Tính chất hóa học của bazơ

Chia sẻ: ntgioi1204

Tác dụng của dung dịch bazơ và oxit axit- Muối + Nước Tác dung của ba zơ và dung dịch axit- Muối + Nước. Tác dụng của dung dịch bazơ ( kiềm) và chất chỉ thị màu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính chất hóa học của bazơ

 

 1. TRÖÔØNG THPT ÑAÏ TOÂNG
 2. Mét sè quy ®Þnh trong tiÕt häc PhÇn ph¶i ghi vμo vë: - C¸c ®Ò môc - Khi xuÊt hiÖn biÓu t−îng
 3. * KiÓm Tra BμI Cò Ki Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH)2 , CO2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®−îc víi nhau?
 4. * KiÓm Tra BμI Cò Ki Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH)2 , CO2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®−îc víi nhau? §¸p ¸n: C¸c cÆp chÊt t¸c dông ®−îc víi nhau lµ: 1- CO2 vµ NaOH 2- HCl vµ NaOH 3- HCl vµ Cu(OH)2 Ta ®· biÕt nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo cña baz¬? 1. T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi oxit Axit. 2. T¸c dông cña baz¬ víi dung dÞch Axit
 5. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. TiÕn hμnh HiÖn t−îng PTHH KÕt luËn thÝ nghiÖm N−íc v«i Dung dÞch Ca(OH)2 dd + CO2 K Thæi h¬i vμo dung trong dÇn Ca(OH)2 ®· t¸c dÞch Ca(OH)2 CaCO3 R + H2Ol dÇn vÈn ®ôc dông víi CO2 ( N−íc v«i trong)
 6. Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol
 7. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc TiÕn hμnh HiÖn t−îng KÕt luËn PTHH thÝ nghiÖm Cu(OH)2r dÇn Cu(OH)2r ®· t¸c Nhá 1 2 ml dd Cu(OH)2 r + 2HCldd dÇn tan t¹o ra dông víi dd HCl HCl vμo èng nghiÖm ®ùng mét Ýt dd CuCl2dd + H2Ol Cu(OH)2(r)
 8. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc CuCl2dd + H2Ol Cu(OH)2 R + 2HCl dd Na2SO4dd + 2H2Ol 2NaOHdd + H2SO4 dd
 9. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc TiÕn hμnh thÝ nghiÖm vμ hoμn thμnh b¶ng sau: HiÖn t−îng KÕt luËn TiÕn hμnh thÝ nghiÖm 1. Nhá 1 2 giät dd NaOH vμo mÈu ? ? giÊy quú tÝm 2. Nhá 1 2 giät dd phenolphtalein vμo dd NaOH
 10. §¸p ¸n: HiÖn t−îng KÕt luËn TiÕn hμnh thÝ nghiÖm 1. Nhá 1 --2 giät dd NaOH 1. Nhá 1 2 giät dd NaOH - Dd baz¬ lμm quú tÝm vvμomÈu giÊy quú tÝm μo mÈu giÊy quú tÝm - GiÊy quú tÝm thμnh thμnh mμu xanh mμu xanh 2. Nhá 1 - 2 giät dd - Dd phenolphtalein - Dd baz¬ lμm dd phenolphtalein vμo dd NaOH kh«ng mμu thμnh phenolphtalein mμu ®á kh«ng mμu thμnh mμu ®á NaOHdd NaOHdd
 11. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. -Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh -Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á
 12. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. -Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh -Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á Bμi tËp 1: ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vμ H2O.
 13. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. -Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh -Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á Bμi tËp 1: ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vμ H2O. §¸p ¸n: LÇn l−ît nhá tõng chÊt vμo giÊy qu× tÝm: - ChÊt lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh lμ dung dÞch NaOH - ChÊt lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu ®á lμ dung dÞch HCl. - ChÊt kh«ng lμm ®æi mμu qu× tÝm ®ã lμ H2O
 14. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. Lμm thÝ nghiÖm vμ hoμn thμnh b¶ng sau: TiÕn hμnh HiÖn t−îng PTHH KÕt luËn thÝ nghiÖm Nung Cu(OH)2r trªn ngän löa ®Ìn cån
 15. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ §¸p ¸n: TiÕn hμnh KÕt luËn PTHH HiÖn t−îng thÝ nghiÖm Nung Cu(OH)2r trªn Cu(OH)2r Cu(OH) to CuOr + H2Oh Mμu xanh 2r ngän löa ®Ìn cån Cu(OH)2r dÇn bÞ nhiÖt dÇn mÊt ®i, cã ph©n Cu(OH)2r h¬i n−íc bèc lªn huû CuO vμ chÊt r¾n mμu ®en xuÊt hiÖn
 16. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. 4. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n hñy → Oxit + N−íc to CuO + H O PTHH: Cu(OH)2r r 2h (®en) (xanh) to Fe2O3(r) + 3H2O(h) 2Fe(OH)3 (r) to 2Al(OH)3 (r) Al2O3 + 3H2O(h) Cã ph¶i lo¹i baz¬ nμo còng cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc trªn kh«ng ?
 17. Bμi tËp 2: Cho c¸c côm tõ sau: BÞ nhiÖt ph©n hñy, DD Axit, DD Baz¬ (KIÒm), Baz¬, Oxit. H·y chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng trong c¸c c©u sau: dung dÞch Baz¬ (KiÒm) 1- C¸c ............................................ cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc: - §æi mμu qu× tÝm thμnh xanh hoÆc dung dÞch phenolphtalein kh«ng mμu thμnh mμu ®á. - T¸c dông víi Oxit Axit t¹o thμnh muèi vμ n−íc. bÞ nhiÖt ph©n hñy 2- Baz¬ kh«ng tan .................................. t¹o thμnh Oxit Baz¬ vμ n−íc. Baz¬ 3- ........... t¸c dông víi dung dÞch Axit t¹o thμnh muèi vμ n−íc (Ph¶n øng trung hßa).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản