Tính chất hóa học của kim loại

Chia sẻ: ntgioi1204

Các kim loại đứng trước hidro trong dãy điện hóa có thể khử được ion H+ trong dung dịch axit thành hidro. Trong phản ứng với phi kim. kim loại đóng vai trò gì?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tính chất hóa học của kim loại

 

 1. KiÓm tra bμi cò Ki Nªu tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña kim lo¹i ? Gi¶i thÝch ?
 2. TiÕt 28 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i. i. TiÕt D·y ®iÖn ho¸ cña kim lo¹i. ( TiÕt 2 ) TiÕt I. TÝnh chÊt vËt lÝ. I. TÝnh II. TÝnh chÊt ho¸ häc. II. TÝnh III. D·y ®iÖn hãa cña kim lo¹i. III.
 3. II. TÝnh chÊt ho¸ häc. TÝnh TÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i lμ tÝnh khö : TÝnh chÊt ho¸ häc M chung + ne kim lo¹i lμ Mn+ cña g× ? T¹i sao kim lo¹i l¹i cã tÝnh chÊt ®ã ?
 4. Nªu c¸c ph¶n øng minh ho¹ cho tÝnh chÊt ho¸ häc cña kim lo¹i ?
 5. 1. T¸c dông víi phi kim. phi kim a. T¸c dông víi clo. 0 0 +3 -1 2 Fe + 3ph¶n øng FeClphi kim Trong Cl2 2 víi 3 to TN kim lo¹i ®ãng vai trß g× ?
 6. b. T¸c dông víi oxi. VÝ dô : 0 0 +3 -2 to 2 Al2O3 4 Al + 3 O2 0 0 +2 +3 -2 to 3 Fe + 2 O2 Fe3O4 ( FeO.Fe2O3 ) TN 0 0 +2 -2 to 2 Mg + O2 2 MgO
 7. c. T¸c dông víi l−u huúnh. 0 0 +2 -2 to TN Fe + S FeS 0 0 +2 -2 to th−êng Hg + S HgS Kim lo¹i t¸c dông víi l−u huúnh cÇn ®iÒu kiÖn g× ?
 8. 2. T¸c dông víi dÞch axit. a. Víi dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng. C¸c kim lo¹i ®øng tr−íc hi®ro trong d·y ®iÖn ho¸ cã + trong dung Nh÷ngaxit lo¹i nμo hi®ro. kim thÓ khö ®−îc ion H dÞch thµnh t¸c dông ®−îc víi dd HCl vμ H2SO4 lo·ng ? 0 +1 +3 0 Al2(SO4)3 + 3 H2 2 Al + 3 H2SO4
 9. b. Víi dung dÞch HNO3, H2SO4 ®Æc. 0 +5 +3 +2 Al(NO3)3 + NO + 2 H2O Al + 4 HNO3 (l ) Dung dÞch HNO3 vμ H2SO4 ®Æc oxi+4 0 +6 +3 to 2 Fe + 6 H2SO4 (®) Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O ho¸ ®−îc nh÷ng kim lo¹i nμo ?
 10. T¹i sao trong thùc tÕ ng−êi ta vÉn cã thÓ dïng nh÷ng b×nh b»ng thÐp ®Ó ®ùng HNO3 ®Æc T¹i sao kim lo¹i c¸c vμ H2SO4 ®Æc ? dông víi HNO3 ®Æc vμ H2SO4 ®Æc l¹i kh«ng gi¶i phãng H2 ?
 11. 3. T¸c dông víi n−íc. 3. 0 +1 +1 0 Nh÷ng kim lo¹i n2 o cã thÓ khö n−íc ? μ NaOH + H2 2 Na + 2 H2O 0 +1 +2 0 Ca + 2 H2O Ca(OH)2 + H2 K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
 12. 4. T¸c dông víi dung dÞch muèi. 4. Kim lo¹i m¹nh cã thÓ ®Èy ®−îc kim lo¹i yÕu h¬n trong dung dÞch muèi thµnh kim lo¹i tù do. 0 +2 +2 0 FeSO4 + Cu Fe + CuSO4 0 +1 +2 0 Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)3 + 2 Ag H·y viÕt PT ion thu gän cña c¸c ph¶n øng trªn.
 13. Tãm l¹i : Kim lo¹i cã tÝnh khö, trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc nguyªn tö kim lo¹i cã thÓ nh−êng electron ®Ó trë thµnh ion d−¬ng.
 14. Bμi tËp : C©u 1 : Khi cho kim lo¹i R vµo dung dÞch CuSO4 d− thu ®−îc chÊt r¾n X. X tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl. R lµ kim lo¹i nµo sau ®©y ? D. K B. Mg C. Mg A. Fe
 15. C©u 2 : Ng©m mét l¸ kÏm trong dung dÞch chøa 2,24 gam ion kim lo¹i Mn+ . Ph¶n øng xong thÊy khèi l−îng l¸ kÏm t¨ng thªm 0,94 gam. M lµ kim lo¹i nµo d−íi ®©y ? D. Ra B. Sr C. Cd A. Ba
 16. C©u 3 : Cho Na vµo dung dÞch FeCl3. HiÖn t−îng nµo sau ®©y ®óng nhÊt ? A. Fe bÞ ®Èy ra khái muèi. B.Cã khÝ tho¸t ra v× Na tan ®−îc trong n−íc. C. Cã khÝ tho¸t ra ®ång thêi cã kÕt tña n©u ®á. D. Cã khÝ tho¸t ra, cã kÕt tña n©u ®á tan trong dd baz¬ lo·ng.
 17. Btvn : Bμi 1. Cho m gam Zn vµo 1000 ml dung dÞch AgNO3 0,4M. Sau mét thêi gian ng−êi ta thu thu ®−îc 38,1 gam hçn hîp kim lo¹i. PhÇn dung dÞch cßn l¹i ®em c« c¹n thu ®−îc 52,9 gam muèi khan. TÝnh m. Bμi 2. Cho m gam hçn hîp X gåm c¸c kim lo¹i Al, Mg, Fe, Zn t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch hçn hîp gåm HCl vµ H2SO4 lo·ng t¹o ra 0,065 mol H2. Còng m gam hçn hîp X t¸c dông víi khÝ clo d− t¹o ra ( m+ 4,97 ) gam hçn hîp c¸c muèi. TÝnh khèi l−îng cña Fe cã trong m gam hçn hîp X.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản