Tiểu luận thí nghiệm ô tô P2

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
291
lượt xem
126
download

Tiểu luận thí nghiệm ô tô P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đánh giá xem đèn có đáp ứng được các yêu cầu nêu trên hay không , trong tiêu chuẩn kỹ thuật đều có nội dung kiểm tra đặc tính quang học của đèn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận thí nghiệm ô tô P2

  1. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI Để đánh giá xem đèn có đáp ứng được các yêu cầu nêu trên hay không, trong tiêu chuẩn kỹ thuật đều có nội dung kiểm tra đặc tính quang học của đèn. Theo đó, khi thử trên màn kiểm tra thì vùng chiếu sáng cũng như cường độ sáng tại các điểm tương ứng phải phù hợp một trong số các sơ đồ đặc tính quy định tại hình 1 và 2 dưới đây. Ngoài việc đèn phải đáp ứng được các yêu cầu về đặc tính quang học như đã nêu thì vị trí lắp đặt đèn cũng rất quan trọng. Đèn lắp quá cao sẽ gây chói mắt cho người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều. Ngược lại, đèn lắp quá thấp thì người điều khiển xe sẽ gặp khó khăn trong việc quan sát vùng đưòng phía trước và các biển báo đặt bên đường. Đối với xe đang lưu hành, đèn chiếu sáng phía trước được kiểm tra bằng thiết bị chuyên dùng. Theo tiêu chuẩn 22 TCVN 224-01 thì cường độ đèn chiếu xa không nhỏ hơn 10.000 cd. Ngoài ra, chùm sáng không được hướng lên trên và không được hướng xuống dưới quá 2%, không được lệch về bên phải quá 2%, không được lệch về bên trái quá 1% theo phương nằm ngang. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 41 -
  2. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI 4.5.1.3.Một số lưu ý trong khai thác sử dụng Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau: - Khi sửa chữa, thay thế phụ tùng phải sử dụng đúng loại đèn và bóng đèn theo quy định của nhà sản xuất. -Cần hiệu chỉnh đèn đúng theo tài liệu kỹ thuật. - Giứ gìn không để nước và chất bẩn lọt vào bên trong đèn làm mờ, hỏng gương phản xạ và kính đèn. 4.5.2.Thieát bò kieåm tra ñeøn Ñeå kieåm tra ñeøn chieáu saùng phía tröôùc, caên cöù vaøo tieâu chuaån qui ñònh ngöôøi ta coù nhieàu phöông phaùp. Coù theå tieán haønh kieåm tra treân maøn kieåm tra hoaëc cuõng coù theå söû duïng caùc thieát bò chuyeân duøng taïo ra caùc ñieàu kieän töông töï nhö treân maøn ñeå tieán haønh kieåm tra. Theo tieâu chuaån an toaøn kyõ thuaät, cöôøng ñoä cuûa ñeøn chieáu saùng phía tröôùc khoâng ñöôïc nhoû hôn 10.000cd. Ñeå xaùc ñònh chæ tieâu naøy, ngöôøi ta söû duïng thieát bò HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 42 -
  3. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI ño ñoä chieáu saùng ñaët caùch ñeøn moät khoaûng caùch nhaát ñònh. Boä hieån thò cuûa thieát bò coù theå laø boä hieän soá hoaëc kim. Ñoái vôùi boä hieån thò duøng kim thöôøng coù theâm moät baûng maøu chia saün caùc vuøng theo chæ tieâu ñaõ ñöôïc qui ñònh baèng caùc vaïch maøu khaùc nhau, ví duï vuøng maøu ñoû laø khoâng ñuû ñoä saùng, xanh laø toát. Khi ñoù ngöôùi ta chæ caàn quan saùt xem kim naèm ôû vuøng naøo laø coù theå bieát ngay ñöôïc möùc ñoä saùng cuûa ñeøn ñang kieåm tra. Nhöõng nguyeân nhaân chính coù theå daãn ñeán vieäc ñeøn khoâng ñuû cöôøng ñoä chieáu saùng laø: khoâng ñuû ñieän aùp caáp cho ñeøn, duøng boùng ñeøn khoâng ñaûm baûo coâng suaát, maët göông phaûn chieáu bò baån hoaëc bong troùc, kính xöôùt môø…. 4.6. Thieát bò phaân tích khí xaû Theo qui ñònh cuûa Vieät Nam CO vaø HC laø hai haïng muïc phaûi kieåm tra ñoái vôùi khí xaû cuûa phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä laép ñoäng cô ñoát chaùy hoãn hôïp baèng tia löûa ñieän ñang löu haønh treân maïng löôùi giao thoâng coâng coäng. Thieát bò ño haøm löôïng CO vaø HC trong khí xaû laøm vieäc theo moät trong caùc nguyeân taéc sau: - Söû duïng nguoàn nhieät thöøa cuûa chaát chöa chaùy heát coù trong khí xaû. - Döïa vaøo khaû naêng truyeàn daãn nhieät cuûa caùc chaát coù trong khí xaû. - Söû duïng tia hoàng ngoaïi. 4.6.1. Thieát bò ño söû duïng nguoàn nhieät thöøa Ngoaøi caùc saûn phaåm chaùy hoaøn toaøn nhö nöôùc vaø CO2 ra, trong khí xaû coøn coù moät soá chaát chöa chaùy heát nhö CO1H2HC…. Ñeå xaùc ñònh haøm löôïng caùc chaát caàn kieåm tra ngöôøi ta ñaõ söû duïng phöông phaùp ñoát chaùy tieáp caùc saûn phaåm chöa chaùy hoaøn toaøn coù trong khí xaû. Moät löôïng khí xaû xaùc ñònh ñöôïc troän vôùi khoâng khí vaø ñi qua sôïi ñoát Platin ñaõ ñöôïc nung noùng töø tröôùc. Chaát chöa chaùy heát coù trong khí xaû seõ ñöôïc ñoát chaùy heát taïi ñaây vaø laøm cho sôi Platin noùng theâm: vieäc thay ñoåi nhieät ñoä cuûa sôïi ñoát seõ laøm thay ñoåi ñieän trôû cuûa noù. Möùc ñoä thay ñoåi tyû leä thuaän vôùi löôïng chaát chaùy chöa heát coù trong khí xaû. Vì nhieät ñoä cuûa CO vaø H2 xaáp xæ nhau (CO = 65,7 Kcal/mol; H2 = 68,4 Kcal/mol) neân loaïi thieát bò naøy chæ thích hôïp cho tröôøng hôïp löôïng H2 coù trong khí xaû thaáp. Trong tröôøng hôïp HC coù trong khí xaû cao cuõng deã gaây sai soá lôùn khi xaùc ñònh CO chính vì lyù do treân maëc duø coù keát caáu ñôn giaûn nhöng ngaøy nay noù ít ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh chaát ñoäc coù trong khí xaû. 4.6.2. Thieát bò döïa vaøo khaû naêng truyeàn nhieät Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa noù döïa vaøo khaû naêng truyeàn nhieät khaùc nhau cuûa caùc chaát coù trong khí xaû. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 43 -
  4. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI Veà keát caáu, loaïi thieát bò naøy coù boä phaän chính töông töï nhö thieát bò söû duïng nguoàn nhieät thöøa, chæ coù ñieàu ôû ñaây khoâng xaûy ra söï ñoát chaùy caùc chaát chöa chaùy heát coù trong khí xaû. Ngöôøi ta cho moät löôïng khí xaû xaùc ñònh ñi qua moät nhaùnh cuûa mach caàu Whealson, nhaùnh coøn laïi ñöôïc ñaët trong khoang chöùa khí chuaån. Caû hai nhaùnh naøy ñeàu ñöôïc laøm baèng cuøng moät loaïi vaät lieäu vaø coù ñieän trôû nhö nhau. Töø söï khaùc bieät veà khaû naêng truyeàn daãn nhieät cuûa khí xaû coù löôïng caùc chaát chöa chaùy heát khaùc nhau seõ daãn ñeán söï thay ñoäi veà nhieät ñoä vaø ñieän trôû. Döïa vaøo ñoù ngöôøi ta coù theå bieát ñöôïc löôïng caùc chaát caàn xaùc ñònh coù trong khí xaû. Loaïi thieát bò naøy cuõng coù caùc nhöôïc ñieåm nhö loaïi thieát bò ñaõ neâu treân neân hieän nay ít ñöôïc söû duïng. 4.6.3. Thieát bò phaân tích khí xaû duøng tia hoàng ngoaïi Ñaây laø loaïi thieát bò coù ñoã chính xaùc cao, cho pheùp xaùc ñònh ñöôïc nhieàu thaønh phaàn khí khaùc nhau coù trong khí xaû. Vì theá loaïi thieát bò söû duïng tia hoàng ngoaïi ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû nhieàu nöôùc ñeå kieåm tra caùc thaønh phaàn coù trong khí xaû. Nguyeân lyù vaø keát caáu Thieát bò phaân tích khí xaû söû duïng tia hoàng ngoaïi ñöa vaøo tính chaát haáp thu aùnh saùng cuûa caùc chaát khí khi coù tia hoàng ngoaïi chieáu qua. Tuyø theo keát caáu, thieát bò coù theå cho pheùp xaùc ñònh ñöôïc moät hoaëc nhieàu thaønh phaàn khí khaùc nhau ví duï CO hoaëc CO/HC/CO2. Caùc boä phaän chính cuûa thieát bò goàm: Boä phaùt tia hoàng ngoaïi, buoàng chöùa khí chuaån, buoàng chöùa khí xaû, boä caûm öùng, boä vi xöû lyù vaø boä hieån thò. Vôùi nhieät ñoä sôïi ñoát khoaûng 700 0C, boä phaùt tia phaùt ra tia hoàng ngoaïi chieáu qua caùc buoàng chöùa khí tôùi boä caûm öùng. Trong buoàng chöùa khí chuaån, ngöôøi ta naïp ñaày loaïi khí khoâng coù tính chaát haáp thuï aùnh saùng vôùi tia hoàng ngoaïi, ví vuï Nitô. Do tính chaát haáp thuï tia hoàng ngoaiï, thaønh phaàn khí coù trong caùc buoàng chöùa khí xaû seõ laøm thay ñoåi tính chaát cuûa caùc tia chieáu qua ñoù so vôùi caùc tia chieáu qua buoàng khí chuaån. Khi ñóa 2 quay vôùi vaän toác ñeàu, caùc loã treân ñóa seõ laøm cho tia chieáu tôùi boä caûm öùng bieán ñoåi tuaàn hoaøn, laøm thay ñoåi aùp suaát vaø nhieät ñoä trong hai khoang chöùa khí cuûa boä caûm öùng. Tuyø thuoäc vaøo möùc bieán ñoåi, maøn ngaên giöõa hai khoang bieán daïng nhieàu hay ít. Caùc tín hieäu töø boä caûm öùng ñöôïc sinh ra do söï bieán daïng cuûa maøn ngaên ñöôïc truyeàn veà boä vi xöû lyù vaø chuyeån thaønh caùc giaù trò töông öùng treân boä hieån thò. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 44 -
  5. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI Sô ñoà nguyeân lyù thieát bò ño khí xaû duøng tia hoàng ngoaïi 4.3.6.4. Thieát bò phaân tích khí xaû HERMANN Thieát bò phaân tích khí xaû MHC 222 cuûa haõng HERMENN CHLB Ñöùc laø loaïi thieát bò hieän nay ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû caùc traïm ñaêng kieåm phöông tieän cô giôùi ñöôøng boä. MHC 222 laø thieát bò ñeå ño caùc thaønh phaàn khí xaû töø caùc ñoäng cô xaêng, chuùng goàm: Carbon monoxide: CO; Carbon dioxide: CO2; Hydro carbon: HC; Oxygen:O2’ MHC 222 cuõng ñöôïc duøng ñeå ño heä soá dö löôïng khoâng khí, toác ñoä quay cuûa ñoäng cô, goùc ñaùnh löûa sôùm, nhieät ñoä daàu…. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 45 -
  6. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI CHÖÔNG 5: ÖÙNG DUÏNG CAÙC THIEÁT BÒ (BAÊNG THÖÛ CD 48) ÑEÅ NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC NGHIEÄM OÂTOÂ 5.1 Giôùi thieäu toång quan veà baêng thöû ñoäng cô oâtoâ 5.1.1. Chöùc naêng cuûa baêng thöû Băng thử CD 48” có thể thực hiện thử nghiệm ô tô với các chức năng sau: − Đo tính năng động lực học ô tô (lực kéo, công suất, mô men, khả năng tăng tốc, vận tốc cực đại, …). − Đo và mô phỏng lực quán tính và lực cản mặt đường. − Đo suất tiêu hao nhiên liệu ô tô − Đo khí thải − Kiểm tra các đồng hồ chỉ thị trên xe 5..1.2. Thông số kỹ thuật của bệ thử. − Khối lượng quán tính của xe mô phỏn 450 – 5448 kg − Tải trọng tối đa của cầu chủ động 4500kg − Toác ñoä cöïc ñaïi: 200km/h − Coâng suaát haáp thuï cöïc ñaïi: 150kW töø 92km/h..200km/h − Löïc caûn cöïc ñaïi: 5800N töø 0km/h..92km/h − Khoái löôïng quaùn tính cuûa 2 ruloâ: 1680kg HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 46 -
  7. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI 5.1.3. Sơ đồ hệ thống bệ thử. Maùy tính ñieàu khieån MMI Boä ñieàu khieån töø xa (Man-Machine-Interface) (Remote Control) RS232 RS232 RS232 Boä ñieàu khieån trung taâm Chuoãi xung (RRR) RS232 Digital Caûm bieán löïc Caûm bieán toác ñoä (Load-cell) (Encoder) Boä bieán taàn Phanh khí neùn & Maïch khueách ñaïi Löïc ñieän töø Maùy ñieän AC Toác ñoä (Dynamometer) 5.1.4. Các thiết bị sử dụng trong bệ thử. 1. Dynamometer: HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 47 -
  8. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI − Laø moät maùy ñieän AC 3 pha, khoâng ñoàng boä, rotor loàng soùc, coù theå hoaït ñoäng nhö moät ñoäng cô hay moät maùy phaùt ñieän. − Rotor cuûa maùy gaén ñoàng truïc vôùi 2 con laên. − ÔÛ cheá ñoä ñoäng cô, rotor keùo 2 con laên quay, coâng suaát ñieän cuûa maùy chuyeån thaønh coâng suaát cô. − ÔÛ cheá ñoä maùy phaùt, baùnh xe keùo 2 con laên quay töø ñoù keùo rotor quay, coâng suaát cô cuûa xe chuyeån thaønh coâng suaát ñieän cuûa maùy phaùt. − Maùy ñieän AC coù stator xoay ñöôïc, stator xoay theo nguyeân taéc caân baèng moment ñieän töø (löïc ñieän töø) trong maùy ñieän. Nhôø ñoù, coù theå söû duïng moät caûm bieán löïc ñeå ño löïc ñieän töø cuûa maùy ñieän AC taïo ra. − Moment ñieän töø cuûa maùy ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä bieán taàn. − Ñeå giaûm toån hao do ma saùt cuûa oå bi khi stator xoay, 2 oå bi cuûa stator ñöôïc xoay vôùi vaän toác chaäm. 2. Con laên: − Ñöôøng kính 48”. − Gaén ñoàng truïc vôùi rotor cuûa maùy ñieän AC. − Laø boä phaän truyeàn coâng suaát cuûa xe cho maùy ñieän AC vaø ngöôïc laïi. 3. Boä bieán taàn. − Naèm ôû taàng treân cuûa phoøng thöû phanh trong cabine coâng suaát (Power Cabinet LRS). − Ñieàu khieån moment ñieän töø cuûa dyno khi dyno laø motor hay generator. − Ñöôïc ñieàu khieån tröïc tieáp bôûi boä ñieàu khieån trung taâm RRR qua giao tieáp noái tieáp RS232. 4. Load-cell & maïch khueách ñaïi: − Ño löïc do stator xoay taùc ñoäng vaøo. − Tín hieäu töø load-cell sau khi qua boä khueách ñaïi ñöôïc chuyeån thaønh tín hieäu soá truyeàn veà boä ñieàu khieån trung taâm RRR baèng chuaån RS232. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 48 -
  9. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI 5. Encoder: − Caûm bieán ño toác ñoä noái ñoàng truïc vôùi con laên. − Encoder phaùt 10000 xung/voøng quay. − Coù khaû naêng nhaän bieát chieàu quay cuûa con laên. − Encoder truyeàn tín hieäu veà boä ñieàu khieån trung taâm RRR. Ngoaøi ra, encoder coøn truyeàn tín hieäu veà boä bieán taàn ñeå kích hoaït Quick Stop khi toác ñoä vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp. 6. Phanh khí neùn: − Naèm ôû maët trong cuûa 2 con laên. − Phanh haõm cöùng 2 con laên khi coù Emergency Stop, Quick Stop hay khi ñöôïc yeâu caàu. − Khí neùn caàn cung caáp coù aùp suaát 4,5…10 bar. − Neáu aùp suaát khí neùn khoâng ñuû, Quick Stop seõ ñöôïc kích hoaït vaø beä thöû khoâng hoaït ñoäng ñöôïc. − Phanh ñöôïc ñieàu khieån bôûi boä ñieàu khieån trung taâm RRR qua cabin khí neùn treo treân töôøng phoøng thöû. 7. Boä ñieàu khieån töø xa: − Söû duïng trong phoøng thöû. − Truyeàn leänh cho boä ñieàu khieån trung taâm RRR vaø hieån thò giaù trò ño. − Remote Control Unit keát noái vôùi boä ñieàu khieån RRR baèng chuaån RS232 qua hoäp keát noái (Interface Box) treo treân töôøng phoøng thöû. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 49 -
  10. WWW.OTO-HUI.COM DIỄN ĐÀN CHIA SẺ KIẾN THỨC VỀ Ô TÔ TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC: THÍ NGHIEÄM OÂTOÂ GVHD: PGS.TS. PHAÏM XUAÂN MAI 8. MMI-PC: − Maùy tính ñieàu khieån trong phoøng ñieàu khieån vôùi chöông trình Zöller. − Hieån thò caùc keát quaû ño. − Nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát (cho tieán trình thöû, thoâng soá cuûa xe…). − Truyeàn leänh cho boä ñieàu khieån trung taâm RRR. − Ñieàu khieån beä thöû vôùi nhieàu chöùc naêng ñaõ ñònh. − Zöller laø moät chöông trình ñoäc laäp, coù khaû naêng löu tröõ döõ lieäu ñeå sau ñoù xöû lyù baèng Excel. 9. Boä ñieàu khieån trung taâm RRR: − Naèm trong cabin ñieàu khieån trung taâm ZSS ôû taàng treân cuûa phoøng thöû phanh. − Laø boä ñieàu khieån chính cuûa phoøng thöû. MMI-PC vaø Remote Control Unit chæ coù chöùc naêng truyeàn leänh yeâu caàu chöù khoâng theå ñieàu khieån tröïc tieáp caùc thieát bò. − Ñieàu khieån tröïc tieáp taát caû caùc thieát bò cuûa beä thöû CD 48”. − Giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc thieát bò cuûa beä thöû CD 48”. − RRR coøn truyeàn tín hieäu toác ñoä, löïc keùo, coâng suaát cho heä thoáng thu thaäp döõ lieäu PUMA ñeå thuaän tieän trong vieäc xöû lyù, baùo caùo, löu tröõ. Tín hieäu truyeàn laø tín heäu analog, ñöôïc ñöa vaøo heä thoáng PUMA baèng FEM-A. Ñieàm caàn chuù yù: Taïi moät thôøi ñieåm, chæ coù moät boä ñieàu khieån gôûi leänh ñeán cho RRR (Remote Control Unit hay MMI-PC). Boä ñieàu khieån naøo muoán gôûi leänh ñeán RRR, boä ñoù phaûi giöõ keânh ñieàu khieån (command channel). Khi boä ñieàu khieån khaùc muoán giöõ command channel, boä ñieàu khieån ñang giöõ command channel phaûi traû laïi quyeàn giöõ command channel. 10. Ngoaøi caùc thieát bò ñaõ neâu (standard), beä thöû CD 48” coøn coù moät soá thieát bò hoã trôï (option): 10.a. Boä giöõ caàu xe bò ñoäng (holding device) goàm 2 boä giöõ caàu xe vaø 2 boä cable giöõ ñaàu xe khoâng bò tröôït ngang khi ñang chaïy treân beä thöû. 10.b. Boán taám che giuùp caân chænh xe ñöôïc thaúng (centering device) vaø che beä thöû ñeå ñaûm baûo an toaøn khi vaän haønh beä thöû khoâng coù xe. Ñöôïc ñieàu khieån tröïc tieáp bôûi RRR. HVTH:NGUYEÃN MINH QUOÁC BAÛO-ÑAËNG DUY KHIEÂM-HUYØNH HÖÕU PHÖÔÙC-NGUYEÃN HUYØNH THI - 50 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản