TÌM KIÊM CHUYÊN SÂU TRÊN GOOGLE

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
305
lượt xem
109
download

TÌM KIÊM CHUYÊN SÂU TRÊN GOOGLE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các thủ thuật tìm kiếm trên google

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM KIÊM CHUYÊN SÂU TRÊN GOOGLE

 1. Convert to pdf by tech24.vn TÌM KI M CHUYÊN SÂU TRÊN GOOGLE 1/B n có th tìm th y tên ngư i dùng(username) và m t kh u b ng Google Tôi s ch cho b n m t l nh, gõ vào ô search c a Google trong m t c p "" L nh: "http://*:*@site.com" site.com ch là m t ví d Khác bi t duy nh t là b n ñ ng ñ t chu i www. phía trư c Chúc vui v và Enjoy! .vn 2/B n có th vào site này ñ h c nh ng th thu t tìm ki m v i Google: 24 http://www.searchlores.org/rabbits.htm ch _____________________________________________________________ te Làm th nào ñ tìm s ñăng ký(serials), keygen trong Google.com w. Khi tìm ki m v i google gõ vào tên chương trình c a b n. ww Ví d :Norton System Works 2005 và sau ñó gõ vào chu i 94FBR ch hoa :// ho c ch thư ng ñ u ñư c. tp Khi ñó nó s như th này: ht VD:Norton System Works 2005 94FBR , click nút Search, Nó s hi n ra cùng v i keygen và s serials _____________________________________________________________ Tìm ki m nh c trong google - Ch d n nâng cao *B n quy n c a my_haz cho cái ch d n r t hay tìm ki m v i Google này. Bài vi t này s d y b n làm th nào ñ dùng google tìm ki m các file mp3. Hư ng d n này có tình th c t cao và s t p trung vào "cách làm th nào" ch không gi i thích t i sao (các chu i ký t tìm ki m khác nhau) ph i như th .
 2. Convert to pdf by tech24.vn M cL c ---------------------------------------------------------------------- 0) T chìa khóa 1) Các thư m c 2) Các máy ch Xitami 3) L p danh sách thư m c 4) Các máy ch Andromeda 5) Các ngh sĩ Zina 6) Các máy ch ch y Apache có mp3 7) Các bài hát riêng l .vn ---------------------------------------------------------------------- Ph n 0 - T chìa khóa 24 ---------------------------------------------------------------------- ðây là m t vài ñ nh nghĩa tôi s s d ng ch dư i. te [Directory String] (chu i thư m c) có th là m t trong nh ng cái sau : w. 1) "index of" 2) "last modified" ww 3) "parent of" :// [file type] (d ng t p tin) có th là m t trong nh ng cái sau: tp 1) "mp3" 2) "shn" ht 3) "wma" [mp3 name](tên file MP3) có th là m t trong nh ng cái sau : 1) tên c a album trong ngo c kép 2) tên c a ngh sĩ trong ngo c kép 3) b n táo b o và ñ tên file tr ng và s ra r t nhi u link 4) t sáng t o! [limitors] 1) -html -htm -php -asp -txt -pls (inurl:) là m t l a ch n và có th b b qua và trong th c t h u h t b b qua n u không s d ng m t công c tìm ki m khác google.
 3. Convert to pdf by tech24.vn (intitle:) có th ñư c s d ng vào v trí c a (inurl:) và cho hi u qu tương t L i m t l n n a b n ph i dùng Google. (-filetype:txt) thêm tham s này vào cu i chu i tìm ki m có th l c ñư c nh ng file không mong mu n. (-playlist) thêm tham s này vào cu i chu i tìm ki m có th l c ñư c nh ng file không mong mu n. ---------------------------------------------------------------------- Ph n 1 - Các thư m c ---------------------------------------------------------------------- .vn ðây là nh ng cách thông d ng nh t mà mp3 ñư c lưu tr trên World Wide 24 Web,B n nên th nh ng chu i này trư c. ð nh d ng chu i : ch D ng 1 : [Directory String] + (inurl:)[file type] + [mp3 name] te D ng 2 : [Directory String] + (intitle:)[file type] + [mp3 name] w. D ng 3 : [Directory String] + [file type] + [mp3 name] + [limitors] ww Ví d : :// - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp -txt -pls tp - "index of" + "mp3" + "radiohead" -html -htm -php - "index of" + mp3 + "grandaddy" ht - "index of" + inurl:mp3 + "beatles" -txt -pls - "index of" + intitle:mp3 + beatles - "last modified" + "shn" + "dylan" - "last modified" + inurl:shn + "bob dylan" - "parent of" + inurl:wma + "grandaddy" ð ngh : - Th (intitle:index.of + "mp3" + "tên nhóm nh c" -htm -html -php -asp) ñ u tiên , thông thư ng nó s hi u qu nh t. M t th thu t nh khác: - N u b n tìm ra r t nhi u k t qu v i google nhưng các trang có v như không ñúng ý b n th thêm ngày và chu i "apache" vào chu i tìm ki m
 4. Convert to pdf by tech24.vn VD: - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache feb- 2005 - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache 2005 Ho c n u b n ch mu n m t danh sách mp3 l n th c hi n m t tìm ki m như th này hàng tháng: - intitle:index.of + mp3 + -html -htm -php -asp apache mar ---------------------------------------------------------------------- Ph n 2 - Các máy ch Xitami .vn ---------------------------------------------------------------------- 24 ð nh d ng chu i : D ng 1 : "xitami web server" + (inurl:)[file type] + [mp3 name] ch D ng 2 : "xitami web server" + (intitle:)[file type] + [mp3 name] te Ví d : w. - "xitami web server" + "mp3" + "radiohead" - "xitami web server" + intitle:shn + "beatles" ww - "xitami web server" + inurl:mp3 + "magnetic fields" :// ---------------------------------------------------------------------- tp Ph n 3 - L p danh sách thư m c ---------------------------------------------------------------------- ht ð nh d ng chu i : Type 1 : "directory listings" + (inurl:)[file type] + [mp3 name] Type 2 : "directory listings" + (intitle:)[file type] + [mp3 name] Type 3 : "directory listings of" + (inurl:)[file type] + [mp3 name] Type 4 : "directory listings of" + (intitle:)[file type] + [mp3 name] Ví d : - "directory listings" + "mp3" + "radiohead" - "directory listings" + intitle:shn + "beatles" - "directory listings" + inurl:mp3 + "magnetic fields" - "directory listings of" + "mp3" + "radiohead"
 5. Convert to pdf by tech24.vn - "directory listings of" + intitle:shn + "beatles" - "directory listings of" + inurl:mp3 + "magnetic fields" ---------------------------------------------------------------------- Ph n 4 - Các máy ch Andromeda ---------------------------------------------------------------------- ð nh d ng chu i : Type 1 : "scott matthews" + andromeda + [mp3 name] Type 2 : "scott matthews" + andromeda + [file type] + [mp3 name] Type 3 : "powered by andromeda" + [mp3 name] Type 4 : "powered by andromeda" + [file type] + [mp3 name] Type 5 : inurl:andromeda.php + [mp3 name] .vn Type 6 : inurl:anromeda.php + [file type] + [mp3 name] Type 7 : "scott matthews" 24 Type 8 : "powered by andromeda" Type 9 : inurl:andromeda.php ch Ví d : te - "scott matthews" + andromeda + "radiohead" w. - "scott matthews" + andromeda + "mp3" + "fitter" - "powered by andromeda" + "gradaddy" ww - "powered by andromeda" + "mp3" + "just like women" - inurl:andromeda.php + "shn" :// - inurl:anromeda.php + "wma" + "dylan" tp - "scott matthews" - "powered by andromeda" ht - inurl:andromeda.php ---------------------------------------------------------------------- Ph n 5 - Các ngh sĩ Zina ---------------------------------------------------------------------- ð nh d ng chu i : Type 1 : "zina artists" VD : - "zina artists" ----------------------------------------------------------------------
 6. Convert to pdf by tech24.vn Ph n 6 - Các máy ch ch y Apache có mp3 ---------------------------------------------------------------------- ð nh d ng chu i : Type 1 : "stream all" + apache + [mp3 name] Type 2 : "stream all" + apache Type 3 : "shuffle all" + apache + [mp3 name] Type 4 : "shuffle all" + apache VD: - "stream all" + apache - "stream all" "shuffle all" mp3 - "stream all" + apache + radiohead .vn - "shuffle all" + beatles 24 ---------------------------------------------------------------------- Ph n 7 - Các bài hát riêng l ch ---------------------------------------------------------------------- te ð nh d ng : [mp3 name].mp3 -playlist -filetype:txt w. Ví d : ww - "ok_computer_live.mp3" -playlist -filetype:txt - "*ok_computer*.mp3" -playlist -filetype:txt :// - kid*a.mp3 -playlist -filetype:txt tp ########################################## ht Cách 2: ðây là ví d th hai c a vi c c c ñ i hóa k t qu tìm ki m v i Google: 1. Trong ô Search c a google , gõ vào m t trong hai chu i sau ñây (th chu i m t trư c; n u b n không thích k t qu này, th chu i th hai trong l n tìm ti p theo): * "index of/mp3" -playlist -html -lyrics * "index of/" mp3 -playlist -html -lyrics 2. N u b n thích, thêm tên ngh sĩ ho c tên bài hát vào cu i chu i tìm ki m,
 7. Convert to pdf by tech24.vn sau ñó click phím Search. 3. ðây là m t vài Ví d : * "index of/mp3" -playlist -html -lyrics beatles * "index of/mp3" -playlist -html -lyrics punk _____________________________________________________________ M o này giúp b n tìm th y các thư m c ch a ñ y file MP3 b ng cách tìm ki m trang m c l c c a Apache: 1. Trong ô Search c a google gõ vào ño n mã sau: 2. +("index of") +("/mp3"|"/mp3s"|"/music") +(mp3|zip|rar) +apache 3. B ng cách biên t p mã này, b n có th tìm ki m b t kỳ ñ nh d ng truy n .vn thông(media) nào c oog, wav, pdf, ...v.v. 4. C n b o ñ m ph i biên t p c tên thư m c cũng như ph n m r ng c a 24 file. _____________________________________________________________ ch Tìm ki m mp3 và các file nén, tìm ki m b ng tiêu ñ : te w. 1. Trong ô Search c a google gõ vào ño n mã sau: 2. allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) Tiêuð ww 3. Thay th Tiêuð v i tiêu ñ bài hát, tên ngh sĩ,ho c tên album. 4. ðây là m t vài ví d : :// * allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) beatles tp * allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) revolver * allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) greatest hits ht ------------------------------------------------------------------------------------------- & và tìm ki m các chương trình Cell Phone: ch c n gõ vào dòng sau trong h p search c a google và xem kinh nghi m m t th gi i m i c a tìm ki m Games: Tìm games "parent directory" nokia games -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums Tìm tones "parent directory " nokia polyphonic -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
 8. Convert to pdf by tech24.vn Tìm games cho h ñi u hành Symbian: "parent directory " symbian games -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx - md5 -md5sums Tìm Wallpapers "parent directory " nokia wallpapers -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums Tìm file Midi nói chung "parent directory " midi -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 - md5sums .vn th dùng "Index of" thay th "parent directory" 24 -------------------------------------------------------------------------------------------- Các m o khác: ch te Có th b n ñã th y m t s Website cho phép b n tìm ki m v i Google w. Website c a chúng v i m t gi i h n nh t ñ nh. ði u này s tr nên hoàn h o b ng cách s d ng các toán t nâng cao "site". Cú pháp sau ñây ñư c s ww d ng cho toán t c a site: :// site:site_to_search tp Ví d , n u b n mu n tìm ki m trong site www.projectfearless.com ht cho t "Nielsosky", chúng ta s s d ng chu i tìm ki m sau: Nielsosky site:projectfearless.com ho c ví d : site:blabla.com ---------------------------------------------------------- Toán t nâng cao "inurl" ñư c s d ng ñ tìm ki m m t t có trong URL's. Ví d , tìm ki m v i chu i "inurl:binaryuniverse" tìm ki m t t c các
 9. Convert to pdf by tech24.vn Website có t "binaryuniverse" trong URL c a nó. Toán t "intitle" ñư c s d ng ñ tìm ki m m t t trong tiêu ñ . Vì v y, chu i tìm ki m "intitle:binaryuniverse" tìm ki m t t c các Website có t "binaryuniverse" trong tiêu ñ c a chúng. ------------------------------------------------------------ Google ti p t c lưu tr các trang web.Khi con nh n Google l p ch m c m t trang web, Nó lưu tr m t b n sao c a trang ñó. Vì v y, cache là m t b n sao c a trang Web, gi ng như vào m t ngày s m hơn. ð xem cache c a m t trang web, b n ch c n tìm ki m trang ñó, và sau ñó click vào link "cache" phía dư i. Tuy nhiên có m t cách nhanh hơn, ch c n b n gõ vào các t tìm ki m, và .vn ñ ng click v i. ðơn gi n ch c n gõ "cache:pageurl.com" ñ xem cache c a m t Website (trong trư ng h p này là pageurl.com). 24 ------------------------------------------------------------ Google cũng cho phép b n tìm ki m các trang v i m t d ng file xác ñ nh, ch s d ng cú pháp "filetype:TYPE". Thay th 'TYPE' v i ñ nh d ng file b n mu n tìm ki m. Vì v y, n u b n mu n tìm ki m các bài hư ng d n(tutorial) te trên SQL ñ nh d ng PDF, b n s tìm ki m như sau: w. SQL Tutorial filetype:PDF ww -------------------------------------------------------------- :// Google không ch là c máy tìm ki m t t nh t th gi i, nó cũng là m t cu n tp t ñi n c c kỳ t t. ð s d ng nó như m t cu n t ñi n, ch c n gõ "define:TERM", và thay th TERM v i t mà b n mu n tra. ht Ví d , N u b n mu n tra t "roflmao", gõ "define:roflmao" (không có ngo c kép "), n Enter. Tìm ki m này s cho b n r t nhi u tài nguyên khác nhau ñ nh nghĩa c a t roflmao. Ví d , roflmao có nghĩa là "rolling on the floor laughing my ass off". ---------------------------------------------------------------- Và bây gi , là lúc ñ vui m t tý -- Google whacking. Th c t là, sau vài phút, Tôi th y Google whacking tr nên c c kỳ chán, n u không mu n nói là gây b c d c. M t google whack là m t câu h i có 2 t mà s ch cho m t k t qu . B n có th không dùng ngo c kép, và c 2 t trong câu h i ph i là t th c s . Và t t nhiên r t là khó. ð bi t thêm thông tin, tôi ñ ngh b n vào trang này: _http://googlewhacking.com
 10. Convert to pdf by tech24.vn T i ñi m này, nh ng ñi u cơ b n c a Google ñã ñư c tr i qua h t, và ch c b ns Ngư i tìm ki m v i Google trình ñ v a ph i. _____________________________________________________________ Làm th nào ñ tìm ki m các th trong google cách 1 gõ chu i này vào google search: "parent directory " /appz/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 - md5sums .vn "parent directory " DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 - 24 md5sums ch "parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 - md5sums te w. "parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 - md5sums ww "parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 - :// md5sums tp "parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml - ht opendivx -md5 -md5sums Nh r ng tôi ch thay ñ i các t ñ ng sau parent directory, thay ñ i nó thành cái b n mu n và b n s có r t nhi u th . Cách 2 Gõ chu i này vào google search: ?intitle:index.of? mp3 B n ch c n thêm tên c a bài hát/ngh sĩ/ca sĩ. Ví d : ?intitle:index.of? mp3 jackson
 11. Convert to pdf by tech24.vn Cách 3 Gõ chu i này vào google search: inurl:microsoft filetype:??? cách 4 Gõ chu i này vào google search: intitle:index.of.??? Cách 5 Gõ chu i này vào google search: .vn "name of object"download "name of object download" 24 free "name of object"download free "name of object download" ch Ho c ch tìm ki m v i (các) tên file. te và thay vì s d ng th inurl: , s d ng site: cũng ñư c. w. Tìm ki m trong Rapidshare.de: ww _http://www.google.com/search?q=+.zip+OR+.rar+OR+.pdf+site:rapidshare .de&hl=en&lr=&c2coff=1&as_qdr=all&start=510&sa=N[/url] :// tp Tìm ki m phim(movies): _http://www.google.com/search?q=+.wmv+OR+.avi+OR+.mpeg+OR+.rm+ ht site:rapids hare.de&hl=en&lr=&as_qdr=all&start=10&sa=N[/url] Tìm ki m nh c: _http://www.google.com/search?q=+.MP3+OR+.WMA+OR+.Ogg+OR+.rm +site:rapidsh are.de&hl=en&lr=&as_qdr=all&start=10&sa=N[/url] Hãy ñùa vui v i nh ng ñuôi file. -------------------------------------------------------------------------------------------- Tìm ki m Sách ñi n t E-Books inurl:ebook.DDU | inurl:ebook.EEN | inurl:ebook.JGT | inurl:ebook.LiB |
 12. Convert to pdf by tech24.vn inurl:ebook.EAT Có vài cách ñ phân bi t t nh ng chu i tìm ki m trên v i s thay ñ i k t qu trong ý thích c a b n. Ví d ,b n có th b qua toán t "inurl:" ñ ñánh trúng r t nhi u th như các bài vi t trong di n ñàn ho c BitTorrent links. (R t h u ích n u b n ñang tìm ki m nh ng th hi m.) B n cũng có th thêm vào ki u file type b n thích (VD như PDF, CHM, LIT, ...v.v) ñ có m t tìm ki m chuyên sâu. Cu i cùng, ñ ng quên ñ t c p () ho c c p khác, n u không Google s b r i. Khi ñ nh nghĩa m t phát bi u OR , Google ñòi h i c p () xung quang nó. Ví d , B n có th tìm ki m v i: - (ebook.DDU | ebook.EEN | ebook.JGT | ebook.LiB | ebook.EAT ) .vn or - PDF (ebook.DDU | ebook.EEN | ebook.JGT | ebook.LiB | ebook.EAT ) 24 or get fancy with - (PDF | CHM | LIT | ZIP | RAR | ISO) (ebook.DDU | ebook.EEN | ch ebook.JGT | ebook.LiB | ebook.EAT) te B n cũng có th dùng "Parent Directory"+ phía trư c nó nhưng ñ ng gi i w. h n ch tìm ki m trong Google , th nhi u máy tìm ki m khác. ww (c) source by petitGarcon@updatesofts.com D ch b i freewarez@ddth.com :// tp ht
Đồng bộ tài khoản