Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Chia sẻ: tuan28pro

Đánh giá cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ M.Atmet_Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương viết: “ Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho nhưng người đang...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c
TI U LU N

TÀI: “Tư tư ng H Chí Minh
v giáo d c”
1 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


M CL C
I. Lí do ch n tài .................................................................................................. 2
II. N i dung .............................................................................................................. 2
H Chí Minh và tư tư ng c a Ngư i....................................................................... 2
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c ........................................................................ 3
III. K t lu n ............................................................................................................. 9
IV. Tài Li u Tham Kh o ....................................................................................... 10
I. Lí do ch n tài
Có r t nhi u tài v tư tư ng H Chí Minh áng quan tâm và ư c
nh c n r t nhi u trong r t nhi u các tài li u. Song m t v n không ư c
nh c n nhi u nhưng r t áng quan tâm ó là giáo d c. ng và Nhà nư c ta
ã kh ng nh “ Giáo d c là qu c sách ”.

Là m t giáo viên tương lai và cũng là m t nhà giáo d c sau này nên em
r t quan tâm n tài này. Không ch b i v y mà còn b i ây là m t v n
r t c p thi t và áng th o lu n.

II. N i dung
H Chí Minh và tư tư ng c a Ngư i
ánh giá cu c i và s nghi p cách m ng vĩ i c a Ch T ch H Chí
Minh, ti n sĩ M.Atmet_Giám c UNESCO khu v c châu Á – Thái Bình
Dương vi t: “ Ch có ít nhân v t trong l ch s tr thành m t b ph n c a
huy n tho i ngay khi còn s ng và rõ ràng H Chí Minh là m t trong s ó.
Ngư i s ư c ghi nh không ch là ngư i gi i phóng cho T qu c và nhân
dân b ô h , mà còn là m t nhà hi n tri t hi n i ã mang l i m t vi n c nh


2 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


và hi v ng m i cho nhưng ngư i ang u tranh không khoan như ng lo i
b b t công, b t bình ng kh i trái t này”.

Ngư i ã l i m t di s n tinh th n vô cùng quý giá và b t di t cho toàn
ng, toàn dân ta, ó là tư tư ng H Chí Minh. Tư tư ng H Chí Minh là
m t h th ng quan i m toàn di n, sâu s c v nh ng v n cơ b n c a cách
m ng Vi t Nam, là k t qu c a s v n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa
Mác- Lênin vào i u ki n c th c a t nư c , k th a và phát tri n các giá
tr truy n th ng t t p c a dân t c, ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i. Tư
tư ng H Chí Minh ã và ang soi ư ng cho cu c u tranh c a nhân dân ta
giành c l p dân t c, th ng nh t T qu c và xây d ng ch nghĩa xã h i.

Ngư i x ng áng ư c t ch c UNESCO phong t ng danh hi u : Anh
hùng gi i phóng dân t c,danh nhân văn hóa và khuy n ngh các nư c thành
viên t ch c k ni m 100 năm ngày sinh c a Ngư i “ do nh ng óng góp
quan tr ng v nhi u m t c a Ch t ch H Chí Minh trong các lĩnh v c văn
hóa, giáo d c và ngh thu t ” và Ngư i “ ã dành c cu c i cho s gi i
phóng nhân dân Vi t Nam, óng góp cho cu c u tranh chung vì hòa bình,
c l p dân t c,dân ch và ti n b xã h i c a các dân t c trên th gi i.”

Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c
Ch t ch H Chí Minh là ngư i anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhân
văn hoá th gi i, ng th i cũng là nhà giáo. Su t i Bác nêu t m gương
sáng ng i v ngư i th y ư c toàn dân t c và c loài ngư i ti n b noi theo.
Theo Ngư i :

Giáo d c là s nghi p c a qu n chúng”

Ngay sau Cách m ng tháng Tám, trong phiên h p u tiên c a Chính
ph nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, Ch t ch H Chí Minh tv n


3 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


ch ng n n d t là v n c p bách s hai sau v n ch ng n n ói c a Nhà
nư c lúc b y gi . B i vì "n n d t là m t trong nh ng phương pháp c ác mà
b n th c dân dùng cai tr chúng ta và m t dân t c d t là m t dân t c y u”.
Trong kháng chi n ch ng Pháp, vì b n ánh gi c và s n xu t, nhi u ngư i
chưa chú ý úng m c n văn hóa và giáo d c, Bác ã s a kh u hi u thi ua
thanh toán “n n mù ch " thành "thi ua di t gi c d t". Bác kêu g i m i ngư i
thi ua h c t p ưa dân t c ta tr thành m t dân t c "Thông thái”. Khi ã
giành ư c chính quy n trong c nư c, Ngư i quan tâm nhi u n công tác
ào t o cán b , ào t o nhân tài cho t nư c. Trong bài vi t:"Nhân tài và
ki n qu c" (tháng 11/1945), Bác nh n nh r ng, bây gi t nư c ang "ki n
thi t ngo i giao, ki n thi t kinh t , ki n thi t quân s , ki n thi t giáo d c",
nh ng "ki n thi t” y òi h i ph i có ngu n nhân l c d i dào và có nh ng
nhân tài. Mu n v y, ph i nh n th c úng t m quan tr ng c a giáo d c, coi
giáo d c là s nghi p c a qu n chúng, là nhi m v c a toàn ng, toàn dân.

“Vì l i ích mư i năm thì ph i tr ng cây, vì l i ích trăm năm thì ph i
tr ng ngư i”

Mu n có cán b t t, công dân t t, ph i "tr ng" và dĩ nhiên là r t công
phu. Ch t ch H Chí Minh ch cho chúng ta th y m i quan h bi n ch ng
gi a giáo d c v i cách m ng, gi a giáo d c v i s nghi p gi i phóng dân t c
và ki n thi t t nư c: "mu n gi v ng n n c l p, mu n làm cho dân
m nh, nư c giàu m i ngư i Vi t Nam u ph i hi u bi t quy n l i c a mình,
b n ph n c a mình, ph i có ki n th c m i có th tham gia vào công cu c
xây d ng nư c nh t. Vì th , giáo d c có t m quan tr ng hàng u trong chi n
lư c con ngư i, b i giáo d c ào t o nên ch t ngư i, nên nhân tài. Trong
Nh t ký trong tù, Bác vi t: "Hi n d ph i âu là tính s n. Ph n nhi u do giáo
d c mà nên". Chi n lư c giáo d c là h t nhân trong chi n lư c con ngư i,


4 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


cung c p trí th c m i, ào t o nên nhân tài cho t nư c. G i thư cho h c
sinh nhân ngày khai trư ng u tiên c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa,
tháng 9/1945, Bác vi t: "Ngày nay, các cháu ư c cái may m n hơn cha anh
là ư c hư ng m t n n giáo d c c a m t nư c c l p, m t n n giáo d c nó
s ào t o các cháu nên nhưng ngư i công dân có ích cho nư c Vi t Nam,
m t n n giáo d c làm phát tri n hoàn toàn năng l c s n có c a các cháu… ó
là m t n n giáo d c “vì l i ích trăm năm" c a t nư c.

ào t o nên nh ng ngư i th a k xây d ng ch nghĩa xã h i v a
“H ng” v a “Chuyên”

M c tiêu c a n n giáo d c m i, theo Ch t ch H Chí Minh là ào t o
"nh ng ngư i công dân có ích cho nư c Vi t Nam", "nh ng cán b cho dân
t c", "nh ng công dân t t và cán b t t, nh ng ngư i ch tương lai t t c a
nư c nhà". Mu n cho dân m nh, nư c giàu thì dân trí ph i cao, ph i a d ng
hoá các lo i hình ào t o, m trư ng v a h c v a làm t o i u ki n cho
ngư i lao ng, cán b chi n sĩ ư c i h c. Ngư i yêu c u: ph i quan tâm
n giáo d c, ào t o ngu n nhân l c, nhân tài cho ng bào các dân t c ít
ngư i, t y r a nh ng thành ki n gi a các dân t c, oàn k t thương yêu nhau
như anh em m t nhà, thi ua h c t p sau này góp ph n m mang quê
hương c a mình.

Khi dân trí cao s xu t hi n nhi u nhân tài tham gia xây d ng t nư c.
Ngư i nh n m nh: "Mu n xây d ng ch nghĩa xã h i, trư c h t c n có nh ng
con ngư i xã h i ch nghĩa". Vì th , n n giáo d c m i ph i ào t o nên
nh ng ngư i k th a xây d ng ch nghĩa xã h i v a "H ng" v a "Chuyên".

Chú tr ng giáo d c toàn di n “ các m t, o c cách m ng, giác
ng xã h i ch nghĩa, văn hóa, k thu t, lao ng và s n xu t”.5 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


Ch t ch H Chí minh yêu c u, ph i ra s c t y s ch nh hư ng giáo d c
nô d ch c a th c dân còn sót l i như: thái th ơ v i xã h i, xa v i i s ng
lao ng và u tranh c a nhân dân, h c l y b ng c p, d y theo l i nh i
s . C n xây d ng tư tư ng: d y và h c ph c v T qu c, giáo d c ph i
toàn di n, ph i nh m m c tiêu ào t o con ngư i lao ng m i, ph i coi tr ng
c tài lan c. Không nh ng ph i giàu v tri th c mà còn ph i có o c
cách m ng. Theo Ngư i: " o c cách m ng không ph i trên tr i sa xu ng.
Nó do u tranh, rèn luy n b n b h ng ngày mà phát tri n và c ng c . Cũng
như ng c càng mài càng sáng, vàng càng luy n càng trong". Ph i "trên n n
t ng giáo d c chính tr và lãnh o tư tư ng t t" mà ph n u nâng cao ch t
lư ng văn hóa và chuyên môn nh m thi t th c gi i quy t các v n do cách
m ng nư c ta ra, trong m t th i gian không xa, t nh ng nh cao c a
khoa h c k thu t.

“H c v i hành ph i k t h p v i nhau”

V phương pháp ào t o nên nh ng ngư i tài - c, Ch t ch H Chí
minh ch rõ: "h c i ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t, nhà
trư ng g n li n v i xã h i". Chúng ta có th tìm th y hàng lo t l i ch d n
c a Ngư i v v n này trong các bài nói, bài vi t, các b c thư c a Ngư i v
giáo d c. Mu n tr nên ngư i th c s có tài năng và có ích cho xã h i, Bác
nh c nh : "Các cháu h c sinh không nên h c g o, không nên h c v t... H c
ph i suy nghĩ, h c ph i liên h v i th c t , ph i có thí nghi m và th c hành.
H c v i hành ph i k t h p v i nhau. Bác d y: ph i coi "giáo d c thi u nhi là
m t khoa h c". M c dù b n trăm công nghìn vi c, Ngư i v n giành thì gi
ch o c th , sát sao các phong trào thi ua, như phong trào "d y t t, h c
t t", xu t công tác Tr n Qu c To n, phong trào "k ho ch nh " cho các
6 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


cháu thi u niên, nhi ng nh m t o nên môi trư ng xã h i r ng l n và thu n
l i cho phát tri n giáo d c.

“B i dư ng th h cách m ng cho i sau là m t vi c r t quan tr ng
và r t c n thi t”

Bác căn d n: c n làm cho con em chúng ta thành nh ng trò gi i, con
ngoan, b n t t và mai sau là nh ng công dân có lòng yêu ư c n ng nàn,
"Trung v i nư c, hi u v i dân", có o c trong sáng, có ch khí hăng hái
vươn lên, không s hy sinh gian kh , có tinh th n gan d , dũng c m, khiêm
t n, th t thà, c n cù, ti t ki m, trong s ch, gi n d , có tri th c và s c kho
tr thành nh ng cán b t t, công dân t t. Năm 1959, trong d p sang thăm h u
ngh Liên Xô, nói chuy n v i các cháu thi u nhi Vi t Nam ang h c
Mátxcơva, Bác căn d n:" các cháu c g ng h c t p sau này v ph c v
nhân dân, ph c v T qu c, góp s c xây d ng ch nghĩa xã h i. Theo Ngư i,
m c ích t i cao c a giáo d c là b i dư ng th h cách m ng cho i sau,
" ào t o các em nên nh ng ngư i công dân h u ích cho nư c Vi t Nam".
“Ki n thi t c n có nhân tài. Nhân tài nư c ta dù chưa có nhi u l m nhưng n u
chúng ta khéo l a ch n, khéo phân ph i, khéo dùng thì nhân tài càng ngày
càng phát tri n, càng thêm nhi u”- Ch t ch H Chí Minh c bi t nh n m nh
t m quan tr ng trong vi c phát tri n giáo d c, ào t o nhân tài i v i ti n
trình xây d ng và phát tri n t nư c.

“Ngh th y giáo r t là quan tr ng, r t là v vang”

Bác luôn ánh giá cao vai trò c a các cô giáo, th y giáo i v i xã h i.
Ngư i nh n m nh: "Nh ng ngư i th y giáo t t là nh ng ngư i v vang nh t,
là nh ng ngư i anh hùng vô danh". Mu n ư c như v y các cô giáo, th y
giáo, trư c h t, ph i trau d i o c cách m ng, không ng ng rèn luy n
chuyên môn, ph i là t m gương trong sáng h c sinh noi theo, ph i gương

7 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


m u t ăn nói n vi c làm, ph i thương yêu chăm sóc h c sinh như con em
ru t th t c a mình, ph i th t s yêu ngh , yêu trư ng, ph i b mãi. Ngư i
nh n m nh, trong công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i nư c ta, m i cô
giáo, th y giáo ph i là nh ng chi n sĩ trên m t tr n ó. L i d y c a Ngư i ã
i sâu vào tâm th c c a i ngũ giáo viên, t o thành ng l c thúc y m nh
m cho hàng tri u th y giáo và h c sinh thi ua d y t t - h c t t.

“Nh ng ngư i làm công tác qu n lý giáo d c”

Ch t ch H Chí Minh yêu c u: các c p u ch nh quy n, các ngành các
gi i, các oàn th qu n ch ng và toàn xã h i ph i th t s quan tâm n công
tác giáo d c, giúp nhà trư ng v m i m t, phát huy cao dân ch trong
nhà trư ng t o nên s oàn k t nh t trí gi a th y v i th y, th y v i trò, trò
v i trò, t o ra m i quan h m t thi t gi a nhà trư ng - gia ình - xã h i cùng
c ng ng trách nhi m phát tri n giáo d c. Trong công tác qu n lý giáo
d c. Ngư i khuyên: ph i i sâu vào vi c i u tra nghiên c u, t ng k t kinh
nghi m. Ch trương ph i c th , thi t th c, úng n, k t h p ch t ch ch
trương chính sách c a trung ương v i tình hình th c t và kinh nghi m quý
báu và phong phú c a qu n chúng, c a cán b và c a a phương.

Theo H Ch t ch, v n then ch t quy t nh ch t lư ng giáo d c là
xây d ng i ngũ nh ng ngư i th y giáo và cán b qu n lý giáo d c. B i vì
“N u không có th y giáo thì không có giáo d c, ph i xây d ng i ngũ nh ng
ngư i th y giáo t t - th y giáo x ng áng là th y giáo”. ó là nh ng ngư i
yêu ngh , yêu trư ng, h t lòng thương yêu, chăm sóc, giáo d c h c sinh,
không ng ng trau d i o c cách m ng “khó khăn thì ph i ch u trư c thiên
h , sung sư ng thì hư ng sau thiên h ”. Ph i thư ng xuyên t b i dư ng,
nâng cao tay ngh , trình chuyên môn, phương pháp sư ph m th c s là
t m gương sáng cho h c sinh noi theo. Ch t ch H Chí Minh d y “ngư i


8 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


hu n luy n ph i h c thêm mãi thì m i làm ư c công vi c hu n luy n c a
mình”. Ngư i d n l i câu c a Kh ng T : “H c không bi t chán, d y không
bi t m i” và l i d y c a V.I Lê Nin: “H c, h c n a, h c mãi” nh n m nh
r ng ngư i hu n luy n nào t cho mình là ã bi t r i thì ngư i ó d t nh t.
Giáo d c tr c ti p nâng cao trình h c v n, trình khoa h c, c khoa h c
xã h i và nhân văn, khoa h c t nhiên, k thu t, chuyên môn nghi p v ,
ngo i ng , trình t ch c qu n lý... Giáo d c s giúp cho con ngư i có m t
v n li ng v l ch s , văn hóa c a dân t c Vi t Nam và th gi i, n u không có
nó thì s không gi v ng ư c n n c l p dân t c, không th tham gia m t
cách tích c c và có hi u qu vào công vi c xây d ng và b o v T qu c. Giáo
d c s giúp cho m i ngư i dân có ki n th c m i “bi n m t nư c d t nát,
kh c c thành m t nư c văn hóa cao và i s ng tươi vui h nh phúc.

Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c còn th hi n trong ham mu n t t b c
c a Ngư i là: làm sao cho nư c ta ư c hoàn toàn c l p, dân ta ư c hoàn
toàn t do, ng bào ai cũng có cơm ăn, áo m c, ai cũng ư c h c hành".

III. K t lu n
Tư tư ng v i nh ng nguyên lý giáo d c H Chí Minh v phát tri n giáo
d c, ào t o nhân tài l i cho chúng ta n nay v n còn nguyên giá tr , v n
sáng mãi tính khoa h c và cách m ng, tính nhân dân và tính dân t c sâu s c.
ó là nh ng bài h c vô cùng quý giá chúng ta h c t p, và là s i ch
xuyên su t làm t t hơn n a công tác ào t o, s nghi p phát tri n giáo d c,
ào t o góp ph n vào công cu c xây d ng t nư c giàu p, ph n vinh.

Hi n nay toàn ng toàn dân ang tích c c th c hi n công cu c i m i,
th c ch t là cu c cách m ng sâu s c trên t t c các lĩnh v c c a i s ng xã
h i. Chúng ta c n ti p t c suy ng m , h c l i tư tư ng H Chí Minh v giáo9 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c


d c áp d ng m t cách sáng t o vào hoàn c nh c th c a t nư c trong
b i c nh c a th i hi n i trư c ngư ng c a th k XXI.

Tóm l i, s nghi p cách m ng c a ng và nhân dân ta 77 năm qua ã
kh ng nh r ng, tư tư ng vĩ i c a Ngư i cùng v i ch nghĩa Mác- Lênin
mãi mãi là n n t ng tư tư ng, kim ch nam, là tài s n vô giá c a ng và dân
t c ta. Tư tư ng ó d n d t chúng ta trên m i ch ng ư ng xây d ng và phát
tri n t nư c là ng n c th ng l i c a cách m ng Vi t Nam,là s c m nh h p
và oàn k t toàn dân t c trong s nghi p cách m ng c a chúng ta hôm nay và
mai sau.

i v i th h tr hôm nay nói chung và i v i sinh viên trong các
trư ng i h c nói riêng, c n c bi t coi tr ng giáo d c chính tr m, tư tư ng,
o c cách m ng, c biêt là giáo d c tư tư ng H Chí Minh nh m nâng
cao lí lu n, phương pháp tư duy bi n ch ng, góp ph n ào t o sinh viên
thành nh ng chi n sĩ i tiên phong trong b o v và xây d ng t nư c Vi t
Nam àng hoàng hơn và to p hơn như Di chúc c a Ngư i l i.

IV. Tài Li u Tham Kh o
1. http://www.chungta.net/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao-
Duc/Ha_Khanh-Tu_tuong_Ho_Chi_Minh_ve_giao_duc

2. Trí tu và b n lĩnh H Chí Minh, PGS.TS Bùi ình Phong, NXB
chính tr Qu c gia – Hà N i ,2005

3. V danh nhân văn hoá H Chí Minh, GS inh Xuân Lâm, TS Bùi
ình Phong, NXB lao ng
10 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản