Tiểu luận: "Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức"

Chia sẻ: duongianga

Thực tiễn là một phạm trù TH chỉ toàn bộ những hoạt động vật chất có tính lịch sử XH của con ngừơi nhằm cải thiện TN, XH. Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con ngừơi: bản chất của hoạt động thực tiễn là sự tác động qua lại giữa CT và KT.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản