Tìm hiểu các chế độ máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
217
lượt xem
116
download

Tìm hiểu các chế độ máy ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự động luôn là chế độ tối ưu cho những người mới làm quen với nhiếp ảnh. Tuy nhiên, theo thời gian, người chụp cũng nên khám phá dần những chế độ khác của máy ảnh mà có thể ảnh hưởng tới chất lượng ảnh. Từ đó, phát hiện ra những chế độ đặc trưng khá thú vị khác. Sau một thời gian để máy chụp tự động, chắc bạn cũng muốn tiến tìm hiểu thêm các chế độ mặc định của máy ảnh. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu các chế độ máy ảnh

  1. Tìm hi u các ch máy nh T ng luôn là ch t i ưu cho nh ng ngư i m i làm quen v i nhi p nh. Tuy nhiên, theo th i gian, ngư i ch p cũng nên khám phá d n nh ng ch khác c a máy nh mà có th nh hư ng t i ch t lư ng nh. T ó, phát hi n ra nh ng ch c trưng khá thú v khác. Sau m t th i gian đ máy ch p t đ ng, ch c b n cũng mu n ti n tìm hi u thêm các ch đ m c đ nh c a máy nh. T c c a tr p (Shutter) là cơ ch i u khi n cơ ho c i n, i u khi n màn tr p ch n trư c c m bi n, cho ánh sáng vào c m bi n trong kho ng th i gian nhanh hay ch m. T c c a tr p cao (s càng l n) s b t dính hình nh k c chuy n ng nhanh. Trong khi t c c a tr p ch m (s càng nh ) s làm hình nh chuy n ng b v t m và làm cho hình nh b rung. m (Aperture) l là khe h lá thép có th i u ch nh to nh i u ti t lư ng ánh sáng vào c m bi n ít hay nhi u. m r ng (s càng nh ) s cho nhi u
  2. ánh sáng hơn, làm cho phông n n m hơn, trong khi m nh (s càng l n) s cho ít ánh sáng hơn và phông n n nét hơn. Bù sáng (Exposure compensation): cho phép b n tăng hay gi m sáng chung c a c b c nh. Máy nh s t ng i u ch nh thông qua vi c thay i các giá tr m và t c c a tr p. Giá tr phơi sáng (Exposure value) là sáng tuy t i c a b c nh. o sáng (Metering) là ti n trình o sáng c a khung c nh c n ch p. Có nhi u ch o sáng tùy thu c m i máy. nh y ISO (ISO Sensitivity) ôi lúc ư c g i ng n g n là ISO, là s i u ch nh c m bi n b t sáng bao nhiêu cùng m c thông s phơi sáng. ISO càng cao thì c m bi n b t sáng càng nhi u ( cùng m t thông s phơi sáng) nhưng cũng s sinh ra càng nhi u nhi u h t, d n n ch t lư ng nh b suy gi m. Tuy nhiên ISO cao có th yt c c a tr p nhanh hơn cùng m t thông s m . Ch đ t đ ng thông minh, máy có th phân tích khung c nh và quy t đ nh áp d ng các thông s phơi sáng
  3. Sau khi tìm hi u m t s khái ni m cơ b n, ngư i ch p có th ti n t i tìm hi u m t s ch sau ây. Auto/Auto without flash T ng/t ng không èn ch này, máy nh s quy t nh t t c , b n ch vi c gi máy nh lên, ng m và ch p. Tuy nhiên, do máy t quy t nh m i thông s nên không th là t i ưu cho m i hoàn c nh ư c, nh t là trong các i u ki n ánh sáng y u. M t s i máy hi n nay có thêm ch t ng thông minh (Intelligent Auto) cũng giúp c i thi n ư c nhi u như c i m t các phiên b n trư c dù v n còn nhi u v n thi u sót. Ch này s d ng r t ít, tuy nhiên cũng r t h u d ng khi ch p ngoài tr i i u ki n sáng. H n ch s d ng khi ánh sáng y u, ch p chuy n ng hay ch p v i ánh sáng n n. Very few. H u như b n s không i u ch nh ư c gì khi ch này ngoài vi c ch nh kích c nh hay bù sáng. T ng thông minh ("Intelligent" Auto) H u h t các máy nh i m i hi n nay u ã c i ti n ch t ng lên t m cao m i, vì th thư ng ư c gán tên g i là các ch thông minh. ch này, máy nh có th phân tích khung c nh và quy t nh áp d ng các thông s phơi sáng th nào cho phù h p nh t v i c nh ó. M t s phiên b n có th áp d ng thêm các tính năng như nh n di n khuôn m t, ho c t ng o sáng và c i ti n gi i thu t phơi sáng (như công ngh D-Lighting c a Nikon ho c i-Contrast c a Canon). Các ch này thư ng cho k t qu t t hơn các ch t ng thông thư ng. T ng thông minh khá h u d ng khi c n ch p nhanh ho c không bi t ch nh ch nào. Ch này phù h p nh t cho ba khung c nh nh s n: Chân
  4. dung, Phong c nh và C n c nh. H u h t máy nh u có th nh n di n khung c nh êm hay ngày, i tư ng chuy n ng hay ng yên... i u ch nh theo. H u như b n s không i u ch nh ư c gì khi ch này ngoài vi c ch nh kích c nh hay bù sáng. M c c nh (Scene program) ây là các ch v i nh ng thông s ã ư c thi t l p s n cho nh ng c nh ch p cơ b n hay g p trong cu c s ng. Ví d , ch Chân dung (Portrait) s i u ch nh m l n nh t có th ( làm nhòe phông n n), kích ho t nh n di n khuôn m t canh nét và ISO m c th p nh t có th . Các ch m c c nh này giúp cho máy nh không ph i t ng " oán mò", t ó ưa ra nh ng thông s phơi sáng h p lý hơn. Trên th c t có r t nhi u ch m c c nh v i các thi t l p m c nh khá t t mà không ph i ngư i ch p nào cũng nh n ra. S d ng ch này khi b n thư ng xuyên ch p cùng m t th lo i như chuyên ch p n i th t hay chuyên ch p bãi bi n, tr i tuy t… Khi Scene Program,g n như b n không i u ch nh ư c gì ngoài kích c nh, b t/t t èn… L p trình (Program) Program l p trình t ng oán h các thông s cho ngư i ch p. Máy nh s ch n h cho ngư i ch p m t thông s m và c a tr p, nhưng v n cho phép ch nh è các thông s m c nh này. Program khá tương ng như ch t ng hoàn toàn. i u khác bi t ch b n có th ch nh thêm ư c ISO và l a ch n ch o sáng.
  5. Program, b n có th i u ch nh m i th ngo i tr m và t c c a tr p. Ưu tiên t c (Shutter priority) ch này, ngư i ch p có th t giá tr thông s c a tr p và máy nh s t ng tính toán m thích h p cho phù h p v i ánh sáng c a khung c nh. S d ng Shutter Priority khi b n c n t c nhanh b t dính chuy n ng (th thao) ho c ch m ( ch p hi u ng nư c ch y, tr i êm…) V i Shutter priotity có th i u ch nh m i thông s , tr m . Ưu tiên m (Aperture priority) ch này, ngư i ch p có th t thông s m m t giá tr nh t nh, máy nh s t ng tính toán t c phù h p vơi i u ki n ánh sáng khung c nh. S d ng khi b n c n i u ch nh kho ng nét gi a ti n c nh và h u c nh, nh t là khi ch p chân dung hay macro (cho i tư ng nét, còn h u c nh m ) hay ch p ki n trúc (t t c u nét). V i Aperture Priority có th i u ch nh m i thông s tr t c c a tr p. Ch nh tay (Manual) ch này ngư i ch p có th t i u ch nh t ng thông s t c , m m t cách c l p nhau và máy nh s thông báo giá tr phơi sáng mà ngư i ch p thi t l p s khi n cho nh t i hay sáng thông qua thang phơi sáng (exposure). N u v n còn chưa ch c ch n v i ch ch nh tay, có th chuy n v Program xem máy nh t ng i u ch nh th nào, t ó chuy n sang ch ch nh tay i u ch nh theo.
  6. S d ng Manual khi b n mu n t mình i u ch nh theo ý mu n. ó, b n có th i u ch nh: T t c các thông s . Bulb ây là m t d ng ch ch nh tay, cho phép ngư i ch p m c a tr p bao lâu tùy thích. Khi ngư i ch p b m nút ch p nh, c a tr p s m và ch óng khi th tay. S d ng khi b n mu n ch p êm t i ch ng h n vì có th th i gian phơi sáng lâu tùy thích, vư t qua c các thông s nh s n c a máy nh. Buld, b n có th i u ch nh hoàn toàn các thông s . M t s ch m c c nh cơ b n c a các máy nh du l ch. Chân dung (Portrait): M c tiêu là l y nét vào khuôn m t và làm m h u c nh. Thông thư ng ch này s ch nh tiêu c v kho ng tele trung bình, m r ng m , kích ho t ch nh n di n khuôn m t, n cư i (n u có), nh n di n màu da, ho c b t èn và kích ho t cơ ch ch ng m t … Nên s d ng khi ch p ban ngày v i ánh sáng t t, i tư ng ng yên.
  7. Th thao (Sports):Ch s c g ng b t dính i tư ng chuy n ng b ng cách tăng t c c a tr p cao nh t có th , ng th i tăng c ISO n u c n thi t. Các phiên b n tiên ti n hơn có th kích ho t thêm c ch ch p liên t c và gi i thu t l y nét bám dính luôn khóa nét i tư ng nh ch p. Cũng ch nên ch p trong i u ki n ánh sáng ban ngày t t, trong các s ki n th thao, ho c có th ch p tr em ang nô ùa. Macro/C n c nh (closeup):Cũng gi ng như chân dung, ch này b n ch t là ch p c t nhưng cho i tư ng có kích c nh . Máy nh s i u ch nh hi u ng nét tương t như v i chân dung ( i tư ng nét, h u c nh m ). Tiêu c s ư c chuy n v v trí có th l y nét kho ng cách g n nh t. M t s máy nh còn có kh năng i u ch nh c m nh èn tránh i tư ng b xóa tr ng. Phong c nh (Landscape):Máy nh ch này s c g ng i u ch nh sao cho các i tư ng trong khung hình càng nét càng t t, ng th i kích các màu cơ b n l c, lam và lên hơn bình thư ng. Tiêu c s ư c máy t ng chuy n v góc r ng, m h p và l y nét vô c c. Nên ch p v i c nh thiên nhiên ban ngày. Ch p êm (Night)/Phong c nh êm (Night landscape):Ch này chuyên ch p cho các i u ki n ánh sáng y u, ng th i duy trì chi ti t vùng t i mà l i không làm cháy các chi ti t vùng sáng ( èn ư ng ch ng h n). Night landscapre tương t như ch ch p phong c nh ngày, nghĩa là các i tư ng trong nh càng nét càng t t. Vì th máy nh s t ng y ISO lên m c trung bình ho c cao, t c c a tr p ch m, t t èn flash. Tuy nhiên, i u ch nh này d khi n nh b nhi u h t và rung. Ch nên s d ng khi c nh êm không có i tư ng trung tâm (ngư i) mà ch là m t quang c nh thành ph , ư ng ph ch ng h n. Chân dung êm (Night portrait): Khác ch phong c nh êm m t chút do ph i i u ch nh ánh sáng cân b ng gi a i tư ng trung tâm (g n hơn) trong khi các i tư ng xa không b quá t i. Máy s kích ho t ch nh n di n khuôn m t,
  8. èn (tùy máy), tăng ISO và gi m t c , tuy nhiên các thông s s ư ct ng i u ch nh theo i tư ng thay vì quang c nh. Night portrait s d ng khi c n ch p nh êm có i tư ng trung tâm (ngư i hay v t) và i tư ng này ph i sáng hơn h u c nh.
Đồng bộ tài khoản