Tìm hiểu C# và ứng dụng của C# p 4

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
108
lượt xem
16
download

Tìm hiểu C# và ứng dụng của C# p 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Những cơ sở của ngôn ngữ C# (Tiếp theo) 3.6 Toán tử Các phép toán +, -, *, / là một ví dụ về toán tử. Áp dụng các toán tử này lên các biến kiểu số ta có kết quả như việc thực hiện các phép toán thông thường. int a = 10; int b = 20; int c = a + b; // c = 10 + 20 = 30 C# cung cấp cấp nhiều loại toán tử khác nhau để thao tác trên các kiểu biến dữ liệu, được liệt kê trong bảng sau theo từng nhóm ngữ nghĩa. Bảng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu C# và ứng dụng của C# p 4

  1. Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 3.6 Toán tử Các phép toán +, -, *, / là một ví dụ về toán tử. Áp dụng các toán tử này lên các biến kiểu số ta có kết quả như việc thực hiện các phép toán thông thường. int a = 10; int b = 20; int c = a + b; // c = 10 + 20 = 30 C# cung cấp cấp nhiều loại toán tử khác nhau để thao tác trên các kiểu biến dữ liệu, được liệt kê trong bảng sau theo từng nhóm ngữ nghĩa. Bảng 3-3 Các nhóm toán tử trong C# Nhóm toán tử Toán tử Ý nghĩa Toán học + - * / % cộng , trừ, nhân chia, lấy phần dư Logic & | ^ ! ~ && || true phép toán logic và thao tác trên bit false Ghép chuỗi + ghép nối 2 chuỗi Tăng, giảm ++, -- tăng / giảm toán hạng lên / xuống 1. Đứng trước hoặc sau toán hạng. Dịch bit > dịch trái, dịch phải Quan hệ == != < > = bằng, khác, nhỏ/lớn hơn, nhỏ/lớn hơn hoặc bằng Gán = += -= *= /= %= &= phép gán |= ^= = Chỉ số [] cách truy xuất phần tử của mảng Ép kiểu () Indirection và * -> [] & dùng cho con trỏ Address 3.6.1 Toán tử gán (=) Toán tử này cho phép thay đổi các giá trị của biến bên phải toán tử bằng giá trị bên trái toán tử. 19
  2. Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 3.6.2 Nhóm toán tử toán học C# dùng các toàn tử số học với ý nghĩa theo đúng tên của chúng như: + (cộng), – (trừ) , * (nhân) và / (chia). Tùy theo kiểu của hai toán hạng mà toán tử trả về kiểu tương ứng. Ngoài ra, còn có toán tử % (lấy phần dư) được sử dụng trong các kiểu số nguyên. 3.6.3 Các toán tử tăng và giảm C# cũng kế thừa từ C++ và Java các toán tử: +=,-=, *=, /= , %= nhằm làm đơn giản hoá. Nó còn kế thừa các toán tử tiền tố và hậu tố (như biến++, hay ++biến) để giảm bớt sự cồng kềnh trong các toán tử cổ điển. 3.6.4 Các toán tử quan hệ Các toán tử quan hệ được dùng để so sánh hai giá trị với nhau và kết quả trả về có kiểu Boolean. Toán tử quan hệ gồm có: == (so sánh bằng), != (so sánh khác), > (so sánh lớn hơn), >= (lớn hơn hay bằng), < (so sánh nhỏ hơn), Dịch trái, dịch phải Quan hệ < > = is nhỏ hơn, lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng, lớn hơn hay bằng và là Bằng == != bằng, khác Logic trên bit AND & Và trên bit. XOR ^ Xor trên bit OR | hoặc trên bit 20
  3. Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Điều kiện AND && Và trên biểu thức điều kiện Điều kiện OR || Hoặc trên biểu thức điều kiện Điều kiện ?: điều kiện tương tự if Assignment = *= /= %= += -= &= ^= |= 3.6.7 Toán tử tam phân Cú pháp: ? : ; Ý nghĩa: Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện biểu thức 1. Nếu sai thì thực hiện biểu thức 2. 3.7 Tạo vùng tên Như đã có giải thích trong phân tích ví dụ HelloWorld, vùng tên là một cách tổ chức mã nguồn thành các nhóm có ngữ nghĩa liên quan. Ví dụ: Trong mô hình kiến trúc 3 lớp (3 tầng, tiếng Anh là 3 – tier Architecture) chia một ứng dụng ra thành 3 tầng: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu (Presentation, Bussiness và Data). Ta có thể chia dự án thành 3 vùng tên tương ứng: Presentation, Bussiness và Data. Các vùng tên này chứa các lớp thuộc về tầng của mình. Một vùng tên chứa các lớp và các vùng tên con khác. Vậy trong ví dụ trên ta sẽ tạo một vùng tên chung cho ứng dụng là MyApplication và ba vùng tên kia sẽ là ba vùng tên con của vùng tên MyApplication. Cách này giải quyết được trường hợp nếu ta có nhiều dự án mà chỉ có 3 vùng tên và dẫn đến việc không biết một lớp thuộc vùng tên Data nhưng không biết thuộc dự án nào. Sô ñoà caây vuøng teân MyApplication Presentation Bussiness Data vuøng teân con Caùc lôùp vuøng teân con Caùc lôùp vuøng teân con Caùc lôùp Vùng tên con được truy xuất thông qua tên vùng tên cha cách nhau bằng dấu chấm. Để khai báo vùng tên ta sử dụng từ khóa namespace. Ví dụ dưới đây là 2 cách khai báo các vùng tên trong ví dụ ở trên. 21
  4. Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Cách 1 namespace MyApplication { namespace Presentation { // khai báo lớp // khai báo vùng tên con } namespace Bussiness { // khai báo lớp // khai báo vùng tên con } namespace Data { // khai báo lớp // khai báo vùng tên con } } Cách 2 namespace MyApplication.Presentation { // khai báo lớp // khai báo vùng tên con } namespace MyApplication.Bussiness { // khai báo lớp // khai báo vùng tên con } namespace MyApplication.Data { // khai báo lớp // khai báo vùng tên con } Cách khai báo vùng tên thứ nhất chỉ tiện nếu các vùng tên nằm trên cùng một tập tin. Cách thứ hai tiện lợi hơn khi các vùng tên nằm trên nhiều tập tin khác nhau. 3.8 Chỉ thị tiền xử lý Không phải mọi câu lệnh đều được biên dịch cùng lúc mà có một số trong chúng được biên dịch trước một số khác. Các câu lệnh như thế này gọi là các chỉ thị tiền xử lý. Các chỉ thị tiền xử lý được đặt sau dấu #. 3.8.1 Định nghĩa các định danh #define DEBUG định nghĩa một định danh tiền xử lý (preprocessor identifier) DEBUG. Mặc dù các chỉ thị tiền xử lý có thể định nghĩa ở đâu tuỳ thích nhưng định danh tiền xử lý bắt buộc phải định nghĩa ở đầu của chương trình, trước cả từ khóa using. Do đó, ta cần trình bày như sau: #define DEBUG //... mã nguồn bình thường - không ảnh hưởng bởi bộ tiền xử lý 22
  5. Những cơ sở của ngôn ngữ C# Gvhd: Nguyễn Tấn Trần Minh Khang #if DEBUG // mã nguồn được bao gồm trong chương trình // khi chạy dưới chế độ debug #else // mã nguồn được bao gồm trong chương trình // khi chạy dưới chế độ không debug #endif //... các đoạn mã nguồn không ảnh hưởng tiền xử lý Trình biên dịch nhảy đến các đoạn thoả điều kiện tiền biên dịch để biên dịch trước. 3.8.2 Hủy một định danh Ta hủy một định danh bằng cách dùng #undef. Bộ tiền xử lý duyệt mã nguồn từ trên xuống dưới, nên định danh được định nghĩa từ #define, hủy khi gặp #undef hay đến hết chương trình. Ta sẽ viết là: #define DEBUG #if DEBUG // mã nguồn được biên dịch #endif #undef DEBUG #if DEBUG // mã nguồn sẽ không được biên dịch #endif 3.8.3 #if, #elif, #else và #endif Đây là các chỉ thị để chọn lựa xem có tiền biên dịch hay không. Các chỉ thị trên có ý nghĩa tương tự như câu lệnh điều kiện if - else. Quan sát ví dụ sau: #if DEBUG // biên dịch đoạn mã này nếu DEBUG được định nghĩa #elif TEST // biên dịch đoạn mã này nếu DEBUG không được định nghĩa // nhưng TEST được định nghĩa #else // biên dịch đoạn mã này nếu DEBUG lẫn TEST // không được định nghĩa #endif 3.8.4 Chỉ thị #region và #endregion Chỉ thị phục vụ cho các công cụ IDE như VS.NET cho phép mở/đóng các ghi chú. #region Đóng mở một đoạn mã // mã nguồn #endregion khi này VS.NET cho phép đóng hoặc mở vùng mã này. Ví dụ trên đang ở trạng thái mở. Khi ở trạng thái đóng nó vhư sau Đóng mở một đoạn mã 23
Đồng bộ tài khoản