Tin học Lớp 4

Chia sẻ: grandic

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học - Tin học Lớp 4.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tin học Lớp 4

Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 11:Vẽ hình e líp và hình tròn rỗng

Tiết : 1 (tuần 11)

Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:

- Biết vẽ hình e líp và hình tròn rỗng .

- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú
I. Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn rỗng

B1: Chọn công cụ vẽ - HS theo dõi từng
động tác của GV
'
30 B2: Kích chọn màu vẽ

B3: Kích chọn nét vẽ

B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt
đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng

B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa
ý rồi thả nút chuột

II. Thực hành

- Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem
3HS
- Yêu cầu HS nhận xét
2HS
- Nhận xét cho điểm

- Yêu cầu từng HS thao tác vẽ hình e líp và hình tròn
rỗng

HS lớp
III. Củng cố

- So sánh cách vẽ đường cong với vẽ hình E líp và
hình tròn rỗng


2HS
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 11: Luyện tập vẽ hình e líp và hình tròn rỗng

Tiết : 2 (tuần11)

Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:

- Biết vẽ hình e líp và hình tròn rỗng

- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
I. Luyện tập

Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
HS thực hiện vẽ hình e
- Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ hình e líp và hình líp và hình tròn rỗng
tròn rỗng. bằng kiến thức đã học

45'
II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô

Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phú
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 12:Vẽ hình e líp và hình tròn Đặc

Tiết : 1 (tuần 12)

Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:

- Biết vẽ hình e líp và hình tròn đặc .

- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động Ghi
gian của trò chú
I. Thao tác vẽ hình e líp và hình tròn đặc

B1: Chọn công cụ vẽ

B2: Kích chọn màu tô trong lòng hình, kích vào màu cần chọn - HS theo
trong bảng màu. dõi từng
'
30
động tác của
B3: Chọn màu đường viền của hình : kích nút phải vào màu cần
GV
chọn trên bảng màu

B4: Kích chọn nét vẽ

B5: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ
sao cho có dạng dấu cộng

B6: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa ý rồi
thả nút chuột.

* Nếu chọn màu tô trùng với màu của đường viền thì em vẽ được
hình Elíp và hình tròn đặc một màu

II. Thực hành

- Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem

- Yêu cầu HS nhận xét

3HS
- Nhận xét cho điểm

2HS
- Yêu cầu từng HS vẽ hình e líp và hình tròn đặc

III. Củng cố

HS lớp
So sánh cách vẽ hình E líp và hình tròn rỗng với cách vẽ hình E líp và hình
tròn đặc
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 12: Luyện tập vẽ hình e líp và hình tròn đặc

Tiết : 2 (tuần12)

Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:

- Biết vẽ hình e líp và hình tròn đặc

- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
I. Luyện tập

Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài
tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
HS thực hiện vẽ hình e
- Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ hình e líp và hình líp và hình tròn đặc
tròn đặc. bằng kiến thức đã học

45'
II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô

Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 13:Vẽ đường gấp khúc khép kín

Tiết : 1 (tuần 13)

Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:

- Biết vẽ đường gấp khúc khép kín .

- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú
I. Thao tác vẽ đường gấp khúc khép kín

B1: Chọn công cụ vẽ - HS theo dõi từng
động tác của GV
'
30 B2: Kích chọn màu vẽ

B3: Kích chọn nét vẽ

B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt
đầu vẽ sao cho có dạng dấu cộng

B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa
ý rồi thả nút chuột

II. Thực hành

- Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem

- Yêu cầu HS nhận xét
3HS
- Nhận xét cho điểm
2HS
- Yêu cầu từng HS thao tác vẽ đường gấp khúc khép kín

III. Củng cố
HS lớp
- So sánh cách vẽ đường cong với vẽ đường gấp khúc
khép kín
2HS
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 13: Luyện tập vẽ đường gấp khúc khép kín

Tiết : 2 (tuần13)

Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:

- Biết vẽ đường gấp khúc khép kín

- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
I. Luyện tập

Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập
trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
HS thực hiện vẽ đường
- Mở file tập vẽ để HS thực hiện vẽ đường gấp khúc khép gấp khúc khép kín
kín
bằng kiến thức đã học
45'
II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô

Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 14: phun màu

Tiết : 1 (tuần 14)

Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:

- Biết sử dụng công cụ phun màu .

- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú
I. Thao tác phun màu

B1: Chọn công cụ phun màu - HS theo dõi từng
động tác của GV
'
30 B2: Kích chọn màu vẽ

B3: Kích chọn nét vẽ

B4: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt
đầu phun màu sao cho có dạng dấu cộng

B5: Giữ nút trái và rê chuột theo hướng đã chọn tới khi vừa
ý rồi thả nút chuột

II. Thực hành

- Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem

- Yêu cầu HS nhận xét
3HS
- Nhận xét cho điểm
2HS
- Yêu cầu từng HS thao tác phun màu
HS lớp
III. Củng cố

- Muốn phun màu đậm hay nhạt ta làm thế nào
2HS
(Ta điều chỉnh tốc độ rê chuột)
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 14: Luyện tập phun màu

Tiết : 2 (tuần14)

Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:

- Biết phun màu

- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
I. Luyện tập

Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập
trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
HS thực hiện phun màu
- Mở file tập vẽ để HS thực hiện phun màu
bằng kiến thức đã học

45'
II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô

Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 15: tẩy màu

Tiết : 1 (tuần 15)

Ngày dạy: .................
1. Mục đích yêu cầu:

- Biết sử dụng công cụ tẩy màu .

- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi
gian trò chú
I. Thao tác tẩy màu

B1: Chọn công cụ tẩy màu - HS theo dõi từng
động tác của GV
'
30 B2: Quan sát hình để xác định màu cần xoá

B3: Kích chọn màu trên bảng màu trùng với màu cần tẩy
trên hình vẽ

B4: Xác định màu nền của màu cần xoá

B5: Kích nút phải vào màu trên bảng màu trùng với màu
nền của màu cần tẩy.

B6: Kích chọn nét vẽ

B7: Đưa con trỏ vào phần diện tích vẽ và rê chuột qua phần
hình cần tẩy.

II. Thực hành

- Yêu cầu 3 HS thao tác cho cả lớp xem

3HS
- Yêu cầu HS nhận xét

2HS
- Nhận xét cho điểm

- Yêu cầu từng HS thao tác tẩy màu

III. Củng cố

HS lớp
- Nếu chọn không đúng màu vẽ và màu nền, muốn huỷ
động tác vừa làm ta làm thế nào?

(Nhấn Ctrl + Z) 2HS
Môn : Tin học Kế hoạch dạy học

Lớp :4 Bài 15: Luyện tập tẩy màu

Tiết : 2 (tuần15)

Ngày dạy: .................
1.Mục đích yêu cầu:

- Biết tẩy màu

- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.

2. Các hoạt động dạy học.

Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi
gian chú
I. Luyện tập

Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập
trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
HS thực hiện tẩy màu
- Mở file tập vẽ để HS thực hiện tẩy màu
bằng kiến thức đã học

45'
II. Trò chơi: Em tập vẽ, tập tô

Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút

Tài Liệu Tin học Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản