Tìm hiểu Bố cục ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
115
lượt xem
64
download

Tìm hiểu Bố cục ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi đi vào phần này, em xin phép là có dùng ảnh của các thành viên của Forum để minh hoạ, mà chưa hỏi thì các Bác thông cảm cho! Nếu các Bác mà đưa ảnh vào để minh hoạ thì càng hay. Một điều nữa em muốn nói là các quy tắc, định luật... chỉ giúp cho chúng ta chụp được tấm ảnh hài hoà, đúng sáng... chứ không phải là tất cả để cho ta một bức ảnh đẹp,độc đáo... Nhiều nhà nhiếp ảnh ủng hộ cho sự sáng tạo, họ ví von những quy tắc, định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Bố cục ảnh

 1. B c c nh B c c nh Trư c khi i vào ph n này, em xin phép là có dùng nh c a các thành viên c a Forum minh ho , mà chưa h i thì các Bác thông c m cho! N u các Bác mà ưa nh vào minh ho thì càng hay. M t i u n a em mu n nói là các quy t c, nh lu t... ch giúp cho chúng ta ch p ư c t m nh hài hoà, úng sáng... ch không ph i là t t c cho ta m t b c nh p, c áo... Nhi u nhà nhi p nh ng h cho s sáng t o, h ví von nh ng quy t c, nh lu t... gi ng như cái xe t p i. Khi chúng ta bi t i r i mà lúc nào cũng khư khư bám vào nó thì ch ng khác nào ngư i chưa bi t i v y. V ph n này em chưa t ng h p l i ư c nên trình bày theo t ng bài riêng l , cô ng, mong các Bác thông c m. Năm công th c kinh i n c a b c c: 1.Không bao gi t ch vào gi a tâm b c nh 2.M i b c nh ch có m t và m t i m m nh duy nh t 3. ư ng cong ch S là m t trong nh ng th pháp b c c ư c ưa chu ng nh t 4.Luôn luôn d n ánh m t c a ngư i xem i vào bên trong hình nh
 2. 5. ư ng chân tr i không bao gi c t ngang chính gi a mà luôn n m m t ph n ba phía trên ho c phía dư i. Em nh các Bác Amin ăng minh ho nh vào nhé! B sung ví d v ư ng chân tr i c t ngang chính gi a, nhìn r t l ng c ng: Không bao gi t ch vào gi a tâm b c nh qua b c nh n i ti ng c a Anh Longpt (thi u n ang p xe ý), hay Gone with the wind c a Bác atkinson. Ngoài k thu t lia máy hai tác gi u t ch v phía bên ph i (ngư c v i hư ng chuy n ng cua ch ). Luôn luôn d n ánh m t c a ngư i xem i vào bên trong hình nh thì Bác tham kh o luôn b c Sunrise. Bay bridge, San Francisco c a Bác thanh. ư ng d n ngư i ta ng m cây c u là cái b t i en bên trái b c nh. Th c ra ch này em có ý nh vi t vì c bài c a Anh TheAmateur hư ng d n v " nh lu t m t ph n ba" . Ti n ây em cũng ăng các tài li u các
 3. Bác hi u rõ ngu n g c, s kỳ di u v "T l vàng", chính vì v y không ph i ng u nhiên trong h i ho , ki n trúc và nhi p nh s d ng nó. Trư c h t ó là khái ni m Con s Vàng Chúng ta hãy quan tâm n ba con s u tiên là 1,2 và 3 (hay ư c ngư i Á Ðông chú ý n). Ngoài s 1 là ơn v , thư ng cùng ch m t ngôi v chí tôn, ngư i ta hay dùng s 2 ch Ð t và s 3 ch Tr i. Căn nhà Vi t Nam khi xưa thư ng c t có 3 gian, 2 chái, bao g m có sân hoa gi a. Như th có nghĩa là thu n hòa ư c c Tr i và Ð t. V kích thư c thành hình ch nh t, ngư i ta thư ng dùng khuôn kh cho khung c a khi xây c t nhà, hay kích thư c lá c bi u tư ng cho qu c gia, theo t s 3/2, nghĩa là n u l y chi u ngang là 2, thì chi u dài ph i là 3 ơn v . Hình ch nh t mà có c nh theo t s 3/2 = 1,5 thư ng ư c coi như là m t hình p m t. Chính vì v y không ph i ng u nhiên th ATM, lá c các qu c gia trên th gi i hay c khung hình c a nhi u b c nh... có nhi u nét tương t t l này. S th c, t s lý tư ng nh t v phương di n m thu t, l i là m t s vô t , nghĩa là không b ng t s c a hai s nguyên nào. S này g i là s vàng, bi u ký b ng m u t Hy L p là : = 1,618033... ã ư c bi t n và ư c áp d ng trong s ki n thi t dinh th cách ây 25 th k . Vào th k th 13, m t trong nh ng nhà s h c c a th i Trung C này là Leonardo da Pisa (1175-1250) và ư c g i tên là Fibonacci, theo ti ng Ý có nghĩa là "Con trai c a ông Bonacci". Toán h c th i i này thì th c ra không t o ư c nhi u i u c bi t lưu l i h u th , nhưng tình c Fibonacci l i tìm ra ư c m t s li t, t c là m t gi y s , khá trùng h p v i s c u trúc c a t o v t như sau : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... (S sau b ng t ng c a hai s trư c nó, cái dãy này ã có trong trương trình thi Olympia c a VTV3)
 4. Mu n bi t s li t này thì b t u b i s 0 và s 1, r i k t s h ng th ba tr i, m i s h ng l i b ng t ng s c a hai s h ng ng trư c. B n c có th coi s li t trên ki m l i nh lu t vi t s li t tôi v a k . Li t s này hay ư c g p thiên nhiên. Nhi u nhà th o m c h c ã tìm ra r ng các cây hay n hoa n trên m t cành thư ng n y m m theo s li t Fibonacci. Mu n d hi u, ta l y nh ng s Fibonacci 3, 5, 8, 13 thì s th y là nhi u gi ng hoa ã ch n nh ng s này là s các cánh hoa. M t thí d c s c nh t là s b trí các h t trên m t hoa hư ng dương, hay còn g i là hoa quỳ (Tournesol) . Bác nào thích ch p hoa, cây c nh th ng m k nhé, nó r t kỳ di u y. Nh ng h t trên m t hoa ư c x p theo nh ng hình xoán c r t c bi t trong toán h c g i là nh ng hình xo n c Logarit . Có nh ng ư ng xo n theo chi u kim ng h và nh ng ư ng xo n theo chi u ngư c l i. Ði u kỳ l là s ư ng xo n thu n và s ư ng xo n ngh ch không b ng nhau mà l i theo như s li t Fibonacci. Ch ng h n hoa nh có 13 ư ng xo n theo chi u thu n và 21 ư ng xo n theo chi u ngh ch. Hoa l n có th theo nh ng s (34, 55) và ngươì ta cũng ã tìm ư c nh ng hoa th t l n có s vòng thu n và ngh ch theo li t s Fibonacci (89, 144). M t s trùng h p t nhiên nưã là n u ta l y ba s liên ti p trong s li t s Fibonacci r i l y tích s c a hai s u và cu i r i tr i bình phương c a s gi a thì s ư c +1 hay -1. T d theo s li t ã vi t trên, ta th y : = 1*2.5 - 3 = - 1*3.8 - 5 = 1*5.13 - 8 = - 1*8.21 - 13
 5. = 1*13.34 - 21 Ði u huy n di u nh t trong s li t Fibonacci là "n u g i Fn là m t s h ng trong s li t thì t s hai s h ng liên ti p, t c là t s Fn + 1 . Fn s d n n m t s Phi (Hy L p) mà các nhà toán h c qua các th i i ã ng ý t tên là s vàng. Theo s li t vi t trên ta tính nh ng s h ng theo hai c t dư i ây : 3/2 = 1.500000 3/5 = 1.666667 8/5 = 1.600000 13/8 = 1.625000 21/13 = 1.615385 34/21 = 1.619048 55/34 = 1.617647 89/55 = 1.618182 144/89 = 1.617978 233/144 = 1.618056 = 1.618033989... C ti p t c mà tính ta s th y c t bên trái t s tăng d n và t s bên ph i gi m d n cùng h i t l i m t s Phi g i là s vàng. 6 y u t căn b n trong b c c nh
 6. N u như v tranh là ho s ưa d n vào khung toan tr ng nh ng nét c t o ra n i dung và b c c c a nó thì trong nhi p nh, ngư i ta làm công vi c ngư c l i. Trong b c c nh, có 6 chu n m c b n d a vào, nhưng các t m nh có h n, thu hút và tránh nhàm chán r t c n t i s v n d ng linh ho t. C h i ho và nhi p nh u là ngh thu t truy n t i thông tin th giác và ch u s chi ph i c a nh ng nguyên lý căn b n v c m nh n th c th b ng ánh sáng. Nhưng n u h i ho là ngh thu t t ng h p thì nhi p nh là k thu t phân tích. Khi v tranh, ho s ưa d n vào khung toan tr ng nh ng nét c t o ra n i dung và b c c c a nó. Nhưng trong nhi p nh, ngư i ta làm công vi c ngư c l i… V i b i c nh th c có s n n i dung và b c c, tay máy ph i thay i góc nhìn, s d ng ng kính wide hay tele, xoay tr khuôn hình ch n l c nh ng y u t xây d ng lên b c nh. Tuy nhiên, dù là thêm vào hay b t i các m ng kh i trong khuôn hình, c h i ho và nhi p nh u hư ng t i cách x p t hi u qu nh t th hi n n i dung các tác ph m. Trong k t qu cu i cùng, m c nào ó, c tranh v và nh ch p u ư c ánh giá b i m t chu n m c v b c c. Khi ánh giá m t b c nh, ngư i ta xem xét nó trên nh ng y u t căn b n v n i dung, màu s c, tr ng thái và hi u ng quang h c. N u b c c ư c nh n m nh trong khi các y u t khác b kho m , b n thân nó có th là ch c a nhi p nh. H u h t các y u t căn b n này giúp truy n t i thông tin th giác như i m và ư ng nét, hình d ng, màu s c, ch t li u b m t và tương ph n u liên quan n b c c b c nh. Ngư i ch p nh d a trên nh ng nguyên t c này phát tri n k năng s p x p các i tư ng trong khuôn hình. Tìm ra ti t t u hay mô th c x p t trong b i c nh
 7. ó là k thu t rút ra logic v v trí, s x p t các v t th trong khuôn hình, ch n ư c góc t máy t t nh t ph n ánh ti t t t và mô th c trên các v t th . K thu t này r t ph d ng i v i nh ki n trúc, giao thông, dây chuy n s n xu t… Vi c phát hi n logic x p t trong m t b i c nh l n ph thu c r t nhi u vào kh năng quan sát và xâu chu i c a tay máy. Tuy nhiên, vi c l m d ng ti t t u, thi u suy ng m và phân tích s d n n nh ng b c nh d p khuôn nhàm chán. Vi c áp d ng hi u qu b c c này ph i i li n v i các hi u ng ánh sáng, t o bóng và góc t máy khác thư ng. Ví d , m t hàng c t tròn u tăm t p và sáng rõ trong n ng trưa s không th p b ng b c nh chúng ng trong ánh sáng xiên th p hơi l ch phương ng kính. Nh n ng t t ngang, bóng c t s dài t o m t hàng c t n a n m dư i t, thân c a chúng s ư c “vê” tròn l n vì hi u ng chuy n sáng t i. N u t máy th t th p dư i chân hàng c t v i ng kính góc r ng, u c a chúng s s ch m vào nhau và lao vút lên tr i, r t thú v . Nhi u khi các ti t t u l i xu t hi n cùng hi u ng quang h c và ch tác ng vào ng kính m t góc nhìn nh t nh, v n là ph i tìm tòi và sáng t o. Th hi n ư c kích c v t th ho c kho ng cách K thu t này giúp ngư i xem nh hình dung kích thư c c a v t th trong khuôn hình. S d ng t t phép so sánh chênh l ch v kích thư c có th nêu b t ư c l nc a i tư ng trong b c nh. Ví d , n u mu n minh ho l nc a m t con voi nên t chú sáo bé như h t g o trên lưng nó. Ngư c l i, khi ch p macro m t bông hoa nh , ngư i ta nh n m nh m c phóng i c a b c nh b ng m t chú ki n vàng l n như con ong chúa. V t th làm m u so sánh nên thu c lo i hình nh quen thu c, d hình dung kích thư c như con ngư i, ôtô, que diêm, cái bút… Có th d dàng nh n th y hi u qu c a th pháp so sánh khi xem nh ng thư c phim ho t hình kinh i n v ngư i kh ng l , tí hon. Tay máy khi ng trư c b i c nh hoành tráng hay v t th quá l n, anh ta d b ng p t i m c quên m t là
 8. c n m t v t th so sánh. K t qu là b c nh s còn c m xúc mà anh ta ã tr i nghi m, m i th s ch gi ng như c nh trên bàn hay nh ng món chơi c a tr con. T o s c hút cho i m nh n c a b c nh Vùng tr ng tâm hay i m nh n c a b c nh ư c th hi n b ng k thu t t o tương ph n, hay ư ng d n hư ng. Theo nguyên lý th giác thì i m tương ph n nh t trong khuôn hình s thu hút th giác, vùng x m s n ng và hút m t hơn kho ng nh t tr ng. M t khác, ánh m t ngư i xem cũng s di chuy n theo hư ng chi u c a tia sáng trong khuôn hình, t c là i t ch nh t nh t n ch m nh t. Nh ng ư ng cong, nét chéo k t thúc t i i m nh n s d n ánh m t ngư i xem n ó. Tuy nhiên, chúng cũng có th gây h u qu phân tán và khó hi u n u ch l ch hư ng t i ch chính. Trong b c c c i n, i m m nh c a b c nh thư ng ư c t to giao nhau c a ư ng 1/3 d c và 1/3 ngang b c nh (g n 4 góc khuôn hình). Cách s p x p này c bi t phù h p v i c phim 35 mm. Nhi p nh hi n i không b l thu c vào nh ng công th c c i n. Th m chí, nh ng tay máy cách tân còn c tính t ch vào nh ng v trí oái oăm và i u ó l i gây s chú ý và n tư ng v b c nh. Th c ra, nh ng tay máy này ph i r t hi u v T L Vàng có th làm i u ngư c l i và t o nên hi u qu thú v . Giá tr cao nh t mà nhi p nh hi n i nh m t i không hoàn toàn là cái p, mà là c m xúc và n tư ng. c tính v cân b ng và tr ng thái S cân b ng trong b c nh s quy t nh tr ng thái tĩnh ho c ng c a nó. N u th pháp s d ng ư ng chân tr i n m ngang chính gi a b c nh nh m t o nên c m xúc tĩnh l ng, thì khi t nghiêng, ưa lên cao hay h xu ng th p s cho
 9. hi u qu ng. B c nh nhi u tr i ít t thì t o c m xúc nh nhõm thanh cao. Còn khi o t l này, nh ng hi u qu s ngư c l i. M t ngư i xem có m t c tính là b thu hút theo hư ng chuy n ng c a ch . Do v y, trong b c c c i n các chuy n ng ph i hư ng vào trong b c nh. Nhưng các nhi p nh gia hi n il i không mu n ngư i xem th y ngay m i th , h òi h i s quan sát và suy ng m v thông i p c a b c nh, nên h có th không tuân th quy t c này. S cân b ng cũng b chi ph i b i màu s c, m t ch m vàng tươi bên ph i s n ng b ng c m t m ng nh t tr ng. Cách l y m t di n tích nh có s c hút m nh t o ra s cân b ng v i m t m ng l n nh nhõm hơn s t o ra tr ng thái cân b ng ng - m t b c c khá ph bi n trong nhi p nh. Ch m vào t n ra Nh ng nguyên t c b c c c i n (T L Vàng): - ư ng chân tr i 1/3 ho c 2/3 chi u cao b c nh. - M i khuôn hình ch có m t i m m nh, i m này không t gi a nh mà ph i to 1/3 r ng x 1/3 cao. - Hư ng ánh m t ngư i xem t ngoài vào trong b c nh. - T n d ng nét lư n ch S n u có trong b i c nh. Vi c s d ng hình tròn hay nh ng ư ng cong kín t o nên s c hút khá m nh và gây hi u ng h p nh t - phương pháp th hi n t t nh ng hi n th c ơn l như bông hoa, m ng nh n… Khi ư c s d ng h p lý, b c c này s hư ng s chú ý vào gi a tâm c a nó. M c tiêu h p nh t vào i m m nh còn có th ư c th c hi n b i nhi u ư ng d n hư ng t i i tư ng chính (ví d : nút giao thông). Không c n ph i là nh ng nét d n th c th , ánh m t t p trung c a các sinh v t trong khuôn hình cũng s nh hư ng s quan sát c a ngư i xem nh.
 10. Th pháp b c c phân tán thư ng ư c dùng di n gi i nh ng n i dung tr u tư ng như: gi n d i, làm ngơ, a d ng, h n lo n… i li n v i k thu t này là ng kính góc r ng, bao quát nhi u c m i tư ng m nh tương ương. Ví d , b c hình ch p t trên xu ng m t trung tâm giao d ch ch ng khoán, hay m t cái ch ngoài tr i ông úc. Ph n ánh chi u sâu không gian Là m t th pháp r t hi u qu kh c ph b n ch t ph ng d t c a b c nh. M t b c c khéo léo có th làm khuôn hình tr nên sâu hút, cũng có th khi n ch n i b t hình kh i trên m t b i c nh m nhoà. Nhi u khi m t b c nh nét su t t c n c nh t i vô c không t o c m giác sâu b ng b c macro nét c n, chính ph n v t th b m l i t o c m giác v hình kh i và chi u sâu không gian. M t b c nh b c c t t có th bao g m nhi u l n không gian v i các tone màu và cư ng chi u sáng khác nhau. K thu t ph bi n là s d ng c n c nh làm khuôn hình, nhưng n u không tìm ư c nh ng m u khung c bi t thú v thì b c nh khó mà thoát ra kh i s nhàm chán. Y u t ph trong b c c Ph n trên tôi ã có nói qua v quan i m b trí ch hay y u t chính c a b c c theo t l vàng (dùng hay không dùng, áp d ng, v n d ng ư c hay không là do quan i m c a m i ngư i s d ng). Nhưng ngoài ch th ra các ch ph cũng không kém phàn quan tr ng, nó là y u t quy t nh so sánh, h tr tôn nên v p c a ch th . Như th hi n bông hoa th m tươi, chúng ta thư ng ch p v i cành, lá hay nhưng v t trang trí kèm theo... nhưng th ó ư c coi như y u t
 11. ph (th c ra r ch ròi nhi u nhà nhi p nh còn phân chia thành hai lo i: y u t ph và b i c nh). Các y u t ph này ư c chi làm 04 lo i: (1) Ti n c nh (2) H u c nh (3) B u tr i (4) ư ng chân tr i 1. Ti n c nh: Ti n c nh trong b c nh th hi n s g n g i, tính phàm t c: M t cành hoa bé khi ch p phong c nh, m t khóm khoai trư c chú v t... ôi khi ta ph i dùng ti n c nh che b t nh ng v t ph khác trông không p trong b c nh. K tthu t "x lý ti n c nh" là: - Ti n l i g n hay chúc máy, ng a máy l y nhi u hay ít ti n c nh. - Dùng ng kính góc r ng làm tăng ti n c nh hay ng kính tele làm gi m ti n c nh. - Dùng ti n c nh gióng khung hình cho nh. Ch ng th mà các b n có th th y r t nhi u nh dùng vòm c ng, ngư ng c a, c a s các nhánh cây.. gióng khu cho nh. - T o s tương ph n gi u xa và g n thông qua m và nh t, thư ng ti n c nh t i h u c nh sáng...
 12. 2. H u c nh Th c ra n u ã xác nh rõ ch th thì t t c cái khác trong b c nh ư c g i l i "h u c nh". Phân bi t ch mang tính tương i. Ví d n u ch p chân dung thì ngư i ó là ch chính, cây c i, nhà c a ... phía sau là h u c nh. i ut ik theo quy t c truy n th ng là không ư c phép chúng hoà tr n l n nhau, d n n tình tr ng cái tư ng ng sau như ng i lên u ngư i, cái cây ng sau như m c t u ngư i, cái b ng hi u qu ng cáo như x p rơi xu ng u ngư i... K tthu t "x lý h u c nh" là: Chi u sáng là cách h u hi u khi ch p dàn d ng, b t c th gì n u ư c chi u sáng u s nh t hơn trong vùng t i. Néu không ph i l i d ng các ngu n sáng chi u qua khe c a, l th ng... (vì v y càm la bàn bi t hư ng ánh sáng s ch ng bao gi o th a c ). Ch p phong c nh nhi u khi ph i i mây làm x m h u c nh làm n i b t ch chính... Canh nét c n cũng rát ph bi n "c t uôi" h u c nh ra kh i ch th , ây chính là cách s d ng s tương ph n gi u m và t . Canh nét c n b ng cách: - Ti n gân ch - kh u nh (1; 1.4; 2; 2.8...) - Dùng ng tele... (Cái này tôi ã trình bày trong DOF và s nói l i trong m c "Nhìn theo con m t c a máy nh" Lia máy (panning) cũng là cách t o tương ph n gi a t và m . Lia máy là cách ch p các ch ang chuy n ng v i v n t c tương i n nh. Ngư i càm máy di chuy n máy theo s di chuy n c a ch và b m ch p. Lúc ó, ch s
 13. rõ nét trên m t h u c nh m nhoè nh m t o n tư ng di chuy n c a ch (cái này tôi cũng ư c xin phép trình bày trong m c Làm ch t c trong "Nhìn theo con m t c a máy nh") ư ng nét trong b c c L iH u c ARPS, APSHK, Hon. F. APA etc... trích nh Ngh thu t t p I (Sài Gòn, 1971) Khi c p n b c c là nói n ư ng nét, v y chúng ta th tìm hi u và phân tách vai trò quan tr ng c a ư ng nét trong b c c xây d ng tác ph m. Như chúng ta ã th y, ánh sáng chi u vào nh ng hình th trong vũ tr , t o nên ư ng nét. ư ng nét có th là en, là tr ng, là xám, cũng có th to ho c nh và không b t bu c ph i liên t c. Tùy theo tính ch t và v trí c a ư ng nét, tùy theo nh ng ư ng vi n k t h p thành nó, nên ư ng nét có th làm rung c m tâm h n và t o nh ng ngu n c m xúc khác nhau.
 14. ư ng nét là căn b n xây d ng n i tâm c a nh : th ng, cong hay g y khúc, nó có th cho nhìn th y ho c c -th -hóa ra, ho c g i ra (trong phong c nh không có ư ng nét l n l y làm chính thì s liên l c h u hình ho c vô hình là ư ng nét chính) cho ngư i xem. ưòng nét có th là ngang, là d c, là chéo. ư ng nét có th t theo nh ng nh p i u có nhi u tương ng v i chúng ta, b i vì nó b t ngu n t nh ng s bi u l t nhiên và nó lư c- -hóa s c m nh y tùy thu c lo i hình nh trình bày không thay i t ngàn xưa. Như v y ngư i ta ghép ý nghĩa trang nghiêm v i ư ng d c, ph ng l ng v i ư ng ngang, s ng ng v i ư ng chéo. Và ư ng th ng v n có ý nghĩa là c ng r n, là nghiêm kh c, ư ng cong di n t s rung c m và s tr n v n, ư ng g p di n t s s ng ng và h n lo n.
 15. S cân x ng c a nh ph n chính n m trong s tương h p gi a nh ng ư ng nét và nh ng m ng m l t. Vì cân x ng không có nghĩa là cân i nên ngư i ta x p b c c b ng hai cách: 1/ B c c cân i 2/ B c c không cân i B c c cân i a/ Theo toán h c: Cân i là hai i x ng hai hình b ng nhau, cách u nhau hai bên m t i m ho c m t cái tr c nh t nh. b/ Ngh Thu t : V phương di n ngh thu t, cân i là s phù h p v kích thư c, v tương x ng c a nh ng ph n khác nhau c a cơ th và tương x ng c a nh ng ph n y v i toàn c c. K t qu là m t t ng h p i u hòa t nh t v hình th c mà nh ng tương x ng ph i h p l i m t cách u n. S cân i là căn b n c a ki n trúc. Nh ng ngh sĩ th i c thư ng dùng nó khai di n nh ng tài tôn giáo, nh ng hình thái kh t khe, c ng r n m t cách trang tr ng. Ngư i ta thư ng dùng nó cho nh ng nh v lâu ài, nhà th v.v...
 16. ư ng d c là ư ng ch ng trong b c c cân i, và b c c cân i là m t cách b c c y c tính trang tr ng. Nó có th gi m i. N u b c c theo hình tam giác thì nó s có s linh ng ph n nào trong toàn th . B c c cân i ưa n s t nh t, ít g i c m, càng tránh ư c càng t t. Tuy nhiên có khi ngư i ta mu n ngh ch ng m, dùng cách b c c cân i nh o c i n. B c c không cân i B c c không cân i là ngu n c m h ng phóng khoáng c a ngh sĩ. Nó không có lu t l , mà lu t l ch là tìm c m h ng trong ký c th m m c a tác gi . i v i lo i b c c này ta ph i chú ý n s cân x ng, nó có liên h ch t ch v i phép ph i c nh. ư ng nét là n n t ng c a b c c nên nh nó mà ta tìm c m h ng và dùng nó làm a bàn i tìm tr ng tâm ( cùng nghĩa là ch i m ) và s cân x ng c a nh.
 17. Nhưng n u khai di n s c thái c a ư ng nét, ta s th y b c c c a cách b c c không cân i. Trong lãnh v c ó ngư i ngh sĩ s cho tùy theo tâm h n hư ng d n b i vì nh ng ư ng t o ra trong lúc c m h ng s dùng làm căn b n cho s xây d ng tài mà mình mu n và g i ý ra nh ng tr ng thái nó ưa nb c c chót. ư ng nét là y u t sáng tác c a ngh sĩ, nhưng khi không t ư cs g i c m, thì dùng ư ng nét ch là ư ng nét mà không là ngh thu t. Có nhi u cách b c c, nhưng có m t cách gi n d là b c c theo m u ch cái. M i m t ch theo b n th c a nó là m t b c c b n trên m t di n tích tr ng hay là trong không gian. Có m t s ch theo v i b c c b n tr i hơn nh ng ch khác. Nhưng ph n nhi u nh ng ch ư c áp d ng là nh ng ch gi n d trong s không cân i c a nó : G, Z, J, C, S, U, L, I, v.v... Trong b c c không cân i, nên tránh chân tr i chia nh ra làm hai ph n b ng nhau, ph n tr i và ph n t u nhau s không làm cho ta chú ý n ph n nào và m t c ưa t ph n này qua ph n khác. (Trong m t vài trư ng h p cũng có th chân tr i gi a tùy theo s suy di n c a tác gi .) Trong phong c nh chân tr i 1/3 trên ho c 1/3 dư i tùy theo tác gi mu n t ph n quan tr ng di n t ph n trên hay ph n dư i: như mu n t v tr i, v mây thì chân tr i 1/3 dư i, còn n u mu n nh n m nh v c nh m t nư c, c nh trên m t t thì ư ng chân tr i 1/3 trên.
Đồng bộ tài khoản