Tìm hiểu quy trình xử lý nước rỉ thải tại bãi rác Mỹ Lộc - phanquangthoai@yahoo.com

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
392
lượt xem
175
download

Tìm hiểu quy trình xử lý nước rỉ thải tại bãi rác Mỹ Lộc - phanquangthoai@yahoo.com

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lấy mẫu là thu thập một thể tích mẫu thích hợp, sau đó xử lý, vận chuyển đến nơi phân tích, đảm bảo chất lượng mẫu không thay đổi. việc lấy mẫu và bảo quản mẫu phải thận trọng, tuân thủ theo đúng quy định kỹ thuật sao cho mẫu nước vẫn giữ nguyên những tính chất cơ bản, nếu có thay đổi sẽ không đáng kể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu quy trình xử lý nước rỉ thải tại bãi rác Mỹ Lộc - phanquangthoai@yahoo.com

 1. ð tài Tìm hi u quy trình x lý nư c r rác t i bãi rác M L c phanquangthoai@yahoo - upload
 2. 1.2: Quy Trình Ô Chôn L p phanquangthoai@yahoo - upload
 3. I: Sơ ð Quy Trình X Lý Nư c R Rác ðư c L a Ch n Nư c r rác B thu gom B UASB Không khí B FBR B l ng 1 Bùn sinh h c PAC B tr n B l ng 2 Bùn l ng H th ng l c màng H chôn l p rác công nghi p H sinh h c Quay vòng v các ðư ng thoát nư c h chôn l p rác Th i ra môi trư ng phanquangthoai@yahoo - upload
 4. *B ng 1.2:B ng tiêu chu n nư c th i sau x lý STT CÁC CH TIÊU ðƠN V GIÁ TR SAUX LÝ 1 pH - 2 MÙI MÀU - Không màu, không mùi 3 BOD5 mg/l 30 4 COD mg/l 50 5 SS mg/l 50 6 NiTơ T NG mg/l 15 7 Phospho T NG mg/l 4 8 Amoni(NH3) mg/l mg/l 5 9 ð C NG mg/l/CaCO3 - 10 Cl2 T NG mg/l mg/l 500 11 NO3- N mg/l 15 12 DO - - phanquangthoai@yahoo - upload
 5. phanquangthoai@yahoo - upload
 6. XÁC ð NH CH T R N LƠ L NG TRÌNH T THÍ NGHI M: - chu n b gi y l c, làm khô gi y l c nhi t ñ 103-105 ñ trong 1h. - làm ngu i trong bình hút m ñ n nhi t ñ phòng. -Cân P1(mg). -L c m u có dung d ch xác ñ nh qua gi y l c ñã cân. -Lám bay hơi trong t s y nhi t ñ 103-105 ñ trong 2h. - làm ngu i ñ n nhi t ñ phòng. -Cân P2 (mg) TÍNH TOÁN Ch t r n lơ l ng (mg/l) = (P1-P2)/ V* 1000 Trong ñó: P1 kh i lư ng gi y l c P2 kh i lư ng gi y l c + m u sau khi s y phanquangthoai@yahoo - upload
 7. XÁC ð NH CH TIÊU COD L y 2 ng thu c th COD. 1 ng làm m u tr ng 1 ng làm m u th c. M u tr ng cho 2 ml nư c c t, m u th c cho 2 ml nư c c n xác ñ nh ð y n p, l c ñ u Cho 2 ng vào thi t b ph n ng và nung 150 ñ trong 2h L y ra ñ ngu i nhi t ñ phòng trong 20-30 phút L c và ñem ñi ño
 8. XÁC ð NH CH TIÊU BOD l y 100 ml m u cho vào chai BOD Cho vào chai 1 ml các dung d ch ñ m Cho cá t vào chai ñ ng th i ñ y nút cao su l i Cho BOD vào t m 20 ñ trong 20 phút L y chi BOD ra cho KOH vào nút cao su trên ñ u mi ng chai BOD V n ñ u dò kính mi ng chai vá b vào t m m máy lên. Sau 5 ngày ñ c k t qu
 9. XÁC ð NH PHOTPHO T NG CHU N B 2 ng th photpho, 1 ng làm m u tr ng 1 ng làm m u th c. M u tr ng cho 5ml nư c+ 1 gói Potassium Persulfate for Phosphonate M u th c cho 5ml nư c th i + 1 gói Potassium Persulfate for Phosphonate Cho 2 ng trên vào thi t b ph n ng, nung 150 ñ trong th i gian 30 phút, ñem ra ñ ngu i nhi t ñ phòng Thêm 2ml sodium Hydroxit có n ng ñ 1.54N vào 2 m u trên Thêm 0.5ml Molybdovandate reagent vào 2 m u trên ð yên 7-9 phút Sau ñó ñem ñi ño
 10. XÁC ð NH NITƠ T NG L Y 2 ng nitơ,1 ng làm m u tr ng 1 ng làm m u th c. Cho vào 1 gói Persunfate Reagent M u tr ng cho 0.5ml nư c c t M u th c cho 0.5ml m u nư c th i L c ñ u, cho vào thi t b ph n ng nhi t ñ 105 ñ trong 30 phút, ñem ñ t i nhi t ñ phòng Cho vào 2 ng 1 gói thu c th Nitrogen (TN) reagent A ð o ñ u và ñ yên 3 phút Ti p t c cho vào 2 m u 1 gói thu c th Nitrogen (TN) reagent B ð o ñ u và ñ yên 3 phút Sau ñó cho vào: m u tr ng 2ml nư c c t M u th c 2ml nư c c n xác ñ nh ð o ñ u và ñ yên 5 phút r i ñem ñi ño
 11. Hình Thi t b ph n ng phanquangthoai@yahoo - upload
 12. Hình CÁC Chai BOD và các ñ u dò phanquangthoai@yahoo - upload
 13. Hình Máy so màu DR-2800 phanquangthoai@yahoo - upload

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản