Tìm hiểu về thước lỗ ban

Chia sẻ: Bui Thi Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
160
lượt xem
63
download

Tìm hiểu về thước lỗ ban

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lỗ Ban nghiên cứu về cuộc sống con người trong vũ trụ, từ những mối quan hệ giữa con người với thế giới bờn ngoài Lỗ Ban đó đề ra những khoảng cỏch kớch thước khụng gian biểu thị sự sinh tồn và suy thoỏi của cuộc sống con người. Thước Lỗ Ban cú chiều dài đơn vị gọi là “Thước” – ký hiệu là L. Trờn mỗi thước (L) này được chia làm 8 cung, ở mỗi cung biểu thị sự định đoạt số mệnh của con người sống trong cỏi khụng gian cỏi khụng gian vũ trụ đú....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về thước lỗ ban

 1. www.giaxaydung.vn Thíc Lç Ban I. ý nghÜa cña thíc Lç Ban Lç Ban nghiªn cøu vÒ cuéc sèng con ngêi trong vò trô, tõ nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi thÕ giíi bªn ngoµi Lç Ban ®· ®Ò ra nh÷ng kho¶ng c¸ch kÝch thíc kh«ng gian biÓu thÞ sù sinh tån vµ suy tho¸i cña cuéc sèng con ngêi. Thíc Lç Ban cã chiÒu dµi ®¬n vÞ gäi lµ “Thíc” – ký hiÖu lµ L. Trªn mçi thíc (L) nµy ®îc chia lµm 8 cung, ë mçi cung biÓu thÞ sù ®Þnh ®o¹t sè mÖnh cña con ngêi sèng trong c¸i kh«ng gian c¸i kh«ng gian vò trô ®ã. ý nghÜa cña thíc Lç Ban trong thùc tÕ lµ nÕu cã mét ng«i nhµ x©y ®óng hêng, hîp tuæi cña gia chñ, ®óng ngµy giê vµ vµo ®óng n¨m tèt còng cha ®ñ tèt h¼n mµ l¹i cßn xÊu h¬n ®i khi x©y nhµ, lµm cöa ph¹m ph¶i c¸c kÝch thíc cã cung xÊu trong thíc Lç Ban. Mét khi kÝch thíc th«ng thuû cña c¸c cöa cña c¨n phßng ph¹m ph¶i cung xÊu sÏ lµm ch×m ®¾m mäi c¸i tèt cña sù hîp h íng, hîp thêi, hîp ngµy th¸ng. Kh¸c víi híng nhµ vµ sù hîp tuæi víi thêi gian cã thÓ lùa chän vµ ®iÒu chØnh th× kÝch thíc chØ cã thÓ lÊy ®óng cung sè, nÕu lÊy ph¶i cung sè xÊu sÏ g©y tai ho¹ cho gia chñ. Thíc Lç Ban cã 3 lo¹i kh¸c nhau dïng ®Ó ®o c¸c kÝch thíc th«ng thuû, c¸c chi tiÕt cña nhµ vµ nh÷ng ®å vËt néi thÊt. Mçi lo¹i thíc nãi trªn cã cung bËc ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch nghiªm ngÆt vµ nã ®ßi hái ngêi sö dông ph¶i hÕt søc cÈn träng trong viÖc øng dông tõng lo¹i thíc vµo thùc tÕ, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc dïng lÉn lén thíc ®o th«ng thuû ®Ó ®o chi tiÕt nhµ hoÆc dïng thíc ®o chi tiÕt nhµ ®Ó ®o ®å néi thÊt. Xin lu ý r»ng: Víi mét sù bÊt cÈn nhá nµo ®ã còng cã thÓ g©y nªn sù ®æ vì cña c¶ mét c¬ nghiÖp mÆc dï ®ã lµ sù v« t×nh. ChÝnh v× vËy ®Ó sö dông tèt thíc Lç Ban cÇn ph¶i nghiªn cøu nã mét c¸ch nghiªm tóc vµ ®ßi hái mét sù ¸p dông chÝnh x¸c! II. C¸ch sö dông thíc Lç Ban 1. §o kÝch thíc rçng (th«ng thuû) Thíc ®o lç rçng nh kÝch thíc th«ng thñy cña c¸c lo¹i cöa, lç tho¸ng vµ kh«ng gian th«ng thuû c¸c tÇng nhµ. C¸c kÝch thíc nµy ®îc t¹o bëi sù giíi h¹n trong mét kh«ng gian vËt chÊt, chÝnh v× thÕ nã còng biÓu thÞ sù ¶nh hëng cña nh÷ng kÝch thíc kh«ng gian ®ã ®èi víi con ngêi th«ng qua sù thay ®æi c¸c kÝch thíc nµy. Thíc ®o lç rçng (th«ng thuû) cã chiÒu dµi quy ®æi ra hÖ mÐt lµ L = 0,52 mÐt, nh vËy mçi cung cho kÝch thíc lµ 0,065 mÐt. Thø tù c¸c cung ®o tõ tr¸i sang ph¶i lµ: Quý nh©n – HiÓm ho¹ - Thiªn tai – Thiªn tµi – Phóc léc – C« ®éc – Thiªn tÆc – TÓ tíng. ý nghÜa vµ c¸ch tÝnh c¸c cung nh sau: 1.1. Cung Quý nh©n GÆp cung nµy gia c¶nh ®îc kh¶ quan, lµm ¨n ph¸t ®¹t, b¹n bÌ trung thµnh, con c¸i th«ng minh hiÕu th¶o. C¸ch tÝnh n x L + (0,015 ®Õn 0,065) 1.2. Cung HiÓm ho¹ GÆp cung HiÓm ho¹ gia chñ sÏ bÞ t¸n tµi léc, tr«i d¹t tha ph¬ng, cuéc sèng tóng thiÕu, gia ®¹o cã ngêi ®au èm, con c¸i d©m «, h th©n, mÊt nÕt, bÊt trung, bÊt hiÕu. C¸ch tÝnh n x L + (0,07 ®Õn 0,13) www.giaxaydung.com
 2. www.giaxaydung.vn 1.3. Cung Thiªn tai GÆp cung nµy coi chøng èm ®au nÆng, chÕt chãc, mÊt cña, vî chång bÊt hoµ, con c¸i gÆp n¹n. C¸ch tÝnh n x L + (0,135 ®Õn 0,195) 1.4. Cung Thiªn tµi GÆp cung Thiªn tµi chñ nhµ lu«n may m¾n vÒ tµi léc, n¨ng tµi ®¾c lîi, con c¸i ®îc nhê v¶, hiÕu th¶o, gia ®¹o chÝ thä, an vui. C¸ch tÝnh n x L + (0,2 ®Õn 0,26) 1.5. Cung Phóc léc T¹i cung Phóc léc chñ nhµ lu«n gÆp ®îc sung tóc, phóc léc. NghÒ nghiÖp lu«n ph¸t triÓn, n¨ng tµi ®¾c lîi, con c¸i th«ng minh, hiÕu häc, gia ®¹o yªn vui. C¸ch tÝnh n x L + (0,265 ®Õn 0,825) 1.6. Cung C« ®éc Cung nµy gia chñ hao ngêi, hao cña, biÖt ly, con c¸i ngç nghÞch, töu s¾c v« ®é ®Õn chÕt. C¸ch tÝnh n x L + (0, ®Õn 0, ) 1.7. Cung Thiªn tÆc GÆp cung Thiªn tÆc ph¶i coi chõng bÖnh ®Õn bÊt ngê, hay bÞ tai bay v¹ giã, kiÖn tông, tï ngôc, chÕt chãc. C¸ch tÝnh n x L + (0, ®Õn 0, ) 1.8. Cung TÓ tíng Cung TÓ tíng t¹o cho gia chñ hanh th«ng mäi mÆt, con c¸i, tiÒn tµi, danh, sinh con quý tö, chñ nhµ lu«n may m¾n bÊt ngê. C¸ch tÝnh n x L + (0,46 ®Õn 0,57) Trong ®ã: L = 0,52 mÐt n = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10... Cã 4 cung tèt lµ: Quý nh©n, Thiªn tµi, Phóc léc vµ TÓ tíng. B¶ng kÝch thíc chuÈn cho c¸c chi tiÕt th«ng thuû cña nhµ Tõ c¸ch tÝnh nªu trªn cïng víi thuyÕt ©m d¬ng, sinh tån, Lç Ban ®· chän ra b¶ng kÝch thíc chuÈn ®Ó lµm c¬ së cho viÖc lùa chän c¸c kÝch thíc nhµ cöa cña mçi gia ®×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng. Quý nh©n (m) Thiªt tµi (m) Phóc léc (m) TÓ tíng (m) 0,80 0,50 0,55 0,75 1,35 1,00 1,10 1,30 1,85 1,55 1,60 1,80 www.giaxaydung.com
 3. www.giaxaydung.vn 2,40 2,05 2,10 2,30 2,90 2,60 2,65 2,85 3,40 3,10 3,15 3,35 3,95 3,60 3,70 3,90 4,45 4,15 4,20 4,40 5,00 4,65 4,70 4,90 5,50 5,20 5,25 5,45 2. §o kÝch thíc ®Æc §o kÝch thíc ®Æc cã nghÜa lµ ®o phñ b× c¸c vËt thÓ lµ nh÷ng chi tiÕt cña c«ng tr×nh hoÆc ®å vËt trong néi thÊt cña ng«i nhµ. Thíc ®o kÝch thíc ®Æc cã t¸m cung nh sau: Tµi – BÖnh – Ly – NghÜa – Quan – KiÕp – H¹i – B¶n 2.1. Tµi – cã nghÜa lµ tµi gåm: - Tµi ®øc: Cã tµi vµ cã ®øc. - B¶o khè: Cã kho quý. - Lôc hîp: §¹t ®îc s¸u ®iÒu ng ý. - Nghªnh phóc: §ãn ®iÒu phóc. 2.2. BÖnh – cã nghÜa lµ bÖnh gåm: - Tho¸t tµi: MÊt tiÒn. - C«ng sù: BÞ ®Õn cöa quan. - Lao chÊp: BÞ tï ®µy. - C« qu¶: §¬n lÎ. 2.3. Ly – cã nghÜa lµ xa c¸ch gåm: - Trëng khè: CÇm cè ®å ®¹c. - KiÕp tµi: Cña c¶i m¾c h¹i. - Quan quû: C«ng viÖc kÐm. - ThÊt tho¸t: BÞ mÊt m¸t. 2.4. NghÜa – cã nghÜa lµ ®¹t ®îc ®iÒu hay lÏ ph¶i - Thªm ®inh: Thªm ngêi. - Ých lîi: Cã lîi, cã Ých. - Quý tö: Sinh con quý tö. - §¹i c¸t: NhiÒu ®iÒu hay. 2.5. Quan – cã nghÜa lµ ngêi chñ gåm: - ThuËn khoa: TiÕn ®êng c«ng danh. - Hoµnh tµi: TiÒn nhiÒu. - TiÕn Ých: Ých lîi t¨ng. - Phó quý: Giµu sang. 2.6. KiÕp – cã nghÜa lµ tai n¹n gåm: - Tö biÖt: ChÕt chãc. - Tho¸i khÈu: MÊt ngêi. - Ly h¬ng: Bá quª mµ ®i. - Tµi thÊt: MÊt tiÒn. 2.7. H¹i – cã nghÜa lµ bÞ xÊu gåm: - Tai chÝ: Tai n¹n ®Õn. www.giaxaydung.com
 4. www.giaxaydung.vn - Tö tuyÖt: ChÕt chãc. - BÖnh l©m: M¾c bÖnh. - KhÈu thiÖt: C·i nh©u. 2.8. B¶n – cã nghÜa lµ gèc gåm: - Tµi chÝ: TiÒn tµi ®Õn. - §¨ng khoa: §ç ®¹t. - TiÕn b¶o: §îc d©ng cña quý. - Hng vîng: Lµm ¨n ph¸t ®¹t. Nh vËy trong 8 cung nãi trªn chØ cã 4 cung lµ tèt gåm: Tµi – NghÜa – Quan – B¶n Khi chän kÝch thíc th× chØ nªn chän theo 4 cung nµy. 3. §Ó ®o kÝch thíc cã hai lo¹i thíc kh¸c nhau: - Thíc ®o chi tiÕt nhµ cã chiÒu dµi mçi cung lµ 53,62mm. - Thíc ®o ®å néi thÊt cã chiÒu dµi mçi cung lµ 48,75mm. Sau ®©y lµ c¸ch tÝnh kÝch thíc c¸c cung: 3.1. Thíc ®o chi tiÕt nhµ Tµi = n x L + (0,010 ®Õn 0,053) Trong ®ã: BÖnh = n x L + (0,055 ®Õn 0,107) n = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10... Ly = n x L + (0,110 ®Õn 0,160) L = 0,429 mÐt. NghÜa = n x L + (0,162 ®Õn 0,214) Quan = n x L + (0,216 ®Õn 0,268) KiÕp = n x L + (0,270 ®Õn 0,321) H¹i = n x L + (0,323 ®Õn 0,375) B¶n = n x L + (0,377 ®Õn 0,429) www.giaxaydung.com
 5. www.giaxaydung.vn B¶ng kÝch thíc chuÈn ®Ó lµm c¸c chi tiÕt cña nhµ Tµi (m) NghÜa (m) Quan (m) B¶n (m) 0,90 0,60 0,65 0,85 1,30 1,05 1,10 1,25 1,75 1,50 1,55 1,70 2,20 1,90 1,95 2,10 2,60 2,35 2,40 2,55 3,05 2,75 2,80 3,00 3,45 3,20 3,25 3,85 3,90 3,60 3,70 4,25 4,30 4,05 4,10 4,70 4,75 4,50 4,55 5,10 5,20 4,90 4,95 5,55 3.2. Thíc ®o ®å vËt trong néi thÊt Tµi = n x L + (0,010 ®Õn 0,048) Trong ®ã: BÖnh = n x L + (0,050 ®Õn 0,097) n = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10... Ly = n x L + (0,100 ®Õn 0,146) L = 0,390 mÐt NghÜa = n x L + (0,150 ®Õn 0,195) Quan = n x L + (0,200 ®Õn 0,240) KiÕp = n x L + (0,245 ®Õn 0,290) H¹i = n x L + (0,295 ®Õn 0,340) B¶n = n x L + (0,345 ®Õn 0,390) B¶ng kÝch thíc chuÈn ®Ó lµm ®å néi thÊt Tµi (m) NghÜa (m) Quan (m) B¶n (m) 0,42 0,55 0,60 0,75 0,82 0,95 1,00 1,15 1,20 1,35 1,40 1,55 1,60 1,75 1,80 1,95 1,98 2,10 2,15 2,30 2,35 2,50 2,55 2,70 2,75 2,90 2,95 3,10 3,15 3,30 3,35 3,50 www.giaxaydung.com
 6. www.giaxaydung.vn 4. C¸ch tÝnh bËc thang Sè lîng bËc thang trong d·y sè ®Õm ®îc x¸c ®Þnh trong giíi h¹n ë hai tÊm sµn, theo nguyªn t¾c tÝnh tõ díi lªn trªn. Nh÷ng bËc nghØ lín trong thùc tÕ ®îc sö dông nh mét sµn nhµ, nã kh«ng cßn chøc n¨ng lµ mét bËc chuyÓn tiÕp n÷a th× bËc ®ã coi nh sµn. §ång thêi cã nh÷ng bËc nghØ lín nhng kh«ng cã chøc n¨ng sö dông lµm sµn th× nã vÉn coi nh lµ mét bËc trong nhÞp thang. Khi x¸c ®Þnh sè bËc thang cÇn lu ý ®Õn bËc cuèi cïng trong d·y sè ®Õm gi÷a hai tÊm sµn ph¶i thuéc vÒ mét trong c¸c cung tèt sau ®©y: Tµi – NghÜa – Quan – B¶n VÒ ý nghÜa cña c¸c cung nh ®· nªu ë phÇn ®Çu, nÕu kÕt qu¶ kh«ng ®Æng cung tèt th× ph¶i chia l¹i bËc thang ®Ó tr¸nh mäi ®iÒm xÊu ¸m ¶nh bªn cuéc sèng cña gia chñ. C¸ch ®Õm bËc thang theo thø tù tõ díi lªn trªn nh sau: Sµn (8) B¶n (7) H¹i (6) KiÕp (5) Quan (4) NghÜa (3) Ly (2) BÖnh (1) Tµi Sµn Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n gióp cho c¸c b¹n t¹o dùng c¬ nghiÖp cña m×nh ®îc v÷ng ch¾c vµ hng vîng. www.giaxaydung.com
 7. www.giaxaydung.vn Lý thuyÕt D¬ng tr¹ch – Phong thuû Tam thËp b¸t thuyÕt Xem Phong thuû nhµ ë lµ ®iÒu kiÖn tríc tiªn khi ta dù ®Þnh an c lËp nghiÖp t¹i mét n¬i nµo ®ã. Mét khi ta ®· chän ®îc híng nhµ thÝch hîp råi vÉn cha cã thÓ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho nh÷ng ®iÒu tèt lµnh cña tö vi sè mÖnh con ngêi. Bëi lÏ con ngêi chÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña thÕ giíi xung quanh, sù tån t¹i s½n cã cña thÕ giíi xung quanh nh lµ sù dù b¸o nh÷ng ®iÒu sÏ x¶y ra ®èi víi con ngêi. ChÝnh v× vËy xem phong thuû cßn cã nghÜa lµ ph¶i nh×n xa tr«ng réng, ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ tõ nh÷ng thùc thÓ kh¸ch quan ®Ó suy luËn cho b¶n th©n m×nh. Lý thuyÕt vÒ Phong thuû – D¬ng tr¹ch lµ c¶ mét kho tµng ®å sé vÒ nh÷ng triÕt lý cña tù nhiªn. ë ®©y chØ lµ mét phÇn nhá xin giíi thiÖu cïng c¸c b¹n vÒ “Tam thËp b¸t thuyÕt”: 1­ Nhµ ë tr¸nh x©y c¹nh ®Òn, miÕu. 21­ Nhµ h×nh ch÷ ho¶ bÞ ®Ìn ho¶ kÕ binh. 2­ Tríc nhµ cã ®êng c¸i lîng ch÷ S th× lµm ¨n lôi  22­ Nhµ kiÓu c¸i qu¹t vÊt v¶ lªnh ®ªnh. b¹i. 23­ DÇm to, cét nhá th× bÞ ngêi kh¸c ¸p ®¶o, lÊn  3­ Bèn bªn lµ ®êng th× ph¹m ch÷ tï téi. lít. 4­ Tríc cöa cã c©y thuú d¬ng th× nhµ cã ngêi  24­ Nhµ tríc cao, sau thÊp th× h¹i ®Õn can, xung  chÕt treo. ®Õn vî. 5­ RÔ c©y ®µo chÜa th¼ng vµo cöa, con ch¸u  25­ Nhµ tríc thÊp, sau cao th× giµ trΠ®Òu mª  ®îc phï hé. muéi. 6­ Cöa bÞ c©y ®éc thô ch¾n th× mÑ go¸, con  26­ Gi÷a nhµ cao th× vî chång bÊt hoµ. c«i. 27­ Têng rµo kh«ng ®îc më cöa sæ, nÕu më hay  7­ Bªn tr¸i cã c©y, bªn ph¶i kh«ng th× lµnh Ýt d÷  bÞ dÌm pha. nhiÒu. 28­ Hai nhµ ®èi diÖn nhau, nhµ nµo cöa thÊp sÏ  8­ C©y bªn ph¶i «m nhiÒu tÇng th× tµi léc v«  giµu h¬n. tËn. 29­ Còng d∙y nhµ, cöa nµo to h¬n sÏ ¨n nªn lµm  9­ Dßng níc chÇu vÒ cöa chñ ph¸t tµi nhanh. ra. 10­ Dßng níc c¾t gÇn tríc cöa, sèng kh«ng yªn  30­ Cöa nhµ tr¸nh cöa quan, cöa ngôc dÔ bÞ ®¹i  æn. hung. 11­ R∙nh tho¸t níc tõ trong nhµ ra ngoµi ph¶i Èn. 31­ Cöa to, nhµ nhá th× kh«ng lîi cho gia chñ. 12­ R∙nh ch¶y th¼ng tuét th× cña c¶i kh«ng  gãp  32­ Cöa chÝnh hoÆc cöa sæ më híng Nam cña  ®îc. nhµ th× ph¶i che nÕu kh«ng gia ®×nh liªn tôc  13­ Níc tho¸t ë ®èi diÖn cöa th× kh«ng gi÷ ®îc  bÊt hoµ. cña. 33­ Cöa sæ më híng B¾c, phô n÷ bÞ rèi lo¹n kinh  14­ Nhµ cã ao h×nh vu«ng th× vîng. nguyÖt. 15­ Nhµ cã ao h×nh ch¶o th× vinh hiÓn phó quý. 34­ Giêng kª kh«ng ®îc ®èi diÖn víi xµ ngang. 16­ Nhµ to ao nhá, nam c« ®éc, n÷ chÕt yÓu. 35­ Tr¸nh kª giêng ®èi diÖn víi cöa ®i vµ g¬ng  17­ Ao tríc nhµ cã gãc nhän chÜa vµo cöa, chñ  soi. bÞ èm ®au. 36­ BÕp kh«ng ®Ó ngêi ®øng ngoµi trong thÊy. 18­ Cæng nhµ ®èi diÖn nhau th× kh«ng tèt. 37­ BÕp kh«ng ®Æt ®èi diÖn víi cöa ®i. 19­ Tríc nhµ cã ng«i nhµ ®æ n¸t, hoang ho¸ th×  38­ Kh«ng b¾c d©y (sµo) ph¬i quÇn ¸o ngang  www.giaxaydung.com
 8. www.giaxaydung.vn kh«ng tèt. qua bÕp. 20­ Nhµ h×nh ch÷ b¸t må c«i nghÌo khæ. www.giaxaydung.com
 9. www.giaxaydung.vn §Þa lý phong thuû vµ ph¬ng vÞ nhµ Ph¬ng vÞ lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña ®Þa lý phong thuû. Do ®ã tríc hÕt ph¶i ®o chÝnh x¸c ph¬ng vÞ. Muèn ®o chÝnh x¸c ph¬ng vÞ ph¶i dïng ®Õn la bµn. Nãi ®Õn ph¬ng vÞ thêng ngô ý chØ bèn ph¬ng: §«ng, T©y, Nam, B¾c nhng trong ®Þa lý phong thuû l¹i chia thµnh hai m¬i bèn ph¬ng. Hai m¬i bèn ph¬ng ®ã vÉn lÊy bèn ph¬ng: §«ng, T©y, Nam, B¾c lµm c¬ së. Tõ bèn ph¬ng c¬ së ®ã h×nh thµnh thªm bèn ph¬ng: §«ng B¾c, §«ng Nam, T©y B¾c, T©y Nam tøc cã t¸m ph¬ng vÞ. TiÕp tôc tõ t¸m ph¬ng vÞ nµy l¹i chia thµnh hai m¬i bèn ph¬ng vÞ, mçi ph¬ng vÞ kho¶ng15o. C¸t hung Èn tµng trong 24 ph¬ng vÞ Díi ®©y lµ ý nghÜa cña 24 ph¬ng vÞ, trong dÊu ngoÆc cã ghi sè ®é. Khi dïng la bµn ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng vÞ cña nhµ ë th× ta cÇn c¨n cø vµo sè ®é ®· ghi ®Ó t×m ra chÝnh x¸c h íng nhµ. 24 ph¬ng vÞ còng cã t¸c dông ®èi víi ph¬ng híng cña phÇn mé, ®Òn ®µi hoÆc bµn thê. NÕu híng nhµ cña b¹n lµ B¾c – Nam vËy rót côc b¹n còng cha thÓ biÕt ®îc chÝnh x¸c ®ã lµ h¬ng nh©m hay híng tý, h¸y híng quý, mµ híng nh©m, híng tý tuy cïng thuéc híng B¾c nhng ý nghÜa cña chóng l¹i rÊt kh¸c nhau. Cho nªn b¹n cÇn ph¶i dïng la bµn vµ ghi nhí sè ®é hoÆc ®èi chiÕu víi h×nh ë cuèi s¸ch nµy ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng vÞ cho chÝnh x¸c. Híng nhµ trong phong thñy ®îc x¸c ®Þnh lµ híng tõ t©m nhµ tíi lng nhµ (chó ý kÎo nhÇm h- íng nhµ thêng dïng lµ híng mÆt nhµ). ý nghÜa cña 24 híng nhµ nh sau 5. Híng “Nh©m” (B¾c 337,6 –352,5 Thñy) Híng nµy lµ híng quyÒn thÕ vµ phó quý. Híng nµy kh«ng nh÷ng thuéc vÒ phó quý mµ cßn cã c¶ quyÒn uy, chøc quan cao hoÆc lµm tíng, cã nghÜa lµ quyÒn thÕ ë cÊp cao. Ngµy xa, trong nh÷ng triÒu ®¹i cêng thÞnh nhÊt thiÕt ph¶i cã nh÷ng vâ tíng cao minh, dòng m·nh ®Ó phß t¸ Hoµng ®Õ. ChÝnh “Nh©m” lµ hµm nghÜa ngêi vâ tíng cã nh÷ng phÈm chÊt cao minh u tó nµy. T¹i mét sè ®Þa ph¬ng cã mét ®iÖn thê chän híng nµy cho nªn ®ã lµ ng«i miÕu ®Ó thê vâ tíng, ®ång thêi ®ã còng lµ vÞ thÇn ®îc nhiÒu vâ ®¹o t«n thê. Nh©m lµ mét trong nh÷ng ph¬ng vÞ thÕ cña khÝ rÊt m¹nh. NÕu cã thÓ lîi dông ®îc khÝ cña ®Þa long mét c¸ch thuËn lîi ®Ó bæ trî thªm th× cßn cã kh¶ n¨ng ®em l¹i sù giµu sang rÊt lín. Ngoµi ra x©y nhµ theo híng nµy cßn cã hµm ý trong gia ®×nh sÏ cã ngêi ®i xa hoÆc ra níc ngoµi tu nghiÖp thªm. Cöa më híng §«ng – Nam BÕp ®Æt híng T©y – Nam. 6. Híng “Tý” (B¾c 352,6 – 7,5 Ho¶) §©y lµ ph¬ng vÞ cao quý vµ thêng kh«ng bá lì nh÷ng c¬ héi tèt trong cuéc ®êi. §©y lµ híng cao quý, còng lµ híng mµ c¸c ®Òn ®µi, bµn thê thêng hay chän, v× cung tý ®èi diÖn víi th¸i ®¬ng, cho nªn cung tý cßn ®î gäi lµ cung ¸nh s¸ng. Ho¸ th©n cña th¸i d¬ng chÝnh lµ thuû tæ Thiªn ChiÕu ®¹i thÇn cña Thiªn Hoµng NhËt B¶n, do ®ã hoµng cung tÕ lÔ ®¹i thÇn còng chän theo ph¬ng cung Tý nµy. Ngoµi ra l¨ng mé cña thÇn cung Minh TrÞ vµ Thiªn Hoµng ChiÕu Hoµ còng lÊy theo híng nµy. V× híng tý tîng trng cho sù qu¶ ®o¸n dòng c¶m, cho nªn nÕu cã thÓ kÕt hîp víi ®Þa long th× nã sÏ s¶n sinh ra khÝ tèt khiÕn cho ngêi ta cã sù anh minh tiªn kiÕn, t¸o b¹o qu¶ quyÕt, do ®ã th- êng kh«ng bá lì nh÷ng c¬ héi tèt trong cuéc ®êi. www.giaxaydung.com
 10. www.giaxaydung.vn Cöa më híng T©y Nam BÕp ®Æt híng Nam hoÆc §«ng. 7. Híng 8. Híng 9. Híng 10. Híng “DÇn” (§«ng B¾c: 52,6 – 67,5 Ho¶) Híng xÊu. V× vËy ®iÒu kiÖn ®Ó chän híng nµy lµ nhÊt ®Þnh ph¶i cã lùc cña ®Þa long. §©y lµ híng rÊt khã sö dông. T«i rÊt ph¶n ®èi nh÷ng ngêi chØ c¨n cø vµo sù ph¸n ®o¸n chung chung cña m×nh, chän híng nµy mét c¸ch khinh suÊt ®Ó x©y dùng nhµ cöa hoÆc l¨ng mé. ThÇy gi¸o thêng dÆn t«i r»ng: “Ngay nh t«i lµ ngêi nghiªn cøu huyÒn häc c«ng phu nhng còng th- êng gÆp ph¶i sai lÇm trong viÖc øng dông híng nµy, nhÊt lµ nÕu khinh suÊt x©y l¨ng mé theo h- íng nµy th× rÊt dÔ dÉn ®Õn th©n thÓ suy nhîc hoÆc con c¸i thÇn kinh suy yÕu”. Dï sao ®i n÷a khi chän híng nµy nhÊt thiÕt ph¶i cã lùc cña ®Þa long kiÒm chÕ. Cöa më híng Nam hoÆc T©y. BÕp ®Æt híng T©y B¾c hoÆc Nam. 11. Híng “Gi¸p” (§«ng: 67,6 – 82,5 Méc) §©y lµ híng bÖnh tËt, nhng còng cã lóc nhê ®Þa long mµ giµu. Híng nµy gièng víi híng DÇn, nÕu kh«ng dïng th× an toµn h¬n. Híng Gi¸p cßn cã tªn “cung bÖnh tËt”. NÕu x©y mé theo híng nµy rÊt cã thÓ sinh bÞ tª d¹i hoÆc th©n thÓ suy nhîc. Nhng nÕu cã ®iÒu kiÖn vËn dông thuËn lîi lùc cña ®Þa long th× sÏ gièng nh híng Nh©m, ®em l¹i sù giµu sang, quyÒn cao chøc träng. Khi x©y mé theo híng nµy sÏ cã thÓ sinh con v¨n tµi xuÊt chóng. Cöa më híng T©y hoÆc T©y – Nam. BÕp ®Æt híng Nam hoÆc B¾c. 12. Híng “M·o” (§«ng: 82,6 – 97,5) §ã lµ híng thµnh c«ng vµ phån vinh. Híng nµy lµ híng mµ thÕ cña vËn rÊt m¹nh. Ngêi chän híng ®ã kh«ng nh÷ng c«ng viÖc thuËn lîi nh ý mµ trong thêi gian ng¾n cßn kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc lµm viÖc cña m×nh, tõ ®ã tiÕn lªn ®îc giao phã nh÷ng träng tr¸ch, th¨ng quan tiÕn chøc. Ngêi vËn dông híng nµy trong sè con ch¸u sÏ xuÊt hiÖn nh÷ng vÞ l·nh ®¹o. NÕu cßn vËn dông ®îc lùc cña ®Þa long m¹nh kÕt hîp víi thÕ vËn cña m×nh th× c¸c ®êi sau cã thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi l·nh ®¹o hoÆc nhµ c¶i c¸ch ë cÊp Nhµ níc. Cöa më híng T©y BÕp ®Æt híng B¾c. 13. Híng “Êt” (§«ng: 97,6 – 112,5 Ho¶) §ã lµ híng dùa vµo së trêng cña kü thuËt mµ lµm giµu. Tuy nhiªn, còng lµ híng §«ng nhng h- íng Êt so víi híng M·o cã sù æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c h¬n nhiÒu. Híng nµy tîng trng cho ngêi dùa vµo së trêng, kü thuËt hoÆc nghÖ thuËt cña m×nh mµ lµm giµu. Cho nªn híng Êt cßn cã tªn lµ “cung c«ng t¹o”. Cung nµy chñ vµ ngêi cã tµi n¨ng c«ng nghiÖp, kü thuËt, nghÖ thuËt hoÆc lµm diÔn viªn. Do ®ã híng Êt còng lµ híng tîng trng cho ngêi cã tµi n¨ng vµ danh lîi song toµn. Cöa më híng T©y hoÆc T©y – Nam BÕp ®Æt híng B¾c. www.giaxaydung.com
 11. www.giaxaydung.vn 14. Híng “Th×n” (§«ng Nam 112,6 – 127,5) Lµ híng mµ ngêi nç lùc cè g¾ng th× sÏ giµu cã. Nh ®· nãi vÒ híng Söu, híng nµy còng cã nghÜa lµ kho ®ôn. Ngoµi ra còng cã nghÜa lµm ¨n cè g¾ng, cÇn kiÖm tÝch tr÷ th× sÏ giµu. Híng nµy nÕu cßn lîi dông ®îc ®Þa long ®Ó bæ trî th× tuy kh«ng thÓ thÊy ngay hiÖu qu¶, nhng chØ cÇn mét thêi gian ng¾n sÏ giµu rÊt nhat. Híng nµy cßn chÞu ¶nh hëng cña sao Thiªn canh (mét trong 7 ng«i sao cña B¾c ®Èu). Sao Thiªn canh n¾m quyÒn qu¶n ®Þa lý phong thuû vµ ®«ng y häc, do ®ã cã mèi quan hÖ víi sao nµy mµ híng Th×n còng tîng trng cho tÝnh trùc gi¸c nh¹y c¶m. Cöa më híng T©y BÕp ®Æt híng B¾c. 15. Híng “Tèn” (§«ng Nam: 127,6 – 142,5 Ho¶) §©y lµ híng ®Õn n¨m 2003 th× vËn khÝ yÕu dÇn. Híng nµy cßn cã tªn lµ “cung v¨n ch¬ng”, ®ã lµ híng vÒ mÆt v¨n ch¬ng thi cö cã vËn thÕ rÊt m¹nh. Thêi cæ ®¹i Trung Quèc gäi ®ã lµ híng “Khoa cö”, nh÷ng ngêi lËp trÝ muèn lµm quan ®Òu ph¶i kinh qua chÕ ®é khoa cö ®ã. Cho nªn, ®èi vøoi ngêi khã ®ç cao thêng mêi thÇy ®Þa lý phong thuû chän cho hä híng nhµ ®Ó gióp thi cö thuËn lîi, lóc ®ã c¸c thÇy phong thuû phÇn nhiÒu chän theo híng tèn nµy lµm híng nhµ hoÆc híng l¨ng mé. Song tõ n¨m 1984 ®Õn n¨m 2003 híng nµy thêng kh«ng ®îc dïng n÷a v× dßng khÝ cña híng nµy dÇn dÇn gi¶m yÕu. Cöa më híng T©y – B¾c BÕp ®Æt híng §«ng. 16. Híng “Tþ” (§«ng Nam: 142,6 –157,5) Híng nµy thÝch hîp víi nh÷ng ngêi lµm nghÒ ®Çu bÕp. Híng nµy nguyªn cã nghÜa nhµ bÕp cña thiªn tö. V× mang nghÜa “thùc léc” cho nªn ®©y lµ híng rÊt thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn nghÒ ¨n uèng. Híng nµy ngoµi nghÜa ¨n, cßn cã nghÜa léc, nÕu kÕt hîp ®îc víi ®Þa long, th× sÏ thu ®îc doanh lîi kh¸ lín. Cöa më híng T©y – B¾c BÕp ®Æt híng §«ng 17. Híng “BÝnh” (Nam 157,6 – 172,5 Ho¶) §©y lµ híng ®a l¹i tiÕng t¨m tªn tuæi, còng lµ híng linh khÝ rÊt m¹nh, nã tîng trng cho ch÷ quý lµm ®Çu, nghÜa cña quý lµ cao sang, danh tiÕng, ®Æc biÖt lµ chØ nh÷ng ngêi c«ng hÇu b¸ tíc c¹nh hoµng ®Õ hoÆc ngêi n¾m quyÒn chÝnh trÞ. Trong x· héi hiÖn ®¹i nã tîng trng cho nh÷ng nghÞ viÖn quèc héi, nh÷ng nhµ chÝnh trÞ cÊp cao cña nhµ níc. Ngoµi ra nã cßn hµm nghÜa lµ ®îc quý nh©n phï trî. Cöa më híng B¾c BÕp ®Æt híng §«ng. 18. Híng “Ngä” (Nam: 172,6 – 187,5 Kim) §©y lµ híng tîng trng cho sù biÕn ®éng, nÕu kh«ng tèt nhÊt th× xÊu nhÊt. Híng nµy rÊt khã vËn dông. Nã vèn cã nghÜa lµ biÕn ®éng, ph©n lý. Tuy nhiªn, chän híng nµy rÊt cã thÓ trë thµnh lµ vÞ l·nh ®¹o hµng v¹n ngêi, còng cã thÓ r¬i vµo t×nh c¶nh ch¹y n¹n, xa quª cÇu thùc. ®iÒu ®¸ng chó ý ®©y gäi lµ híng “©m” cho nªn nÕu x©y mé hoÆc x©y miÕu theo híng nµy th× cã thÓ dßng hä ®ã sÏ sinh n÷ nhiÒu h¬n nam. Cöa më híng B¾c www.giaxaydung.com
 12. www.giaxaydung.vn BÕp ®Æt híng §«ng hoÆc Nam 19. Híng “§inh” (Nam 187,6 – 202,5 Kim) §©y lµ híng chñ nh©n ®îc nhiÒu ngêi ñng hé, ngìng mé. Trong s¸ch cæ cã ghi ®©y lµ híng: “NÕu long m¹ch chÝnh, nÕu ®Þa khÝ th«ng th× tuæi thä tr¨m n¨m”. Ph¬ng vÞ nµy ®¹i biÓu cho sao Nam cùc, tøc lµ “tiªn «ng Nam cùc”, cho nªn cã hµm nghÜa th©n thÓ an khang, thä l©u tr¨m tuæi. Ngoµi ra, nÕu kÕt hîp ®îc víi ®Þa long, ®Þa khÝ th× bÊt kÓ ë lÜnh vùc nµo ®Òu trë thµnh nhµ l·nh ®¹o ®îc réng r·i quÇn chóng yÕu mÕn, ngìng mé. Cöa më híng T©y – B¾c BÕp ®Æt híng T©y hoÆc §«ng 20. Híng “Mïi” (T©y Nam: 202,6 – 217,5 Thæ) Híng nµy tµi s¶n hïng hËu hoÆc dåi dµo. Híng nµy cã hµm nghÜa kho ®ôn ®Çy nhµ gièng híng Th×n, híng Söu. NÕu chän híng nµy tuy thanh danh kh«ng l÷ng lÉy bèn ph¬ng nhng ngîc l¹i tµi s¶n hïng hËu. Th«ng thêng ngêi nµy chØ cã mét v¨n phßng nhá trong toµ lÇu lín, sù nghiÖp tuy kh«ng to t¸t nhng l¹i cã bÊt ®éng s¶n hïng hËu trong m«i trêng ®« thÞ. Nh thÕ lµ v× ®îc ¶nh hëng cña mé kho nªn lµm cho ngêi ®ã cã mét tµi s¶n nhiÒu kh«ng thÓ ngê ®îc. Cöa më híng §«ng – B¾c BÕp ®Æt híng Nam. 21. Híng “Kh«n” (T©y Nam: 217,6 – 232,5 Kim) Híng xuÊt hiÖn hµo kiÖt cuèi ®êi. §©y lµ híng ngîc víi híng “cÊn” – híng quû m«n, nªn cßn gäi lµ “bao quû m«n”. V× cã tªn gäi quû m«n nªn dïng híng nµy thêng kh«ng an toµn. Song ®èi víi nh÷ng ngêi chuyªn nghiªn cøu phong thuû häc nh chóng t«i hoÆc ®¹o sÜ ©m d¬ng cña NhËt B¶n th× híng nµy thùc ra kh«ng ®¸ng kiªng kÞ l¾m. Bëi v×, nÕu phèi hîp thµnh c«ng víi lùc ®Þa long th× híng nµy thËm chÝ cã thÓ xuÊt hiÖn nh÷ng nh©n vËt hµo kiÖt cña thêi ®¹i. Cöa më híng B¾c hoÆc §«ng. BÕp ®Æt híng T©y – B¾c. 22. Híng “Th©n” (T©y Nam: 232,6 – 247,5 Thuû) §©y lµ híng tÊt yÕu ph¶i kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa khÝ. Híng th©n cßn cã nghÜa lµ “ngäc tû”, “thiªn Ên”, lµ híng lùc t¬ng ®èi yÕu trong 24 ph¬ng vÞ, cho nªn nhÊt ®Þnh ph¶i kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ ®Þa long. Ngoµi ra còng kh«ng nªn thiÕu thuû khÝ ®îc. NÕu kÕt hîp ®îc víi nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn th× míi vËn dông ®îc híng nµy vµ nh thÕ míi dÔ dµng, nhanh chãng th¨ng chøc cao h¬n ngêi kh¸c. §èi víi ngêi lµm nghÒ tù doanh sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng vµ sÏ t×m ®îc nhiÒu ngêi gióp viÖc cã tµi n¨ng. Cöa më híng B¾c hoÆc §«ng. BÕp ®Æt híng T©y – B¾c. 23. Híng “Canh” (T©y: 247,6 – 262,5 Thæ) §©y lµ híng s¸ng suèt, minh mÉn vµ giÇu søc quyÕt ®o¸n. Híng canh cßn cã tªn lµ cung “vò ®iÖu” còng lµ mét trong nh÷ng híng thÕ vËn rÊt m¹nh. Qua tªn gäi cña nã cã thÓ thÊy râ h×nh t- êng ngêi anh hïng, tíng qu©n, vÞ chØ huy. Ngoµi ra nã cßn cã nghÜa lµ ngêi s¸ng suèt, trÝ tuÖ, tiªn kiÕn vµ cã søc quyÕt ®o¸n h¬n ngêi. Lµ anh hïng hay tíng qu©n trong thêi ®¹i ngµy nay cã thÓ hiÓu lµ ngêi c¸n bé qu©n ®éi hoÆc sÜ quan cao cÊp, vÒ mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ cã thÓ hiÓu ®ã lµ ngêi Th ký thêng trùc hoÆc Chñ tÞch héi ®ång doanh nghiÖp. Song chØ riªng híng nµy th× cha dÔ dµng cã nhiÒu tiÒn, cho www.giaxaydung.com
 13. www.giaxaydung.vn nªn tèt nhÊt ph¶i ®ång thêi kÕt hîp víi khÝ ®Þa long th× nh÷ng ®øc tÝnh u viÖt trªn míi ®a l¹i hiÖu qu¶ giµu cã. Cöa më híng §«ng – Nam hoÆc §«ng BÕp ®Æt híng §«ng – Nam hoÆc Nam. 24. Híng “DËu” (T©y: 262,6 –277,5 Ho¶) §©y lµ híng phÇn lín cho nhµ tËp thÓ, trô së c¬ quan, còng thÝch hîp víi híng ®Òn ®µi, bµn thê. Híng nµy cßn cã nghÜa lµ danh tiÕng, quan chøc cao quý, ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc mµ nãi ®©y còng lµ híng còng cã thÓ ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh. Ngoµi ra v× híng nµy mÆt ngo¶nh vÒ §«ng, tøc lµ híng chµo mÆt trêi nªn ®©y còng lµ híng hay chän cho ®Òn ®µi vµ bµn thê. §iÒu quan träng khi chän híng nµy lµ nÕu ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh long huyÖt kh«ng ®óng th× sÏ dÉn ®Õn “§µo hoa”. §µo hoa cã nghÜa lµ ®am mªm n÷ s¾c, sèng ®µng ®iÕm. Kh«ng chØ lµ híng DËu mµ c¶ híng: Tý, Ngä, M·o còng ®Òu cã hµm ý hµo hoa, cho nªn khi vËn dông ph¶i hÕt søc chó ý. Cöa më híng §«ng BÕp ®Æt híng B¾c hoÆc Nam. 25. Híng “T©n” (T©y: 277,6 – 292,5 Ho¶) §©y lµ híng cña häc gi¶ hay nh÷ng nhµ nghiªn cøu thµnh ®¹t. Híng nµy kh«ng cã nhîc ®iÓm g× ®¸ng kÓ mµ l¹i dÔ vËnd ôgn. Hµm ý cña nã lµ “tó tµi”, lý trÝ s¸ng suèt vµ còng cã tªn lµ cung “V¨n ch¬ng” gièng nh híng Tèng. NÕu vËn dông khÐo híng nµy, kh«ng ®îc quan cao léc hËu th× còng th¨ng chøc vinh hiÓn. §èi víi nhµ nghiªn cøu hay häc gi¶ nhÊt ®Þnh sÏ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng lín. Ngoµi ra híng nµy cßn cã nghÜa ®îc cÊp trªn ®Ò b¹t hoÆc chiÕu cè hoÆc ®îc giao phã nh÷ng träng tr¸ch. Lng nhµ cña híng nµy ®èi diÖn víi ph¬ng §«ng h¬i chÕch vÒ Nam, cho nªn gièng nh híng dËu còng thêng ®îc chän lµm híng cña c¸c ®Òn ®µi, am miÕu. Cöa më híng §«ng – B¾c BÕp ®Æt híng B¾c hoÆc Nam. 26. Híng “TuÊt” (T©y B¾c: 292, 6 – 307,5 Thæ) Lµ híng thu ®îc tiÒn nhiÒu nhê bÊt ®éng s¶n. Gièng nh híng mïi, ®©y còng lµ híng mé kho. Do ®ã nã cã nghÜa lµ sinh tµi, ®Æc biÖt lµ nhê ruéng ®Êt hoÆc bÊt ®éng s¶n mµ giµu cã. NÕu khÐo kÕt hîp víi ®Þa long th× sÏ gÆp ®îc nh÷ng vËn may bÊt ngê. Trong thêi gian tõ 1984 ®Õn 2003 vËn khÝ cña híng nµy m¹nh nhÊt. Cöa më híng §«ng – Nam BÕp ®Æt híng B¾c 27. Híng “Cµn” (T©y B¾c: 307,6 – 322,5 Kim) §©y lµ híng lý tëng cho nhµ ë vµ l¨ng mé. Lóc chän nhµ theo híng nµy, mÆt tríc cña nhµ sÏ ®èi diÖn víi híng Tèn, tøc lµ híng §«ng Nam, tøc lµ híng ¸nh s¸ng mÆt trêi ®Çy ®ñ, tinh thÇnh s¶ng kho¸i, cho nªn dï lµ ®èi víi ©m tr¹ch hay d¬ng tr¹ch th× híng nµy lµ híng tèt nhÊt. §iÒu ®¸ng chó ý lµ híng nµy cßn cã hµm nghÜa c« ®éc, ngoan cè, cho nªn nÕu nhµ x©y dùng trong nói theo híng nµy hoÆc x©y dùng l¨ng mé th× thêng cã ý kh«ng tèt. Song cho ®Õn n¨m 2000 th× thÕ khÝ cña híng nµy ®· dÇn gi¶m yÕu. Cöa më híng §«ng – Nam hoÆc Na. BÕp ®Æt híng §«ng hoÆc B¾c. www.giaxaydung.com
 14. www.giaxaydung.vn 28. Híng “Hîi” (T©y B¾c: 322,6 – 337,6 Méc) §©y lµ híng chi phèi c¶ 24 híng. Gièng nh “ “, ®©y còng lµ mét trong nh÷ng híng m¹nh nhÊt cã thÓ nãi lµ híng träng yÕu nhÊt, thèng so¸i c¶ 24 híng. Trong t tëng triÕt häc Trung Hoa cæ ®¹i, Hîi míi lµ ph¬ng vÞ cao nhÊt. Hîi ®¹i biÓu cho ph¬ng vÞ sao B¾c cùc. Sao B¾c cùc vÜnh viÔn ®øng yªn, tÊt c¶ c¸c sao kh¸c ®Òu chuyÓn ®éng quanh sao B¾c cùc. Do ®ã nã lµ ph¬ng vÞ thiªn tö chi phèi tÊt c¶. Ngay c¶ NhËt B¶n lµ níc chÞu ¶nh hëng cña Trung Hoa cæ còng coi sao B¾c cùc t«n quý nh thiªn tö. Do ®ã ph¬ng vÞ nµy ®¹i biÓu cho c¸c ý tëng tèt nh: phóc ®øc, t«n nghiªm, danh dù, cao quý, ®îc cÊp trªn gióp ®ì, ®îc ®Ò b¹t... NÕu cßn kÕt hîp ®îc víi ®Þa long th× khi chän ph¬ng nµy nh÷ng lîi Ých thu ®îc cßn ngoµi sù tëng tîng. Cöa më híng §«ng – Nam hoÆc Nam BÕp ®Æt híng §«ng hoÆc B¾c. www.giaxaydung.com
 15. www.giaxaydung.vn Cíi hái - X©y nhµ I. C¸ch chän ngµy, th¸ng cho h«n nh©n Chän ngµy th¸ng tèt cho h«n nh©n ph¶i c¨n cø vµo tuæi cña con g¸i theo Can Chi. 1. Tr¸nh kim l©u: NÕu cíi n¨m kim l©u dïng: 1) 1 ®Üa than hoa cã löa. 2) 1 con dao nhän nhá ®Ó vµo ®Üa than hoa. 3) Khi c« d©u vÒ nhµ ®Ó ®Üa cã mòi dao tríc cöa nhµ quay mòi dao ra vµ cho c« d©u bíc qua. 2. Chän th¸ng ®¹i lîi vµ tiÓu lîi: theo tuæi Tuæi §¹i lîi ë th¸ng TiÓu lîi ë th¸ng Tý – Ngä 6, 12 1, 7 Söu – Mïi 5, 11 4, 10 DÇn – Th©n 2, 8 3, 9 M·o – dËu 1, 7 6, 12 Th×n – TuÊt 4, 10 5, 11 Tþ – Hîi 3, 9 2, 8 3. Tr¸nh phô chñ, th©n chñ Tuæi Phô chñ ë th¸ng Th©n chñ ë th¸ng Tý – Ngä 4, 10 5, 11 Söu – Mïi 1, 7 6, 12 DÇn – Th©n 6, 12 1, 7 M·o – DËu 3, 9 2, 8 Th×n – TuÊt 2, 8 3, 9 Tþ – Hîi 5, 11 4, 10 §¹i lîi, tiÓu lîi: Tèt, cã lîi cho h«n nh©n. Phô chñ: Kþ, kh«ng tèt cho ngêi chång. Th©n chñ: Kþ, kh«ng tèt cho ngêi vî. 4. Tr¸nh C«ng C«, Nh¹c th©n: Tuæi C«ng c« ë th¸ng Nh¹c th©n ë th¸ng Tý – Ngä 2, 8 3, 9 Söu – Mïi 3, 9 2, 8 DÇn – Th©n 4, 10 5, 11 M·o – DËu 5, 11 7, 10 Th×n – TuÊt 6, 12 1, 7 Tþ – Hîi 1, 7 6, 12 C«ng c«: Kþ, xÊu ®èi víi mÑ chång. Nh¹c th©n: Kþ, xÊu ®èi víi mÑ cña vî. 5. Tr¸nh c¸c ngµy xÊu vµ cã sao xÊu cho cíi g¶: 6. Tr¸nh c¸c ngµy cã sao xÊu thuéc hÖ NhÞ ThËp B¸t Tó (xem phÇn VII): C¸c sao xÊu cho cíi g¶ cÇn tr¸nh lµ: www.giaxaydung.com
 16. www.giaxaydung.vn §ª, Cang, Khuª, M·o, T©m, N÷, Hö, Nguy, Chuû, Quû LiÔu, Ngu Tinh. 7. Thiªn Êt quý nh©n: Trong tø trô cña ngêi cã quý nh©n, th× khi khã kh¨n cã ngêi gióp ®ì, gÆp n¹n cã ngêi cøu... Gi¸p – MËu mµ tø trô cã Söu – Mïi → cã quý nh©n Êt – Kû mµ tø trô cã Tý – Th©n → cã quý nh©n BÝnh; §inh mµ tø trô cã DËu – Hîi → cã quý nh©n Canh – T©n mµ tø trô cã DÇn – Ngä → cã quý nh©n 8. Sao M·: Trong tø trô cã Sao M·. ... Tuæi Th©n – Tý – Th×n trong tø trô cã DÇn → cã Sao M· Tuæi DÇn – Ngä – TuÊt trong tø trô cã Th©n → cã Sao M· Tuæi Tþ – DËu – Söu trong tø trô cã Hîi → cã Sao M· Tuæi Hîi – M·o – Mïi trong tø trô cã Tþ → cã Sao M· VÝ dô: Ngêi sinh giê Gi¸p Ngä, ngµy T©n Hîi, Th¸ng MËu Th×n, n¨m Kû Tþ. Tuæi Tþ cã Hîi lµ ngêi cã Sao M·. M· chia ra: M· hîp (DÇn – Hîi) coi nh kh«ng cã M·. M· xung (Tþ – Hîi) M· cµng nhanh, cµng m¹nh h¬n. Vîng T¬ng Hu Tó Tö Xu©n Méc Ho¶ Thuû Kim Thæ Th¸ng 1, 2, 3 H¹ Ho¶ Thæ Méc Thuû Kim Th¸ng 4, 5, 6 Thu Kim Thuû Thæ Ho¶ Méc Th¸ng 7, 8, 9 §«ng Thuû Méc Kim Thæ Ho¶ Th¸ng 10, 11, 12 Tø quý (th¸ng 3, 6, 9, 12) Thæ Kim Ho¶ Méc Thuû • Kim sinh Thuû • Thuû sinh Méc • Méc sinh Ho¶ • Ho¶ sinh Thæ Can Gi¸p Êt BÝnh §inh MËu Kû Canh T©n Nh©m Quý Chi Tý 2008 2020 1984 1976 1988 1960 1972 www.giaxaydung.com
 17. www.giaxaydung.vn 1924 1916 1928 1900 1922 1864 1856 1868 2009 1985 1977 1949 1961 Söu 1925 1917 1973 1889 1901 1865 1857 1913 1974 1986 1978 2010 DÇn 1914 1926 1918 1950 1962 1854 1866 1858 1890 1902 1975 1987 1999 2011 M·o 1915 1927 1939 1951 1963 1855 1867 1879 1891 1903 2000 2012 1964 1976 1988 1940 1952 Th×n 1904 1916 1928 1880 1892 1844 1856 1868 2001 2013 1965 1977 1989 1941 1953 Tþ 1905 1917 1929 1881 1893 1845 1857 1869 2014 2002 1994 1966 1978 1990 1942 Ngä 1934 1906 1918 1930 1882 1846 1858 1870 2015 2003 1955 1967 1979 1991 1943 Mïi 1895 1907 1919 1931 1883 1847 1859 1871 2004 2016 1944 1956 1968 1980 1992 Th©n 1884 1896 1908 1920 1932 1848 1860 1872 2005 2017 1945 1957 1969 1981 1993 DËu 1885 1897 1909 1921 1933 1849 1861 1873 TuÊt 2006 2018 1994 1946 1958 1970 1982 1934 1886 1898 1910 1922 www.giaxaydung.com
 18. www.giaxaydung.vn 1874 1850 1862 1995 2007 2019 1935 1947 1959 1971 1983 Hîi 1875 1887 1899 1911 1923 1951 1863 Nh©n chuyªn Trùc tinh Bé sao tèt cho viÖc x©y cÊt nhµ S¸t cèng Ho¶ tinh XÊu víi lîp nhµ, lµm bÕp C¸c sao tèt xÊu theo th¸ng, mïa Ngµy cê sao  Ngµy cã sao  Ngµy cã sao  Ngµy cã sao  Th¸ng nh©n chuyªn trùc tinh s¸t cèng Ho¶ tinh B.Th×n, §.Mïi,  G.Th×n, ¢.Mïi,  G.Ngä, ¢.DËu,  G.TuÊt, ¢.Söu,  M.TuÊt,    K.  B.TuÊt, §.Söu,  B.Tý, §.M∙o,  K.Mïi, C.TuÊt,  1, 4, 7, 10 Söu,     C.  M.Th×n,  T.DËu, N.Tý,  T.Söu, N.Th×n,  Th×n,    T. Mïi N.TuÊt, Q.Söu Q.M∙o Q.Mïi ¢.M∙o, B.Ngä,  G.Ngä, ¢.DËu,  G.Th©n, A.Hîi,  G.Tý, M.Ngä,  §.DËu, M.Tý,  B.Tý, §.M∙o,  B.DÇn,  K.DËu, C.Tý,  2, 5, 8, 11 K.M∙o, C.Ngä T.DËu, N.Tý,  C.Th©n, T.Hîi,  T.M∙o, N.Ngä,  Q.M∙o N.DÇn, Q.Tý Q.DËu G.DÇn, ¢.Tþ,  G.Th©n, ¢.Hîi,  G.TuÊt, ¢.Söu,  M.Th©n, K.Hîi,  B.Th©n, §.Hîi,  B.DÇn,  K.Mïi, C.TuÊt,  C.DÇn,  T.Tþ,  3, 6, 9, 12 M.DÇn, K.Tþ,  C.Th©n, T.Hîi,  T.Söu, N.Th×n,  N.Th©n, Q.Hîi Q.Hîi N.DÇn, Q.Tþ Q.Mïi - Ngµy NguyÖt tÊu (ngµy h«i) XÊu mäi viÖc, ngµy cuèi c¸c th¸ng ©m lÞch. - Ngµy Tø ly: 1 ngµy tríc tiÕt Xu©n Ph©n, Thu Ph©n, H¹ ChÝ, §«ng ChÝ. - Ngµy Tø tuyÖt: 1 ngµy tríc tiÕt LËp Xu©n, LËp H¹, LËp Thu, LËp §«ng. Ngµy Hoµng §¹o (tèt mäi viÖc) M§ th¸ng 3, 9 TL th¸ng 4, 10 M§ th¸ng 4, 10 TL th¸ng 5, 11 K§ th¸ng 1, 7 H¢ th¸ng 3, 11 KD th¸ng 2, 8 H¢ th¸ng 6, 12 N§ th¸ng 6, 12 N§ th¸ng 1, 7 TL th¸ng 3, 9 Thanh Long: TL M§ th¸ng 5, 11 H¢ th¸ng 4, 10 Minh §êng: M§ K§ th¸ng 3, 9 Kim §êng: K§ N§ th¸ng 7, 8 www.giaxaydung.com
 19. www.giaxaydung.vn M§ th¸ng 2, 8 Ngäc §êng: N§ TL th¸ng 6, 12 K§ th¸ng 6, 12 H = Hoµng H¢ th¸ng 1, 7 N§ th¸ng 5, 11 A = ¢n TL th¸ng 2, 8 M§ th¸ng 1, 7 TL th¸ng 1, 7 M§ th¸ng 6, 12 H¢ th¸ng 3, 9 K§ th¸ng 5, 11 H¢ th¸ng 2, 8 K§ th¸ng 4, 10 N§ th¸ng 4, 10 N§ th¸ng 3, 9 II. C¸ch tÝnh tuæi lµm nhµ 1. Tr¸nh Kim L©u C¸ch tÝnh: LÊy tuæi ©m lÞch cña ngêi ®Þnh lµm nhµ. Råi khëi ®Õm tõ “Kh«n” theo chiÒu kim ®ång hå. §Õm hµng chôc cña tuæi tríc (mçi chôc mét nãng tay) ®Õm hµng ®¬n vÞ sau cho ®Õn tuæi cña ngêi ®Þnh lµm nhµ. R¬i vµo 4 cung cã dÊu  (Tèn, Kh«n, Cµn, CÊn) lµ ph¹m Kim L©u kh«ng lµm nhµ ®îc. 4 Kim L©u ®ã lµ: Kh«n – Kim L©u th©n (b¶n th©n chÞu h¹n) Cµn – Kim L©u thª (vî ngêi lµm nhµ) CÊn – Kim L©u tö (con c¸i ngêi lµm nhµ) Tèn – Kim L©u sóc (gia sóc) VÝ dô: NguyÔn V¨n A, 28 tuæi ©m. C¸ch ®Õm: Mêi t¹i Kh«n, hai m¬i t¹i §oµi, hai mèt t¹i Cµn, hai hai t¹i Kh¶m, hai ba t¹i CÊn, hai bèn t¹i ChÊn, hai nh¨m t¹i Tèn, hai s¸u t¹i Ly, hai bÈy t¹i Kh«n, hai t¸m t¹i §oµi ®ã lµ cung cã  kh«ng ph¹m Kim L©u. 2. Tr¸nh Lôc Hoang èc C¸ch tÝnh: LÊy tuæi ©m cña ngêi ®Þnh lµm nhµ, råi khëi ®Õm tõ cung 1 theo chiÒu kim ®ång hå. §Õm hµng chôc tríc, ®Õm hµng ®¬n vÞ sau. NÕu gÆp cung sè 1 lµ NhÊt kiÕt – Tèt. Cung sè 2 lµ Nh× nghi – Tèt. Cung sè 3 lµ Tam ®Þa s¸t – XÊu. Cung sè 4 Tø tÊn tµi – Tèt. Cung sè 5 lµ Ngò thä trÞ – XÊu. Cung sè 6 lµ Lôc hoang èc – XÊu. VÝ dô: NguyÔn V¨n A, 22 tuæi ©m cã lµm nhµ ®îc kh«ng? Khëi ®Õm: Mêi t¹i cung sè 1 – NhÊt kiÕt. Hai m¬i t¹i cung sè 2 – Nh× nghi. Hai m¬i mèt t¹i cung sè 3 – Tam ®Þa s¸t. Hai m¬i hai t¹i cung sè 4 – Tø tÊn tµi. Ngêi 22 tuæi lµm nhµ ®îc kh«ng ph¹m Lôc hoang èc. 11 → 12 → 1h Giê Tý (®ªm) 1 Tý 1 T©n VÝ dô: 1→ 2→ 3h Giê Söu 2 Söu 2 Nh©m 1973 Quý Söu 3→ 9→ 5h Giê DÇn 3 DÇn 3 Quý 1975 Êt M·o 5→ 6→ 7h Giê M·o 4 M·o 4 Gi¸p 1999 7→ 8→ 9h Giê Th×n (s¸ng) 5 Th×n 5 Êt   9 → 10 → 11h Giê Tþ 6 Tþ 6 BÝnh   11 → 12 → 1h Giê Ngä 7 Ngä 7 §inh   1 → 2 → 3h Giê M·o (chiÒu) 8 Mïi 8 MËu   www.giaxaydung.com
 20. www.giaxaydung.vn 3 → 9 → 5h Giê Th©n 9 Th©n 9 Kû   5 → 6 → 7h Giê DËu 10 DËu 0 Canh   7 → 8 → 9h Giê TuÊt 11 TuÊt   9 → 10 → 11h Giê Hîi (®ªm) 12 Hîi     7 6 8 9 VÝ dô: Tuæi Tý th× Tam hîp 5 • Th©n Tý Th×n lµm nhµ híng §«ng Nam hoÆc 4 10 T©y Nam lµ ®îc. 2 1 11 • Tèi kþ lµm híng B¾c vµo ngµy Tý n« tuÕ 3 kh«ng ®îc. 12 • Tuæi g× ®µo mãng xuÊt hµnh giê Êy lµ tèt. • Kh«ng ký hiÖu híng xÊu kh«ng ®îc. Ngä Mïi Th©n DËu TÞ Nam T©y TuÊt Th×n §«ng B¾c Hîi M·o DÇn Söu Tý III. C¸ch tÝnh Can, Chi cña n¨m, th¸ng, ngµy, giê 1. Can chi cña n¨m STT Can Chi STT Can Chi 1 T©n DËu 7 §inh M·o 2 Nh©m TuÊt 8 MËu Th×n 3 Quý Hîi 9 Kû Tþ 4 Gi¸p Tý 10 (0) Canh Ngä 5 Êt Söu 11 Mïi 6 BÝnh DÇn 12 Th©n C¸ch tÝnh: • Sè ®¬n vÞ cña n¨m d¬ng lÞch sÏ øng víi Can cã cïng ®¬n vÞ. VÝ dô: 1934 cã sè ®¬n vÞ lµ 4 øng víi can lµ Gi¸p (cã STT lµ 4). 1960 øng víi Canh. • X lµ sè øng víi chi cña n¨m d¬ng lÞch theo c«ng thøc: X = N¨m d¬ng lÞch – (12.n) Trong ®ã n lµ phÇn nguyªn cña kÕt qu¶ gi÷a n¨m d¬ng lÞch ®em chia cho 12. VÝ dô: N¨m 1934: X = 1934 – (12x161) = 2 øng víi chi TuÊt (1934/12 = 161,17 cã phÇn nguyªn lµ 161), n¨m 1934 lµ n¨m Gi¸p TuÊt. www.giaxaydung.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản