Tìm hiểu về Sơ đồ tư duy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1
535
lượt xem
293
download

Tìm hiểu về Sơ đồ tư duy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giảng viên. Đại sảnh.Văn nghệ. Loa.Đèn.Thi cử.Sinh viên.Sân bãi.Micrô. Cây cối.Giao lưu.Ghế đá.Liên hoan.Hiệu phó.Giảng đường. Máy tính.Học tập. Quạt. Bíthư. Vườnhoa Bảovệ. Bàn ghế. Bạn bè. Nhà tập.Thểthao. Máy chiếu. Nghiên cứu.,.Chia sẻ về Cách học Sơ đồ hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Sơ đồ tư duy

 1. Sơ đồ tư duy Tâm Việt Group
 2. Khái niệm Kỹ thuật hình hoạ Khai phá tiềm năng bộ não Kết hợp các năng lực tư duy Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian
 3. Sơ đồ tư duy
 4. 40-50 nghìn suy nghĩ mỗi ngày
 5. Suy nghĩ &
 6. Mọi thứ rối tung
 7. LÞch sö ra ®êi C¸ch t¹o trªn giÊy CÊu tróc LuËt t¹o Lîi Ých øng dông
 8. LÞch sö ra ®êi C¸ch t¹o trªn giÊy CÊu tróc LuËt t¹o Lîi Ých øng dông
 9. Lịch sử Tony Buzan
 10. Lịch sử Hàng triệu người sử dụng
 11. Giảng viên. Đại sảnh.Văn nghệ. Loa. Đèn.Thi cử.Sinh viên.Sân bãi.Micrô. Cây cối.Giao lưu.Ghế đá.Liên hoan. Hiệu phó.Giảng đường. Máy tính. Học tập . Quạt . Bí thư . Vườn hoa Bảo vệ . Bàn ghế. Bạn bè. Nhà tập. Thể thao . Máy chiếu . Nghiên cứu.,.
 12. Chia sẻ về Cách học Sơ đồ hoá
 13. LÞch sö ra ®êi C¸ch t¹o trªn giÊy CÊu tróc LuËt t¹o Lîi Ých øng dông
 14. Ý Ýc ch Ý con on 1 ín 2 h co n Ý con h2 1 Ý chín 3 Ý on Ý con Ýc 4 h n hí Ý c Ý Ý CHỦ ĐỀ ch con Ý c on 1 ính 1 2 on Ý 3 co c n Ý 3 Ý 2 on co n Ýc 3
 15. Ý Ýc ch Ý con on 1 ín 2 h co n Ý con h2 1 Ý chín 3 Ý on Ý con Ýc 4 h n hí Ý c Ý Ý CHỦ ĐỀ ch con Ý c on 1 ính 1 2 on Ý 3 co c n Ý 3 Ý 2 on co n Ýc 3
 16. LÞch sö ra ®êi C¸ch t¹o trªn giÊy LuËt t¹o CÊu tróc Lîi Ých øng dông
 17. 3 m μu Trung t©m H×nh ¶nh Liªn kÕt CÊp bËc CÊu tróc Râ rμng Liªn kÕt §Ëm/M¶nh §−êng nÐt Dμi=Tõ/H×nh ¶nh LuËt Uèn cong Ch÷ in Mét m×nh Tõ H×nh ¶nh BiÓu t−îng Sö dông M μu s¾c Tiªu ®Ò
 18. LÞch sö ra ®êi C¸ch t¹o trªn giÊy LuËt t¹o CÊu tróc Lîi Ých øng dông
 19. Hứng thú!!!
Đồng bộ tài khoản