Tiểu luận triết học: Nho giáo

Chia sẻ: sunderland24

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: nho giáo', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận triết học: Nho giáo

Tiểu luận kinh tế chính trị:

Nho giáo
Đề tài:
BÀI LÀM

N ẾU PHƯƠNG ĐÔNG LÀ CHIẾC NÔI LỚN CỦA VĂN MINH
NHÂN LOẠI THÌ ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC LÀ NHỮNG TRUNG TÂM
V ĂN HOÁ TRIẾT HỌC CỔ XƯA RỰC RỠ, PHONG PHÚ NHẤT CỦA
N ỀN VĂN MINH ẤY.
MỘT TRONG NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PH ƯƠNG ĐÔNG
TH ỜI ĐÓ MÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VẪN CÒN CÓ GIÁ TR Ị CHO ĐẾN
TẬN NGÀY NAY VỀ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, CHÍNH TRỊ- XÃ
HỘI ĐÓ LÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NHO GIA.
1-NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NHO GIA
NHO GIA XUẤT HIỆN VÀO KHO ẢNG THẾ KỶ VI TRƯỚC
CÔNG NGUYÊN, DƯỚI THỜI XUÂN THU, NGƯỜI SÁNG LẬP LÀ
KHỔNG TỬ (1551 TR CN-479 TRCN). ĐẾN THỜI CHIẾN QUỐC, NHO
G IA Đ Ã ĐƯỢC MẠNH TỬ VÀ TUÂN TỬ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT
TRIỂN THEO HAI XU HƯỚNG KHÁC NHAU; DUY TÂM VÀ DUY
V ẬT TRONG ĐÓ D ÒNG NHO GIA KHỔNG- MẠNH CÓ ẢNH HƯỞNG
RỘNG VÀ LÂU DÀI NH ẤT TRONG LỊCH SỬ TRUNG HOA VÀ MỘT
SỐ NƯỚC LÂN CẬN.
K INH ĐIỂN CỦA NHO GIÁO TH ƯỜNG KỂ TỚI LÀ TỨ THƯ
(LUẬN NGỮ, ĐẠI HỌC, TRUNG DUNG, MẠNH TỬ) VÀ NGŨ KINH
(THƯ, THI, LỄ, DỊCH, XUÂN THU).
NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC BẢNTHỂ LUẬN VÀ NHỮNG
TƯ TƯỞNG BIẾN DỊCH CỦA VŨ TRỤ CÓ THỂ XEM KHỔNG TỬ
ĐỨNG TRÊN QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC CỦA KINH DỊCH. THEO TƯ
TƯỞNG CỦA KINH N ÀY THÌ UYÊN NGUYÊN CỦA VŨ TRỤ , CỦA
V ẠN VẬT LÀ THÁI CỰC. THÁI CỰC CHỨA ĐỰNG MỘT NĂNG LỰC
NỘI TẠI MÀ PHÂN THÀNH LƯỠNG NGHI. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA


1
H AI TH Ế LỰC ÂM- DƯƠNG MÀ SINH RA TỨ TƯỢNG. TỨ TƯỢNG
TƯƠNG THÔI SINH RA BÁT QUÁI VÀ BÁT QUÁI SINH RA VẠN VẬT.
V ẬY LÀ SỰ BIẾN ĐỔI CÓ GỐC RỄ Ở SỰ BIẾN ĐỔI ÂM -DƯƠNG.
NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VỀ CHÍNH TRỊ- Đ ẠO ĐỨC
CỦA NHO GIA ĐƯỢC KHẢO SÁT CHỦ YẾU TRONG SÁCH “LUẬN
NGỮ”. NGOÀI RACÒN CÓ THỂ BỔ CỨU TH ÊM TRONG NG Ũ K INH:
“THI, THƯ, LỄ, DỊCH VÀ XUÂN THU” VÀ CÁC SÁCH KHÁC NHƯ
“ĐẠI HỌC”, “TRUNG DUNG”
QUA HỆ THỐNG KINH ĐIỂN CÓ THỂ THẤY HẦU HẾT LÀ CÁC
K INH, CÁC SÁCH VIẾT VỀ XÃ HỘI, CHÍNH TRỊ- Đ ẠO ĐỨC LÀ
NHỮNG TƯ TƯỞNG CỐT LÕI CỦA NHO GIÁO.
QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH TRỊ- Đ ẠO Đ ỨC CỦA NHO GIA Đ ƯỢC
TH Ể HIỆN Ở NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU SAU:
THỨ NHẤT: XÃ HỘI LÀ MỘT TỔNG THỂ NHỮNG QUAN HỆ
XÃ HỘI GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI NHƯNG NHO GIA COI
NHỮNG QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - ĐẠO ĐỨC LÀ NHỮNG QUAN HỆ
N ỀN TẢNG CỦA XÃ HỘI, ĐỀ CAO VAI TRÒ CỦA N HỮNG QUAN HỆ
ẤY VÀ THÂU TÓM NHỮNG QUAN HỆ NÀY VÀO BA RƯỜNG MỐI
CHỦ ĐẠO (GỌI LÀ TAM CƯƠNG). TRONG ĐÓ QUAN TRỌNG NHẤT
LÀ QUAN HỆ VUA- TÔI, CHA- CON VÀ CHỒNG- VỢ. NẾU XẾP THEO
“TÔN TY TRÊN- DƯỚI” THÌ VUA Ở VỊ TRÍ CAO NHẤT, CÒN N ẾU
X ẾP THEO CHIỀU NGANG CỦA QUAN HỆ THÌ VUA- CHA- CHỒNG
X ẾP Ở HÀNG LÀM CHỦ. ”..ĐIỀU NÀY PH ẢN ÁNH TƯ TƯỞNG CHÍNH
TR Ị QUÂN QUYỀN VÀ PHỤ QUYỀN CỦA NHO GIA.
Đ Ể GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI, MÀ
TRƯỚC HẾT LÀ MỐI QUAN HỆ “TAM CƯƠNG”, KHỔNG TỬ ĐÃ Đ Ề
CAO TƯ TƯỞNG “CHÍNH DANH”. ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH DANH,
2
KHỔNG TỬ ĐẶC BIỆT COI TRỌNG “NHÂN TRỊ” CHỨC KHÔNG PHẢI
“PHÁP TRỊ
THỨ HAI: XUẤT HIỆN TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ QUÁ ĐỘ
SANG XÃ HỘI PHONG KIẾN, MỘT XÃ HỘI ĐẦY NHỮNG BIẾN ĐỘNG
LO ẠN LẠC VÀ CHIẾN TRANH. LÝ TƯỞNG CỦA NHO GIA LÀ XÂY
DỰNG MỘT “XÃ HỘI Đ ẠI ĐỒNG”. ĐÓ LÀ MỘT XÃ HỘI CÓ TRẬT TỰ
TRÊN DƯỚI, CÓ VUA SÁNG - TÔI HIỀN, CHA TỪ - CON THẢO,
TRONG ẤM- NGOÀI ÊM; TRÊN CƠ SỞ ĐỊA VỊ VÀ THÂN PH ẬN CỦA
MỖI THÀNH VIÊN TỪ VUA CHÚA, QUAN LẠI ĐẾN THỨ DÂN.CÓ
TH Ể NÓI ĐÓ LÀ LÝ TƯỞNG CỦA TẦNG LỚP QUÝ TỘC, THỊ TỘC CŨ
CŨNG NHƯ CỦA GIAI CẤP ĐỊA CHỦ PHONG KIẾN ĐANG LỚN LÊN.
ĐỐI VỚI QUAN HỆ VUA TÔI, KHỔNG TỬ CHỐNG VIỆC DUY
TRÌ NGÔI VUA THEO HUY ẾT THỐNG VÀ CHỦ TRƯƠNG “THƯỢNG
H IỀN” KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẲNG CẤP XUẤT THÂN CỦA NGƯỜI ẤY.
TRONG VIỆC CHÍNH TRỊ VUA PHẢI BIẾT “TRỌNG DỤNG NGƯỜI
H IỀN ĐỨC, TÀI CÁN VÀ RỘNG LƯỢNG VỚI NHỮNG KẺ CỘNG
SỰ...”.
TRONG VIỆC TRỊ N ƯỚC CŨNG NHƯ TU THÂN, HỌC ĐẠO SỬA
MÌNH ĐỂ ĐẠT Đ ƯỢC ĐỨC NHÂN, “LẾ” ĐƯỢC KHỔNG TỬ RẤT MỰC
CHÚ TRỌNG. LỄ Ở ĐÂY LÀ NHỮNG QUY PHẠM NGUY ÊN TẮC ĐẠO
ĐỨC. ÔNG CHO RẰNG DO VUA KHÔNG G IỮ ĐÚNG ĐẠO VUA, CHA
KHÔNG GIỮ ĐÚNG ĐẠO CHA, CON KHÔNG GIỮ ĐÚNG ĐẠO CON...
N ÊN THIÊN HẠ VÔ ĐẠO. PHẢI D ÙNG LỄ ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI CHÍNH
D ANH.
V Ề ĐẠO CHA CON, KHỔNG TỬ CHO RẰNG CON ĐỐI VỚI CHA
PH ẢI LẤY CHỮ HIẾU LÀM ĐẦU VÀ CHA ĐỐI VỚI CON PHẢI LẤY
LÒNG TỰ ÁI LÀM TRỌNG. TRONG ĐẠO HIẾU CỦA CON ĐỐI VỚI
CHA MẸ, DÙ RẤT NHIỀU MẶT, NHƯNG CỐT LÕI PHẢI Ở TÂM3
THÀNH KÍNH. “ĐỜI NAY HỄ THẤY AI NUÔI ĐƯỢC CHA MẸ THÌ
NGƯỜI TA KHEN LÀ CÓ HIẾU. NHƯNG LOÀI THÚ V ẬT NHƯ CHÓ,
NGỰA NGƯ ỜI TA CŨNG NUÔI ĐƯ ỢC VẬY. CHO NÊN, NUÔI CHA
MẸ MÀ CHẲNG KÍNH TRỌNG THÌ CÓ KHÁC GÌ NUÔI THÚ V ẬT
ĐÂU.”
CÒN MẠNH TỬ, ÔNG KỊCH LIỆT LÊN ÁN NHỮNG ÔNG VUA
KHÔNG LẤY ĐIỀU NHÂN NGHĨA LÀM GỐC, CHỈ VUI THÚ LỢI LỘC
RIÊNG, TÀ DÂM BẠO NGƯỢC, DÙNG SỨC MẠNH ĐỂ ĐÀN ÁP DÂN;
ÔNG GỌI ĐÓ LÀ “BÁ Đ ẠO” VÀ THƯỜNG TỎ THÁI ĐỘ KHINH MIỆT:
“KẺ HẠI NHÂN LÀ TẶC, KẺ HẠI NGHĨA LÀ TÀN”.NGƯỜI TÀN TẶC
LÀ MỘT KẺ THẤT PHU. NGHE NÓI GIẾT TÊN TRỤ, CHỨ CHƯA
NGHE NÓI GIẾT VUA TRỤ.
THỨ BA: NHO GIÁO LẤY GIÁO DỤC LÀM PHƯƠNG THỨC
CHỦ YẾU ĐỂ ĐẠT TỚI X Ã H ỘI LÝ TƯỞNG “ĐẠI ĐỒNG”. DO KHÔNG
COI TRỌNG CƠ SỞ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA XÃ HỘI, CHO NÊN,
N ỀN GIÁO DỤC DỤC NHO GIA CHỦ YẾU HƯỚNG VÀO VIỆC RÈN
LUYỆN ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI. TRONG BẢNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC
CỦA NHO GIA THÌ CHUẨN MỰC GỐC LÀ “NHÂN”. NHỮNG CHUẨN
MỰC KHÁC NHƯ: LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN, TRUNG, HIẾU...ĐỀU LÀ
NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NHÂN. CHỮ NHÂN TRONG TRIẾT HỌC
NHO GIA ĐƯỢC KHỔNG TỬ ĐỀ CẬP VỚI Ý NGHĨA SÂU RỘNG
NHẤT. NÓ ĐƯỢC COI LÀ NGUYÊN LÝ Đ ẠO ĐỨC CƠ BẢN, QUY
Đ ỊNH BẢN TÍNH CON NGƯỜI V À NHỮNG QUAN HỆ GIỮA NG ƯỜI
VỚI NGƯỜI TỪ TRONG GIA TỘC ĐẾN XÃ HỘI. NÓ LIÊN QUAN ĐẾN
CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ KHÁC NHƯ MỘT HỆ THỐNG
TRIẾT LÝ CHẶT CHẼ, NHẤT QUÁN TẠO THÀNH BẢN SĂC RIÊNG
TRONG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA ÔNG.
4
THEO ÔNG, Đ ẠO SỐNG CỦA CON NGƯỜI LÀ PHẢI “TRUNG
DUNG”, “TRUNG THỨ” NGHĨA LÀ SỐNG ĐÚNG VỚI MÌNH VÀ SỐNG
PH ẢI VỚI NGƯỜI. XÃ HỘI THỜI XUÂN THU LÀ THỜI KỲ ĐANG
TR ẢI QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG LỊCH SỬ SÂU SẮC, KHỔNG TỬ ĐÃ
CHỦ TRƯƠNG DÙNG NHÂN ĐỨC ĐỂ GIÁO HOÁ CON NGƯỜI, CẢI
TẠO XÃ HỘI. NGƯỜI CÓ ĐỨC NHÂN LÀ NGƯỜI LÀM ĐƯ ỢC NĂM
Đ IỀU TRONG THIÊN HẠ “CUNG, KHOAN, TÍN MẪU, HUỆ”. CUNG
THÌ KHÔNG KHINH NHỜN, KHOAN THÌ ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI, TÍN
THÌ NGƯ ỜI TIN CẬY, MẪU TH Ì CÓ CÔNG, HUỆ THÌ ĐỦ KHIẾNĐƯỢC
NGƯỜI. NGƯỜI CÓ NHÂN THEO KHỔNG TỬ LÀ NGƯỜI “TRƯỚC
LÀM NHỮNG ĐIỀU KHÓ, SAU ĐÓ MỚI NGHĨ TỚI THU HOẠCH HẾT
QUẢ”.
NHƯ VẬY NHÂN LÀ ĐỨC TÍNH HOÀN TH IỆN, LÀ CÁI GỐC
Đ ẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI, NÊN “NHÂN” CHÍNH LÀ Đ ẠO LÀM
NGƯỜI. ĐẠO LÀM NGƯỜI HẾT SỨC PHỨC TẠP, PHONG PHÚ
NHƯNG CHUNG QUY LẠI CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU SỐNG VỚI MÌNH
VÀ SỐNG VỚI NG ƯỜI. LÀ “MÌNH MUỐN LẬP THÂN THÌ CŨNG GIÚP
NGƯỜI LẬP THÂN, MÌNH MUỐN MÌNH THÀNH ĐẠT THÌ CŨNG
G IÚP NGƯỜI THÀNH ĐẠT” , “VIỆC G Ì MÌNH KHÔNG MUỐN CHỚ
Đ EM CHO NGƯỜI”.
NGƯỜI MUỐN ĐẠT ĐỨC NHÂN PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ “TRÍ” VÀ
“DŨNG”. NHỜ CÓ TRÍ, CON NGƯỜI MỚI CÓ SỰ SÁNG SUỐT, MINH
MẪN ĐỂ HIỂU BIẾT ĐẠO LÝ, XÉT ĐOÁN ĐƯỢC SỰ VIỆC, PHÂN
BIỆT ĐƯỢC PH ẢI TRÁI, THIỆN ÁC, ĐỂ TRAU DỒI ĐẠO ĐỨC V À
HÀNH ĐỘNG HỢP VỚI “THIÊN LÝ”. NHƯNG NGƯỜI MUỐN ĐẠT
“NHÂN” CH Ỉ CÓ “TRÍ” THÔI CHƯA ĐỦ, MÀ CẦN PHẢI CÓ DŨNG
KHÍ NỮA. NGƯ ỜI NHÂN CÓ DŨNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ TỎ RÕ
Ý K IẾN CỦA MÌNH MỘT CÁCH CAO MINH, CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG5
MỘT CÁCH THANH CAO, KHI VẬN NƯỚC LOẠN LẠC, KHI NGƯỜI
ĐỜI GẶP PHẢI HOẠN LẠN. NGƯỜI NHÂN CÓ DŨNG MỚI TỰ CHỦ
ĐỰOC MÌNH, MỚI QUẢ CẢM XẢ THÂN VÌ NHÂN NGH ĨA. KHI CƠN
THIẾU THỐN CỰC KHÓ KHÔNG NAO NÚNG LÀM MẤT NHÂN CÁCH
CỦA MÌNH, KHI ĐẦY ĐỦ SUNG TÚC KHÔNG NGẢ NGHIÊNG XA
RỜI ĐẠO LÝ.
THỨ TƯ: V ẤN ĐỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI. VIỆC GIẢI QUYẾT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – X Ã HỘI ĐÒI HỎI NHO GIA CŨNG
NHƯ NHIỀU HỌC THUYẾT KHÁC CỦA TRUNG HOA THỜI CỔ PHẢI
Đ ẶT RA VÀ GIẢ QUYẾT VẤN ĐỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI. TRONG
NHO GIA KHONG CÓ SỰ THỐNG NH ẤT QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ
NÀY NHƯNG NỔI BẬT LÀ QUAN ĐIỂM CỦA MẠNH TỬ. THEO ÔNG
“BẢN TÍNH NGƯỜI VỐN LÀ THIỆN”. THIỆN LÀ TỔNG HỢP NHỮNG
ĐỨC TÍNH VỐN CÓ CỦA CON NGƯỜI TỪ KHI MỚI SINH NHƯ,
NHÂN, LỄ, NGHĨA...
MẠNH TỬ THẦN BÍ HOÁ NHỮNG GIÁ TRỊ CHÍNH TRỊ- ĐẠO
ĐỨC Đ ẾN MỨC COI CHÚNG LÀ TIÊN THIÊN. DO QUAN NIỆM BẢN
TÍNH CON NGƯỜI LÀ THIỆN NÊN NHO GIA ĐỀ CAO SỰ GIÁO DỤC
Đ Ể CON NGƯỜI TRỞ VỀ ĐƯỜNG THIỆN VỚI NHỮNG CHUẨN MỰC
Đ ẠO ĐỨC SẴN CÓ.
ĐỐI LẬP VỚI MẠNH TỬ COI TÍNH NGƯỜI LÀ THIỆN, TUÂN TỬ
LẠI COI BẢN TÍNH CON NG ƯỜI V ỐN LÀ ÁC. MẶC DÙ BẢN THÂN
CON NGƯỜI ÁC, NHƯNG CÓ TH Ể GIÁO HOÁ THÀNH THIỆN. XUẤT
PHÁT TỪ QUAN ĐIỂM ĐÓ VỀ TÍNH NGƯỜI, TUÂN TỬ ĐÃ CHỦ
TRƯƠNGĐƯỜNG LỐI TRỊ NƯỚC KẾT HỢP NHO GIA VỚI PHÁP GIA.
SO VỚI CÁC HỌC THUYẾT KHÁC, NHO GIA LÀ HỌC THUYẾT
CÓ NỘI DUNG PHONG PHÚ VÀ MANG TÍNH HỆ THỐNG HƠN CẢ;
HƠN THẾ NỮA NÓ CÒN LÀ HỆ TƯ TƯỞNG CHÍNH THỐNG CỦA GIAI6
CẤP THỐNG TRỊ TRUNG HOA SUỐT HAI NGÀN NĂM CỦA XÃ HỘI
PHONG KIẾN.
Đ Ể TRỞ THÀNH TƯ TƯỞNG CHÍNH THỐNG, NHO GIA ĐÃ
ĐƯỢC BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ
TRUNG Đ ẠI; HÁN, ĐƯỜNG, TỐNG, MINH, THANH NH ƯNG TIÊU
BIỂU HƠN CẢ LÀ DƯỚI TRIỀU ĐẠI HÁN VÀ TỐNG, GẮN LIỀN VỚI
TÊN TUỔI CỦA CÁC BẬC DANH NHO NHƯ ĐỔNG TRỌNG THƯ
(THỜI HÁN), CHU ĐÔN DI, TRƯƠNG TẢI, TRÌNH H ẠO, TRÌNH DI
(THỜI TỐNG).
2-Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
- TRO NG BỐI CẢNH NƯỚC TRUNG QUỐC THỜI XUÂN THU,
MỘT XÃ HỘI LOẠN LẠC, CHA KHÔNG RA CHA, CON KHÔNG RA
CON, MỌI GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC BỊ ĐẢO LỘN. CHỦ TRƯƠNG DÙNG
“NHÂN” ĐỂ GIÁO HOÁ CON NGƯỜI, CẢI BIẾN XÃ HỘI TỪ LOẠN
THÀNH TRỊ CỦA NHO GIA Đ Ã BIỂU HIỆN TÍNH TÍCH CỰC, TÍNH
NHÂN BẢN CỦA ĐẠO NHO. NHƯNG DO CHƯA HIỂU RÕ NGUYÊN
NHÂN SÂU XA CỦA CÁC SỰ BIẾN LỊCH SỬ VÀ BỊ NHỮNG QUYỀN
LỢI GIAI CẤP QUY ĐỊNH N ÊN PHƯƠNG PHÁP CẢI BIẾN CON
NGƯỜI VÀ XÃ HỘI CỦA KHỔNG TỬ CHỈ ĐẠT Ở MỨC CẢI LƯƠNG,
DUY TÂM CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG CÁCH MẠNG HIỆN THỰC.
-TRONG TRIẾT HỌC CỦA KHỔNG TỬ CÁC PHẠM TRÙ “NHÂN”
“LỄ”, “TRÍ”, “DŨNG”.....CÓ NỘI DUNG HẾT SỨC PHONG PHÚ,
TH ỐNG NHẤT VỚI NHAU VÀ LUÔN THÂM NH ẬP VÀO NHAU VÀO
MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, NÓ LUÔN CỐ GẮNG GIẢI
ĐÁP NH ỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA LỊCH SỬ VÀ ĐÂY CÓ LẼ LÀ
THÀNH QUẢ RỰC RỠ NHẤT TRONG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA
ÔNG.
7
-DO HẠN CHẾ BỞI ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ VÀ LỢI ÍCH GIAI CẤP
TRIẾT HỌC CỦA KHỔNG TỬ LUÔN CHỨA ĐỰNG
N ÊN TRONG
NHỮNG MÂU THUẪN GIẰNG CO, ĐAN XEN GIỮA NHỮNG YẾU TỐ
DUY VẬT, VÔ THẦN VỚI NHỮNG YẾU TỐ DUY TÂM, GIỮA NHỮNG
TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM BẢO THỦ, PHẢN
ÁNH TÂM TRẠNG BỊ GIẰNG XÉ CỦA ÔNG TRƯỚC BIẾN CHUYỂN
CỦA THỜI CUỘC.TÍNH KHÔNG NHẤT QUÁN ẤY CỦA ÔNG ĐÃ LÀ
CƠ SỞ ĐỂ CÁC THẾ HỆ SAU KHAI THÁC, XUYÊN TẠC THEO
KHUYNH HƯỚNG DUY TÂM, TÔN G IÁO TH ẦN BÍ. NHƯNG DÙ SAO
ÔNG CŨNG XỨNG ĐÁNG VỚI LÒNG SUY TÔN CỦA NHÂN DÂN
TRUNG QUỐC.
TRIẾT HỌC CỦA MẠNH TỬ TUY CÒN NHIỀU YẾU TỐ DUY
TÂM, THẦN BÍ, NHẤT LÀ NHỮNG QUAN NIỆM CỦA ÔNG VỀ TỰ
NHIÊN VỀ LỊCH SỬ XÃ HỘI CŨNG NHƯ VỀ LUÔN LÝ ĐẠO ĐỨC,
NHƯNG TRONG HỌC THUYẾT VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HÔỊ VỚI TƯ
TƯỞNG “NHÂN CHÍNH”, “BẢO DÂN”... CÓ Ý NGHĨA TIẾN BỘ PH Ù
HỢP VỚI YÊU CẦU VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ XÃ HỘI.
V Ì THẾ MẠNH TỬ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẬU THẾ PHONG ÔNG LÀ
BẬC Á THÁNH.
-TRONG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ LÚC BẤY GIỜ THÌ NHỮNG TƯ
TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC NHO GIA TUY CÒN NHIỀU YẾU TỐ DUY
TÂM KHI LÝ GIẢI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI, THIẾU KHÁCH
QUAN KHOA HỌC NHƯNG SO VỚI CÁC QUAN ĐIỂM DUY TÂM,
TÔN GIÁO, CHIẾT TRUNG, NGUỴ BIỆN CỦA BỌN QUÝ TỘC CŨ, Đ Ã
LÀ MỘT BƯỚC TIẾN DÀI TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG
QUỐC THỜI CỔ ĐẠI.
-NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NHO GIA XUẤT HIỆN
VÀO THẾ KỶ VI TRƯỚC CÔNG NGUYÊN, TRẢI QUA HƠN HAI8
NGÀN NĂM CHO Đ ẾN NAY, NHO GIA ĐÃ ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG
TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VỀ LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ – XÃ
HỘI RẤT SÂU SẮC V À VÔ CÙNG QUÝ GIÁ. NH ẤT LÀ TRONG GIAI
ĐOẠN HIỆN NAY NƯ ỚC TA ĐANG CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ
TH Ị TRƯỜNG, MỞ CỬA QUAN HỆ VỚI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI,
VỚI SỰ DU NHẬP CỦA VĂN HOÁ PHƯƠNG TÂY, Ở MỘT KHÍA
CẠNH NÀO ĐÓ, MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CŨNG BỊ THAY ĐỔI,
THÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG VỀ CHỮ NHÂN CỦA CON NGƯỜI CÓ Ý
NGH ĨA RẤT LỚN TRONG VIỆC GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO THẾ HỆ
TRẺ HIỆN NAY,
DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG QUY LUẬT KINH TẾ KHÁCH
QUAN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, NHIỀU NGƯỜI VÌ CHẠY THEO
LỢI NHUẬN MÀ ĐÔI KHI LÀM LỢI CHO MÌNH NHƯNG LẠI LÀM
H ẠI CHO NGƯỜI KHÁC, ĐIỀU NÀY LÀ TRÁI VỚI NHỮNG TƯ
TƯỞNG CỦA ĐẠO NHO.
TRONG KINH DOANH, VIỆC ĐẠT CHỮ TÍN LÊN Đ ẦU CÓ Ý
NGH ĨA RẤT LỚN NHẤT LÀ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, CHÚNG
TA MỞ CỬA QUAN HỆ VỚI CÁC N ƯỚC TRÊN TRẾ GIỚI, VỚI VIỆC
Đ ẦU TƯ CỦA CÁC NHÀ TƯ BẢN LỚN TRÊN THẾ GIỚI THÌ MỘT SỰ
BẤT TÍN VẠN SỰ BẤT TIN.
V Ề VẤN ĐỀ ĐẠO LÝ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA
Đ ÌNH THÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA NHO GIA SỐNG MÃI VÀ CÓ GIÁ
TR Ị TRONG MỌI THỜI ĐẠI.
H IỆN NAY, TRONG MỐI QUAN HỆ THẦY TRÒ, MỐI QUAN HỆ
G IỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI TRONG XÃ HỘI, CHỮ “LỄ”, CHỮ “NGHĨA”
ĐÔI KHI ĐÃ BỊ XEM NHẸ. DO VẬY, VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG
Đ ẠO ĐỨC CỦA NHO GIA V ÀO VIỆC GIÁO DỤC CON NGƯỜI LÀ H ẾT
SỨC CÓ Ý NGHĨA.9
TUY NHIÊN BÊN CẠNH ĐÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA NHO GIA
CŨNG CÓ MỘT SỐ HẠN CHẾ ĐÓ LÀ LỐI SỐNG GIA TRƯỞNG
TRONG GIA Đ ÌNH, TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ. TRONG GIA
Đ ÌNH NGƯỜI CHA, NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI ANH CẢ LÀ NGƯỜI CÓ
QUY ỀN LỰC CAO NHẤT, NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH BỊ PHỤ
THUỘC HOÀN TOÀN VÀO CHỒNG, KHÔNG CÓ QUYỀN THAM GIA
VÀO NH ỮNG VIỆC ĐẠI SỰ TRONG GIA ĐÌN H. Đ ẶC BIỆT ĐẠO “TAM
TÒNG” (TẠI GIA TÒNG PHỤ, XUẤT GIÁ TÒNG PHU, PHU TỪ TÒNG
TỬ), (Ở NHÀ THÌ PHẢI NGHE THEO CHA, ĐI LẤY CHỒNG THEO
CHỒNG, CHỒNG CHẾT THEO CON) ĐÃ TRÓI BUỘC NGƯỜI PHỤ NỮ
HỌ KHÔNG CÓ QUYỀN TỰ CHỦ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI V À
TƯƠNG LAI CỦA MÌNH.
10
HÃY NÊU MỘT NỘI DUNG CỦA TƯ TƯ ỞNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG
ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản