Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.

Chia sẻ: hongha1980

Trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, ngân sách Nhà nước hàng năm cấp cho các trường Đại học, Cao đẳng công lập trong việc đào tạo nguồn nhân lực, bình quân là 3 - 6 triệu đồng/ sinh viên/ năm, chưa kể những chi phí đầu tư gián tiếp cho xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.

TiÓu luËn t×nh huèng qu¶n lý nhµ níc
T×nh huèng xö lý t×nh tr¹ng sinh viªn rót hå s¬ th«i 
häc chuyÓn trêng kh¸c.
Hä vµ tªn: Chu §ç Quyªn
Líp chuyªn viªn: Kho¸ 9
§¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng §HSP Hµ Néi
1
Môc lôc
1.M« t¶ t×nh hó«ng
2.Môc tiªu xö lý t×nh huèng
3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n hËu qu¶
4.Lùa chän vµ x©y dùng ph¬ng ¸n xö lý
5.Ph©n tÝch ph¬ng ¸n
6.NhËn xÐt
7.Tµi liÖu tham kh¶o.
2
8.Lêi nãi ®Çu
Trong c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng ë níc ta hiÖn nay, 
ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   hµng   n¨m   cÊp   cho   c¸c   trêng   §¹i 
häc, Cao ®¼ng c«ng lËp trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n 
lùc, b×nh qu©n lµ 3 ­ 6 triÖu ®ång/ sinh viªn/ n¨m, 
cha kÓ nh÷ng chi phÝ ®Çu t gi¸n tiÕp cho x©y dùng c¬ 
së vËt chÊt, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn, trang thiÕt 
bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y, nghiªn cøu, n¬i ¨n, 
chèn ë cho sinh viªn ...ThÕ nhng nhiÒu sinh viªn ®îc 
hëng sù ®Çu t  cña Nhµ níc ®∙ kh«ng lµm ®óng ngµnh, 
®óng nghÒ ®îc ®µo t¹o, kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt lîng 
häc tËp. H¬n thÕ, v× sù tÝnh to¸n riªng, nhiÒu sinh 
viªn ®∙ bá dë viÖc häc tËp ë trêng nµy ®Ó sang trêng 
kh¸c   häc.  Trong   kho¶ng   2  n¨m   trë   l¹i   ®©y,  mçi  n¨m 
vÉn cã hµng tr¨m sinh viªn bá häc gi÷a chõng v× thi 
®ç vµo trêng kh¸c. Theo nguån tin tõ Bé gi¸o dôc vµ 
§µo t¹o, §¹i häc C«ng ®oµn hµng n¨m cã 100 ®Õn 200 
sinh   viªn   häc   hÕt   n¨m   thø   nhÊt   xin   th«i   häc   gi÷a 
chõng   ®Ó   chuyÓn   sang   trêng   kh¸c.   Mét   sè   trêng   §¹i 
häc d©n lËp n¨m nµo còng cã kho¶ng 20% ®Õn 30% sè 
sinh viªn n¨m thø nhÊt bá häc v× thi ®ç vµo trêng 
§¹i häc kh¸c.
NhiÒu n¨m nay, sinh viªn c¸c trêng khèi S  ph¹m ®îc 
hëng chÕ ®é miÔn phÝ häc phÝ nÕu cam kÕt khi ra tr­
êng sÏ phôc vô ngµnh Gi¸o dôc. ViÖc miÔn häc phÝ ®∙ 
thùc   hiÖn  tõ   l©u,  nhng   viÖc   yªu   cÇu   sinh   viªn  nµo 
kh«ng gi÷ ®óng cam kÕt khi ra trêng ph¶i båi thêng 

3
kho¶n kinh phÝ ®∙ chi ®Ó ®µo t¹o, tiÒn häc phÝ ®îc 
miÔn,...   l¹i   khã   thùc   hiÖn   ®îc.   HiÖn   tîng   vi   ph¹m 
cam kÕt gÆp nhiÒu ë c¸c trêng S ph¹m ®Þa ph¬ng. Ngay 
trong  thêi   ®iÓm   nµy,   cã   sinh   viªn  ®∙   häc   sang  n¨m 
thø 3 vÉn cßn «n thi vµ dù thi nhiÒu lÇn vµo c¸c Tr­
êng   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng   kh¸c,   bÊt   chÊp   chØ   cßn   vµi 
th¸ng  n÷a  lµ   tèt   nghiÖp   ra   trêng,   cã  sinh   viªn   bá 
häc Cao ®¼ng s  ph¹m ®Ó vµo nhËp häc Trêng §¹i häc 
võa thi ®ç.
C¸c trêng §¹i häc d©n lËp chuyÖn sinh viªn bá häc lµ 
chuyÖn phæ biÕn; v× sinh viªn trêng §¹i häc D©n lËp 
ph¶i ®ãng häc phÝ nhiÒu h¬n trêng §¹i häc c«ng lËp. 
Song viÖc bá häc gi÷a chõng cña nhiÒu sinh viªn còng 
khiÕn c¸c trêng ®iªu ®øng v× mäi chi phÝ ®∙ ®îc tÝnh 
to¸n trªn c¬ së sè sinh viªn nhËp häc. Bëi v× sinh 
viªn bá häc gi÷a chõng kh«ng nh÷ng lµm l∙ng phÝ tiÒn 
cña gia ®×nh mµ cßn l∙ng phÝ tiÒn ®Çu t cña c¸c tr­
êng ®ã.
Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng cïng chung hiÖn tîng 
®ã,   hµng   n¨m   cø   ®Õn   mïa   tuyÓn  sinh   hiÖn   tîng  sinh 
viªn ®ang häc ë trêng §¹i häc Th¸i nguyªn bá häc ®Ó 
nhËp häc vµo trêng kh¸c. HiÖn tîng nµy diÔn ra kh¸ 
phæ biÕn , theo thèng kª cha ®Çy ®ñ th× mçi n¨m tr­
êng §¹i häc Th¸i Nguyªn cã kho¶ng trªn 100 sinh viªn 
bá häc ®Ó chuyÓn trêng, chuyÓn líp g©y khã kh¨n cho 
c«ng t¸c tuyÓn sinh cña Nhµ trêng. V× muèn ®¶m b¶o 
®Çy ®ñ chØ tiªu tuyÓn sinh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo 

4
t¹o giao cho nhµ trêng th× buéc nhµ trêng ph¶i tuyÓn 
vît chØ tiªu kho¶ng 10 ®Õn 15 % ®Ó bï vµo sè hao hôt 
nãi trªn vµ v× vËy ®¬ng nhiªn g©y l∙ng phÝ vÒ thêi 
gian vµ tiÒn b¹c ®µo t¹o cña nhµ trêng vµ x∙ héi. 
MÆt kh¸c, viÖc tr×nh xin ®îc Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o 
cho phÐp nhµ trêng tuyÓn vît chØ tiªu ®©u cã dÔ. §Ó 
®ì phÇn nµo kinh phÝ ®µo t¹o cho c¸c trêng nhÊt lµ 
tõ khi cã NghÞ ®Þnh sè 10/2002/NG/CP ngµy 16/01/2002 
vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp 
cã thu. Trong bèi c¶nh ®ã ®Æt ra cho trêng §¹i häc 
Th¸i   Nguyªn   ph¶i   xö   lý;   v×   muèn   gi÷   sinh   viªn  l¹i 
còng kh«ng ®îc nªn cã thÓ coi ®©y lµ ®iÒu bÊt kh¶ 
kh¸ng  v×   theo  quy  chÕ  tuyÓn   sinh   chØ   ®îc   phÐp  gi÷ 
l¹i   b¶n   chÝnh   b»ng   tèt   nghiÖp   PTTH   (giÊy   tê   quan 
träng   nhÊt   ®Ó   sinh   viªn   nhËp   häc)   trong   thêi   gian 
nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sau ®ã ph¶i tr¶ l¹i 
cho   sinh   viªn,   cha   kÓ   ®Õn   nÕu   gi÷   l¹i   trong   suèt 
thêi   gian   häc   (tõ   3   ®Õn   5   n¨m)   cña   mÊy   ngµn   sinh 
viªn   nÕu   x¶y   ra   mÊt   m¸t,   thÊt  l¹c,   thiªn   tai,  ho¶ 
ho¹n   kh«ng   lêng   tríc   ®îc?   Bëi   vËy   nhµ   trêng   buéc 
ph¶i   ®ång   ý   cho   häc   sinh,   sinh   viªn   th«i   häc   ®Ó 
chuyÓn trêng, nhng ph¶i båi thêng mét phÇn kinh phÝ 
®µo t¹o cho nhµ trêng theo møc §¹i häc, Cao ®¼ng lµ 
1.800.000 ®ång/ sinh viªn/ n¨m, c¸c bËc häc kh¸c lµ 
1.500.000 ®ång/ sinh viªn/ n¨m. §¹i ®a sè häc sinh, 
sinh   viªn  vµ   phô   huynh   ®ång   t×nh   cïng  chia   sÎ  khã 
kh¨n, tr¸ch nhiÖm víi nhµ trêng. Nhng cßn mét sè häc 

5
sinh, sinh viªn cha ®ång t×nh båi thêng, chia sΠkhã 
kh¨n   víi   nhµ   trêng,   thËm  chÝ  cã   ngêi   cßn   ph¶n   øng 
gay g¾t, c¸ biÖt cã trêng hîp cßn khiÕu n¹i ®i nhiÒu 
n¬i. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn n¨m häc 2003 ­ 2004, 
(v× cã lý do liªn quan nªn t«i xin thay ®æi tªn ®Þa 
danh vµ tªn mét sè nh©n vËt liªn quan, mong thÇy, c« 
vµ   c¸c   b¹n   th«ng   c¶m).   T«i   thÊy   ®©y   lµ   mét   t×nh 
huèng khã xö lý ®èi víi c¸c trêng v× cha cã mét v¨n 
b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  lô©t   nµo   ®iÒu   chØnh  nã,  cho  nªn 
c¸c trêng ®Òu lµm theo c¸ch riªng cña m×nh. V× vËy 
xin phÐp ®îc nªu ra ®Ó cïng ph©n tÝch, ®Ò xuÊt gi¶i 
ph¸p vµ kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn ®Ó thèng nhÊt c¸ch xö 
lý.
I. M« t¶ t×nh huèng:
Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2005, mäi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ 
häc tËp diÔn ra b×nh thêng, bçng nghe thÊy cã tiÕng 
nãi rÊt to, lóc ®Çu la hai ngêi, nhng sau ®ã lêi qua 
tiÕng l¹i mçi lóc mét to h¬n. Mäi ngêi trong khu v¨n 
phßng   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   ®Òu   rêi   khái   v¨n 
phßng,   ra  ngoµi   vµ   híng   vÒ   phÝa   phßng  §µo  t¹o  nhµ 
trêng, n¬i cã hai ngêi ®ang to tiÕng víi nhau. T«i 
lµ   mét   vÞ  kh¸ch   trêng  kh¸c   ®Õn   trêng  §¹i  häc  Th¸i 
Nguyªn c«ng t¸c ngay tõ ®Çu cuéc xung ®ét gi÷a hai 
ngêi,   t«i   quyÕt   ®Þnh   theo   dâi   diÔn   biÕn   trêng   hîp 
cña sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n xem trêng §¹i häc Th¸i 
Nguyªn xö lý ra sao. RÊt may, t«i cã ngêi b¹n ®ang 6
c«ng t¸c t¹i trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn nªn cung cÊp 
cho t«i th«ng tin sau ®ã.
Cuéc xung ®ét h«m ®ã lµ «ng Phã trëng phßng §µo t¹o 
trêng  §¹i  häc  Th¸i   Nguyªn  víi  mét  vÞ   kh¸ch   hái   ra 
míi biÕt ®ã lµ «ng Ph¹m V¨n LuËn, phô huynh cña sinh 
viªn Ph¹m V¨n Tu©n quª ë Thµnh phè Th¸I Nguyªn, tØnh 
Th¸i Nguyªn ®Õn trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xin rót hå 
s¬ vÒ ®Ó ®i nghÜa vô qu©n sù: “ theo lêi «ng Ph¹m 
V¨n LuËn tr×nh bµy lý do xin th«i häc”. «ng Phã tr­
ëng phßng §µo t¹o nãi nÕu con «ng muèn rót hå s¬ ®Ó 
nhËp   häc   vµo   mét   trêng   kh¸c   th×   ph¶i  nép  båi  hoµn 
kinh   phÝ   ®µo   t¹o   cho   trêng   mçi   n¨m   lµ   1.800.000 
®ång. Con «ng LuËn nhËp §¹i häc Th¸i Nguyªn n¨m häc 
2003 – 2004. «ng LuËn nãi con t«i kh«ng ®i nhËp häc 
ë trêng kh¸c mµ rót hå s¬ vÒ ®Ó ®i nghÜa vô qu©n sù. 
«ng Phã trëng phßng §µo t¹o nãi lý do «ng LuËn ®a ra 
lµ kh«ng ®óng v× con «ng ®ang häc chuyªn nghiÖp, x∙ 
«ng kh«ng cã quyÒn gäi con «ng ®i nghÜa vô qu©n sù 
vµ cho r»ng lý do con «ng xin th«i häc lµ kh«ng ®óng 
vµ yªu cÇu «ng nÕu muèn rót hå s¬ th× ph¶i nép tiÒn 
båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o, nÕu con «ng kh«ng nép mµ 
tù ®éng bá häc ®Ó ®i nhËp häc ë mét trêng kh¸c th× 
nhµ trêng sÏ göi c«ng v¨n ®Õn trêng con «ng nhËp häc 
yªu cÇu trêng ®ã tr¶ sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n vÒ cho 
trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn, «ng LuËn nãi t¹i sao vËy? 
«ng Phã trëng phßng §µo t¹o ®∙ tr¶ lêi v× con «ng vi 
ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, 

7
«ng   Phã   trëng   phßng   §µo   t¹o   cßn   trÝch   dÉn   môc   C, 
®iÓm 2 ®iÒu 4 – Quy chÕ tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng 
hÖ chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 
Hai bªn cßn lêi qua tiÕng l¹i mét håi l©u, sau ®ã 
«ng   LuËn   chÊp  nhËn   cÇm   giÊy   ®Ò   nghÞ   cña   phßng  §µo 
t¹o   sang   phßng   KÕ  ho¹ch   Tµi   vô   nép   båi   thêng  kinh 
phÝ   sè   tiÒn   lµ   1.800.000   ®ång  vµ   vÒ   phßng  §µo  t¹o 
rót hå s¬ cïng con ra vÒ víi vΠmÆt ®Çy tøc giËn vµ 
nãi t«i sÏ kiÖn nhµ Trêng. V× thêng trong thêi ®iÓm 
nµy sinh viªn th«i häc chØ ®Ó chuyÓn trêng mµ th«i, 
cßn viÖc nªu ra lý do xin th«i häc chØ lµ c¸i cí mµ 
lý do xin th«i häc cña häc sinh, sinh viªn th× cã c¶ 
rÊt nhiÒu lý do mµ lý do nµo nªu ra nghe còng cã lý.
«ng LuËn nãi lµ lµm, th¸ng 9 n¨m 2005, «ng Ph¹m V¨n 
LuËn göi ®¬n khiÕu n¹i Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lªn 
c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cña trêng §¹i häc Th¸i 
Nguyªn lµ «ng Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, «ng 
Vô   trëng   vô   §¹i   häc   vµ   sau   §¹i   häc,   néi   dung   ®¬n 
khiÕu n¹i nh sau:
Con t«i lµ Ph¹m V¨n Tu©n, ®¨ng ký dù thi vµo gi¸o 
viªn C¬ khÝ trêng §¹i häc Th¸i nguyªn nhng nhµ trêng 
l¹i ph©n con t«i vµo líp C¬ khÝ ®éng lùc, kh«ng ®óng 
nguyÖn   väng,   häc   phÝ   ph¶i   ®ãng   150.000   ®ång   mét 
th¸ng, nh vËy ®óng hay sai?
S¸ng ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005, t«i ®Õn trêng §¹i häc 
Th¸i   Nguyªn   xin   cho   con   t«i   th«i   häc,   cã   ®¬n   x¸c 
nhËn gia ®×nh khã kh¨n, «ng Phã trëng phßng §µo t¹o 

8
quan liªu kh«ng xem vµ nãi lÖnh gäi nhËp ngò kh«ng 
cã gi¸ trÞ, t«i kiÖn huyÖn ®éi, Bé quèc phßng. ¤ng 
kh«ng   gi¶i   thÝch   ph¶i   nép   båi   thêng   kinh   phÝ   ®µo 
t¹o, «ng b¶o nh©n viªn ghi giÊy sang phßng KÕ ho¹ch 
Tµi   vô   nép   1.800.000   ®ång,   nhµ   níc   vµ  Bé   gi¸o  dôc 
§µo   t¹o   cã   v¨n   b¶n   thu   håi   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   hay 
kh«ng?
Kh«ng ph¶i chuyÓn nghÜa vô qu©n sù vÒ trêng, «ng Phã 
trëng  phßng   §µo   t¹o   lµ   ®¶ng   viªn,  cã   tr×nh   ®é  häc 
vÊn cao lµ mét c«ng chøc tiÕp d©n nãi kiÖn ®óng hay 
sai? «ng chØ ký giÊy chuyÓn sang phßng KÕ ho¹ch Tµi 
vô thu tiÒn?
Kh«ng cã kÕ ho¹ch tµi vô, thñ quü thu 1.800.000 ®ång 
c« NguyÔn ThÞ Th¶o b¶o t«i ký vµo tê danh s¸ch bá 
häc   lµ   xong,   kh«ng   cã  phiÕu   thu,   kh«ng   cã  ho¸  ®¬n 
®á, c¬ quan Nhµ níc thu tiÒn kiÓu g×? Nép tiÒn xong 
®a   giÊy   chuyÓn   trêng  phßng   míi   tr¶   häc   b¹   vµ  b»ng 
tèt nghiÖp PTTH b¶n chÝnh vµ b¶n sao cã c«ng chøng?
Trªn ®©y t«i tr×nh bµy vµ cam ®oan ®óng sù thËt, nÕu 
sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. VËy ®Ò 
nghÞ «ng gi¶i quyÕt tr¶ lêi, t«i xin c¶m ¬n.
Ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2005
Ngêi lµm ®¬n ký tªn:
NhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i cña «ng LuËn, Bé gi¸o dôc vµ 
§µo t¹o ®∙ göi b¶n Photocopy ®¬n khiÕu n¹i cho nhµ 
trêng yªu cÇu Trêng §¹i häc Th¸i nguyªn mêi «ng LuËn 9
vÒ Trêng gi¶i thÝch, lµm râ ®óng sai vµ cã v¨n b¶n 
tr¶ lêi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
• Môc nh¾n tin trªn B¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i sè: 150 
n¨m 2005 nªu:
«ng   Ph¹m   v¨n   LuËn   thêng   tró   t¹i   Thµnh   phè   Th¸i 
Nguyªn, tØnh Th¸i Nguyªn kiÕn nghÞ: Con t«i lµ Ph¹m 
V¨n Tu©n ®¨ng ký tuyÓn sinh n¨m 2004 vµo trêng §¹i 
häc Th¸i Nguyªn líp s ph¹m kü thuËt C¬ KhÝ, con t«i 
®ç vµo Trêng nhng kh«ng ®îc ®óng nguyÖn väng ®∙ ®¨ng 
ký mµ nhµ trêng ph©n cho con t«i häc líp C¬ khÝ ®éng 
lùc,   häc   phÝ   150.000   ®ång/   th¸ng.   Trêng   kh«ng   yªu 
cÇu con t«i ph¶i chuyÓn  nghÜa vô qu©n sù mµ cø ®Ó 
cho x∙, huyÖn n¬i ®¨ng ký hé khÈu qu¶n lý. Ngµy 27 
th¸ng 8 n¨m 2005 con t«i do gia ®×nh khã kh¨n cã x¸c 
nhËn cña Uû ban nh©n d©n x∙, s¸ng ngµy 29 th¸ng  8 
n¨m 2005 t«i ®Õn trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn gÆp phßng 
®µo t¹o tr×nh bµy nhng «ng Phã trëng phßng §µo t¹o 
cho r»ng giÊy gäi nhËp ngò kh«ng cã gi¸ trÞ vµ yªu 
cÇu   t«i   sang   phfong   KÕ   ho¹ch   Tµi   vô   nhµ   trêng  nép 
tiÒn båi thêng, ®Õn phßng thñ quü sau khi t«i nép ®ñ 
1.800.000 ®ång, c« NguyÔn ThÞ Th¶o thñ quü ghi tªn 
con   t«i   Ph¹m   V¨n   Tu©n   vµo   tê   danh   s¸ch   bá   häc   sè 
tiÒn: 1.800.000 ®ång vµ yªu cÇu t«i ký vµo. T«i thÊy 
viÖc nhµ Trêng thu nh  vËy lµ kh«ng ®óng nguyªn t¾c 
vÒ tµi chÝnh v× t«i kh«ng nhËn ®îc phiÕu thu, kh«ng 
cã ho¸ ®¬n do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh, kh«ng  cã kÕ 10
to¸n vµo sæ, kh«ng cã dÊu cña Nhµ trêng lµm c¨n cø 
ph¸p lý. ViÖc lµm nh vËy lµ ®óng hay sai?
Chóng t«i xin chuyÓn kiÕn nghÞ trªn tíi «ng HiÖu Tr­
ëng trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xem xÐt tr¶ lêi. 
NhËn ®îc tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé gi¸o dôc vµ §µo 
t¹o, nh¾n tin cña b¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i vÒ viÖc «ng 
Ph¹m V¨n LuËn khiÕu n¹i trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn. 
HiÖu trëng nhµ Trêng ®∙ triÖu tËp cuéc häp gåm ®¹i 
diÖn   c¸c   ®¬n   vÞ   trong   trêng   cã   liªn   quan   ®Õn   ®¬n 
khiÕu n¹i cña «ng LuËn gåm:
1.HiÖu trëng
2.Trëng Phßng §µo t¹o
3.Phã trëng phßng §µo t¹o
4.Trëng phßng KÕ ho¹ch Tµi vô
5.Phã trëng phßng C«ng t¸c sinh viªn
6.Chñ tÞch Héi sinh viªn
7.Phã trëng phßng Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ
8.Phô huynh sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n
C¸c thµnh viªn ®∙ nghe «ng Phã trëng phßng §µo t¹o 
nªu nh÷ng ý kiÕn khiÕu n¹i trong ®¬n khiÕu n¹i cña 
«ng LuËn göi Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, b¸o 
Gi¸o dôc thêi ®¹i. C¸c thµnh viªn ®∙ tiÕn hµnh ph©n 
tÝch   néi   dung  ®¬n  khiÕu   n¹i   cña   «ng   LuËn   mµ   trêng 
cÇn x¸c minh lµm râ gåm:
Ph©n   ngµnh   ®µo   t¹o   cña   sinh   viªn   Ph¹m  V¨n  Tu©n   cã 
®óng ®èi tîng kh«ng?11
Lý do xin th«i häc cña sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ®óng 
hay sai?
Båi thêng kinh phÝ c¨n cø vµo ®©u?
Phong c¸ch lµm viÖc cña c¸n bé viªn chøc nh  vËy ®∙ 
®óng ph¸p lÖnh viªn chøc cha?
ViÖc   thu   tiÒn   kh«ng   viÕt   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng 
sinh viªn mµ l¹i viÕt chung cho nhiÒu sinh viªn trªn 
mét phiÕu thu nh vËy ®óng hay sai?
C¸c thµnh viªn cã liªn quan b¸o c¸o l¹i toµn bé diÔn 
biÕn   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   theo   chøc   n¨ng   ®îc   ph©n 
c«ng vµ ®∙ kiÓm tra, ph©n tÝch, so s¸nh ®èi chiÕu, 
®a   ra   c¸c   chøng   cø,   HiÖu   trëng   nhµ   trêng   ®∙   kÕt 
luËn:
ViÖc ph©n ngµnh ®µo t¹o cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n 
c¨n   cø   vµo   ®iÓm   thi   tuyÓn   ®Çu   vµo   ®∙   ®îc   ghi   râ 
trong  giÊy   b¸o   nhËp   häc   vµ   nh  vËy   viÖc   ph©n   ngµnh 
cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n vµo líp kü thuËt C¬ khÝ 
§éng lùc lµ ®óng ®èi tîng vµ hoµn toµn tù nguyÖn.
Lý do sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n xin th«i häc ®Ó nhËp 
ngò lµ kh«ng ®óng v× phßng §µo t¹o ®∙ kiÓm tra th«ng 
tin trªn m¹ng vµ ®îc biÕt sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ®∙ 
tù ý dù thi tuyÓn sinh vµo ®¹i häc n¨m 2004 – 2005 
vµ ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi 
khi cha ®îc HiÖu trëng cho phÐp, vi ph¹m môc C ®iÓm 
2   ®iÒu   4   Quy   chÕ   tuyÓn   sinh   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng   hÖ 
chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.12
Thu tiÒn båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o c¨n cø vµo viÖc 
tham kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt cña mét sè Trêng §¹i häc, 
nh»m thu håi mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho Nhµ níc, 
®ång thêi xÐt ®iÒu kiÖn hÇu hÕt sinh viªn cñ© trêng 
®Òu lµ ®èi tîng khu vùc 2 n«ng th«n nªn nhµ trêng 
chØ   quy   ®Þnh   møc   båi   hoµn   lµ   1.800.000   ®ång   (ng©n 
s¸ch   nhµ   níc   cÊp   lµ   6.000.000   ®ång   /   sinh   viªn/ 
n¨m), cha kÓ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp ®Çu t  cho c¬ së 
vËt chÊt… mÆt kh¸c tõ n¨m 2002, trêng §¹i häc Th¸i 
Nguyªn ®îc Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o giao quyÒn tù chñ 
tµi chÝn theo N§ 10 do ®ã viÖc thu båi hoµn mét phÇn 
kinh   phÝ   ®µo   t¹o   lµ   viÖc   lµm   cÇn   thiÕt,   ph¶i   chÊp 
nhËn ®Ó gi¶m chi cho ng©n s¸ch v× ph¶i ®µo t¹o thªm 
10 ®Õn 15% chØ tiªu ®îc giao ®Ó bï vµo sè hao hôt do 
sinh viªn bá häc chuyÓn trêng.
Phong c¸ch lµm viÖc, tiÕp d©n cña t«i cha hoµn toµn 
®óng, cÇn ph¶i nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm, söa ch÷a rót 
kinh   nghiÖm   chung   v×   kh«ng   thÓ   vin   vµo   c«ng   viÖc 
nhiÒu,   l¹i   vµo   thêi   ®iÓm   nhiÒu   sinh   viªn   xin   th«i 
häc ®Ó chuyÓn trêng mµ cã th¸i ®é ¸p ®Æt, trong khi 
cha kiÓm tra th«ng tin trªn m¹ng ®Ó ®a ra chøng cø 
x¸c thùc cã tÝnh thuyÕt phôc, ®Ó phô huynh sinh viªn 
hiÓu vµ chia sΠkhã kh¨n cïng nhµ trêng.
VÒ viÖc thu tiÒn kh«ng viÕt phiÕu thu riªng cho tõng 
HS, SV: Phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nhµ trêng c¨n cø vµo 
giÊy cña phßng §µo t¹o ®ång ý cho HS, SV th«i häc, 
giao cho thñ quü lËp b¶ng tæng hîp danh s¸ch sè SV 

13
nµy thµnh mét b¶ng riªng, thu tiÒn, ký tªn vµ ghi sè 
tiÒn ®∙ thu vµo giÊy cña phßng §µo t¹o chuyÓn ®Õn ®Ó 
sinh viªn lµm tiÕp c¸c thñ tôc kh¸c vµ giao giÊy nµy 
cho sinh viªn. §©y lµ viÖc lµm cha ®óng víi quy ®Þnh 
qu¶n lý tµi chÝnh, v× chØ muèn gi¶m c«ng viÖc viÕt 
phiÕu  thu  riªng   cho   tõng   sinh  viªn   mµ  ®em  gép  l¹i 
thµnh mét b¶ng råi viÕt chung cho nhiÒu sinh viªn ®∙ 
g©y nghi ngê, th¾c m¾c vµ kiÕn nghÞ…còng ph¶i nghiªm 
kh¾c tiÕp thu ®Ó söa ch÷a.
Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng ®a ra chøng cø chøng 
minh cho «ng LuËn biÕt thªm:
ViÖc   thu   båi   hoµn   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   cña   sinh   viªn 
Ph¹m   V¨n   Tu©n   lµ   cÇn   thiÕt   ®Ó   båi   thêng   mét   phÇn 
kinh phÝ ®µo t¹o cho nhµ Trêng, ®Ó ®µo t¹o sinh viªn 
kh¸c cho ®ñ chØ tiªu tuyÓn sinh Bé gi¸o dôc vµ §µo 
t¹o giao cho Trêng v× nhµ trêng ®îc Bé giao quyÒn tù 
chñ tµi chÝnh g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô 
®îc giao.
Thu   tiÒn   kh«ng   viÕt   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng   sinh 
viªn mµ thu chung cho c¶ 135 sinh viªn lµ cha ®óng 
nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, kh¼ng ®Þnh kh«ng cã sù 
gian lËn hoÆc ®Ó ngoµi sæ s¸ch sè tiÒn thu ®îc cña 
sè sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng nãi trªn.
Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng 
cã  ho¸ ®¬n ®á cña Bé Tµi chÝnh nh ®¬n khiÕu n¹i cña 
«ng LuËn yªu cÇu.14
Trong kÕt luËn, HiÖu trëng cßn giao cho c¸c ®¬n vÞ 
chøc n¨ng lµm c«ng v¨n b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo 
t¹o, tr¶ lêi b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i vµ göi cho «ng 
Ph¹m   V¨n   LuËn  mét  b¶n,   ®ång   thêi   yªu   cÇu   «ng   LuËn 
nÕu cha ®ång t×nh víi kÕt luËn cña nhµ Trêng th× ®Õn 
Trêng gi¶i quyÕt tiÕp.
C«ng v¨n cña trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn cã néi dung: 
xin b¸o c¸o víi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ phóc ®¸p 
kiÕn nghÞ cña «ng Ph¹m V¨n LuËn ®¨ng ë môc nh¾n tin 
B¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i sè 131 néi dung nh sau:
Ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005 «ng Ph¹m V¨n LuËn cã ®¬n 
xin cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n víi lý do kinh tÕ 
khã kh¨n, em Tu©n cha c¾t nghÜa vô qu©n sù, nay ph¶i 
thùc   hiÖn  nghÜa   vô   qu©n   sù   (  «ng   LuËn  kh«ng   tr×nh 
bµy lµ con «ng ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc B¸ch 
Khoa). Chóng t«i ®∙ gi¶i thÝch cho «ng LuËn nghe môc 
5 §iÒu 4 Ch¬ng 2: quyÒn cña häc sinh, sinh viªn (HS, 
SV) trong quy chÕ c«ng t¸c HSSV trong c¸c trêng ®µo 
t¹o “ trong thêi gian ®µo t¹o, HS, SV ®îc hëng quyÒn 
lîi   vËt   chÊt   vµ   tinh   thÇn  theo   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch 
hiÖn hµnh cña Nhµ níc” nh: t¹m ho∙n thùc hiÖn nghÜa 
vô   qu©n   sù   trong   thêi  b×nh   ®èi   víi   häc   sinh,   sinh 
viªn   nam   vµ   nãi   râ:   viÖc   ®Þa   ph¬ng   gäi   nhËp   ngò 
trong khi em ®ang lµ sinh viªn mµ ®Þa ph¬ng ®∙ cÊp 
phiÕu b¸o thay ®æi thêng tró cho sinh viªn Ph¹m V¨n 
Tu©n   vÒ   theo   giÊy   b¸o   nhËp   häc   lµ   kh«ng   ®óng   quy 
®Þnh. MÆt kh¸c, viÖc em Tu©n tù ý dù thi tuyÓn sinh 

15
vµo §¹i häc n¨m 2005 vµ ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i 
häc B¸ch Khoa khi cha ®îc HiÖu trëng cho phÐp ®∙ vi 
ph¹m môc C, §iÓm 2, §iÒu 4 quy chÕ tuyÓn sinh §¹i 
häc, Cao ®¼ng hÖ chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé Gi¸o dôc 
vµ §µo t¹o. Nhng ®Ó theo nguyÖn väng cña sinh viªn 
vµ gia ®×nh, nhµ trêng ®∙ t¹o ®iÒu kiÖn cho em rót 
hå s¬ ®Ó nhËp häc vµo Trêng §¹i häc B¸ch khoa th× 
ph¶i   båi   hoµn   mét   phÇn   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   theo   quy 
®Þnh   cña   nhµ   trêng   (sè   tiÒn   1.800.000   ®ång).   «ng 
LuËn ®∙ chÊp nhËn ®ãng tiÒn vµ rót hå s¬ vÒ, hiÖn 
nay em Ph¹m V¨n Tu©n, con «ng Ph¹m V¨n LuËn ®ang lµ 
sinh viªn n¨m thø nhÊt cña trêng §¹i häc B¸ch Khoa.
1.VÒ viÖc ph©n líp: tuyÓn sinh hµng n¨m, nhµ trêng 
kh«ng   xÐt   tuyÓn   theo   ngµnh   mµ   xÐt   ®iÓm   tróng 
tuyÓn chung, viÖc ph©n ngµnh c¨n cø vµo kÕt qu¶ 
thi   vµ   nguyÖn   väng   cña   thÝ   sinh.   KÕt   qu¶   thi 
tuyÓn sinh vµo trêng n¨m 2004 cña sinh viªn Ph¹m 
V¨n Tu©n lµ 19 ®iÓm, trong ®ã cã ngµnh c¬ khÝ lµ 
18   ®iÓm,   mÆt   kh¸c   trong   giÊy   b¸o   nhËp   häc   cña 
nhµ trêng cho thÝ sinh Ph¹m V¨n Tu©n ghi râ ®∙ 
tróng tuyÓn vµo C¬ khÝ ®éng lùc lµ ®óng ®èi tîng 
vµ hoµn toµn tù nguyÖn.
2.vÒ viÖc thu 1.800.000 ®ång: Hµng n¨m cã mét sè 
sinh   viªn   cña   nhµ   trêng   dù   thi   tuyÓn   sinh   vµo 
c¸c trêng §¹i häc trong c¶ níc mµ kh«ng ®îc nhµ 
trêng cho phÐp ®∙ g©y x¸o trén vÒ lu lîng sinh 
viªn trong trêng. N¨m 2005, nhµ trêng cã 135 em 

16
dù thi vµ tróng tuyÓn ®∙ lµm ®¬n xin th«i häc ®Ó 
nhËp   häc   vµ   c¸c   trêng   §¹i   häc   kh¸c.   Qua   tham 
kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt cña mét sè trêng §¹i häc, 
®Ó thu håi mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho Nhµ níc 
®ång thêi xÐt ®iÒu kiÖn   hÇu hÕt sinh viªn cña 
trêng ®Òu lµ ®èi tîng khu vùc 2 n«ng th«n nªn 
nhµ trêng chØ quy ®Þnh møc båi hoµn lµ 1.800.000 
®ång/ n¨m/ sinh viªn, trong khi ng©n s¸ch Nhµ n­
íc   cÊp   lµ   6   triÖu   ®ång/   sinh   viªn/   n¨m.   Chóng 
t«i ®∙ gi¶i thÝch ®iÒu nµy cho «ng LuËn biÕt vµ 
nãi râ lµ em Tu©n chuyÓn trêng chø kh«ng ph¶i ®i 
nghÜa   vô   qu©n   sù,   «ng   LuËn   míi   tù   nguyÖn   ®Õn 
phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nép tiÒn ®Ó ®îc rót hå s¬.
3.VÒ viÖc thu tiÒn kh«ng viÕt phiÕu riªng cho tõng 
häc sinh, sinh viªn: Phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nhµ 
trêng c¨n cø vµo giÊy cña Phßng §µo t¹o ®ång ý 
cho häc sinh, sinh viªn th«i häc. Vµo thêi ®iÓm 
®Çu n¨m häc sè häc sinh, sinh viªn míi ®Õn nhËp 
häc, rót hå s¬ xin chuyÓn trêng, häc sinh, sinh 
viªn cò th«i häc rÊt nhiÒu vµ diÔn ra trong thêi 
gian dµi, v× muèn gi¶i quyÕt nhanh cho häc sinh, 
sinh   viªn   rót   hå   s¬   xin   nhËp   häc   trêng   kh¸c, 
phßng KÕ ho¹ch Tµi vô giao cho thñ quü lËp b¶ng 
tæng   hîp   danh   s¸ch   sè   sinh   viªn   nµy   thµnh   mét 
b¶ng riªng ®ång thêi thu tiÒn, ký tªn vµ ghi sè 
tiÒn   ®∙   thu   vµo   giÊy   cña   phßng   §µo   t¹o   chuyÓn 
®Õn ®Ó sinh viªn lµm tiÕp c¸c thñ tôc kh¸c vµ 

17
giao giÊy nµy cho sinh viªn (cã b¶ng photo cña 
mét sinh viªn kh¸c cïng líp kÌm theo). Cuèi kú 
kÕ to¸n c¨n cø vµo danh s¸ch lËp phiÕu thu chung 
cho nhiÒu sinh viªn trong ®ã cã sinh viªn Ph¹m 
V¨n Tu©n, con «ng Ph¹m V¨n LuËn (cã b¶ng ph«t« 
danh s¸ch cña 135 häc sinh, sinh viªn vµ phiÕu 
thu ®ã cã ®èi chiÕu, kiÓm tra x¸c nhËn cña phßng 
§µo   t¹o,   phßng   C«ng   t¸c   chÝnh   trÞ   kÌm   theo). 
Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng sè tiÒn cña nh÷ng häc 
sinh, sinh viªn nµy ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong sæ 
s¸ch kÕ to¸n cña nhµ trêng ®Ó h¹ch to¸n gi¶m chi 
cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc.   Tuy   vËy   viÖc   thu   tiÒn 
kh«ng   lËp   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng   häc   sinh, 
sinh viªn mµ lËp phiÕu thu chung nh tr×nh bµy ë 
trªn lµ cha hoµn toµn ®óng víi nguyªn t¾c qu¶n 
lý   tµi   chÝnh,   phßng   KÕ   ho¹ch   Tµi   vô   ®∙   nghiªm 
kh¾c kiÓm ®iÓm vµ tiÕp thu ý kiÕn ph¶n ¸nh cña 
«ng LuËn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý tµi hcÝnh cña nhµ 
trêng ®îc tèt h¬n
Tr©n thµnh c¶m ¬n quý B¸o ®∙ ®a th«ng tin ®Ó nhµ tr­
êng ®îc biÕt.
§ång   thêi   víi   viÖc   göi   c«ng   v¨n   sè   888­   08 
§HSPKT/CV­§T   ngµy   18/11/2005   göi   ban   biªn   tËp   B¸o 
Gi¸o dôc thêi ®¹i, trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng ®∙ 
göi   c«ng   v¨n   sè   888­08   §HTN/CV­§T   ngµy   18/11/2005 
cho   «ng   Ph¹m   V¨n   LuËn  néi  dung   chÝnh   còng  nh  c«ng 
v¨n göi Ban biªn tËp b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i vµ mêi 

18
«ng LuËn vÒ trêng trao ®æi vµ nghe ý kiÕn gi¶i quyÕt 
cña nhµ trêng trong thêi gian tõ 8h00 ngµy 21 th¸ng 
8 n¨m 2005 hoÆc göi th  vÒ trêng nãi râ ý kiÕn cña 
m×nh   ®Ó   trêng   tiÕp   tôc   gi¶i   quyÕt.   Sau   thêi   gian 
trªn, nÕu «ng LuËn vÉn cßn ý kiÕn th¾c m¾c Trêng sÏ 
göi c«ng v¨n ®Ò nghÞ Trêng §¹i häc B¸ch Khoa chuyÓn 
tr¶   sinh   viªn  Ph¹m   V¨n   Tu©n   trë   l¹i   trêng  §¹i  häc 
Th¸i Nguyªn.
Sau   khi   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   cã   c«ng   v¨n   sè 
879­08   §HTN/CV­§T   ngµy   18/11/2005   göi   Ban   Biªn   tËp 
B¸o gi¸o dôc Thêi ®¹i vµ trong môc nhÞp cÇu b¹n ®äc 
«ng Ph¹m V¨n LuËn ®îc biÕt néi dung nh sau:
«ng Ph¹m V¨n LuËn trong viÖc khiÕu n¹i vÒ rót hå s¬ 
cña con trai «ng, sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ph¶i båi 
thêng  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   khi   th«i   häc   cho   trêng  §¹i 
häc   Th¸i   Nguyªn   sau   khi   chóng  t«i  nªu  tr¶  lêi  cña 
nhµ trêng vÒ vÊn ®Ò nµy, «ng LuËn tiÕp tôc cã ®¬n 
kiÕn nghÞ göi tíi B¸o ®Ò nghÞ lµm râ mét sè vÊn ®Ò 
mµ «ng cho lµ cha chÝnh x¸c.
Chsung t«i xin trao ®æi l¹i nh  sau: ViÖc «ng khiÕu 
n¹i vÒ kinh phÝ båi thêng cña con «ng mµ trêng §¹i 
häc Th¸i nguyªn thu, sau khi ph¶n ¸nh ®Õn b¸o chóng 
t«i   ®∙   nªu   lªn   viÖc   nhµ   Trêng   ®∙   cã   c«ng   v¨n   tr¶ 
lêi.   Theo  quy  ®Þnh   cña   LuËt   khiÕu  n¹i,   tè  c¸o  th× 
viÖc nhµ trêng tr¶ lêi vÒ vÊn ®Ò m×nh bÞ khiÕu n¹i 
lµ ®óng quy ®Þnh. NÕu nh  «ng kh«ng ®ång ý víi tr¶ 
lêi trªn th× «ng cã quyÒn khiÕu n¹i tiÕp lªn c¬ quan 

19
qu¶n lý cÊp trªn, cô thÓ lµ thanh tra Bé gi¸o dôc vµ 
§µo t¹o. C¬ quan b¸o chÝ kh«ng ph¶i lµ c¬ quan cã 
chøc   n¨ng   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   mµ   chØ   lµ   c¬   quan 
th«ng tÊn víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh, th«ng tin ®Õn b¹n 
®äc vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, 
tè c¸o. V× vËy, chóng t«i kh«ng thÓ ®a ra quyÕt ®Þnh 
®óng sai vÒ c¸c néi dung khiÕu n¹i cña c«ng d©n víi 
c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc.
Còng tõ khiÕu n¹i tiÕp theo cña «ng LuËn, chóng t«i 
xin chuyÓn tíi Thanh tra Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o xem 
xÐt gi¶i quyÕt. Ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2005 «ng NguyÔn 
§øc Th¾ng cßn cã buæi gÆp «ng HiÖu trëng vµ «ng Phã 
trëng phßng §µo t¹o ®Ó trao ®æi thªm nh÷ng viÖc mµ 
«ng cho lµ cha tho¶ ®¸ng víi «ng chñ yÕu xung quanh 
th¸i ®é lµm viÖc kh«ng g©y ®îc thiÖn c¶m cña «ng Phã 
trëng   phßng   §µo   t¹o   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   víi 
«ng.
2/ Môc tiªu xö lý t×nh huèng
a.Môc tiªu x∙ héi ho¸ gi¸o dôc:
Sù tham gia cña toµn x∙ héi vµo ph¸t triÓn sù nghÞªp 
gi¸o dôc, x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh lµm 
cho mäi ngêi, mäi tæ chøc ®Ó ®îc ®ãng gãp ®Ó ph¸t 
triÓn  gi¸o   dôc   còng   nh  ®îc   hëng   thô   thµnh  qu¶  cña 
gi¸o dôc ngµy cµng cao.
Thèng nhÊt nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ 
chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc kinh 
tÕ, x∙ héi, mäi c¸ nh©n, tËp thÓ, céng ®ång vÒ vÞ 

20
trÝ, vai trß cña x∙ héi ho¸ gi¸o dôc trong sù nghÞªp 
ph¸t   triÓn   ®Êt   níc,   x¸c   ®Þnh   râ   tr¸ch   nhiÖm   trong 
viÖc thùc hiÖn nghÜa vô häc tËp vµ ®ãng gãp søc ng­
êi, søc cña ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc.
Tæ chøc phèi hîp vµ qu¶n lý tèt h¬n c¸c lo¹i h×nh 
gi¸o dôc chÝnh quy, kh«ng chÝnh quy, c«ng lËp, d©n 
lËp, c¸c nguån tµi chÝnh tõ Nhµ níc, tõ nh©n d©n ®Ó 
më réng, hîp lý quy m«, n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu 
qu¶ gi¸o dôc, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ 
héi.
X©y dùng vµ ban hµnh mét hÖ thèng ®Çy ®ñ, ®ång bé 
c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ x∙ héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó c¸c 
hoat ®éng nµy®îc tiÕnhµnh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
§Èy m¹nh viÖc giao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm 
vµ thùc hiÖn nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ vµ 
tµi chÝnh cho c¸c trêng §¹i häc, Cao ®¼ng c«ng lËp. 
Héi   ®ång   trêng   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn 
quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt.
Thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 10/N§­CP ngµy 16 th¸ng 1 
n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông 
cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. Trêng §¹i häc Th¸i 
Nguyªn   ®îc   Bé   Gi¸o   dôc   vµ   §µo   t¹o   giao   chØ   tiªu 
tuyÓn sinh vµ dù to¸n ng©n s¸ch h»ng n¨m cho nhiÖm 
vô ®îc giao.
b. Môc tiªu lµ ph¶i c«ng khai, minh b¹ch c¸c kho¶n 

thu chi:

21
X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn nghÜa 
vô vµ tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp søc cña ®Ó ph¸t triÓn sù 
nghiÖp gi¸o dôc.
X¸c   ®Þnh   râ   quyÒn  lîi  vµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   häc 
trong häc tËp vµ rÌn luyÖn trong suèt thêi gian häc 
tËp   t¹i   trêng   ®îc   thùc   hiÖn   trong   quy   chÕ   tuyÓn 
sinh, Quy chÕ häc sinh sinh viªn trong c¸c trêng ®µo 
t¹o
Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nghiªp vô thu tµi chÝnh.
X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña nhµ trêng trong thùc hiÖn 
c«ng viÖc c«ng khai quy chÕ tuyÓn sinh, c¸c quy ®Þnh 
hiÖn   hµnh   vÒ   häc   tËp   thi,   kiÓm   tra,   cÊp   ph¸t   v¨n 
b»ng, chøng chØ…
c.N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé 
qu¶n lý gi¸o dôc.
N¨ng lùc ®iÒu hµnh, gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¸n bé 
qu¶n lý gi¸o dôc.
Phong  c¸ch   vµ  th¸i   ®é  cña  viªn   chøc   nhµ   trêng  khi 
tiÕp c«ng d©n xö lý t×nh huèng.
3/ Ph©n tÝch nguyªn nh©n hËu qu¶.
a.Nguyªn nh©n :
Tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý vÜ m«: Sù bÊt cËp trong 
viÖc   ban   hµnh   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   quy   liªn   quan   ®Õn 
c«ng   t¸c   tuyÓn   sinh   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng.   Bëi   v×  víi 
mét quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o 
n¨m 2003, hiÖn nay vÉn nh thÕ th× kh«ng cã trêng nµo 
thùc hiÖn ®îc vµ kh«ng cã mét sinh viªn nµo võa ®i 

22
häc võa ®i häc võa ©m thÇm «n thi ®Ó ®i thi mµ kh«ng 
biÕt m×nh cã ®ç hay kh«ng trong khi lµm ®¬n xin nghØ 
häc ®Ó ®i thi. MÆt kh¸c cã lÏ kh«ng cã «ng HiÖu tr­
ëng nµo l¹i ký giÊy cho häc sinh trêng m×nh nghØ häc 
®Ó ®i thi trêng kh¸c.
Cha lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch ®Þnh híng nghÒ nghiÖp 
cho thÕ hÖ trΠ®Ó ®µo t¹o vµ sö dông mét c¸ch hîp 
lý, kh¾c phôc t×nh tr¹ng “Thõa thµy thiÕu thî”, ®©y 
còng lµ mét d¹ng l∙ng phÝ.
Tõ phÝa nhµ trêng: Cha lµm tèt c«ng t¸c phæ biÕn quy 
chÕ   tuyÓn   sinh,   quy   chÕ   c«ng   t¸c   häc   sinh,   sinh 
viªn…. dÉn ®Õn viÖc häc sinh sinh viªn vi ph¹m quy 
chÕ tuyÓn sinh, khi cha ®îc phÐp cña HiÖu trëng ®∙ 
tù   ý   ®¨ng   ký   dù   thi   vµo   trêng   §¹i   häc,   cao   ®¼ng 
kh¸c.
Cha c«ng khai nguyªn t¾c ph©n ngµnh ®µo t¹o ®Ó mäi 
sinh viªn theo dâi, gi¸m s¸t, kiÓm tra …
Chua c«ng khai lý do thu tiÒn båi thêng kinh phÝ ®µo 
t¹o, møc thu cho tõng bËc häc vµ viÖc sö dung kinh 
phÝ båi thêng ®µo t¹o, do ®ã cha ®îc sù ®ång thuËn 
tõ phÝa ngêi häc.
Cha c«ng khai quy tr×nh xñ lý khi cho sinh viªn khi 
th«i häc ®Ó chuyÓn trêng, gi¶m bít c¸c thñ tôc kh«ng 
cÇn thiÕt.
Phong c¸ch lµm viÖc tiÕp d©n cña mét sè c¸n bé qu¶n 
lý cha ®¸p øng ®îc víi nhu cÇu ®æi míi cña c¶i c¸ch 
hµnh chÝnh.

23
Kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n 
lý thu phÝ, häc phÝ.
Tõ phÝa ngêi häc: Kh«ng n¾m ch¾c quy chÕ tuyÓn sinh 
§¹i   häc,   Cao   ®¼ng  chÝnh   quy,   quy   chÕ   c«ng  t¸c  häc 
sinh, sinh viªn, do ®ã ®∙ vi ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh 
§¹i häc, Cao ®¼ng.
ThiÕu trung thùc khi ®a ra lý do xin th«i häc, néi 
dung khiÕu n¹i kh«ng hoµn toµn ®óng nh viÖc xin th«i 
häc ®Ó lµm nghÜa vô qu©n sù víi viÖc xin th«i häc ®Ó 
chuyÓn   trêng   lµ   hai   viÖc   hoµn   toµn   kh¸c   nhau.   Cha 
nãi ®Õn viÖc c«ng d©n lîi dông LuËt nghÜa vô Qu©n sù 
®Ó cÇu lîi cho riªng m×nh.
Cha   lµm   trßn   tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   häc   ®èi   víi   nhµ 
trêng, x∙ héi, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý ®µo 
t¹o cña nhµ trêng trong viÖc ph©n ngµnh,…
Kh«ng  ph©n   biÖt   chøc   n¨ng  ph¶n   ¸nh   nªu   vÊn   ®Ò  cña 
b¸o   víi   viÖc   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   cña   c¬ 
quan chøc n¨ng, do ®ã viÖc khiÕu n¹i göi kh«ng ®óng 
®Þa chØ nh viÖc B¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i ®∙ tr¶ lêi «ng 
LuËn ë trªn.
Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc ®éng c¬ häc tËp, cha yªn t©m häc 
tËp cßn cã hiÖn tîng “ ®øng nói nµy tr«ng nói nä” 
g©y l∙ng phÝ cho gia ®×nh, nhµ trêng vµ x∙ héi.
b.HËu qu¶
Chóng ta lµm cha tèt c«ng t¸c x∙ héi ho¸ gi¸o dôc, 
®©y   lµ   môc   tiªu   lín   cña   §¶ng   vµ   Nhµ   níc   ta   trong 
giai   ®o¹n   2001   –   2010   nh»m   lµm   cho   mäi   ngêi   cïng 

24
chia sΠkhã kh¨n. §Ó x¶y ra khiÕu n¹i cña ngêi häc 
®èi víi mét nhµ trêng th× hËu qu¶ cña nã sÏ v« cïng 
nguy h¹i v×:
C¬ quan cÊp trªn (Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) ph¶i vµo 
cuéc chØ ®¹o Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn gi¶i quyÕt, 
trong khi bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc trong thêi ®iÓm 
®ang tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng.
C¬ quan c«ng luËn (B¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i) ph¶i tiÕp 
nhËn ®¬n khiÕu n¹i cña ngêi häc, kÞp thêi ph¶n ¸nh, 
®a tin trªn b¸o.
Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn Ýt nhiÒu ®∙ bÞ gi¶m lßng 
tin   víi   cÊp   trªn,   víi   x∙   héi   vµ   víi   c¸n   bé,   viªn 
chøc, häc sinh, sinh viªn nhµ trêng, ®©y lµ ®iÒu tèi 
kþ.
B¶n th©n l∙nh ®¹o nhµ trêng mÊt nhiÒu thêi gian c«ng 
søc ®Ó thanh minh, gi¶i tr×nh vµ xö lý vô viÖc nªu 
trªn.
C¸   nh©n   c¸c   c¸n   bé   trùc   tiÕp   gi¶i  quyÕt   c«ng   viÖc 
nh «ng Phã trëng phßng §µo t¹o ®∙ bÞ gi¶m uy tÝn ®èi 
víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, víi HiÖu trëng nhµ 
trêng.   Phô   huynh   sinh   viªn   ph¶i   lµm   ®¬n   khiÕu   n¹i 
göi ®i nhiÒu n¬i do qu¸ bøc xóc víi cung c¸ch lµm 
viÖc,   gi¶i   quyÕt   c«ng   viÖc   cña   trêng   §¹i   häc   Th¸i 
Nguyªn, g©y tèn kÐm thêi gian vµ tiÒn b¹c cho c¶ hai 
bªn   mµ   nguyªn   nh©n   chÝnh   kh«ng   ph¶i   v×   sinh   viªn 
ph¶i nép båi hoµn kinh phÝ mµ chØ v× cha hiÓu nhau 
vµ cha hiÓu luËt.

25
4/ Ph©n tÝch kÕt qu¶ c¸ch gi¶i quyÕt:
KÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c¸ch gi¶i quyÕt khiÕu n¹i b»ng 
bøc th  cña «ng LuËn göi «ng HiÖu trëng vµ «ng Phã 
trëng phßng §µo t¹o trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn:
¤ng Ph¹m V¨n LuËn sau khi nhËn ®îc ý kiÕn tr¶ lêi vµ 
sau khi trao ®æi riªng víi «ng HiÖu trëng vµ «ng Phã 
trëng phßng §µo t¹o, «ng LuËn th«i kh«ng khiÕu n¹i 
n÷a vµ còng kh«ng ®Õn trêng th¾c m¾c g× thªm mµ viÕt 
th riªng trao ®æi víi nhµ trêng trªn tinh thÇn th«ng 
c¶m hiÓu nhau, néi dung (xin gi÷ l¹i nguyªn v¨n) nh
sau:
Qua   buæi   trao   ®æi   víi   hai   «ng   ngµy   26/11/2005   t«i 
mong hai «ng hiÓu cho t«i phÊn khëi v× con thi ®ç, 
trong khi ®ã vî l¹i ®ang èm, xuèng gÆp «ng Phã trëng 
phßng  §µo  t¹o  t«i  kh«ng   thiÖn  c¶m  nªn  ®∙   tøc   giËn 
lµm ®¬n khiÕu n¹i göi ®i, «ng LuËn nãi thªm nÕu ®∙ 
cã thiÖn c¶m kh«ng lÏ ph¶i viÕt ®¬n khiÕu n¹i.
§óng ra ®¬n b¸o ®∙ nªu «ng HiÖu trëng tr¶ lêi, «ng 
Phã   trëng  phßng   §µo   t¹o   ph¶i   lµm   tê   tr×nh  b¸o  c¸o 
l¹i sù viÖc ®Ó «ng HiÖu trëng xem tr¶ lêi ®¬n. T«i 
vÒ   l¹i   nhËn   ®îc   c«ng   v¨n   cña   «ng   HiÖu   trëng,   nãi 
®óng   «ng   Phã   trëng   phßng   §µo   t¹o   ph¶i   viÕt   têng 
tr×nh l¹i ®Çy ®ñ nh ®¬n ®Ó b¸o tr¶ lêi, viÖc lµm cha 
®îc khÐo, dÊu ®Çu hë ®u«i, vÝ dô: §∙ cã danh s¸ch bá 
häc l¹i cã giÊy nhµ trêng cho chuyÓn trêng.
§∙   nãi   t×nh   c¶m   cha   hiÓu   nhau,   ®∙   hiÓu   nhau   th× 
kh«ng  cã   vÊn   ®Ò   g×   kh«ng   gi¶i  quyÕt   ®îc.  T«i  còng 

26
®Þnh t©m sù cïng «ng Phã trëng phßng §µo t¹o, nhng 
bËn lµm viÖc nªn t«i biªn th  vÒ ®Ó «ng hiÓu lµ chñ 
yÕu.
Cuèi   th,   nh  «ng   HiÖu   trëng   tiÕp   xóc   trao   ®æi   th× 
kh«ng bao giê x¶y ra, «ng HiÖu trëng rÊt cã t×nh c¶m 
thiÖn chÝ, khÐo lÐo, cã kinh nhiÖm gi¶i quyÕt trong 
c«ng viÖc t«i xin c¶m ¬n. Khi cã ®iÒu kiÖn t«i l¹i 
xuèng trêng t©m sù cïng c¸c «ng. Chµo hai «ng.
Ký tªn: Ph¹m V¨n LuËn
Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xö lý, gi¶i quyÕt ®¬n th
khiÕu  n¹i  lµ   tÝch  cùc  khÈn   tr¬ng  b»ng   c¸c   v¨n   b¶n 
ph¸p quy, vµ cã kÕt qu¶ b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo 
t¹o,   tr¶   lêi   b¸o   Gi¸o  dôc  Thêi   ®¹i,   kh«ng  ®Ó   t×nh 
tr¹ng khiÕu n¹i kÐo dµi. Song nãi g× ®i n÷a th× c«ng 
t¸c   c«ng   khai   thùc   hiÖn   quy   chÕ,   nhÊt   lµ   Quy   chÕ 
tuyÓn   sinh,   Quy   chÕ   häc   sinh   sinh   viªn,   c«ng   khai 
c¸c kho¶n thu tõ ngêi häc lµm cha tèt, cha t¹o ®îc 
sù ®ång thuËn tõ phÝa ngêi häc.
5/ NhËn xÐt
«ng   Ph¹m   V¨n   LuËn   khiÕu   n¹i   trêng   §¹i   häc   Th¸i 
Nguyªn   thùc   chÊt   vÊn   ®Ò   kh«ng   lín,   kh«ng   ph¶i   c¸ 
biÖt v× mçi trêng §¹i häc, Cao ®¼ng, nhÊt lµ nh÷ng 
trêng ë tèp “ gi÷a vµ díi” mçi n¨m cã hµng tr¨m sinh 
viªn   th«i  häc  ®Ó   chuyÓn   trêng  vµ   ®Òu   ph¶i  nép  båi 
thêng   kinh   phÝ   ®µo   t¹o,   cã   nh÷ng   trêng   sinh   viªn 
ph¶i nép båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o cßn cao h¬n ë 
trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn nhng kh«ng cã khiÕu n¹i. 

27
MÆt   kh¸c   ngay   trong   b¶n   th©n   trêng   §¹i   häc   Th¸i 
Nguyªn n¨m 2005 còng cã hµng tr¨m sinh viªn th«i häc 
®Ó chuyÓn trêng nhng chØ duy nhÊt cã phô huynh sinh 
viªn Ph¹m V¨n Tu©n khiÕu n¹i nhµ trêng n¬i sinh viªn 
võa häc xong 1 n¨m. Cã lÏ kh«ng  g©y ®îc thiÖn c¶m 
víi sinh viªn vµ c¸c bËc phô huynh, thËm chÝ cã lóc 
cßn   h¨m   do¹   ®èi   ®Çu   nh  ®∙   nªu   ë   trªn   th×   thËt   lµ 
®¸ng   tiÕc.   Do   ®ã   ph¶i   lµm   cho   ngêi   häc   thÊy   ®îc 
quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña b¶n th©n ®èi víi nhµ trêng 
vµ   x∙   héi   bëi   th«ng   thêng   ngêi   häc   chØ   thÊy   ®îc 
quyÒn lîi cña hä vµ quªn mÊt nghÜa vô.
ViÖc   th«i   häc   ®Ó   chuyÓn   trêng   cña   nh÷ng   häc   sinh, 
sinh viªn ®∙ g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho nhµ trêng. Nã 
lµm biÕn ®éng c¬ cÊu ngµnh nghÒ, qu¸ tr×nh ph©n líp 
ph©n ngµnh, bè trÝ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y thùc tËp… c¬ 
héi   häc   cho   sinh   viªn  nµy  th×  ®ång   nghÜa   víi   viÖc 
lµm mÊt c¬ héi cho sinh viªn kh¸c v× tæng chØ tiªu 
hµng n¨m kh«ng ®æi trong khi nhu cÇu häc §¹i häc vµ 
Cao ®¼ng cßn rÊt lín, nhiÒu thÝ sinh ®ang xÕp hµng 
chê ®Õn lît.
Nh  ®∙ nãi ë phÇn m« t¶ t×nh huèng, chi phÝ mçi n¨m 
cho mét sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng tèn tõ 6 ®Õn 7 
triÖu ®ång, cha kÓ c¸c chi phÝ qu¸ khø kh¸c ®Ó cã ®­
îc mét chç häc, l∙ng phÝ tiÒn b¹c cßn cha lín, nhng 
l∙ng   phÝ   thêi  gian   th×   v«  cïng   ®¸ng   tiÕc.  NÕu  xÐt 
tæng   thÓ   toµn   x∙   héi   mçi   n¨m   Nhµ   níc   ta   tèn   bao 
nhiªu tiÒn cho viÖc ®µo t¹o kÌm theo nh÷ng sinh viªn 

28
cã   ®éng   c¬   häc   chØ   ®Ó   göi   chç,   ngoµi   ra   chØ   tËp 
trung «n thi ®¹i häc n¨m tiÕp theo cho nªn chÊt lîng 
häc cña c¸c sinh viªn nµy lµ rÊt kÐm.
Sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng diÔn ra ë nhiÒu 
trêng víi nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c nhau cã thÓ nãi 
mçi trêng mét kh¸c theo kiÓu QuyÒn cña “ nh÷ng ngêi 
n¾m   ®»ng   chu«i”   xin   trÝch   mét   ®o¹n   ®¨ng   trªn   b¸o 
Gi¸o dôc thêi ®¹i sè 120 n¨m 2005 cña t¸c gi¶ TrÞnh 
VÜnh Hµ thay cho lêi nhËn xÐt:
Trêng  Cao  ®¼ng   MÉu   gi¸o   Trung  ¬ng  1   n¨m   nay   th«ng 
b¸o   c«ng   khai   víi   toµn   thÓ   sinh   viªn:   Nh÷ng   trêng 
hîp xin rót hå s¬ ®Ó nghØ häc nÕu hÕt n¨m thø nhÊt 
sÏ ph¶i nép 5 triÖu ®ång båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o 
mµ c¸c sinh viªn ®∙ ®îc hëng, nÕu ®∙ häc hÕt n¨m thø 
hai ph¶i nép 9 triÖu ®ång. Th«ng b¸o nµy ®∙ lµm mét 
sè   sinh   viªn   cã   hoµn   c¶nh  khã  kh¨n   trïn   bíc,  nhng 
còng cã nh÷ng sinh viªn chÊp nhËn nép tiÒn ®Ó rót hå 
s¬, b»ng tèt nghiÖp PTTH b¶n chÝnh ®Ó nép vµo trêng 
võa thi ®ç. Møc tiÒn ®ã cha ph¶i ®∙ ®ñ bï vµo kho¶n 
chi phÝ cho nh÷ng sinh viªn ®∙ häc n¨m thø 2, thø 3 
ë trêng nµy khi thùc hiÖn chñ tr¬ng miÔn häc phÝ, dï 
®∙ ®îc Nhµ níc hç trî mét phÇn. Theo Ban gi¸m hiÖu 
trêng   nµy,   viÖc   ph¶i   hoµn   tr¶   tiÒn   theo   c¸c   møc 
trªn, tríc khi rót hå s¬ ®îc ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c 
trêng hîp, kh«ng cã trêng hîp nµo ®îc linh ®éng.
T¬ng tù còng cã trêng Cao ®¼ng s  ph¹m sau khi ph¸t 
hiÖn sinh viªn cña m×nh bá häc hµng lo¹t ®Ó häc ë 

29
mét trêng §¹i häc kh¸c, Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®∙ 
lËp tøc göi c«ng v¨n cho c¸c trêng §¹i häc cã sinh 
viªn trêng m×nh thi vµo ®Ò nghÞ c¸c trêng kh«ng ®ù¬c 
nhËn nh÷ng sinh viªn trªn. §ång thêi còng ra quyÕt 
®Þnh ®uæi häc ®èi víi c¸c trêng hîp vi ph¹m quy chÕ 
nµy.   Cã   nh÷ng  trêng   hîp   ph¶n   øng   d÷   déi,   cã   nh÷ng 
trêng   hîp   ph¶i   gi¶i   quyÕt   cho   sinh   viªn   theo   kiÓu 
“Trêi kh«ng chÞu ®Êt th× ®Êt ph¶i chÞu trêi”
Mét sè trêng khi tuyÓn sinh ®∙ tuyÓn d ra so víi chØ 
tiªu kho¶ng 15% ®Ó sau mét n¨m r¬i rít, sè cßn l¹i 
vÉn ®¹t chØ tiªu ®µo t¹o.
ViÖc sinh viªn ®ang häc mét trêng l¹i tù ý thi tuyÓn 
vµo mét trêng kh¸c, bá häc, chuyÓn trêng lµ vi ph¹m 
quy   chÕ   tuyÓn   sinh.   Tuy   nhiªn   c¸c   gi¶i   ph¸p   ng¨n 
chÆn viÖc sinh viªn chuyÓn trêng hiÖn nay cha cã hÖ 
thèng gi÷a c¸c trêng mµ vÉn tuú trêng nµo trêng Êy 
lµm, kÓ c¶ c¸c trêng S  ph¹m n¬i ®ang thùc hiÖn chÕ 
®é miÔn häc phÝ 100% cho sinh viªn.
§©y lµ ®iÒu c¸c nhµ qu¶n lý Gi¸o dôc cÇn ph¶i quan 
t©m ®Ó cã híng dÉn cô thÓ cho c¸c trêng trong viÖc 
xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh.
6/ KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
a.KÕt luËn
ViÖc   x¶y   ra   khiÕu  n¹i  cña  ngêi   häc   víi   nhµ   trêng, 
nguyªn nh©n lµ do trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn v× cha 
t¹o   ra   ®îc   sù   ®ång   thuËn,   cha   cã   tiÕng   nãi   chung 
gi÷a nhµ trêng víi ngêi häc, thËm chÝ cã lóc cßn ®èi 

30
®Çu, ®èi khÈu nh  ®∙ m« t¶ ë trªn th× thËt lµ ®¸ng 
tiÕc. NÕu trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lµm tèt h¬n c«ng 
t¸c c«ng khai quy chÕ tuyÓn sinh, quy chÕ c«ng t¸c 
häc sinh, sinh viªn th× sÏ kh«ng cã chuyÖn sinh viªn 
khiÕu n¹i.
Trêng  §¹i  häc  Th¸i   Nguyªn  cha  cã   quy   ®Þnh  møc  båi 
thêng kinh phÝ ®µo t¹o khi th«i häc ®Ó chuyÓn trêng 
ngµy   tõ   ®Çu   kho¸   häc,   cha   c«ng   khai   cho   mäi   häc 
sinh, sinh viªn biÕt ®Ó hä vµ gia ®×nh lùa chän khi 
nhËp   häc,   nÕu   häc   th×   cã   «n   thi   §¹i   häc   tiÕp   hay 
kh«ng? nÕu th«i häc ®Ó chuyÓn trêng ph¶i båi thêng 
møc kinh phÝ ®µo t¹o nh vËy cã chÊp nhËn hay kh«ng? 
v× hiÖn tîng sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng ®∙ 
diÔn ra nhiÒu n¨m nay sao kh«ng chñ ®éng ®a ra híng 
gi¶i quyÕt ngay tõ ®Çu?
Khi   ®∙   chÊp   nhËn   cho   sinh  viªn   th«i   häc   ®Ó   chuyÓn 
trêng   th×   ph¶i   thèng   nhÊt   c¸ch   gi¶i   quyÕt.   Do   ®ã, 
trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn cÇn x©y dùng quy chÕ cho 
nh÷ng   häc   sinh   sinh   viªn   th«i   häc   ®Ó   chuyÓn   trêng 
mét   c¸ch   hîp   lý,   khoa   häc,   tr¸nh   quan   liªu,   cöa 
quyÒn, h¸ch dÞch, g©y phiÒn hµ cho ngêi häc.
b.KiÕn nghÞ:
C¸c cÊp qu¶n lý vÜ m«: CÇn ph¶i cã ngay mét v¨n b¶n 
quy   ph¹m   ph¸p   luËt   ®Ó   ®iÒu   chØnh   t×nh   tr¹ng   sinh 
viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng nh ®∙ nªu ë trªn. Häc 
sinh, sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng ®∙ diÔn ra 
tõ nhiÒu n¨m nay vµ sÏ tiÕp tôc diÔn ra c¸c n¨m sau 

31
nµy, t«i ®îc biÕt cho ®Õn thêi ®iÓm nµy vÉn cha cã 
®îc   mét   v¨n   b¶n   thèng   nhÊt   ®Ó   thùc   hiÖn   chung   cho 
c¸c trêng trong viÖc xö lý häc sinh,m sinh viªn th«i 
häc ®Ó chuyÓn trêng mµ tuú thuéc vµo c¸ch vËn dông, 
xö lý, gi¶i quyÕt cña mçi trêng th× t×nh tr¹ng khiÕu 
kiÖn vÉn cã thÓ x¶y ra.
Mét kÏ hë trong quy chÕ c«ng t¸c häc sinh, sinh viªn 
mµ c¸c nhµ qu¶n lý vÜ m« cÇn quan t©m, ®èi víi nh÷ng 
häc sinh, sinh viªn khi dang häc ®∙ lÆng lÏ ®i thi 
§¹i häc (kho¶ng th¸ng 6 th¸ng 7 hµng n¨m) thi xong 
biÕt ch¸c ch¾n m×nh ®ç th× ®ång nghÜa víi viÖc sinh 
viªn tù ®éng bá häc, khi ®∙ bá häc th× ®¬ng nhiªn 
nhµ trêng cho th«i häc tr¶ vÒ ®Þa ph¬ng , mµ bÞ buéc 
th«i häc th× kh«ng ph¶i båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o, 
hoÆc viÖn ra lý do nµo ®ã ®Ó xin b¶o lu kÕt qu¶ häc 
tËp nhng thùc chÊt lµ ®Ó chuyÓn trêng, ®Ó trèn viÖc 
båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o cho nhµ trêng.
X©y dùng chiÕn lîc, ®Þnh híng ph©n luång cho ®µo t¹o 
nh©n lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ 
®Êt níc. C©n ®èi tû lÖ ®µo t¹o cho mçi bËc häc ®Ó 
tr¸nh thõa ®¼ng, c¸c chÝnh s¸ch vÒ tuyÓn dôntg lao 
®éng, tiÒn l¬ng ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó thu hót lao ®éng cã 
tay nghÒ cao, gi¶m ¸p lùc thi vµo §¹i häc, Cao ®¼ng.
C¸c c¬ së ®µo t¹o: §Èy m¹nh x∙ héi ho¸ gi¸o dôc vµ 
x©y   dùng   x∙   héi   häc   tËp,   khai  th¸c   mäi   tiÒm   n¨ng, 
huy   ®éng   mäi   nguån   lùc,   thóc   ®Èy   sù   nghiÖp   ph¸t 
triÓn gi¸o dôc. KhÈn tr¬ng triÓn khai thùc hiÖn NghÞ 

32
quyÕt sè 05/2005/NQ­CP, ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 cña 
ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh x∙ héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng gi¸o 
dôc vµ QuyÕt ®Þnh sè 112/2005/Q§­TTG ngµy 18 th¸ng 5 
n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt §Ò 
¸n x©y dùng x∙ héi häc tËp. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng 
t¸c tuyªn truyÒn  vÒ c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t 
triÓn   gi¸o   dôc   cña   §¶ng   vµ   Nhµ   níc,   gãp   phÇn   x©y 
dùng thèng nhÊt vµ ®ång thuËn trong x∙ héi ®èi víi 
sù nghiÖp ®æi míi gi¸o dôc vµ c«ng t¸c x∙ héi ho¸ 
gi¸o   dôc,  x©y  dùng   x∙  héi  häc  tËp.   CÇn   khÈn   tr¬ng 
x©y   dùng   kÕ   ho¹ch  vµ   tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn 
ngay tõ n¨m häc nµy. §Ò ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn x∙ 
héi ho¸ gi¸o dôc ®µo t¹o giai ®o¹n 2005 – 2010 ban 
hµnh   kÌm   theo   quyÕt   ®Þnh   20/2005/Q§­BGD&§T   ngµy   24 
th¸ng 6 n¨m 2005 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.
Trong khi cha cã v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó ®iÒu 
chØnh hiÖn tîng sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng, 
c¸c   trêng,c¸c   c¬   së   ®µo   t¹o   cÇn   lµm   tèt   c«ng   t¸c 
c«ng   khai   c¸c   kho¶n   thu,   chi   ngay   tõ   ®Çu   n¨m   häc 
nhÊt lµ ®èi víi c¸c kho¶n thu do c¸c trêng vËn dông 
khi ®îc giao quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh g¾n víi nhiÖm 
vô   chÝnh   trÞ,   ®Æc   biÖt   ®èi   víi   kho¶n   thu,   chi   do 
sinh viªn th«i häc chuyÓn trêng. X¸c ®Þnh râ quyÒn 
lîi vµ nghÜa vô cña ngêi häc, ®ã lµ hai mÆt cña mét 
vÊn   ®Ò,   ®ång   thêi  x©y  dùng   nÕp   sèng   kû   c¬ng,   t×nh 
th¬ng vµ tr¸ch nhiÖm trong häc sinh, sinh viªn.33
Ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc thu tiÒn båi hoµn mét phÇn 
kinh phÝ ®µo t¹o do sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn tr­
êng lµ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c trêng. Mét mÆt nh»m thu 
håi   mét   phÇn   kinh   phÝ   ®∙   ®Çu   t  ®µo   t¹o   cho   nh÷ng 
sinh viªn nµy sang ®Çu t ®µo t¹o cho nh÷ng sinh viªn 
kh¸c do ph¶i tuyÓn nhiÒu h¬n chØ tiªu ®Ó bï vµo sè 
hao   hôt.   MÆt   kh¸c  còng   ph¶i   cã   biÖn   ph¸p   kinh  thÕ 
cøng r¾n ®Ó ®¶m b¶o kû c¬ng trong nhµ trêng, kh«ng 
®Ó t×nh tr¹ng sinh viªn cø tuú tiÖn vi ph¹m quy chÕ 
mµ kh«ng bÞ xö lý g×.
Trong qu¸ tr×nh xö lý thu håi tiÒn båi hoµn kinh phÝ 
còng cÇn ph¶i mÒm dÎo linh ho¹t ®èi víi nh÷ng sinh 
viªn nghÌo, sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n còng nªn 
cã chÕ ®é miÔn gi¶m kinh phÝ thu håi cho phï hîp, 
t¹o sù ®ång thô©n gi÷a nhµ trêng víi ngêi häc.
C¸c   tæ   chøc   nh  Phßng   c«ng  t¸c  häc  sinh   sinh   viªn, 
§oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi sinh viªn, 
…c¸c   c¬   quan   chøc  n¨ng   cÇn   t¨ng   cêng  phæ  biÕn   c¸c 
chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®Þnh híng nghÒ nghiÖp, ph©n luång 
lao ®éng cho thÕ hÖ trΠt¹o nªn s g¾n bã yªu trêng, 
yªu nghÒ m×nh ®ang häc.
7/ Tµi liÖu tham kh¶o:
1.Gi¸o tr×nh Qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc phÇn 1, 2, 
3.
2.Quy   chÕ   tuyÓn   sinh   hµng   n¨m   (n¨m   2005)   cña   Bé 
gi¸o dôc vµ §µo t¹o34
3.Quy chÕ C«ng t¸c häc sinh, sinh viªn cña Bé gi¸o 
dôc vµ §µo t¹ol
4.LuËt gi¸o dôc n¨m 2005
5.LuËt nghÜa vô qu©n sù
6.Ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc, Bé néi vô. Nhµ xuÊt 
b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia.
7.Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vÒ tuyÓn sinh §¹i häc, Cao 
®¼ng n¨m 2006.
35
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản