Tiểu luận " Tình hình chi ngân sách của nước ta trong thời gian qua"

Chia sẻ: scandy1010

Tình hình chi tiêu NSNN của nuớc ta trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 và một số phân tích về tình hình thu chi và thâm hụt NSNN.Bối cảnh kinh tế xã hội đầu năm 2009, các giải pháp của chính phủ, tình hình thực hiện thu chi sáu tháng đầu năm, những điểm còn tồn tại.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận " Tình hình chi ngân sách của nước ta trong thời gian qua"

Đề tài
Nội dung chính
 Phần thứ nhất : Một số khái niệm cơ bản về
NSNN.
Phần thứ hai : Tình hình chi tiêu NSNN của
nuớc ta trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008
và một số phân tích về tình hình thu chi và
thâm hụt NSNN
Phần thứ ba : Bối cảnh kinh tế xã hội đầu
năm 2009, các giải pháp của chính phủ, tình
hình thực hiện thu chi sáu tháng đầu năm,
những điểm còn tồn tại.
Khái niệm cơ bản về NSNN:


• Ngân sách Nhà nước
• Vai trò của NSNN
• Thu NSNN
• Chi NSNN
• Thâm hụt NSNN
Ngân sách Nhà nước:
Ngân sách Nhà nước là gì?
Vai trò của NSNN :

• Kích thích tăng trưởng kinh tế (vai trò
điều tiết trong lĩnh vực kinh tế).
• Giải quyết các vấn đề xã hội (vai trò
điều tiết trong lĩnh vực xã hội).
• Góp phần ổn định thị trường giá cả,
chống lạm phát (điều chỉnh trong lĩnh
vực thị trường).
Thu NSNN:

o Khái niệm
Thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền
lực của mình để tập trung một phần
tích lũy tiền tệ vào quỹ ngân sách nhằm
thỏa mãn các yêu cầu của Nhà nước.
o Đặc điểm
 Cơ cấu các khoản chi NSNN đều gắn với
chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị
của Nhà nước.
 Thu NSNN được hình thành từ nhiều nguồn
khác nhau.
Chi NSNN:
• Khái niệm• Đặc điểm• Nội dung chi NSNN
Chi NSNN:
• Khái niệm Chi NSNN là việc phân phối
và sử dụng quỹ NSNN nhằm đảm bảo
thực hiện các chức năng Nhà nước theo
những nguyên tắc nhất định.
• Đặc điểm
 Gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -
chính trị - xã hội của Nhà nước.
 Chi NSNN gắn với quyền lực Nhà nước
 Tính hiệu quả của các khoản chi NSNN được xem xét trên tầm vĩ

 Chi NSNN mang tính chất không hoàn trả trực tiếp
 Chi NSNN là một bộ phận cấu thành luồng vận động tiền tệ
Nội dung chi NSNN:
• Căn cứ theo mục đích chi tiêu:
Chi tích lũy của NSNN
Chi tiêu dùng của NSNN
• Căn cứ vào lĩnh vực chi tiêu:
Chi đầu tư kinh tế.
Chi cho y tế.
Chi cho giáo dục, đào tạo, khoa học.
Chi cho văn hóa, thể dục thể thao.
Chi về xã hội
• Căn cứ theo yếu tố và phương thức quản lý Nhà
nước:
Chi thường xuyên
Chi đầu tư phát triển
Chi trả nợ và viện trợ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chi
NSNN:
• Sự phát triển của lực lượng sản
xuất.
• Khả năng tích lũy của nền kinh tế.
• Mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước
và những nhiệm vụ kinh tế - xã hội
mà Nhà nước đảm nhận trong từng
thời kỳ.
• Các nhân tố khác.
Những nguyên tắc tổ chức chi
NSNN
• Nguyên tắc 1: Gắn chặt các khả năng thu để bố trí các khoản
chi.

• Nguyên tắc 2: Bảo đảm yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả trong
việc bố trí các khoản chi tiêu của NSNN.

• Nguyên tắc 3: Tập trung có trọng điểm.

• Nguyên tắc 4: Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc bố
trí các khoán chi NSNN, nhất là các khoản chi mang tính chất
phúc lợi xã hội.

• Nguyên tắc 5: Phân biệt rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của các cấp thao luật định để bố trí các khoản chi cho thích
hợp.

• Nguyên tắc 6: Tổ chức chi NSNN trong sự phối hợp chặt chẽ
với khối lượng tiền tệ, lãi suất, tỷ giá hối đoái.
Thâm hụt NSNN:

• Khái niệm:
Thâm hụt NSNN (hay còn gọi là bội chi NSNN) là tình
trạng khi tổng chi tiêu của NSNN vượt quá các khoản
thu không mang tính hoàn trả .
• Nguyên nhân bội chi NSNN
 Tác động của chu kỳ kinh doanh.
 Tác động của chính sách cơ cấu thu chi của Nhà nước.
• Các giải pháp xử lý bội chi NSNN
 Thứ nhất: Nhà nước phát hành thêm tiền.
 Thứ hai: Vay nợ cả trong và ngoài nước.
 Thứ ba: Tăng các khoản thu, đặc biệt là thuế.
 Thứ tư: Triệt để tiết kiệm các khoản đầu tư công và chi thường xuyên
từ NSNN.
 Thứ năm: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước.
Thực tiễn
• Tình hình thu ngân sách nhà n ước giai
đoạn 2006-2008

• Tình hình chi NSNN qua các năm giai
đoạn 2006-2008 và 6 tháng đầu năm
2009:
Tình hình thu ngân sách nhà nước giai
đoạn 2006-2008

    Tình hình    Vượt mức Mức động
Dự toán Tổng thu Vượt mức dự viên
                   năm
(tỷ đồng) (tỷ đồng) toán(%) NSNN
  Năm trước(%) (%/GDP)
2006 238051 279472 117,4 28,72007 281900 315914 105,9 113,04 27,62008 323000 399000 123,5 126,3 27,2
Tình hình thu ngân sách nhà nước giai
đoạn 2006-2008
Biểu đồ cơ cấu nguồn thu giai đoạn 2006 -
2008


1,5%

19,3%

52,8%
26,4%
TÌNH HÌNH CHI NSNN QUA CÁC NĂM GIAI
ĐOạN 2006-2008
2006 2007 2008
Tổng chi 308.085 387.800 474.280

Đầu tư phát triển 88.341 101.500 117.980

Chi trả nợ và viện trợ 40.800 49.160 51.200

Chi sự nghiệp… 161.852 206.000 268.804
Biểu đồ tình hình thực tế chi ngân sách
các năm từ 2006 - 2008
Nhận xét đánh giá thu chi 2006 -
2008
Bội chi ngân sách nhà nước
Tình hình bội chi ngân sách qua
các năm
Bội chi NSNN/GDP
Tình hình thâm hụt ngân sách
nhà nước qua các năm
THÂM HụT NGÂN SÁCH NHÀ
NƯớC QUA CÁC NĂM
Nhận xét:
Ưu điểm:

Thu NSNN luôn vượt mức
Ưu tiên chi cho phát triển con người, đảm bảo
an sinh xã hội
Nhược:

Cơ cấu thu chưa thực sự vững chắc
Xây dựng dự toán
Chi NSNN còn lãng phí, thất thoát…
Tình hình đầu năm 2009

• Khó khăn thách thức: lạm phát, các cân
đối kinh tế vĩ mô chưa ổn định, thiên tai
dịch bệnh, cuộc khủng hoảng kinh tế thế
giới.

• Thuận lợi : Tiếp tục hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn
định chính trị, uy tín của Việt Nam trên
trường quốc tế được nâng cao.
Thực trạng
• Các dự báo của các tổ chức quốc tế
cho thấy khả năng tăng trưởng của
kinh tế Việt Nam 2009 sẽ thấp hơn
nhiều so với 2008.
• Bội chi ngân sách cao trong nhiều năm
trở lại đây và riêng năm 2009 lên tới
6,9% GDP.
• Cùng đó, nợ Chính phủ tăng mạnh
(năm 2008 nợ của Chính phủ khoảng
36,5% GDP, năm 2009 ước lên đến 40%
GDP, năm 2010 dự kiến khoảng 44%).
Giải pháp
• Thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh
doanh, đẩy mạnh xuất khẩu

• Giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng

• Giải pháp về chính sách tài chính, tiền
tệ

• Giải pháp bảo đảm an sinh xã hội
Thực trạng chi tiêu ngân sách 6
tháng đầu năm 2009


Cả năm 2009 6 tháng


Thu 389000 183330 (47 %)


Chi 486578 304060 (62%)
Biểu đồ thu chi thực hiện 6
tháng
• Dự toán xây dựng vẫn còn chứa đựng các yếu t ố r ủi ro,
chưa lường hết; trong đó: Thu nội địa, thu t ừ hoạt động
xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm
soát lạm phát.
• Dự toán chi NSNN đã thực hiện cơ cấu lại để tăng
cường an sinh xã hội, nhưng vẫn còn khó khăn .
• Để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đã bố trí
giảm bội chi NSNN, nhưng mức giảm chưa nhiều do
nhu cầu chi an sinh xã hội và đầu tư phát triển còn l ớn.
• Dự phòng NSNN mới bố trí đạt 2,8% tổng chi NSNN.
Những người thực hiện
1) Đặng Minh Hữu Chí
2) Trần Nam Cường
3) Trịnh Văn Sơn
4) Trần Thị Anh Thư
5) Nguyễn Thanh Yến ThanhXin chân thành cảm ơn cô và các bạn đã lắng
nghe!

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản