thống chính trị dân chủ hoá đời sống xã hội
nhằm phát huy đầy đủ tính tích cực và quyền làm chủ của nhân dân.
Hai là, đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện hệ thống chính sách
xã hội phù hợp có ý nghĩa then chốt trong việc phát huy tính tích
cực của người lao động như: cơ chế quản lý mới phải thể hiện rõ
bản chất của một cơ chế dân chủ, và cơ chế này phải lấy con người
làm trung tâm, vì con người, hướng tới con người là phát huy mọi
nguồn lực. Cơ chế quản lý mới phải xây dựng đội ngũ quản lý có
năng lực và phẩm chất thành thạo về nghiệp vụ.


9
Ba là, đảm bảo lợi ích của người lao động là động lực mạnh mẽ của quá
trình nâng cao tính tích cực của con người: cần quan tâm đúng mức đến lợi ích
vật chất, lợi ích kinh tế của người lao động đảm bảo nhu cầu thiết yếu của họ
hoạt động sáng tạo như ăn, ở, mặc, đi lại, học hành, khám chữa bệnh, nghỉ
ngơi. Cũng cần có chính sách đảm bảo và kích thích phát triển về mặt tinh thần,
thể chất cho nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phù
hợp để giải quyết tốt vấn đề ba lợi ích tập thể, và lợi ích xã hội nhằm đảm bảo
lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người lao động.
Đảng và Nhà nước cũng cần khắc phục thái độ trông chờ và ỷ
lại vào hoàn cảnh bằng cách nhanh chóng cổ phần hoá các công ty
nhà nước để tạo sự năng động, sáng tạo trong hoạt động cũng như
cạnh tranh, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Đảng cũng phải
cương quyết giải thể các công ty làm ăn thua lỗ như: Tổng công ty
sành sứ Việt Nam, Tổng công ty nhựa, Tổng công ty rau quả Việt
Nam… để tránh việc nhà nước bỏ vốn vào nhưng lại luôn phải bù lỗ
cho các công ty này.
Ngoài ra chúng ta cũng cần nâng cao trình độ nhận thức tri thức
khoa học cho nhân dân nói chung và đặc biệt đầu tư cho ngành giáo
dục. Chúng ta cần xây dựng chiến lược giáo dục, đào tạo, với những
giải pháp mạnh mẽ phù hợp để mở rộng quy mô chất lượng ngành
đào tạo, đối với nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo, cải tiến
nội dung chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với từng đối
tượng, trường lớp ngành nghề. Kết hợp giữa việc nâng cao dân trí,
phổ cập giáo dục với việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ của người lao động để đáp ứng nhu cầu cao của sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực hiện đồng bộ và có hiệu
quả các giải pháp trên sẽ kích thích tính năng động và tài năng sáng


10
tạo của người lao động ở nước ta. Sự nghiệp đất nước càng phát
triển thì tính tích cực và năng động của con người càng tăng lên một
cách hàng hợp với quy luật.


KẾT LUẬN


Nói tóm lại, vật chất bao giờ cũng đóng vai trò quyết định đối
với ý thức, nó là cái có trước ý thức, nhưng ý thức có tính lực năng
động tác động trở lại vật chất. Mối tác động qua lại này chỉ được
thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Chúng ta
nâng cao vai trò của ý thức với vật chất chính là ở chỗ nâng cao
năng lực nhận thức các quy luật khách quan và vận dụng các quy
luật khách quan trong hoạt động thực tiễn của con người.
Trong thời kì đổi mới của nước ta khi chuyển nền từ tập trung,
quan liêu sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng cộng sản Việt Nam luôn
luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo
quy luật khách quan. Với chủ trương này chúng ta đã giành được
một số thắng lợi to lớn tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, đặc biệt
ở khâu hành động. Đề ra chủ trương là vấn đề quan trọng nhưng
thực hiện nó mới là một vấn đề thực sự khó khăn.
11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Tạp chí Cộng sản, số 6, năm 2001
2. Tạp chí Cộng sản, số 8, năm 2001
3. Tạp chí Cộng sản, số 23, năm 1999
4. Tạp chí Cộng sản, số 5, năm 2001
5. Tạp chí châu Á - TBD, số 2, năm 2000
6. Tạp chí Triết học, số 3, năm 2001
7. Nhiều tác giả "Chiến lược kinh doanh", NXB Hà Nội, 2001.
12
MỤC LỤC


Lời mở đầu....................................................................................................... 1
Nội dung ........................................................................................................... 2
I. Lý luận chung về mối quan hệ vật chất và ý thức ......................................... 2
1. Vật chất quyết định sự ra đời của ý thức....................................................... 2
2. Ý thức tác động trở lại vật chất ..................................................................... 3
II. Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức đối với con
đường đi lên xã hội chủ nghĩa của nước ta ....................................................... 5
1. Để xây dựng xã hội chủ nghĩa phải nhận thấy nguyên lý vật chất định ý
thức là phải xuất phát từ thực tế khách quan và hành động theo nó................. 5
2. Để xây dựng XHCN cũng cần phải hiểu sâu sắc vai trò của ý thức tác
động trở lại vật chất........................................................................................... 8
Kết luận .......................................................................................................... 11
Tài liệu tham khảo ........................................................................................ 12
13
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản