Tiểu luận triết học "Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ"

Chia sẻ: mrlongqb

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận triết học "Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ"

Tiểu luận triết học "Nhân tố con người
trong lực lượng sản xuất với chiến lược
phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở
việt nam trong thời kỳ quá độ"
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 3
KẾT LUẬN ............................................................................................................... 15
Em xin chân thành cảm ơn! ....................................................................................... 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 17
LỜI MỞ ĐẦU


Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người
phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý
thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công
nghệ hết sức nhanh chóng.

Trong sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực được
coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững
nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được
yêu cầu về con người và nguồn nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung.
Chúng ta khẳng định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã
hội đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. Từ đây mỗi con người dần
dần về đúng vị trí là một chủ thể sáng tạo ra các giá trị, bao gồm các giá trị tinh thần và
giá trị vật chất, cho bản thân và cho xã hội. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là, ta phải thực hiện
chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn
trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc
điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện sự
nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh
tế nói chung trên thế giới.

Đề tài: Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất
với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn
nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
ở việt nam trong thời kỳ quá độI. KHÁI NIỆM LLSX VÀ VAI TRÒ NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG LLSX.

1. Khái niệm LLSX.

a. Định nghĩa và tính chất LLSX.
LLSX là tổng thể các nhân tố vật chất kỹ thuật đựơc sử dụng trong các quá trình
sản xuất của xã hội tức là trong quá trình con người cải tạo, cải biến giới tự nhiên cho phù
hợp với nhu cầu tồn tại và phát triển của mình.

Như vậy, xét về mặt tính chất thì khái niệm LLSX, nó phản ánh một số tính chất
căn bản sau:

Trước hết, nó phản ánh quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản
xuất. Là động vật cao cấp nhất, là tinh hoa của muôn loài, con người là sản phẩm của quá
trình phát triển hết sức lâu dài của giới tự nhiên. Con ngưòi phải tìm kiếm mọi điều kiện
cần thiết cho sự tồn tại trong đời sống tự nhiên như thức ăn, thức uống, nhà để ở. Theo
một số nhà nhân học khẳng định nhánh người bắt đầu hình thành rõ cách đây khoảng 10
triệu năm bắt đầu từ “vượn người ”. Khi đó vượn người đã biết sử dụng gậy gộc, đá,
xương động vật làm công cụ và bắt đàu biết chế tạo công cụ lao động thô sơ cũng như
dùng lửa. Nhưng cuộc sống của loài vượn vẫn theo quy luật sinh vật : sống hoà lẫn vào
thiên nhiên, sinh sống hoàn toàn tuỳ theo bản năng vốn có trong cơ thể và những thứ sẵn
có trong tự nhiên, có thể nói là hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên.Theo thời gian vượn
người tiến hoá thành người khéo, người đứng thẳng, người khôn và con người hiện đại
ngày nay. Nhưng sự tiến hoá ấy không làm thay đổi mối quan hệ mật thiết giữa con
người với tự nhiên. Ngày nay, con người vẫn đang chinh phục tự nhiên bằng nhiều hình
thức và phương pháp khác nhau. Như vậy, ngay từ thời kỳ sơ khai nhất, con người đã biết
dựa vào những thứ vốn có trong tự nhiên để cải biến nó theo nhu cầu sinh tồn và phục vụ
nhu cầu sống của mình. Do đó ta thấy rõ một sự thật tất yếu khách quan là con người
không thể tồn tại nếu không có mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ với tự nhiên.

Đồng thời nó cũng thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người cụ thể hơn
là biểu hiện mức độ, khả năng chinh phục tự nhiên của con người.

Trong thời nguyên thuỷ con người chỉ mới sử dụng những công cụ hết sức thô sơ,
hầu hết là những công cụ thủ công vào quá trình lao động sản xuất. Do đó năng suất lao
động thấp kém, con người chưa tạo ra nhiều của cải dư thừa có khả năng trao đổi với
nhau phục vụ nhu cầu sống hết sức sinh động, phong phú của mình. Điều đó phản ánh
trình độ chinh phục tự nhiên vẫn còn non thấp kém. Cho đến khi chuyển sang chế độ
chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, con người đã dần sáng tạo ra các công cụ lao động
tiến bộ hơn song về bản chất nó vẫn mang tính thủ công. Do vậy, mặc dù sản phẩm lao
động làm ra ngày một phong phú hơn song trong quá trình lao động sản xuất vẫn còn dựa
vào sức người - mặt thể lực là chính, cần nhiều thời gian và quan trọng hơn vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của con người. Sang chế độ tư bản chủ nghĩa, con
người đã tạo ra hàng loạt những máy móc hết sức hiện đại để phục vụ vào quá trình lao
động sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, cải biến nó thành những vật dụng và sản
phẩm có giá trị, chất lượng cao, phong phú về hình thức, đa dạng về chủng loại, mẫu mã.
Đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra bắt đầu từ thế kỷ XVII suốt cho đến ngày
nay đã nhanh chóng làm biến đổi bộ mặt kinh tế xã hội của thế giới. Theo đánh giá của
C.Mác và Ph.Ăngghen: “chỉ sau hơn hai thế kỷ tồn tại, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một
khối kượng của cải vật chất nhiều hơn tất cả các thời đại trước gộp lại”. Như thế trình độ
chinh phục tự nhiên của con người đã bước lên một mốc son mới, đánh dấu một bước
phát triển cao của tiến bộ loài người. Cũng chính trong giai đoạn này con người đã dần
dần chiếm thế chủ động trong quá trình lao động sản xuất.

Mặt khác, LLSX có tính khách quan trong quá trình sản xuất. Thật vậy không có
một quá trình sản xuất nào mà lại không cần đến sức lao động của con người hay những
yếu tố sẵn có trong tự nhiên. Nói cách khác trong quá trình sản xuất vật chất không thể
không cần đến LLSX.

b. Cấu trúc LLSX.

LLSX bao gồm người lao động và tư liệu sản xuất.

Hoạt động lao động sản xuất vừa là điều kiện cho sự tồn tại của con người vừa là
phương thức để làm biến đổi đời sống và bộ mặt xã hội.

Chính những người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức
mạnh và kĩ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động trước hết là công cụ lao
động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chất.

Bước kinh tế tri thức, sự phát triển của LLSX biểu hiện ở hai mặt :

. Trí lực đóng vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động trí óc đông đảo
hợp thành chủ thể trong đội ngũ những người lao động.

. Những nhân tố mới thúc đẩy LLSX sẽ được phát triển rộng khắp.
Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động. Con người
không thể SXVC mà không cần đến những yếu tố sẵn có trong tự nhiên như đất, nước,
khoáng sản, không khí, … Đó chính là những đối tượng lao động. Đặc trưng nổi bật của
công cụ sản xuất và đối tượng lao động biểu hiện chủ yếu ở sự gia tăng hàm lượng khoa
học và công nghệ, cuối cùng là hàm lượng tri thức được kết tinh trong sản phẩm ngày
càng nhiều.

Còn tư liệu lao động là những phương tiện, công cụ lao động mà con người sử
dụng để tác động vào đối tượng lao động, sản xuất ra của cải vật chất. Thông qua các
công cụ của họ đã chứng tỏ họ có hoạt động lao động và đây cũng chính là ranh giới tách
người ra khỏi giới sinh vật nói chung, thế giới động vật nói riêng.

c. Tính chất đặc biệt của LLSX hiện đại.

Trong sự phát triển của LLSX, khoa học đóng vai trò ngày càng to lớn. Sự phát
triển của khoa học gắn liền với sản xuất là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát
triển. Ngày nay, khoa học đã phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của
nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất, trong đời sống và trở thành LLSX trực tiếp.

Những phát minh khoa học trở thành thang điểm xuất phát ra đời những ngành
sản xuất mới, những máy móc thiết bị mới, công nghệ mới nguyên vật liệu mới, năng
lượng mới. Sự thâm nhập ngày càng sâu của khoa học vào sản xuất, cụ thể là vào người
lao động và tư liệu sản xuất, trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong sản xuất đã
làm cho LLSX có bước phát triển nhảy vọt, tạo thành cách mạng khoa học công nghệ
hiện đại.

Yếu tố trí lực trong sức lao động đặc trưng cho lao động hiện đại không còn là
kinh nghiệm và thói quen của họ mà là tri thức khoa học. Như vậy, dù không phải là yếu
tố thứ ba của LLSX nhưng có thể nói khoa học và công nghệ hiện đại là đặc trưng cho
LLSX hiện đại.

2. Vai trò của con người trong LLSX.

a. Khái niệm con người.

Vấn đề con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ thời cổ đại đến
hiện đại. Trong đó quan niệm của triết học Mac-Lênin về con người và bản chất con
người, xuất phát từ giác độ khái quát nhất, đứng trên lập trường duy vật biên chứng, làm
cơ sở phương pháp luận cho việc giải quyết những vấn đề khác của con người, có thể nói
là đúng đắn nhất cho tới ngày nay.

Trước hết con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội.

Tiền đề vật chất đầu tiên quy định sự tồn tại của con người là sản phẩm của thế
giới tự nhiên. Con người là một bộ phận của tự nhiên.Con người không thể tồn tại mà
thoát ly khỏi quá trình tất yếu đó là sinh ra, phát triển rồi chết đi. Trải qua hàng chục vạn
năm, con người đã thay đổi từ vượn thành người điều đó được chứng minh trong các
công trình nghiên cứu của Đacuyn. Những thuộc tính, những đặc điểm sinh học, quá trình
tâm sinh lý, các giai đoạn phát triển khác nhau nói lên bản chất sinh học của cá nhân con
người.

Tuy nhiên, mặt tự nhiên không phải là yếu tố duy nhất quy định bản chất con
người . Đặc trưng quy định sự khác biệt giữa con người với thế giới loài vật là mặt xã
hội. Thông qua hoạt động lao động sản xuất con người sản xuất ra của cải vật chất và tinh
thần phục vụ đời sống của mình hình thành và phát triển ngôn ngữ và tư duy, xác lập
quan hệ xã hội. Bởi vậy, lao động là yếu tố quyết định hình thành bản chất xã hội của con
người đồng thời hình thành nhân cách cá nhân trong cộng đồng xã hội.

Là sản phẩm của tự nhiên và xã hội nên quá trình hình thành và phát triển của con
người luôn bị quyết định bởi các hệ thống quy luật khác nhau nhưng thống nhất với nhau.
Chúng cùng tác động, tạo nên thể thống nhất hoàn chỉnh trong đời sống con người bao
gồm cả mặt sinh học và mặt xã hội. Mối quan hệ sinh học và xã hội là cơ sở để hình
thành các nhu cầu về sinh học và nhu cầu xã hội trong đời sống con người như nhu cầu
ăn, mặc, ở, nhu cầu tái sản xuất xã hội, nhu cầu tình cảm, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu
hưởng thụ các giá trị tinh thần.

Như vậy ta thấy rõ mặt sinh học là cơ sở tất yếu tự nhiên của con người còn mặt
xã hội là đặc trưng bản chất nhất để phân biệt con người với loài vật. Hai mặt trên thống
nhất với nhau để tạo nên con người tự nhiên- xã hội hay một thực thể song trùng.

Để nhấn mạnh bản chất xã hội của con người Mác đã nêu trong luận đề nổi tiếng
Luận cương về Phoiơbăc: “bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu
của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các
quan hệ xã hội”.
Trong đời sống con người, xét trên ba phương diện khác nhau: quan hệ giữa con
người với tự nhiên, với xã hội và chính bản thân con người, suy đến cùng đều mang tính
xã hội. Nhưng có thể nói quan hệ giữa con người với con người là quan hệ bản chất nhất
bao trùm lên các mối quan hệ khác. Thực tế lịch sử đã chứng minh không có một cá nhân
nào có thể tự đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bản thân cũng như không thể lao động một
cách độc lập tuyệt đối để SXVC mà phải liên kết lại với nhau, phân công lao động và trao
đổi sản phẩm cho nhau. Từ đó hình thành các quan hệ xã hội, điều chỉnh và chi phối hoạt
động, hành vi của con người. Chỉ trong toàn bộ các mối quan hệ đó, con người mới bộc
lộ toàn bộ bản chất của mình. Trong điều kiện lịch sử cụ thể nhất định, bằng hoạt động
thực tiễn của mình, con người sản xuất ra của cải vật chất đồng thời hoàn thiện bản thân
mình.

Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử. Không có giới tự nhiên, không
có lịch sử xã hội thì không tồn tại con người. Bởi vậy con người là sản phẩm của lịch sử.
Song điều quan trọng là con người luôn luôn là chủ thể của lịch sử - xã hội.

Con người sáng tạo ra lịch sử, nhưng không bao giờ sáng tạo ra lịch sử trong
những hoàn cảnh và điều kiện được lựa chọn, mà trong hoàn cảnh và điều kiện sẵn có do
quá khứ để lại. Do đó ta phải luôn chú ý tới mối quan hệ hai chiều giữa hiện tại và quá
khứ, đặc biệt là môi trường sống của con người. Thông qua môi trường sống con người
có sự tác động qua lại lẫn nhau thực hiện các quan hệ xã hội tạo nên bản chất người, làm
cho con người khác với con vật.

b. Con người là nhân tố trung tâm có tính quyết định LLSX.

Trong các yếu tố của LLSX, “LLSX hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân
là người lao động”. Con người là nhân vật chính của lịch sử, vừa là mục tiêu, vừa là động
lực để phát triển xã hội. nhân tố con người vừa là phương tiện sáng tạo ra mọi giá trị của
cải vật chất và tinh thần, sáng tạo và hoàn thiện ngay chính bản thân mình đồng thời vừa
là chủ nhân sử dụng có hiệu quả mọi tài sản vô giá ấy. Trên phương diện đó vai trò nhân
tố con người lao động trong LLSX là yếu tố động nhất sáng tạo nhất của quá trình sản
xuất. Nhân tố trung tâm của con người chính là sức lao động bao gồm thể lực và trí lực.
Không có người lao động nào trong quá trình sản xuất vật chất lại không cần đến lao
đông thể lực hay lao động cơ bắp. Chính những người lao động là chủ thể của quá trình
lao động sản xuất, với sức mạnh và kĩ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động
trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật
chất. Cùng với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh và kỹ năng lao động của con người
không ngừng được tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con người ngày càng phát triển. Trong
quá trình đó không những con người sử dụng trí tuệ nội tại của mình mà còn được kế
thừa những kinh nghiệm qua học hỏi lẫn nhau giữa những người lao động cho nên có thể
nói kinh nghiệm cũng là một LLSX. Kinh nghiệm được tích luỹ dần trở thành kỹ năng và
cao hơn nữa nó có thể trở thành tri thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

Vai trò con người trong thời đại mới là cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và ý
nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật
chất và văn hoá, mọi nền văn minh của các quốc gia….Con người phát triển cao về trí
tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực
của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của CNXH.

Hơn nữa, các nhân tố khác đều là sản phẩm của người lao động . Chỉ có nhân tố
con người mới có thể làm thay đổi được công cụ sản xuất làm cho sản xuất ngày càng
phát triển với năng suất và chất lượng cao, thay đổi quan hệ sản xuất và các quan hệ xã
hội khác. Công cụ lao động thô sơ hay hiện đại, xấu hay tốt, phụ thuộc trực tiếp vào nhân
tố con người. Giới tự nhiên nói chung và đối tượng lao động nói riêng, chỉ là những vật
vô tri vô giác mà thôi. Nó chỉ có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu của con
người. Muốn vậy tất yếu người lao động phải tác động vào tư liệu sản xuất để sản sinh ra
nó. Như thế quá trình SXVC không thể thoát ly khỏi lao động của con người. Trong thời
đại mới, nhân tố con người có tri thức ngày càng đóng vai trò quyết định hơn trong
LLSX. Có thể khẳng định rằng nhân tố con người đóng vai trò quyết định quá trình lao
động sản xuất ra của cải vật chất.

II.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GD ĐT NGUỒN NHÂN LỰC THEO HƯỚNG CNH,
HĐH Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ.

1. Tính tất yếu khách quan và nội dung CNH, HĐH của Việt Nam trong thời kí quá
độ.

a. Tính tất yếu khách quan nước ta phải CNH, HĐH.
Mỗi phương thức sản xuất đều ra đời và tồn tại trên một cơ sở VCKT tương ứng
với nó. Cơ sở VCKT của CNXH là một nền công nghiệp lớn hiện đại, trước hết là công
nghiệp nặng có đủ khả năng trang bị kỹ thuật hiện đại cho công nghiệp và các ngành khác
trong nền kinh tế quốc dân, nhằm không ngừng phát triển nền sản xuất lớn xá hội chủ
nghĩa và cải thiện đời sống nhân dân.

CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện hoạt động kinh tế, dịch vụ
và quản lý từ trạng thái sử dụng sức lao động là chính sang trạng thái sử dụng sức lao
động kết hợp với kỹ thuật công nghệ hiện đại tạo ra năng suất lao động ngày càng cao.

CNH, HĐH là một tính quy luật để xây dựng cơ sở VCKT cho CNXH. Cơ sở
VCKT của một phương thức sản xuất là toàn bộ những tư liệu vật chất trong đó chủ yếu
là công cụ sản xuất mà lao động trong xã hội sử dụng. Cơ sở VCKT của phương thức sản
xuất trước tư bản là hết sức lạc hậu, chủ yếu là công cụ lao động thủ công. Trong chủ
nghĩa tư bản nền đại công nghiệp cơ khí hoá đã tạo cái cốt cho chủ nghĩa tư bản tồn tại.
Nó tự khẳng định mình là một phương thức sản xuất thống trị trong lịch sử. Việt Nam
quá độ lên CHXH bỏ qua giai đoạn tư bản thiếu một tiền đề VCKT mà chủ nghĩa tư bản
để lại. Mặt khác Việt Nam là một nước có nền kinh tế kém phát triển, chưa có nền sản
xuất lớn dựa trên nền tảng công nghiệp lớn. Do đó để xây dựng CNXH tất yếu nước ta
phải CNH, HĐH.

Gắn CNH với HĐH làm cho kinh tế nước ta dần đạt tới trình độ tiên tiến của thế
giới. Thời đại ngày nay cách mạng khoa học công nghệ là một đặc trưng, khoa học công
nghệ trở thành LLSX trực tiếp, nó vừa là nền tảng vừa là động lực của quá trình CNH.
Đồng thời gắn CNH với HĐH sẽ tránh được nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế giữa nước ta
với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển.

Hơn nữa CNH là cần thiết và có nhiều tác dụng. Đó là :

. Thúc đẩy LLSX phát triển cao dẫn đến năng suất lao động cũng cao.

. Củng cố quan hệ sản xuất mới đảm bảo cho sự thắng lợi hoàn toàn trong công cuộc xây
dựng CNXH nước ta.

. Tạo ra những điều kiện cho sự phát triển văn hoá giáo dục. Bản thân sự nghiệp xây
dựng cơ sở VCKT đòi hỏi quần chúng phải có trình độ giác nhộ cách mạng, trình độ văn
hoá, trình độ khoa học ngày càng cao.
. Tạo ra cơ sở cho việc phát triển kinh tế đối ngoại.

. Để xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ phải có một nền công nghiệp hiện đại tích
luỹ từ nội bộ nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an toàn lương thực.

. Nó là cơ sở vật chất cho củng cố an ninh quốc phòng, độc lập dân tộc và CNXH được
bảo vệ vững chắc.

b. Nội dung CNH, HĐH nước ta.

Thực chất CNH, HĐH là chuyển nền kinh tế từ lao động thủ công sang lao động
cơ khí hay nói cách khác là tiến hành trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân.
Không tiến hành cách mạng kỹ thuật thì không thể biến một nước nông nghiệp lạc hậu
thành một nước có nền sản xuất lớn. Nó sẽ làm thay đổi đến tận gốc rễ LLSX của xã hội .
Trước tiên phải làm biến đổi công cụ lao động - thước đo trình độ chinh phục tự nhiên
của con người và là cơ sở phân biệt các thời đại với nhau. Muốn vậy ta phải thực hiện
nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trên thế giới. Một yếu tố
không thể thiếu nữa, đó là ta phải phát huy được lợi thế so sánh. Ta đi sau cạnh tranh, thu
hút, sử dụng công nghệ hiện đại của nước bạn thông qua việc chuyển giao công nghệ.
Việc đó được tiến hành từ các nước khác chuyển sang nước ta bao gồm quyền sở hữu,
quyền sử dụng, bao gồm cả phần cứng tức máy móc thiết bị và phần mềm tức phương
pháp và công nghệ. Nhờ đó cho phép ta khai thác được các nguồn lực trong nước và khắc
phục được nguy cơ tụt hậu kinh tế cũng như thúc đẩy nền sản xuất hướng về xuất khẩu ra
thị trường quốc tế.

Ngoài ra, ta phải xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý. Cơ cấu kinh tế là tổng thể
các ngành, vùng kinh tế trong đó cơ cấu kinh tế ngành là quan trọng được cân đối về quy
mô, về tỉ trọng, phù hợp điều kiện của tự nhiên và xu hướng phân công hợp tác lao động
quốc tế. Trước hết, nó phải phù hợp với các quy luật khách quan và xu thế phát triển của
khoa học công nghệ đồng thời phát huy được lợi thế so sánh trong nước. Để xây dựng
một cơ cấu kinh tế hợp lý phải chuyển dịch cơ cấu gắn liền với phân công lại lao động xã
hội theo một tính quy luật. Trong đó tỉ trọng lao động trong ngành công nghiệp gia tăng,
nông nghiệp giảm còn dịch vụ tăng lên. Tuy nhiên phải luôn luôn đảm bảo tỉ trọng hợp lý
giữa chúng một cách tương đối so với nhau. Mặt khác tỉ trọng lao động giản đơn, lao
động cơ bắp giảm còn lao động phức tạp tăng lên.
2. Chiến lược phát triển GD ĐT nguồn nhân lực nước ta.

a. Vai trò và thực trạng nguồn nhân lực nước ta.

Trong các nguồn lực có thể khai thác như nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học
công nghệ, nguồn lực con người thì nguồn lực con người là quyết định nhất bởi lẽ những
nguồn lực khác chỉ có thể khai thác có hiệu quả khi nguồn lực con người được phát huy.
Những nguồn lực khác ngày càng cạn kiệt, ngược lại nguồn lực con người ngày càng đa
dạng và phong phú.

Các lĩnh vực khoc học khác nhau có thể hiểu nguồn lực theo những cách khác
nhau, nhưng chung nhất nguồn lực là một hệ thống các nhân tố mà mỗi nhân tố đó có vai
trò riêng nhưng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau tạo nên sự phát triển của một sự vật, hiện
tượng nào đó. Từ cách hiểu như vậy, nguồn lực con người là những yếu tố có thể huy
động, sử dụng để thúc đẩy nền kinh tế đất nước và sự phát triển xã hội. Khi chúng ta nói
tới nguồn lực con người là nói tới con người với tư cách là chủ thể của quá trình sáng tạo
tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội.

Tỷ trọng (%) các khối kinh tế trong GDP

Ngành
Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ
Năm

1998 25,75 33,35 41

2010 17 40 43

Nguồn : Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 – 2010, trang 7

Nói đến nguồn lực con người là nói đến chất lượng và số lượng nguồn nhân lực.
Chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thực trạng đó ở nước ta như sau:

 Cơ cấu ngành còn bất hợp lý.

 Cơ cấu vùng miền chưa hợp lý. Bình quân chung nước ta là 118 sinh viên/ 1 vạn
dân, nhưng Tây Bắc là17 sinh viên/ 1 vạn dân.

 Hình thức đào tạo: - Chính quy : 509637

- Chuyên tu, tại chức: 235975

 Tỉ lệ giáo viên/ sinh viên còn cao dẫn đến giáo viên phải làm việc “chạy xô”.
 Trong dạy nghề có 157 trường dạy nghề, hơn 190 trường đại học nhưng đầu tư
kinh tế còn nhỏ.

Phạm Minh Hạc, Tổng kết mười năm (1990 - 2000) xoá mù chữ và phổ cập giáo
dục tiểu học - trang 159

Như thế nền kinh tế nước ta chủ yếu dùng sức người với một số yếu tố của tri thức.

b. Quan điểm của Đảng về phát triển GDĐT nguồn nhân lực.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định : “Con người và nguồn nhân lực
là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH cần tạo chuyển
biến cơ bản toàn diện về GDĐT….Đào tạo lớp người lao động có kiến thức cơ bản làm
chủ kỹ năng, nghề nghiệp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm với cái mới có ý thức
vươn lên về khoa học và công nghệ. Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, các chuyên
gia và nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà kinh doanh, nhà quản lý. Chính sách sử dụng lao
động và nhân tài phải tận dụng mọi năng lực phát huy, mọi tiềm năng của các tập thể và
cá nhân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. ”

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định rõ mục tiêu của chiến lược phát
triển kinh tế -xã hội 10 năm (2001-2010 ) là : “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát
triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn
lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế quốc
phòng an ninh được tăng cường, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
được hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao”.

Để thực hiện mục tiêu đó trong 10 năm tới cần :

Phát triển giáo dục mần non. Củng cố vững chắc kết quả xoá mù chữ và phổ cập
giáo dục tiểu học tiến hành phổ cập trung học cơ sở trong cả nước phần lớn thanh thiếu
niên trong độ tuổi ở thành thị và vùng nông thôn đang được học hết trung học phổ thông,
trung học chuyên nghiệp và được đào tạo nghề. Điều chỉnh cơ cấu bậc học, cơ cấu ngành
nghề, cơ cấu vùng, cơ cấu dân tộc…trong hệ thống GDĐT phù hợp với yêu cầu học tập
của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu của chiến lược. Chú trọng giáo
dục hướng nghiệp thiết thực trong trường phổ thông. Mở rộng đào tạo công nhân kỹ thuật
viên và nhân viên nghiệp vụ theo nhiều trình độ. Phát triển và nâng cao chất lượng đào
tạo đại học sau đại học tập trung đầu tư xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc
gia ngang tầm khu vực tiến tới đạt trình độ quốc tế. Phát triển giáo dục thường cuyên và
giáo dục từ xa.

Khẩn trương biên soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả nước bộ chương
trình và sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu mới của sự nghiệp páht triển
giáo dục trong thế kỷ XXI.

c. Mục tiêu và phương hướng phát triển GDĐT nguồn nhân lực nước ta.

Phát triển toàn diện con người cần đạt tới những giá trị xã hội sau đây

 Con người có bản lĩnh, lý tưởng, niềm tin và quyết tâm thực hiện sứ mệnh CNH,
HĐH. Con người cần có tác phong công nghiệp.

 Con người có sức khoẻ cường tráng.

 Có nhân cách đậm đà bản sắc dân tộc tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, sống
nhân ái, tình nghĩa.

 Có đủ trí tuệ, đầu óc duy lý của thời đại và kĩ năng lao động lành nghề.

 Có tinh thần công dân sống và làm việc theo pháp luật, thực hiện đúng quyền lợi
và nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra ta cần chú ý đến sự công bằng trong giáo dục, chú ý đến vai trò của
người thầy.

Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp
hoá, hiện đại hoá - trang 260

Cần đổi mới nền giáo dục nước ta, vừa phù hợp hoàn cảnh riêng của nước ta, vừa
thống nhất chung với văn hoá và văn minh nhân loại. UNESCO đưa ra “ Bốn trụ cột của
giáo dục” thế kỉ XXI :

 Học để biết.

 Học để làm. Chú ý tới học đi đôi với hành.

 Học cùng chung sống, học cách sống với người khác.

 Học để tự khẳng định mình.
Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài – trang 193

Toàn bộ hệ thống GDĐT, từ tiểu học đến đại học, phải tập trung phục vụ mục tiêu
này, làm cho tinh thần hướng nghiệp cùng với hướng học đi vào từ giờ học , từng học
sinh như cha ông ta đã từng dậy “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, chấm dứt động cơ đi
học vì mảnh bằng “Hư văn” (Phạm Văn Đồng). Các môn học, cả khoa học xã hội - nhân
văn lẫn khoa học tự nhiên, đều phải dạy theo tinh thần kỹ thuật tổng hợp, gắn bó các nội
dung khoa học. Thời đại ngày nay là thời đại lao động ngày càng căng thẳng đòi hỏi trí
tuệ cao và có ý thức trong công việc. Do đó, phát triển giáo dục con người trở nên quan
trọng hơn bao giờ hết.

Nhân tài nói chung và nhân tài trong quản lý nói riêng không phải tự nhiên mà có mà
nhân tài chính là sản phẩm của một quá trình đào tạo rèn luyện và tự rèn luyện rất lâu dài
và công phu. Cần nhận dạng nhân tài bằng hình thức thi cử và đặt ra nhiều tiêu chí.

Để nhân tài có thể phát triển được thì phải có điều kiện: Thứ nhất nhân tài trước
hết phải được đào tạo rất cẩn thận, tu dưỡng, rèn luyện, tự tích luỹ kinh nghiệm và kiến
thức trong một môi trường thuận lợi thúc đẩy con người luôn sáng tạo và hành động. Thứ
hai, phải có các nguồn lực và dành cho mỗi người một khả năng lựa chọn và huy động tổ
chức các nguồn lực thực hiện có hiệu quả mục đích đã đề ra. Tóm lại, điều kiện nảy sinh
và phát triển nhân tài là phải có một nền giáo dục tiên tiến có sự kết hợp hài hoà giữa ba
yếu tố nhà trường - gia đình - xã hội cùng quan tâm đến thế hệ trẻ và giáo dục.

KẾT LUẬN

Ngày nay, với cuộc cách mạng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đã dần dần đi đến
khẳng định sự phát triển con người là yếu tố quyết định của mọi sự phát triển. Trong sự
phát triển con người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trí tuệ và đi liền với nó là vai trò của
giáo dục đào tạo nguồn lực con người.

Đối với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nước ta phải coi nhân tố con
người là nhân tố quyết định, từ đó phải nâng cao dân trí cũng như chuẩn bị tốt nguồn
nhân lực có đủ trí tuệ và nghị lực, tay nghề và công nghệ, ý thức và tâm hồn thấm đượm
sâu bản sắc dân tộc, khoa học và ý chí, thực hiện sự chuyển mình từ một xã hội nông
nghiệp thành xã hội công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cuộc đại thắng
của dân đã đi vào lịch sử suy cho cùng là thắng lợi của chính con người Việt Nam. Bài
học đó còn nguyên giá trị cho tới ngày nay. Với chiến lược giáo dục đào tạo đúng đắn và
khoa học của Đảng, với trí tuệ và phẩm chất của con người Việt Nam, chúng ta sẽ thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với kiến thức và sự cố gắng, em đã hoàn thành bài tiểu luận song không tránh
khỏi còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được lời nhận xét và đánh giá của thầy để em
rút kinh nghiệm trong những bài sau.

Em xin chân thành cảm ơn!
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Minh Hạc, nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá,
hiện đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, 2001.

2. Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài, Nxb Chính trị
quốc gia, 2002.

3. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc, Nxb Chính trị quốc
gia, 2001.

4. Ngô Đình Giao (chủ biên), Suy nghĩ về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta, Nxb
Chính trị quốc gia, 1996.

5. Nguồn chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, Khoa giáo Trung ương, Hà
Nội, 2000.

6. Dự thảo tầm nhìn Việt Nam 2020, Bộ khoa học công nghệ và môi trường, 2001.

7. Phạm Minh Hạc, Tổng kết mười năm (1990 - 2000) xoá mù chữ và phổ cập giáo dục
tiểu học, Nxb Chính trị quốc gia, 2000.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản