Tiểu luận triết học: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn

Chia sẻ: sunderland24

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận triết học: Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn

Tiểu luận triết học

Đề tài: Nguyên lí về mối liên hệ phổ
biến và thực tiễn
TiÓu luËn triÕt häc

MỞ ĐẦU

TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ ĐANG LÀ MỘT XU THẾ
TẤT YẾU CỦA THỜI ĐẠI, NÓ DIỄN RA MẠNH MẼ KHẮP CÁC CHÂU
LỤC, CHI PHỐI ĐỜI SỐNG KINH TẾ CỦA HẦU HẾT CÁC NỀN QUỐC
G IA TRÊN THẾ GIỚI: MỘT HỆ QUẢ TẤT YẾU CỦA NỀN KINH TẾ
TOÀN CẦU HOÁ LÀ KINH TẾ CỦA CÁC QUỐC GIA SẼ NGÀY CÀNG
THU HẸP LẠI, SỰ PHỤ THUỘC LẪN NHAU GIỮA CÁC NỀN KINH TẾ
SẼ NGÀY CÀNG TRỞ N ÊN CHẶT CHẼ. NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI ĐANG
TỪNG NGÀY TỪNG GIỜ BIẾN ĐỔI LÀM XU ẤT HIỆN XU THẾ MỚI -
H ÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ TO ÀN CẦU. TRONG BỐI CẢNH ẤY, KINH
TẾ VỚI NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐÁNG KỂ ĐANG VÀ SẼ HOÀ MÌNH VÀO
N ỀN KINH TẾ QUỐC TẾ.
VÀ VỚI BÀI TIỂU LUẬN N ÀY TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG NGUYÊN
LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN TÔI SẼ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VÀ
H IỆN THỰC CỦA KINH TẾ VIỆT NAM KHI HỘI NHẬP VỚI CÁC MỤC
SAU:
A- K IẾN THỨC TRIẾT HỌC
B- K INH TẾ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
C- V IỆT NAM THAM GIA HỘI NHẬP - VÌ SAO?
D- HỘI NHẬP - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
E- LỘ TRÌNH HỘI NHẬP. CÁC GIẢI PHÁP.
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

NỘI DUNG


A. KIẾN THỨC TRIẾT HỌC
NGUYÊN LÍ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
1. N ỘI DUNG
THEO PHÉP SIÊU HÌNH: PHÉP SIÊU HÌNH CHO RẰNG SỰ VẬT
TỒN TẠI BIỆT LẬP, TÁCH RỜI NHAU, GIỮA CHÚNG KHÔNG CÓ LIÊN
H Ệ, CÒN NẾU CÓ LIÊN HỆ TH Ì CH Ỉ LÀ LIÊN HỆ BÊN NGOÀI.
THEO PHÉP BIỆN CHỨNG: PHÉP BIỆN CHỨNG LẠI CHO RẰNG
MỌI SỰ VẬT ĐỀU TỒN TẠI TRONG MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN LÀ MÀ
NÓ ĐƯỢC THỂ HIỆN - CÁC SỰ VẬT LÀ ĐIỀU KIỆN LÀ TIỀN ĐỀ TỒN
TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHAU, CHÚNG NƯƠNG TỰA, PHỤ THUỘC,
RÀNG BUỘC LẪN NHAU, THƯỜNG XUY ÊN THÂM NH ẬP, CHUYỂN
HOÁ LẪN NHAU. RANH GIỚI GIỮA CÁC LỚP SỰ VẬT KHÔNG PHẢI
LÀ TUYỆT ĐỐI MÀ BAO GIỜ CŨNG CÓ NHỮNG LỚP TRU NG GIAN
CHUYỂN TIẾP.
MỐI LIÊN H Ệ PHỔ BIẾN DIỄN RA KHÔNG CHỈ GIỮA CÁC SỰ
V ẬT, HIỆN TƯỢNG VỚI NHAU MÀ CÒN DIỄN RA TRONG BẢN THÂN
TỪNG SỰ VẬT, TRONG NHỮNG MỐI LIÊN HỆ TẠO RA SỰ VẬT. LIÊN
H Ệ BẢN CHẤT BAO GIỜ CŨNG CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI SỰ
TỒN TẠI CŨNG NHƯ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI SỰ VẬT LIÊN HỆ BÊN
NGOÀI HAY LIÊN HỆ GIÁN TIẾP… CHỈ CÓ NHỮNG ẢNH HƯỞNG
NHẤT ĐỊNH ĐỐI VỚI SỰ VẬT.
2. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
TRONG NH ẬN THỨC HAY TRONG THỰC TIỄN TA PHẢI CÓ
QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN. QUAN ĐIỂM NÀY YÊU CẦU KHI NGHIÊN
CỨU, XEM XÉT SỰ VẬT PHẢI XEM XÉT TẤT CẢ CÁC MỐI LIÊN H Ệ
CỦA NÓ, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT CÁC MỐI LIÊN HỆ CÓ VAI TRÒ
NGANG NHAU, MÀ CẦN PHẢI XÁC ĐỊNH XEM ĐÂU LÀ SỰ LIÊN H Ệ


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

BẢN CHẤT TẤT YẾU BÊN TRONG SỰ VẬT, ĐÂU LÀ NHỮNG LIÊN HỆ
G IÁN TIẾP BÊN NGOÀI… Đ Ể TỪ ĐÓ CÓ ĐƯỢC KẾT LUẬN CHÍNH
XÁC VỀ SỰ VẬT.
ĐỨNG TRÊN QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỤ THỂ MỌI SỰ VẬT TRONG
TH Ế GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI, VẬN ĐỘNG V À PHÁT TRIỂN BAO GIỜ
CŨNG DIỄN RA TRONG NHỮNG HOÀN CẢNH CỤ THỂ, TRONG
KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN XÁC ĐỊNH ĐIỀU NÀY ẢNH HƯỞNG TỚI
Đ ẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA SỰ VẬT. KHI NGHIÊN CỨU SỰ VẬT
PH ẢI ĐẶT NÓ TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ, TRONG KHÔNG GIAN
VÀ THỜI GIAN XÁC ĐỊNH MÀ SỰ VẬT TỒN TẠI, VẬN ĐỘNG VÀ
PHÁT TRIỂN. ĐỒNG THỜI PHẢI PHÂN TÍCH, VẠCH RA ẢNH H ƯỞNG
CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐỐI VỚI SỰ TÒN TẠI CỦA SỰ VẬT
VỚI TÍNH CHẤT CŨNG NHƯ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA SỰ VẬT.
B. KINH TẾ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
TRONG MỘT VÀI NĂM TRỞ LẠI ĐÂY, VỚI NHỮNG ĐƯỜNG LỐI,
CHÍNH SÁCH ĐÚNG Đ ẮN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯ ỚC KINH TẾ VIỆT
N AM ĐÃ CÓ NHỮNG CHUYỂN BIẾN ĐÁNG KỂ, BỘ MẶT ĐẤT NƯỚC
Đ ANG THAY ĐỔI TỪNG NGÀY. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LUÔN ĐẠT
MỨC TRÊN 7% XẾP THỨ 2 CHÂU Á (SAU TRUNG QUỐC) LÀ MỘT
MINH CH ỨNG ĐẦY TỰ HÀO. DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG THÀNH TỰU
NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
TRONG CÔNG NGHIỆP, NHÀ NƯỚC ĐÃ TẠO QUYỀN TỰ CHỦ
SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN
H ẠCH TOÁN KINH TẾ, LẤY THU BÙ CHI, XOÁ DẦN BAO CẤP, GIẢM
BỚT CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH, KHUYẾN KHÍCH CÁC THÀNH PHẦN
NGOÀI QUỐC DOANH, MỞ RỘNG SẢN XUẤT ĐỂ THU HÚT VỐN ĐẦU
TƯ - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP. KẾT QUẢ ĐÃ CÓ HƠN 70 KHU
CÔNG NGHIỆP KHẮP CẢ N ƯỚC DƯỚI NHIỀU H ÌNH THỨC ĐA DẠNG:


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

QUỐC DOANH, LIÊN DOANH, 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI…
NHỜ VẬY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN ỔN
Đ ỊNH VÀ TĂNG TRƯ ỞNG VỚI NHỊP ĐỘ CAO: NĂM 1998 TỐC ĐỘ
TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐẠT 12,1%, 1999
TĂNG 10,4%, 2000 TĂNG 15,5%... MỚI ĐÂY NHẤT SAU KHI TỔNG KẾT
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP QUÝ I - 2004 ĐÃ CÓ KẾT QUẢ LÀ SẢN
XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG 10,8% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM NGOÁI.
CÔNG NGHIỆP VẪN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH TẾ
QUỐC DÂN.
VỀ NÔNG NGHIỆP, CHÚNG TA KHÔNG NHỮNG GIẢI QUYẾT
VỮNG CHẮC VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG
TH ỰC QUỐC GIA, MÀ CÒN VƯƠN LÊN TRỞ THÀNH NƯỚC XUẤT
KHẨU GẠO LỚN THỨ 2 THẾ GIỚI (SAU THÁI LAN). NÔNG SẢN VIỆT
N AM NHƯ CÀ PHÊ, ĐIỀU, HẠT TIÊU… VỚI ƯU THẾ XUẤT KHẨU LỚN
ĐÃ CÓ ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA MÌNH TRÊN THẾ GIỚI. TỐC ĐỘ
TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP CŨNG KHÁ ỔN ĐỊNH ĐÓNG VAI TRÒ
QUAN TRỌNG TRONG NỀN KINH TẾ “CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
HÓA”.
TH ỦY SẢN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN MẠNH VÀ V ẪN ĐƯỢC XEM
LÀ MẶT HÀNG XU ẤT KHẨU, SAU CÁ BA SA, TÔM VIỆT NAM ĐÃ VÀ
Đ ANG TIẾP TỤC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU.
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NGÀY CÀNG CHUYỂN BIẾN
TÍCH CỰC VÀ CÓ NHIỀU KHỞI SẮC, NHẤT LÀ NH ỮNG NĂM GẦN
ĐÂY: NĂM 1999 XU ẤT KHẨU ĐẠT 11,5 TỶ USD, NĂM 2000 ĐẠT TRÊN
14 TỶ USD; NĂM 2001 ĐẠT 15,3 TỶ USD; NĂM 2002 ĐẠT 17 TỶ USD
VÀ NĂM 2003 VỪA QUA TRÊN 20 TỶ USD. VIỆT NAM ĐÃ CÓ QUAN
H Ệ THƯƠNG MẠI VỚI TRÊN 150 QUÔC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ,
NHIỀU HÀNG HÓA MANG NHÃN HIỆU “MADE IN VIỆT NAM” ĐÃ CÓ
MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VỚI SỐ LƯỢNG NGÀY CÀNG


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

NHIỀU, CHỦNG LOẠI PHONG PHÚ VÀ CH ẤT LƯỢNG NG ÀY CÀNG
CAO.
BÊN CẠNH ĐÓ CHÚNG TA ĐÃ THU HÚT ĐƯỢC VỐN ĐẦU TƯ
CỦA N ƯỚC NGOÀI, HÀNG NGHÌN DỰ ÁN VỚI SỐ VỐN ĐĂNG KÝ
HÀNG TỶ USD ĐÃ MANG LẠI CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHOẢN
THU LỚN. NGUỒN VỐN FDI VÀ VỐN TÀI TRỢ ODA ĐÃ GIẢI NGÂN
TRÊN 7 TỶ USD ĐÃ TRỞ THÀNH NGUỒN VỐN LỚN CỦA CẢ N ƯỚC,
Đ ẢM BẢO CHO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC
NGÀNH SẢN XUẤT V À D ỊCH VỤ. NĂM 1999 KHU VỰC VỐN FDI ĐÃ
TẠO RA 10,7% GDP, 25% GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU GÓP PHẦN QUAN
TRỌNG ĐỂ PHÁT HUY NỘI LỰC CỦA TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ, BẢO
V Ệ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRONG ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC VÀ MỞ
CỬA.
VỚI NHỮNG THÀNH TỰU KỂ TRÊN KINH TẾ VIỆT NAM Đ Ã CÓ
NHỮNG BƯỚC TIẾN DÀI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP HÓA - H IỆN ĐẠI HÓA, ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN VÌ THẾ
MÀ KHÔNG NGỪNG TĂNG LÊN. CÁC THÀNH TỰU KINH TẾ CÙNG
CÁC THÀNH TỰU CÁC LĨNH VỰC KHÁC Đ Ã TẠO RA THẾ VÀ LỰC
CHO ĐẤT NƯỚC.
C. VIỆT NAM THAM GIA HỘI NHẬP - VÌ SAO?
HỘI NHẬP KINH TẾ NGHĨA LÀ XÓA BỎ SỰ KHÁC BIỆT VỀ
K INH TẾ GIỮA CÁC QUỐC GIA KHÁC NHAU. ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC
Đ ANG PHÁT TRIỂN NHƯ VIỆT NAM THÌ H ỘI NHẬP KINH TẾ LÀ CON
ĐƯỜNG DUY NHẤT TIẾN RA THẾ GIỚI. ĐÂY LÀ MỘT TẤT YẾU LỊCH
SỬ, LÀ MỘT ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN BỞI:
TH Ứ NHẤT, XU HƯỚNG KHU VỰC HÓA, TO ÀN CẦU HÓA TRÊN
CƠ SỞ LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐÃ TRỞ THÀNH
NHÂN TỐ GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH KHU VỰC, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

NƯỚC GIẢM BỚT CÁC KHOẢN CHI CHO AN NINH, QUỐC PHÒNG ĐỂ
TẬP TRUNG CÁC NGUỒN LỰC CHO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
TH Ứ HAI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠO RA NHỮNG MỐI
QUAN HỆ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ ĐA DẠNG ĐAN XEN LẪN NHAU,
GÓP PH ẦN NÂNG CAO VỊ TRÍ QUỐC TẾ VÀ TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ VIỆT
N AM THAM GIA BÌNH Đ ẲNG TRONG GIAO LƯU KINH TẾ. KINH TẾ
QUỐC TẾ SẼ GIẢM DẦN, CÁC HÀNG RÀO THUẾ QUAN VÀ PHI THUẾ
QUAN, CÁC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ. KINH TẾ VÀ PHI KINH TẾ SẼ TẠO
RA CƠ H ỘI KHÔNG CHỈ CHO CÁC NỀN KINH TẾ LỚN MÀ CÒN CHO
CẢ CÁC NỀN KINH TẾ NHỎ THAM GIA BÌNH Đ ẲNG VÀO NỀN KINH
TẾ THẾ GIỚI.
TH Ứ BA, VIỆT NAM ĐANG TĂNG CƯỜNG RÚT NGẮN THỜI
G IAN VÀ KHO ẢNG CÁCH ĐỂ ĐUỔI KỊP CÁC NƯỚC TRÊN TH Ế GIỚI.
VÀ BÂY GIỜ KHI ASEAN MUỐN THỐNG NHẤT THÀNH MỘT KHỐI
K INH TẾ, TIỀN TỆ CHUNG NHƯ EU TH Ì VIỆC CHÚNG TA ĐẨY MẠNH
K INH TẾ ĐỂ THEO KỊP CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC LÀ CẦN THIẾT.
NHƯ THẾ HỘI NHẬP LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT.
TH Ứ TƯ, THAM GIA H ỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LÀ MÔI
TRƯỜNG QUAN TRỌNG ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHẤN
CHỈNH TỔ CHỨC QUẢN Ý SẢN XUẤT, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NẮM
BẮT THÔNG TIN, TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH, KHÔNG
NHỮNG TRÊN TH Ị TRƯỜNG THẾ GIỚI MÀ NGAY CẢ Ở THỊ TRƯỜNG
NỘI ĐỊA. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CÒN TẠO ĐIỀU KIỆN MỞ
RỘNG THỊ TRƯ ỜNG THƯƠNG MẠI, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ ĐẦU
TƯ, ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG ƯU ĐÃI CHO CÁC NƯỚC CHẬM PHÁT
TRIỂN.
TH Ứ NĂM, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỒNG NGHĨA VỚI
V IỆC GÓP TIẾNG NÓI CỦA M ÌNH CÙNG QUỐC TẾ GIẢI QUYẾTSV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

NHỮNG VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU, UY TÍNH CHÍNH TRỊ ĐƯỢC
CỦNG CỐ VÀ KH ẲNG ĐỊNH.
HỘI NHẬP K INH TẾ QUỐC TẾ TRÊN CƠ SỞ ĐA PHƯƠNG HÓA,
HỢP TÁC HÓA TRỞ TH ÀNH XU TH Ế KHÁCH QUAN CỦA THỜI ĐẠI.
D. HỘI NHẬP. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
THAM GIA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
NHẬN ĐỊNH VỪA LÀ CƠ HỘI LỚN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT
NƯỚC NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ THÁCH THỨC KHÔNG NHỎ.
1 . CƠ HỘI
TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ NGÀY CÀNG GIÚP
CHO CÁC NƯỚC NHẬN THỨC RÕ HƠN VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ LỢI
TH Ế SO SÁNH CỦA MÌNH. BÀI H ỌC CỦA NHIỀU NƯỚC ĐANG PHÁT
TRIỂN CHỈ RA RẰNG TRONG HAI, BA CHỤC NĂM ĐẦU TIÊN CỦA
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CÁC
LỢI THẾ CÓ SẴN VỀ LAO ĐỘNG GIÁ RẺ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN
NHIÊN PHONG PHÚ LÀ CÓ LỢI VÀ HIỆU QUẢ NHẤT XÉT CẢ VỀ MẶT
H IỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ X Ã HỘI. LỢI THẾ SO SÁNH Đ ƯỢC
H ÌNH THÀNH TRONG MỘT QUÁ TRÌNH ĐỘNG, CÓ CÁI SỬ DỤNG
ĐƯỢC NGAY, MANG LẠI HIỆU QUẢ THÌ CẦN ĐƯỢC ƯU TIÊN PHÁT
TRIỂN, KHÔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÀN LAN KHI TH Ế VÀ LỰC CHƯA ĐỦ
MẠNH. THỰC TẾ CỦA VIỆT NAM LÀ MU ỐN CÔNG NGHIỆP HÓA
NHANH, RÚT NGẮN CẦN PHÁT HUY LỢI THẾ SO SÁNH ĐỘNG, TẬN
DỤNG LỢI THẾ NÀY Ở MỨC CAO NHƯ LAO ĐỘNG RẺ, GIẢN ĐƠN,
NGUỒN TÀI NGUYÊN NÔNG SẢN VÀ KHOÁNG SẢN PHONG PHÚ,
DỒI D ÀO. BÊN CẠNH ĐÓ CẦN CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG CHO VIỆC
PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRONG
TƯƠNG LAI.
HỘI NHẬP TK LÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHÁCH QUAN,
THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH NÀY VIỆT NAM SẼ CÓ CƠ HỘI TIẾP


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

CẬN TỐT HƠN CÁC YẾU TỐ MỚI CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI NHƯ
CÔNG NGH Ệ, LAO ĐỘNG CÓ KỸ THUẬT CAO, TĂNG NGUỒN THÔNG
TIN, TĂNG CƯỜNG VỐN ĐẦU TƯ... BÊN CẠNH ĐÓ VIỆC THỊ
TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐƯỢC MỞ RỘNG CŨNG LÀ NHÂN TỐ QUAN
TRỌNG ĐỂ VIỆT NAM ĐƯA MÌNH RA TH Ế GIỚI. NHỜ ĐÓ VIỆC THU
HÚT VỐN CÀNG TRỞ NÊN DỄ DÀNG.
THAM GIA SÂU RỘNG VÀO CÁC QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ GIÚP NHÀ NƯỚC ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC ĐÚNG
V AI TRÒ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN
K INH TẾ ĐẤT NƯỚC. SỰ KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA NHÀ NƯỚC VỚI
CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ SẼ TẠO RA NHIỀU CƠ HỘI ĐẨY MẠNH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ CŨNG NHƯ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐẤT
NƯỚC NÓI CHUNG.
2 . THÁCH THỨC
CÙNG VỚI VIỆC NH ÌN THẤY CƠ HỘI LỚN KHI HỘI NHẬP KINH
TẾ QUỐC TẾ CHÚNG TA CŨNG PHẢI KHÁCH QUAN THẤY RẰNG CÓ
RẤT NHIỀU THÁCH THỨC, TRỞ NGẠI TRÊN QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP.
A. VỀ NỘI LỰC:
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHO THẤY RẤT NHIỀU DẤU HIỆU
ĐÁNG MỪNG NH ƯNG NHƯ TH Ế LÀ CHƯA ĐỦ, CHÚNG TA CẦN
TĂNG TRƯỞNG ĐẠT MỨC CAO NHƯNG CHÚNG TA CŨNG PHẢI BIẾT
TĂNG TRƯỞNG “CÓ CHẤT LƯỢNG”. TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VÀ
TOÀN CẦU HÓA TH Ì VIỆC XEM TRỌNG CHẤT LƯỢNG LÀ ĐIỀU TẤT
Y ẾU.
CÙNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO
Đ ỊNH HƯỚNG XHCN, SỨC MUA CỦA THỊ TRƯ ỜNG NGÀY CÀNG
TĂNG, CÁC MẶT HÀNG NGÀY CÀNG PHONG PHÚ VÀ ĐA DẠNG.
TUY NHIÊN SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA KHÔNG CAO,
NGUYÊN NHÂN LÀ DO ĐỔI MỚI SẢN XUẤT CHỈ DỰA VÀO CÁC


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

TRANG THIẾT BỊ CŨ, LẠC HẬU. ĐẦU RA CỦA CÁC SẢN PHẨM
CÔNG, NÔNG NGHIỆP KHÔNG ỔN ĐỊNH, TÌNH TRẠNG TỒN ĐỌNG
HÀNG HÓA DIỄN RA KHÁ PHỔ BIẾN. ĐIỀU NÀY CHO THẤY TIỀM
N ĂNG CỦA TA CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ.
LAO ĐỘNG CŨNG NHƯ VẬY, THỪA RẤ NHIỀU. CÔNG NGHIỆP
HÓA LÀ MỤC TIÊU TRƯỚC MẮT NHƯNG VẪN CẦN PHÁT TRIỂN
K INH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TẬN DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG THỪA. CẦN
PH ẢI NÓI TH ÊM RẰNG CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CÒN RẤT THẤP,
THIẾU TÁC PHONG CÔNG NGHIỆP. HIỆN NAY CHÚNG TA CÓ
KHO ẢNG 10 TRIỆU LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ VIỆC VÀ THIẾU VIỆC.
KHI H ỘI NHẬP KINH TẾ NHẤT THIẾT PHẢI TẬN DỤNG ĐƯỢC TỐI ĐA
NGUỒN LAO ĐỘNG.
BÊN CẠNH ĐÓ VIỆC NHIỀU NGUỒN TÀI NGUYÊN CẠN KIỆT
ĐÃ ẢNH H ƯỞNG KHÔNG NHỎ TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẶC
BIỆT LÀ Ở CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN NHƯ THAN, DẦU
MỎ...
B. VỀ NGOẠI LỰC
NGUY CƠ PH ẢI BÁN RẺ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TRÊN TH Ị
TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÙNG VỚI VIỆC NHẬP SIÊU KHIẾN NỢ QUỐC
TẾ NGÀY CÀNG TĂNG CAO TRONG KHI KH Ả NĂNG CHI TRẢ LẠI
TH ẤP.
BÊN CẠNH ĐÓ CŨNG CẦN PHẢI LƯU Ý Đ ẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ở VIỆT NAM... MỘT KHI CÓ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHÚNG TA SẼ CÓ
VỐN NHƯNG CŨNG ĐỪNG QU ÊN RẰNG HỌ SẼ CHỈ ĐẦU TƯ NẾU HỌ
CÓ LỢI, ĐIỀU NÀY CŨNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA Ở TRONG THẾ
Y ẾU. KINH NGHIỆM CHO THẤY RẰNG NHIỀU CÔNG TY LIÊN
DOANH GIỮA NỘI ĐỊA VỚI NƯ ỚC NGOÀI SAU MỘT THỜI GIAN HỢP
TÁC ĐÃ TRỞ THÀNH CÔNG TY 100% VỐN N ƯỚC NGOÀI, NGUYÊN
NHÂN CHỦ YẾU LÀ DO ĐỐI TÁC ĐỀ NGHỊ TĂNG VỐN NHƯNG TA


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

LẠI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG VỀ VỐN. HỘI NHẬP SÂU RỘNG LÀ ĐIỀU
K IỆN ĐỂ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM NHƯNG CHÚNG TA
CẦN PHẢI KHẮC PHỤC ĐIỀU NÊU TRÊN, NẾU KHÔNG NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI SẼ LÀM CHỦ DẦN HẦU HẾT CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT
N AM.
CHÚNG TA THAM GIA TOÀN CẦU HÓA V À H ỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ NHƯNG V ẪN PHẢI GIỮ VỮNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ
CHỦ.
E. LỘ TRÌNH HỘI NHẬP. CÁC GIẢI PHÁP
1 . LỘ TRÌNH HỘI NHẬP
Đ Ể ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ TRONG KHU
VỰC VÀ QUỐC TẾ CHÚNG TA CẦN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG
CUỘC ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG MỞ RỘNG TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ QUẢN LÝ
VÀ CHỦ ĐẠO, CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THONG QUA LUẬT PHÁP.
CẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG
Đ ẢM BẢO, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁC MẶT H ÀNG VIỆT NAM
TRÊN THỊ TRƯ ỜNG QUỐC TẾ, NHẤT THIẾT PHẢI CHÚ TRỌNG ĐẾN
CHẤT LƯỢNG.
NGOÀI RA V IỆC MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ
ĐỐI NGOẠI, TIẾP TỤC MỞ RỘNG QUAN HỆ NÀY THEO HƯỚNG ĐA
PHƯƠNG HÓA, ĐA DẠNG HÓA LÀ RẤT QUAN TRỌNG. CHỦ ĐỘNG
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THEO LỘ TRÌNH PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU
K IỆN NƯỚC TA VÀ ĐẢM BẢO THỂ HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ
SONG PHƯƠNG, ĐA PHƯƠNG NHƯ AFTA, APEC, HIỆP ĐỊNH THƯƠNG
MẠI VIỆT MỸ...
CẦN CHUẨN BỊ THẬT TỐT ĐỂ GIA NHẬP TỔ CHỨC TH ƯƠNG
MẠI THẾ GIỚI WTO NHẤT LÀ KHI ĐỀ NGHỊ GIA NHẬP CỦA TA Đ Ã
ĐƯỢC TỔ CHỨC NÀY CH ẤP NHẬN.


SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

2 . CÁC GIẢI PHÁP
CHÚNG TA ĐANG TIẾP CẬN VỚI THẾ GIỚI, LÀ MỘT NG ƯỜI
V IỆT NAM TRẺ TÔI RẤT QUAN TÂM ĐẾN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
K INH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC. DƯỚI ĐÂY TÔI XIN TRÌNH BÀY NHỮNG
G IẢI PHÁP MÀ CHÚNG TA CẦN THỰC HIỆN:
- XÂY DỰNG VÀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
TIỀN TỆ, ĐÁP ỨNG ĐÒI HỎI CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TOÀN CẦU
HÓA VÀ HỘI NHẬP.
- XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH LÀNH MẠNH, CÓ
LỢI CHO CÁC CÔNG TY VÀ HÀNG HÓA VIỆT NAM Ở THỊ TRƯỜNG
TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC.
- CÓ MỘT CHÍNH SÁCH THUẾ PHÙ HỢP CHO PHÁT TRIỂN KINH
TẾ.
- CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH MỘT CÁCH NHANH CHÓNG VÀ
TOÀN DIỆN. ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA, KHUYẾN
KHÍCH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA SẢN XUẤT KINH
DOANH XU ẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ D ỊCH VỤ.
- CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO
CÁC NGÀNH KỸ THUẬT CAO.
- H OÀN THIỆN HỆ THỐNG LUẬT KINH TẾ, GIÁM SÁT CÁC
THÀNH PH ẦN KINH TẾ THỰC HIỆN TỐT LUẬT DOANH NGHIỆP
- TIẾP TỤC TẬN DỤNG V À THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC
NGOÀI.
- CÓ CHÍNH SÁCH HỢP LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG
NGHIỆP NÔNG THÔN, TẬN DỤNG TÓI ĐA LAO ĐỘNG DƯ THỪA.
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

K ẾT LUẬN


K INH TẾ THẾ GIỚI VỚI XU THẾ TOÀN CẦU HÓA ĐANG MỞ
RẤT NHIỀU CƠ HỘI ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. ĐIỀU
QUAN TRỌNG LÀ CHÚNG TA PH ẢI BIẾT NẮM BẮT CƠ HỘI ẤY. VIỆT
N AM ĐANG TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN MẠNH, CHÚNG TA ĐANG HÒA
NHẬP NHƯNG KHÔNG HÒA TAN. SỰ GIÀU MẠNH CỦA NỀN KINH TẾ
V IỆT NAM TRONG CHỜ RẤT NHIỀU VÀO LỚP TRẺ NGÀY NAY,
NHỮNG CON NGƯỜI SẼ XÂY DỰNG MỘT NỀN “KINH TẾ TRI THỨC”
TRONG TƯƠNG LAI.
THÔNG QUA BÀI TIỂU LUẬN NÀY VỚI VIỆC VẬN DỤNG
NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN H Ệ PHỔ BIẾN ĐỂ PHÂN TÍCH, TÔI HY
VỌNG CHÚNG TA ĐÃ CÓ CÁCH NHÌN SÂU SẮC HƠN V Ề VẤN ĐỀ:
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1 . THỜI BÁO KINH TẾ
2 . CUỐN “KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU
HÓA” - TS. VÕ ĐẠI LƯỢC - V IỆN KINH TẾ THẾ GIỚI
3 . CUỐI “KINH TẾ TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN
CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KHU VỰC” - TS. ĐỖ ĐỨC ĐÌNH -
VIỆN KINH TẾ THẾ GIỚI.
4 . BÀI “ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN HỖ TRỢ PHÁT
TRIỂN CHÍNH THỨC TRONG TIẾN TRÌNH H ỘI NHẬP” - TS.
NGUỄN THỊ THU THẢO - TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
SỐ 69 THÁNG 3/2003.
5 . GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
6 . TRANG WEB ĐIỆN TỬ: WWW.DEI.ORG
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc
LỜI CAM ĐOAN


EM XIN KHẲNG ĐỊNH TIỂU LUẬN NÀY LÀ DO CHÍNH BẢN
THÂN EM TÌM KIẾM TÀI LIỆU, SUY NGHĨ VÀ TỰ NGHĨ V À TỰ
V IẾT RA, KHÔNG SAO CHÉP CỦA NGƯỜI KHÁC, KHÔNG SAO
CHÉP TIỂU LUẬN BẠN KHÁC, KHÔNG NHỜ VIẾT HỘ, KHÔNG
THUÊ V IẾT HỘ.
SV: NguyÔn Ngäc Anh
TiÓu luËn triÕt häc

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ................................................................ ........................................ 1
NỘI DUNG .................................................................................................... 2
A. KIẾN THỨC TRIẾT HỌC ............................................................... 2
1. N ỘI DUNG ....................................................................................... 2
2. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LU ẬN .................................................. 2
B. KINH TẾ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .......................... 3
C. VIỆT NAM THAM GIA HỘI NHẬP - VÌ SAO? ............................ 4
D . H ỘI NHẬP. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ...................................... 5
1 . CƠ HỘI ................................ ............................................................ 5
2 . THÁCH THỨC ................................................................................ 6
E. LỘ TRÌNH HỘI NHẬP. CÁC GIẢI PHÁP ..................................... 8
1 . LỘ TRÌNH HỘI NHẬP .................................................................... 8
2 . CÁC GIẢI PHÁP ............................................................................. 8
K ẾT LUẬN .................................................................................................. 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 11
SV: NguyÔn Ngäc Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản