Tính chất hóa học của bazơ

Chia sẻ: ntgioi1204

Tác dụng của dung dịch bazơ và oxit axit- Muối + Nước Tác dung của ba zơ và dung dịch axit- Muối + Nước. Tác dụng của dung dịch bazơ ( kiềm) và chất chỉ thị màu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính chất hóa học của bazơ

TRÖÔØNG THPT ÑAÏ TOÂNG
Mét sè quy ®Þnh trong tiÕt häc


PhÇn ph¶i ghi vμo vë:
- C¸c ®Ò môc
- Khi xuÊt hiÖn biÓu t−îng
* KiÓm Tra BμI Cò
Ki

Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH)2 , CO2 , NaOH.

H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®−îc víi nhau?
* KiÓm Tra BμI Cò
Ki

Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH)2 , CO2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c
dông ®−îc víi nhau?

§¸p ¸n:
C¸c cÆp chÊt t¸c dông ®−îc víi nhau lµ:
1- CO2 vµ NaOH
2- HCl vµ NaOH
3- HCl vµ Cu(OH)2

Ta ®· biÕt nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo cña baz¬?
1. T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi oxit Axit.
2. T¸c dông cña baz¬ víi dung dÞch Axit
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.


TiÕn hμnh
HiÖn t−îng PTHH
KÕt luËn
thÝ nghiÖm

N−íc v«i Dung dÞch Ca(OH)2 dd + CO2 K
Thæi h¬i vμo dung trong dÇn Ca(OH)2 ®· t¸c
dÞch Ca(OH)2 CaCO3 R + H2Ol
dÇn vÈn ®ôc dông víi CO2
( N−íc v«i trong)
Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.

PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc

TiÕn hμnh HiÖn t−îng KÕt luËn PTHH
thÝ nghiÖm
Cu(OH)2r dÇn Cu(OH)2r ®· t¸c
Nhá 1 2 ml dd Cu(OH)2 r + 2HCldd
dÇn tan t¹o ra dông víi dd HCl
HCl vμo èng
nghiÖm ®ùng mét Ýt dd CuCl2dd + H2Ol
Cu(OH)2(r)
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc

CuCl2dd + H2Ol
Cu(OH)2 R + 2HCl dd

Na2SO4dd + 2H2Ol
2NaOHdd + H2SO4 dd
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
TiÕn hμnh thÝ nghiÖm vμ hoμn thμnh b¶ng sau:


HiÖn t−îng KÕt luËn
TiÕn hμnh thÝ nghiÖm


1. Nhá 1 2 giät dd
NaOH vμo mÈu
? ?
giÊy quú tÝm
2. Nhá 1 2 giät dd
phenolphtalein vμo
dd NaOH
§¸p ¸n:


HiÖn t−îng KÕt luËn
TiÕn hμnh thÝ nghiÖm
1. Nhá 1 --2 giät dd NaOH
1. Nhá 1 2 giät dd NaOH - Dd baz¬ lμm quú tÝm
vvμomÈu giÊy quú tÝm
μo mÈu giÊy quú tÝm - GiÊy quú tÝm thμnh thμnh mμu xanh
mμu xanh
2. Nhá 1 - 2 giät dd - Dd phenolphtalein - Dd baz¬ lμm dd
phenolphtalein vμo dd NaOH kh«ng mμu thμnh
phenolphtalein
mμu ®á kh«ng mμu thμnh
mμu ®á
NaOHdd
NaOHdd
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu.
-Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh
-Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu.
-Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh
-Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á

Bμi tËp 1:
ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä
mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vμ H2O.
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu.
-Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh
-Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á
Bμi tËp 1:
ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä
mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vμ H2O.

§¸p ¸n:
LÇn l−ît nhá tõng chÊt vμo giÊy qu× tÝm:
- ChÊt lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh lμ dung dÞch NaOH
- ChÊt lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu ®á lμ dung dÞch HCl.
- ChÊt kh«ng lμm ®æi mμu qu× tÝm ®ã lμ H2O
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh

1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu.
Lμm thÝ nghiÖm vμ hoμn thμnh b¶ng sau:TiÕn hμnh HiÖn t−îng PTHH
KÕt luËn
thÝ nghiÖm


Nung Cu(OH)2r trªn
ngän löa ®Ìn cån
Thø ngμy th¸ng n¨m

Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh
1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ
§¸p ¸n:

TiÕn hμnh
KÕt luËn PTHH
HiÖn t−îng
thÝ nghiÖm

Nung Cu(OH)2r trªn Cu(OH)2r Cu(OH) to CuOr + H2Oh
Mμu xanh
2r
ngän löa ®Ìn cån Cu(OH)2r dÇn bÞ nhiÖt
dÇn mÊt ®i, cã ph©n
Cu(OH)2r h¬i n−íc bèc lªn huû
CuO
vμ chÊt r¾n mμu
®en xuÊt hiÖn
Thø ngμy th¸ng n¨m


Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬
7: tÝnh
1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc.
2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc
3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu.
4. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n hñy → Oxit + N−íc
to CuO + H O
PTHH: Cu(OH)2r r 2h
(®en)
(xanh)
to
Fe2O3(r) + 3H2O(h)
2Fe(OH)3 (r)
to
2Al(OH)3 (r) Al2O3 + 3H2O(h)


Cã ph¶i lo¹i baz¬ nμo còng cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc trªn kh«ng ?
Bμi tËp 2:
Cho c¸c côm tõ sau: BÞ nhiÖt ph©n hñy, DD Axit, DD Baz¬ (KIÒm),
Baz¬, Oxit.
H·y chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng trong c¸c c©u sau:
dung dÞch Baz¬ (KiÒm)
1- C¸c ............................................ cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc:
- §æi mμu qu× tÝm thμnh xanh hoÆc dung dÞch phenolphtalein
kh«ng mμu thμnh mμu ®á.
- T¸c dông víi Oxit Axit t¹o thμnh muèi vμ n−íc.

bÞ nhiÖt ph©n hñy
2- Baz¬ kh«ng tan .................................. t¹o thμnh Oxit Baz¬ vμ n−íc.

Baz¬
3- ........... t¸c dông víi dung dÞch Axit t¹o thμnh muèi vμ n−íc (Ph¶n
øng trung hßa).
Bμi tËp 3:
Cã nh÷nag Baz¬ sau: Cu(OH)2, NaOH. H·y cho biÕt nh÷ng Baz¬ nμo
a. T¸c dông ®−îc víi dung dÞch HCl ?
b. BÞ nhiÖt ph©n hñy?
c. T¸c dông ®−îc víi CO2?
d. §æi mμu qu× tÝm thμnh xanh?
ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc
Bμi tËp 3:
Cã nh÷nag Baz¬ sau: Cu(OH)2, NaOH. H·y cho biÕt nh÷ng Baz¬ nμo
a. T¸c dông ®−îc víi dung dÞch HCl ?
b. BÞ nhiÖt ph©n hñy?
c. T¸c dông ®−îc víi CO2?
d. §æi mμu qu× tÝm thμnh xanh?
ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc

§¸p ¸n:
a. T¸c dông ®−îc víi dung dÞch HCl lμ: Cu(OH)2, NaOH
PTHH: Cu(OH)2 R + 2HCl dd CuCl2 dd + H2O l
NaOH dd + HCl dd NaCl dd + H2O l

b. BÞ nhiÖt ph©n hñy ë nhiÖt ®é cao lμ: Cu(OH)2
to
PTHH: Cu(OH)2 R CuO R + H2O h

c. T¸c dông ®−îc víi CO2 lμ: dd NaOH
PTHH: 2NaOH dd + CO2 K Na2CO3 dd + H2O l

d. §æi mμu qu× tÝm thμnh xanh lμ: NaOH
H−íng dÉn vÒ nhμ:
1. Häc thuéc phÇn ghi nhí SGK
2. Lμm bμi tËp 1, 3, 5 SGK/25
3. §äc tr−íc bμi 8
T¹m biÖt vμ hÑn gÆp l¹i!
bi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản