Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 35 trang

0
587
lượt xem
228
download

Trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, ngân sách Nhà nước hàng năm cấp cho các trường Đại học, Cao đẳng công lập trong việc đào tạo nguồn nhân lực, bình quân là 3 - 6 triệu đồng/ sinh viên/ năm, chưa kể những chi phí đầu tư gián tiếp cho xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo

Tiều luận - tình huống quản lý nhà nước Tình huống xử lý tình trạng sinh viên rút hồ sơ thôi học chuyển trường khác.
Nội dung Text

 1. TiÓu luËn t×nh huèng qu¶n lý nhµ níc T×nh huèng xö lý t×nh tr¹ng sinh viªn rót hå s¬ th«i  häc chuyÓn trêng kh¸c. Hä vµ tªn: Chu §ç Quyªn Líp chuyªn viªn: Kho¸ 9 §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng §HSP Hµ Néi 1
 2. Môc lôc 1.M« t¶ t×nh hó«ng 2.Môc tiªu xö lý t×nh huèng 3. Ph©n tÝch nguyªn nh©n hËu qu¶ 4.Lùa chän vµ x©y dùng ph¬ng ¸n xö lý 5.Ph©n tÝch ph¬ng ¸n 6.NhËn xÐt 7.Tµi liÖu tham kh¶o. 2
 3. 8.Lêi nãi ®Çu Trong c¸c trêng §¹i häc, cao ®¼ng ë níc ta hiÖn nay,  ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   hµng   n¨m   cÊp   cho   c¸c   trêng   §¹i  häc, Cao ®¼ng c«ng lËp trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n  lùc, b×nh qu©n lµ 3 ­ 6 triÖu ®ång/ sinh viªn/ n¨m,  cha kÓ nh÷ng chi phÝ ®Çu t gi¸n tiÕp cho x©y dùng c¬  së vËt chÊt, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn, trang thiÕt  bÞ phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y, nghiªn cøu, n¬i ¨n,  chèn ë cho sinh viªn ...ThÕ nhng nhiÒu sinh viªn ®îc  hëng sù ®Çu t  cña Nhµ níc ®∙ kh«ng lµm ®óng ngµnh,  ®óng nghÒ ®îc ®µo t¹o, kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt lîng  häc tËp. H¬n thÕ, v× sù tÝnh to¸n riªng, nhiÒu sinh  viªn ®∙ bá dë viÖc häc tËp ë trêng nµy ®Ó sang trêng  kh¸c   häc.  Trong   kho¶ng   2  n¨m   trë   l¹i   ®©y,  mçi  n¨m  vÉn cã hµng tr¨m sinh viªn bá häc gi÷a chõng v× thi  ®ç vµo trêng kh¸c. Theo nguån tin tõ Bé gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, §¹i häc C«ng ®oµn hµng n¨m cã 100 ®Õn 200  sinh   viªn   häc   hÕt   n¨m   thø   nhÊt   xin   th«i   häc   gi÷a  chõng   ®Ó   chuyÓn   sang   trêng   kh¸c.   Mét   sè   trêng   §¹i  häc d©n lËp n¨m nµo còng cã kho¶ng 20% ®Õn 30% sè  sinh viªn n¨m thø nhÊt bá häc v× thi ®ç vµo trêng  §¹i häc kh¸c. NhiÒu n¨m nay, sinh viªn c¸c trêng khèi S  ph¹m ®îc  hëng chÕ ®é miÔn phÝ häc phÝ nÕu cam kÕt khi ra tr­ êng sÏ phôc vô ngµnh Gi¸o dôc. ViÖc miÔn häc phÝ ®∙  thùc   hiÖn  tõ   l©u,  nhng   viÖc   yªu   cÇu   sinh   viªn  nµo  kh«ng gi÷ ®óng cam kÕt khi ra trêng ph¶i båi thêng  3
 4. kho¶n kinh phÝ ®∙ chi ®Ó ®µo t¹o, tiÒn häc phÝ ®îc  miÔn,...   l¹i   khã   thùc   hiÖn   ®îc.   HiÖn   tîng   vi   ph¹m  cam kÕt gÆp nhiÒu ë c¸c trêng S ph¹m ®Þa ph¬ng. Ngay  trong  thêi   ®iÓm   nµy,   cã   sinh   viªn  ®∙   häc   sang  n¨m  thø 3 vÉn cßn «n thi vµ dù thi nhiÒu lÇn vµo c¸c Tr­ êng   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng   kh¸c,   bÊt   chÊp   chØ   cßn   vµi  th¸ng  n÷a  lµ   tèt   nghiÖp   ra   trêng,   cã  sinh   viªn   bá  häc Cao ®¼ng s  ph¹m ®Ó vµo nhËp häc Trêng §¹i häc  võa thi ®ç. C¸c trêng §¹i häc d©n lËp chuyÖn sinh viªn bá häc lµ  chuyÖn phæ biÕn; v× sinh viªn trêng §¹i häc D©n lËp  ph¶i ®ãng häc phÝ nhiÒu h¬n trêng §¹i häc c«ng lËp.  Song viÖc bá häc gi÷a chõng cña nhiÒu sinh viªn còng  khiÕn c¸c trêng ®iªu ®øng v× mäi chi phÝ ®∙ ®îc tÝnh  to¸n trªn c¬ së sè sinh viªn nhËp häc. Bëi v× sinh  viªn bá häc gi÷a chõng kh«ng nh÷ng lµm l∙ng phÝ tiÒn  cña gia ®×nh mµ cßn l∙ng phÝ tiÒn ®Çu t cña c¸c tr­ êng ®ã. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng cïng chung hiÖn tîng  ®ã,   hµng   n¨m   cø   ®Õn   mïa   tuyÓn  sinh   hiÖn   tîng  sinh  viªn ®ang häc ë trêng §¹i häc Th¸i nguyªn bá häc ®Ó  nhËp häc vµo trêng kh¸c. HiÖn tîng nµy diÔn ra kh¸  phæ biÕn , theo thèng kª cha ®Çy ®ñ th× mçi n¨m tr­ êng §¹i häc Th¸i Nguyªn cã kho¶ng trªn 100 sinh viªn  bá häc ®Ó chuyÓn trêng, chuyÓn líp g©y khã kh¨n cho  c«ng t¸c tuyÓn sinh cña Nhµ trêng. V× muèn ®¶m b¶o  ®Çy ®ñ chØ tiªu tuyÓn sinh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo  4
 5. t¹o giao cho nhµ trêng th× buéc nhµ trêng ph¶i tuyÓn  vît chØ tiªu kho¶ng 10 ®Õn 15 % ®Ó bï vµo sè hao hôt  nãi trªn vµ v× vËy ®¬ng nhiªn g©y l∙ng phÝ vÒ thêi  gian vµ tiÒn b¹c ®µo t¹o cña nhµ trêng vµ x∙ héi.  MÆt kh¸c, viÖc tr×nh xin ®îc Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o  cho phÐp nhµ trêng tuyÓn vît chØ tiªu ®©u cã dÔ. §Ó  ®ì phÇn nµo kinh phÝ ®µo t¹o cho c¸c trêng nhÊt lµ  tõ khi cã NghÞ ®Þnh sè 10/2002/NG/CP ngµy 16/01/2002  vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp  cã thu. Trong bèi c¶nh ®ã ®Æt ra cho trêng §¹i häc  Th¸i   Nguyªn   ph¶i   xö   lý;   v×   muèn   gi÷   sinh   viªn  l¹i  còng kh«ng ®îc nªn cã thÓ coi ®©y lµ ®iÒu bÊt kh¶  kh¸ng  v×   theo  quy  chÕ  tuyÓn   sinh   chØ   ®îc   phÐp  gi÷  l¹i   b¶n   chÝnh   b»ng   tèt   nghiÖp   PTTH   (giÊy   tê   quan  träng   nhÊt   ®Ó   sinh   viªn   nhËp   häc)   trong   thêi   gian  nhÊt ®Þnh ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sau ®ã ph¶i tr¶ l¹i  cho   sinh   viªn,   cha   kÓ   ®Õn   nÕu   gi÷   l¹i   trong   suèt  thêi   gian   häc   (tõ   3   ®Õn   5   n¨m)   cña   mÊy   ngµn   sinh  viªn   nÕu   x¶y   ra   mÊt   m¸t,   thÊt  l¹c,   thiªn   tai,  ho¶  ho¹n   kh«ng   lêng   tríc   ®îc?   Bëi   vËy   nhµ   trêng   buéc  ph¶i   ®ång   ý   cho   häc   sinh,   sinh   viªn   th«i   häc   ®Ó  chuyÓn trêng, nhng ph¶i båi thêng mét phÇn kinh phÝ  ®µo t¹o cho nhµ trêng theo møc §¹i häc, Cao ®¼ng lµ  1.800.000 ®ång/ sinh viªn/ n¨m, c¸c bËc häc kh¸c lµ  1.500.000 ®ång/ sinh viªn/ n¨m. §¹i ®a sè häc sinh,  sinh   viªn  vµ   phô   huynh   ®ång   t×nh   cïng  chia   sÎ  khã  kh¨n, tr¸ch nhiÖm víi nhµ trêng. Nhng cßn mét sè häc  5
 6. sinh, sinh viªn cha ®ång t×nh båi thêng, chia sΠkhã  kh¨n   víi   nhµ   trêng,   thËm  chÝ  cã   ngêi   cßn   ph¶n   øng  gay g¾t, c¸ biÖt cã trêng hîp cßn khiÕu n¹i ®i nhiÒu  n¬i. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn n¨m häc 2003 ­ 2004,  (v× cã lý do liªn quan nªn t«i xin thay ®æi tªn ®Þa  danh vµ tªn mét sè nh©n vËt liªn quan, mong thÇy, c«  vµ   c¸c   b¹n   th«ng   c¶m).   T«i   thÊy   ®©y   lµ   mét   t×nh  huèng khã xö lý ®èi víi c¸c trêng v× cha cã mét v¨n  b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  lô©t   nµo   ®iÒu   chØnh  nã,  cho  nªn  c¸c trêng ®Òu lµm theo c¸ch riªng cña m×nh. V× vËy  xin phÐp ®îc nªu ra ®Ó cïng ph©n tÝch, ®Ò xuÊt gi¶i  ph¸p vµ kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn ®Ó thèng nhÊt c¸ch xö  lý. I. M« t¶ t×nh huèng: Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2005, mäi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ  häc tËp diÔn ra b×nh thêng, bçng nghe thÊy cã tiÕng  nãi rÊt to, lóc ®Çu la hai ngêi, nhng sau ®ã lêi qua  tiÕng l¹i mçi lóc mét to h¬n. Mäi ngêi trong khu v¨n  phßng   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   ®Òu   rêi   khái   v¨n  phßng,   ra  ngoµi   vµ   híng   vÒ   phÝa   phßng  §µo  t¹o  nhµ  trêng, n¬i cã hai ngêi ®ang to tiÕng víi nhau. T«i  lµ   mét   vÞ  kh¸ch   trêng  kh¸c   ®Õn   trêng  §¹i  häc  Th¸i  Nguyªn c«ng t¸c ngay tõ ®Çu cuéc xung ®ét gi÷a hai  ngêi,   t«i   quyÕt   ®Þnh   theo   dâi   diÔn   biÕn   trêng   hîp  cña sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n xem trêng §¹i häc Th¸i  Nguyªn xö lý ra sao. RÊt may, t«i cã ngêi b¹n ®ang  6
 7. c«ng t¸c t¹i trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn nªn cung cÊp  cho t«i th«ng tin sau ®ã. Cuéc xung ®ét h«m ®ã lµ «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  trêng  §¹i  häc  Th¸i   Nguyªn  víi  mét  vÞ   kh¸ch   hái   ra  míi biÕt ®ã lµ «ng Ph¹m V¨n LuËn, phô huynh cña sinh  viªn Ph¹m V¨n Tu©n quª ë Thµnh phè Th¸I Nguyªn, tØnh  Th¸i Nguyªn ®Õn trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xin rót hå  s¬ vÒ ®Ó ®i nghÜa vô qu©n sù: “ theo lêi «ng Ph¹m  V¨n LuËn tr×nh bµy lý do xin th«i häc”. «ng Phã tr­ ëng phßng §µo t¹o nãi nÕu con «ng muèn rót hå s¬ ®Ó  nhËp   häc   vµo   mét   trêng   kh¸c   th×   ph¶i  nép  båi  hoµn  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   cho   trêng   mçi   n¨m   lµ   1.800.000  ®ång. Con «ng LuËn nhËp §¹i häc Th¸i Nguyªn n¨m häc  2003 – 2004. «ng LuËn nãi con t«i kh«ng ®i nhËp häc  ë trêng kh¸c mµ rót hå s¬ vÒ ®Ó ®i nghÜa vô qu©n sù.  «ng Phã trëng phßng §µo t¹o nãi lý do «ng LuËn ®a ra  lµ kh«ng ®óng v× con «ng ®ang häc chuyªn nghiÖp, x∙  «ng kh«ng cã quyÒn gäi con «ng ®i nghÜa vô qu©n sù  vµ cho r»ng lý do con «ng xin th«i häc lµ kh«ng ®óng  vµ yªu cÇu «ng nÕu muèn rót hå s¬ th× ph¶i nép tiÒn  båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o, nÕu con «ng kh«ng nép mµ  tù ®éng bá häc ®Ó ®i nhËp häc ë mét trêng kh¸c th×  nhµ trêng sÏ göi c«ng v¨n ®Õn trêng con «ng nhËp häc  yªu cÇu trêng ®ã tr¶ sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n vÒ cho  trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn, «ng LuËn nãi t¹i sao vËy?  «ng Phã trëng phßng §µo t¹o ®∙ tr¶ lêi v× con «ng vi  ph¹m quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o,  7
 8. «ng   Phã   trëng   phßng   §µo   t¹o   cßn   trÝch   dÉn   môc   C,  ®iÓm 2 ®iÒu 4 – Quy chÕ tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng  hÖ chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o.  Hai bªn cßn lêi qua tiÕng l¹i mét håi l©u, sau ®ã  «ng   LuËn   chÊp  nhËn   cÇm   giÊy   ®Ò   nghÞ   cña   phßng  §µo  t¹o   sang   phßng   KÕ  ho¹ch   Tµi   vô   nép   båi   thêng  kinh  phÝ   sè   tiÒn   lµ   1.800.000   ®ång  vµ   vÒ   phßng  §µo  t¹o  rót hå s¬ cïng con ra vÒ víi vΠmÆt ®Çy tøc giËn vµ  nãi t«i sÏ kiÖn nhµ Trêng. V× thêng trong thêi ®iÓm  nµy sinh viªn th«i häc chØ ®Ó chuyÓn trêng mµ th«i,  cßn viÖc nªu ra lý do xin th«i häc chØ lµ c¸i cí mµ  lý do xin th«i häc cña häc sinh, sinh viªn th× cã c¶  rÊt nhiÒu lý do mµ lý do nµo nªu ra nghe còng cã lý. «ng LuËn nãi lµ lµm, th¸ng 9 n¨m 2005, «ng Ph¹m V¨n  LuËn göi ®¬n khiÕu n¹i Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lªn  c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cña trêng §¹i häc Th¸i  Nguyªn lµ «ng Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, «ng  Vô   trëng   vô   §¹i   häc   vµ   sau   §¹i   häc,   néi   dung   ®¬n  khiÕu n¹i nh sau: Con t«i lµ Ph¹m V¨n Tu©n, ®¨ng ký dù thi vµo gi¸o  viªn C¬ khÝ trêng §¹i häc Th¸i nguyªn nhng nhµ trêng  l¹i ph©n con t«i vµo líp C¬ khÝ ®éng lùc, kh«ng ®óng  nguyÖn   väng,   häc   phÝ   ph¶i   ®ãng   150.000   ®ång   mét  th¸ng, nh vËy ®óng hay sai? S¸ng ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005, t«i ®Õn trêng §¹i häc  Th¸i   Nguyªn   xin   cho   con   t«i   th«i   häc,   cã   ®¬n   x¸c  nhËn gia ®×nh khã kh¨n, «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  8
 9. quan liªu kh«ng xem vµ nãi lÖnh gäi nhËp ngò kh«ng  cã gi¸ trÞ, t«i kiÖn huyÖn ®éi, Bé quèc phßng. ¤ng  kh«ng   gi¶i   thÝch   ph¶i   nép   båi   thêng   kinh   phÝ   ®µo  t¹o, «ng b¶o nh©n viªn ghi giÊy sang phßng KÕ ho¹ch  Tµi   vô   nép   1.800.000   ®ång,   nhµ   níc   vµ  Bé   gi¸o  dôc  §µo   t¹o   cã   v¨n   b¶n   thu   håi   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   hay  kh«ng? Kh«ng ph¶i chuyÓn nghÜa vô qu©n sù vÒ trêng, «ng Phã  trëng  phßng   §µo   t¹o   lµ   ®¶ng   viªn,  cã   tr×nh   ®é  häc  vÊn cao lµ mét c«ng chøc tiÕp d©n nãi kiÖn ®óng hay  sai? «ng chØ ký giÊy chuyÓn sang phßng KÕ ho¹ch Tµi  vô thu tiÒn? Kh«ng cã kÕ ho¹ch tµi vô, thñ quü thu 1.800.000 ®ång  c« NguyÔn ThÞ Th¶o b¶o t«i ký vµo tê danh s¸ch bá  häc   lµ   xong,   kh«ng   cã  phiÕu   thu,   kh«ng   cã  ho¸  ®¬n  ®á, c¬ quan Nhµ níc thu tiÒn kiÓu g×? Nép tiÒn xong  ®a   giÊy   chuyÓn   trêng  phßng   míi   tr¶   häc   b¹   vµ  b»ng  tèt nghiÖp PTTH b¶n chÝnh vµ b¶n sao cã c«ng chøng? Trªn ®©y t«i tr×nh bµy vµ cam ®oan ®óng sù thËt, nÕu  sai t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. VËy ®Ò  nghÞ «ng gi¶i quyÕt tr¶ lêi, t«i xin c¶m ¬n. Ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2005 Ngêi lµm ®¬n ký tªn: NhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i cña «ng LuËn, Bé gi¸o dôc vµ  §µo t¹o ®∙ göi b¶n Photocopy ®¬n khiÕu n¹i cho nhµ  trêng yªu cÇu Trêng §¹i häc Th¸i nguyªn mêi «ng LuËn  9
 10. vÒ Trêng gi¶i thÝch, lµm râ ®óng sai vµ cã v¨n b¶n  tr¶ lêi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. • Môc nh¾n tin trªn B¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i sè: 150  n¨m 2005 nªu: «ng   Ph¹m   v¨n   LuËn   thêng   tró   t¹i   Thµnh   phè   Th¸i  Nguyªn, tØnh Th¸i Nguyªn kiÕn nghÞ: Con t«i lµ Ph¹m  V¨n Tu©n ®¨ng ký tuyÓn sinh n¨m 2004 vµo trêng §¹i  häc Th¸i Nguyªn líp s ph¹m kü thuËt C¬ KhÝ, con t«i  ®ç vµo Trêng nhng kh«ng ®îc ®óng nguyÖn väng ®∙ ®¨ng  ký mµ nhµ trêng ph©n cho con t«i häc líp C¬ khÝ ®éng  lùc,   häc   phÝ   150.000   ®ång/   th¸ng.   Trêng   kh«ng   yªu  cÇu con t«i ph¶i chuyÓn  nghÜa vô qu©n sù mµ cø ®Ó  cho x∙, huyÖn n¬i ®¨ng ký hé khÈu qu¶n lý. Ngµy 27  th¸ng 8 n¨m 2005 con t«i do gia ®×nh khã kh¨n cã x¸c  nhËn cña Uû ban nh©n d©n x∙, s¸ng ngµy 29 th¸ng  8  n¨m 2005 t«i ®Õn trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn gÆp phßng  ®µo t¹o tr×nh bµy nhng «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  cho r»ng giÊy gäi nhËp ngò kh«ng cã gi¸ trÞ vµ yªu  cÇu   t«i   sang   phfong   KÕ   ho¹ch   Tµi   vô   nhµ   trêng  nép  tiÒn båi thêng, ®Õn phßng thñ quü sau khi t«i nép ®ñ  1.800.000 ®ång, c« NguyÔn ThÞ Th¶o thñ quü ghi tªn  con   t«i   Ph¹m   V¨n   Tu©n   vµo   tê   danh   s¸ch   bá   häc   sè  tiÒn: 1.800.000 ®ång vµ yªu cÇu t«i ký vµo. T«i thÊy  viÖc nhµ Trêng thu nh  vËy lµ kh«ng ®óng nguyªn t¾c  vÒ tµi chÝnh v× t«i kh«ng nhËn ®îc phiÕu thu, kh«ng  cã ho¸ ®¬n do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh, kh«ng  cã kÕ  10
 11. to¸n vµo sæ, kh«ng cã dÊu cña Nhµ trêng lµm c¨n cø  ph¸p lý. ViÖc lµm nh vËy lµ ®óng hay sai? Chóng t«i xin chuyÓn kiÕn nghÞ trªn tíi «ng HiÖu Tr­ ëng trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn xem xÐt tr¶ lêi.  NhËn ®îc tinh thÇn chØ ®¹o cña Bé gi¸o dôc vµ §µo  t¹o, nh¾n tin cña b¸o Gi¸o dôc Thêi ®¹i vÒ viÖc «ng  Ph¹m V¨n LuËn khiÕu n¹i trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn.  HiÖu trëng nhµ Trêng ®∙ triÖu tËp cuéc häp gåm ®¹i  diÖn   c¸c   ®¬n   vÞ   trong   trêng   cã   liªn   quan   ®Õn   ®¬n  khiÕu n¹i cña «ng LuËn gåm: 1.HiÖu trëng 2.Trëng Phßng §µo t¹o 3.Phã trëng phßng §µo t¹o 4.Trëng phßng KÕ ho¹ch Tµi vô 5.Phã trëng phßng C«ng t¸c sinh viªn 6.Chñ tÞch Héi sinh viªn 7.Phã trëng phßng Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ 8.Phô huynh sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n C¸c thµnh viªn ®∙ nghe «ng Phã trëng phßng §µo t¹o  nªu nh÷ng ý kiÕn khiÕu n¹i trong ®¬n khiÕu n¹i cña  «ng LuËn göi Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, b¸o  Gi¸o dôc thêi ®¹i. C¸c thµnh viªn ®∙ tiÕn hµnh ph©n  tÝch   néi   dung  ®¬n  khiÕu   n¹i   cña   «ng   LuËn   mµ   trêng  cÇn x¸c minh lµm râ gåm: Ph©n   ngµnh   ®µo   t¹o   cña   sinh   viªn   Ph¹m  V¨n  Tu©n   cã  ®óng ®èi tîng kh«ng? 11
 12. Lý do xin th«i häc cña sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ®óng  hay sai? Båi thêng kinh phÝ c¨n cø vµo ®©u? Phong c¸ch lµm viÖc cña c¸n bé viªn chøc nh  vËy ®∙  ®óng ph¸p lÖnh viªn chøc cha? ViÖc   thu   tiÒn   kh«ng   viÕt   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng  sinh viªn mµ l¹i viÕt chung cho nhiÒu sinh viªn trªn  mét phiÕu thu nh vËy ®óng hay sai? C¸c thµnh viªn cã liªn quan b¸o c¸o l¹i toµn bé diÔn  biÕn   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   theo   chøc   n¨ng   ®îc   ph©n  c«ng vµ ®∙ kiÓm tra, ph©n tÝch, so s¸nh ®èi chiÕu,  ®a   ra   c¸c   chøng   cø,   HiÖu   trëng   nhµ   trêng   ®∙   kÕt  luËn: ViÖc ph©n ngµnh ®µo t¹o cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n  c¨n   cø   vµo   ®iÓm   thi   tuyÓn   ®Çu   vµo   ®∙   ®îc   ghi   râ  trong  giÊy   b¸o   nhËp   häc   vµ   nh  vËy   viÖc   ph©n   ngµnh  cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n vµo líp kü thuËt C¬ khÝ  §éng lùc lµ ®óng ®èi tîng vµ hoµn toµn tù nguyÖn. Lý do sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n xin th«i häc ®Ó nhËp  ngò lµ kh«ng ®óng v× phßng §µo t¹o ®∙ kiÓm tra th«ng  tin trªn m¹ng vµ ®îc biÕt sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ®∙  tù ý dù thi tuyÓn sinh vµo ®¹i häc n¨m 2004 – 2005  vµ ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi  khi cha ®îc HiÖu trëng cho phÐp, vi ph¹m môc C ®iÓm  2   ®iÒu   4   Quy   chÕ   tuyÓn   sinh   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng   hÖ  chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 12
 13. Thu tiÒn båi thêng kinh phÝ ®µo t¹o c¨n cø vµo viÖc  tham kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt cña mét sè Trêng §¹i häc,  nh»m thu håi mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho Nhµ níc,  ®ång thêi xÐt ®iÒu kiÖn hÇu hÕt sinh viªn cñ© trêng  ®Òu lµ ®èi tîng khu vùc 2 n«ng th«n nªn nhµ trêng  chØ   quy   ®Þnh   møc   båi   hoµn   lµ   1.800.000   ®ång   (ng©n  s¸ch   nhµ   níc   cÊp   lµ   6.000.000   ®ång   /   sinh   viªn/  n¨m), cha kÓ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp ®Çu t  cho c¬ së  vËt chÊt… mÆt kh¸c tõ n¨m 2002, trêng §¹i häc Th¸i  Nguyªn ®îc Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o giao quyÒn tù chñ  tµi chÝn theo N§ 10 do ®ã viÖc thu båi hoµn mét phÇn  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   lµ   viÖc   lµm   cÇn   thiÕt,   ph¶i   chÊp  nhËn ®Ó gi¶m chi cho ng©n s¸ch v× ph¶i ®µo t¹o thªm  10 ®Õn 15% chØ tiªu ®îc giao ®Ó bï vµo sè hao hôt do  sinh viªn bá häc chuyÓn trêng. Phong c¸ch lµm viÖc, tiÕp d©n cña t«i cha hoµn toµn  ®óng, cÇn ph¶i nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm, söa ch÷a rót  kinh   nghiÖm   chung   v×   kh«ng   thÓ   vin   vµo   c«ng   viÖc  nhiÒu,   l¹i   vµo   thêi   ®iÓm   nhiÒu   sinh   viªn   xin   th«i  häc ®Ó chuyÓn trêng mµ cã th¸i ®é ¸p ®Æt, trong khi  cha kiÓm tra th«ng tin trªn m¹ng ®Ó ®a ra chøng cø  x¸c thùc cã tÝnh thuyÕt phôc, ®Ó phô huynh sinh viªn  hiÓu vµ chia sΠkhã kh¨n cïng nhµ trêng. VÒ viÖc thu tiÒn kh«ng viÕt phiÕu thu riªng cho tõng  HS, SV: Phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nhµ trêng c¨n cø vµo  giÊy cña phßng §µo t¹o ®ång ý cho HS, SV th«i häc,  giao cho thñ quü lËp b¶ng tæng hîp danh s¸ch sè SV  13
 14. nµy thµnh mét b¶ng riªng, thu tiÒn, ký tªn vµ ghi sè  tiÒn ®∙ thu vµo giÊy cña phßng §µo t¹o chuyÓn ®Õn ®Ó  sinh viªn lµm tiÕp c¸c thñ tôc kh¸c vµ giao giÊy nµy  cho sinh viªn. §©y lµ viÖc lµm cha ®óng víi quy ®Þnh  qu¶n lý tµi chÝnh, v× chØ muèn gi¶m c«ng viÖc viÕt  phiÕu  thu  riªng   cho   tõng   sinh  viªn   mµ  ®em  gép  l¹i  thµnh mét b¶ng råi viÕt chung cho nhiÒu sinh viªn ®∙  g©y nghi ngê, th¾c m¾c vµ kiÕn nghÞ…còng ph¶i nghiªm  kh¾c tiÕp thu ®Ó söa ch÷a. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng ®a ra chøng cø chøng  minh cho «ng LuËn biÕt thªm: ViÖc   thu   båi   hoµn   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   cña   sinh   viªn  Ph¹m   V¨n   Tu©n   lµ   cÇn   thiÕt   ®Ó   båi   thêng   mét   phÇn  kinh phÝ ®µo t¹o cho nhµ Trêng, ®Ó ®µo t¹o sinh viªn  kh¸c cho ®ñ chØ tiªu tuyÓn sinh Bé gi¸o dôc vµ §µo  t¹o giao cho Trêng v× nhµ trêng ®îc Bé giao quyÒn tù  chñ tµi chÝnh g¾n liÒn víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô  ®îc giao. Thu   tiÒn   kh«ng   viÕt   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng   sinh  viªn mµ thu chung cho c¶ 135 sinh viªn lµ cha ®óng  nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, kh¼ng ®Þnh kh«ng cã sù  gian lËn hoÆc ®Ó ngoµi sæ s¸ch sè tiÒn thu ®îc cña  sè sinh viªn th«i häc ®Ó chuyÓn trêng nãi trªn. Trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng  cã  ho¸ ®¬n ®á cña Bé Tµi chÝnh nh ®¬n khiÕu n¹i cña  «ng LuËn yªu cÇu. 14
 15. Trong kÕt luËn, HiÖu trëng cßn giao cho c¸c ®¬n vÞ  chøc n¨ng lµm c«ng v¨n b¸o c¸o Bé Gi¸o dôc vµ §µo  t¹o, tr¶ lêi b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i vµ göi cho «ng  Ph¹m   V¨n   LuËn  mét  b¶n,   ®ång   thêi   yªu   cÇu   «ng   LuËn  nÕu cha ®ång t×nh víi kÕt luËn cña nhµ Trêng th× ®Õn  Trêng gi¶i quyÕt tiÕp. C«ng v¨n cña trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn cã néi dung:  xin b¸o c¸o víi Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ phóc ®¸p  kiÕn nghÞ cña «ng Ph¹m V¨n LuËn ®¨ng ë môc nh¾n tin  B¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i sè 131 néi dung nh sau: Ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2005 «ng Ph¹m V¨n LuËn cã ®¬n  xin cho sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n víi lý do kinh tÕ  khã kh¨n, em Tu©n cha c¾t nghÜa vô qu©n sù, nay ph¶i  thùc   hiÖn  nghÜa   vô   qu©n   sù   (  «ng   LuËn  kh«ng   tr×nh  bµy lµ con «ng ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i häc B¸ch  Khoa). Chóng t«i ®∙ gi¶i thÝch cho «ng LuËn nghe môc  5 §iÒu 4 Ch¬ng 2: quyÒn cña häc sinh, sinh viªn (HS,  SV) trong quy chÕ c«ng t¸c HSSV trong c¸c trêng ®µo  t¹o “ trong thêi gian ®µo t¹o, HS, SV ®îc hëng quyÒn  lîi   vËt   chÊt   vµ   tinh   thÇn  theo   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch  hiÖn hµnh cña Nhµ níc” nh: t¹m ho∙n thùc hiÖn nghÜa  vô   qu©n   sù   trong   thêi  b×nh   ®èi   víi   häc   sinh,   sinh  viªn   nam   vµ   nãi   râ:   viÖc   ®Þa   ph¬ng   gäi   nhËp   ngò  trong khi em ®ang lµ sinh viªn mµ ®Þa ph¬ng ®∙ cÊp  phiÕu b¸o thay ®æi thêng tró cho sinh viªn Ph¹m V¨n  Tu©n   vÒ   theo   giÊy   b¸o   nhËp   häc   lµ   kh«ng   ®óng   quy  ®Þnh. MÆt kh¸c, viÖc em Tu©n tù ý dù thi tuyÓn sinh  15
 16. vµo §¹i häc n¨m 2005 vµ ®∙ tróng tuyÓn vµo trêng §¹i  häc B¸ch Khoa khi cha ®îc HiÖu trëng cho phÐp ®∙ vi  ph¹m môc C, §iÓm 2, §iÒu 4 quy chÕ tuyÓn sinh §¹i  häc, Cao ®¼ng hÖ chÝnh quy n¨m 2003 cña Bé Gi¸o dôc  vµ §µo t¹o. Nhng ®Ó theo nguyÖn väng cña sinh viªn  vµ gia ®×nh, nhµ trêng ®∙ t¹o ®iÒu kiÖn cho em rót  hå s¬ ®Ó nhËp häc vµo Trêng §¹i häc B¸ch khoa th×  ph¶i   båi   hoµn   mét   phÇn   kinh   phÝ   ®µo   t¹o   theo   quy  ®Þnh   cña   nhµ   trêng   (sè   tiÒn   1.800.000   ®ång).   «ng  LuËn ®∙ chÊp nhËn ®ãng tiÒn vµ rót hå s¬ vÒ, hiÖn  nay em Ph¹m V¨n Tu©n, con «ng Ph¹m V¨n LuËn ®ang lµ  sinh viªn n¨m thø nhÊt cña trêng §¹i häc B¸ch Khoa. 1.VÒ viÖc ph©n líp: tuyÓn sinh hµng n¨m, nhµ trêng  kh«ng   xÐt   tuyÓn   theo   ngµnh   mµ   xÐt   ®iÓm   tróng  tuyÓn chung, viÖc ph©n ngµnh c¨n cø vµo kÕt qu¶  thi   vµ   nguyÖn   väng   cña   thÝ   sinh.   KÕt   qu¶   thi  tuyÓn sinh vµo trêng n¨m 2004 cña sinh viªn Ph¹m  V¨n Tu©n lµ 19 ®iÓm, trong ®ã cã ngµnh c¬ khÝ lµ  18   ®iÓm,   mÆt   kh¸c   trong   giÊy   b¸o   nhËp   häc   cña  nhµ trêng cho thÝ sinh Ph¹m V¨n Tu©n ghi râ ®∙  tróng tuyÓn vµo C¬ khÝ ®éng lùc lµ ®óng ®èi tîng  vµ hoµn toµn tù nguyÖn. 2.vÒ viÖc thu 1.800.000 ®ång: Hµng n¨m cã mét sè  sinh   viªn   cña   nhµ   trêng   dù   thi   tuyÓn   sinh   vµo  c¸c trêng §¹i häc trong c¶ níc mµ kh«ng ®îc nhµ  trêng cho phÐp ®∙ g©y x¸o trén vÒ lu lîng sinh  viªn trong trêng. N¨m 2005, nhµ trêng cã 135 em  16
 17. dù thi vµ tróng tuyÓn ®∙ lµm ®¬n xin th«i häc ®Ó  nhËp   häc   vµ   c¸c   trêng   §¹i   häc   kh¸c.   Qua   tham  kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt cña mét sè trêng §¹i häc,  ®Ó thu håi mét phÇn kinh phÝ ®µo t¹o cho Nhµ níc  ®ång thêi xÐt ®iÒu kiÖn   hÇu hÕt sinh viªn cña  trêng ®Òu lµ ®èi tîng khu vùc 2 n«ng th«n nªn  nhµ trêng chØ quy ®Þnh møc båi hoµn lµ 1.800.000  ®ång/ n¨m/ sinh viªn, trong khi ng©n s¸ch Nhµ n­ íc   cÊp   lµ   6   triÖu   ®ång/   sinh   viªn/   n¨m.   Chóng  t«i ®∙ gi¶i thÝch ®iÒu nµy cho «ng LuËn biÕt vµ  nãi râ lµ em Tu©n chuyÓn trêng chø kh«ng ph¶i ®i  nghÜa   vô   qu©n   sù,   «ng   LuËn   míi   tù   nguyÖn   ®Õn  phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nép tiÒn ®Ó ®îc rót hå s¬. 3.VÒ viÖc thu tiÒn kh«ng viÕt phiÕu riªng cho tõng  häc sinh, sinh viªn: Phßng KÕ ho¹ch Tµi vô nhµ  trêng c¨n cø vµo giÊy cña Phßng §µo t¹o ®ång ý  cho häc sinh, sinh viªn th«i häc. Vµo thêi ®iÓm  ®Çu n¨m häc sè häc sinh, sinh viªn míi ®Õn nhËp  häc, rót hå s¬ xin chuyÓn trêng, häc sinh, sinh  viªn cò th«i häc rÊt nhiÒu vµ diÔn ra trong thêi  gian dµi, v× muèn gi¶i quyÕt nhanh cho häc sinh,  sinh   viªn   rót   hå   s¬   xin   nhËp   häc   trêng   kh¸c,  phßng KÕ ho¹ch Tµi vô giao cho thñ quü lËp b¶ng  tæng   hîp   danh   s¸ch   sè   sinh   viªn   nµy   thµnh   mét  b¶ng riªng ®ång thêi thu tiÒn, ký tªn vµ ghi sè  tiÒn   ®∙   thu   vµo   giÊy   cña   phßng   §µo   t¹o   chuyÓn  ®Õn ®Ó sinh viªn lµm tiÕp c¸c thñ tôc kh¸c vµ  17
 18. giao giÊy nµy cho sinh viªn (cã b¶ng photo cña  mét sinh viªn kh¸c cïng líp kÌm theo). Cuèi kú  kÕ to¸n c¨n cø vµo danh s¸ch lËp phiÕu thu chung  cho nhiÒu sinh viªn trong ®ã cã sinh viªn Ph¹m  V¨n Tu©n, con «ng Ph¹m V¨n LuËn (cã b¶ng ph«t«  danh s¸ch cña 135 häc sinh, sinh viªn vµ phiÕu  thu ®ã cã ®èi chiÕu, kiÓm tra x¸c nhËn cña phßng  §µo   t¹o,   phßng   C«ng   t¸c   chÝnh   trÞ   kÌm   theo).  Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng sè tiÒn cña nh÷ng häc  sinh, sinh viªn nµy ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong sæ  s¸ch kÕ to¸n cña nhµ trêng ®Ó h¹ch to¸n gi¶m chi  cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc.   Tuy   vËy   viÖc   thu   tiÒn  kh«ng   lËp   phiÕu   thu   riªng   cho   tõng   häc   sinh,  sinh viªn mµ lËp phiÕu thu chung nh tr×nh bµy ë  trªn lµ cha hoµn toµn ®óng víi nguyªn t¾c qu¶n  lý   tµi   chÝnh,   phßng   KÕ   ho¹ch   Tµi   vô   ®∙   nghiªm  kh¾c kiÓm ®iÓm vµ tiÕp thu ý kiÕn ph¶n ¸nh cña  «ng LuËn ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý tµi hcÝnh cña nhµ  trêng ®îc tèt h¬n Tr©n thµnh c¶m ¬n quý B¸o ®∙ ®a th«ng tin ®Ó nhµ tr­ êng ®îc biÕt. §ång   thêi   víi   viÖc   göi   c«ng   v¨n   sè   888­   08  §HSPKT/CV­§T   ngµy   18/11/2005   göi   ban   biªn   tËp   B¸o  Gi¸o dôc thêi ®¹i, trêng §¹i häc Th¸i Nguyªn còng ®∙  göi   c«ng   v¨n   sè   888­08   §HTN/CV­§T   ngµy   18/11/2005  cho   «ng   Ph¹m   V¨n   LuËn  néi  dung   chÝnh   còng  nh  c«ng  v¨n göi Ban biªn tËp b¸o Gi¸o dôc thêi ®¹i vµ mêi  18
 19. «ng LuËn vÒ trêng trao ®æi vµ nghe ý kiÕn gi¶i quyÕt  cña nhµ trêng trong thêi gian tõ 8h00 ngµy 21 th¸ng  8 n¨m 2005 hoÆc göi th  vÒ trêng nãi râ ý kiÕn cña  m×nh   ®Ó   trêng   tiÕp   tôc   gi¶i   quyÕt.   Sau   thêi   gian  trªn, nÕu «ng LuËn vÉn cßn ý kiÕn th¾c m¾c Trêng sÏ  göi c«ng v¨n ®Ò nghÞ Trêng §¹i häc B¸ch Khoa chuyÓn  tr¶   sinh   viªn  Ph¹m   V¨n   Tu©n   trë   l¹i   trêng  §¹i  häc  Th¸i Nguyªn. Sau   khi   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   cã   c«ng   v¨n   sè  879­08   §HTN/CV­§T   ngµy   18/11/2005   göi   Ban   Biªn   tËp  B¸o gi¸o dôc Thêi ®¹i vµ trong môc nhÞp cÇu b¹n ®äc  «ng Ph¹m V¨n LuËn ®îc biÕt néi dung nh sau: «ng Ph¹m V¨n LuËn trong viÖc khiÕu n¹i vÒ rót hå s¬  cña con trai «ng, sinh viªn Ph¹m V¨n Tu©n ph¶i båi  thêng  kinh   phÝ   ®µo   t¹o   khi   th«i   häc   cho   trêng  §¹i  häc   Th¸i   Nguyªn   sau   khi   chóng  t«i  nªu  tr¶  lêi  cña  nhµ trêng vÒ vÊn ®Ò nµy, «ng LuËn tiÕp tôc cã ®¬n  kiÕn nghÞ göi tíi B¸o ®Ò nghÞ lµm râ mét sè vÊn ®Ò  mµ «ng cho lµ cha chÝnh x¸c. Chsung t«i xin trao ®æi l¹i nh  sau: ViÖc «ng khiÕu  n¹i vÒ kinh phÝ båi thêng cña con «ng mµ trêng §¹i  häc Th¸i nguyªn thu, sau khi ph¶n ¸nh ®Õn b¸o chóng  t«i   ®∙   nªu   lªn   viÖc   nhµ   Trêng   ®∙   cã   c«ng   v¨n   tr¶  lêi.   Theo  quy  ®Þnh   cña   LuËt   khiÕu  n¹i,   tè  c¸o  th×  viÖc nhµ trêng tr¶ lêi vÒ vÊn ®Ò m×nh bÞ khiÕu n¹i  lµ ®óng quy ®Þnh. NÕu nh  «ng kh«ng ®ång ý víi tr¶  lêi trªn th× «ng cã quyÒn khiÕu n¹i tiÕp lªn c¬ quan  19
 20. qu¶n lý cÊp trªn, cô thÓ lµ thanh tra Bé gi¸o dôc vµ  §µo t¹o. C¬ quan b¸o chÝ kh«ng ph¶i lµ c¬ quan cã  chøc   n¨ng   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   mµ   chØ   lµ   c¬   quan  th«ng tÊn víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh, th«ng tin ®Õn b¹n  ®äc vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,  tè c¸o. V× vËy, chóng t«i kh«ng thÓ ®a ra quyÕt ®Þnh  ®óng sai vÒ c¸c néi dung khiÕu n¹i cña c«ng d©n víi  c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc. Còng tõ khiÕu n¹i tiÕp theo cña «ng LuËn, chóng t«i  xin chuyÓn tíi Thanh tra Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o xem  xÐt gi¶i quyÕt. Ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2005 «ng NguyÔn  §øc Th¾ng cßn cã buæi gÆp «ng HiÖu trëng vµ «ng Phã  trëng phßng §µo t¹o ®Ó trao ®æi thªm nh÷ng viÖc mµ  «ng cho lµ cha tho¶ ®¸ng víi «ng chñ yÕu xung quanh  th¸i ®é lµm viÖc kh«ng g©y ®îc thiÖn c¶m cña «ng Phã  trëng   phßng   §µo   t¹o   trêng   §¹i   häc   Th¸i   Nguyªn   víi  «ng. 2/ Môc tiªu xö lý t×nh huèng a.Môc tiªu x∙ héi ho¸ gi¸o dôc: Sù tham gia cña toµn x∙ héi vµo ph¸t triÓn sù nghÞªp  gi¸o dôc, x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc lµnh m¹nh lµm  cho mäi ngêi, mäi tæ chøc ®Ó ®îc ®ãng gãp ®Ó ph¸t  triÓn  gi¸o   dôc   còng   nh  ®îc   hëng   thô   thµnh  qu¶  cña  gi¸o dôc ngµy cµng cao. Thèng nhÊt nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ  chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc kinh  tÕ, x∙ héi, mäi c¸ nh©n, tËp thÓ, céng ®ång vÒ vÞ  20

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản