Tìm nguồn tin và ý tưởng để viết bài

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
159
lượt xem
65
download

Tìm nguồn tin và ý tưởng để viết bài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phóng viên có thể tìm ý tưởng bằng cách thường xuyên liên lạc với các cơ quan thông tin của chính phủ hay các bộ ngành. Một số cơ quan công bố lịch trình hoạt động trong ngày. Thông cáo báo chí có thể là điểm khởi đầu để viết các tin hay. Mốt số tin do các tổ chức phi chính phủ hay các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc đưa ra, những thông cáo khác do các doanh nghiệp, trường học, v.v. cung cấp. Các chính phủ và tổ chức khác cũng thường xuyên gửi thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm nguồn tin và ý tưởng để viết bài

  1. Tìm ngu n tin và ý tư ng vi t bài
  2. Phóng viên có th tìm ý tư ng b ng cách thư ng xuyên liên l c v i các cơ quan thông tin c a chính ph hay các b ngành. M t s cơ quan công b l ch trình ho t đ ng trong ngày. Thông cáo báo chí có th là đi m kh i đ u đ vi t các tin hay. M t s tin do các t ch c phi chính ph hay các t ch c qu c t như Liên Hi p Qu c đưa ra, nh ng thông cáo khác do các doanh nghi p, trư ng h c, v.v. cung c p. Các chính ph và t ch c khác cũng thư ng xuyên g i thông cáo, tài li u và các b n báo cáo. Các phóng viên gi i bi t tính trư c. Nên tìm hi u th t k càng đ hi u bi t v các đ tài hay cơ c u t ch c mà b n vi t bài. C n ph i tìm cách đ bi t s ki n nào s x y ra ti p theo. Hãy chu n b s n sàng các thông tin d li u trư c khi khi qu c h i thông qua m t đ o lu t m i v đ u tư, hay khi ngân hàng trung ương loan báo c t gi m lãi su t m t l n n a. Phóng viên cũng có th l y ý tư ng b ng cách đ c các báo khác, nghe radio và xem truy n hình. Hãy đ ý đ n các câu h i mà
  3. các phương ti n truy n thông khác chưa gi i đáp. Hãy tìm m t khía c nh m i cho câu chuy n. M t s phóng viên đ c các t p chí đ nh kỳ v k thu t đ tìm hi u v các ti n tri n trong lĩnh v c h quan tâm đ vi t tin. M t phóng viên vi t v môi trư ng có th đ c t Watershed, m t t p san chuyên v các v n đ môi trư ng t i Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Vi t Nam. Hãy t trau d i ki n th c càng nhi u càng t t v các v n đ mà phóng viên đó ph trách. Khi h c đ ơc đi u gì m i, phóng viên cũng có th chia s v i đ c gi . T i Campuchia, nhi u phóng viên đ c b n tin h ng tháng c a Qu c Vương Norodom Sihanouk. Trong b n tin, Qu c Vương cho bi t ý ki n c a ngài v nhi u v n đ , ch ng h n như các phiên tòa x Khmer đ hay các v n đ c a nông dân nghèo. Các ý ki n này đôi khi là tài li u t t đ vi t bài. Phóng viên cũng có th tìm đ ơc ý vi t bài b ng cách nói chuy n v i ngư i khác - t i nhà, ngoài ch hay trong các bu i ti c
  4. tùng. Ngư i ta nói chuy n v nh ng gì? Các ý ki n và nh ng m i quan tâm c a h có th là n n t ng đ vi t bài. Bên c nh đó, cũng có th tìm ra câu chuy n thông qua s quan sát. Trên đư ng đi làm, phóng viên nên đ ý xem có tòa nhà nào m i, trông có v hay hay, đang b t đ u đư c xây. Hãy g i đi n th ai cho cơ quan c p gi y phép xây d ng c a thành ph đ h i thêm. Có th chúng ta s bi t đư c đó là m t vi n b o tàng hay m t r p chi u phim m i. Đó là chuy n mà nhi u ngư i trong thành ph mu n đ c. Có nhi u ngu n tin, nhưng ph i là ngu n tin t t Qua nh ng ngư i khác, phóng viên có th tìm ý đ vi t bài. Nhưng đi u quan tr ng là các ngu n tin đó ph i t t. Ph i ch c ch n là chúng ta có các ngu n tin chính xác và khách quan ho c các tin trung l p. Li u nh ng tin h cung c p cho b n trư c đây có đúng hay không? Nh ng ngư i khác có tin tư ng vào các ngu n tin đó không? Li u h có vào đ a v đ bi t v nh ng đi u h nói đ n không? H có lý do gì đ nói d i b n không?
  5. Phóng viên cũng c n ph i có các ngu n tin chuyên môn v m t s v n đ nào đó, k c các chuyên gia kinh t . N u vi t v m t tin kinh t mà không hi u các t chuyên môn, phóng viên có th đi n tho i h i h . M t s nh ng ngu n tin cho các phóng viên: - Thông cáo báo chí - Các cơ quan chính ph - C nh sát và b nh vi n - Các t ch c qu c t - Các nhà ngo i giao - Các t ch c phi chính ph . - Các doanh nghi p và hi p h i ngành ngh - Trư ng h c - Thư thông tin, t p chí, nh t báo, Internet
  6. - Các b n tin đ a phương và qu c t trên TV, radio - Ngư i dân ngoài ch Đ gây d ng các ngu n tin t t, c n ph i nói chuy n v i m i ngư i thư ng xuyên, b ng cách g p tr c ti p hay qua đi n th ai. Khi h đã bi t b n r i, h s tin b n. Và b n cũng s bi t có tin đư c h hay không. M t s phóng viên thư ng làm quen và giao thi p v i các viên ch c c p trung t i các cơ quan h quan tâm đ vi t bài. Đây là nh ng ngư i thư ng n m đư c nh ng gì đang x y ra. Các thư ký cũng có th là nh ng ngu n tin t t vì h bi t các viên ch c làm gì. H cũng có th dàn x p đ b n ph ng v n các viên ch c đó. Phóng viên gi i vi t bài d a vào tin t c do nhi u ngu n tin cung c p. Khi m t ngu n tin cho bi t m t thông tin nào đó, hãy ki m tra l i v i nh ng ngu n tin khác đ ch c ch n r ng tin đó đúng. Ho c phóng viên nên yêu c u nh ng ngu n tin khác nh n xét hay bình
  7. lu n đ có th vi t bài m t cách hoàn h o hơn. Không nên ch trích riêng l i các viên ch c chính ph . Hãy nói chuy n v i các chuyên gia, ch ng h n như v i các nhân viên thu c các t ch c phi chính ph hay các giáo sư đ i h c. Hãy nói chuy n v i nh ng ngư i dân thư ng mà các s ki n đó nh hư ng t i h . Ngoài ra, c n thư ng xuyên liên l c v i các ngu n tin riêng đ bi t nh ng gì đang x y ra. Gi m t danh sách ngu n tin Lưu gi m t danh sách các ngu n tin đư c s p x p g n gàng nơi bàn gi y c a b n phòng tin là đi u h t s c quan tr ng. Luôn luôn xin danh thi p c a ngư i cung c p tin cho b n. X p danh thi p này vào m t chi c h p trên bàn c a b n. Cùng lúc, b n nên gi s n m t cu n niên giám đi n tho i và các s ghi s đi n th ai c a chính ph , các doanh nghi p và các t ch c phi chính ph . Thư ng thư ng b n ph i g i đi n ngay l p t c cho m t ngư i nào đó. B n không có đ thì gi đ đi tìm tên ngư i đó nh ng ch khác.
Đồng bộ tài khoản