Tính chất hóa học của kim loại

Chia sẻ: ntgioi1204

Các kim loại đứng trước hidro trong dãy điện hóa có thể khử được ion H+ trong dung dịch axit thành hidro. Trong phản ứng với phi kim. kim loại đóng vai trò gì?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính chất hóa học của kim loại

KiÓm tra bμi cò
Ki

Nªu tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i ? Gi¶i thÝch ?
TiÕt 28 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i.
i.
TiÕt
D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i.
( TiÕt 2 )
TiÕt

I. TÝnh chÊt vËt lÝ.
I. TÝnh
II. TÝnh chÊt ho¸ häc.
II. TÝnh
III. D·y ®iÖn hãa cña kim lo¹i.
III.
II. TÝnh chÊt ho¸ häc.
TÝnh
TÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i lμ tÝnh khö :
TÝnh chÊt ho¸ häc
M chung + ne kim lo¹i lμ
Mn+ cña
g× ? T¹i sao kim lo¹i
l¹i cã tÝnh chÊt ®ã ?
Nªu c¸c ph¶n øng
minh ho¹ cho tÝnh
chÊt ho¸ häc cña
kim lo¹i ?
1. T¸c dông víi phi kim.
phi kim
a. T¸c dông víi clo.
0 0 +3 -1
2 Fe + 3ph¶n øng FeClphi kim
Trong Cl2 2 víi 3
to
TN
kim lo¹i ®ãng vai trß g× ?
b. T¸c dông víi oxi.
VÝ dô :
0 0 +3 -2
to
2 Al2O3
4 Al + 3 O2
0 0 +2 +3 -2
to
3 Fe + 2 O2 Fe3O4 ( FeO.Fe2O3 ) TN
0 0 +2 -2
to
2 Mg + O2 2 MgO
c. T¸c dông víi l−u huúnh.
0 0 +2 -2
to
TN
Fe + S FeS
0 0 +2 -2
to th−êng
Hg + S HgS
Kim lo¹i t¸c dông
víi l−u huúnh cÇn
®iÒu kiÖn g× ?
2. T¸c dông víi dÞch axit.
a. Víi dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng.
C¸c kim lo¹i ®øng tr−íc hi®ro trong d·y ®iÖn ho¸ cã
+ trong dung Nh÷ngaxit lo¹i nμo hi®ro.
kim
thÓ khö ®−îc ion H dÞch thµnh
t¸c dông ®−îc víi dd
HCl vμ H2SO4 lo·ng ?
0 +1 +3 0
Al2(SO4)3 + 3 H2
2 Al + 3 H2SO4
b. Víi dung dÞch HNO3, H2SO4 ®Æc.
0 +5 +3 +2
Al(NO3)3 + NO + 2 H2O
Al + 4 HNO3 (l )
Dung dÞch HNO3
vμ H2SO4 ®Æc oxi+4
0 +6 +3
to
2 Fe + 6 H2SO4 (®) Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O
ho¸ ®−îc nh÷ng
kim lo¹i nμo ?
T¹i sao trong thùc tÕ
ng−êi ta vÉn cã thÓ
dïng nh÷ng b×nh b»ng
thÐp ®Ó ®ùng HNO3 ®Æc
T¹i sao kim lo¹i c¸c
vμ H2SO4 ®Æc ?
dông víi HNO3 ®Æc vμ
H2SO4 ®Æc l¹i kh«ng
gi¶i phãng H2 ?
3. T¸c dông víi n−íc.
3.
0 +1 +1 0
Nh÷ng kim lo¹i n2 o cã thÓ khö n−íc ?
μ NaOH + H2
2 Na + 2 H2O
0 +1 +2 0
Ca + 2 H2O Ca(OH)2 + H2K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
4. T¸c dông víi dung dÞch muèi.
4.
Kim lo¹i m¹nh cã thÓ ®Èy ®−îc kim lo¹i yÕu h¬n
trong dung dÞch muèi thµnh kim lo¹i tù do.
0 +2 +2 0
FeSO4 + Cu
Fe + CuSO4
0 +1 +2 0
Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)3 + 2 Ag


H·y viÕt PT ion
thu gän cña c¸c
ph¶n øng trªn.
Tãm l¹i :
Kim lo¹i cã tÝnh khö, trong c¸c ph¶n øng ho¸
häc nguyªn tö kim lo¹i cã thÓ nh−êng electron
®Ó trë thµnh ion d−¬ng.
Bμi tËp :
C©u 1 : Khi cho kim lo¹i R vµo dung dÞch CuSO4
d− thu ®−îc chÊt r¾n X. X tan hoµn toµn trong
dung dÞch HCl. R lµ kim lo¹i nµo sau ®©y ?

D. K
B. Mg C. Mg
A. Fe
C©u 2 : Ng©m mét l¸ kÏm trong dung dÞch chøa
2,24 gam ion kim lo¹i Mn+ . Ph¶n øng xong thÊy
khèi l−îng l¸ kÏm t¨ng thªm 0,94 gam.
M lµ kim lo¹i nµo d−íi ®©y ?

D. Ra
B. Sr C. Cd
A. Ba
C©u 3 : Cho Na vµo dung dÞch FeCl3. HiÖn t−îng
nµo sau ®©y ®óng nhÊt ?
A. Fe bÞ ®Èy ra khái muèi.

B.Cã khÝ tho¸t ra v× Na tan ®−îc trong n−íc.

C. Cã khÝ tho¸t ra ®ång thêi cã kÕt tña n©u ®á.

D. Cã khÝ tho¸t ra, cã kÕt tña n©u ®á tan trong
dd baz¬ lo·ng.
Btvn :
Bμi 1. Cho m gam Zn vµo 1000 ml dung dÞch AgNO3
0,4M. Sau mét thêi gian ng−êi ta thu thu ®−îc 38,1
gam hçn hîp kim lo¹i. PhÇn dung dÞch cßn l¹i ®em c«
c¹n thu ®−îc 52,9 gam muèi khan. TÝnh m.
Bμi 2. Cho m gam hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Al,
Mg, Fe, Zn t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch hçn hîp
gåm HCl vµ H2SO4 lo·ng t¹o ra 0,065 mol H2. Còng
m gam hçn hîp X t¸c dông víi khÝ clo d− t¹o ra
( m+ 4,97 ) gam hçn hîp c¸c muèi. TÝnh khèi l−îng
cña Fe cã trong m gam hçn hîp X.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản