Tiểu luận - Thực trạng công tác quản lí giáo dục nguyên nhân và biện pháp giải quyết

Chia sẻ: hongha1980

Chúng ta đang sống những thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI- Thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Đặc trưng nổi bật của nền kinh tế tri thức là quá trình phát triển kinh tế không còn dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, mà dự chủ yếu vào tri thức - kết quả sáng tạo của bộ óc con người và khoa học - công nghệ. Trong xã hội kinh tế tri thức, nhân tài và con người có tri thức trở thành nguồn tài nguyên số một của mỗi Quốc gia. Con người vừa là...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận - Thực trạng công tác quản lí giáo dục nguyên nhân và biện pháp giải quyết

Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc
sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû-
Maãu giaùo TW2, nguyeân nhaân vaø giaûi
phaùp caûi tieán”.

PHAÀN I :
MÔÛ ÑAÀU


1- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI:

Chuùng ta ñang soáng nhöõng thaäp nieân ñaàu tieân cuûa
theá kyû XXI- Theá kyû cuûa neàn kinh teá tri thöùc. Ñaëc tröng noåi
baät cuûa neàn kinh teá tri thöùc laø quaù trình phaùt trieån kinh teá
khoâng coøn döïa nhieàu vaøo taøi nguyeân thieân nhieân, maø döï
chuû yeáu vaøo tri thöùc - keát quaû saùng taïo cuûa boä oùc con
ngöôøi vaø khoa hoïc - coâng ngheä. Trong xaõ hoäi kinh teá tri thöùc,
nhaân taøi vaø con ngöôøi coù tri thöùc trôû thaønh nguoàn taøi
nguyeân soá moät cuûa moãi Quoác gia. Con ngöôøi vöøa laø muïc
tieâu , vöøa laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån.
Ñaáùt nöôùc ta tieáp tuïc thöïc hieän coâng cuoäc ñoåi môùi vaø
hoäi nhaäp quoác teá quy moâ hôn, saâu saéc hôn, toaøn dieän hôn.
Toaøn caàu hoùa laø moät xu theá khaùch quan, loâi cuoán moïi quoác
gia tham gia, vöøa coù maët tích cöïc, vöøa coù maët tieâu cöïc, caïnh
tranh kinh teá ngaøy caøng quyeát lieät hôn, caùc ngaønh ngheà caàn
söû duïng lao ñoäng coù tay ngheà vaø trình ñoï cao ñeå taêng naêng
suaát lao ñoäng, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm.

“ Khoa hoïc – coâng ngheä, giaùo duïc - ñaøo taïo laø quoác saùch
haøng ñaàu”, giaùo duïc laø neàn taûng cuûa söï phaùt trieån khoa hoïc
– coâng ngheä. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu
cuûa xaõ hoäi coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa laø yeáu toá cô
baûn cho söï nghieäp phaùt trieån nhanh, beàn vöõng vaø ñoùng vai
troø chuû yeáu trong vieäc naâng cao yù thöùc daân toäc vaø naêng
löïc caùc theá heä treû. Chính vì vaäy ñoøi hoûi giaùo duïc phaûi ñoåi
môùi maïnh meõ, toaøn dieän vaø moïi ngöôøi quan taâm ñeán chaát
löôïng giaùo duïc, ñeán nhaân caùch ngöôøi hoïc, ñeán caùch toå chöùc
quaù trình giaùo duïc vaø heä thoáng giaùo duïc.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-1-
Hoïc sinh, sinh vieân noùi chung vaø hoïc sinh, sinh vieân sö phaïm
noùi rieâng laø moät nhoùm xaõ hoäi coù vai troø quyeát ñònh ñeán
töông lai cuûa ñaát nöôùc. Nhöõng thay ñoåi treân toaøn caàu cuõng
nhö trong nöôùc ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán tö
töôûng, phaåm chaát ñaïo ñöùc, naêng löïc trí tueä, loái soáng vaên
hoùa cuûa hoïc sinh, sinh vieân.

Hoäi nghò laàn thöù saùu Ban Chaáp Haønh TW khoùa IX xaùc
ñònh cho toaøn Ñaûng, toaøn daân maø noøng coát laø ñoäi nguõ giaùo
vieân vaø caùn boä giaùo duïc, töø nay ñeán naêm 2010, caàn ñaëc
bieät taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï, trong ñoù, veà naâng cao chaát
löôïng, hieäu quaû giaùo duïc laø phaûi: “ Taïo chuyeån bieán cô baûn veà
chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo, thöïc hieän giaùo duïc toaøn dieän, ñaëc bieät chuù
troïng giaùo duïc tö töôûng chính trò, nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng cho ngöôøi
hoïc, taêng cöôøng phoái hôïp nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi”.
Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân noùi chung vaø coâng taùc quaûn
lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa caùc nhaø tröôøng ñaøo taïo coù nhieäm
vuï toå chöùc vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân thöïc hieän caùc noäi
quy, quy cheá, caùc cheá ñoä chính saùch, toå chöùc caùc hoaït ñoäng
giaùo duïc, caùc phong traøo hoïc taäp vaø reøn luyeän. Vieäc ñònh
höôùng nhöõng giaù trò ñuùng ñaén, goùp phaàn xaây döïng theá heä
treû coù tö töôûng, tình caûm cao ñeïp, coù haønh ñoäng tích cöïc, chuû
ñoäng, saùng taïo trong hoïc taäp vaø reøn luyeän laø coâng vieäc chuû
yeáu, thieát thöïc vaø coù vò trí ñaëc bieät quan troïng goùp phaàn
ñaøo taïo nguoàn löïc con ngöôøi coù chaát löôïng – nhaân toá quyeát
ñònh ñoái vôùi phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi nhanh vaø beàn vöõng.
Trong tình hình hieän nay, ñaát nöôùc ñang hoäi nhaäp vôùi khu
vöïc vaø quoác teá. Quan heä hôïp taùc, giao löu vaø hoäi nhaäp vaên
hoùa – giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng vôùi caùc ñôn vò trong ngaønh,
trong xaõ hoäi, vôùi caùc nöôùc ñöôïc môû roäng. Coâng taùc quaûn lyù
vaø giaùo duïc hoïc sinh, sinh vieân, ñaëc bieät ñoái vôùi sinh vieân sö
phaïm coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû giaùo duïc - ñaøo
taïo cuûa nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi.
Laø moät caùn boä coâng chöùc trong ngaønh giaùo duïc, thöïc
hieän nhieäm vuï chöùc traùch ñöôïc giao vaø tham döï lôùp boài
döôõng caùn boä quaûn lyù khoa phoøng taïi Nha Trang, nhaän thöùc
ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình, toâi choïn ñeà taøi: “ Thöïc traïng
coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû-
Maãu giaùo TW2, nguyeân nhaân vaø giaûi phaùp caûi tieán”.

2- MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU:


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-2-
- Nhaèm heä thoáng hoùa noäi dung coâng taùc quaûn lyù hoïc
sinh,sinh vieân nhaø tröôøng.
- Phaûn aùnh thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh
vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû - Maãu giaùo TW2, xaùc ñònh caùc
nguyeân nhaân haïn cheá – toàn taïi.
- Ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp caûi tieán coâng taùc toå chöùc
vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân sö phaïm ñaùp öùng yeâu caàu xaây
döïng vaø phaùt trieån nhaø tröôøng vaø ñaát nöôùc.

3- NHIEÄM VUÏ NGHIEÂN CÖÙU:
- Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän, vaên baûn quy phaïm phaùp
luaät coù lieân quan ñeán ñeà taøi.
- Nghieân cöùu thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh
vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû - Maãu giaùo TW2.
- Töø ñoù xaùc ñònh moät soá nguyeân nhaân toàn taïi, haïn cheá
vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp, bieän phaùp caûi tieán nhaèm naâng
cao hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân.

4- ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ KHAÙCH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU:
- Ñoái töôïng nghieân cöùu: Thöïc traïng coâng taùc quaûn lyù hoïc
sinh, sinh vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû- Maãu giaùo TW2, nguyeân
nhaân haïn cheá vaø giaûi phaùp caûi tieán.
- Khaùch theå nghieân cöùu: Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh
vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû- Maãu giaùo TW2.

5- PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU:

Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa phoøng
Coâng taùc Chính trò – Quaûn lyù sinh vieân, Tröôøng CÑSP Nhaø
treû - Maãu giaùo TW2 töø naêm 2002 ñeán nay.


6- PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU:

Trong quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi, toâi vaän duïng phoái
hôïp caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau :
6.1- Phöông phaùp nghieân cöùu söu taàm taøi lieäu lí luaän:
Nhaèm khai thaùc nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán ñeà taøi qua caùc
taøi lieäu, saùch, caùc vaên baûn, noäi quy quy cheá…
6.2- Phöông phaùp quan saùt: Quan saùt nhöõng hoaït ñoäng,
nhöõng bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù hoïc
sinh, sinh vieân trong nhaø tröôøng…
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-3-
6.3- Phöông phaùp thoáng keâ: Baèng heä thoáng caùc baùo caùo
cuûa caùc ñôn vò nhaø tröôøng, caùc phoøng, khoa veà coâng taùc
quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân caùc naêm hoïc.
6.4- Phöông phaùp chuyeân gia: Tham khaûo caùc yù kieán cuûa
Ban giaùm hieäu, Phoøng Coâng taùc Chính trò – Quaûn lyù sinh vieân
töø ñoù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp caûi tieán cho hôïp lyù…
--------------------------------
PHAÀN II
NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU

Chöông I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI

I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI
1- Lyù luaän veà Coâng taùc quaûn lyù :
Xaõ hoäi loaøi ngöôøi phaùt trieån töø baày ñaøn nguyeân thuûy
ñeán theá kyû 18 ñaõ xuaát hieän vieäc phaân chia lao ñoäng töøng
coâng ñoaïn trong xöôûng thôï laøm naêng xuaát lao ñoäng taêng leân
nhieàu laàn. Ñaàu theá kyû 20, khoa hoïc kyõ thuaät vaø löïc löôïng lao
ñoäng phaùt trieån maïnh, söï xuaát hieän cuûa hôïp taùc vaø phaân
coâng lao ñoäng ñoøi hoûi coù ngöôøi, nhoùm ngöôøi laøm caùc hoaït
ñoäng toå chöùc, phoái hôïp, ñieàu khieån, kieåm tra … hoaït ñoäng
cuûa moïi ngöôøi ñoù chính laø hoaït ñoäng quaûn lyù. Hôïp taùc vaø
phaân coâng lao ñoäng laø moät taát yeáu vaø caàn thieát ñeå xaõ hoäi
loaøi ngöôøi toàn taïi vaø phaùt trieån vôùi caùc muïc tieâu vaø khaû
naêng thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu chung cuûa toå chöùc.


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-4-
Theo Henry Fayol: “ Quaûn lyù – nghóa laø döï kieán, toå chöùc,
laõnh ñaïo, phoái hôïp vaø kieåm tra”.
- Theo Marx: Quaûn lyù laø daïng ñaëc bieät cuûa lao ñoäng saûn
xuaát tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát xaõ hoäi ñeå hoaøn thieän
chöùc naêng quaûn lyù cuûa quaù trình lao ñoäng ñoù. Lao ñoäng
quaûn lyù laø lao ñoäng mang tính giaùn tieáp, ñoái töôïng laø thoâng
tin, phöông tieän laø tö duy vaø tri thöùc khoa hoïc, saûn phaåm laø
chaát löôïng caùc quyeát ñònh quaûn lyù. Lao ñoäng quaûn lyù laø lao
ñoäng phöùc taïp, ña daïng vaø bieán hoùa.
Quaûn lyù bao goàm 2 boä phaän gaén boù khaêng khít vôùi nhau
goàm: Boä phaän quaûn lyù vaø boä phaän bò quaûn lyù ôû moät thôøi
ñieåm nhaát ñònh. Moái quan heä trong quaûn lyù luoân dieãn ra söï
töông taùc vaø lieân heä qua laïi vôùi nhau vaø vôùi caùc quan heä xaõ
hoäi khaùc.
- Quaûn lyù vöøa laø khoa hoïc vöøa laø ngheä thuaät
Khoa hoïc laø heä thoáng tri thöùc tích luõy trong quaù trình lòch
söû vaø ñöôïc thöïc tieãn chöùng minh, phaûn aùnh nhöõng quy luaät
khaùch quan cuûa theá giôùi beân ngoaøi cuõng nhö hoaït ñoäng tinh
thaàn cuûa cao ngöôøi, giuùp con ngöôøi coù khaû naêng caûi taïo theá
giôùi hieän thöïc, khoa hoïc quaûn lyù laø moät boä phaän tri thöùc ñaõ
ñöôïc tích luõy qua nhieàu naêm, moät khoa hoïc toång hôïp, thöøa
höôûng keát quaû töø caùc ngaønh khoa hoïc khaùc nhö : Trieát hoïc,
toaùn hoïc, kinh teá hoïc, ñieàu khieån hoïc …
Khoa hoïc quaûn lyù laø moân khoa hoïc veà coâng vieäc quaûn lyù
trong moät toå chöùc, khaùi quaùt hoùa vaø toång hôïp caùc kinh
nghieäm quaûn lyù thaønh nguyeân taéc vaø lyù thuyeát cung caáp cho
caùc nhaø quaûn lyù caùc tri thöùc nhaèm phaân tích ñaùnh giaù vaø
nhaän dieän baûn chaát caùc vaán ñeà, giuùp nhaø quaûn lyù suy nghó
coù heä thoáng tröôùc caùc vaán ñeà phaùt sinh, trang bò cho hoï
nhöõng phöông phaùp khoa hoïc vaø kyõ thuaät caàn thieát ñeå giaûi
quywts caùc vaán ñeà trong thöïc tieãn quaûn lyù.
Quaûn lyù laø moät khoa hoïc nhöng ñoàng thôøi cuõng laø moät
ngheä thuaät. Nhaø quaûn lyù khi giaûi quyeát caùc nhieäm vuï quaûn
lyù phaûi bieát vaän duïng moät caùch linh hoaït, saùng taïo, phaûi
bieát ñoåi môùi cho phuø hôïp vôùi nhöõng hoaøn caûnh môùi, ñieàu
kieän môùi, xaây döïng moâi tröôøng lao ñoäng coù loøng nhaân aùi,
neùt ñeïp vaên hoùa trong quan heä con ngöôøi. Phaûi bieát giao tieáp,
ñoäng vieân, thuùc ñaåy boä phaän bò quaûn lyù noã löïc laøm vieäc
ñaït hieäu quaû.
2- Coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc:
Khi saûn xuaát vaø xaõ hoäi phaùt trieån ñeán moät möùc ñoä
nhaát ñònh hình thaønh hình thaùi nhaø nöôùc vôùi boä maùy nhaø
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-5-
nöôùc ñeå thöïc hieän quyeàn löïc cuûa mình. Quaûn lyù haønh chính
nhaø nöôùc laø hoaït ñoäng toå chöc vaø ñieàu haønh ñeå thöïc hieän
quyeàn löïc nhaø nöôùc. Ñoù laø söï taùc ñoäng coù toå chöùc vaø
ñieàu chænh baèng quyeàn löïc phaùp luaät nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc
quaù trình xaõ hoäi vaø haønh vi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñeå duy
trì vaø phaùt trieån caùc moái quan heä xaõ hoäi vaø traät töï phaùp
luaät nhaèm thöïc hieän nhöõng chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa
nhaø nöôùc.
3- Coâng taùc Quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo duïc:
Laø söï taùc ñoäng coù toå chöùc vaø ñieàu chænh baèng quyeàn
löïc nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng giaùo duïc vaø ñaøo taïo do
caùc cô quan quaûn lyù giaùo duïc cuûa nhaø nöôùc töø trung öông
ñeán cô sôû tieán haønh ñeå thöïc hieän nhöõng chöùc naêng vaø
nhieäm vuï veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo do nhaø nöôùc uûy quyeàn
nhaèm phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo, duy trì kyû
cöông, thoûa maõn nhu caàu hoïc taäp cuûa nhaân daân, ñieàu haønh,
ñieàu chænh toaøn boä caùc hoaït ñoäng giaùo duïc – ñaøo taïo trong
phaïm vi toaøn xaõ hoäi.
4- Coâng taùc quaûn lyù cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo:
Thöïc hieän chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi coâng
taùc HSSV trong phaïm vi caû nöôùc, phoái hôïp vôùi caùc ngaønh,
caùc caáp höõu quan xaây döïng vaø ban haønh caùc chuû tröông,
chính saùch, caùc vaên baûn phaùp quy, chæ ñaïo höôùng daãn vaø
kieåm tra caùc tröôøng thöïc hieän.
Theo höôùng daãn cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo Giaùo duïc
vaø Ñaøo taïo, caùc ngaønh coù tröôøng ñaøo taïo vaø caùc Sôû Giaùo
duïc vaø Ñaøo taïo coù quyeàn vaø coù traùch nhieäm cuï theå hoùa
coâng taùc HSSV cho phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm ñaøo taïo cuûa
ngaønh, cuûa ñòa phöông, tieán haønh chæ ñaïo, kieåm tra coâng taùc
HSSV taïi caùc tröôøng thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa mình.
Ñeå taïo ñöôïc chuyeån bieán cô baûn veà chaát löôïng giaùo
duïc, beân caïnh vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo,
caùc tröôøng caàn taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc toaøn dieän
cho hoïc sinh, sinh vieân, ñaëc bieät chuù troïng giaùo duïc tö töôûng
chính trò, nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng, naâng cao theå löïc cho
ngöôøi hoïc nhö tinh thaàn cuûa keát luaän Hoäi nghò laàn thöù saùu
ban chaáp haønh Trung öông khoùa IX veà tieáp tuïc thöïc hieän Nghò
quyeát Trung öông 2 khoùa VIII vaø phöông höôùng giaùo duïc – ñaøo
taïo ñeán naêm 2010.

5- Coâng taùc quaûn lyù cuûa caùc tröôøng ñaøo taïo:


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-6-
Chòu söï chæ ñaïo vaø quaûn lyù thoáng nhaát theo ngaønh cuûa
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà coâng taùc HSSV, chòu söï laõnh ñaïo
vaø quaûn lyù tröïc tieáp cuûa cô quan chuû quaûn, ñoàng thôøi chòu
söï chæ ñaïo cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi tröôøng ñöùng chaân
ñoái vôùi moät soá coâng vieäc coù lieân quan ñeán hoïc sinh, sinh
vieân.

6- Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân:
Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ôû caùc tröôøng ñaøo
taïo do Phoøng ( Boä phaän) coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân phuï
traùch, coù traùch nhieäm tham möu vaø giuùp Hieäu tröôûng theo
doõi, toång hôïp, ñeà xuaát yù kieán trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï
giaùo duïc chính trò tö töôûng, toå chöùc caùc hoaït ñoäng reøn luyeän
vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa tröôøng theo caùc nhieäm vuï
ñöôïc quy ñònh.


II. CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ CUÛA ÑEÀ TAØI

1.– Luaät giaùo duïc Nöôùc Coäng Hoøa XHCN Vieät Nam naêm 2005.
Luaät giaùo duïc 2005 quy ñònh noäi dung quaûn lyù nhaø nöôùc
veà giaùo duïc ñöôïc Quoác hoäi khoùa XI taïi kyø hoïp thöù 7 thoâng
qua ngaøy 20/5/2005 coù hieäu löïc thi haønh töø 1/1/2006. Luaät giaùo
duïc 2005 theå cheá hoùa ñöôøng loái, quan ñieåm giaùo duïc cuûa
Ñaûng veà phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc trong thôøi kyø môùi:
Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän, ñoåi môùi
noäi dung, phöông phaùp daïy vaø hoïc, heä thoáng tröôøng lôùp vaø
heä thoáng quaûn lyù giaùo duïc maø noøng coát laø ñoäi nguõ giaùo
vieân vaø caùn boä quaûn lyù nhaèm taïo chuyeån bieán cô baûn veà
chaát löôïng giaùo duïc vaø quaûn lyù giaùo duïc theo höôùng “ chuaån
hoùa, hieän ñaïi hoùa, xaõ hoäi hoùa” goùp phaàn thöïc hieän coâng
baèng xaõ hoäi, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vaø xaây döïng xaõ hoäi
hoïc taäp.
Muïc tieâu giaùo duïc laø ñaøo taïo con ngöôøi Vieät Nam phaùt
trieån toaøn dieän, coù ñaïo ñöùc, tri thöùc, söùc khoûe, thaåm myõ
vaø ngheà nghieäp, trung thaønh vôùi lyù töôûng ñoäc laäp daân toäc
vaø chuû nghóa xaõ hoäi; hình thaønh vaø boài döôõng nhaân caùch,
phaåm chaát vaø naêng löïc cuûa coâng daân, ñaùp öùng yeâu caàu
cuûa söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä toå quoác.

2 – Ñieàu leä tröôøng cao ñaúng – Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo naêm 2003.
Ñieàu 9: Quy ñònh nhieäm vuï cuûa tröôøng cao ñaúng
1. Ñaøo taïo nhaân löïc coù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc
toát, coù kieán thöùc vaø naêng löïc thöïc haønh ngheà nghieäp töông
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-7-
xöùng vôùi trình ñoä ñaøo taïo, coù söùc khoeû, coù naêng löïc thích
öùng vôùi vieäc laøm trong xaõ hoäi, töï taïo vieäc laøm, coù khaû
naêng hôïp taùc bình ñaúng trong quan heä quoác teá, ñaùp öùng yeâu
caàu xaây döïng vaø baûo veä toå quoác.
2. Giöõ gìn vaø phaùt trieån nhöõng di saûn vaø baûn saéc vaên
hoaù daân toäc.

3. Tieán haønh nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt trieån coâng
ngheä; keát hôïp ñaøo taïo vôùi nghieân cöùu khoa hoïc vaø saûn
xuaát, dòch vuï khoa hoïc vaø coâng ngheä theo quy ñònh cuûa Luaät
Khoa hoïc Coâng ngheä, Luaät Giaùo duïc vaø caùc quy ñònh khaùc
cuûa phaùp luaät.
4. Phaùt hieän vaø boài döôõng nhaân taøi trong nhöõng ngöôøi
hoïc vaø trong ñoäi nguõ caùn boä giaûng vieân cuûa tröôøng.
5.Quaûn lyù giaûng vieân, caùn boä,nhaân vieân; xaây döïng ñoäi
nguõ giaûng vieân cuûa tröôøng ñuû veà soá löôïng, caân ñoái veàø cô
caáu trình ñoä, cô caáu ngaønh ngheà, cô caáu tuoåi vaø giôùi.
6. Tuyeån sinh vaø quaûn lyù ngöôøi hoïc.
7.Phoái hôïp vôùi gia ñình ngöôøi hoïc, caùc toå chöùc, caù nhaân
trong hoaït ñoäng giaùo duïc
8. Toå chöùc cho giaûng vieân, caùn boä , nhaân vieân vaø
ngöôøi hoïc tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi phuø hôïp vôùi ngaønh
ngheà ñaøo taïo vaø nhu caàu cuûa xaõ hoäi.
9. Quaûn lyù, söû duïng ñaát ñai, tröôøng sôû, trang thieát bò vaø
taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
10. Thöïc hieän caùc nhieäm vuï khaùc theo quy ñònh cuûa
phaùp luaät.

3 – Quy cheá Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân 1993, söûa ñoåi boå xung naêm
2000
Ñieàu 8: Quy ñònh nhieäm vuï coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân
1. Toå chöùc tieáp nhaän HSSV truùng tuyeån vaøo tröôøng. Saép
xeáp boá trí HSSV vaøo caùc lôùp hoïc theo ñuùng ngaønh ngheà ñöôïc
tuyeån choïn…. Xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp HSSV khoâng ñuû ñieàu
kieän vaøo tröôøng. Laøm theû HSSV, theû Kyù tuùc xaù, theû thö
vieän cho HSSV.
2. Toå chöùc khaùm söùc khoûe cho HSSV môùi vaøo tröôøng,
khaùm söùc khoûe ñònh kì cho HSSV trong thôøi gian hoïc taäp, xöû
lyù nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñuû tieâu chuaån söùc khoûe ñeå hoïc
taäp. Trieån khai coâng taùc baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaân theå

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-8-
cho HSSV, phoái hôïp giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp HSSV, bò oám
ñau, tai naïn, ruûi ro.
3. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban, toå chöùc “Tuaàn sinh hoaït
coâng daân HSSV” vaøo ñaàu moãi naêm hoïc, khoùa hoïc cho HSSV
theo noäi dung cuûa Boä GD&ÑT vaø nhaø tröôøng.
4. Phoái hôïp vôùi caùc khoa tieán haønh phaân loaïi HSSV theo
töøng hoïc kyø, naêm hoïc vaø khoùa hoïc ñeå thöïc hieän cheá ñoä
hoïc boång, trôï caáp xaõ hoäi vaø hoïc phí cho HSSV. Kieán nghò bieåu
döông khen thöôûng, kæ luaät ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh, sinh vieân.
Giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính coù lieân quan ñeán hoïc sinh,
sinh vieân.
5. Caên cöù cheá ñoä chính chính saùch hieän haønh, toå chöùc
xeùt caáp hoïc boång, trôï caáp xaõ hoäi, mieãn giaûm hoïc phí cho
HSSV. Ñoân ñoác vieäc thu hoïc phí vaø kieán nghò xöû lí nhöõng HSSV
khoâng ñoùng hoïc phí ñaày ñuû theo quy ñònh.
6. Phoái hôïp vôùi phoøng ñaøo taïo toå chöùc kieåm tra vaø ñoân
ñoác vieäc thöïc hieän keá hoaïch, chöông trình hoïc taäp, thöïc taäp,
thi vaø kieåm tra hoïc phaàn, moân hoïc, hoïc kyø, xeùt leân lôùp, thi
toát nghieäp cho caùc lôùp, khoùa hoïc.
7. Phoái hôïp vôùi phoøng ñaøo taïo vaø caùc khoa, phoøng, ban
lieân quan toå chöùc cho HSSV tham gia thi HSSV gioûi, nghieân cöùu
khoa hoïc.
8. Tröïc tieáp hoaëc phoái hôïp vôùi caùc boä phaän chöùc naêng
ñöôïc Hieäu tröôûng uûy quyeàn thu nhaän ñôn xin ôû noäi truù, xem
xeùt vaø boá trí choã ôû trong kí tuùc xaù, kieåm tra hoïc sinh, sinh
vieân trong vieäc chaáp haønh quy cheá KTX , kieán nghò xöû lyù caùc
tröôøng hôïp vi phaïm.
9. Phoái hôïp vôùi Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh, Hoäi sinh vieân vaø
caùc phoøng ban toå chöùc vaø taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh, sinh
vieân tham gia caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaên ngheä, TDTT, caùc
caâu laïc boä vaø caùc hoaït ñoäng giaûi trí laønh maïnh khaùc. Ñònh
kyø toå chöùc caùc cuoäc tieáp xuùc, ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa laõnh
ñaïo nhaø tröôøng vôùi hoïc sinh, sinh vieân.
10. Cuøng vôùi Phoøng baûo veä vaø ban quaûn lyù KTX, chuû
ñoäng phoái hôïp vôùi chính quyeàn ôû quaän (huyeän), phöôøng(xaõ)
nôi tröôøng ñoùng trong vieäc giöõ gìn an ninh chính trò, traät töï an
toaøn xaõ hoäi. Phoái hôïp xöû lyù nghieâm minh vaø kòp thôøi caùc
vuï vieäc vi phaïm.
11. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban giaûi quyeát caùc thuû tuïc
haønh chính cho HSSV chuyeån tröôøng, chuyeån ngaønh hoïc vaø
caùc thuû tuïc veà vieäc boài hoaøn kinh phí ñaøo taïo vaø HSSV ñang
hoïc xin ñi ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
-9-
12. Tieán haønh giôùi thieäu vaø tìm vieäc laøm cho hoïc sinh, sinh
vieân ngheøo coù khoù khaên ngay trong quùa trình hoïc taäp.
13. Tieáp nhaän vaø quaûn lyù löu hoïc sinh nöôùc ngoaøi ñeán hoïc
taäp taïi tröôøng theo quy cheá tieáp nhaän vaø quaûn lyù Löu hoïc
sinh nöôùc ngoaøi ñeán hoïc taäp taïi Vieät nam.

4 – Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân noäi truù naêm 1997.
Ñieàu 5: Coâng taùc HSSV noäi truù ñaët döôùi söï chæ ñaïo vaø quaûn
lyù thoáng nhaát cuûa Hieäu tröôûng nhaø tröôøng. Hieäu tröôûng coù
traùch nhieäm chæ ñaïo coâng taùc HSSV noäi truù theo ñuùng phaùp
luaät vaø Quy cheá coâng taùc HSSV noäi truù vôùi nhöõng coâng taùc
chuû yeáu:
1. Boå nhieäm vaø mieãn nhieäm Tröôûng, Phoù tröôûng ban quaûn
lyù khu noäi truù cuûa tröôøng.
2. Ban haønh noäi quy khu noäi truù phuø hôïp vôùi Quy cheá vaø
ñieàu kieän cuûa nhaø tröôøng.
3. Duyeät keá hoaïch phaân phoái vaø söû duïng caùc nguoàn thu
cuûa khu noäi truù, keá hoaïch xaây döïng, tu boå, naâng caáp, söûa
chöõa nhaø ôû, nhaø aên, caùc coâng trình cuûa khu noäi truù.
4. Quy ñònh möùc phí noäi truù thích hôïp vôùi chaát löôïng phoøng
ôû vaø ñieàu kieän phuïc vuï treân nguyeân taéc khoâng nhaèm muïc
ñích kinh doanh.
5. Xeùt duyeät danh saùch hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc mieãn hoaëc
giaûm phí noäi truù.
6. Haøng naêm coâng boá coâng khai soá choã ôû coù theå tieáp
nhaän hoïc sinh, sinh vieân vaøo ôû noäi truù ñoái vôùi töøng khoùa
tuyeån sinh.

7. Chæ ñaïo vaø kieåm tra vieäc toå chöùc aên, ôû, töï hoïc, sinh
hoaït khu noäi truù. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng phuïc vuï ñôøi soáng
vaên hoùa tinh thaàn cho hoïc sinh, sinh vieân noäi truù. Phoái hôïp
vôùi chính quyeàn ñòa phöông baûo ñaûm an ninh chính trò, traät töï
an toaøn trong khu noäi truù.
5 – Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù naêm 2002.
Ñieàu 4. Noäi dung quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù.
1. Xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch quaûn lyù
hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù ñaùp öùng caùc muïc tieâu, yeâu caàu
quy ñònh taïi Ñieàu 3 cuûa Quy cheá naøy.
2. Ban haønh caùc quy ñònh cuï theå cuûa nhaø tröôøng veà
coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù phuø hôïp vôùi caùc quy
ñònh cuûa quy cheá HSSV ngoaïi truù.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 10 -
3. Toå chöùc boä maùy quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi
truù.
4. Kieåm tra ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän coâng taùc hoïc sinh,
sinh vieân ngoaïi truù
6 – Quy cheá ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän hoïc sinh, sinh vieân naêm
2002.
Quy cheá quy ñònh noäi dung ñaùnh giaù, caên cöù ñaùnh giaù,
thang ñieåm, khung ñieåm, phaân loaïi keát quaû vaø quy trình ñaùnh
giaù keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh, sinh vieân caùc tröôøng ÑH,
CÑ, THCN heä chính quy (sau ñaây goïi chung laø Quy cheá reøn
luyeän).
1. Vieäc ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän cuûa hoïc sinh, sinh
vieân caùc tröôøng ÑH, CÑ, THCN nhaèm goùp phaàn thöïc hieän muïc
tieâu giaùo duïc laø ñaøo taïo con ngöôøi Vieät Nam phaùt trieån toaøn
dieän, coù ñaïo ñöùc, tri thöùc, söùc khoûe, thaåm myõ vaø ngheà
nghieäp, trung thaønh vôùi lyù töôûng ñoäc laäp daân toäc vaø chuû
nghóa xaõ hoäi; hình thaønh vaø boài döôõng nhaân caùch, phaåm
chaát vaø naêng löïc cuûa coâng daân, ñaùp öùng yeâu caàu xaây
döïng vaø baûo veä Toå quoác.
2. Vieäc ñaùnh giaù KQRL cuûa HSSV laø vieäc laøm thöôøng
xuyeân ôû caùc nhaø tröôøng. Quaù trình ñaùnh giaù phaûi baûo ñaûm
chính xaùc, coâng baèng, coâng khai vaø daân chuû.
3. Xem xeùt, ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän cuûa HSSV laø
ñaùnh giaù phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa töøng
HSSV theo caùc möùc ñieåm ñaït ñöôïc treân caùc maët :
a. YÙ thöùc hoïc taäp.
b. YÙ thöùc vaø keát quaû chaáp haønh noäi quy, quy cheá
trong nhaø tröôøng.
c. YÙ thöùc vaø keát quaû tham gia caùc hoaït ñoäng chính
trò – xaõ hoäi , vaên hoùa, vaên ngheä, theå thao, phoøng
choáng caùc teä naïn xaõ hoäi.
d. Phaåm chaát coâng daân vaø quan heä vôùi coäng
ñoàng.
e. YÙ thöùc vaø keát quaû tham gia phuï traùch lôùp hoïc
sinh, sinh vieân, caùc ñoaøn theå, toå chöùc khaùc trong Nhaø
tröôøng.
Ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh, sinh vieân ñaït thaønh tích ñaëc
bieät xuaát saéc trong hoïc taäp, reøn luyeän, nghieân cöùu khoa hoïc,
caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, ñöôïc keát naïp Ñaûng vaø nhöõng lónh vöïc
khaùc ñöôïc thöôûng ñieåm reøn luyeän.
III. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ TAØI :
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 11 -
Ñeå nghieân cöùu ñeà taøi, toâi trình baøy moät soá khaùi
nieäm nhö: quaûn lyù, ñaïo ñöùc, loái soáng, Coâng taùc hoïc sinh,
sinh vieân, quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân.
1- Khaùi nieäm veà quaûn lyù:
Theo töø ñieån tieáng Vieät do trung taâm töø ñieån ngoân ngöõ
Haø Noäi xuaát baûn naêm 1992, quaûn lyù coù nghóa laø:
1. Troâng coi vaø giöõ gìn theo nhöõng yeâu caàu nhaát
ñònh.
2. Toå chöùc vaø ñieàu khieån caùc hoaït ñoäng theo nhöõng
yeâu caàu nhaát ñònh
Moät caùch khaùi quaùt: Quaûn lyù laø hoaït ñoäng, laø taùc
ñoäng coù ñònh höôùng, coù chuû ñích cuûa chuû theå quaûn lyù ñeán
ñoái töôïng quaûn lyù trong moät toå chöùc nhaèm laøm cho toå chöùc
vaän haønh vaø ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa toå chöùc.
Nhö vaäy, coù 4 yeáu toá cô baûn cuûa quaûn lyù:
+ Höôùng tôùi muïc tieâu + Thoâng qua con ngöôøi
+ Vôùi kyõ thuaät vaø coâng ngheä + Thöïc hieän beân trong
moät toå chöùc nhaát ñònh.
2- Khaùi nieäm veà ñaïo ñöùc:
Theo PGS.PTS Traàn Haäu Kieâm thì : “Ñaïo ñöùc laø moät hình thaùi yù
thöùc xaõ hoäi ñaëc bieät, bao goàm moät heä thoáng nhöõng quan ñieåm,
quan nieäm, nhöõng quy taéc, nhöõng nguyeân taéc, chuaån möïc xaõ hoäi.
Noù ra ñôøi, toàn taïi vaø bieán ñoåi töø nhu caàu cuûa xaõ hoäi. Nhôø ñoù con
ngöôøi töï giaùc ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp vôùi lôïi ích,
haïnh phuùc cuûa con ngöôøi vaø söï tieán boä cuûa xaõ hoäi trong moái quan
heä giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, giöõa caù nhaân vaø xaõ hoäi.”
Vôùi caùch tieáp caän nhö treân, caùc ñaëc ñieåm noåi baät cuûa
ñaïo ñöùc :
- Ñaïo ñöùc laø moät hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi bò chi phoái bôûi
ñieàu kieän KT-XHi vaø lòch söû.
- Ñaëc tröng cuûa ñaïo ñöùc laø yù thöùc, naêng löïc vaø haønh vi töï
nguyeän, töï giaùc cuûa con ngöôøi.
- Tieâu chuaån giaù trò cuûa ñaïo ñöùc phaûi phuø hôïp vôùi moái töông
quan giöõa lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi vaø lôïi ích rieâng cuûa töøng
ngöôøi.
3- Khaùi nieäm veà loái soáng:
Laø moät hình thöùc bieåu hieän cuûa vaên hoaù, tuy loái soáng chòu söï
quy ñònh gaén lieàn vôùi phöông thöùc saûn xuaát xaõ hoäi vaø caùc ñieàu
kieän soáng cuûa con ngöôøi, nhöng loái soáng coù tính ñoäc laäp töông ñoái


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 12 -
vaøgaâyaûnhhöôûngtrôûlaïi ñoái vôùi phöôngthöùcsaûnxuaátcuøngvôùi nhöõngñieàukieän
soángkhaùccuûacon ngöôøi.
Loái soáng khoâng phaûi laø saûn phaåm thuï ñoäng, loái soáng
cuûa con ngöôøi laø do con ngöôøi taïo ra; maø con ngöôøi vöøa laø
saûn phaåm cuûa hoaøn caûnh vöøa laø chuû theå saùng taïo ra hoaøn
caûnh. Vì vaäy loái soáng coù taùc ñoäng tích cöïc hoaëc tieâu cöïc trôû
laïi phöông thöùc saûn xuaát vaø nhöõng ñieàu kieän quy ñònh noù.
Loái soáng laø söï bieåu hieän caùi xaõ hoäi trong caùi caù nhaân, vì
theá noù coù tính linh hoaït vaø tính cô ñoäng cao.
4.- Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân:
Theo Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân naêm 1993, söû
ñoåi boå xung naêm 2000 cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo, coâng
taùc hoïc sinh, sinh vieân goàm :
1. Toå chöùc tieáp nhaän hoïc sinh, sinh vieân truùng tuyeån vaøo
hoïc.
2. Toå chöùc quaûn lyù vieäc hoïc taäp cuûa HSSV theo ñuùng
chöông trình, keá hoaïch ñaõ ñònh vaø thöïc hieän ñuùng caùc qui
cheá, qui ñònh hieän haønh.
3. Toå chöùc vaø quaûn lyù ñôøi soáng vaät chaát cuûa hoïc sinh,
sinh vieân: aên, ôû, sinh hoaït cuûa hoïc sinh, sinh vieân noäi truù trong
kyù tuùc xaù.
4. Toå chöùc vaø quaûn lyù ñôøi soáng tinh thaàn cuûa HSSV :
coâng taùc chính trò tö töôûng, hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä,
theå duïc theå thao vaø caùc hoaït ñoäng khaùc.
5. Toå chöùc thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi hoïc
sinh, sinh vieân veà hoïc boång, hoïc phí, baûo hieåm vaø caùc cheá
ñoä khaùc coù lieân quan ñeán hoïc sinh, sinh vieân .
6. Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, caùc caáp xaây döïng keá hoaïch
ñaûm baûo an ninh chính trò, traät töï vaø an toaøn xaõ hoäi treân ñòa
baøn nôi tröôøng ñoùng;. Höôùng daãn HSSV nghieâm chænh chaáp
haønh phaùp luaät vaø noäi quy, quy cheá.
7. Bieåu döông khen thöôûng nhöõng HSSV ñaït thaønh tích cao
trong hoïc taäp, reøn luyeän, nghieân cöùu khoa hoïc, trong caùc hoaït
ñoäng xaõ hoäi, xöû lyù kyû luaät ñoái vôùi HSSV vi phaïm phaùp luaät
vaø noäi qui, quy cheá.
5.- Coâng taùc Quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân:
Ñôn vò laøm coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân coù chöùc
naêng tham möu vaø giuùp Hieäu tröôûng trong vieäc toå chöùc thöïc
hieän caùc nhieäm vuï coâng taùc HSSV cuûa tröôøng theo caùc vaên
baûn quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc vaø caùc quy cheá hieän
haønh.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 13 -
1/ Tröïc tieáp toå chöùc vaø vieäc thöïc hieän caùc noäi quy, quy
cheá, caùc chuû tröông chính saùch ñoái vôùi HSSV baûo ñaûm daân
chuû coâng khai vaø coâng baèng xaõ hoäi ôû taát caû caùc khaâu coù
lieân quan ñeán HSSV, toå chöùc caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm
ñöa coâng taùc HSSV vaøo neà neáp, baûo ñaûm cho HSSV thöïc hieän
ñaày ñuû quyeàn vaø nghóa vuï cuûa mình.
2/ Naém chaéc tình hình HSSV veà caùc maët hoïc taäp vaø reøn
luyeän, tình hình tö töôûng vaø ñôøi soáng, hieåu roõ taâm tö nguyeän
voïng vaø giaûi quyeát kòp thôøi nhöõng yeâu caàu böùc xuùc maø
HSSV quan taâm. Ñònh kyø toå chöùc ñoái thoaïi vôùi HSSV ñeå giaûi
quyeát vaø cung caáp kòp thôøi cho HSSV nhöõng thoâng tin caàn
thieát.
3/ Baûo ñaûm caùc ñieàu kieän vaät chaát vaø cô cheá ñeå phaùt
huy vai troø cuûa toå chöùc Ñoaøn, Hoäi sinh vieân trong coâng taùc
HSSV vaø caùc maët coâng taùc khaùc cuûa tröôøng. Toå chöùc caùc
hoaït ñoäng giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, neáp soáng,
giaùo duïc truyeàn thoáng, caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä,
theå duïc theå thao, hoaït ñoäng töï quaûn cuûa HSSV.


Chöông II: THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ HSSV
TRÖÔØNG CÑSP NHAØ TREÛ – MAÃU GIAÙO TW2

I. TOÅNG QUAN VEÀ TRÖÔØNG CÑSP NHAØ TREÛ – MAÃU
GIAÙO TW2

1.- Ñaëc ñieåm, tình hình nhaø tröôøng
- Tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Nhaø treû – Maãu giaùo TW2 tieàn
thaân laø Tröôøng THSP Coâ Nuoâi daïy treû TW3, ñöôïc thaønh laäp
theo quyeát ñònh soá 761QÑ/TCCB ngaøy 26/9/1987, Tröôøng tröïc
thuoäc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, ñöôïc höôûng caùc cheá ñoä,
chính saùch do Nhaø nöôùc ban haønh theo heä thoáng caùc tröôøng
Ñaïi hoïc vaø Cao ñaúng.
Ñòa ñieåm xaây döïng Nhaø tröôøng taïi xaõ Vónh Ngoïc, TP Nha
Trang, Khaùnh Hoøa.
Quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån, Nhaø tröôøng ñaõ töøng
böôùc ña daïng hoùa caùc loaïi hình ñaøo taïo, môû roäng quy moâ,
naâng cao chaát löôïng, xaây döïng cô sôû vaät chaát, ñaåy maïnh
caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc ñaùp öùng nhu caàu phaùt
trieån cuûa xaõ hoäi,
- Ngaøy 24/7/1996, Tröôøng ñöôïc naâng caáp töø THSP leân
CÑSP vôùi nhieäm vuï :
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 14 -
1/ Toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân coù
trình ñoä cao ñaúng : Maàm non, AÂm nhaïc, Myõ thuaät, Theå duïc
theå thao, Giaùo duïc ñaëc bieät phuïc vuï cho ngaønh hoïc Maàm non,
Tieåu hoïc, TH cô sôû vôùi hình thöùc ñaøo taïo chính quy vaø khoâng
chính quy.
2/ Toå chöùc nghieân cöùu khoa hoïc vaø trieån khai coâng ngheä
phuïc vuï ñaøo taïo vaø caùc yeâu caàu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi
cuûa khu vöïc mieàn trung vaø caû nöôùc.
3/ Hôïp taùc, phoái hôïp vôùi caùc nhaø tröôøng, caùc cô quan,
toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc veà coâng taùc ñaøo taïo, nghieân
cöùu khoa hoïc vaø caùc hoaït ñoäng khaùc theo quy ñònh hieän haønh
cuûa nhaø nöôùc.
- Ñieàu kieän hoïc taäp vaø sinh hoaït: Nhaø tröôøng coù dieän tích gaàn
10 ha, gaàn truïc ñöôøng quoác loä vôùi caùc khu giaûng ñöôøng treân
10.000m2 söû duïng, moãi khoa ñeàu coù caùc khu giaûng ñöôøng
thöïc haønh, saân taäp, coù nhieàu phoøng hoïc ñöôïc trang bò caùc
phöông tieän giaûng daïy hieän ñaïi, coù tröôøng thöïc haønh thöïc
taäp thöôøng xuyeân, coù trung taâm thoâng tin – thö vieän vôùi
haøng vaïn ñaàu saùch vaø phoøng Internet vôùi 60 maùy traïm phuïc
vuï nhu caàu tra cöùu, tìm thoâng tin treân maïng vaø giaûi trí cho
caùn boä vaø sinh vieân. Tröôøng coù khu theå thao, saân boùng,
ñöôøng chaïy, vöôøn hoa, caây xanh caây caûnh, heä thoáng phaùt
thanh, nôi xem truyeàn hình, saân khaáu ngoaøi trôøi, hoäi tröôøng
lôùn phuïc vuï caùc hoaït ñoäng vaên hoùa, vaên ngheä, theå thao thu
huùt sinh vieân hoaït ñoäng vui chôi, giaûi trí ngoaøi giôø hoïc taäp.
Kyù tuùc xaù sinh vieân hieän nay coù khaû naêng ñaùp öùng
1300 choã ôû cho sinh vieân xa nhaø, phoøng ôû thoaùng maùt, ñaày
ñuû ñieïn nöôùc vaø coâng trình veä sinh kheùp kín.
- Boä maùy quaûn lyù cuûa Tröôøng CÑSP Nhaø Treû - Maãu Giaùo
TW2 goàm 3 caáp : caáp Tröôøng, caáp Khoa vaø caáp Boä moân. Boä
maùy toå chöùc goàm 4 phoøng chöùc naêng, 3 ñôn vò tröïc thuoäc
vaø 5 khoa chuyeân ngaønh. Nhaø tröôøng coù caùc toå chöùc Ñaûng,
coâng ñoaøn, ñoaøn thanh nieân, hoäi sinh vieân.
- Hieän nay Nhaø tröôøng tuyeån sinh trong phaïm vi caû nöôùc vôùi 5
ngaønh ñaøo taïo giaùo vieân phuïc vuï ngaønh hoïc Maàm non, Tieåu
hoïc vaø Trung hoïc cô sôû vôùi toång soá caùn boä giaûng vieân –
nhaân vieân 156 ngöôøi, trong ñoù 40% giaûng vieân coù trình ñoä sau
ñaïi hoïc.

2. Tình hình CB – GV laøm coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieânÑeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 15 -
a/ Toå chöùc bieân cheá ñôn vò phuï traùch coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh
vieân :
Phoøng Coâng taùc Chính trò - Quaûn lyù sinh vieân coù chöùc
naêng tham möu vaø giuùp Hieäu tröôûng trong vieäc quaûn lyù, toång
hôïp, ñeà xuaát yù kieán, toå chöùc thöïc hieän caùc nhieäm vuï coâng
taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, coâng taùc giaùo vieân chuû
nhieäm, coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân cuûa tröôøng.
Phoøng Coâng taùc chính trò – Quaûn lyù sinh vieân ñöôïc toå
chöùc bieân cheá thaønh 2 toå chuyeân moân 11 caùn boä nhaân vieân
vaø Ban chuû nhieäm HSSV vôùi 11 caùn boä giaûng vieân
1/ Toå coâng taùc chính trò – quaûn lyù sinh vieân: 7 caùn boä
nhaân vieân.
- Boä phaän haønh chính, quaûn lyù sinh vieân.
- Boä phaän giaùo duïc chính trò, tuyeân truyeàn, quaûn lyù
ngoaïi truù.
- Boä phaän quaûn lyù noäi truù kyù tuùc xaù.
2/ Toå baûo veä cô quan vaø kyù tuùc xaù .
3/ Ban chuû nhieäm sinh vieân 11 Caùn boä, giaûng vieân, moãi
giaûng vieân phuï traùch töø 6 – 8 lôùp sinh vieân ( 200 – 300 sinh
vieân).
b/ Nhieäm vuï coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân :
1. Toå chöùc tieáp nhaän HSSV truùng tuyeån vaøo tröôøng; xöû
lyù nhöõng tröôøng hôïp HSSV khoâng ñuû ñieàu kieän vaø caùc thuû
tuïc, hoà sô nhaäp hoïc theo quy ñònh.
2. Saép xeáp boá trí HSSV vaøo lôùp hoïc theo ñuùng ngaønh
ngheà ñöôïc tuyeån choïn; Toå chöùc vaø quaûn lyù ban ñaïi dieän lôùp
( Lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù sinh vieân).
3. Tieán haønh laøm theû HSSV, theû noäi truù KTX, theû ngoaïi
truù – soå taïm truù…
-Toå chöùc khaùm söùc khoûe cho HSSV vaøo tröôøng vaø toát
nghieäp. Toå chöùc coâng taùc baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaân
theå vaø giaûi quyeát caùc tröôøng hôïp HSSV bò oám ñau, tai naïn
ruûi ro. Xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñuû tieâu chuaån söùc
khoûe ñeå hoïc taäp.
4. Toå chöùc “Tuaàn sinh hoaït coâng daân HSSV” ñaàu naêm
hoïc, khoùa hoïc theo noäi dung ñöôïc quy ñònh; giaùo duïc phaùp
luaät, phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi vaø toäi phaïm…
5. Toå chöùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, sinh hoaït chính trò ;
naém baét tình hình tö töôûng HSSV ñeà xuaát caùc bieän phaùp
tuyeân truyeàn, giaùo duïc vôùi laõnh ñaïo tröôøng.

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 16 -
6. Toå chöùc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi,
vaên hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao mang tính chaát giaùo
duïc, reøn luyeän cho HSSV
7. Theo doõi veà coâng taùc phaùt trieån Ñaûng trong HSSV.
8. Toå chöùc ñaùnh giaù thöïc hieän quy cheá reøn luyeän hoïc
kyø, naêm hoïc vaø khoùa hoïc …
9. Toå chöùc xeùt caáp hoïc boång , trôï caáp xaõ hoäi vaø mieãn
giaûm hoïc phí cho HSSV. Ñoân ñoác vieäc thu hoïc phí vaø kieán nghò
xöû lyù HSSV khoâng ñoùng hoïc phí ñaày ñuû.
10. Phoái hôïp vôùi Phoøng Ñaøo taïo, caùc khoa, phoøng ban coù
lieân quan toå chöùc cho HSSV tham gia thi HSSV gioûi, Olympic caùc
moân hoïc, nghieân cöùu khoa hoïc.
11. Toå chöùc thöïc hieän coâng taùc thi ñua khen thöôûng , kyû
luaät ñoái vôùi HSSV.
12. Toå chöùc quaûn lyù Kyù tuùc xaù, xöû lyù vieäc chaáp haønh
quy cheá sinh vieân noäi truù.
13. Tröïc tieáp theo doõi, kieåm tra, phoái hôïp trieån khai coâng
taùc HSSV ngoaïi truù.
14. Toå chöùc phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông trong
coâng taùc giöõ gìn an ninh chính trò, traät töï xaõ hoäi, xöû lyù kòp
thôøi caùc vuï vieäc vi phaïm xaûy ra trong sinh vieân.
15. Phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban giaûi quyeát thuû tuïc
haønh chính chuyeån tröôøng, chuyeån ngaønh hoïc, chuyeån veà ñòa
phöông cho HSSV bò thoâi hoïc vaø ra tröôøng.
16. Trieån khai coâng taùc giôùi thieäu vaø tö vaán vieäc laøm
sau khi toát nghieäp. Thöïc hieän vieäc boài hoaøn kinh phí ñaøo taïo
theo chính saùch hieän haønh ñoái vôùi HSSV.
17. Laø ñaàu moái, phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban, caùc toå
chöùc coù lieân quan thöïc hieän coâng taùc giaùo duïc theå chaát vaø
y teá hoïc ñöôøng trong nhaø tröôøng.
18. Phoái hôïp vôùi Ñoaøn, Hoäi sinh vieân toå chöùc cho HSSV
tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, caùc phong traøo hoïc taäp, reøn
luyeän, tình nguyeän, phoøng choáng toäi phaïm, TNXH.
19. Ñònh kyø toå chöùc caùc cuoäc tieáp xuùc, ñoái thoaïi giöõa
laõnh ñaïo nhaø tröôøng ñoái vôùi HSSV, laøm ñaàu moái giaûi quyeát
vaø traû lôøi caùc khieáu naïi cuûa HSSV.
20. Tieáp nhaän vaø quaûn lyù Löu hoïc sinh nöôùc ngoaøi ñeán
hoïc taäp taïi tröôøng.Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 17 -
c/ Nhieäm vuï coâng taùc cuûa Ban chuû nhieäm hoïc sinh, sinh vieân :
1/ Naém tình hình sinh vieân veà caùc maët hoïc taäp, reøn
luyeän, ñôøi soáng, tö töôûng, taâm tö nguyeän voïng ñeå phaûn aùnh
tình hình vôùi caùc caáp laõnh ñaïo Nhaø tröôøng.
2/ Toå chöùc sinh vieân tham gia caùc hoaït ñoäng ôû trong vaø
ngoaøi Nhaø tröôøng.
3/ Toå chöùc trieån khai coâng taùc giaùo duïc tö töôûng, ñaïo
ñöùc, loái soáng, thöïc hieän caùc noäi quy, quy cheá, cheá ñoä chính
saùch coù lieân quan ñeán Sinh vieân.
4/ Phoái hôïp vôùi caùc Phoøng, Khoa, toå chöùc ñoaøn theå Nhaø
tröôøng trong quaûn lyù hoaït ñoäng ñaøo taïo, ñaùnh giaù keát quaû
reøn luyeän, xeùt khen thöôûng, kyû luaät, xeùt cheá ñoä chính saùch,
phaân loaïi hoïc sinh, sinh vieân hoïc kyø, naêm hoïc, khoùa hoïc.
5/ Laø thaønh vieân tham gia hoäi ñoàng Nhaø tröôøng xeùt khen
thöôûng, kyû luaät, xeùt caùc cheá ñoä chính saùch coù lieân quan
ñeán sinh vieân.
3 – Tình hình hoïc sinh, sinh vieân naêm hoïc 2005 – 2006.
a/ Khaùi quaùt chung veà hoïc sinh, sinh vieân nhaø tröôøng:
- Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc tuyeån choïn theo quy cheá thi tuyeån
sinh haøng naêm cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo vôùi 5 chuyeân
ngaønh cuûa 5 khoa: sö phaïm maàm non, aâm nhaïc, myõ thuaät, theå
duïc, giaùo duïc ñaëc bieät. Thôøi gian ñaøo taïo töø 2 ñeán 4 naêm,
chæ tieâu tuyeån sinh heä chính quy haøng naêm caùc ngaønh laø 500
sinh vieân cao ñaúng, 300 trung caáp vaø 500 – 1000 hoïc sinh, sinh
vieân heä khoâng chính quy.
- Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc bieân cheá theo chuyeân ngaønh ñaøo
taïo. Hoïc sinh, sinh vieân naêm thöù nhaát ñöôïc boá trí 100% ôû noäi
truù vaø hoïc sinh, sinh vieân dieän ñoái töôïng öu tieân cuûa naêm
thöù hai, thöù ba. Thaønh laäp caùc ñoäi sinh vieân töï quaûn, ñoäi sinh
vieân xung kích an ninh, ñoäi chöõ thaäp ñoû, ñoäi sinh vieân tình
nguyeän. Soá sinh vieân ôû ngoaïi truù ñöôïc toå chöùc vaø quaûn lyù
theo quy cheá HSSV ngoaïi truù
- Lôùp ñöôïc bieân cheá töø 20 – 50 hoïc sinh, sinh vieân, coù Ban
caùn söï lôùp, BCH chi ñoaøn TNCS HCM. Moãi ngaønh hoaëc khoái ñaøo
taïo coù giaùo vieân chuû nhieäm phuï traùch.
- Hoïc sinh, sinh vieân trong quaù trình ñaøo taïo ñöôïc höôûng caùc
quyeàn lôïi, caùc chính saùch hieän haønh nhö : Heä sö phaïm chính
quy khoâng phaûi noäp hoïc phí, ñöôïc caáp hoïc boång khuyeán khích
hoïc taäp, trôï caáp xaõ hoäi, vay quyõ tín duïng ñaøo taïo, tham gia
caùc toå chöùc ñoaøn theå, caùc hoaït ñoäng chính trò xaõ hoäi, vaên
hoùa, vaên ngheä, theå duïc theå thao, caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 18 -
thöïc haønh thöïc taäp, nghieäp vuï sö phaïm, nghieân cöùu khoa hoïc,
caùc cuoäc thi sinh vieân gioûi, Olympic …, ñöôïc tham gia caùc cheá
ñoä baûo hieåm vaø chaêm soùc söùc khoûe.
- Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc ñaùnh giaù vaø phaân loaïi hoïc taäp –
reøn luyeän theo hoïc kyø , naêm hoïc, khoùa hoïc ñeå höôûng caùc
cheá ñoä chính saùch hieän haønh.
b/ Toå chöùc, bieân cheá hoïc sinh, sinh vieân naêm hoïc 2005 - 2006:
- Toång soá hoïc sinh, sinh vieân thaùng 10/2005 laø 3.789 HSSV,
toå chöùc bieân cheá thaønh 80 lôùp, ñaøo taïo sö phaïm trung caáp,
cao ñaúng, ñaïi hoïc chính quy vaø khoâng chính quy.
- Hoïc sinh, sinh vieân ñaøo taïo chính quy : 1.724 HSSV – 46
lôùp
- Hoïc sinh, sinh vieân ñaøo taïo khoâng chính quy : 2.065
HSSV – 34 lôùp.
- Hoïc sinh, sinh vieân hoïc taäp taïi tröôøng : 2.140 HSSV
( 58%) – 57 lôùp.
- Hoïc sinh, sinh vieân ôû noäi truù kyù tuùc xaù: ñaït 24%
- Tæ leä hoïc sinh, sinh vieân ñang ñaøo taïo taïi caùc khoa: Khoa sö
phaïm maàm non 73%, Khoa sö phaïm aâm nhaïc 10%, Khoa sö phaïm
myõ thuaät 8%, Khoa sö phaïm theå duïc 6,5%, Khoa sö phaïm Giaùo
duïc ñaëc bieät 2.5%
- Hoïc sinh, sinh vieân ôû khu vöïc 3, 2: 22.5% , khu vöïc 2NT: 59%,
Khu vöïc 1: 18,5%
- Hoïc sinh, sinh vieân nöõ chieám 92%, Dieän höôûng cheá ñoä
chính saùch öu tieân 15%.
- Hoïc sinh, sinh vieân laø ngöôøi daân toäc 3%, HSSV theo caùc
Toân giaùo 7,5%
4 – Thuaän lôïi, khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân.
a/ Nhöõng thuaän lôïi :
- Coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân laø moät nhieäm vuï quan troïng
trong coâng taùc ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng ñaõ ñöôïc Ñaûng uûy,
Ban giaùm hieäu vaø caùc toå chöùc trong nhaø tröôøng quan taâm
laõnh ñaïo, chæ ñaïo thöôøng xuyeân.
- Ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø giaùo vieân chuû nhieäm
ñöôïc tuyeån choïn, coù traùch nhieäm vaø yù thöùc xaây döïng moâi
tröôøng sö phaïm laønh maïnh, thöôøng xuyeân quan taâm tôùi coâng
taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng sinh vieân,
quan taâm ñeán ñôøi soáng sinh hoaït, hoïc taäp vaø coâng taùc quaûn
lyù hoïc sinh, sinh vieân.


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 19 -
- Tröôøng coù moät khuoâân vieân roäng gaàn 10ha, cô sôû vaät
chaát phuïc vuï hoïc taäp vaø ñôøi soáng sinh hoaït töøng böôùc ñöôïc
caûi thieän vaø taêng cöôøng. Caùc hoaït ñoäng Vaên – Theå – Myõ,
caùc phong traøo thi ñua thöôøng xuyeân ñöôïc toå chöùc ñaõ loâi
cuoán ñöôïc ñoâng ñaûo hoïc sinh, sinh vieân tham gia vaøo caùc hoaït
ñoäng taäp theå.
- Sinh vieân phaàn lôùn töø noâng thoân vaøo hoïc ( gaàn 80%),
ña soá caùc em chaêm ngoan, caàn cuø, chòu khoù vaø coù thaùi ñoä
hoïc taäp ñuùng ñaén. Hoïc sinh, sinh vieân nöõ chieám tæ leä cao
( 90% ), Hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc ñaøo taïo thaønh giaùo vieân sö
phaïm laø moät thuaän lôïi trong coâng taùc quaûn lyù vaø giaùo duïc
sinh vieân.
2 b. Nhöõng khoù khaên :
- Ñoái töôïng vaøo tröôøng töø nhieàu ñòa phöông, hoïc sinh, sinh
vieân ôû nhieàu ñoä tuoåi, trình ñoä vaø nhaän thöùc xaõ hoäi cheânh
leäch, khaû naêng giao tieáp coøn haïn cheá, Söï taùc ñoäng cuûa caùc
ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi, ngheà nghieäp aûnh höôûng tröïc tieáp
ñeán taâm tö, tình caûm vaø caùc moái quan heä khaùc trong sinh
vieân.
- Soá löôïng hoïc sinh, sinh vieân taêng nhanh, nhieàu lôùp ñaøo
taïo, soá choã ôû noäi truù khoâng taêng, soá löôïng sinh vieân ngoaïi
truù taêng nhanh trong khi bieân cheá caùn boä laøm coâng taùc
quaûn lyù sinh vieân khoâng taêng maø thôøi gian laøm vieäc giaûm
(thöïc hieän 40 giôø).
- Ñoäi nguõ Giaùo vieân chuû nhieäm treû, môùi toát nghieäp veà
tröôøng, moät soá ñi hoïc taäp naâng cao trình ñoä, keá hoaïch coâng
taùc vaø giaûng daïy taêng, kinh nghieäm toå chöùc quaûn lyù, giaùo
duïc, ñieàu haønh lôùp sinh vieân, coâng taùc naém vaø xöû lyù thoâng
tin coøn haïn cheá.
- Ñaëc bieät khi thöïc hieän Quy cheá ñaùnh giaù keát quaû reøn
luyeän sinh vieân töø 2002 ñeán nay khoái löôïng coâng vieäc cuûa
quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân taêng nhöng chöa coù quy ñònh ñònh
bieân, caùc cheá ñoä khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän coøn
baát caäp.
II. THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ HSSV NHAØ
TRÖÔØNG
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 20 -
1. Coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng, keát quaû
reøn luyeän
1.1- Trong nhöõng naêm vöøa qua tình hình sinh vieân nhaø
tröôøng oån ñònh, tin töôûng vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, Nhaø
nöôùc, Nhaø tröôøng, tin vaøo söï nghieäp ñoåi môùi vaø phaùt trieån
ñaát nöôùc. Tuyeät ñaïi ña soá chaêm hoïc, caàu tieán boä, haêng haùi
tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò - xaõ hoäi.
1.2- Trong quaù trình thöïc hieän, ñaõ toå chöùc nhieàu hoaït
ñoäng ñaït hieäu quaû cao trong coâng taùc giaùo duïc chính trò, tö
töôûng cho sinh vieân nhö :
- Toå chöùc heä thoáng phaùt thanh, truyeàn thanh, truyeàn
hình, baûng tin, chieáu phim tö lieäu, noùi chuyeän chuyeân ñeà, trieån
khai caùc cuoäc thi tìm hieåu veà phaùp luaät, ñaát nöôùc, Ñaûng,
laõnh tuï...ñeå thoâng tin, thoâng baùo caùc vaán ñeà môùi kòp thôøi
ñeán sinh vieân.
- Thöïc hieän ñaày ñuû vaø nghieâm tuùc “Tuaàn sinh hoaït
coâng daân” ñaàu naêm hoïc, toå chöùc hoïc taäp caùc nghò quyeát,
chính saùch môùi, toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc truyeàn
thoáng, yù thöùc, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ngöôøi sinh vieân sö
phaïm.
- Toå chöùc thöôøng xuyeân caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaên
ngheä, theå duïc theå thao, giao löu keát nghóa, caùc hoaït ñoäng xaõ
hoäi töø thieän, ñeàn ôn ñaùp nghóa, chaêm soùc Meï Vieät Nam anh
huøng, caùc gia ñình chính saùch ñöôïc ñoâng ñaûo sinh vieân tham
gia.
1.3- Xaây döïng “Nhaø tröôøng vaên hoùa”, chuùù troïng giaùo
duïc phaåm chaát ngöôøi sinh vieân sö phaïm vôùi phong traøo thi ñua :
“ hoïc taäp toát - reøn luyeän toát”, phoøng ôû kieåu maãu, Lôùp
khoâng coù ma tuùy, khoâng teä naïn xaõ hoäi, khoâng huùt thuoác
laù, khoâng noùi tuïc... Sinh vieân khi leân lôùp trang phuïc vaên minh
lòch söï, xaây döïng caûnh quan xanh saïch ñeïp,.
- Toå chöùc ñöôïc moät soá caâu laïc boä sinh vieân, caùc hoäi thi
truyeàn thoáng trong nhaø tröôøng nhö caâu laïc boä voõ thuaät, caâu laïc
boä haùt daân ca, haøng naêm giaûi theå thao, hoäi thi tieáng haùt sinh
vieân, hoäi thi sinh vieân thanh lòch, nghieäp vuï sö phaïm laø nhöõng
hoaït ñoäng truyeàn thoáng ñöôïc duy trì ñaõ goùp phaàn laøm phong
phuù ñôøi soáng tinh thaàn cho sinh vieân.
1.4. Töø naêm 2002, toå chöùc vaø trieån khai thöïc hieän quy
cheá reøn luyeän ñoái vôùi taát caû hoïc sinh, sinh vieân coù taùc duïng
tích cöïc trong nhaän thöùc vaø haønh ñoäng. YÙ thöùc vaø keát quaû
phaán ñaáu tu döôõng reøn luyeän cuûa hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc
naâng cao moät böôùc
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 21 -
Thoáng keâ keát quaû reøn luyeän töø naêm 2002 – 2006
Naêm hoïc Xsaéc Toát Khaù TBK TB Yeáu-
Keùm
2002 – 2003 3,8 36,5 46,7 10,6 1,9 0,5
2003 – 2004 5,4 45,1 42,3 6,5 0,6 0,1
2004 – 2005 6,3 55,1 32,9 5,3 0,4 0
2005 – 2006 8,3 59,3 31,5 0.7 0,2 0
1.5. Keát thuùc moãi naêm hoïc, tröôøng ñaõ göûi giaáy thoâng
baùo keát quaû hoïc taäp, reøn luyeän, khen thöôûng, kyû luaät, ôû
noäi truù hay ngoaïi truù veà gia ñình sinh vieân, phoái hôïp vôùi gia
ñình trong coâng taùc giaùo duïc - quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân.
1.6. Coâng taùc phaùt trieån Ñaûng trong sinh vieân nhöõng naêm
vöøa qua ñöôïc trieån khai vaø thöïc hieän tích cöïc. Ttong 5 naêm 2001 –
2006, toå chöùc caùc lôùp boài döôõng ñoái töôïng keát naïp Ñaûng vôùi
338 sinh vieân öu tuù, keát naïp 16 sinh vieân vaø laøm thuû tuïc xeùt keát
naïp Ñaûng cho 11 sinh vieân.
Haïn cheá: - Nhaän thöùc veà coâng taùc giaùo duïc chính trò tö
töôûng cho HSSV cuûa moät soá caùn boä giaûng vieân chöa ñaày ñuû,
naëng veà chuyeân moân nghieäp vuï. Moät soá chöa thöïc söï maãu
möïc veà ñaïo ñöùc, nhaân caùch cho HSSV noi theo. Phöông thöùc
giaùo duïc coøn nhieàu luùng tuùng, naëng veà beà noåi, chöa gaén
chaët vôùi thöïc tieãn cuoäc soáng HSSV.
- Moät boä phaän sinh vieân nhaän thöùc chính trò haïn cheá, ít
quan taâm ñeán caùc vaán ñeà chính trò xaõ hoäi, muïc tieâu phaán
ñaáu vaø yù chí vöôn leân chöa toát. Nhaän thöùc veà ñoäng cô thaùi
ñoä hoïc taäp, veà ngaønh ngheà chöa ñuùng ñaén, coù xu höôùng
thöïc duïng trong hoïc taäp, reøn luyeän, thi cöû. Keát quaû hoïc taäp
boä moân Maùc – Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh thaáp.
- Sinh vieân ôû khu vöïc mieàn trung chieám 70%, ñieàu kieän
kinh teá coøn nhieàu khoù khaên. Trong cuoäc soáng, sinh hoaït sinh
vieân coøn moät soá vi phaïm noäi quy, quy cheá, soáng thöïc duïng,
côø baïc röôïi cheø, meâ tín dò ñoan coù chieàu höôùng gia taêng. Quan
nieäm veà tình baïn, tình yeâu, thaùi ñoä phaân bieät ñuùng sai chöa
roõ raøng.
- Coâng taùc boài döôõng, xaùc minh lyù lòch, toå chöùc keát naïp
Ñaûng chöa kòp thôøi, chaäm, thöôøng sinh vieân toát nghieäp ra tröôøng
môùi ñuû hoà sô thuû tuïc keát naïp Ñaûng.
- Nhaø tröôøng chöa coù nhaø vaên hoùa cho hoïc sinh, sinh
vieân hoaït ñoäng phong traøo.

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 22 -
2. Coâng taùc toå chöùc hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc vaø reøn luyeän
nghieäp vuï:
2.1- Vôùi tö töôûng chæ ñaïo laø naâng cao chaát löôïng ñaøo
taïo, ñeà cao yeâu caàu reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh nghieäp vuï
sö phaïm, ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc theo höôùng phaùt trieån
khaû naêng töï hoïc, töï nghieân cöùu cuûa sinh vieân, öùng duïng khoa
hoïc coâng ngheä vaøo coâng taùc giaûng daïy, toå chöùc nghieâm tuùc
caùc ñôït thöïc haønh, thöïc taäp.
- Toå chöùc caùc hoäi nghò, hoäi thaûo veà noäi dung chöông trình
ñaøo taïo, thöïc taäp sö phaïm, caûi tieán phöông phaùp giaûng daïy. Phoái
hôïp vôùi toå chöùc Ñoaøn thanh nieân, Hoäi sinh vieân toå chöùc caùc
hoäi nghò veà phöông phaùp hoïc taäp, veà nghieäp vuï sö phaïm trong
sinh vieân.
2.2- Neà neáp, kyû cöông trong hoïc taäp ñöôïc chaán chænh, toå
chöùc quaùn trieät, höôùng daãn thöïc hieän quy cheá ñaøo taïo, quy
cheá tuyeån sinh, quy ñònh tính ñieåm hoïc trình vaøo keát quaû hoïc
taäp, caûi tieán coâng taùc thi cöû vôùi nhieàu hình thöùc thi, kieåm tra
nhö vieát, xineâma, vaán ñaùp, tieåu luaän, thöïc haønh thöïc taäp … ñaõ
töøng böôùc naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng.
2.3- Ñieàu kieän cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho hoïc taäp, NCKH
ñaõ ñöôïc caûi thieän moät böôùc. Taêng cöôøng, boå sung taøi lieäu
giaùo trình, xaây döïng thö vieän ñieän töû, naâng caáp caùc phoøng
hoïc, giaûng ñöôøng, trang bò phöông tieän hieän ñaïi..., xöû lyù
nghieân tuùc caùc tröôøng hôïp vi phaïm. Keát quaû soá hoïc sinh, sinh
vieân vi phaïm quy cheá haøng naêm giaûm.
2.4- Ñoäng vieân khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän veà thôøi
gian, ñòa ñieåm thöïc taäp, cô sôû vaät chaát, kinh phí vaø cô cheá
khuyeán khích sinh vieân tham gia nghieân cöùu khoa hoïc, Naêm 2002
coù 20 ñeà taøi; Naêm 2003 - 21 ñeà taøi; Naêm 2004 - 25 ñeà taøi;
Naêm 2005 - 21 ñeà taøi, Naêm 2006 - 22 ñeà taøi; Nhieàu ñeà taøi
nghieäm thu ñaït chaát löôïng toát, coù tính thöïc tieãn vaø öùng duïng
trong giaùo duïc vaø giaûng daïy.
2.5- Duy trì vaø môû roäng caùc lôùp hoïc theâm ngoaïi ngöõ, tin
hoïc, ñaøn ñieän töû. Toå chöùc caùc hoäi thi sinh vieân gioûi, thi
nghieäp vuï sö phaïm. Khen thöôûng kòp thôøi sinh vieân coù ñeà taøi
NCKH, coù keát quaû cao trong hoïc taäp, trong hoäi thi nghieäp vuï sö
phaïm ñaõ ñoäng vieân, khuyeán khích sinh vieân nghieâm tuùc, tích
cöïc vöôn leân trong hoïc taäp, NCKH.
* Haïn cheá : Chaát löôïng ñaàu vaøo chöa cao neân keát quaû hoïc
taäp thaáp : Sinh vieân khaù gioûi ñaõ taêng theo töøng naêm nhöng
môùi chæ chieám 25 – 30% trong moät hoïc kyø, cuoái khoùa hoïc sinh,


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 23 -
sinh vieân khaù gioûi chæ ñaït 15 – 25% toång soá sinh vieân toát
nghieäp.
- Söï noã löïc trong hoïc taäp cuûa moät soá sinh vieân coøn yeáu
do ñoäng cô vaø nhaän thöùc veà ngheà nghieäp, trong hoïc taäp chæ
chuù troïng ñeán kyø thi cöû, phong traøo hoïc theâm ngoaïi ngöõ, tin
hoïc, baèng 2 tuy ñaõ coù xu höôùng taêng nhöng chöa trôû thaønh nhu
caàu lôùn trong sinh vieân (do naêng löïc hoïc taäp cuûa sinh vieân vaø
ñòa ñieåm tröôøng xa trung taâm thaønh phoá)
- Moät soá taøi lieäu, giaùo trình coù noäi dung chöa ñöôïc caäp
nhaät kòp thôøi, phöông phaùp giaûng daïy vaø hoïc coøn thuï ñoäng
chöa phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc, saùng taïo cuûa sinh vieân.
3. Thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân:
3.1- Vieäc thöïc hieän cheá ñoä hoïc boång khuyeán khích hoïc
taäp, chính saùch trôï giuùp sinh vieân ngheøo, trôï caáp xaõ hoäi sinh
vieân daân toäc ít ngöôøi, trieån khai quyõ tín duïng ñaøo taïo vôùi
ngaân haøng chính saùch xaõ hoäi, coâng taùc baûo hieåm y teá vaø
baûo hieåm thaân theå hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc tröôøng thöïc hieän
nghieâm tuùc theo ñuùng caùc vaên baûn cuûa nhaø nöôùc
Caùc cheá ñoä, chính saùch coù lieân quan ñeán sinh vieân ñöôïc
thöïc hieän coâng khai, coâng baèng, minh baïch, ñuùng quy cheá daân
chuû. Coâng khai caùc quy ñònh veà ñieåm reøn luyeän, tieâu chuaån
phaân loaïi lôùp, phaân loaïi sinh vieân, caùc danh hieäu thi ñua laøm
muïc tieâu cho hoïc sinh, sinh vieân phaán ñaáu trong hoïc taäp – reøn
luyeän, tu döôõng ñaïo ñöùc.
3.2- Nhaèm khuyeán khích, ñoäng vieân sinh vieân tích cöïc hoïc
taäp – reøn luyeän, nhaø tröôøng ñaõ daønh töø 500 trieäu ñeán 800
trieäu ñoàng haøng naêm töø ngaân saùch ñöôïc caáp cho tröôøng sö
phaïm chi hoã trôï sinh vieân thöïc haønh, thöïc taäp sö phaïm, nghieân
cöùu khoa hoïc, tæ leä gaàn 25% sinh vieân heä chính quy ñöôïc caáp
hoïc boång khuyeán khích hoïc taäp vôùi soá tieàn haøng tæ ñoàng
haøng naêm theå hieän söï quan taâm ñuùng höôùng cuûa nhaø
tröôøng.
3.3- Quan taâm vaø giaûi quyeát kòp thôøi ñoái töôïng sinh vieân
höôûng trôï caáp öu ñaõi taïi caùc ñòa phöông, giaûi quyeát ñaày ñuû,
ñuùng ñoái töôïng höôûng trôï caáp xaõ hoäi laø hoä ñoùi ngheøo, daân
toäc thieåu soá khu vöïc 1, sinh vieân coù hoaøn caûnh khoù khaên
ñoät xuaát vaø caùc sinh vieân dieän chính saùch khaùc. Haøng naêm
gaàn 10% toång soá sinh vieân ñöôïc höôûng trôï caáp.
3.4- Laø moät tröôøng sö phaïm, sinh vieân khoâng phaûi noäp
hoïc phí ñaøo taïo, nhaø tröôøng vaãn daønh moät phaàn kinh phí cho
coâng taùc thi ñua khen thöôûng nhöõng sinh vieân ñaït keát quaû cao
trong hoïc taäp, reøn luyeän, ñaït giaûi trong caùc cuoäc thi sinh vieân
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 24 -
gioûi, thi nghieäp vuï sö phaïm, caùc phong traøo vaên hoùa xaõ hoäi,
tình nguyeän.
3.5- Chính saùch quyõ tín duïng ñaøo taïo giuùp sinh vieân ngheøo
khoù khaên veà kinh teá coù ñieàu kieän tieáp tuïc hoïc taäp ñöôïc
tröôøng chuû ñoäng phoái hôïp vôùi ngaân haøng chính saùch xaõ hoäi
giaûi quyeát kòp thôøi ñaõ giuùp ñôõ coù hieäu quaû cho sinh vieân .
Haøng naêm coù haøng traêm sinh vieân ñöôïc vay vôùi soá tieàn töø
100 – 300 trieäu ñoàng
3.6- Coâng taùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng sinh vieân töï
nguyeän tham gia caùc loaïi hình baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaân
theå vöøa mang yù nghóa nhaân ñaïo, coäng ñoàng vöøa coù yù nghóa
thieát thöïc vôùi sinh vieân khi khoâng may bò oám ñau hoaëc tai naïn
ruûi ro ñaõ ñöôïc sinh vieân nhieät tình höôûng öùng. Haøng naêm tæ
leä sinh vieân tham gia loaïi baûo hieåm thaân theå ñaït töø 70 - 80%,
Baûo hieåm Y teá töï nguyeän ñaït töø 50 - 65% toång soá sinh vieân.
3.7- Hoïc boång ngoaøi ngaân saùch cuûa caùc toå chöùc, ñôn vò,
caù nhaân taøi trôï ñöôïc bình xeùt coâng khai, daân chuû töø caùc lôùp
sinh vieân, caùc khoa vaø giôùi thieäu cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå.
Haøng naêm tröôøng ñöôïc taøi trôï töø 5 – 15 xuaát vôùi soá tieàn
haøng chuïc trieäu ñoàng

Thoáng keâ HSSV ñöôïc höôûng hoïc boång vaø caùc cheá ñoä, chính
saùch
Naêm hoïc HBoång Tæ leä% Trôï caáp Tcaáp Vay quyõ Ghi
KKHT / hssv Xaõ hoäi Öuñaõi ñaøo taïo chuù
2002 – 531 22,2 36 102 0
2003
2003 – 592 23,6 39 67 15
2004
2004 – 611 23,9 47 123 62
2005
2005 – 630 24,3 68 110 162
2006


* Toàn taïi : Vieäc caáp buø hoïc phí cuûa Nhaø nöôùc (do khoâng thu
hoïc phí ) cho tröôøng sö phaïm thaáp so vôùi möùc thu hoïc phí thu
chung cuûa caùc tröôøng (ñaït 60 ñeán 65% ), caùc tröôøng sö phaïm
raát khoù khaên trong söû duïng ngaân saùch chi cho caùc hoaït ñoäng.


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 25 -
- Möùc hoïc boång, trôï caáo xaõ hoäi quy ñònh töø 1998 ñeán nay
khoâng phuø hôïp, möùc hoïc boång toaøn phaàn 120,000ñ laø quaù
thaáp khoâng coøn taùc duïng khuyeán khích HSSV.
- Chöa coù quy ñònh veà kinh phí caáp cho coâng taùc Y teá hoïc
ñöôøng, cheá ñoä baûo hieåm thaân theå, baûo hieåm y teá sinh vieân
laø töï nguyeän neân tæ leä sinh vieân tham gia thaáp.
- Hoïc boång cuûa caùc toå chöùc caáp cho sinh vieân Nhaø
tröôøng ngoaøi ngaân saùch raát ít.
- Chöa coù ñònh möùc kinh phí caáp cho caùc hoaït ñoäng vaên
theå cuûa caùc nhaø tröôøng.
4. Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân noäi truù, ngoaïi truù:
a/- Veà coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân noäi truù:
1- Quy moâ ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng ngaøy moät taêng, kinh
phí cuûa nhaø nöôùc caáp cho tröôøng ñeå môû roäng kyù tuùc
xaù(KTX) coøn haïn heïp, trong khi nhu caàu veà choå ôû cuûa sinh
vieân ngaøy moät nhieàu. Trong maáy naêm qua nhaø tröôøng ñaõ coù
nhieàu coá gaéng baûo ñaûm ñieàu kieäni sinh hoaït, hoïc taäp cho
sinh vieân. Ñaàu tö caûi taïo, naâng caáp KTX theo caên hoä kheùp kín,
coù khu veä sinh rieâng, gaén ñoàng hoà ñieän, nöôùc ñeán töøng
phoøng, aùp duïng quy cheá quaûn lyù ñeán töøng phoøng ñaõ chaám
döùt ñöôïc tình traïng maát ñieän, thieáu nöôùc.
2- Giaûi quyeát hoïc sinh, sinh vieân naêm thöù nhaát 100% ñöôïc
ôû noäi truù. Tæ leä sinh vieân chính quy ôû noäi truù ñaït 60%, tæ leä
chung ñaït 35%, dieän tích bình quaân 5,0m2/sv, 8 em ôû moät phoøng
vôùi leä phí : 30,000,ñ/sv/thaùng, tieàn ñieän, tieàn nöôùc traû theo
chæ soá coâng tô söû duïng töøng phoøng. Toå chöùc löïc löôïng tröïc
quaûn lyù Kyù tuùc xaù haøng ngaøy 24/24 giôø.
3- Quy ñònh ôû noäi truù hoïc sinh, sinh vieân khoâng ñoùn khaùch,
tieáp khaùch trong khu noäi truù, tröôøng hôïp ñaëc bieät vaøo khu noäi
truù phaûi xin pheùp vaø ñöôïc ngöôøi tröïc noäi truù vaø baûo veä giaûi
quyeát. Tình hình hoïc sinh, sinh vieân ôû noäi truù an toaøn, oån ñònh vaø
nghieâm tuùc.
* Toàn taïi : Trong nhöõng naêm qua kyù tuùc xaù chæ söûa chöõa
nhoû. Coâng trình veä sinh, heä thoáng nöôùc thaûi ñaõ xuoáng caáp
aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng soáng cuûa sinh vieân.
- Maëc duø vôùi nhieàu coá gaéng noã löïc cuûa nhaø tröôøng
nhöng bình quaân tæ leä hoïc sinh, sinh vieân ñöôïc ôû trong khu noäi
truù kyù tuùc xaù coøn thaáp so vôùi nhu caàu vaø khoù khaên cho
coâng taùc quaûn lyù vaø reøn luyeän hoïc sinh, sinh vieân sö phaïm.
- Chöa toå chöùc ñöôïc nhaø aên cho hoïc sinh, sinh vieân phaûi
ra aên ôû caùc haøng quaùn ngoaøi tröôøng vöøa khoâng ñaûm baûo

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 26 -
veä sinh vöøa khoâng ñaûm baûo an ninh traät töï khu vöïc xung quanh
tröôøng. Coù theå khaûng ñònh ñaây laø khaâu yeáu caàn sôùm ñöôïc
khaéc phuïc.
b/- Veà coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù:
1- Tính trung bình taïi thôøi ñieåm hieän nay soá sinh vieân cuûa
tröôøng ôû ngoaïi truù chieám treân 60%. Hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi
truù ôû phaân taùn raát roäng, sinh vieân troï ôû khaép taát caû xaõ
phöôøng cuûa thaønh phoá. Ñieàu kieän sinh hoaït ôû caùc nhaø troï
thöôøng laø thieáu tieän nghi vaø ít ñaûm baûo an toaøn, coù nhöõng
nôi raát deã bò taùc ñoäng aûnh höôûng tieâu cöïc vaø caùc teä naïn
xaõ hoäi, chöa keå ñeán ñaëc ñieåm cuûa sinh vieân ngoaïi truù laø
hay di dôøi, thay ñoåi ñòa ñieåm choã ôû (coù sinh vieân moãi naêm
thay ñoåi 2 ñeán 3 laàn) laøm cho coâng taùc theo doõi, quaûn lí sinh
vieân ngoaïi truù voán ñaõ khoù laïi caøng khoù khaên phöùc taïp hôn.
2- Nhöõng naêm qua tröôøng ñaõ chuû ñoäng xaây döïng chöông
trình coâng taùc sinh vieân ngoaïi truù ; xaây döïng caùc quy ñònh,
bieåu maãu thoáng keâ, theo doõi choã ôû cuûa caùc sinh vieân. Phoái
hôïp chaët cheõ vôùi coâng an, chính quyeàn ñòa phöông nôi sinh vieân
cuûa tröôøng ôû troï naém tình hình, kieåm tra, giao ban vôùi ñòa
phöông haøng quyù. Cuoái moãi hoïc kyø, naêm hoïc yeâu caàu sinh
vieân phaûi coù giaáy xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông veà
vieäc sinh vieân thöïc hieän nhieäm vuï coâng daân ñeå ñöa vaøo xem
xeùt ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän.
*Haïn cheá: Coâng taùc quaûn lí sinh vieân ngoaïi truù coøn thieáu
chuû ñoäng, thieáu bieän phaùp phoái hôïp vôùi coâng an, chính
quyeàn ñòa phöông neân khoâng naém chaéc ñöôïc ñòa chæ thay ñoåi
choã ôû HSSV kòp thôøi, coù luùc coøn buoâng loûng coâng taùc sinh
vieân ngoaïi truù.
5. Coâng taùc baûo ñaûm an ninh traät töï nhaø tröôøng:
5.1- Giöõ vöõng oån ñònh chính trò xaõ hoäi, baûo ñaûm an ninh
traät töï vöøa laø nhieäm vuï chính trò vöøa laø ñieàu kieän ñeå nhaø
tröôøng tieán haønh thöïc hieän keát quaû nhieäm vuï ñaøo taïo. Ñaây
cuõng laø moái quan taâm cuûa caùc phuï huynh, caùc ngaønh, caùc
caáp vaø toaøn xaõ hoäi.
Nhaø tröôøng tích cöïc trieån khai thöïc hieän thoâng tö lieân tòch
veà ”Coâng taùc baûo ñaûm an ninh, traät töï tröôøng hoïc vaø cô sôû
giaùo duïc”, “Chöông trình quoác gia phoøng choáng toäi phaïm”, keá
hoaïch lieân tòch veà “Phoøng choáng ma tuyù trong hoïc sinh, sinh
vieân ngoaïi truù”, ñaåy maïnh coâng taùc phoøng choáng teä naïn xaõ
hoäi trong hoïc sinh,sinh vieân.
5.2- Phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông nôi tröôøng ñoùng,
toå chöùc thöïc hieän toát coâng taùc baûo veä an ninh trong nhaø
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 27 -
tröôøng, duy trì thöôøng xuyeân vieäc toång keát, ñaùnh giaù vaø ruùt
kinh nghieäm, cuûng coá vaø taêng cöôøng toå baûo veä chuyeân
traùch, “Ñoäi sinh vieân xung kích”; taïo ñieàu kieän veà vaät chaát
tinh thaàn nhö cheá ñoä boài döôõng, mieãn giaûm leä phí ôû KTX,
thöôûng ñieåm reøn luyeän v.v…cho nhöõng sinh vieân tham gia vaø
hoaït ñoäng coù hieäu quaû trong caùc toå chöùc treân. Nhaø tröôøng
ñaõ söûa chöõa phoøng tröïc baûo veä khang trang, trang bò theâm
caùc thieát bò, phöông tieän caàn thieát cho ñôn vò hoaït ñoäng .
5.3- Coâng taùc an ninh traät töï, an toaøn luoân ñöôïc quan taâm
ñuùng möùc, trong nhöõng naêm vöøa qua khoâng ñeå xaåy ra caùc
vuï vieäc maát an ninh, ngoaøi löïc löôïng baûo veä chuyeân traùch
thöôøng tröïc 24/24, Tröôøng toå chöùc caùc lôùp sinh vieân luaân
phieân tröïc canh gaùc ban ñeâm vaø ngaøy nghæ, toå chöùc ñoäi töï
veä, ñoäi sinh vieân xung kích thöôøng xuyeân hoaït ñoäng hoã trôï
trong ngaøy leã, ngaøy nghæ. Naém baét tö töôûng, laøm toát coâng
taùc giaùo duïc vaø quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân theo caùc toân
giaùo, baûo ñaûm coâng taùc an ninh toân giaùo theo nghò ñònh
26/1999 cuûa Chính phuû maëc duø soá löôïng HSSV thep toân giaùo
vaøo hoïc haøng naêm ñeàu taêng ( Thoáng keâ 5 naêm, HSSV theo
caùc toân giaùo nhö sau: 2002 – 134, naêm 2003 – 143 , naêm 2004 –
158 , naêm 2005 – 169 , naêm 2006 – 252)
5.4- Tröôøng quan taâm ñeán vieäc xaây döïng töôøng raøo baûo
veä nhaø tröôøng vaø kyù tuùc xaù, ngaên caùch vaø khoâng cho
ngöôøi ngoaøi ra vaøo töï do, ñaõ chaám döùt ñöôïc tình traïng caùc
phaàn töû xaáu ôû ngoaøi vaøo quaäy phaù, trong nhöõng naêm gaàn
ñaây tình hình an ninh traät töï trong tröôøng ngaøy caøng oån ñònh
vaø toát hôn.
Trong nhöõng naêm qua, tröôøng chöa coù Sinh vieân naøo vi phaïm
phaùp luaät phaûi truy cöùu traùch nhieäm hình söï, chöa phaùt hieän
tröôøng hôïp naøo vi phaïm veà ma tuyù, teä naïn xaõ hoäi. Caùc vuï vieäc
kyû luaät sinh vieân chuû yeáu laø vi phaïm noäi quy, quy cheá Nhaø
tröôøng.
5.5- Nhaø tröôøng thöôøng xuyeân toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo
duïc veà teä naïn xaõ hoäi, ma tuyù, maïi daâm. Toå chöùc cho sinh vieân kyù
cam keát khoâng vi phaïm caùc teä naïn xaõ hoäi, tuyeân truyeàn vaø coù
caùc bieän phaùp giaûm tyû leä sinh vieân huùt thuoác tieán tôùi khoâng coù
sinh vieân huùt thuoác trong nhaø tröôøng.
5.6- Vieäc toå chöùc, chaêm lo ñôøi soáng tinh thaàn, thu huùt
sinh vieân vaøo caùc hoaït ñoäng laønh maïnh ñeå haïn cheá vaø
ngaên ngöøa caùc maët tieâu cöïc, phoøng choáng caùc teä naïn naûy
sinh ñöôïc coi laø moät bieän phaùp tích cöïc ñeå duy trì baûo veä an
ninh traät töï, ñaàu tö mua saém theâm caùc phöông tieän nghe nhìn,
duy trì thöôøng xuyeân buoåi phaùt tin noäi boä, tieáp phaùt ñaøi
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 28 -
phaùt thanh giuùp cho sinh vieân naém baét ñöôïc tình hình thôøi söï
vaø caùc chuû tröông coâng taùc cuûa nhaø tröôøng, kòp thôøi bieåu
döông nhöõng ngöôøi toát vieäc toát, pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän
yeáu keùm tieâu cöïc.
Haïn cheá: Beân caïnh nhöõng maët ñaït ñöôïc, trong coâng
taùc an ninh traät töï vaãn coøn moät soá toàn taïi chöa ñöôïc khaéc
phuïc döùt ñieåm nhö tình traïng moät soá sinh vieân uoáng röôïu, côø
baïc, meâ tín dò ñoan, troäm caép vaët, chôi bôøi, quan heä vôùi caùc
phaàn töû xaáu, vi phaïm luaät leä giao thoâng, khoâng daùm maïnh
daïn ñaáu tranh, toá caùo caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät vaø caùc
teä naïn xaõ hoäi ôû khu vöïc nhaø troï ngoaïi truù.


6. Veà coâng taùc tö vaán vieäc laøm cho hoïc sinh, sinh vieân toát nghieäp:
Thöïc hieän coâng taùc theo doõi, tö vaán vieäc laøm cuûa sinh
vieân toát nghieäp ra tröôøng khoâng nhöõng coù yù nghóa ñieàu
ñoäng sinh vieânt toát nghieäp ñeáùn laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù
nhu caàu söû duïng maø coøn giuùp cho baûn thaân nhaø tröôøng
ñieàu chænh muïc tieâu, keá hoaïch ñaøo taïo ngaønh ngheà cuï theå
phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng nguoàn nhaân löïc cho xaõ hoäi.
Do nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà treân,
trong nhöõng naêm qua tröôøng ñaõ thöïc hieän vieäc theo doõi, tö
vaán vieäc laøm cho sinh vieân toát nghieäp ñaõ ñaït ñöôïc moät soá
keát quaû böôùc ñaàu. Theo doõi 3 naêm gaàn ñaây coù töø 90 - 100%
sinh vieân toát nghieäp ra tröôøng laø coù vieäc laøm ngay.

* Haïn cheá: Coâng taùc quaûn lyù, theo doõi vieäc laøm sau khi ra
tröôøng cuûa sinh vieân hieän nay coøn nhieàu baát caäp chöa coù söï
chæ ñaïo thoáng nhaát. Caùn boä kieâm nhieäm theo doõi coâng taùc
naøy vöøa thieáu, vöøa ít kinh nghieäm vaø chöa ñöôïc taäp huaán
boài döôõng veà nghieäp vuï neân raát luùng tuùng, theo doõi, thoáng
keâ tình hình vieäc laøm cuûa sinh vieân toát nghieäp chöa ñöôïc caäp
nhaät thöôøng xuyeân, coù nhöõng thoâng tin chöa chính xaùc gaây
khoù khaên cho vieäc laäp keá hoaïch vaø ñieàu chænh chæ tieâu
ñaøo taïo ôû caùc tröôøng.
- Tình traïng sinh vieân toát nghieäp ra tröôøng khoâng ñeán
laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù nhu caàu söû duïng, nhaát laø ñeán
vuøng noâng thoân, mieàn nuùi, vuøng saâu, vuøng cao vaø vuøng coù
hoaøn caûnh kinh teá ñaëc bieät khoù khaên khaù phoå bieán.
- Cô cheá thöïc hieän nghóa vuï lao ñoäng, ñieàu ñoäng ñeán nôi
coù nhu caàu söû duïng ñoái vôùi sinh vieân ngaønh sö phaïm ( ñöôïc
mieãn hoïc phí trong quaù trình ñaøo taïo ) ñeán nay vaãn chöa coù


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 29 -
gaây laõng phí nguoàn lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo vaø hieäu quaû
quaûn lyù keùm.7. Coâng taùc cuûa Ban chuû nhieäm hoïc sinh, sinh vieân:
Coâng taùc Sinh vieân noùi chung vaø Coâng taùc chuû nhieäm
trong nhaø tröôøng coù vai troø raát quan troïng trong vieäc goùp
phaàn hình thaønh nhaân caùch, phaåm chaát vaø naêng löïc coâng
daân – Sinh vieân, naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû ñaøo taïo.
7.1- Caùn boä giaùo vieân tham gia coâng taùc chuû nhieäm laø
ngöôøi göông maãu chaáp haønh caùc chuû tröông chính saùch cuûa
Ñaûng, phaùp luaät nhaø nöôùc, caùc noäi quy, quy cheá Nhaø
tröôøng, coù ñaïo ñöùc, taùc phong sinh hoaït laønh maïnh. Quan heä
baïn beø, ñoàng nghieäp ñuùng möïc. Coù naêng löïc vaø phöông
phaùp quaûn lyù, giaùo duïc vaø reøn luyeän sinh vieân ñaït hieäu
quaû. Ngöôøi Chuû nhieäm phaûi luoân coù traùch nhieäm, nhieät tình
vôùi coâng vieäc, coù loøng nhaân aùi, vò tha, toân troïng nhaân caùch
Sinh vieân, phaùt huy ñöôïc quyeàn daân chuû trong xaây döïng taäp
theå, ñaûm baûo söï coâng baèng, coâng khai vôùi Sinh vieân ñoàng
thôøi phaûi nghieâm khaéc giöõ ñuùng nguyeân taéc laøm vieäc, duy
trì kyû cöông, kyû luaät cuûa Nhaø tröôøng. Laø taám göông saùng cho
Sinh vieân noi theo.
7.2- Ban chuû nhieäm sinh vieân luoân naém ñöôïc tình hình hoïc
sinh, sinh vieân veà caùc maët hoïc taäp, reøn luyeän, tö töôûng vaø
ñôøi soáng, hieåu roõ taâm tö nguyeän voïng vaø nhöõng yeâu caàu
hôïp lyù cuûa sinh vieân ñeå phaûn aùnh kòp thôøi cho caùc caáp
laõnh ñaïo Nhaø tröôøng. Laø ñaàu moái phoái hôïp caùc hoaït ñoäng
trong vaø ngoaøi tröôøng coù lieân quan ñeán Sinh vieân.
7.3- Ban chuû nhieäm sinh vieân ñaõ Phoái hôïp toå chöùc caùc
sinh hoaït chính trò, tö töôûng, ñoái thoaïi cuûa caùc caáp vôùi Sinh
vieân ñeå cung caáp kòp thôøi nhöõng thoâng tin caàn thieát cho Sinh
vieân, giaûi ñaùp, giaûi quyeát caùc yeâu caàu maø Sinh vieân quan
taâm. Toå chöùc trieån khai thöïc hieän caùc chuû tröông chính saùch
cuûa Nhaø nöôùc, caùc noäi quy, quy cheá cuûa Boä Giaùo duïc vaø
Ñaøo taïo vaø cuûa Nhaø tröôøng, baûo ñaûm daân chuû, coâng khai
vaø coâng baèng xaõ hoäi ôû taát caû caùc khaâu coù lieân quan ñeán
Sinh vieân.
7.4- Toå chöùc coâng taùc chuû nhieäm khoái sinh vieân ( khoâng
chuû nhieäm theo lôùp), ñaõ duy trì ñöôïc neà neáp giao ban haøng
tuaàn goàm Phoøng CTCT-QLSV chuû trì, Giaùo vieân chuû nhieäm,
caùc lôùp tröôûng. Haøng tuaàn Giaùo vieân chuû nhieäm sinh hoaït
vôùi khoái hoaëc lôùp sinh vieân, Haøng thaùng Phoøng CTSV toå chöùc
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 30 -
sinh hoaït vôùi sinh vieân toaøn tröôøng, Hieäu tröôûng ñoái thoaïi vôùi
hoïc sinh, sinh vieân 1 laàn/ hoïc kyø. Ñaàu naêm hoïc toå chöùc ñaïi
hoäi lôùp sinh vieân kieän toaøn ban caùn söï lôùp vaø Ban chaáp
haønh ñoaøn.
*Haïn cheá: Ñoäi nguõ laøm coâng taùc giaùo vieân chuû nhieäm
ñöôïc treû hoùa, thöôøng phaûi ñi hoïc naâng cao trình ñoä, vì vaäy
coâng taùc chuyeân moân coøn nhöõng haïn cheá, phöông phaùp vaø
uy tín chöa cao, ñaëc bieät trong coâng taùc giaùo duïc, giaûi quyeát
vuï vieäc vaø laøm göông cho hoïc sinh, sinh vieân.


IV. Coâng taùc sinh vieân noäi, ngoaïi truù.
1.Veà coâng taùc sinh vieân noäi truù:
Quy moâ ñaøo taïo ôû moät soá tröôøng ngaøy moät taêng, kinh
phí cuûa nhaø nöôùc caáp cho caùc tröôøng ñeå môû roâng kyù tuùc
xaù(KTX) coøn haïn heïp, trong khi ñoù nhu caàu veà choå ôû KTX cuû
sinh vieân ngaøy moät nhieàu. Trong maáy naêm qua haàu heát caùc
tröôøng ñaõ coù nhieàu coá gaéng caûi taïo naâng caáp, xaây môùi caùc
khu KTX baûo ñaûm tieän nghi sinh hoaït, hoïc taäp cho sinh vieân. Roõ
neát nhaát laø ôû caùc tröôøng Cao ñaúng sö phaïm trong maáy naêm laïi
ñaây ñöôïc Nhaø nöôùc öu tieân ñaàu tö cho vieäc xaây döïng
tröôøng,trong ñoù KTX sinh vieân cuõng ñöôïc xaây mmôùi hieän ñaïi vaø
khang trang hôn tröôùc raát nhieàu, khaû naêng ñaùp öùng nhu caàu ôû
KTX cho sinh vieân caùc tröôøng naøy ñaït tæ leä raát cao. Bình quaân
hôn 80% sinh vieân caùc tröôøng cao ñaúng sö phaïm ñöôïc ôû KTX. Ñaây
laø moät ñieåm môùi maø 5 naêm tröôùc ñaây khoâng coù ñöôïc.
Nhieàu tröôøng ñaõ trích quyõ töï coù cuûa mình ñeå ñaàu tö caûi
taïo, naâng caáp KTX theo caên hoä kheùp kín, phoøng coù khu veä sinh
rieâng, ñöôïc gaén ñoàng hoà ñieän, nöôùc ñeán töøng phoøngvaø thöïc
hieän cheá ñoä: neáu duøng vöôït quaù möùc quy ñònh cuûa nhaø
tröôøng thì sinh vieân phaûi traû tieàn theâm. Nhôø aùp duïng quy cheá
quaûn lyù ñoù neân ñaõ chaám döùt ñöôïc tình traïng maát ñieän,thieáu
nöôùc, thaäm trí coøn bò caét ñieän ban ngaøy trong nhöõng ngaøy heø
noùng böùc, ñaõ keùo daøi nhieàu naêm tröôùc ñaây khoâng giaûi quyeát
ñöôïc,
Trong ñieáu kieän kinh phí cho xaây döïng cô baûn quaù eo heïp
nhöng nhieàu tröôøng ñaõ öu tieân ñaàu tö vaø trích haøng tæ ñoàng töø
voán töï coù ñeå xaây döïng theâm KTX môùi giaûi quyeát theâm choã ôû
cho sinh vieân.
Maëc duø vôùi nhieàu coá gaéng noã löïc treân nhöng bình quaân
chung ôû caùc tröôøng hieän nay cuõng chæ môùi ñaùp öùng ñöôïc
khoaûng 20% nhu caàu ôû KTX ñoái vôùi sinh vieân vaø neáu tính rieâng
caùc tröôøng ôû khu vöïc thaønh phoá lôùn thì tæ leä naøy coøn thaáp
hôn.
Vieäc toå chöùc nhaø aên cho sinh vieân, haàu heát caùc tröôøng
ñeàu thöïc hieän cô cheá ñaáu thaàu coù söï quaûn lí cuûa nhaø tröôøng.

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 31 -
Nhaø aên ñöôïc chia ra caùc beáp nhoû vôùi nhieáu möùc aên khaùc nhau
ñeå sinh vieân töï choïn, nhôø vaäy chaát löôïng böõa aên cuõng nhö tinh
thaàn phuïc vuï ñöôïc toát hôn. Trong 5 naêm qua khoâng coøn hieän
töôïng ngoä ñoäc do maát an toaøn thöïc phaåm trong caùc nhaø aên sinh
vieân. Nhieàu tröôøng coøn ñaàu tö theâm thieát bò, hoã trôï tieàn ñieän,
nöôùc giuùp cho caùc nhaø aên coù ñieàu kieän giaûm gia, reû hôn caùc
quaùn aên ngoaøi tröôøng ñeå thu huùt ñöôïc nhieàu sinh vieân, khaéc
phuïc ñöôïc tình traïng sinh vieân phaûi ra aên ôû caùc quaùn ngoaøi
tröôøng vöøa khoâng ñaûm baûo veä sinh vöøa khoâng ñaûm baûo an
ninh traät töïkhu vöïc xung quanh tröôøng. Coù theå khaûng ñònh raèng
veà khaâu toå chöùc beáp aên cho sinh vieân trong maáy naêm gaàn
ñaây caùc tröôøng coù nhieàu coá gaéng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa sinh
vieân.
2.Veà coâng taùc sinh vieân ngoaïi truù:
Tính trung bình taïi thôøi ñieåm naøy soá sinh vieân cuûa caùc
tröôøng ôû ngoaïi truù chieám khoaûng 80%, rieâng ñoái vôùi caùc
tröôøng ñoùng treân caùc thaønh phoá lôùn thì tæ leä naøy coøn cao hôn.
Sinh vieân ngoaïi truù phaân taùn raát roäng, coù tröôøng, sinh vieân troï
ôû khaép taát caû caùc quaän huyeän cuûa thaønh phoá. Ñieàu kieän sinh
hoaït ôû caùc nhaø troï thöôøng laø thieáu tieän nghi vaø ít ñaûm baûo an
toaøn, coù sinh vieân coøn thueâ troï ôû nhöõng nôi raát deã bò caùc teä
naïn xaõ hoäi laøm aûnh höôûng, chöa keå ñeán ñaëc ñieåm cuûa sinh
vieân ngoaïi truù laø hay di dôøi, thay ñoåi ñòa ñieåm choã ôû(coù sinh
vieân moãi naêm thay ñoåi 2 ñeán 3 laàn) laøm cho coâng taùc theo doõi,
quaûn lí sinh vieân ngoaïi truù voán ñaõ khoù laïi caøng khoù khaên
phöùc taïp hôn.
Nhöõng naêm qua nhieàu tröôøng ñaõ chuû ñoäng xaây döïng
chöông trình coâng taùc sinh vieân ngoaïi truù ; xaây döïng caùc quy
ñònh, bieåu maãu (coù tröôøng ñaõ coù phaàn meàm) thoáng keâ theo
doõi choå ôû cuûa caùc sinh vieân. Phoái hôïp chaët cheõ vôùi coâng an,
chính quyeàn ñòa phöông nôi sinh vieân cuûa tröôøng ôû troï: toå chöùc
giao ban ñònh kyø haøng thaùng, haøng quyù. Cuoái moãi hoïc kyø, naêm
hoïc yeâu caàu sinh vieân phaûi coù giaáy xaùc nhaän cuûa chính quyeàn
ñòa phöông veà vieäc sinh vieân tham gia thöïc hieän nhieäm vuï coâng
daân ñeå ñöa vaøo xem xeùt ñaùnh giaù keát quaû reàn luyeän. Toå
chöùc caùc ñoäi sinh vieân tình nguyeän veà tham gia caùc coâng taùc
xaõ hoäi taïi caùc ñòa baøn coù sinh vieân cuûa tröôøng troï hoïc. Cöû ñaïi
dieän cuûa tröôøng ñeán thaêm hoûi nhaân nhöõng ngaøy leã teát …
nhaèm thaém chaët hôn nöõa moái quan heä giöõa ñòa phöông vôùi nhaø
tröôøng trong vieäc phoái hôïp quaûn lí sinh vieân ngoaïi truù.
Tuy nhieân trong coâng taùc quaûn lí sinh vieân noäi, ngoaïi truù
vaãn coøn moät soá toàn taïi caàn khaéc phuïc nhö: vieäc chaêm lo toå
chöùc nhaø aên cho sinh vieân moät soá tröôøng ít ñöôïc ban giaùm hieäu
quan taâm, coù tö töôûng phoù maëc cho phía nhaø thaàu , ban quaûn lí
nhaø aên. Vaãn coøn moät soá tröôøng coøn toå chöùc beáp aên theo cô
cheá bao caáp tröôùc ñay, chaát löôïng böõa aên raát keùm hoaëc giaûi
theå beáp aên, ñeå sinh vieân phaûi ra aên ôû caùc quaùn ngoaøi tröôøng
hoaëc naáu aên trong phoøng ôû vöøa chaät choäi vöøa maát veä sinh,
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 32 -
khoâng ñaûm baûo an toaøn phoøng chaùy vaø gaây taéc ngheõn heä
thoáng tieâu thoaùt. Coù tröôøng vöøa môùi ñöa vaøo khu nhaø KTX
môùi , chöa ñöôïc moät naêm ñaõ phaûi boû ra haøng traêm trieäu ñoàng
ñeå söõa chöõa hö hoûng do sinh vieân naáu aên trong phoøng gaây ra.
Coâng taùc quaûn lí sinh vieân ngoaïi truù kgaù nhieàu tröôøng coøn
thieáu chuû ñoäng, thieáu bieän phaùp phoái hôïp vôùi chính quyeàn ñòa
phöông neân khoâng naém ñöôïc ñòa cæ sinh vieân, buoâng loûng coâng
taùc quaûn lyù sinh vieân ngoaïi truù.
3.Veà vieäc thöïc hieän baûo ñaûm an ninh traät töï trong caùc nhaø
tröôøng:
Giöõ vöõng oån ñònh chính trò xaõ hoäi, baûo ñaûm an ninh traät
töï vöøa laø nhieäm vuï chính trò vöøa laøñieàu kieän ñeû caùc tröôøng
tieán haønh thöïc hieän keát quaû nhieäm vuï ñaøo taïo. Ñaây laø moái
quan taâm cuûa caùc ngaønh, caùc caáp vaø toaøn xaõ hoäi.
Caùc tröôøng tích cöïc trieån khai thöïc hieän nghieâm tuùc thoâng
tu lieân tòch soá 10/2002/TTLT/BGD&ÑT-CA ngaøy 22/3/2002 veà ”Coâng
taùc baûo ñaûm an ninh, traät tö trong tröôøng hoïc vaø cô sôû giaùo
duïc” giöõa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo vaø Boä Coâng An. Quyeát
ñònh soá 138/1998/QÑ-TTg ngaøy 31/7/1998 cuar thuû töôùng chính phuû
veà pheâ duyeät “Chöông trình quoác gia phoøng choáng toäi phaïm”,
keá hoaïch lieân tòch soá 03/KHLT/CA-GD&ÑT ngaøy 29/6/2001 giöõa Boä
Coâng An vaø Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo veà vieäc “Phoái hôïp
phoøng choáng ma tuyù trong hoïc sinh, sinh vieân ngoaïi truù”, ñaåy
maïnh coâng taùc phoøng choáng ma tuyù trong hoïc sinh,sinh vieân caùc
tröôøng hoïc .
Caùc tröôøng ñaõ phoái hôïp chaët cheõ vôùi chính quyeàn ñòa
phöông nôi tröôøng ñoùng, toå chöùc thöïc hieän toát coâng taùc baûo
veä an ninh trong nhaø tröôøng.duy trì thöôøng xuyeân vieäc toång keát,
ñaùnh giaù vaø ruùt kinh nghieäm, cuûng coá vaø taêng cöôøng phoøng
baûo veä chuyeån traùch cuûa nhaø tröôøng,”Ñoäi thanh nieân côø ñoû
“,”Ñoäi sinh vieân xung kích” do Ñoaøn thanh nieân vaø hoäi sinh vieân
chuû trì; taïo ñieàu kieän veà vaät chaát tinh thaàn nhö coù cheá ñoä boài
döôõng thöôøng xuyeân oån ñònh,mieãn giaûm hoïc phí, leä phí ôû KTX,
thöôûng theâm ñieåm reøn luyeän v.v…cho nhöõng sinh vieân tham gia
vaø hoaït ñoïng coù hieäu quaû trong caùc ttoå chöùc treân. Nhieàu
tröôøng coøn boá trí theâm phoøng laøm vieäc, trang bò theâm caùc
thieát bò, phöông tieän caàn thieát cho caùc toå chöùc naøy hoaït ñoäng .
Vieäc toå chöùc, chaêm lo ñôøi soáng tinh thaàn, thu huùt sinh
vieân vaøo caùc hoaït ñoäng laønh maïnh ñeå haïn cheá vaø ngaên ngöøa
caùc maët tieâu cöïc,phoàng choáng caùc teä naïn naûy sinh ñöôïc nhieàu
tröôøng quan taâm coi ñaây laø moät bieän phaùp tích cöïc ñeå duy trì
baûo veä an ninh traät töï. Caùc caâu laïc boä, nhaø vaên hoaù sinh vieân
ôû nhieàu tröôøng ñöôïc söûa sang tu boå,ñaàu tö muasaém theâm caùc
phöông tieän nghe nhìn, duy trì thöôøng xuyeân buoåi phaùt tin noäi boä,
phaùt haønh baûn tin cuûa tröôøng giuùp cho sinh vieân naém baét ñöôïc
tình hình thôøi söï vaø caùc chuû tröông coâng taùc cuûa nhaø tröôøng,
kòp thôøi bieåu döông nhöõng ngöôøi toát vieäc toát, pheâ phaùn nhöõng
bieåu hieän yeáu keùm tieâu cöïc.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 33 -
Kinh phí daønh cho caùc hoaït ñoäng vaên theå töø ngaân saùch
Nhaø nöôùc raát haïn heïp nhöng raát nhieàu tröôøng haøng naêm ñaõ
boû ra haønh traêm trieäu ñoàng ñeå duy trì thöôøng xuyeân hoaït ñoäng
naøy. Coù tröôøng trích tôùi gaàn 1 tæ ñoàng töø quyõ töï coù cuû mình
ñeå hoã trôï caùc ñoäi tuyeån vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên hoaù
vaên ngheä vaø TDTT cho sinh vieân.
Caùc tröôøng ñaõ tích cöùc thöïc hieän keá hoaïch lieân tòch
giöõa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo vaø Boä Vaên Hoaù- Thoâng Tin veà
xaây döïng vaên hoaù trong tröôøng hoïc. Caùc khu dòch vuï ñöôïc xaép
xeáp laïi, khoâng coøn haøng quaùn loän xoän trong khuoân vieân cuûa
tröôøng, ñaëc bieät laø caùc tröôøng quan taâm nhieàu ñeán vieäc xaây
döïng töôøng raøo baûo veä KTX, ngaên caùch ngöôøi ngoaøi ra vaøo töï
do, ñaõ chaám döùt ñöôïc tình traïng caùc phaàn töû xaáu ôû ngoaøi vaøo
quaäy phaù, nhôø vaäy trong nhöõng naêm gaàn ñaây tình hình an ninh
traät töï trong caùc nhaø tröôøng ngaøy caøng toát hôn.
Beân caïnh nhöõng maët ñaït ñöôïc, trong coâng taùc an ninh
traät töï ôû caùc tröôøng vaãn coøn moät soá toàn taïi chöa ñöôïc khaéc
phuïc döùt ñieåm nhö tình traïng moät soá sinh vieân vi phaïm phaùp
luaät, troäm caép, gaây goã ñaùnh nhau gaây thöông tích, tham gia ñua
vaø coã vuõ ñua xe traùi pheùp vi phaïm luaät leä giao thoâng, laøm maát
traät töï nôi coâng coäng. Hieän töôïng say röôïu, côø baïc. Söû duïng ma
tuyù tuy coù giaûm hôn tröôùc nhöng chöa chaám döùt trieät ñeå.
Nhìn chung trong maáy naêm gaàn ñaây tình hình quoác teá coù
nhieàu bieán ñoäng, caùc löïc löôïng thuø ñòch luoân muoán lôïi duïng loâi
keùo sinh vieân ñeå laøm maát oån ñònh chính trò – xaõ hoäi nhöng tình
hình an ninh chính trò trong caùc nhaø tröôøng vaãn giöõ ñöôïc oån ñònh
vaø ngaøy caøng coù chieàu höôùng toát leân.
V.Veà vieäc laøm cuûa sinh vieân toát nghieäp:
Thöïc hieän coâng taùc theo doõi, tö vaán vieäc laøm cuûa sinh
vieân toát nghieäp ra tröôøng khoâng nhöõng coù yù nghóa ñieàu ñoäng
sinh vieânt toát nghieäp ñeáùn laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù nhu caàu
söû duïng maø coøn giuùp cho baûn thaân caùc nhaø tröôøng ñieàu
chænh muïc tieâu, keá hoaïch ñaøo taïo ngaønh ngheà cuï cuï theå phuø
hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng, nhaát laø nhöõng tröôøng ñaøo taïo cung
caáp nguoàn nhaân löïc cho xaõ hoäi.
Do nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà treân,
trong nhöõng naêm qua moät soá tröôøng ñaõ thöïc hieän vieäc theo
doõi, tö vaán vieäc laøm cho sinh vieân toát nghieäp ñaõ ñaït ñöôïc moät
soá keát quaû böôùc ñaàu, cuï theå laø:
Ñoái vôùi moät soá tröôøng cao ñaúng sö phaïm vaø moät ssoá
tröôøng ñaøo taïo ngaønh ngheà khaùc cuûa caùc ñòa phöông quaûn lí
tröïc tieáp, doù coù ñòa chæ söû duïng neân ñaõ thöïc hieän vieäc phaân
phoái sinh vieân toát nghieäp ñeán laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù nhu
caàu söû duïng. Trung bình ôû caùc tröôøng naøy coù töø 80 - 100% sinh
vieân toát nghieäp ra tröôøng laø coù vieäc laøm ngay.
Vaøi ba naêm gaàn ñaây moät soá ít tröôøng ñaõ chuû ñoäng toå
chöùc caùc trung taâm tö vaán, giôùi thieäu vieäc laøm cho sinh vieân
toát nghieäp; ñaåy maïnh caùc hoaït ñoâïng “Hoäi chôï vieäc laøm” ,
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 34 -
“Hoäi cöïu sinh vieân”…taïo ñieàu kieän cho sinh vieân giao löu, tieáp
xuùc vôùi caùc cô sôû tuyeån duïng. Môû roäng moái quan heä giöõa
nhaø tröôøng vôùi cô soû saûn xuaát ñeå cung caáp thoâng tin vaø naém
baét nhu caàu söû duïng, giuùp sinh vieân coù theâm nhieàu cô hoäi tìm
kieám vieäc laøm hôn.
Tuy nhieân, trong coâng taùc quaûn lyù, theo doõi vieäc laøm
cuûa sinh vieân hieän nay coøn nhieàu baát caäp chöa coù söï chæ ñaïo
vaø cô cheá thoáng nhaát. Caùn boä laøm tröïc tieáp coâng taùc naøy
vöøa thieáu , vöøa ít coù kinh nghieäm vaø chöa ñöôïc taäp huaán boài
döôõng veà nghieäp vuï neân raát luùng tuùng. Vieäc theo doõi, thoáng
keâ tình hình vieäc laøm cuûa sinh vieân toát nghieäp ôû nhieàu coøn boû
ngoû hoaëc coù theo doõi nhöng khoâng chính xaùc ,gaây khoù khaên
cho vieäc laäp keá hoaïch vaø ñieàu chæng chæ tieâu ñaøo taïo ôû caùc
tröôøng. Tình traïng sinh vieân toát nghieäp ra tröôøng khoâng chaáp
haønh söï ñieøu ñoïng ñeán laøm vieäc ôû nhöõng nôi coù nhu caàu söû
duïng, nhaát laø ñeùn vuøng noâng thoân, mieàn nuùi,vuøng saâu, vuøng
cao vaø vuøng coù hoaøn caûnh kinh teá ñaëc bieät khoù khaên khaù
phoå bieán. Nhieàu sinh vieân toát nghieäp ngaønh Y keå caû moät soá
sinh vieân toát nghieäp heä cöû tuyeån saün saøng laøm vieäc khoâng
löông ôû caùc beänh vieän hoaëc laøm vieäc khoâng ñuùng ngaønh
ngheà ñaøo taïo ñeå ñöôïc ôû laïi thaønh phoá vaãn chöa coù bieän phaùp
chaán chænh. Cô cheá thöïc hieän nghóa vuï ñieàu ñoäng ñeán laøm
vieäc ôû nhöõng nôi coù nhu caàu söû duïng ñoái vôùi sinh vieân ngaønh
sö pham ñöôïc mieãn hoïc phí trong quaù trình ñaøo taïo ñeán nay vaãn
chöa coù.
VI. Coâng taùc ñoaøn theå vaø caùc hoaït ñoäng phong traøo trong nhaø
tröôøng:
1. Phong traøo “hoïc taäp, reøn luyeän vì ngaøy mai laäp nghieäp, vì daân giaøu
nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng vaên minh” ñaõ goùp phaàn tích cöïc trong
vieäc taïo neân ñoäng löïc thuùc ñaåy thanh nieân, sinh vieân trong hoïc taäp vaø
reøn luyeän
Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñaõ chæ ñaïo caùc tröôøng taïo ñieàu
kieän thuaän lôïi cho caùc toå chöùc ñoaøn, hoäi hoaït ñoäng ñoùng vai
troø noøng coát trong caùc phong traøo thi ñua hoïc toát nhö: phat ñoïng
muøa thi nghieâm tuùc, ñaêng kí thi ñua tieát hoïc toát, ttuaàn hoïc toát,
toå chöùc caùc hoaïtt ñoäng hoã trôï hoïc taäp nhö:hoäi thaûo, caâu laïc
boä hoïc thuaät, toaï ñaøm …goùp phaàn taïo ñoïng löïc thi ñua hoïc taäp,
nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt trieån taøi naêng trong hoïc sinh sinh
vieân.
Caùc toå chöùc ñoaøn, hoäi ôû caùc thaønh phoá , tónh ñaõ
höôùng hoaït ñoäng cuûa sinh vieân vaøo vieäc phaán ñaáu hoïc taäp
toát, reøn luyeän toát. Nhieàu nôi ñaõ toå chöùc caùc phong traøo nhö
xaây döïng neà neáp kæ cöông hoïc taäp, reøn luyeän, thanh nieân sinh
vieân vôùi lí töôûng caùch maïng, vôùi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù,
hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, xaây döïng KTX vaên minh saïch ñeïp, nhaø
tröôøng khoâng coù ma tuyù vaø teä naïn xaõ hoäi, sinh vieân vôùi caùc
vaán ñeà xaõ hoäi.

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 35 -
Vieäc tham gia chæ ñaïo phong traøo sinh vieân tình nguyeän ñaõ
ñöôïc coi laø moät hoaït ñoäng quan troïng, coù ñònh höôùng trong vieäc
phaán ñaáu vaø reøn luyeän phaåm chaát chính trò caùch maïng cho
thanh nieân sinh vieân. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo ñaõ chæ ñaïo caùc
tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng trong caû nöôùc tham gia, taïo nhieàu ñieàu
kieän veà vaät chaát vaø tinh thaàn thuùc ñaåy phong traøo sinh vieân
tình nguyeän roäng khaép ôû caùc tröôøng. Neùt noåi baät ñaõ ñöôïc xaõ
hoäi ghi nhaän trong maáy naêm gaàn ñaây laø phong traøo sinh vieân
tình nguyeän ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng traûi daøi caû chieàu saâu laãn
beà roäng. Beân caïnh nhöõng hoaït ñoäng tình nguyeän taïi choã, thöïc
hieän caùc chöông trình chung söùc cuøng coäng ñoàng giöõ gìn an ninh
traät töï, an toaøn xaõ hoäi, xaây döïng moâi tröôøng trong saïch, laønh
maïnh, caùc ñoäi sinh vieân tình nguyeän cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc ,
cao ñaúng ñaõ ñi tôùi caùc vuøng saâu vuøng xa chuyeån giao caùc tieán
boä khoa hoïc kó vaø coâng ngheä, caùc moâ hình saûn xuaát cho baø
con noâng daân; khaùm chöõa beänh mieãn phí; xaây döïng caùc phoøng
hoïc vaø xoaù muø chöõ, phoå caäp tieåu hoïc cho ñoàng baøo thieåu soá.
Tham gia höôùng daãn caùc thí sinh vaø ngöôøi nhaø ñeán ñòa ñieåm thi,
nôi troï trong kì thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng. Keát quaû ñaït ñöôïc
cuûa caùc ñoäi sinh vieân tình nguyeän trong nhöõng naêm qua ñaõ ñöôïc
laõnh ñaïo vaø nhaân daân ñòa phöông ñaùnh giaù cao. Caùc tröôøng ÑH,
CÑ ôû khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ coù bieän phaùp saùng taïo
vaø hieäu quaû trong vieäc thöïc hieän caùc phong traøo tình nguyeän
cuûa sinh vieân.
2. Veà cheá ñoä chính saùch vaø cô cheá hoã trôï cho toå chöùc ñoaøn, hoäi hoaït
ñoäng ôû caùc tröôøng ÑH, CÑ.
Chính saùch cho caùn boä ñoaøn, hoäi trong tröôøng hoïc hieän nay
coøn baát caäp, hai ngaønh giaù duïc & ñaøo taïo vaø ñoaøn thanh nieân
ñaõ coù söï phoái hôïp chaët cheõ, coù hieäu quaû vaø ñang töøng böôùc
thaùo gôõ nhöõng khoù khaên trong vieäc thöïc hieän moät soá cheá ñoä
chính saùch vaø taïo cô cheá cho caùc hoaït ñoäng ñoaøn, hoäi trong
nhaø tröôøng. Caùc Nghò quyeát, thoâng tö lieân tòch phoái hôïp giöõa
hai ngaønh ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi thuùc ñaåy coâng taùc giaùo
duïc toaøn dieän trong nhaø tröôøng. Veà phía boä giaù duïc vaø ñaøo
taïo ñaõ coù nhieàu vaên baûn quy ñònh veà cheá ñoä chính saùch ñoái
vôùi caùn boä ñoaøn hoäi trong caùc tröôøng ÑH, CÑ nhö: quy ñònh
giaûm ñòng möùc coâng taùc cho giaùo vieân kieâm nghieäm coâng taùc
ñoaøn,baûo trôï hoaït ñoäng cuûa hoäi sinh vieân vieät nam taïi caùc
tröôøng ÑH, CÑ, caùc cheá ñoä, chính saùch ñoái vôùi caùn boä ñoaøn
tröôøng hoïc vaø saép xeáp ñoäi nguõ giaùo vieân vaø caùn boä caùc
tröôøng hoïc ñaõ ñöôïc caùc tröôøng thöïc hieän nghieâm tuùc.
Ñoäi nguõ caùn boä ñoaøn ,hoäi nhaát laø caùn boä lieân chi
ñoaøn, chi hoäi sinh vieân ôû caùc khoa, caùc bí thö chi ñoaøn ôû caùc
lôùp sinh vieân cuõng ñöôïc caùc tröôøng quan taâm vaø coù nhieàu hình
thöùc ñoäng vieân khuyeán khích nhö: ñöôïc thöôûng ñieåm reøn luyeän ,
ñöôïc öu tieân ñi thaêm quan, nghæ maùt, ñöôïc giaûm leä phí KTX hoaëc
ñöôïc trôï caáp töø 10-30.000ñ/thaùng tuyø theo khaû naêng cuûa töøng
tröôøng ñaõ goùp phaàn ñoäng vieân ñoäi nguõ laøm coâng taùc
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 36 -
ñoaøn,hoäi ôû cô sôû laø nhöõng haït nhaân tích cöïc trong moïi hoaït
ñoäng ôû caùc tröôøng.
Hoaït ñoäng cuûa coâng taùc ñoaøn, hoäi coù nhieàu nôi chöa ñi
saâu baùm saùt vaøo nhieäm vuï troïng taâm cuûa nhaø tröôøng nhö hoïc
taäp, nghieân cöùu khoa hoïc ñaëc bieät laø choáng gian laän trong thi
cöû… Moät soá khoâng ít chi ñoaøn, chi hoäi ôû caùc khoa cuûa moät soá
tröôøng hoaït ñoäng coøn mang tính chaát hình thöùc, thuï ñoäng, thieáu
noäi dung cuï theå phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm sinh vieân nhaø tröôøng
neân keát quaû chöa cao.

Phaàn thöù hai
MOÄT SOÁ NHIEÄM VUÏ TROÏNG TAÂM CUÛA COÂNG TAÙC SINH
VIEÂN TRONG NHÖÕNG NAÊM TÔÙI
I. MOÄT VAØI NEÙT DÖÏ BAÙO TÌNH HÌNH SINH VIEÂN TRONG THÔØI
GIAN TÔÙI
1. Tình hình vaø boái caûnh chung
+Tình hình theágiôùi:
- Ñaïi hoäi ñaûngIX nhaänñònh:“theákyû XXI tieáptuïc coù nhieàubieánñoåi. Khoa
hoïc coângngheäseõ coù böôùc nhaûyvoït. Kinh teátri thöùc coù vai troø ngaøy caøng
noåi baättrongquaùtrìnhphaùttrieånlöïc löôïng saûnxuaát”.

- Toaøn caàu hoaù laø moät xu theá khaùch quan, loâi cuoán ngaøy caøng nhieàu
nöôùc thamgia, vöøa coù maëttích cöïc , vöøa coù maëttieâucöïc, vöøa coù hôïp taùc,
vöøa coù ñaáu tranh. Ssöï caïnh tranh kinh teá giöõa caùc quoác gia seõ ngaøy caøng
quyeát lieät ñoøi hoûi moãi nöôùc ñeàu phaûi tính ñeán vieäc taêng naêng suaát lao
ñoäng,naângcaochaátlöôïng haønghoùa,ñoåi môùi coângngheänhanhchoùnh.


- Khoa hoïc –coângngheätrôû thaønhñoänglöïc cô baûncuûasöï phaùttrieånkinh
teá – xaõ hoäi vaø giaùo duïc laø neàn taûng cuûa söï phaùt trieån khoa hoïc – coâng
ngheä, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi hieän ñaïi,
ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc naângcao yù thöùc daântoäc vaø naênglöïc caùc
theá heä, chính vì vaäy ñoåi môùi giaùo duïc ñang dieãn ra treân quy moâ toaøn caàu.
Ngöôøi ta quan taâmhôn ñeán chaát löôïng giaùo duïc, ñeán nhaâncaùch ngöôøi hoïc,
ñeáncaùchtoåchöùcquaùtrìnhgiaùoduïc vaøheäthoánggiaùoduïc.


- Nhaøtröôøngtöø choãkheùpkín chuyeånsangmôûcöûaroängraõi, ñoái thoaïi vôùi
xaõ hoäi vaø gaén boù chaët cheõ vôùi nghieâncöùu khoa hoïc coâng ngheävaø öùng
duïng; nhaø giaùo töø choã chætruyeànñaït kieán thöùc, chuyeånsang cung caáp cho
ngöôøi hoïc phöôngphaùpthu nhaänthoângtin moätcaùchcoù heäthoáng, coù tö duy
phaântích vaø toånghôïp.

- Caùc phöôngtieän truyeànthoâng, maïng vieãn thoâng, internettaïo thaänlôïi cho
giao löu vaø hoäi nhaäpvaên hoaù, ñoàng thôøi cuõng ñang dieãn ra cuoäc ñaáu tranh
gaygaétñeåduy trì vaø baûotoànbaûnsaécvaênhoaùdaântoäc.

+Tình hình trongnöôùc:
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 37 -
- Tìnhhìnhchíng trò xaõ hoäi cô baûnoånñònh, ñaátnöôùcta coù cô hoäi vaø ñieàukieän
ñeå phaùthuy noäi löïc vaø lôïi theáso saùnh, tranhthuû ngoaïi löïc. Ñoàng thôøi, ñaát
nöôùcta phaûi ñoái maëtvôùi nhieàuthaùchthöùc, boánnguy cô ( tuït haäuxa hôn neàn
kinh teá ;cheäch höôùng xaõ hoäi chuû nghóa; naïn tham nhuõng vaø teä quan lieâu;
“dieãn bieán hoaø bình” do caùc theá löïc thuø ñòch gaây ra) vaãn toàn taïi vaø dieãn
bieán phöùc taïp(caùc theá löïc thuø ñòch tieáp tuïc choáng phaù ta treân lónh vöïc tö
töôûng- vaên hoaù vaø caû treân lónh vöïc kinh teá, laáy “dieãn bieán hoaø bình” treân
lónh vöïc daânchuû, nhaânquyeàn, daântoäc, toângiaùolaømkhaâuñoätphaù),nöôùc
ta vaãncoøn laø nöôùc kinh teá keùmphaùttrieån, möùc soángnhaândaâncoøn thaáp,
neáuchuùngta khoângnhanhchoùngvöôn leân thì seõ caøngtuït haäuxa hôn veà kinh
teá.
- Giaùo duïc Vieät Nam tieáptuïc thöïc hieänsöï ñoåi môùi quy moâhôn, saâusaéc
hôn, toaøndieänhôn treâncaùc phöôngdieän: muïc tieâu,noäi dung, chöôngtrình giaùo
duïc, quaûnlyù giaùo duïc, phaùttrieånmaïng löôùi tröôønglôùp, hoaøn thieäncô caáu
heäthoánggiaùoduïc, taêngcöôøngxaõ hoäi haùogiaùoduïc ñeåtaïo ñieàukieänthuaän
lôïi cho sinh vieân trong hoïc taäp, nghieâncöùu khoa hoïc, phaùthuy taøi naêng. Ñaát
nöôùc ñang trong quaù trình hoäi nhaäpmaïnh meõ, caùc ngaønhngheàcaàn söû duïng
lao ñoänglaø nhöõngcoângnhaân,kó thuaätvieâncoù trình ñoäcao vaø nhöõngngaønh
ngheàmôùi theo höôùnghieänñaïi caànnhöõngchuyeângia, trí thöùc treû ngaøy caøng
nhieàuvaø ñoù chính laø thôøi cô cho sinh vieânVieät Nam, nhöngñoù cuõng laø yeâu
caàu,aùplöïc ñoái vôùi ngaønhgiaùoduïc cuõngnhö chính thanhnieân,sinh vieântrong
quaùtrìnhreønluyeän,hoïc taäpnaângcaokieánthöùc,kyõ naêngñeåhoäi nhaäp.
- Nhu caàuhoïc taäptaêngleân, vieäclöa choïn ngaønhngheà,ñoängcô hoïc taäp,
caùc quan heä trong nhaø tröôøng vaø ngoaøi xaõ hoäi coù nhöõng thay ñoåi theo ñònh
höôùngcuûaNhaønöôùcphuïc vuï cho coângnghieäphoa, hieänñaïi hoaù.
2. Döï baùo veà tình hình sinh vieân trong giai ñoaïn tôùi
- Soá löôïng sinh vieânseõ tieáptuïc taêng,tæleä sinh vieântuyeånmôùi taêngtöø
5%-8% naêm; tæleä sinh vieân töø 118 / 1 vaïn daân( cuûa naêmhoïc 2001- 2002) seõ
taêngleân 200 / 1 vaïn daân( vaøo naêm2010). Tæ leä sinh vieân/ giaûngvieântöø 30
seõ giaûm xuoáng khoaûng 20. heä thoáng caùc nhaø tröôøng ñöôïc môû roäng, naâng
caáp,hình thaønhtheâmcaùctröôøngôû khu vöïc troïngñieåm;caùcloaïi hình ñaøotaïo
ña daïng , phong phuù ñaëc bieät loaïi hình ñaøo taïo ngoaøi coâng laäp seõ thu huùt
ñoângñaûosinhvieân.
- Cô caáusinh vieâncoù söï thayñoåi lôùn: tæleä sinhvieântöø noângthoânvaø caùc
vuøng mieànnuùi, vuøng saâu, vuøng xa taêngcao hôn (xem phuï luïc 2), caùc ngaønh
ngheàmuõi nhoïn nhö khoahoïc coângngheä,caùcngaønhkó thuaätseõchieámöu theá,
ngaønhsö phaïmvaø caùc ngaønhkhoa hoïc cô baûnseõ thu huùt ñöôïc ñong ñaûohoïc
sinh gioûi theo hoïc. Caùc ngaønh luaät, kinh teá khoâng coøn laø söï löïa choïn duy
nhaátcho sinh vieânnöõa.
- Ñaïi ña soá sinh vieântích cöïc, chuû ñoängtrong hoïc taäp,trangbò theâmngoaïi
ngöõ, tin hoïc, kinh nghieäm thöïc teá ñeå coù theå ñaùp öùng ñoøi hoûi veà nguoàn
nhaânlöïc cao trongsöï coângnghieäphoaù,hieänñaïi hoaùñaátnöôùc, hoäi nhaäpkinh
teáquoácteá.Nhieàutröôøngñaïi hoïc thöïc hieäncheáñoächo hoïc vaø thi laáy chöùng
chætheotöønghoïc phaàn.Trong reøn luyeän,sinh vieâncoù baûnlónh chính trò vöõng
vaøng, coù yù thöùc phaánñaáuvaøo Ñoaøn vaø ñöùng trong haøng nguõ cuûa Ñaûng;
sinh vieân ngaøy caøng tin töôûng hôn vaøo ñöøng loái ñoåi môùi, phaùt trieån ñaát
nöôùcmaøÑaûngvaøNhaønöôùcta ñanglaõnhñaïo nhaândaânthöïc hieän.

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 38 -
- Sinh vieântrôû thaønhnguoànnhaânhlöïc lao ñoängvôùi chaátlöôïng ngaøy caøng
cao, coù söùc khoeû, chieàucao, trí tueävaø khaû naêngchuyeânmoânhôn tröôùc. Xu
theùdu hoïc ôû nhöõngnöôùccoù neàngiaùoduïc tieântieán,tieápcaänvôùi nhöõngtri
thöùc quoác teá ngaøy caøng taêng. Sinh vieân Vieät Nam hoïc ôû nöôùc ngoaøi quan
taâm nhieàu hôn ñeán tình hình phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi cuûa ñaùt nöôùc; chuû
ñoängthamgia caùchoaït ñongÑoaønvaø saünsaøngtrôûveànöôùccoângtaùc.
- Tính tích cöïc chính trò xaõ hoäi cuûasinh vieânñöôïc phaùthuy, tuy nhieânnhöõng
yeáutoá tieâucöïc vaãntoàntaïi ñanxen vaø trongsinh vieâncuõngvaãnseõ coù cuoäc
ñaáutranhgaygaétgiöõacaùi tích cöïc vaøcaùi tieâucöïc.
II. MOÄT SOÁ NHIEÄM VUÏ TROÏNG TAÂM CUÛA CHÖÔNG TRÌNH
COÂNG TAÙC SINH VIEÂN TRONG 5 NAÊM TÔÙI
Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta chuû tröông laáy vieäc phaùt huy nguoànlöïc con
ngöôøi laøm yeáu toá cô baûn cho söï nghieäp phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng cuûa
ñaátnöôùc. Heä thoánggiaùoduïc ñaïi hoïc coù troïng traùchñaøotaïo ñoänguõcaùnboä
ñoângñaûo, ñuû khaûnaêngtieápcaänvôùi kó thuaät,coângngheätieântieánhieänñaïi,
ñuû söùc caïnh tranhtreânthò tröôøngsöùc lao ñoängtrongkhu vöïc vaø theágiôùi. Beân
caïnhvieäcñoåi môùi muïc tieâu,chöôngtrình, phöôngphaùpñaøotaïo caàntaêngcöôøng
giaùo duïc sinh vieânveà traùchnhieämcoângdaân, boài döõôngcho hoï theágiôùi quan
khoa hoïc, loøng yeâunöôùc, yù chí vöôn leân, laäp thaân,laäp nghieäp,vì töông lai cuûa
baûnthaânvaø tieànñoàcuûañaátnöôùc, saünsaønggoùpphaàncoù hieäuquaûcao vaø
oângcuoäcñoåi môùi, coângnghieäphoaù,hieänñaïi hoaùvì daângiaøunöôùcmaïnhvaø
xaõ hoäi coângbaèng,daânchuûvaênminh.
Ñeå phaánñaáu ñaùt ñöôïc caùc muïc tieâu treân, trong ñieàu kieän cuï theå ôû
caùc nhaø tröôøng caán taäp trung thöïc hieän moät soá nhieäm vuï troïng taâm cuûa
chöôngtrìnhcoângtaùcsinh vieântrong5 naêmtôùi:
1. Thöïc hieän giaùo duïc toaøn dieän, chuù troïng giaùo duïc tö töôûng –
chính trò, nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng nhaèm hình thaønh trong sinh vieân
tinh thaàn yeâu nöôùc, yeâu queâ höông, yeâu gia ñình vaø tinh thaàn töï toân
daân toäc, lí töôûng xaõ hoäi chuû nghóa, loøng nhaân aùi, yù thöùc toân troïng
phaùp luaät, tinh thaàn hieáu hoïc, chí tieán thuû laäp nghieäp, khoâng cam chòu
ngheøo heøn.
1.1. Trieån khai aùp duïng quy cheá ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän phaåm
chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa hoïc sinh, sinh vieân caùctröôøngÑH,
CÑ THCN heä chính quy ban haønh theo quyeát ñònh soá 42/2002/QÑ-BGD&ÑT
cuûa Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo, taïo ra ñöôïc moät böôùc chuyeån quan troïng
trong phong traøo thi ñua reøn luyeän toát, goùp phaànnaângcao chaát löôïng ñaøo
taïo ôû caùcnhaøtröôøng.
1.2. Naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaø hoïc taäp caùc moân khoa hoïc xaõ
hoäi, nhaân vaên, nhaát laø caùc moân hoïc Maùc-Leânin, Tö töôûng Hoà Chí
Minh. Toå chöùc thöïc hieänñeàaùn “Moät soá bieänphaùpnaângcao chaátlöôïng
vaø hieäuquaûgiaûngdaïy vaø hoïc taäpcaùc boä moânkhoa hoïc Maùc-Leânin, Tö
töôûngHoà Chí Minh” trong caùc tröôøngÑH, CÑ ñaõ ñöôïc thu töôùngchính phuû
pheâ duyeät taïi quyeát ñònh 494/NÑ-TTg/2002 ngaøy 24/6/2002 cuûa thuû töôùng
chínhphuû.ThoângquañoùñeånaângcaonhaänthöùcveàchuûnghóaMaùc-Leânin,
Tö töôûngHoà Chí Minh, trangbò heäthoángchính trò, quanñieåmñöôøngloái cuûa
ñaûng vaø nhaø nöôùc goùp phaànlieân heä vaän duïng vaøo thöïc tieãn cuûa moãi
ngöôøi. Ñöa vao thi toát nghieäpmoân Maùc-Leânin, Tö töôûngHoà Chí Minh ñoái
vôùi sinh vieântoátnghieäpnaêm2004.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 39 -
1.3. Tieáp tuïc thöïc hieân chæ thò 34/CT-TW ngaøy 30/5/1998cuûaboä chính trò
veà “taêngcöôøngcoângtaùc chính trò tö töôûng, cuûngcoá toå chöùc ñaûng,ñoaøn
theåquaànchuùngvaø coângtaùcñangtrongtröôønghoïc” ñeåñaåymaïnhhôn nöõa
coâng taùc phaùttrieån ñaûngtrong sinh vieân, ñaùp öùng yeâu caàu ñoøi hoûi cuûa
tình hình môùi; toå chöùc nghieân cöùu, hoäi thaûo, trao ñoåi kinh nghieäm, giaûi
quyeátnhöõngvöôùngmaéchieännay ñeåtaïo ñieàukieänthuaänlôïi cho sinh vieân
reønluyeän,phaánñaáutrôû thaønhñaûngvieân.Caùc tröôøngÑH phaánñaáuhaøng
naêmñaït tæ leä 1%, caùc tröôøng CÑ ñaït möùc 0,5% sinh vieân phaán ñaáu trôû
thaønhñaûngvieân. veà maëttoå chöùc, neângheùpchi boä sinh vieân vôùi chi noä
phoøngcoângtaùcchínhtrò, sinhvieânñeåthuaänlôïi trongsinh hoaït vaøgiuùpñôõ.
1.4. Taêng cöôøng reøn luyeän baûn lónh chính trò vaø giaùo duïc tö töôûng cho
sinh vieân thoângqua toå chöùc hoïc taäpquaùntrieätcaùc nghò quyeátcuûañaûng
caùc chuû chöôngchính saùchcuûanhaønöôùc, caùc hoaït ñoänggiaùo duïc truyeàn
thoáng, caùc hoaït ñoäng “Ñeàn ôn ñaùp nghóa”, “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” vaø
caùc phong traøo, caùc hoaït ñoängcuûacaùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi ñöa vaøo
nhaøtröôøng.
1.5. Taêng cöôøng giaùo duïc ñöùc duïc, trí duïc, theå duïc vaø myõ duïcqua coâng
taùc vaên hoaù, vaên ngheä, theå duïc theå thao vaø caùc hoaït ñoäng nhoaïi
khoaù.
- Chöôngtrình hoaùcaùchoaït ñoängngoaïi khoaù,phoái hôïp caùclöïc löôïng trong
vaø ngoaøi nhaø tröôøng, toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên hoaù, vaên ngheä, theå duïc
theåthaophuøhôïp. TaátcaûcaùctröôøngÑH, CÑ ñeàucoù nhaøvaênhoaùhoaëccaâu
laïc boä vaên hoaù ( coù hoäi tröôøng sinh hoaït vaø caùc thieát bò toái thieåunhö aâm
thanh,aùnhsaùngvaø ngöôøi phuï traùch),coù thö vieän(trongñoù coù phoøngñoïc cho
caùnboägiaûngvieânvaøsinhvieân).
- Xaây döïngcaùcnhaøthi ñaùu,khu theåthao,vaênhoù , toåchöùcheäthoángcaùc
caâulaïc boäphuøhôïp vôùi ñònhhöôùnggiaùoduïc toaøndieänvaøphuøhôïp vôùi nhu
caàuhoaït ñoängcuûatuoåi treûtöôngxöùngvôùi quy moâ,vò trí cuûanhaøtröôøngsao
cho taátcaû caùc sinh vieân ñeøu coù theåthamgia theo nguyeänvoïng, sôû thích cuûa
moätloaïi hìnhhoaïtñoängnaøoñoù.
- Coù nguoànkinh phí toái thieåuñeåñaûmbaûoñuû cho caùc hoaït ñoängngoaïi
khoaù vaø xaõ hoäi hoaù caùc phong traøo hoaït ñoäng cuûa sinh vieân. nghieân cöùu,
ñeø xuaát vôùi nhaø nöoâccs danh muïc vaø quy ñònh möùc kinh phí daønh cho hoaït
ñoängcoângtaùc sinh vieân trích töø nguoànngaânsaùchcuûanhaø nöôùc vaø nguoàn
thu hoïc phí cuûa nhaø tröôøng ñeå daûm baûo caùc hoaït dooïng vaên hoaù , vaên
ngheä , TDTH, caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng. Tröôùc
maét,trongkhi chôø ñôïi vaênbaûncuûaboätaøi chínhmoãi tröôøngphaánñaáùudaønh
ít nhaátcho moãi ñaàusinh vieân5000ñ/thaùngcho caùc hoaït ñoänggiaùo duïc ngoaøi
giôø leân lôùp. Ñoøng thôøi huy ñoäng töø caùc nguoàn töï coù cuûa nhaø tröôøng,
ñoùng goùp cuûa moïi ngöôøi vaø xaõ hoäi hoaù coâng taùc sinh vieân ñeå toå chöùc
caùc hoaït ñoängphuø hôïp vôùi ñieàukieänvaø khaûnaêngcuûacaùc nhaøtröôøngôû
caùckhu vöïc ôû caùcthôì ñieåmhôïp lyù.
1.6. Phaùt huy vai troø cuûa caùn boä, giaûng vieân trong quaù trình giaùo duïc
sinh vieân. Ñeå coù theå phaùt huy vai troø cuûa caùn boä giaûng vieân trong quaù
trình giaùo duïc ñaøo taïo, ngoaøi vieäc ñoåi môùi chöông trình noäi dung, phöông
phaùp giaûng daïy, coøn caàn quaùn trieät hôn nöõa yeâu caàu veà “ñaïo ñöùc nhaø
giaùo” cho taátcaû caùn boä giaûngvieântrong tröôøng.tieáptuïc ñaåymaïnh phong
traøo “kæ cöông- tình thöông-traùch nhieäm” ñeå phaùt huy vai troø traùch nhieäm
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 40 -
göông maãucuûa caùn boä giaûng vieân ñoái vôùi sinh vieân. cuûng coá heä thoáng
giaùo vieânchuû nhieäm,coá vaánhoïc taäp, quaûnlyù coângtaùc sinh vieân, ñaûm
bano100%caùc tröôøngcoù quy ñònh cuï theåveà traùchnhieäm,nghóavuï quyeàn
lôïi, cuûaboä phaäncoângtaùcsinh vieân. quy ñònh traùchnhieämcuï theåcho caùn
boä giaûng vieân cuûa tröôøng trong vieäc thamgia giaùo duïc chính trò, tö töôûng
cho sinh vieânvaø coi ñoù laø moättrongnhöõngnoâòdungñeåñaùnhgiaù caùnboä
coângchöùchaøngnaêm.
2. Veà hoïc taäp vaø nghieân cöùu khoa hoïc, caùc tröôøng taêng cöôøng ñoåi
môùi noäi dung, chöông trình theo höôùng hieän ñaïi hoaù. Chuù troïng ñoåi
môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc, phaùt huy tö duy saùng taïo vaø naêng löïc töï
ñaøo taïo cuûa sinh vieân, coi troïng thöùc haønh, thöïc nghieäm, ngoaïi khoaù,
laøm chuû kieán thöùc, traùnh nhoài nheùt, hoïc veït hoïc chay. Ñoåi môùi vaø toå
chöùc thöïc hieän nghieâm minh cheá ñoä thi, kieåm tra. Taêng nguoàn tín duïng
hoïc taäp cho sinh vieân.
Taêng cöôøng caùc ñieàu kieän, khuyeánkhích sinh vieân tích cöïc hoïc
taäpvaøNCKH cuï theålaø :
2.1. Ñoåi môùi phöông phaùpdaïy vaø hoïc: phaùt ñoängphong traøo ñoåi môùi
phöôngphaùpdaïy vaø hoïc trongtaátcaûcaùctröôøngtheohöôùngphaùthuy tö duy
saùngtaïo vaø naêng löïc töï ñaøo taïo cuûa sinh vieân. keømtheo ñoù coù nhöõng
quy ñònh cuï theå, coù hieäu quaû, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa moãi nhaø
tröôøng.Ñaûmbaûocho sinh vieânñöôïc tieápcaänvôùi phöôngphaùpdaïy vaø hoïc
tieân tieán, ñaëc bieät ñoái vôùi sinh vieân nhöõngnaêmñaàu. Toå chöùc hoäi thaûo
veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc theo caùc ngaønh hoaëc khu vöïc caùc
tröôøngñaïi hoïc, cao ñaúngvaø toångkeátôû caáptoaønquoác. Taêngcöôøngñaàu
tö vaø höôùngdaãnsöû duïng coù hieäuquaûtaøi lieäu, saùchbaùo, thieátbò cô sôû
vaätchaátcuûanhaøtröôøng.
2.2. Ñaåymaïnhcoângtaùctoångkeát, bieåudöôngkhenthöôûngsinh vieânxuaát
saéc,sinh vieânñaït keátquaûcaotrongthi olympic caùcmoânhoïc vaønghieâncöùu
khoa hoïc nhaèmthuùc ñaåy maïnh meõ phong traøo thi ñua hoïc taäp vaø NCKH
trong sinh vieân. toå chöùc ñònh kì hoäi nghò tuyeân döông sinh vieân xuaát saéc
toaønquoác3 naêm1 laàn,duy trì thöôøngxuyeânhoäi nghòtuyeândöôngsinh vieân
gioûi haøng naêm ôû caáp tröôøng. Trieån khai thöïc hieän quyeát ñònh cuûa thuû
töôùngchínhphuûveàcheáñoäkhenthöôûngñoái vôùi HSSV ñaït giaûi trongcaùckì
thi hoïc sinh gioûi olympic caùc moân hoïc quoác gia vaø quoác teá vaø quyõ khen
thöôûngcuûachuû tòch nöôùc ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieânxuaátsaéc, thöïc hieän
vieäcöu tieânchon ñi hoïc ÑH, CÑ ôû nöôùcngoaøi baèngkinh phí cuûanhaønöôùc
doái vôùi nhöõng sinh vieân ñaït giaûi cao trong olympic caùc moân hoïc quoác gia,
quoác teá vaø trong NCKH nhaèmñoäng vieân khuyeán khích hôn nöõa ñoái vôùi
nhöõngsinh vieântaøi naêngcoù nhieàutrieånvoïng trongtöônglai.
2.3. Taêng cöôøng hôn nöõa vieäc ñaøu tö xaây döïng cô sôû vaät chaátvaø töøng
böôùc hieän ñaïi hoaù nhaø tröôøng veà caùc ñieàu kieän: lôùp hoïc, saân baõi taäp,
phoøngthí nghieäm,maùytính noái maïnginternet,caùctrangthieátbò phuïc vuï cho
vieäc giaûng daïy hoïc taäp vaø nghieâncöùu khoa hoïc cuûa giaûng vieân vaø sinh
vieân. Ñoàngthôøi ñaåymaïnhcaùc hoaït ñoängxaõ hoäi hoaù, thu huùt theâmcaùc
nguoànlöïc taïo ñieàukieänkhuyeánkhích sinh vieântích cöïc hoïc taäpnghieâncöùu
khoahoïc vaøthamgia caùcgiaûi saùngtaïo kó thuaättrongnöôùcvaø quoácteá.
2.4. phoái hôïp chaëtcheõ vôùi ngaânhaøngcoângthöông vieät nam, ngaânhaøng
chính saùch trong vieäc taêng cöôøng tín duïng hoïc taäp cho sinh vieân, chæñaïo,
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 41 -
höôùng daãn caùc tröôøng trieån khai quyõ tín duïng ñaøo taïo môùi. Ñaåy maïnh
coâng taùc thu hoài voán vay ñeå thöïc hieän quay voøng quyõ tín duïng ñaøo taïo
giuùp sinh vieân ngheøo coù theâmñieàu kieän hoïc taäp.phoái hôïp vôùi caùc toå
chöùc baûo hieåmvaänñoängsinh vieân thamgia baûo hieåmy teá vaø baûo hieåm
thaântheåñaït tæleä cao.
3. Coâng taùc sinh vieân noäi , ngoaïi truù
3.1. Ñaûngvaø nhaønöôùc chuûtröôngtrieånkhai nhanhvieäcxaâydöïng KTX
cho sinh vieânhoïc sinh. Tuy nhieântröôùc maétcaùc tröôøngchuû ñoängtaäptrung
giaûi quyeát, phaánñaáuñeánnaêm2005 khoângcoøn KTX nhaø caáp4 vaø ñaûm
baûo choã ôû noäi truù taêng 20% sinh vieân so vôùi hieän nay. Caûi taïo KTX cuõ
theo höôùng phoøng ôû coù khu veä sinh kheùp kín. Baûo ñaûm100% caùc phoøng
ôû cuûasinh vieânñöôïc gaénñoànghoà ñieänvaø nöôùc. Ñaåy maïnhmoâhình xaõ
hoäi hoaùnhaøôû sinh vieân: baèngcaùchhuy ñoängcaùc cô quan, toå chöùc trong
vaø ngoaøi nöôùctaøi trôï xaâydöïngKTX cho sinh vieân.Ñaåynhanhtieánñoäcaùc
döï aùn xaây döïng caùc khu nhaø ôû sinh vieân taïi hai thaønhphoá lôùn Haø Noäi
vaøthaønhphoáHoà Chí Minh …
3.2. Thöïc hieän100%caùctröôøngcoù nhaøaênsinh vieânvaøñöôïc quaûnlyù
theo cô cheámôùi ñeå thu huùt ít nhaátñöôïc 50% sinh vieân aên taïi nhaø aên cuûa
tröôøng, haïn cheátình traïng sinh vieân phaûi ra aên ôû caùc quaùnngoaøi tröôøng.
Nhaø tröôøngphoái hôïp chaëtcheõvôùi caùc toå chöùcñoaøntheåxaõ hoäi ñeåtaïo
ñieàu kieän toát nhaát cho vieäc duy trì hoaït ñoäng cuûa nhaø aên sinh vieân. Coù
chöôngtrìnhrieângñaàutö xaâydöïngnhaøaênsinhvieântrongcaùcnhaøtröôøng.
3.3. Trieånkhai thöïc hieänquy cheácoângtaùchoïc sinh, sinh vieânngoaïi truù
ban haønhkeømtheo quyeátñònh soá 43/2002/QÑ-BGD&ÑT ngaøy 22/10/2002vaø
quyeátñònhveàvieäcsöûañoåi, boåsungmoätsoá ñieûmtrongquy cheácoângtaùc
hoïc sinh, sinh vieânnoäi truùtrongcaùctröôøngÑH, CÑ, THCN vaø daïy ngheàsoá
41/2002/QÑ-BGD&ÑT ngaøy 18/10/2002cuûa boä tröôûngboä giaùo duïc vaø ñaøo
taïo. Taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc phoái hôïp vôùi coâng an vaø chính quyeàn
ñòa phöông nôi sinh vieân troï hoïc, thoâng qua vieäc trieån khai thöïc hieän keá
hoaïch lieân tòch 03/KHCT/CA-GD&ÑT ngaøy 29/6/2001 giöõa boä GD&ÑT vaø
boä coângan veàvieäcphoái hôïp phoøng,choángmatuyù tronghoïc sinh sinh vieân
ngoaïi truù, coá gaéngtaïo ra ñöôïc moätsöï chuyeånbieánmôùi veàmaëtcoângtaùc
naøy. Ôû moätsoá thaønhphoá, thò xaõ lôùn caàncoù quy cheáquaûnlyù hoïc sinh
sinh vieânngoaïi truùdo UBND thaønhphoá, thò xaõchæñaïo. Ñeánnaêm2005,veà
cô baûncaùctröôøngkhoângcoù sinhvieânsöû duïngmatuyù.
4. Chöông trình phoái hôïp vôùi caùn boä, ngaønh, ñòa phöông.
Tieáp tuïc thöïc hieän toát chöông trình phoái hôïp giöõa BGD&ÑT vôùi boä
coângan; giöõaBGD&ÑT vôùi UBND caùcthaønhphoáHaø Noäi, thaønhphoáHoà Chí
Minh vaø caùc ñòa phöôngkhaùcñeåbaûo ñaûman ninh chính trò, traättöï an toaønxaõ
hoäi, thöïc hieän vieäc phoøng choáng vaø ñaåy luøi caùc teä naïn xaõ hoäi trong nhaø
tröôøng, thöïc hieän nghieâmchænhcaùc quy ñònh cuûa luaät giao thoâng ñöôøng boä.
Kieânquyeátñaáutranhchoángaâmmöu“dieãnbieánhoaøbình” cuûacaùctheálöïc thuø
ñòch,giöõ vöõngan ninh chínhtrò trongtröôønghoïc.
4.1 Phoái hôïp vôùi boä coâng an trong caùc chöông trình quaûnlyù sinh vieân,
ñaûmbaûoan ninh traättöï tröôønghoïc, phoøngchoángmatuyù, toäi phaïmngaên
chaën caùc hoaït ñoäng cuûa löïc löôïng phaûn ñoäng choáng phaù ñöôøng loái,
quanñieåmcuûañaûng,nhaønöôùc.

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 42 -
4.2 Phoái hôïp vôùi boä vaênhoaùthoángtin trong vieäc thöïc hieäncuoäcvaän
ñoäng“toaøndaânñoaønkeátxaâydöïngñôøi soángvaênhoaùtrongtröôønghoïc”,
cac hoaït ñoäng vaên hoaù vaên ngheä, giaùo duïc truyeànthoáng daân toäc, giöõ
gìn baûn saéc vaên hoaù daân toäc, taïo chuyeånbieán veà quaûn lyù, cô sôû vaät
chaátvaøtronghoaïtñoängcuûasinhvieân.
4.3 Phoái hôïp vôùi boä taøi chính, boä noäi vuï, boä lao ñoäng,thöôngbinh vaø
xaõ hoäi giaûi quyeát caùc cheá ñoä chính saùch coù lieân quan ñeán coâng taùc
sinhvieân.
4.4 Phoái hôïp vôùi UBTDTT toåchöùccaùchoaït ñoängtheåduïc theåthaotrong
sinhvieântöø cô sôûtröôøngñeáncaáptoaønquoác.
4.5 Toå chöùc toångkeát ñaùnhgiaù 5 naêmthöïc hieänchöôngtrình phoái hôïp
vôùi UBND thaønhphoáHaø Noäi, thaønhphoáHoà Chí Minh veàphoøngchoáng
ma tuyù vaø toäi phaïm trong nhaø tröôøng vaø coâng taùc quaûn lí sinh vieân
ngoaïi truù. Qua ñoù ruùt ra ñöôïc caùc kinh nghieämcuõng nhö ñeà ra ñöôïc caùc
giaûi phaùphieäuquaûcao trong thôøi gian tôùi. Ñoái vôùi caùc tænhthaønhphoá
coù töø 2 tröôøngÑH, CÑ trôû leân, caùctröôøngtrongñòabaønbaùocaùoUBND
tænhcoù vaên baûn chæñaïo phoái hôïp cuøng thamgí quaûnlí sinh vieân ngoaïi
truù.
4.6 Duy trì thöôøngxuyeânvieäc toå chöùc giao ban coângtaùc sinh vieângiöõa
caùctröôøngcuûamoätsoátænh,thaønhphoácoù nhieàutröôøngÑH, CÑ ñeûkòp
thôøi naémbaéttình hình vaø ñeàra chöôngtrình phoái hôïp coù hieäuquûagiöõa
caùctröôøngvôùi caùclöïc löôïng treânñòabaøntrongcoângtaùcsinhvieân.
5. Phoái hôïp vôùi ñoaøn thanh nieân CSHCM, hoäi SVVN
Ñaåy maïnhhôn nöõacoângtaùc ñoaønthanhnieân,hoäi sinh vieântrong
nhaøtröôøng.Taïo ñieàukieänvaø cô cheácho caùctoåchöùcñoaøn,hoäi hoaït ñoïng
nhaèmthu huùt thanhnieânsinh vieânvaøo caùc hoaït ñoängchính trò tö töôûng, coá
gaéngvöôn leân trong hoïc taäpvaø nghieâncöùu khoa hoïc; tích cöïc thamgia hoaït
ñoäïngphoøngchoángteänaïn xaõ hoäi, tröôùcmaéttaäptrunggiaûi quyeátmoätsoá
vieäcsau:
5.1. Kyù keát nghò quyeát lieân tich giöõa BGD&ÑT vôùi trung öông ñoaøn
TNCSHCM veàtaêngcöôøngcoângtaùchoïc sinh, sinh vieânvaø xaâydöïngñoaøn,
hoäi, ñoäi trong tröôøng hoïc giai ñoaïn 2003- 2007; taäp trung vaøo 4 noäi dung
chính:
a/ Giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng cho thanh nieân hoïc
sinh, sinh vieân.
b/ Toå chöùc phongtraøo “thi ñuahoïc taäp,tieánquaânvaøo khoahoïc coâng
ngheä xung kích ñi ñaàu xaây döïng xaõ hoäi hoïc taäp vaø tình nguyeän vì
cuoäcsoángcoängñoàng”trongnhaøtröôøng.
c/ Phoái hôïp thöïc hieänchínhsaùchvaøcoângtaùchoïc sinh,sinhvieân.
d/ Taêng cöôøng hoã trôï xaây döïng, cuûngcoá toå chöùc ñoaønTNCSHCM,
hoäi LHTN, hoäi SVVN, ñoäi TNTP HCM trongtröôønghoïc.
5.2. Phoái hôïp vôùi TW ñoaønvaøcaùccô quancoù lieânquantrongvieäcnghieân
cöùu ñeà xuaátvôùi nhaø nöôùc moät soá chính saùch nhaømñoängvieân khuyeán
khích hôn nöõa ñoäi nguõ caùn boä cô sôû laøm coângtaùc ñoaøn, hoäi trong nhaø
tröôøng.
5.3. phoái hôïp toå chöùc phongtraøo thanhnieânsinh vieân tình nguyeänhaøng
naêmvaøo dòp heø vaø phongtraøo sinh vieântoát nghieäptình nguyeänveà coâng
taùctaïi caùcvuøngkhoùkhaên.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 43 -
6. Höôùng nghieäp vaø tö vaán vieäc laøm cuûa sinh vieân.
Khuyeánkhích naênglöïc töï hoïc, töï tu döôõng, töï taïo vieäclaømcuûasinh vieân.
ñoàngthôøi nghieâncöùu xaâydöïng ñeàaùnveàhöôùngnghieäpvaø tö vaánvieäclaøm
cho sinh vieân toát nghieäpra tröôøng. Laøm roõ moái quan heä giöa quyeànvaø nghóa
vuï cuûa ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo trong vieäc chaáp haønh söï phaân coâng cuûa nhaø
nöôùc. Ñeà xuaát vôùi nhaø nöôùc coù quy ñònh veà nghóa vuï cuûa caùc cô sôû, toá
chöùc,caùnhaânsöûduïngnhaânlöïc ñaõquañaøotaïo.
6.1. Phaán ñaáu ñaït 100% caùc tröôøng ÑH, CÑ nghieâncöùu xaây döïng boä
phaänchuyeântraùchtö vaánngheànghieäpvaø vòeâclaømsinhvieântoátnghieäp.
6.2. Toå chöùctaäphuaánboài döôõngnghieäpvuï, cungcaáptaøi lieäuvaø moät
soá phöông tieän caàn thieát ( thoâng qua chöông trình, döï aùn naâng cao chaát
löôïng ñaøotaïo ñaïi hoïc) taïo ñieàukieäncho boäphaäntö vaánngheànghieäpvaø
vieäc laøm sinh vieân ôû caùc tröôønghoaït ñoängcoù hieäuquaûphuïc vuï coâng
taùc ñieàuchænhvaø laäp keá hoaïch ñaøo taïo haøngnaêmcuûacaùc tröôøngvaø
ñaùp öùng yeâu caàu cung caáp nguoànnhaânlöïc ñaõ qua ñaøo taïo cho xaõ hoäi
phuøhôïp vôùi cô cheámôùi.
6.3. Xaõ hoäi hoaù vieäc tö vaán ngheànghieäpvaø vieäc laøm cho sinh vieân:
phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc, ñoaøn theå, doanh nghieäp, caù nhaân ñeå môû
roäng caùc hoaït ñoäng tö vaán ngheà nghieäp cho sinh vieân. Thu thaäp vaø toå
chöùc thoâng tin 2 chieàu giöõa ñaøo taïo trong nhaø tröôøng vôùi caùc nôi söû
duïngsinh vieântoátnghieäp.
6.4. Toå chöùcthamquan,hoïctaäp,taäphuaán,traoñoåi kinh nghieämvôùi nöôùc
ngoaøi trong khu vöïc vaø quoác teá ñeå naâng cao hieâu quaû ñaøo taïo vaø söû
duïngsinh vieântoátnghieäptrongnöôùcvaøquoácteá.Chöông III: NGUYEÂN NHAÂN VAØ ÑEÀ XUAÁT
NHÖÕNG BIEÄN PHAÙP CAÛI TIEÁN

I. NGUYEÂN NHAÂN TOÀN TAÏI – HAÏN CHEÁ

Ñaùnh giaù chung veà coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh
vieân tröôøng CÑSP Nhaø treû – Maãu giaùo TW2 nhöõng naêm vöøa
qua ñaõ coù nhieàu noã löïc, coá gaéng khaéc phuïc khoù khaên, tích
cöïc chuû ñoäng trong thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc giao, ñaõ toå
chöùc vaø quaûn lyù tình hình hoïc sinh, sinh vieân oån ñònh vaø coù
chieàu höôùng phaùt trieån. Beân caïnh ñoù cuõng coøn nhöõng toàn
taïi, haïn cheá caàn coù nhöõng ñònh höôùng vaø bieän phaùp khaéc
phuïc.
Nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi, haïn cheá ñoù laø:
1- Coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc loái
soáng hoïc sinh, sinh vieân chöa trôû thaønh moái quan taâm haøng
ñaàu, thöôøng xuyeân, lieân tuïc cuûa Caáp uûy Ñaûng, Laõnh ñaïo
nhaø tröôøng neân coù taïo ñöôïc chuyeån bieán nhöng chöa thaät ñi

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 44 -
vaøo chieàu saâu, phöông thöùc naëng veà beà noåi, chöa saùt thöïc
tieãn ñôøi soáng Hoïc sinh, sinh vieân.
2- Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân chöa thöïc söï
ñöôïc coi troïng trong toaøn boä hoaït ñoäng giaùo duïc vaø ñaøo taïo
cuûa nhaø tröôøng, coù luùc bieåu hieän khoaùn traéng cho boä
phaän quaûn lyù sinh vieân neân chöa coù ñöôïc caùc bieän phaùp,
giaûi phaùp ñoåi môùi naâng cao hieäu quaû, thöôøng coi naëng
coâng taùc ñaøo taïo maø chöa coi troïng coâng taùc giaùo duïc
toaøn dieän. Ñoäi nguõ giaùo vieân chính trò haïn cheá caû soá
löôïng vaø naêng löïc, ñoäi nguõ giaùo vieân chuû nhieäm chöa ñöôïc
boài döôõng veà phöông phaùp quaûn lya giaùo duïc.
3- Thieáu ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù coâng taùc hoïc sinh,
sinh vieân, thieáu cô sôû vaät chaát vaø kinh phí ñeå thöïc hieän nhö
chöa coù nhaø vaên hoùa, nhaø aên, bieân cheá haïn heïp, hoaït
ñoäng ngoaøi giôø haønh chính nhieàu, tieàn löông vaø caùc khoaûn
thu nhaäp cho caùn boä, nhaân vieân phoøng CTCT – QLSV thaáp
aûnh höôûng moät phaàn ñeán hieäu quaû coâng vieäc.
4- Quaù trình phaùt trieån kinh teá thò tröôøng vaø hoäi nhaäp
coù nhöõng maët traùi, nhöõng yeáu toá tieâu cöïc xaõ hoäi, hoái
loä, tham nhuõng taùc ñoäng ñeán quaù trình tu döôõng, reøn
luyeän, hoïc taäp, sinh hoaït ñôøi soáng cuûa moät boä phaän sinh
vieân, laøm xaáu ñi quan heä thaày troø, baïn beø, laøm giaûm hieäu
quaû cuûa coâng taùc giaùo duïc vaø yù chí phaán ñaáu.
5- Caùc cô cheá chính saùch cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi ñaëc
thuø ñaøo taïo vaø lao ñoäng ngaønh sö phaïm coøn thieáu vaø chöa
ñoàng boä, chöa boå xung ñieàu chænh kòp thôøi cho phuø hôïp vôùi
söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc nhö cheá ñoä
hoïc phí, hoïc boång. Moät soá quy cheá chuyeân moân cuûa ngaønh
giaùo duïc ñoái vôùi tröôøng ñaøo taïo chöa ñoàng boä nhö caùc quy
cheá ñaøo taïo, quy cheá reøn luyeän...II. ÑEÀ XUAÁT NHÖÕNG BIEÄN PHAÙI CAÛI TIEÁN

1. Ñaëc ñieåm, tình hình chung
+ Theá kyû XXI tieáp tuïc coù nhieàu bieán ñoåi. Tri thöùc coù vai
troø ngaøy caøng noåi baät trong quaù trình phaùt trieån xaõ hoäi.
Toaøn caàu hoaù laø moät xu theá khaùch quan, loâi cuoán ngaøy
caøng nhieàu nöôùc tham gia, vöøa coù maët tích cöïc , vöøa coù maët
tieâu cöïc, vöøa coù hôïp taùc, vöøa coù ñaáu tranh. Caïnh tranh kinh
teá giöõa caùc quoác gia seõ ngaøy caøng quyeát lieät. KH-CN trôû
thaønh ñoäng löïc cô baûn cuûa söï phaùt trieån KT - XH. Giaùo duïc laø

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 45 -
neàn taûng cuûa söï phaùt trieån KH - CN vaø phaùt trieån nguoàn löïc
cuûa xaõ hoäi hieän ñaïi, ñoùng vai troø chuû yeáu trong vieäc naâng
cao yù thöùc daân toäc vaø naêng löïc caùc theá heä treû. Caùc
phöông tieän truyeàn thoâng, vieãn thoâng, internet taïo thaän lôïi cho
giao löu vaø hoäi nhaäp vaên hoaù, ñoàng thôøi cuõng ñang dieãn ra
cuoäc ñaáu tranh gay gaét ñeå duy trì vaø baûo toàn baûn saéc vaên
hoaù daân toäc.
+ Ñaát nöôùc ta sau Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X vaø
20 naêm ñoåi môùi ñaõ vaø ñang coù vò theá môùi veà chính trò – kinh
teá trong khu vöïc vaø theá giôùi, coù cô hoäi vaø ñieàu kieän ñeå
phaùt huy noäi löïc vaø lôïi theá so saùnh, tranh thuû ngoaïi löïc ñeå
phaùt trieån vaø hoäi nhaäp quoác teá, ñoàng thôøi cuõng phaûi ñoái
maët vôùi nhieàu thaùch thöùc, nguy cô neáu chuùng ta khoâng nhanh
choùng vöôn leân thì seõ caøng tuït haäu xa hôn.
+ Nhaø tröôøng töø choã kheùp kín chuyeån sang môû cöûa roäng
raõi, ñoái thoaïi vôùi xaõ hoäi vaø gaén boù chaët cheõ vôùi nghieân
cöùu khoa hoïc vaø öùng duïng; nhaø giaùo töø choã chæ truyeàn ñaït
kieán thöùc, chuyeån sang cung caáp cho ngöôøi hoïc phöông phaùp
thu nhaän thoâng tin coù heä thoáng, coù tö duy phaân tích vaø toång
hôïp. Chính vì vaäy ñoåi môùi giaùo duïc ñang dieãn ra treân quy moâ
toaøn caàu. Ngöôøi ta quan taâm hôn ñeán chaát löôïng giaùo duïc,
ñeán nhaân caùch ngöôøi hoïc, ñeán caùch toå chöùc quaù trình giaùo
duïc vaø heä thoáng giaùo duïc.
Giaùo duïc Vieät Nam tieáp tuïc thöïc hieän söï ñoåi môùi vôùi
möùc ñoä quy moâ hôn, saâu saéc hôn, toaøn dieän hôn treân caùc
phöông dieän: muïc tieâu, noäi dung, chöông trình giaùo duïc, quaûn
lyù giaùo duïc, phaùt trieån maïng löôùi tröôøng lôùp, hoaøn thieän cô
caáu heä thoáng giaùo duïc, taêng cöôøng xaõ hoäi hoùa giaùo duïc
ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho sinh vieân trong hoïc taäp, nghieân
cöùu khoa hoïc, phaùt huy taøi naêng. Ñaát nöôùc ñang trong quaù
trình hoäi nhaäp maïnh meõ, caùc ngaønh ngheà môùi caàn söû duïng
lao ñoäng coù trình ñoä cao, hieän ñaïi vaø ñoù chính laø thôøi cô cho
sinh vieân Vieät Nam, nhöng cuõng laø yeâu caàu, aùp löïc ñoái vôùi
ngaønh giaùo duïc vaø sinh vieân trong quaù trình hoïc taäp naâng cao
kieán thöùc, kyõ naêng ñeå hoäi nhaäp.
Nhu caàu hoïc taäp taêng leân, vieäc löïa choïn ngaønh ngheà,
ñoäng cô hoïc taäp , caùc quan heä trong nhaø tröôøng vaø ngoaøi xaõ
hoäi coù nhöõng thay ñoåi theo ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc phuïc
vuï cho coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa nhöõng naêm saép tôùi.
2. Döï baùo veà tình hình nhaø tröôøng trong thôøi gian tôùi.
+ Soá löôïng hoïc sinh, sinh vieân seõ tieáp tuïc taêng, tæ leä
taêng 10 - 15% /haøng naêm; naêm 2010 coù khoaûng 5.500 sinh
vieân vaø 250 giaûng vieân. Cô sôû vaät chaát ñöôïc môû roäng, naâng
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 46 -
caáp, khu noäi truù KTX ñaït 2.000 choã ôû. Cuøng vôùi vieäc ñoåi teân
tröôøng cho phuø hôïp vôùi nhieäm vuï môùi seõ coù theâm caùc
ngaønh ngheà ñaøo taïo môùi ngoaøi sö phaïm, loaïi hình ñaøo taïo ña
daïng, ñaëc bieät loaïi hình ñaøo taïo khoâng chính quy, lieân thoâng
giöõa caùc baäc hoïc seõ thu huùt löïc löôïng ñoâng ñaûo hoïc sinh,
sinh vieân ñeán tröôøng hoïc taäp.
+ Laø moät tröôøng tröïc thuoäc Boä ôû khu vöïc mieàn Trung, Cô
caáu sinh vieân coù söï thay ñoåi, tæ leä sinh vieân töø noâng thoân
vaø mieàn nuùi, vuøng saâu, vuøng xa taêng cao hôn.
+ Ñaïi ña soá hoïc sinh, sinh vieân tích cöïc, chuû ñoäng trong hoïc
taäp, trang bò theâm ngoaïi ngöõ, tin hoïc, kinh nghieäm thöïc teá ñeå
coù theå ñaùp öùng ñoøi hoûi veà nguoàn nhaân löïc cao trong söï
nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá. Phöông thöùc ñaøo taïo coù nhöõng thay
ñoåi nhö hoïc taäp trung, hoïc töøng giai ñoaïn, ñaøo taïo töø xa, ñaøo
taïo tín chæ. Chaát löôïng sinh vieân ngaøy caøng cao, coù söùc khoûe,
trí tueä vaø khaû naêng chuyeân moân tieáp caän vôùi nhöõng tri
thöùc tieân tieán quoác teá.
+ Trong reøn luyeän, sinh vieân coù baûn lónh chính trò vöõng
vaøng, coù yù thöùc phaán ñaáu vaøo Ñoaøn vaø ñöùng trong haøng
nguõ cuûa Ñaûng; sinh vieân ngaøy caøng tin töôûng hôn vaøo ñöøng
loái ñoåi môùi, phaùt trieån ñaát nöôùc maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta
ñang thöïc hieän.
+ Tính tích cöïc chính trò xaõ hoäi cuûa sinh vieân ñöôïc phaùt
huy, tuy nhieân nhöõng yeáu toá tieâu cöïc vaãn toàn taïi ñan xen vaø
trong sinh vieân cuõng vaãn seõ coù cuoäc ñaáu tranh gay gaét giöõa
caùi tích cöïc vaø caùi tieâu cöïc.

3. Ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp caûi tieán coâng taùc quaûn lyù sinh vieân
Caên cöù ñaëc ñieån tình hình, ñieàu kieän cuï theå, nhöõng öu
ñieåm – haïn cheá toàn taïi trong thôøi gian vöøa qua, tröôøng caàn
taäp trung thöïc hieän moät soá nhieäm vuï troïng taâm cuûa chöông
trình coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân trong thôøi gian tôùi:
1/. Thöïc hieän giaùo duïc toaøn dieän, chuù troïng giaùo duïc tö töôûng – chính
trò, nhaân caùch, ñaïo ñöùc, loái soáng nhaèm hình thaønh trong sinh
vieân tinh thaàn yeâu nöôùc, yeâu queâ höông, yeâu gia ñình vaø tinh
thaàn töï toân daân toäc, lí töôûng xaõ hoäi chuû nghóa, loøng nhaân
aùi, yù thöùc toân troïng phaùp luaät, tinh thaàn hieáu hoïc, chí tieán
thuû laäp thaân laäp nghieäp.
1.1. Ñieàu chænh, boå xung, cuï theå hoùa noäi dung vaø phöông
phaùp ñaùnh giaù trong thöïc hieän Quy cheá ñaøo taïo, quy cheá reøn
luyeän phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa hoïc sinh,

Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 47 -
sinh vieân, aùp duïng caû heä chính quy vaø khoâng chính quy, taïo ra
ñöôïc moät böôùc chuyeån quan troïng trong phong traøo thi ñua “
Hoïc taäp toát, reøn luyeän toát”, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng
ñaøo taïo ôû nhaø tröôøng.
1.2. Naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaø hoïc taäp caùc moân
khoa hoïc xaõ hoäi, nhaân vaên, nhaát laø caùc moân hoïc Maùc-
Leânin, Tö töôûng Hoà Chí Minh. Thoâng qua ñoù ñeå naâng cao
nhaän thöùc chính trò, naém ñöôïc quan ñieåm ñöôøng loái cuûa
Ñaûng, Nhaø nöôùc, cuûa ngaønh goùp phaàn lieân heä vaän duïng
vaøo thöïc tieãn cuûa moãi hoïc sinh, sinh vieân.
1.3. Thöïc hieän nghieâm tuùc chæ thò 34/CT-TW ngaøy
30/5/1998 cuûa Boä Chính trò veà “taêng cöôøng coâng taùc chính trò
tö töôûng, cuûng coá toå chöùc Ñaûng, ñoaøn theå quaàn chuùng vaø
coâng taùc Ñaûng trong tröôøng hoïc”, ñaåy maïnh coâng taùc phaùt
trieån Ñaûng trong sinh vieân, toå chöùc hoïc taäp vaø trao ñoåi kinh
nghieäm, giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc hieän nay ñeå taïo ñieàu
kieän thuaän lôïi cho sinh vieân reøn luyeän, phaán ñaáu trôû thaønh
Ñaûng vieân haøng naêm ñaït tæ leä 0,5% sinh vieân. Naâng cao chaát
löôïng hoaït ñoäng cuûa chi boä Phoøng Coâng taùc chính trò - sinh
vieân trong coâng taùc phaùt trieån Ñaûng hoïc sinh, sinh vieân.
1.4. Toå chöùc toát “ Tuaàn giaùo duïc coâng daân” vaø sinh
hoaït chính trò ñaàu naêm, hoïc taäp, quaùn trieät nghò quyeát ñaïi
hoäi X cuûa Ñaûng, caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc, caùc hoaït
ñoäng giaùo duïc truyeàn thoáng “Ñeàn ôn ñaùp nghóa”, “Uoáng
nöôùc nhôù nguoàn” vaø caùc phong traøo, caùc hoaït ñoäng cuûa
caùc toå chöùc chính trò xaõ hoäi trong nhaø tröôøng.
1.5. Taêng cöôøng giaùo duïc ñöùc duïc, trí duïc, theå duïc vaø
myõ duïc thoâng qua phong traøo vaên hoaù, vaên ngheä, theå duïc
theå thao vaø caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù.
- Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò aâm thanh,
aùnh saùng, thö vieän. Söûa chöõa, naâng caáp khu theå thao, hoäi
tröôøng lôùn, saân khaáu, heä thoáng phaùt thanh, truyeàn hình, xaây
döïng caùc caâu laïc boä phuø hôïp vôùi ñònh höôùng giaùo duïc toaøn
dieän vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu hoaït ñoäng cuûa tuoåi treû thu
huùt sinh vieân coù theå tham gia theo nguyeän voïng, sôû thích cuûa
moät loaïi hình hoaït ñoäng naøo ñoù.
- Söû duïng ñuùng muïc ñích, coù hieäu quaû nguoàn kinh phí
hoaït ñoäng phong traøo. Nhaø tröôøng coù ñònh möùc kinh phí cho
hoaït ñoäng coâng taùc sinh vieân trích töø nguoàn ngaân saùch ñeå
baûo ñaûm caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù trong vaø ngoaøi nhaø
tröôøng oån ñònh.


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 48 -
- Phaùt huy vai troø cuûa caùn boä, giaûng vieân, ñaëc bieät laø
ñoäi nguõ giaùo vieân chuû nhieäm trong quaù trình giaùo duïc sinh
vieân. Caùn boä giaûng vieân caàn quaùn trieät yeâu caàu veà “ñaïo
ñöùc nhaø giaùo”, ñaåy maïnh phong traøo “kæ cöông – tình thöông –
traùch nhieäm”. Caàn coù quy ñònh cuï theå veà traùch nhieäm, nghóa
vuï quyeàn lôïi cuûa boä phaän quaûn lyù sinh vieân, giaùo vieân chuû
nhieäm. Quy ñònh traùch nhieäm cuûa caùn boä giaûng vieân trong
vieäc tham gia coâng taùc giaùo duïc chính trò, tö töôûng, ñaïo ñöùc
ngheà nghieäp cho hoïc sinh, sinh vieân vaø coi ñoù laø moät noäi
dung ñeå ñaùnh giaù caùn boä coâng chöùc haøng naêm.
2/ Veà hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc vaø nghieäp vuï sö phaïm: Taêng
cöôøng ñoåi môùi noäi dung, chöông trình, phöông phaùp daïy vaø
hoïc, phaùt huy tö duy saùng taïo vaø naêng löïc töï hoïc cuûa hoïc
sinh, sinh vieân, coi troïng thöïc haønh, thöïc nghieäm, ngoaïi khoaù.
Ñoåi môùi vaø thöïc hieän nghieâm minh coâng taùc toå chöùc thi cöû.
Taêng cöôøng caùc ñieàu kieän, khuyeán khích sinh vieân tích cöïc hoïc
taäp, NCKH vaø thöïc haønh nghieäp vuï.
2.1. Ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc vôùi nhöõng quy ñònh
cuï theå, coù hieäu quaû, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän nhaø tröôøng,
sinh vieân ñöôïc tieáp caän vôùi phöông phaùp daïy vaø hoïc tieân
tieán, duy trì vaø caûi tieán hoäi nghò phöông phaùp hoïc taäp ñaàu
naêm, nhaát laø sinh vieân naêm thöù nhaát ñaït hieäu quaû thieát
thöïc.
2.2. Ñaåy maïnh phong traøo thi ñua hoïc taäp vaø NCKH trong
sinh vieân. Toå chöùc hoäi nghò tuyeân döông hoïc sinh, sinh vieân
gioûi haøng naêm, toå chöùc cho hoïc sinh, sinh vieân tham gia caùc
kyø thi Olympic, thi nghieäp vuï sö phaïm caùc caáp.
2.3. Taêng cöôøng ñaàu tö vaø söû duïng coù hieäu quaû cô sôû
vaät chaát vaø töøng böôùc hieän ñaïi hoùa lôùp hoïc, phoøng thí
nghieäm, taøi lieäu, giaùo trình, maùy tính noái maïng internet, caùc
trang thieát bò phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy hoïc taäp vaø nghieân
cöùu khoa hoïc.
3/ Veà thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân.
3.1- Thöïc hieän ñuùng caùc cheá ñoä chính saùch nhaø nöôùc.
Coâng khai, coâng baèng, minh baïch caùc quy ñònh veà ñieåm reøn
luyeän, tieâu chuaån phaân loaïi lôùp, phaân loaïi sinh vieân, caùc danh
hieäu thi ñua laøm muïc tieâu cho hoïc sinh, sinh vieân phaán ñaáu
trong hoïc taäp – reøn luyeän, tu döôõng ñaïo ñöùc ngheà nghieâp.
3.2- Coù chính saùch khuyeán khích, ñoäng vieân hoïc sinh, sinh
vieân hoïc taäp – reøn luyeän toát, xaây döïng quy ñònh hoã trôï sinh
vieân thöïc haønh, thöïc taäp sö phaïm, nghieân cöùu khoa hoïc, bieåu


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 49 -
döông, khen thöôûng, caáp hoïc boång khuyeán khích hoïc taäp – reøn
luyeän ñoái vôùi hoïc sinh, sinh vieân ñaït keát quaû cao.
3.3- Phoái hôïp vôùi ngaân haøng, caùc toå chöùc chính trò –
xaõ hoäi trong thöïc hieän quyõ tín duïng ñaøo taïo, taøi trôï hoïc
boång. Vaän ñoäng 70 – 80% sinh vieân tham gia baûo hieåm.
4/ Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân noäi truù, ngoaïi truù.
4.1. Ñaåy nhanh tieán ñoä caùc döï aùn xaây döïng nhaø kyù tuùc
xaù sinh vieân. Caûi taïo caûnh quan, moâi tröôøng vaø caùc ñieàu
kieän baûo ñaûm ñôøi soáng tinh thaàn, sinh hoaït khu noäi truù sinh
vieân. Xaây döïng toå chöùc vaø bieân cheá Ban quaûn lyù kyù tuùc
xaù sinh vieân ñuû soá löôïng vaø coù naêng löïc quaûn lyù theo quy
cheá hoïc sinh, sinh vieân noäi truù cuûa Boä GD&ÑT.
4.2. Kieán nghò caùc caáp sôùm xaây döïng nhaø aên sinh vieân
vaø ñöôïc quaûn lyù theo cô cheá ñaáu thaàu ñeå thu huùt khoaûng 30
– 40% sinh vieân aên taïi nhaø aên cuûa tröôøng nhaèm haïn cheá
sinh vieân phaûi ra aên ôû caùc quaùn ngoaøi tröôøng.
4.3. Thöïc hieän nghieâm tuùc quy cheá coâng taùc hoïc sinh,
sinh vieân ngoaïi truù. Taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc phoái hôïp
vôùi coâng an vaø chính quyeàn ñòa phöông nôi sinh vieân troï hoïc,
thöïc hieän keá hoaïch lieân tòch 03/KHCT/CA-GD&ÑT veà vieäc phoái
hôïp phoøng, choáng ma tuyù, teä naïn xaõ hoäi, toäi phaïm trong hoïc
sinh sinh vieân ngoaïi truù
5/. Coâng taùc baûo ñaûm giöõ gìn an ninh, traät töï nhaø tröôøng.
5.1. Chuû ñoäng phoái hôïp vôùi coâng an vaø ñòa phöông trong
chöông trình quaûn lyù sinh vieân ñeå baûo ñaûm an ninh chính trò,
traät töï an toaøn xaõ hoäi, phoøng choáng caùc teä naïn xaõ hoäi,
thöïc hieän nghieâm chænh phaùp luaät, phaùp leänh toân giaùo.
Kieân quyeát ñaáu tranh choáng aâm möu “dieãn bieán hoaø bình”,
giöõ vöõng an ninh chính trò nhaø tröôøng.
5.2. Duy trì thöôøng xuyeân vieäc toå chöùc giao ban coâng
taùc hoïc sinh, sinh vieân ñeå kòp thôøi naém baét tình hình vaø phoái
hôïp giöõa nhaø tröôøng vôùi caùc löïc löôïng, caùc chuû hoä coù sinh
vieân ôû troï treân ñòa baøn trong coâng taùc quaûn lyù, giaùo duïc
hoïc sinh, sinh vieân .

6/ Toå chöùc Phoái hôïp vôùi Ñoaøn thanh nieân CS HCM, hoäi sinh vieân VN
6.1. Cuûng coá toå chöùc Ñoaøn thanh nieân, Hoäi sinh vieân
trong nhaø tröôøng nhaèm thu huùt thanh nieân hoïc sinh, sinh vieân
vaøo caùc hoaït ñoäng chính trò tö töôûng, vöôn leân trong hoïc taäp
laøm chuû khoa hoïc; tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäïng xaõ hoäi,


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 50 -
phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi, giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo
ñöùc, loái soáng cho thanh nieân HSSV.
6.2. Toå chöùc phong traøo “thi ñua hoïc taäp, tieán quaân vaøo
khoa hoïc coâng ngheä xung kích ñi ñaàu xaây döïng xaõ hoäi hoïc
taäp vaø tình nguyeän vì cuoäc soáng coäng ñoàng” trong phong traøo
thanh nieân sinh vieân tình nguyeän vaøo dòp heø vaø phong traøo
sinh vieân toát nghieäp tình nguyeän veà coâng taùc taïi caùc vuøng
khoù khaên.
7/. Höôùng nghieäp vaø tö vaán vieäc laøm cuûa sinh vieân.
Xaây döïng ñeà aùn veà höôùng nghieäp vaø tö vaán vieäc laøm
cho sinh vieân toát nghieäp ra tröôøng. Coù höôùng daãn, tö vaán töï
taïo vieäc laøm cho sinh vieân ngaønh maàm non. Ñeà xuaát toå chöùc
boä phaän tö vaán ngheà nghieäp vaø vieäc laøm hoaït ñoäng coù
hieäu quaû phuïc vuï coâng taùc ñieàu chænh vaø laäp keá hoaïch
ñaøo taïo haøng naêm cuûa tröôøng vaø ñaùp öùng yeâu caàu cung
caáp nguoàn nhaân löïc ñaõ qua ñaøo taïo cho xaõ hoäi. Toå chöùc thu
nhaän thoâng tin hai chieàu giöõa nhaø tröôøng vôùi caùc cô sôû, ñòa
phöông söû duïng sinh vieân ñöôïc nhaø tröôøng ñaøo taïo.


PHAÀN III:
KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ
I/- KEÁT LUAÄN :
Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta chuû tröông phaùt huy nguoàn löïc con
ngöôøi laøm yeáu toá cô baûn cho söï nghieäp phaùt trieån nhanh vaø
beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc. Heä thoáng giaùo duïc coù troïng traùch
ñaøo taïo ñoä nguõ caùn boä ñuû khaû naêng tieáp caän vôùi kó
thuaät, coâng ngheä tieân tieán hieän ñaïi, ñuû söùc caïnh tranh treân
thò tröôøng söùc lao ñoäng trong khu vöïc vaø theá giôùi. Beân caïnh
vieäc ñoåi môùi muïc tieâu, chöông trình, phöông phaùp ñaøo taïo caàn
taêng cöôøng giaùo duïc hoïc sinh, sinh vieân veà traùch nhieäm coâng
daân, boài döõông theá giôùi quan khoa hoïc, loøng yeâu nöôùc, yù chí
vöôn leân, laäp thaân, laäp nghieäp, vì töông lai cuûa baûn thaân vaø
tieàn ñoà cuûa ñaát nöôùc, saün saøng goùp phaàn vaøo coâng cuoäc
ñoåi môùi, CNH – HÑH ñaát nöôùc theá kyû XXI vì muïc tieâu: daân
giaøu nöôùc maïnh vaø xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh.
Coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng, ñaïo ñöùc, loái soáng,
giaùo duïc truyeàn thoáng cho hoïc sinh, sinh vieân taïi tröôøng ñaøo
taïo phaûi ñöôïc coi laø nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu vôùi nhieàu
chuû tröông vaø bieän phaùp tích cöïc, phuø hôïp nhaèm haïn cheá
nhöõng tieâu cöïc, caùc teä naïn xaõ hoäi xaâm nhaäp vaøo hoïc sinh,
sinh vieân vaø hoïc ñöôøng, laøm cho ñoäi nguõ hoïc sinh, sinh vieân
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 51 -
nhaän thöùc ñöôïc ñaày ñuû nghóa vuï vaø traùch nhieäm coáng hieán,
tích cöïc trong hoïc taäp vaø reøn luyeän, coù yù thöùc ñaày ñuû ñeå
chuaån bò cho ngaøy mai laäp nghieäp.
Ñeå phaán ñaáu ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu trong giaùo duïc vaø
ñaøo taïo ngaøy nay, coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân caàn
ñöôïc ñaët ñuùng vò trí trong nhaø tröôøng ñaøo taïo. Töø ñoù coù
chuû tröông, bieän phaùp kieän toaøn toå chöùc, tuyeån choïn caùn
boä ñuû naêng löïc, coù phaåm chaát vaø traùch nhieäm, taïo caùc
ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc hoaït ñoäng quaûn lyù hoïc sinh sinh
vieân ñaït hieäu quaû nhaèm naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo cuûa
moãi nhaø tröôøng.
Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân Tröôøng CÑSP Nhaø
treû – Maãu giaùo TW2 trong nhöõng naêm qua ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng
thaønh tích ñaùng khích leä, laø moät trong nhöõng ñôn vò cuûa nhaø
tröôøng luoân ñaït danh hieäu lao ñoäng tieân tieán, chi boä Ñaûng
trong saïch vöõng maïnh. Ñeå ñaùp öùng coâng taùc quaûn lyù hoïc
sinh, sinh vieân vaø yeâu caàu, nhieäm vuï phaùt trieån nhaø tröôøng
trong thôøi gian tôùi caàn coù söï ñaàu tö ñuùng möùc veà con ngöôøi
vaø ñieàu kieän laøm vieäc thoâng qua toång keát 20 naêm xaây döïng
vaø phaùt trieån nhaø tröôøng, xaây döïng nhöõng giaûi phaùp ñoàng
boä veà coâng taùc hoïc sinh sinh vieân ñeå ñöa nhaø tröôøng phaùt
trieån.

II/- ÑEÀ XUAÁT - KIEÁN NGHÒ :
1/ Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo caàn coù söï thoáng nhaát veà chöùc
naêng, nhieäm vuï, cô caáu toå chöùc vaø bieân cheá cuûa phoøng
Coâng taùc chính trò – Quaûn lyù sinh vieân cuûa caùc tröôøng tröïc
thuoäc Boä ( Bieân cheá veà soá löôïng caùn boä, sinh vieân , ñaëc thuø
ngheà nghieäp...)
- Coù quy ñònh veà ñònh möùc kinh phí cho hoaït ñoäng giaùo
duïc chính trò tö töôûng vaø caùc phong traøo vaên theå myõ ñeå
tröôøng chuû ñoäng ñieàu phoái hoaït ñoäng ñöôïc toát hôn.
- Coù cheá ñoä boài döôõng chuyeân moân, nghieäp vuï vaø tham
quan, hoïc taäp naâng cao trình ñoä cho ñoäi nguõ laøm coâng taùc
quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân.
2/- Tröôøng CÑSP Nhaø treû – Maãu giaùo TW2 caàn taêng cöôøng trang
thieát bò, phöông tieän daïy hoïc hieän ñaïi, caùc phoøng chuyeân
duïng nhaèm phaùt trieån kyõ naêng thöïc haønh cuûa sinh vieân. Tieáp
tuïc ñaàu tö naâng caáp caùc cô sôû phuïc vuï ñôøi soáng vaät chaát
vaø tinh thaàn cho hoïc sinh, sinh vieân nhö: nhaø vaên hoùa, nhaø aên,
kyù tuùc xaù, caâu laïc boä, thö vieän; taêng cöôøng phöông tieän nghe
nhìn cho chöông trình khoa hoïc - giaùo duïc treân truyeàn hình,
truyeàn thanh, ñaàu tö saân luyeän taäp vaø caùc duïng cuï theå duïc –
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 52 -
theå thao ñeå sinh vieân coù cô sôû reøn luyeän thaân theå ñaùp öùng
muïc tieâu ñaøo taïo con ngöôøi môùi cöôøng traùng veà theå chaát,
söùc khoeû, minh maãn veà trí tueä, tinh thaàn, coù naêng löïc phuïc
vuï xaõ hoäi môùi.
- Caàn phaùt huy hôn nöõa vai troø cuûa toå chöùc Ñaûng,
Ñoaøn, Hoäi sinh vieân… trong coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc
phaùp luaät, ñaïo ñöùc, loái soáng vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng
vaên hoùa, theå thao, giao löu, daõ ngoaïi, tham quan hoïc taäp vôùi
nhieàu hình thöùc haáp daãn, phuø hôïp ngaønh ngheà sö phaïm
nhaèm thu huùt sinh vieân tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng coù toå
chöùc vaø chuaån bò haønh trang cho sinh vieân töï tin böôùc vaøo
ngheà nghieäp.
- Caàn ñònh höôùng laõnh ñaïo vaø quan taâm ñeán coâng
taùc phaùt trieån Ñaûng, ñaëc bieät laø coâng taùc phaùt trieån
Ñaûng trong hoïc sinh, sinh vieân
- Tuyeån choïn vaø boài döôõng ñoäi nguõ laøm coâng taùc
quaûn lyù sinh vieân vaø giaùo vieân chuû nhieäm ñuû soá löôïng,
coù phaåm chaát vaø naêng löïc hoaøn thaønh nhieäm vuï.
---------------------------
DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1 – Giaùo trình ñaïo ñöùc hoïc – PGS.PTS. Traàn Haäu Kieâm –
NXB chính trò quoác gia – Haø noäi – 1997
2 –Vaên hoaù vaø loái soáng haønh trang vaøo theá kyû 21 –
NXB khoa hoïc xaõ hoäi – Haø noäi – 1999
3 – Giaùo duïc theá giôùi ñi vaøo theá kyû XXI – GS.Phaïm Minh
Haïc – PGS.TS Traàn Kieàu – NXB chính trò quoác gia – Haø noäi 2002
4 – Chæ thò 34-CT/TW ngaøy 30/5/1998 cuûa Boä Chính trò
khoaù VIII veà “ Taêng cöôøng coâng taùc chính trò tö töôûng, cuûng
coá toå chöùc Ñaûng, ñoaøn theå quaàn chuùng vaø coâng taùc
phaùt trieån ñaûng vieân trong tröôøng hoïc”.
5 – Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 9 -BCHTW Ñaûng khoaù IX
– NXB chính trò quoác gia – Haø noäi 2003.
6 – Vaên baûn phaùp luaät veà quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân –
Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia – Haø noäi 2001Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 53 -
7 – Vaên baûn Luaät giaùo duïc 2005, caùc Ñieàu leä, caùc Quy
cheá veà coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân töø naêm 1997 –
2006, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo – Haø noäi 2006
8 – Caùc giaùo trình, taøi lieäu hoïc taäp lôùp boài döôõng Caùn
boä quaûn lyù khoa phoøng Nha Trang – Khoùa hoïc 2005 – 2006,
Tröôøng CBQL Giaùo duïc & Ñaøo taïo II.
9 – Caùc baùo caùo toång keát, baùo caùo chuyeân moân –
Tröôøng Cao ñaúng sö phaïm Nhaø treû – Maãu giaùo TW2 – Nha
Trang töø naêm 2002 – 2006.

-------------------------------
MUÏC LUÏC
PHAÀN I: MÔÛ
ÑAÀU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
1. Lyù do choïn ñeà
taøi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Muïc ñích nghieân cöùu . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 2.
3. Nhieäm vuï nghieân
cöùu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ñoái töôïng vaø khaùch theå nghieân cöùu. .
........... .
5. Phaïm vi nghieân cöùu ñeà taøi . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 3.
6. Phöông phaùp nghieân cöùu ñeà taøi . . . . .
...........
PHAÀN II: NOÄI DUNG NGHIEÂN
CÖÙU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Chöông I/ CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI
I/ CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI ............
. . . . . . . . 4.
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 54 -
1. Lyù luaän veà coâng taùc quaûn lyù .... .
. ...........
2. Coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 5.
3. Coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà giaùo
duïc . . . . . . . . . .
4. Coâng taùc quaûn lyù cuûa Boä GD & ÑT. . .
...........
5. Coâng taùc quaûn lyù cuûa caùc tröôøng
ñaøo taïo . . . .. . . . . . 6.
6. Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh vieân .
.......... .
II/ CÔ SÔÛ PHAÙP LYÙ CUÛA ÑEÀ TAØI . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 6.
1. Luaät Giaùo duïc – naêm
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ñieàu leä tröôøng Cao ñaúng - naêm
2003 . . . . . . . . . . .. .
3. Quy cheá coâng taùc hoïc sinh, sinh vieân –
naêm 2000 . . .7.
4. Quy cheá coâng taùc HSSV noäi truù – naêm
1997 . . . . . . . 8.
5. Quy cheá coâng taùc HSSV ngoaïi truù –
naêm 2002 . . . . . 9.
6. Quy cheá reøn luyeän hoïc sinh, sinh vieân –
naêm 2002 . .
III/ MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ
TAØI . . . . . 10.
1. Khaùi nieäm veà quaûn
lyù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Khaùi nieäm veà ñaïo
ñöùc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Khaùi nieäm veà loái soáng . . . . . . . . . . . .
....... ...
4. Coâng taùc hoïc sinh, sinh
vieân . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.
5. Coâng taùc quaûn lyù hoïc sinh, sinh
vieân . . . . . . . . . . . .


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 55 -
Chöông II/ THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ
HSSV . . . . . . 12.
I/ TOÅNG QUAN VEÀ TRÖÔØNG CÑSP NT – MAÃU GIAÙO
TW2 .
1. Ñaëc ñieåm, tình hình nhaø tröôøng . . . . . . .
. . . . . . . . . 12.
2. Tình hình Caùn boä, giaùo vieân quaûn lyù
HSSV . . . . . . 13.
3. Tình hình hoïc sinh, sinh
vieân . . . . . . . . . . . .. . . . . 15.
4. Nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên coâng taùc
quaûn lyù HSSV. 16.
II/ THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ HS, SINH
VIEÂN. . 17.
1. Coâng taùc giaùo duïc chính trò tö töôûng,
ñaïo ñöùc, loái soáng.
2. Coâng taùc toå chöùc hoïc taäp, NCKH, NV
sö phaïm . . . . 18.
3. Toå chöùc thöïc hieän caùc cheá ñoä chính
saùch . . . . . . . . . 19.
4. Coâng taùc quaûn lyù HSSV noäi truù, ngoaïi
truù . . . . . . . . 21.
5. Coâng taùc baûo ñaûm an ninh traät töï
nhaø tröôøng . . . . . . 22.
6. Coâng taùc tö vaán vieäc laøm cho HSSV
toát nghieäp. . . . 23.
7. Coâng taùc cuûa Ban chuû nhieäm Hoïc
sinh, sinh vieân . . 24.
Chöông III/ NGUYEÂN NHAÂN vaø ÑEÀ XUAÁT BIEÄN PHAÙP
CAÛI TIEÁN
I/ NGUYEÂN NHAÂN NHÖÕNG TOÀN TAÏI – HAÏN
CHEÁ . . . . . . . 25.
II/ ÑEÀ XUAÁT NHÖÕNG BIEÄN PHAÙP CAÛI TIEÁN . . . . .
. . . . . . 26.
1. Ñaëc ñieåm, tình hình chung . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 26.
2. Ñaëc ñieåm, tình hình nhaø tröôøng trong
thôøi gian tôùi . .


Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 56 -
3. Nhöõng bieän phaùp caûi tieán coâng taùc
QL HSSV . . . . 27.
PHAÀN III: KEÁT LUAÄN, ÑEÀ XUAÁT – KIEÁN NGHÒ . . . . . . . . .
. . . . . 30.
I/ KEÁT
LUAÄN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I/ ÑEÀ XUAÁT – KIEÁN
NGHÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.
1. Ñoái vôùi Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo.
2. Ñoái vôùi Tröôøng CÑSP Nhaø treû – Maãu
giaùo TW2.

DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO . . . . . . .
. . 32.
MUÏC LUÏC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 – 34.
--------------------------------
Ñeà taøi toång thu hoaïch - Lôùp BD CBQL GD khoa phoøng - Nha Trang
- 57 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản