Tìm kiếm thông tin trong môi trường điện tử

Chia sẻ: Digiworld Hà Nội 06 Hàng Bài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
145
lượt xem
52
download

Tìm kiếm thông tin trong môi trường điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

OR được dùng để kết hợp hai từ đồng nghĩa hay từ có mối quan hệ với nhau, và hướng công cụ tra cứu truy xuất ra những biểu ghi nào mà chứa hoặc là một trong các thuật ngữ đó hoặc là tất cả, vì vậy sẽ mở rộng kết quả tra cứu của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm kiếm thông tin trong môi trường điện tử

 1. Tìm kiếm thông tin trong môi trường điện tử http://digiworldhanoi.vn
 2. Kh¸  Ö m    ×m  i tùc uyÕ n ini vÒ t tn r t +  qu¸ t×nh  µ  ­êit  i tuy  Lµ   r m ng  ×m tn r cËp  tùc  i p  r tÕ vµo  m y  Ýnh ­ gi c¬  nh÷ng  ¸ t lu  ÷  së  lÖ u h«ng  d÷ i t qua   hèng  ¹ m ¸ hÖ t m ng  y  t Ýnh,vi n h«ng John  onvey)   Ô t ( C http://digiworldhanoi.vn
 3. Ph© n o¹ ×m  i t ® éng  l it tn ù  hãa • Ph© n o¹ ×m  i t ® éng  l it tn ù  hãa  dùa  vµo    n¬i ­ t÷  së  lÖ lu r c¬  d÷ i u: ­T×m  i tª m ¸ t   tn r n  y Ýnh ­T×m  i tùc uyÕ n   tn r t ­T×m  i tª ® Ü a  D ­ O M   tn r n  C R http://digiworldhanoi.vn
 4. CD­ O M   R • Kh¸  Ö m     D ­ O M : ini vÒ C R   C D ­ O M   ( om pact D i R C   sc  R ead  O nl y  M em or ­ Bé    y    nhíchØ   äc r n  Ü a  n) ® tª ® nÐ   l µ m ét ng bé nhí  d¹  chØ  ® äc ® ­î c øng  dông r éng ri r ­ r ∙ tong ho¹ ® éng lu t÷ vµ  t t  i   ×m tn. http://digiworldhanoi.vn
 5. CD­ O M R - Thi tbÞ  äc  D ­ O M   t   ­î t Õ   ® C R cã hÓ ® c Ých  hî vµo  ¹ m ¸ t p  m ng  y Ýnh  Ó   ® khait c   h¸ d÷  lÖ u r n  Þa  D ­ O M  heo  i tª ® C R t chÕ   é  ¹ ® m ng ­§Ü a  D ­ O M   t     C R cã hÓ chøa  étphÇ n  m   hoÆ c oµn  C SD L t bé 
 6. CD­ O M R ­  hi u  SD L oµn  n  ­î lu  ÷ r n   N Ò C t v¨ ® c ­ gi tª ® Ü a  D ­ O M C R ­  SD L r n  Ü a  D ­ O M   t    C tª ® C R cã hÓ khai   t c r t h¸ tùc uyÕ n,hoÆ c    khait c heo   h¸ t chÕ   ® é  côc  bé http://digiworldhanoi.vn
 7. phÇ n  cøng  phÇ n  Ò m   vµ  m cho  t  i tùc uyÕ n ×m tn r t • N h÷ng  u  u èit Ó u    yª cÇ t  hi vÒ phÇ n  cøng  vµ  phÇ n  Ò m   m cho ×m  i tùc uyÕ n: t tn r t + PhÇ n cøng: ­Thi tbÞ  Ç u    Õ   ® cuèihoÆ c  ¸ vit   m y   Ýnh ­M odem   ­M ¸ i   y n ­§­êng  y  i n ho¹   d© ® Ö t i
 8. phÇ n  cøng  phÇ n  Ò m   vµ  m cho  t  i tùc uyÕ n ×m tn r t +  PhÇ n  Ò m : m ­Khituy     r cËp  SD L r n  D ­ O M : C tª C R   t ki chuyª dông    ­î phÇ n  Ò m  ×m   Õ m   m n  sÏ® c  cung cÊp heo  D ­ O M t C R ­Khituy     r cËp r t tùc uyÕ n:Tuú huéc    t vµo   hèng ×m  i ( hÖ t t tn phÇ n  Ò m   m chuyªn  dông,phÇ n  Ò m   tî.)   m hç r..
 9. Thuận lợi khi tra cứu thông tin trực tuyếốc   ộ — Chỉ vài giây hay vài phút để thực hiện một cuộc  T nđ tra cứu It  Linh động — Liên kết nhanh  Tính biến thiên — Thuật ngữ có thể chặt cụt Cập nhật — Nhiều thông tin hiện hành hơn  Tiến độ thời gian — Truy cập và phân phối nhanh  Mọi nơi — Nguồn lực có thể tìm trực tuyến từ các máy tính truy cập từ xa. 19  Đa phương tiện — Thông tin có thể chứa văn bản, âm thanh, hình ảnh động, hình ảnh tĩnh,… UNESCO EIPICT MODULE 3. LESSON 2
 10. Bất lợi khi chỉ dựa vào nguồn điện tử  Không phải thông tin nào cũng có trên dạng điện tử  Khả năng kiểm tra chất lượng có thể kém hơn nguồn in ấn. Một số trang web có chủ tâm lừa gạt  Số bịểu ghi có thể quá lớn nhưng trong đó cũng có số lớn rất nhiều biểu ghi không phù hợp cũng truy xuất ra.  Nhiều nguồn lực điện tử chỉ xuất bản sau thập niên 80. Vì vậy những nghiên cứu lịch sử vẫn phải sử dụng nguồn in ấn. 20 UNESCO EIPICT MODULE 3. LESSON 2
 11. Nguyên tắc và những kỹ năng nào cần có trong Hệ thống tra cứu thông tin? http://digiworldhanoi.vn
 12. Quá trình tìm kiếm thông tin Nhận ra  Đánh gía thông tin Trích xuất   Hiệu chỉnh tìm kiếm   Thông tin yêu cầu Kiểm tra Phát triển   Hay ngừng lại Xác định   Kiểm tra  Vấn đề  Kết quả Chọn một   Thực hiện Nguồn lực  Công thức/ Tìm kiếm Thông tin   biểu thức UNESCO EIPICT MODULE 3. LESSON 2 6
 13. Khái niệm cần biết 1. Toán lô- gíc Boolean 2. Từ bỏ qua 3. Từ khóa 4. Từ ngữ có kiểm soát
 14. Toán tử “AND” AND được dùng để kết nối hai từ ngữ khi cả hai (hay tất cả) thuật ngữ phải xuất hiện trong biểu ghi mà bạn truy xuất được. http://digiworldhanoi.vn
 15. Toán lô gíc Boolean Biểu đồ Venn Việt Nam Lào Tài liệu đề cập về cả Việt Nam lẫn Lào
 16. Câu hỏi của người dùng tin: Tôi muốn có thông tin về mối quan hệ giữa nghèo đói và tội phạm.
 17. Tội phạm: 600 biểu ghi Nghèo đói : 800 biểu ghi Nghèo đói và Tội phạm: 200 biểu ghi
 18. Câu hỏi của người dùng tin: Có quá nhiều thứ để đọc! Thật sự là điều mà tôi muốn biết là giữa tội phạm gây ra từ phụ nữ nghèo có gì khác nhau so với tội phạm do đàn ông nghèo.
 19. Thu hẹp phép tra cứu Nghèo đói: Tội phạm: 800 biêu ghi 600 biểu ghi Giới tính: Nghèo đói và Tội phạm và Giới tính: 1000 biểu ghi 75 biểu ghi
 20. Lập biểu đồ Venn • Mỗi bạn sẽ nhận một câu hỏi của người sử dụng tin • Xác định thuật ngữ nào là hữu ích để tra cứu thông tin về đề tài mà bạn đọc cần • Lập biểu đồ Venn để cho thấy cách bạn tiếp cận tra cứu như thế nào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản