TÌM HIỂU ULB 1930 - SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC - CÁC MẪU SÉC

Chia sẻ: shiningeyes

.....Môn: Thanh Toán Quốc Tế..Nội dung trình bày... Tìm hiểu ULB 1930.. Sec & Các mẫu sec.. So sánh hối phiếu và sec.. I. Tìm hiểu ULB 1930...1.Hình thức của hối phiếu:.Hối phiếu cần phải có các nội dung sau đây:.. I. Tìm hiểu ULB 1930...2. Về người kí phát hối phiếu:. Là người bán hàng hay là người xuất khẩu. Có trách nhiệm kí phát hối...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TÌM HIỂU ULB 1930 - SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC - CÁC MẪU SÉC

TÌM HIỂU ULB 1930
SO SÁNH HỐI PHIẾU VÀ SÉC
CÁC MẪU SÉC
Môn: Thanh Toán Quốc Tế
Nội dung trình bày


Tìm hiểu ULB 1930

Sec & Các mẫu sec

So sánh hối phiếu và sec
I. Tìm hiểu ULB 1930


1.Hình thức của hối phiếu:
Hối phiếu cần phải có các nội dung sau đây:
I. Tìm hiểu ULB 1930


2. Về người kí phát hối phiếu:
 Là người bán hàng hay là người xuất khẩu
 Có trách nhiệm kí phát hối phiếu theo đúng lu ật
Có quyền hưởng lợi số tiền ghi trên hối phiếu
Đảm bảo cả việc chấp nhận lẫn việc thanh
toán.
I. Tìm hiểu ULB 1930


4. Về kí hậu hối phiếu:
 Tất cả các hối phiếu, ngay cả khi nó không được ký
phát theo lệnh một cách rõ ràng, đều có th ể được
chuyển nhượng bằng cách ký hậu.
Một sự ký hậu phải vô điều kiện.
Ký hậu có thể không nêu tên người thụ hưởng hoặc
có thể chỉ có đơn thuần chữ ký của người ký hậu (ký
hậu để trắng).
I. Tìm hiểu ULB 1930


4. Về thanh toán hối phiếu:
Người cầm giữ một hối phiếu được thanh toán vào
một ngày cố định hoặc vào một thời gian cố định sau
ngày ký phát hoặc sau khi xuất trình.
Phải được xuất trình hối phiếu để xin thanh toán
ngay vào ngày hối phiếu được thanh toán vào một trong
hai ngày làm việc kế tiếp.
I. Tìm hiểu ULB 1930


4. Hình thức kháng nghị:
Theo điều 44 và 45 của ULB1930 thì người hưởng
lợi cuối cùng phải lập bản kháng nghị trong vòng 2
ngày. Khi lập xong người bị từ chối trả tiền phải thông
báo cho người chuyển nhượng trực tiếp và người kí
phát trong phạm vi 4 ngày.
Khái niệm Sec
Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của
người chủ tài khoản(người ký phát), ra
lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của
mình để trả cho người có tên trong séc,
hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả
cho người cầm séc một số tiền nhất định,
bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.
Những yếu tố bắt buộc
(theo luật Thống nhất về séc thuộc công
Ngày phátngườ thụ huước Genevơ 1931)
Là nủi tài khoản iphải ếưu ố
Chơ mà hành là y l ưởng t
- Là yêu t số ngn buộcóphố idư
Trong trầphbắ hnh c ả
-Là buộcườtiề tghiptrênhoặc
c u Số ền ghi trên
Ngàytitháng năm séc
bắữmộữ ký của ợ ất n s ền
ả nhậ
gi tt trình séc iđể mình ti
ch
ghiịấ trên tàiộkhoản đơn
xu trên tờ séc.
đ nh(ghi không ền tại Ngân
Có ế m t cách
hoặc là u ủy mà ngườiẽ vô
séc,nkýnơi quy séc s thụ
chữ tiề hánh Séc đề séc
Địa điểm trảphátn Tiêu
giảu ngữ c a tiêu ề ph
-hưởn và rõ tàiphát ảnđquyềải
ràng)
hiệ ng m ch định
Ngôn ườiởkýủỉkho cócho n
hàng
⇒Ng séc Ngày và địa điểm phát
ngântữ ử idượcờséc phngữ ủa

cùngỉtiđịn đcùngquy đxuất cvô
Sốậ phnh trên séc tùy i
ch hàngụnh ngônị ả
ng thu trích
Lu ề ký ngân hàngnh
-Ch s hành
nộđidung ệđể ng ậả tiền
trình ughiséc nhtạosập sécủ
i Lệnh rút tiền
thuộséc ệ nơ n ố a
phềngvàotằchiữcký lcủvàch
giải c kih b
ố n
chữật ống nhấc vớiữ: ký ủ
- Thukhoản hoặdụng nhau y
tài th ử t ch vô điều kiện
⇒Cần ngữ isghi rõ địa điểm
phả
quyền
Cheque (tiếng Pháp) / check
phát hành
(tiếng Anh)
-nếu ko xác định đựợc địa
điểm phát hành
⇒Coi địa chỉ bên cạnh
người Ký phát séc là địa
chỉ phát hành


Chữ ký cùa người Ký phát
Một số nội dung khácMã số tài khoản (của
Mã số của séc (có ghi sẵn trên người ký phát lập tại
tờ séc) Ngân hàng)
Mã số BSB
Phân loại Séc

Séc


Căn cứ Căn cứ vào
vào tính mục đích sử
chất lưu dụng
thông séc séc
Căn cứ vào tính chất lưu thông
séc

1 2 3

Séc đích Séc theo
Séc vô
danh lệnh
danh
(nominated
check) (nameless (Cheque
check) to order)


Là loại séc ghi trả
Là loại séc ghi rõ Là loại séc không ghi
rõ tên người hưởng tiền theo lệnh
tên người được của người hưởng
lợi,chỉ ghi câu “ trả cho
hưởng lợi từ tờ người cầm séc” lợi
séc ghi trên tờ séc đó
SÉC
Đích
danh
SÉC
ký dạnh
Thuvienvatly.com
SEC
VÔ DANH
Thuvienvatly.com
Căn cứ vào mục đích
sử dụng séc Séc
tiền Séc
mặt chuyển
Là loại séc tên mặt trước củakhoản
ạitséc màcó 2 gạch song ra
ờ séc người kí phát séc
Là loTraveller’s cheque-là loạisong
lệnh séc đặctrên ttờ trích tiền số tiền
cho ngânbiệ do ngân hàng
chéo hàng séc
nhấtphát hành,đây lànlệủa mình
định trên tài khoả c nh của
Séc chuyển trả sang một tài khoản của
Là loạii séc mà ngườu bất tcứ
Ngân hàng yêu cầ i
du
lịch
-Séc-
một ngườ khác trong cùng mộ ngân
hưởng kháchay đại lí nào
chi nhánh ngân hàng
hàng hoặclợi từ tờ séc có
thểủa ngânchàng mả ttiền cho
c rút đượ tiền tr ặ
Certified Cheque-là loại séc
người cầm séc
được NgânSéc xác nhận việc
hàng
trả tiền trước khi người kí phát
gạch
giao cho người hưởng lợi
chéo
Séc
xác
nhận
Séc du lịch
Séc xác nhận
Thuvienvatly.com
Séc gạch chéo (Crossed Cheque)


Là loại giữa 2 gạch chéoLà loại giữa 2 gạch chéo trên
trên
tờ séc có chỉ định cụ thể tên
tờ séc không ghi tên ngân
của ngân hàng nhận thanh
toán tiền cho người hưởng lợi thanh toán
hàng
Séc gạch Séc gạch
chéo thông chéo đặc
thường biệt
Hình thức của Séc gạch chéo

Séc gạch chéo thường: Séc gạch chéo đặc biệt:
-Hoặc không ghi chữ gì cả -Hoặc ghi tên một Ngân hàng nào
đó
-Hoặc ghi “và công ty” (&CO)
-Hoặc ghi “không có giá trị chuyển
-Hoặc ghi “không có giá trị chuyển
nhượng, trù Ngân hàng A” (Not
nhượng” (not negotiable)
negotiable /Bank A)
-Hoặc ghi “chỉ trả vào tài khoản
của người hưởng lợi (A/C payee
only)
LƯU THÔNG SÉC


Lưu thông chuyển giao séc Lưu thông
séc chuyển
từ địa điểm
phát hành
séc đến địa
điểm trả
tiền séc gọi
là lưu thông
Lưu thông chuyển nhượng séc
séc
LƯU THÔNG CHUYỂN GIAO SÉC
 Là việc lưu thông séc từ địa điểm phát
hành séc đến địa điểm trả tiền nhưng không
làm thay đổi quyền sở hữu séc của người
thụ hưởng séc.
Lưu thông chuyển nhượng séc

 Là việc chuyển giao séc từ người thu hưởng này sang
người thụ hưởng khác có làm thay đổi quyền hưởng lợi
séc giữa những người thụ hưởng.

việc chuyển nhượng séc phải
được tiến hành nhanh gọn và
tức thời
=> thủ tục chuyển nhượng hữu
hiệu đó là ký hậu séc
(endorsement),
So sánh Séc và Hối phiếu
So sánh: Nguyên tắc phát hành

HỐI PHIẾU SEC


Cơ sở - Hối phiếu thường - Sec được hình thành trên cơ sở
hình được hình thành trên lưu thông tín dụng.
thành cơ sở lưu thông
hàng hóa.
Người - Do người bán phát - Chủ tờ séc phát hành để chi trả
phát hành để đòi tiền cho người bán, nhà cung cấp hoặc
hành người mua hoặc nhà để rút tiền mặt. Người ký phát séc
nhập khẩu. là tổ chức, cá nhân phải có tài
khoản tại ngân hàng, tài khoản đủ
để chi trả số tiền ghi trên sec.
So sánh: nguyên tắc phát hành

Hình -Hối phiếu được thể hiện dưới -Séc là một văn bản giấy,
thức dạng văn bản, do các pháp nhân được ngân hàng in sẵn
phát và thể nhân tự quyết định. theo mẫu, được chia làm
hành -Hối phiếu có thể được lập 2 phần có đường cắt
thành một hay nhiều bản bằng răng cưa ở giữa để
(thường là 2 bản), mỗi bản đều tách rời, gồm: phần
đánh số thứ tự, các bản đều có cuống séc để người phát
giá trị như nhau. Bản đến trước hành lưu và phân tách rời
có giá trị thanh toán. để trao cho người thụ
hưởng.
So sánh: nguyên tắc phát hành
Nội - Trên Hối phiếu phải ghi “Hối phiếu”, trên sec phải ghi sec
dung (cheque, check)
Trên HP và SEC phải ghi số tiền xác định phải thanh toán, ghi
họ tên, người (tổ chức) ký phát, người thụ hưởng.
Khi số tiền trên hối phiếu được ghi Số tiền ghi bằng số
bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ trên séc phải bằng với
thì số tiền ghi bằng chữ có giá trị số tiền ghi bằng chữ
thanh toán. Trong trường hợp số tiền trên séc. Nếu số tiền
trên hối phiếu được ghi hai lần trở lên ghi bằng số khác với
bằng chữ hoặc bằng số và có sự khác số tiền ghi bằng chữ
nhau thì số tiền có giá trị nhỏ nhất thì séc không có giá trị
được ghi bằng chữ có giá trị thanh thanh toán.
toán.
So sánh: Lưu thông
Lưu thông - Hối phiếu và sec vô danh có thể chuyển nhượng
bằng trao tay, hối phiếu và sec ký danh chuyển
nhượng bằng ký hậu, sec đích danh không thể
chuyển nhượng, hối phiếu đích danh có thể
chuyển nhượng thông qua thủ tục chuyển nhượng
dân sự (tức là lập thư chuyển nhượng).Các thanh toán Tất cả các loại hối phiếu Loại sec gạch chéo,
có thể thanh toán bằng sec chuyển khoản,
tiền mặt hoặc qua tài sec điện tử chỉ được
khoản tại ngân hàng. thanh toán qua chuyển
khoản chứ không
được thanh toán bằng
tiền mặt.
Nghiệp vụ ký hậu chuyển
nhượng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản