Tin học Lớp 3

Chia sẻ: grandic

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học - Tin học Lớp 3.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tin học Lớp 3

Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 11: Tập gõ b, v, h, k, âm
Tiết : 1 (tuần 11)
Ngày dạy: .................

1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú


I. Quy tắc gõ:
- HS theo dõi từng
'
30 1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím b.
động tác của GV
2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h
3. Dùng ngón giữa tay phải gõ phím k
4. Dùng ngón trỏ tay trái gõ phím v
II Thực hành
- Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ b, v, h, k, âm
3HS
- Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
2HS
- Nhận xét, cho điểm
- Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
HS lớp
III. Củng cố
- Khi gõ phím b, v, h xong ta phải đặt tay lại thế nào?
2HS
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ
sở)
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 11: Luyện tập gõ b, v, h, k, âm
Tiết : 2 (tuần11)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú

I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ b, v, h,
45'
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ b, v, h, k, k, âm bằng 10 ngón
âm bằng 10 ngón bằng kiến thức đã học


II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 12: Tập gõ s, x, g, gh, nh và âm
Tiết : 1 (tuần 12)
Ngày dạy: .................

1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú


I. Quy tắc gõ:
- HS theo dõi từng
'
30 1. Dùng ngón áp út trái gõ phím s.
động tác của GV
2. Dùng ngón áp út trái gõ phím x
3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g
4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím n, h thành nh
II Thực hành
- Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ s, x, g, gh, nh, âm
3HS
- Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
2HS
- Nhận xét, cho điểm
- Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
HS lớp
III. Củng cố
- Khi gõ phím x, g, gh, nh xong ta phải đặt tay lại thế
2HS
nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ
sở)
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 12: Luyện tập gõ s, x, g, gh, nh, âm
Tiết : 2 (tuần12)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú

I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ s, x, g,
45'
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ s, x, g, gh, nh âm bằng 10 ngón
gh, nh, âm bằng 10 ngón


II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 13: Tập gõ ng, p, ph, ngh, th và âm
Tiết : 1 (tuần 13)
Ngày dạy: .................

1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú


I. Quy tắc gõ:
- HS theo dõi từng
'
30 1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g, dùng ngón trỏ phải gõ phím n.
động tác của GV
2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h
3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, Dùng ngón trỏ phải gõ phím h.
4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h, ngón út phải gõ phím p
II Thực hành
- Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ng, p, ph, ngh, th, âm
- Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
- Nhận xét, cho điểm
3HS
- Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
2HS
III. Củng cố
- Khi gõ phím ng, p, ph, ngh, th xong ta phải đặt tay
HS lớp
lại thế nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ
2HS
sở)
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 13: Luyện tập gõ ng, p, ph, ngh, th, âm
Tiết : 2 (tuần13)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú

I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ ng, p,
45'
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10
ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón ngón


II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 14: Tập gõ ch, tr, qu và âm
Tiết : 1 (tuần 14)
Ngày dạy: .................

1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú


I. Quy tắc gõ:
- HS theo dõi từng
'
30 1. Dùng ngón giữa trái gõ phím c, dùng ngón trỏ phải gõ phím h.
động tác của GV
2. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, r
3.Kết hợp các ngón khác để ghép âm
4. Dùng ngón út trái gõ chữ q, ngón trỏ phải gõ chữ u
5. Kết hợp với các ngón khác để ghép âm.
II Thực hành
- Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ch, tr, qu, âm
- Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
3HS
- Nhận xét, cho điểm
2HS
- Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
III. Củng cố
HS lớp
- Khi gõ phím ch, tr, qu xong ta phải đặt tay lại thế
nào?
2HS
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ
sở)
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 14: Luyện tập gõ ch, tr, qu, âm
Tiết : 2 (tuần14)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú

I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ ch, tr,
45'
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
qu, âm bằng 10 ngón


II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 15: Tập gõ vần on, an, un
Tiết : 1 (tuần 15)
Ngày dạy: .................

1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú


I. Quy tắc gõ:
- HS theo dõi từng
30' 1. Dùng ngón áp út phải gõ phím o, dùng ngón trỏ phải gõ phím
động tác của GV
n.
2. Dùng ngón út trái gõ chữ a, ngón trỏ phải gõ chữ n
3. Dùng ngón trỏ phải gõ phím u, n
3.Kết hợp các bài trước để gõ các từ trong bài luyện.
II Thực hành
- Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ on, an, un
3HS
- Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
2HS
- Nhận xét, cho điểm
- Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
HS lớp
III. Củng cố
- Khi gõ phím on, an, un xong ta phải đặt tay lại thế
2HS
nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ
sở)
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học
Lớp :3
Bài 15: Luyện tập gõ on, an, un
Tiết : 2 (tuần15)
Ngày dạy: .................

1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú

I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ on, an,
45'
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ on, an, un bằng 10 ngón
un bằng 10 ngón


II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản